A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet

a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében,

a 6. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés b) pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Szociális Családiház-építési Program keretében, Ócsa Város közigazgatási területén lévő, külterületi 0128, 0129/2, 0130, 0131, 0137, 0138, 0140, 0141, 0142, 0105/4, 0105/5, 0105/6, 0106, 0112, 0113/3, 0113/4, 0113/30, 0113/31, 0113/32, 0113/33, 0113/38, 0113/39, 0117/1, 0117/2, 0121/9, 0121/10, 0121/11, 0124/1, 0124/3, 0124/7, 0198/4 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú földrészletek, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészletek által lehatárolt területen megvalósuló beruházással összefüggő 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

2. § * 

3. § Az általános építésügyi hatósági eljárást megelőzően nem kell tervtanácsi véleményezési eljárást lefolytatni.

3/A. § *  Építésügyi igazgatási szakértő bevonása esetén az 1. melléklet 1. sorszáma alatti eljárás ügyintézési határidő soron kívüli, de legfeljebb 15 nap.

3/B. § *  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás kivitelezési tervdokumentációját a tervellenőrnek nem kell ellenőriznie.

3/C. § *  (1) Az 1. mellékletben felsorolt hatósági ügyekben hozott döntéseket - az 1. mellékletben foglalt táblázat 1. sorában meghatározott hatósági ügyek kivételével - az eljáró hatóság hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

(2) * 

4. § (1) *  Az 1. § (1) bekezdése szerinti építési beruházással kapcsolatos építési műszaki ellenőri feladatokat, valamint a közbeszerzések lebonyolítását a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK Zrt.) látja el kizárólagos joggal a (2) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A BMSK Zrt. a közbeszerzés lebonyolításának keretében - az ajánlatkérő nevében - közreműködő szervezetként ellátja az 1. § (1) bekezdése szerinti építési beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárások előkészítésével, lebonyolításával és a szerződések előkészítésével kapcsolatos feladatokat.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez * 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A B C D
1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Kiemelt nagyberuházásként lakóépületek és közintézmények, valamint sajátos építményfajták körébe tartozó (közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási) építmények Az Ócsa település külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 0128, 0129/2, 0130, 0131, 0137, 0138, 0140, 0141,
0142, 0105/4, 0105/5, 0105/6, 0106, 0112, 0113/3, 0113/4, 0113/30, 0113/31, 0113/32, 0113/33, 0113/38, 0113/39, 0117/1, 0117/2, 0121/9, 0121/10, 0121/11, 0124/1, 0124/3, 0124/7,
általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
3. 0198/4 helyrajzi számú földrészletek, illetve ezen környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Pest Megyei
Kormányhivatal
4. földrészletekből a telekalakítási eljárások útügyi hatósági engedélyezési eljárások Pest Megyei
Kormányhivatal
5. végleges befejezését követően kialakított földrészletek. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
6. vízügyi hatósági eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala
8. földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
9. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei
Kormányhivatal
10. erdészeti hatósági eljárások Pest Megyei
Kormányhivatal
11. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
12. tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
13. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére