A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2011. évi CLXXXIII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2012. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 32 449,100 M Ft-ban, azaz harminckétmilliárdnégyszáznegyvenkilencmillió-egyszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 32 449,100 M Ft-ban, azaz harminckétmilliárd-négyszáznegyvenkilencmillió-egyszázezer forintban hagyja jóvá.

(2) Az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglalt zárszámadási törvényjavaslat keretében a Hatóság számot ad 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2014. évi költségvetés jóváhagyásakor dönt a 2012. évi költségvetés során képződött maradvány felhasználásáról.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdésében leírtak alapján a Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) 2012. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 125,400 M Ft-ban, azaz egyszázhuszonötmillió-négyszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 125,400 M Ft-ban, azaz egyszázhuszonötmillió-négyszázezer forintban,

c) a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2012. évi kiadási előirányzatát 4 728,592 M Ft-ban, azaz négymilliárd-hétszázhuszonnyolcmillió-ötszázkilencvenkettőezer forintban,

d) a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2012. évi bevételi előirányzatát 4 728,592 M Ft-ban, azaz négymilliárd-hétszázhuszonnyolcmillió-ötszázkilencvenkettőezer forintban hagyja jóvá.

(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában és a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az 1. § (1) bekezdés b) pontjában és 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.

3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

4. § A Médiatanács a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerint zárszámadási törvényjavaslatot készít, melyet a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban: Alap) 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt 2013. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé.

5. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 3. melléklet szerint fogadja el az Alap költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az Alap 2012. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 77 426,000 M Ft-ban, azaz hetvenhétmilliárd-négyszázhuszonhatmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 77 426,000 M Ft-ban, azaz hetvenhétmilliárd-négyszázhuszonhatmillió forintban hagyja jóvá.

6. § Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2011. évi CLXXXIII. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi költségvetésének kiadási oldala

M Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Személyi juttatások 6 311,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 704,0
3. Dologi kiadások 5 824,3
4. ÁFA 5 265,1
5. Pénzeszköz átadás 308,0
6. Fejlesztési kiadások 3 188,9
7. ÁFA (Fejlesztések után) 797,2
8. Lakástámogatási kölcsön 6,0
9. Következő évek működési tartaléka 6 070,1
10. Tárgyévi működési tartalék 2 974,3
Összesen: 32 449,1

A Médiatanács 2012. évi működési költségvetésének kiadási oldala

M Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Személyi juttatások 63,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok 17,1
3. Dologi kiadások 45,0
Összesen: 125,4

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2012. évi kiadási előirányzat

M Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Médiaszolgáltatási díj 3 500,000
2. Frekvencia pályázati díj 4,000
3. Támogatási pályázati díj 60,000
4. Kötbér és bírság 266,000
5. Késedelmi kamat 7,592
6. ÁFA 891,000
Összesen: 4 728,592

2. melléklet a 2011. évi CLXXXIII. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi költségvetésének bevételi oldala

M Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Frekvencia díjak 17 889,9
2. Bevétel a pályáztatandó új frekvenciákból 1 622,7
3. Azonosítók használati díja 2 450,0
4. Felügyeleti díj 2 243,0
5. Egyéb alaptevékenységi bevételek 74,7
6. Bírság 150,0
7. Egyéb saját bevételek 37,2
8. ÁFA 5 501,2
9. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 42,0
10. Kölcsönök visszatérülése 6,0
11. Költségvetési támogatás 208,0
12. Pénzeszköz átvétel 2 224,4
Összesen: 32 449,1

A Médiatanács 2012. évi működési költségvetésének bevételi oldala

M Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Fix összegű támogatás az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján 125,4
Összesen: 125,4

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2012. évi bevételi előirányzat

M Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Médiaszolgáltatási díj 3 500,000
2. Frekvencia pályázati díj 4,000
3. Támogatási pályázati díj 60,000
4. Kötbér és bírság 266,000
5. Késedelmi kamat 7,592
6. ÁFA 891,000
Összesen: 4 728,592

3. melléklet a 2011. évi CLXXXIII. törvényhez

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetése

értékek millió forintban
I. BEVÉTELEK 2012
előirányzat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
közszolgálati hozzájárulás
médiaszolgáltatási díj
pályázati díjak
kötbér, kártérítés, bírság
egyéb bevételek
JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége
64 800
3 500
64
274
10
1 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 69 648
7. kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 7 778
KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK 77 426
értékek millió forintban
II. KIADÁSOK 2012
előirányzat
1. továbbutalandó költségvetési hozzájárulás 2 550
1.1 Médiatanács 126
1.2 Médiatanács hivatali szervezete 2 224
1.3 Közszolgálati Közalapítvány 200
2. céltámogatások 3 060
3. közmédiumok működési támogatására átutalt összeg 2 981
3.1 Magyar Televízió Zrt. 556
3.2 Duna Televízió Zrt. 556
3.3 Magyar Rádió Zrt. 556
3.4 Magyar Távirati Iroda Zrt. 1 313
4. MTV A médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai 68 679
5. a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA 71
6. médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások 85
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 77 426

  Vissza az oldal tetejére