A jogszabály mai napon ( 2023.11.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. § és a 3-23. §-ok tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek az átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § a)-c) és e)-h) pontjában,

a 2. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek az átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § a) és f) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés x) pontjában, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § 47. pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés x) pontjában,

a 24-25. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 4. § és 85. § (1) és (4) bekezdésében,

a 26. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-ának (1) bekezdése e) pontjában,

a 27. § tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés e) és g) pontjában és 122. § (1) bekezdésében,

a 28. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,

a 29. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 30. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 31. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), c)-d), f)-g) pontjában és (3) bekezdés b) pontjában,

a 32. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és l) pontjában,

a 33. § tekintetében a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. § a) pontjában,

a 34. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 35. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f), s) és w) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont bb) alpontjában és c) pontjában,

a 36-37. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjában,

a 38. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 40. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,

a 41. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában,

a 42. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 43. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés k) pontjában és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában,

a 44. § (10) bekezdése tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében,

a 39. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében

eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezés

1. § Átvett intézmény: a megyei önkormányzatoktól a nem egészségügyi feladatok ellátását végző vagy a nem egészségügyi feladatok ellátásában közreműködő, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján az ott meghatározottak szerint átvételre kerülő intézmények.

2. Az intézményfenntartó szerv kijelölése

2. § (1) *  A Kormány az átvett intézmények tekintetében - a közoktatási intézmények kivételével - a megyei intézményfenntartó központot jelöli ki a Törvény 3. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátására.

(1a) *  Az Esztergom Város Önkormányzatától átvett nem egészségügyi intézmények tekintetében a Kormány által intézményfenntartásra és az átvett vagyon tekintetében vagyonkezelői jogok gyakorlására kijelölt szerv a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ.

(1b) *  Az (1) bekezdésben foglaltakkal ellentétben a megyei önkormányzat hivatala által feladatai ellátásához használt, állami tulajdonba tartozó ingatlanok, ingatlanrészek, illetve az ezen ingatlanokhoz, ingatlanrészekhez kapcsolódó ingó vagyon tekintetében a vagyonkezelői jogok gyakorlására kijelölt szerv a megyei kormányhivatal.

(2) A megyei intézményfenntartó központ székhelye a megyeszékhely városban, a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ székhelye Budapesten van.

3. § *  A megyei intézményfenntartó központot az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

4. § * 

3. *  A kormánymegbízottnak a megyei intézményfenntartó központ 2012. évi költségvetése végrehajtásával kapcsolatos feladatai és jogkörei

5. § *  A kormánymegbízott a megyei intézményfenntartó központ 2012. évi költségvetése végrehajtásával összefüggésben

a) felülvizsgálja, értékeli és jóváhagyja a költségvetési beszámolót;

b) a Kormány döntése érdekében - a miniszter előzetes jóváhagyását követően - javaslatot tesz a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány felhasználásának céljára, rendeltetésére, majd a Kormány döntését követően megállapítja a pénzmaradványt és az előirányzat-maradványt;

c) beszámoltatja a vezetőket a belső kontrollrendszer működtetéséről;

d) felügyeli a belső kontrollrendszer és az annak részét képező ellenőrzés működéséről az államháztartásért felelős miniszter részére szóló beszámoló előkészítését.

6. § * 

4. A megyei intézményfenntartó központ vezetése

7. § (1) A megyei intézményfenntartó központot a megyei intézményfenntartó központ vezetője vezeti.

(2) * 

(3) A megyei intézményfenntartó központ vezetője minisztériumi főosztályvezetői besorolású, határozatlan időre kinevezett kormánytisztviselő.

8. § (1) A megyei intézményfenntartó központ vezetőjét távolléte vagy akadályoztatása esetén a megyei intézményfenntartó központ vezető-helyettese helyettesíti.

(2) *  A megyei intézményfenntartó központ vezető-helyettesét a megyei intézményfenntartó központ vezetőjének a javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, valamint jogosult vele szemben fegyelmi eljárás indítására és fegyelmi büntetés kiszabására.

(3) A megyei intézményfenntartó központ vezető-helyettese felett - a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével - a munkáltatói jogokat a megyei intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja.

(4) A megyei intézményfenntartó központ vezető-helyettese minisztériumi főosztályvezető-helyettesi besorolású, határozatlan időre kinevezett kormánytisztviselő.

(5) *  A megyei intézményfenntartó központ gazdasági vezetőjének személyére a központ vezetője tesz javaslatot. A gazdasági vezető felett a fegyelmi eljárás megindítására, valamint a fegyelmi büntetés kiszabására vonatkozó munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A gazdasági vezető felett - a kinevezés, a felmentés, a díjazás megállapítása, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével - a munkáltatói jogokat a megyei intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja.

5. A munkáltatói jogok gyakorlása

9. § (1) A megyei intézményfenntartó központ kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői (a továbbiakban együtt: kormánytisztviselői), valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a megyei intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja.

(2)-(3) * 

(4) Az átvett intézmények intézményvezetői tekintetében a munkáltatói jogokat - törvényben vagy kormányrendeletben foglalt kivételekkel - a megyei intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja.

(5) Az átvett intézmények közalkalmazottai és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az átvett intézmény vezetője gyakorolja.

6. A megyei intézményfenntartó központ feladat- és hatáskörei

10. § (1) A megyei intézményfenntartó központ ellátja az egyes ágazati jogszabályokban, valamint az e rendeletben meghatározott, az átvett intézményekkel összefüggő vagyongazdálkodási, intézmény-fenntartási feladatokat, így különösen

a) gyakorolja a Törvény alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került nem egészségügyi intézmények felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében irányítási, illetve a 11. §-ban megjelölt középirányítói jogokat és feladatokat, a gazdasági társaságok tekintetében a tulajdonosi jogokat, valamint az alapítványok, közalapítványok esetében az alapítói jogokat,

b) vagyonkezelőként ellátja az a) pont szerinti intézményi vagyon tekintetében a vagyonkezelői feladatokat.

(2) * 

11. § (1) A megyei intézményfenntartó központ az átvett intézmények felett az alábbi középirányítói hatásköröket gyakorolja:

a) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetésére és azt megküldi a miniszternek;

b) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának részletes rendjét;

c) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak felhasználására vonatkozó irányelveket;

d) előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító, megszüntető okiratát, illetve az alapító okirat módosítását;

e) előkészíti és az ágazati illetékes miniszternek felterjeszti a költségvetési szervek vezetőjének, gazdasági igazgatójának kinevezését vagy megbízását és felmentését vagy a megbízásának visszavonását;

f) jóváhagyja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát, ha annak megállapítása nem a Kormány hatáskörébe tartozik;

g) *  kezdeményezheti a miniszternél a Kormány hatáskörébe tartozó költségvetési átcsoportosítást;

h) beszámoltatja az átvett intézmény vezetőjét a belső kontrollrendszer működtetéséről;

i) vagyonkezelőként ellátja az átvett vagyon tekintetében a vagyonkezelői feladatokat.

(2) A megyei intézményfenntartó központ az átvett - irányítása alá tartozó - intézmények tekintetében az alábbi feladatokat látja el:

a) szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket;

b) összegyűjti, ellenőrzi az intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a minisztériumba;

c) ellenőrzi az államháztartással összefüggő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzétételének, illetve igényre történő szolgáltatásának végrehajtását;

d) érvényesíti, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti a költségvetési szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását;

e) megállapítja a költségvetési szervek kincstári költségvetését, valamint jóváhagyja az elemi költségvetését, illetve - gazdálkodó szervezet esetében - az üzleti tervét;

f) gyakorolja a hatáskörébe utalt előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -felhasználási jogköröket;

g) *  rendszeresen figyelemmel kíséri az intézmények költségvetésének (üzleti tervének) végrehajtását, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélye esetén a hatáskörébe tartozó előirányzatoknál, intézményeknél megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve kormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben a miniszternél intézkedést kezdeményez;

h) felülvizsgálja, értékeli és jóváhagyja a költségvetési szervek költségvetési beszámolóit;

i) megállapítja, illetve jóváhagyja a költségvetési szervek pénzmaradványát, előirányzat-maradványát, egyidejűleg meghatározva a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány felhasználásának célját, rendeltetését;

j) megszervezi a saját vagy az intézmények feladatkörébe tartozó egyes szakmai, támogatási, illetve európai uniós vagy más nemzetközi forrásból származó támogatásból megvalósuló programok végrehajtását, lebonyolítását.

7. * 

12-13. § * 

8. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-11. §, a 15. §; a 16. § (2)-(3) bekezdése, a 17-20. §, a 24-29. §; a 31-33. §, a 35. §, a 38-39. §, a 40. § (2) bekezdése és a 42-44. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) 2012. január 1-jén hatályát veszti

a) az R3.17/D. § (7) bekezdése,

b) az R4. 1. § (3) bekezdése,

c) az R8. 41. § (2a) bekezdése.

(4) 2012. január 2-án hatályát veszti a rendelet 24-44. §-a.

(5) *  2012. szeptember 1-jén hatályát veszti a rendelet 17-20. §-a.

(6) 2012. szeptember 1-jén hatályát veszti az R. 22. §-a és az azt megelőző alcím.

9. Átmeneti rendelkezések

15. § (1) *  A megyei önkormányzatnál az átvett intézményekkel, valamint az ágazati jogszabályok által meghatározott szakmai feladatokkal összefüggésben folyamatban lévő ügyek tekintetében 2012. január 1-jétől a megyei intézményfenntartó központ jár el.

(1a) *  Az Esztergom Város Önkormányzatától átvett nem egészségügyi intézményekkel, valamint az ágazati jogszabályok által meghatározott szakmai feladatokkal összefüggésben folyamatban lévő ügyek tekintetében 2012. január 1-jétől a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ jár el.

(2) *  A megyei intézményfenntartó központ által fenntartásba átvett intézmények közül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények 2012. április 1-jével önállóan működő költségvetési szervekké alakulnak át. Ezen időponttól kezdve az érintett szervek tekintetében a gazdálkodással összefüggő feladatokat a megyei intézményfenntartó központ látja el. Az átvett intézmények közül az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodással összefüggő feladatait 2012. január 1-jétől a megyei intézményfenntartó központ látja el.

16. § * 

17. § *  A Magyar Nemzeti Levéltár a megszűnt megyei levéltár általános és egyetemes jogutóda.

18. § *  (1) A megyei intézményfenntartó központok és a 2012. december 31-én azok fenntartásában lévő központi költségvetési szervek - ide nem értve a megyei könyvtárakat és a megyei múzeumi szervezeteket - alapító és irányító szerve 2013. január 1. napjától a miniszter.

(2) A megyei intézményfenntartó központok 2013. március 31-én a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságba történő beolvadással megszűnnek. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a megszűnt megyei intézményfenntartó központok általános és egyetemleges jogutóda.

19-20. § * 

20/A. § *  A Törvény 7. § (5b) bekezdése alapján indult eljárásban a működési engedély az egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló rendelet, illetve az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló rendelet szerinti nyilatkozatától függetlenül kiadható.

21-22/B. § * 

23. § A Kincstár technikai adószámán nyilvántartott intézmények átvétele a biztosítotti bejelentés szempontjából jogutódlásnak tekintendő.

23/A. § * 

10. * 

24-44. § * 

1. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez * 

2-3. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez * 

4-5. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez * 

6. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez *