A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.III.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés v) pontjában, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), f), h), i), l) és n) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 2. alpontjában,

a 12. alcím tekintetében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 19. § (3) bekezdésében,

a 13. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében,

a 8., 10., 14. és 15. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 16. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

eljárva a következőket rendeli el:

1. Hatáskör, illetékesség

1. § (1) *  A korhatár előtti ellátás, a táncművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben - a (2) és a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj- megállapító szerv jár el első fokon.

(2) *  Budapest Főváros Kormányhivatalának - nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró - VIII. Kerületi Hivatala országos illetékességgel jár el első fokon - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel -

a) a szolgálati járandóság megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, és

b) *  a korhatár előtti ellátás, a táncművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha * 

ba) a kérelmező utolsó biztosítással járó jogviszonya hivatásos szolgálati viszony volt,

bb) a kérelmező korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal,

bc) *  a korhatár előtti ellátást, a táncművészeti életjáradékot, illetve az átmeneti bányászjáradékot a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények alkalmazásával kell megállapítani, vagy

bd) *  a kérelmező magyarországi lakóhellyel és tartózkodási hellyel nem rendelkezik.

(3) * 

(4) *  A büntetőeljárásban részt vevők és az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjában részt vevő kérelmező esetén a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék (a továbbiakban együtt: ellátás) megállapításával kapcsolatos ügyekben a Tanúvédelmi Szolgálat jár el első fokon.

2. Az ellátás megállapítása

2. § (1) A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: T.) 9. § a) pontja szerinti esetben a szolgálati járandóság megállapítása hivatalból történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szolgálati járandóság megállapításának eljárására a szolgálati nyugdíj megállapításának eljárására vonatkozó, 2011. december 31-én hatályos szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy

a) ahol a szolgálati nyugdíjra vonatkozó szabály szolgálati nyugdíjat említ, azon szolgálati járandóságot kell érteni, és

b) a jogosultnak nyilatkoznia kell arról, hogy a T. 1. § g) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban (a továbbiakban: rendszeres pénzellátás) nem részesül.

3. § (1) A 2. §-ban nem említett esetekben az ellátás megállapítása a jogosult kérelmére történik.

(2) *  A kérelmező a kérelmet a Magyar Államkincstár központi szerve (a továbbiakban: Központ) által - az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben - e célra rendszeresített, és a Magyar Államkincstár, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon nyújthatja be.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatlap és elektronikus űrlap az öregségi nyugdíj iránti kérelem adatain kívül tartalmazza a jogosult nyilatkozatát

a) arról, hogy rendszeres pénzellátásban nem részesül, és

b) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (3) bekezdése szerinti mentesülési okokról.

(4) A kérelemhez az öregségi nyugdíj igényléséhez szükséges iratokon kívül csatolni kell

a) *  táncművészeti életjáradék esetén a törvényben meghatározott balett-társulat igazolását a nála magántáncosként, táncos szólistaként vagy tánckari tagként töltött időről,

b) átmeneti bányászjáradék esetén a bányavállalkozó igazolását a kérelmezőnek a föld alatti munkakörben eltöltött szolgálati idejéről és a műszakok számáról,

c) a bányavállalkozó igazolását a kérelmezőnek a szénkülfejtéses bányatérség fizikai és termelésirányító (aknász, bányafelmérő, bányamester, bányatechnológus, mélyfúrási vezető, műszaki vezető, üzemeltetési művezető, karbantartó művezető, részlegvezető, szakvezető) munkaköreiben szerzett szolgálati idejéről, ha a kérelmező a korhatár előtti ellátás megállapítását a T. 7. § (1) bekezdés d) pontja alapján kéri,

d) a biztosítással járó jogviszony megszüntetésének időpontját igazoló okirat másolatát, ha a kérelmező a korhatár előtti ellátás megállapítását a T. 7. § (1) bekezdés f) pontja alapján kéri.

4. § (1) Ha kétség merül fel a 2. § (2) bekezdés b) pontja, illetve a 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat valóságtartalmát illetően, az 1. § szerinti szerv (a továbbiakban: megállapító szerv) megkeresi a rendszeres pénzellátás folyósítására jogosult szervet, hogy megállapítsa, a kérelmező nem részesül-e rendszeres pénzellátásban.

(2) Ha a kérelmező a korhatár előtti ellátás megállapítását az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos 1. § c) pontja alapján szerzett jogra hivatkozva kéri, az eljárás során az Országos Sportegészségügyi Intézetet szakértőként kell kirendelni annak megállapítása érdekében, hogy a kérelmező hivatásos artistaként kivételes fizikai erőkifejtést vagy pszichés koncentrálást igénylő cirkuszi műfajokban folytatott-e tevékenységet.

5. § (1) *  A Központ - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter véleményének kikérésével - engedélyezheti a korkedvezményre jogosító munkakörök (munkahelyek) jegyzékében felsorolt munkakörben 2008. január 1-je előtt eltöltött idő korkedvezményre jogosító időként történő figyelembevételét akkor is, ha a munkakörök (munkahelyek) jegyzéke szerint a korkedvezmény ágazati hatálya az adott munkahelyre nem terjed ki.

(2) *  Ha a munkakör (munkahely) azonosítása tekintetében vita merül fel, a munkakör (munkahely) alapján feladatkörrel rendelkező miniszter és a szakmai, ágazati érdekképviselet, szakszervezet központi szerve véleményének kikérésével a Központ dönt.

6. § Az ellátást megállapító határozat az öregségi nyugdíjat megállapító határozatban feltüntetendő adatokon túl tartalmazza

a) szolgálati járandóság esetén a szolgálati járandóságnak a T. 5. § (2) bekezdése szerinti csökkentések nélkül számított összegét és a folyósításra kerülő összeget,

b) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (3) bekezdése szerinti mentesülési okokat,

c) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (5) bekezdésében és a 9. §-ban foglaltakról szóló tájékoztatást, és

d) tájékoztatást arról, hogy az ellátás a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra.

3. Az ellátás folyósítása

7. § Ha a T. 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti feltételek teljesítése a nyugdíjmegállapító szerv rendelkezésére álló adatokból nem állapítható meg, a nyugdíjmegállapító szerv hivatalból tisztázza a jogosultság feltételeit, és ennek eredményéről 2012. március 31-éig tájékoztatja a nyugdíjfolyósító szervet.

8. § * 

9. § *  (1) Az ellátásban részesülő a T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján igényelhető összeg folyósítása iránti kérelmet az adóévet követő év június 30-át követően nyújthatja be.

(2) A kérelmet a Központ által - az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben - e célra rendszeresített, és a Magyar Államkincstár honlapján, valamint a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon a nyugdíjfolyósító szervhez kell benyújtani. Az adatlap és az elektronikus űrlap tartalmazza

a) *  az ellátásban részesülő, vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 29/A. § (5) bekezdése szerinti eltartottak (a továbbiakban: eltartott) természetes személyazonosító adatait, lakcímét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

b) a nyilatkozatot a családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény jogcíméről,

c) a nyilatkozatot a családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény feltételeinek való megfelelésről, és

d) a T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján igényelt összeget.

(3) A kérelemhez csatolni kell

a) az Szja. tv. 29/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezett eltartott esetén a várandósságról kiállított orvosi igazolást, és

b) *  az ellátásban részesülőnek, valamint az ellátásban részesülővel közös háztartásban élő házastársnak, élettársnak - az ő és az eltartottak természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és adóazonosító adatait tartalmazó - hozzájáruló nyilatkozatát az (5) bekezdés szerinti igazolás kiadásához.

(4) Az ellátásban részesülő személy halála esetén a kérelmet az együtt élő házastárs, ennek hiányában az örökös nyújthatja be. Ha az örökösi minőséget nem igazolják, a jogerős hagyatékátadó végzést, illetve öröklési bizonyítványt a nyugdíjfolyósító szerv a közjegyzőtől szerzi be.

(5) A nyugdíjfolyósító szerv - a (3) bekezdés b) pontja szerinti hozzájáruló nyilatkozatok megküldésével - megkeresi az állami adóhatóságot, amely öt napon belül igazolást állít ki a T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján igényelhető összeg megállapításához.

(6) Az igazolás tartalmazza

a) az ellátásban részesülő személy és a - (3) bekezdés b) pontja szerinti hozzájáruló nyilatkozatban - vele közös háztartásban élő házastársként, élettársként feltüntetett személy természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét,

b) *  az a) pont szerinti személyek és a személyi jövedelemadóról szóló bevallásában eltartottként megjelölt személyek természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, illetve a várandósságról szóló nyilatkozat tényét, és

c) az a) pont szerinti személyek által az adóévben igénybe vett családi kedvezmény és családi járulékkedvezmény összegét.

(7) A T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján járó összeget az Szja. tv. 29/A. §-a és 29/B. § (1) bekezdése megfelelő alkalmazásával a nyugdíjfolyósító szerv állapítja meg azzal, hogy ez az összeg nem lehet magasabb az ellátás - a T. 4. § (2) bekezdése, illetve 5. § (2) bekezdése szerinti - csökkentésének az adóévre számított teljes összegénél.

(8) A nyugdíjfolyósító szerv a T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján megállapított összeget a határozat véglegessé válásától számított tizenhárom napon belül folyósítja.

10. § A szolgálati járandóság folyósítandó összegének az önkéntes tartalékos szerződés megkötése vagy annak megszűnése miatt történő módosításáról a nyugdíjfolyósító szerv - a Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szervének értesítése vagy a szolgálati járandóságban részesülő bejelentése alapján - hivatalból határoz.

4. Az ellátás folyósításának szüneteltetése

11. § *  A T. 13. §-a szerinti szüneteltetési ok esetén az ellátás folyósításának szüneteltetéséről és az ellátás újbóli folyósításáról a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból határoz.

12. § *  (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/C. § (3) bekezdése alapján az átmeneti bányászjáradék tárgyévi folyósításának szüneteltetése alóli mentesítés iránti kérelmet legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig lehet benyújtani a folyósító szervhez.

(2) A mentesítés iránti kérelemben meg kell jelölni

a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait,

b) a folyósítási törzsszámot, és

c) azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek a méltányosság gyakorlását indokolják.

(3) Ha a különös méltánylást érdemlő körülmények fennállásának megítélése érdekében helyszíni szemlét kell tartani, a helyszíni szemlét a nyugdíjbiztosítási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal - a megkereséstől számított húsz napon belül - folytatja le, és annak eredményéről haladéktalanul értesíti a nyugdíjfolyósító szervet.

(4) A kérelemről a nyugdíjfolyósító szerv a tárgyévre vonatkozóan dönt.

13. § * 

5. Az ellátás megszüntetése

14. § *  Ha az ellátást a T. 17. § (2) bekezdése alapján szüntetik meg, a nyugdíjfolyósító szerv a megállapító szerv megkeresésének megérkezését követő öt napon belül tájékoztatást ad az egy éven belül folyósított ellátások összegéről.

14/A. § *  (1) A megállapító szerv 2012. május 31-éig felhívja a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos 1. § (2) bekezdése szerint kötelezettséget vállalt munkáltatót, hogy 2012. július 15-éig nyilatkozzon arról, hogy a kötelezettséggel érintett, korhatár előtti ellátásban részesülő személy a munkáltatóval 2012. július 1-jén a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll-e. Ha a megállapodást megkötő munkáltató úgy nyilatkozik, hogy a kötelezettséggel érintett, korhatár előtti ellátásban részesülő személy vele a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, a nyilatkozat mellé csatolja az azt alátámasztó okirat másolatát.

(2) Ha a megállapító szerv megállapítja, hogy a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos 1. § (2) bekezdése szerinti semmisségi ok fennáll, és a biztosított a korengedményes nyugdíj megállapítása során az előrehozott öregségi nyugdíj, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükségesként figyelembe vett életkort 2012. június 30-áig nem töltötte be, a megállapító szerv 2012. augusztus 15-éig határoz a korhatár előtti ellátás megszüntetéséről, és a T. szerint alkalmazandó, 2011. december 31-én hatályos rendelkezésekben foglalt egyéb jogkövetkezményekről.

6. Hatálybalépés

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

(3) A 7-15. alcím 2012. január 2-án hatályát veszti. A 16. alcím 2013. január 2-án hatályát veszti.

7-15. * 

16. § *  E rendeletnek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a rendelkezések hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17. § *  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/C. § (3) bekezdése alapján kérelmet első alkalommal a 2019. évre folyósított átmeneti bányászjáradék szüneteltetése alóli mentesítés iránt lehet benyújtani.

18-39. § * 

16. * 

40. § * 

1-2. melléklet a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére