A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

281/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és orosz nyelvű szövege a következő:

GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS AZ ÜZBÉG KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya, a továbbiakban Felek,

attól az óhajtól vezérelve, hogy erősítsék az országaik között fennálló baráti kapcsolatokat és fejlesszék gazdasági és egyéb kapcsolataikat;

törekedve arra, hogy folytassák és tökéletesítsék hagyományos gazdasági kapcsolataikat, valamint attól a szándéktól vezetve, hogy fejlesszék és intenzívebbé tegyék a kölcsönös előnyökön nyugvó gazdasági, ipari, tudományos és műszaki együttműködésüket;

azzal a meggyőződéssel, hogy a szerződéses keretek bővítése megfelelő és kedvező alapot teremt a további együttműködéshez;

az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk

A Felek előmozdítják az együttműködés bővítését és annak diverzifikálását a gazdasági és szociális fejlesztések terén a Felek államaiban hatályos jogszabályokkal és azon nemzetközi szerződésekkel összhangban, amelyekben a Felek államai részesek.

2. cikk

Figyelembe véve a gazdasági kapcsolataik jelenlegi helyzetét és azok fejlesztésének perspektíváit, a Felek egyetértenek abban, hogy a hosszú távú együttműködés feltételei többek között, de nem kizárólag, a következő területeken kedvezőek:

a) energetikai szektor;

b) ásványi nyersanyag-készletek és bányászati termékek feltárása, kitermelése és feldolgozása, valamint értékesítése;

c) mezőgazdaság, élelmiszer- és feldolgozóipar;

d) építőipar, valamint építőanyag- és berendezésgyártás;

e) vegyipar;

f) textilipar;

g) csomagolástechnológia;

h) környezetvédelem, a vízkészletek racionális felhasználása és védelme;

i) fafeldolgozó-ipar;

j) oktatás;

k) humánerőforrás-fejlesztés;

l) egészségügyi szolgáltatások nyújtása, gyógyászati technológiák és a gyógyszeripar;

m) turizmus, sport és üdültetés;

n) együttműködés a kis- és középvállalkozási szektor terén;

o) kommunikáció;

p) számítástechnika és információs technológia;

q) közlekedés és logisztika;

r) együttműködés a tudomány és technológia terén.

3. cikk

A Felek támogatják az együttműködés bővítését és intenzívebbé tételét az alábbiak segítségével:

a) az üzleti szektor képviselői közötti kapcsolatok erősítése, beleértve a kölcsönös érdeklődésre számot tartó gazdasági kérdésekkel kapcsolatos nyilvános információk cseréjét;

b) a jelen Megállapodás 2. cikkében felsorolt kérdésekben illetékes kormányzati szervek képviselői, szakmai szövetségek és üzleti körök, kereskedelmi és iparkamarák, valamint regionális szervek képviselőinek kölcsönös látogatásai;

c) a két ország üzleti körei közötti kapcsolatok létrejöttének és javításának elősegítése természetes személyek, illetve üzletemberek látogatásainak és találkozóinak támogatásával;

d) információk cseréje, vásárok és kiállítások megtartásának, valamint szemináriumok, szimpóziumok, konferenciák és egyéb találkozók megszervezésének támogatása;

e) a kis- és közepes magánvállalkozások ösztönzése a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban történő részvételre;

f) az együttműködés támogatása a konzultációs, marketing célú és szakértői szolgáltatások nyújtása terén;

g) a pénzügyi intézmények és a bankszektor tevékenységének elősegítése kapcsolataik szorosabbá tétele, valamint az együttműködésük megerősítése érdekében;

h) a Felek országaiban a beruházási tevékenység ösztönzése, vegyesvállalatok, vállalati képviseletek és fiókirodák létrehozásának elősegítése;

i) a régióközi és a nemzetközi szintű együttműködés előmozdítása a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben.

4. cikk

Jelen Megállapodás megvalósítása céljából a Felek Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottságot hozhatnak létre a Magyar Köztársaság és az Üzbég Köztársaság között (a továbbiakban: a „Kormányközi Bizottság”), mely a Felek illetékes állami szerveinek és vállalatainak képviselőiből áll. A Kormányközi Bizottság üléseire a Felek egyeztetései alapján a Magyar Köztársaságban és az Üzbég Köztársaságban felváltva kerül sor.

A Bizottság feladatai a következők:

- a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésének megvitatása,

- új lehetőségek meghatározása a gazdasági együttműködés továbbfejlesztésére,

- javaslatok kidolgozása a két ország vállalatai közötti gazdasági együttműködés feltételeinek javítására,

- a kétoldalú gazdasági együttműködés helyzetének elemzése és értékelése,

- javaslatok kidolgozása a jelen Megállapodás végrehajtása tekintetében.

Amennyiben szükséges, a Bizottság az együttműködés meghatározott területeivel foglalkozó munkacsoportokat hoz létre.

A Bizottság munkarendje annak első ülésén kerül meghatározásra. A Felek államaik hatályos jogszabályaival összhangban a Bizottság tevékenységével kapcsolatos költségeket önállóan viselik.

5. cikk

Jelen Megállapodás nem befolyásolhatja a Magyar Köztársaság Európai Uniós tagságából fakadó kötelezettségeit. Ennek megfelelően a Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem alkalmazhatók, illetve értelmezhetők olyan módon, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármely más módon befolyásolják Magyarországnak különösen az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

Jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik az Üzbég Köztársaság nemzetközi szerződésekben való részvételéből, valamint nemzetközi szervezetekben való tagságából eredő jogait és kötelezettségeit.

6. cikk

A jelen Megállapodás a Felek kölcsönös egyetértésével módosítható és kiegészíthető, a módosítások és kiegészítések a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képező jegyzőkönyvekben kerülnek rögzítésre.

7. cikk

A jelen Megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatban felmerülő vitákat a Felek tárgyalás útján rendezik.

8. cikk

Jelen Megállapodás a Felek saját belső jogrendje szerint a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárási követelmények teljesítéséről szóló, diplomáciai úton eljuttatott utolsó írásbeli értesítés kézhezvételét követő harmincadik napon lép hatályba.

Jelen Megállapodás határozatlan időre szól. A jelen Megállapodást bármelyik Fél felmondhatja, e szándékáról a másik Felet írásban értesíti. Ebben az esetben a jelen Megállapodás a felmondásról szóló értesítés átvételétől számított hat hónap elteltével szűnik meg.

Kelt Taskent, 2011. év november hó 7. napján két példányban, magyar, üzbég és orosz nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A jelen Megállapodás rendelkezéseinek eltérő értelmezése esetén a Felek az orosz változatot tekintik irányadónak.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KORMÁNYA RÉSZÉRŐL
AZ ÜZBÉG KÖZTÁRSASÁG
KORMÁNYA RÉSZÉRŐL

СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВЕНГЕРСКОЙ РЕСПУЪЛИКИ
И
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУЪЛИКИ УЗЪЕКИСТАН
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. és 3. §-a a Megállapodás 8. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2. és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére