A jogszabály mai napon ( 2023.03.28. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2023.VII.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a)-g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A termékdíjköteles termékek azonosításával kapcsolatos szabályok

1. § *  (1) A termékdíjköteles termékek azonosítására szolgáló kódokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) *  Az 1. melléklet szerinti környezetvédelmi termékdíjkód (a továbbiakban: KT kód) és csomagolószer-katalógus kód (a továbbiakban: CsK kód) olyan 7 számjegyből álló azonosítószám, amely a termékdíjköteles termékek azonosítására szolgál, a termékdíj-kötelezettség megállapítása érdekében.

2. A termékdíj-kötelezettség keletkezése

2. § *  (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 3. § (6) bekezdése szerinti kötelezett vevője írásban tesz nyilatkozatot, amelyet teljesíthet alkalmanként az egyes ügyletek során eseti nyilatkozattal vagy időszakra szólóan. A nyilatkozat mintáját a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Ktdt. 3. § (6) bekezdése szerinti esetben a kötelezett a tényhelyzetet tükröző nyilvántartást vezet az egyes nyilatkozók felé történő forgalomba hozatalról, és negyedéves bevallásában a 4. melléklet szerinti adattartalommal adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére.

(3) A Ktdt. 3. § (9) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetben a kötelezett nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) a termékdíjköteles termék alapanyagként történő felhasználása esetén a termékdíjköteles termék:

aa) megnevezését és vámtarifaszámát,

ab) CsK vagy KT kódját,

ac) saját azonosítószámát vagy ennek hiányában a termék globális kereskedelmi áruazonosító számát (a továbbiakban: GTIN) számát, és

ad) az egységnyi végtermék előállításához felhasználásra kerülő alapanyagok meghatározását, anyagnormáját;

b) a hulladékká vált egyéb kőolajtermékből újrafinomítás vagy más célra történő újrahasználat esetén - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről szóló kormányrendeletben meghatározottakon túl - a létrejött termékdíjköteles termék

ba) megnevezését és vámtarifaszámát,

bb) KT kódját,

bc) a vevő nevét, címét, adószámát,

bd) a forgalomba hozatalhoz kapcsolódóan kiállított számla vagy egyéb bizonylat sorszámát és kiállításának dátumát;

c) az újrahasználatra előkészítés vagy a használt termék újbóli felhasználásra történő előkészítése esetén

ca) a közvetlen anyagként, alapanyagként felhasznált termék megnevezését, mennyiségét (db), egységnyi tömegét (kg/db), tömegét (kg),

cb) az előállított termékdíjköteles termék megnevezését, CsK vagy KT kódját, mennyiségét (db), egységnyi tömegét (kg/db), tömegét (kg),

cc) a tevékenység és a felhasznált anyagok rövid leírását,

cd) anyagmérleget, amely pontosan bemutatja az újrahasználatra előkészítéshez vagy újbóli felhasználásra előkészítéshez közvetlen anyagként felhasznált termékdíjköteles termékek mennyiségét, a létrejött termékdíjköteles termék mennyiségét, és az egységnyi termékdíjköteles termék létrehozásához felhasznált anyagok mennyiségét, anyagnormáját.

(4) *  Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak esetén a kötelezett nyilvántartása tartalmazza az akkreditált laboratórium által kiadott tanúsítvány számát, amely igazolja, hogy a termékdíjköteles termék - a csomagolásra vonatkozó európai szabványokkal összhangban - komposztálás és anaerob lebontás útján hasznosítható.

2/A. § *  (1) *  A csomagolószer újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába történő felvételére vonatkozó kérelem adattartalmát a 8. melléklet tartalmazza. Az országos hulladékgazdálkodási hatóság az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásba vételéről szóló döntését, és az annak alapjául szolgáló adatokat tájékoztatásul az állami adó- és vámhatóság részére megküldi.

(2) *  A Ktdt. 4. § (2) bekezdés d) pontja szerinti újrahasználható csomagolószer külföldre vagy ipari termékdíj raktárba történő visszaszállításának igazolására a csomagolószer CsK kódja, GTIN száma, vagy GTIN szám hiányában a 8. mellékletben foglalt adatok szerinti mennyiségi alapú nyilvántartás is alkalmas. A külföldre vagy ipari termékdíj raktárba történő visszaszállítás igazoltnak tekintendő, ha a behozó nyilvántartása tartalmazza legalább a termékdíjköteles csomagolószer megnevezését, CsK kódját, GTIN számát, vagy GTIN szám hiányában a 8. mellékletben foglalt adatokat, mennyiségét, a kiszállításának dátumát és a kiszállítást igazoló fuvarokmányt, vagy fuvarokmány hiányában a visszavételt igazoló adatokat.

2/A. *  Termékdíj raktár

2/B. § *  (1) A termékdíj raktár engedélyezése feltételeinek fennállását az állami adó- és vámhatóság előzetesen a helyszínen is megvizsgálja.

(2) A termékdíj raktár engedély iránti kérelem elektronikus úton, az állami adóhatóság által közzétett - a (3) bekezdésben meghatározott tartalmú - elektronikus formanyomtatvány alkalmazásával nyújtható be.

(3) A termékdíj raktár engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, címét, adószámát,

b) *  a termékdíj raktár típusát (ipari vagy kereskedelmi termékdíj raktár) és a betárolni kívánt termékdíjköteles termékek termék- és anyagáramának megnevezését,

c) a nyilvántartási és bizonylati rend bemutatását,

d) a termékdíj raktár címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,

e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy

ea) a termékdíj raktár működésére szolgáló terület, épület jogszerű használója,

eb) ipari termékdíj raktár üzemeltetése esetén vállalja az engedély kiadását követő évtől a Ktdt. 9/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott mérleg-hitelesítési kötelezettséget, és

f) a termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatott vagy képviselő nevét, adóazonosító jelét, bizonyítványának számát.

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el.

(5) *  A termékdíj raktár engedélyese a termék- és anyagáram bővítését vagy szűkítését, a termékdíj raktár címén, helyrajzi számán belüli termékdíj raktár területének megváltoztatását, továbbá az ideiglenes kiadás alkalmazására irányuló nyilatkozat módosítását vagy az engedély hatályának a meghosszabbítását az engedély módosítására irányuló kérelem útján, a (2) bekezdésben meghatározott módon kezdeményezheti.

(6) Az engedély módosítására irányuló (5) bekezdés szerinti kérelmet az állami adó- és vámhatóság 30 napon belül bírálja el. Az állami adó- és vámhatóság a kérelem elbírálása során az (1) bekezdésben meghatározott helyszíni vizsgálatot végezhet.

2/C. § *  (1) *  Az ipari termékdíj raktárban más tulajdonát képező termékdíjköteles termék termékdíj raktár engedélyes általi előállítása, feldolgozása, készletezése, alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítése, újbóli felhasználásra való előkészítése is végezhető, feltéve, hogy erről a felek írásban megállapodtak.

(2) Az ipari termékdíj raktárból a felek írásbeli megállapodása alapján ideiglenesen kiadható a termékdíjköteles termék, ha

a) *  az előállítás, feldolgozás, újbóli felhasználásra való előkészítés, illetve alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítés egyes részfeladatainak elvégzésére az ipari termékdíj raktár területén nincs lehetőség, vagy

b) az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól szóló kormányrendelet szerint engedélyezett bérletes csomagolószert a bérlő részére rendelkezésre bocsátják.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti ideiglenes kiadás lehetőségét és az e címen végezni kívánt, technológiailag indokolt tevékenység (tevékenységek) megnevezését az engedélyezés során kérelmezni kell.

(4) Az ideiglenes kiadás időszaka alatt a raktárengedélyes felelős a termékdíj raktárba betárolt termékdíjköteles termékkel kapcsolatos kötelezettségek és az engedélyben meghatározott feltételek teljesítéséért.

(5) *  Ideiglenes kiadás alatt lévő termékdíjköteles termék felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék a termékdíj raktárba visszaszállítható.

2/D. § *  A kereskedelmi termékdíj raktárban a termékdíj raktár engedélyesének saját tulajdonú termékdíjköteles terméke tárolása mellett más tulajdonát képező termékdíjköteles termék termékdíj raktár engedélyes általi tárolása is végezhető, feltéve, hogy erről a felek írásban megállapodtak.

2/E. § *  (1) *  A termékdíj raktárban tárolt, feldolgozás, előállítás, alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítés vagy újbóli felhasználásra előkészítés alatt álló, készletezett termékdíjköteles termékeket elektronikus úton kell nyilvántartani. A termékdíj raktár nyilvántartásának naprakésznek, eseményszerűnek kell lennie, amelyet az engedélyes a termékdíj raktár helyszínén vezet, vagy elektronikus úton történő elérhetőségét a raktár üzemeltetésének teljes időtartama alatt, ellenőrzés céljából folyamatosan biztosítja.

(2) A termékdíj raktár nyilvántartásának adattartalmát, továbbá a termékdíj raktár üzemeltetésének rendjét, a termékdíj raktárban végezhető szokásos kezelések megnevezését a 7. melléklet tartalmazza. A termékdíj raktár nyilvántartásának a termékdíj raktár engedélyese felelőssége körébe tartozó aktuális raktárkészletet kell mutatnia.

(3) A termékdíj raktár nyilvántartásának vezetését azzal a programmal kell végezni, amelyet a termékdíj raktár engedélyese az engedélyezési eljárás során az adóhatóságnak bemutatott.

(4) A nyilvántartó programnak a következő követelményeknek kell megfelelnie:

a) felhasználókat és azok jogosultságát, továbbá az ezekben bekövetkezett változásokat nyilvántartsa (naplózza);

b) a felhasználó által végzett munkafolyamatokat (tevékenységeket/műveleteket) bármely időszakra vonatkozóan rögzítse (naplózza);

c) a program biztosítsa a nyilvántartás hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő adattartalommal való vezetését;

d) a nyilvántartás adatainak utólagos módosítását a program naplózza;

e) a program mentett adatainak visszatöltése bármikor ellenőrizhető legyen az alábbi adattartalommal:

ea) a visszatöltés időpontja,

eb) a visszatöltés indoka,

ec) a visszatöltést végző felhasználó neve, jogosultsága,

ed) a visszatöltött adatok archiválásának időpontja;

f) a program tegye lehetővé, hogy a felsorolt paraméterek bármikor lekérdezhetőek és kinyomtathatóak legyenek.

(5) A termékdíj raktárba a tárgyhónap alatt betárolt és kitárolt termékdíjköteles termékekről, továbbá a raktárkészletről a 7. mellékletben meghatározott adattartalommal elektronikus úton adatot kell szolgáltatni az állami adó- és vámhatóság részére, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig.

(6) A termékdíjköteles termékek tulajdonjog változás nélküli termékdíj raktárak között történő mozgatása esetén a kitárolás és a betárolás - e rendeletben meghatározott - szabályait kell alkalmazni (áttárolás).

2/F. § *  (1) A termékdíj raktár engedélyese köteles tételes leltárral alátámasztani

a) a nyitó termékdíj raktári készletet a termékdíj raktár létesülésének napjára,

b) a záró termékdíj raktári készletet a termékdíj raktár megszűnésének napjára,

c) egyéb esetekben pedig a nyitó és záró termékdíj raktári készletet naptári évente, a naptári év végének utolsó napjára vonatkozó mennyiségi felvétellel.

(2) A leltározásra a számvitelről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Abban az esetben, ha a leltározás a nyilvántartáshoz képest mennyiségi eltérést mutat, a mennyiségi eltérés körébe tartozó többletet a tulajdonjog figyelembevételével - amennyiben a tulajdonjog nem állapítható meg, a termékdíj raktár engedélyese részére - be kell tárolni, hiány esetén pedig saját célú felhasználásként kell elszámolni az engedélyes részére.

3. A termékdíj-kötelezettség bejelentése, bevallása

3. § *  (1) A Ktdt. szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adattartalmat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) *  A Ktdt. szerinti bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adattartalmat a 4. melléklet tartalmazza.

4. A nyilvántartás szabályai

4. § A Ktdt. 10/A. §-ában meghatározott nyilvántartásnak legalább az 5. mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

5. § * 

5. * 

6. § * 

6. A számlán való feltüntetés szabályai

7. § *  (1) A Ktdt. 3. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén - a termékdíj felszámítása nélkül történő forgalomba hozatal során - a termékdíjköteles termék kötelezettje a termékdíjköteles termék Ktdt. 1. § (3) bekezdése szerinti termékáram megjelölésével a számlán, a számla tételeire hivatkozva

a) „a(z) .................... termékdíja a vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”, vagy

b) „a(z) .................... termékdíja a vevő ... számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”

szöveget tünteti fel.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontjának alkalmazása esetén a kötelezett köteles továbbá a számlán feltüntetni a termékdíjköteles termék termékdíjának alapját képező tömegét és KT vagy CsK kódját.

(3) *  A termékdíjköteles termék ipari termékdíjraktár engedélyese részére, a termékdíj-visszaigénylés igénybevételével történő értékesítése esetén az eladó köteles a számla tételeire hivatkozva feltüntetni „a termékdíj visszaigénylését az eladó igénybe veszi” szöveget, továbbá a termékdíjköteles termék KT vagy CsK kódját, mennyiségét, díjtételét, egyéni hulladékkezelő esetén a termékdíjköteles termék fajlagos rendszerirányítási alapköltségét és a visszaigénylés összegét.

7. Az átvállalás szabályai

8. § (1) * 

(2) Az egyéb kőolajtermék termékdíj-kötelezettség számla alapján való átvállalása esetén a számlán „az egyéb kőolajtermék vevője nem termékdíj-kötelezett, a bruttó árból ......... Ft termékdíj átvállalásra került” szövegű záradékot kell feltüntetni.

(3) * 

9. § *  (1) A termékdíj-kötelezettség szerződés alapján való átvállalása esetén a szerződés

a) a szerződő felek nevét, címét, adószámát vagy adószám hiányában adóazonosító jelét,

b) a termékdíjköteles termék megnevezését, vámtarifaszámát, KT vagy CsK kódjának első három jegyét,

c) az átvállalás időszakának a meghatározását és

d) az átvállalás jogcímének pontos jogszabályi helyét

tartalmazza.

(2) Az átvállaló az átvállalt kötelezettség teljesítését

a) külföldre történő értékesítés esetén az értékesítésről kiállított számlával és az értékesítéshez tartozó fuvarokmánnyal, fuvarokmány hiányában a vevő átvételt igazoló nyilatkozatával,

b) bérgyártás esetén a bérgyártást igazoló számlával,

c) termelői szerveződésen keresztüli forgalomba hozatal esetében az átvételhez és a továbbértékesítéshez kiállított számlával,

d) csomagolószer változatlan formában és állapotban vagy más kiszerelésben történő továbbértékesítése esetén a továbbértékesítést alátámasztó beszerzési és értékesítési számlákkal vagy a felhasználását igazoló bizonylattal,

e) a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pontja esetén a csomagolószer csomagolás részeként történő forgalomba hozatalát vagy felhasználását igazoló bizonylattal vagy

f) csomagolóanyagból anyagában, méretében, megjelenésében továbbfeldolgozott csomagolóanyag, csomagolóeszköz, illetve csomagolási segédanyag előállítása esetén anyagmérleggel, amely pontosan bemutatja a gyártáshoz közvetlen anyagként felhasznált csomagolóanyag mennyiségét, illetve a létrejött csomagolószer mennyiségét, továbbá az ahhoz kötődő, a termék előállításához felhasznált anyagok anyagnorma szerinti mennyiségével

igazolja.

(3) Szerződéses átvállalás esetén a belföldi forgalomba hozatalról szóló számlán - a számla tételeire hivatkozva - a következő szöveget kell feltüntetni: „a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés ...) pontja ...) alpontja alapján a vevőt terheli”.

10. § * 

8. * 

11. § * 

9. A veszélyes hulladéknak minősülő csomagolási hulladékok kezelése

12. § (1) A Ktdt. 19. § (3) bekezdésében meghatározott veszélyes csomagolási hulladék a növényvédő-szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladék.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti veszélyes csomagolási hulladékká váló csomagolások első belföldi forgalomba hozói, saját célú felhasználói (a továbbiakban: veszélyes csomagolási hulladékok hulladékgazdálkodási kötelezettjei) a veszélyes csomagolási hulladékok után - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott - hulladékkezelési kötelezettségüket - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a hulladékkezelés szervezését ellátó non-profit szervezeten (a továbbiakban: közvetítő szervezet) keresztül teljesítik. A hulladékkezelés szervezését ellátó non-profit szervezettel - azonos feltételekkel - hirdetményben nyilvánosságra hozott szolgáltatási díj megfizetésével lehet szerződést kötni.

(3) A veszélyes csomagolási hulladékká váló csomagolások saját célú felhasználója jogosult - erre engedéllyel rendelkező hulladékkezelőkkel történő közvetlen szerződésen keresztül - saját maga is teljesíteni a hulladékkezelési kötelezettséget.

(4) A közvetítői feladatokat ellátó non-profit szerveződés köteles az (1) bekezdés szerinti veszélyes csomagolási hulladékok gyűjtését végző átvételi pontokon gyűjtött, az (1) bekezdésben meghatározott veszélyes csomagolási hulladékok teljes mennyiségének kezeléséről gondoskodni.

(5) *  A közvetítő szervezet a tárgyév április 20-ig bejelentést tesz az országos hulladékgazdálkodási hatóság felé a szerződött veszélyes csomagolási hulladékok hulladékgazdálkodási kötelezettjeiről.

(6) A bejelentés tartalmazza azt, hogy a közvetítő szervezet tevékenysége milyen termék- és anyagáramra vonatkozik, azok tárgyévre elszámolni tervezett mennyiségét - a hulladékkezelés alapját és a kezelt mennyiséget -, továbbá a hulladékkezelés során együttműködő szerződött partnerek, és a gyűjtési pontként felhasznált telephelyek, egyéb, jogszabály alapján biztosított helyszínek felsorolását.

10. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet ellenőrzési tevékenységének részletes szabályai * 

13. § *  A kötelezettek ellenőrzésében az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet akkor vehet részt, ha

a) *  a kötelezett ellenőrzése az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet felé fennálló kötelezettség teljesítésével közvetlen kapcsolatban van,

b) *  a kötelezett ellenőrzése az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által nyilvántartott adat, információ hiányában eredményesen nem hajtható végre,

c) *  a kötelezett ellenőrzése az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet speciális szakismeretének hiányában eredményesen nem hajtható végre, vagy

d) *  ha az állami adó- és vámhatóság, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság és az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet erről külön megállapodik.

14. § (1) *  Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet Ktdt. 20. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ellenőrzési tevékenységének (a továbbiakban: saját jogú ellenőrzés) célja a vele szerződéses kapcsolatban állók, valamint közreműködőik, alvállalkozóik (a továbbiakban együtt: ellenőrzöttek) szerződésszerű tevékenységének, a szerződés végrehajtásának folyamatos nyomon követése, a finanszírozott tevékenységek dokumentáltságának ellenőrzése, amely alapján a szerződéses teljesítés (szolgáltatás) ellenértéke kifizethető.

(2) A saját jogú ellenőrzés kiterjedhet - a Ktdt.-ben meghatározottak figyelembevételével - a jogszabályban, szerződésben foglaltak betartásának vizsgálatára, illetve helyszíni ellenőrzésére.

(3) A saját jogú ellenőrzésre sor kerülhet:

a) ellenőrzési terv alapján,

b) az ellenőrzés elrendelésére jogosult döntése alapján,

c) hatósági megkeresés alapján,

d) egyéb bejelentés alapján.

15. § (1) *  Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet saját jogú ellenőrzése lehet:

a) a részkifizetésekhez kapcsolódó

aa) dokumentum alapú,

ab) helyszíni,

ac) kombinált [az aa)-ab) pontok együttesen];

b) a szerződés végleges lezárásáig a kifizetési időszakokat egyedileg vagy összevontan vizsgáló, a) pont szerinti ellenőrzés.

Az a) pontban meghatározott ellenőrzések nem keletkeztetnek ellenőrzéssel lezárt időszakot.

(2) A kifizetéshez kapcsolódó dokumentumalapú ellenőrzés a kifizetés iránti kérelem és mellékletei ellenőrzéséből áll, amely kiterjed különösen: * 

a) *  arra, hogy a benyújtott kifizetés iránti kérelem és mellékletei az elnyert támogatási pályázat kapcsán merültek-e fel,

b) arra, hogy a támogatási szerződésben foglalt mennyiségi és pénzügyi előrehaladási feltételeknek megfelelnek-e, illetve valós mennyiségi adatokon alapulnak-e,

c) *  arra, hogy a benyújtott kifizetés iránti kérelem és mellékletei adattartalma összhangban van-e az elszámolási időszakra vonatkozó kifizetési előrejelzéssel és az elszámolhatósági szabályokkal,

d) arra, hogy az elszámolási időszakban a köztartozás-mentesség fennáll-e,

e) *  az új technológia alkalmazására, a hasznosítási technológia megvalósításának, illetve megvalósíthatóságának ellenőrzésére,

f) arra, hogy a Ktdt. 20. § (2) bekezdése alapján folyósított támogatást ténylegesen a lakossági környezettudatos nevelésre fordították-e.

(3) A helyszíni ellenőrzés kiterjed különösen arra, hogy:

a) *  a benyújtott kifizetés iránti kérelem valós mennyiségi adatokon alapul-e, és megfelel-e a megkötött szerződésben vállalt kötelezettségeknek és szakmai célkitűzéseknek,

b) *  a kifizetés iránti kérelem mellékleteként benyújtott alátámasztó bizonylatok, dokumentumok, igazolások és összesítő táblázatok eredeti példánya rendelkezésre áll-e, és megegyezik-e a kifizetés iránti kérelemhez benyújtott másolattal,

c) az ellenőrzött által benyújtott vezetői nyilatkozat (köztartozás-mentesség, egyéni teljesítésű hulladékhasznosítás) összhangban van-e az azt megalapozó bizonylatokkal,

d) a közbeszerzésekre vonatkozóan a dokumentumok alapján nem ellenőrizhető szabályokat betartották-e,

e) a szerződés szerinti tevékenység folytatásának helyén található hulladékkezeléssel érintett termékek, anyagok fizikai paramétereinek rögzítése megtörtént-e,

f) *  az új technológia alkalmazására, a hasznosítási technológia megvalósításának, illetve megvalósíthatóságának ellenőrzésére,

g) arra, hogy a Ktdt. 20. § (2) bekezdése alapján folyósított támogatást ténylegesen a lakossági környezettudatos nevelésre fordították-e.

(4) *  A kifizetés iránti kérelem és mellékletei formai és tartalmi követelményeinek meghatározásakor a Ht.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott előírásokat is figyelembe kell venni.

16. § (1) *  A saját jogú ellenőrzés lefolytatására az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezettel munkaviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban álló személy, az ellenőrzésben közreműködésre - egyedi meghatalmazás alapján - az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezettel szerződéses jogviszonyban álló személy jogosult. A közreműködő önálló ellenőrzési cselekményt nem végezhet.

(2) *  Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a saját jogú ellenőrzéshez - az egyedi megállapodásban meghatározottak szerint - kérheti hatóság, illetve szakértő közreműködését.

(3) *  Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet saját jogú ellenőrzésére való jogosultságot az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést végző személyazonosításra alkalmas okmánnyal és megbízólevéllel, a közreműködő pedig személyazonosításra alkalmas okmánnyal és az egyedi megbízólevéllel igazolja.

(4) A megbízólevél legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

a) *  az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet megnevezését, az ellenőrzés elrendelésére jogosult aláírását, valamint az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet adatait, bélyegzőlenyomatát,

b) az ellenőrzött szervezet megnevezését, székhelyét, adóazonosító számát,

c) az ellenőrzés alapját képező jogszabályok megnevezését,

d) a vizsgálatot végzők nevét, megbízásuk tartalmát,

e) a megbízólevél általános jellegét,

f) a megbízólevél érvényességi idejét,

g) a megbízólevél keltét.

17. § (1) *  A saját jogú ellenőrzés lefolytatásáról az ellenőrzést megelőzően az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet írásban értesíti (a továbbiakban: előzetes bejelentés) az ellenőrzöttet, kivéve, ha ezzel az ellenőrzés célját, vagy eredményességét veszélyeztetné.

(2) Az előzetes bejelentés tartalmazza:

a) *  az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet megnevezését, az értesítés iktatószámát,

b) az ellenőrzött ügyfél megnevezését, székhelyét, adószámát, szerződés számát,

c) a vizsgálat célját, témakörét és azt az időszakot, amelyre a vizsgálat irányul,

d) felhívást az ellenőrzést végző tevékenységének elősegítésére, támogatására, a vele való együttműködésre,

e) az ellenőrzés elrendelésére jogosult aláírását, a szervezet bélyegzőlenyomatát és a keltezést.

(3) Helyszíni ellenőrzés a tevékenységgel érintett székhelyen, illetve telephelyen, a tevékenység végzése idején folytatható.

(4) *  Ha az ellenőrzött a Ktdt. 20. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenységéhez más személy, szervezet ingatlanát veszi igénybe, az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását az ellenőrzöttnek kell biztosítania.

(5) *  Az ellenőrzésről, valamint az ellenőrzött, illetve az ellenőrzött közreműködője, alvállalkozója szóbeli nyilatkozatáról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:

a) *  az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet megnevezését, a jegyzőkönyv iktatószámát, az ellenőrzést végzők nevét;

b) a szolgáltatás-megrendelés kedvezményezettje nevét, székhelyét, szerződésének számát;

c) az ellenőrzés célját;

d) az ellenőrzés megállapításait, az ellenőrzött dokumentumokat, nyilvántartásokat;

e) bizonyítási eszközöket, ideértve az idő- és helymeghatározással ellátott eszközzel készített hangot, képet és mozgóképet;

f) az ellenőrzött által felajánlott bizonyítékokat, ha elutasításra kerül sor, annak indokolását;

g) azt, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakra a szolgáltatás megrendelés kedvezményezettje 15 napon belül észrevételeket tehet;

h) az ellenőrzést végzők és az ellenőrzött aláírását.

(6) A jegyzőkönyvet az ellenőrzött részére az ellenőrzést követően igazolt módon át kell adni.

(7) Az ellenőrzött által vitatott jegyzőkönyvi megállapítások tisztázása érdekében szakmai egyeztetést kell tartani, amelyről kiegészítő jegyzőkönyvet kell felvenni.

18. § (1) *  Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet ellenőrei a saját jogú ellenőrzés során a Ktdt.-ben és az e rendeletben, továbbá az ellenőrzöttel kötött szerződésben biztosított jogaikat oly módon kötelesek gyakorolni, hogy az - lehetőség szerint - az ellenőrzött gazdasági tevékenységét ne, vagy a lehető legkisebb mértékben korlátozza.

(2) *  Ha a saját jogú ellenőrzés során bizonyítást nyer, hogy az ellenőrzött a Ht.-ben és annak végrehajtási rendeleteiben előírt, vagy a szerződésen alapuló kötelezettségei tekintetében az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetet szándékosan megtévesztette, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet értesíti az ellenőrzött hulladékgazdálkodási kötelezettségeinek hatóság általi ellenőrzésében érintett hatóságokat a szükséges hatósági eljárások lefolytatása érdekében.

(3) *  Ha az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet ellenőre a környezet védelmével kapcsolatos jogszabályok megszegését észleli, értesíti a hulladékgazdálkodási, indokolt esetben a környezetvédelmi hatóságot.

19. § (1) Az ellenőrzött jogosult:

a) az ellenőrzést végző személyazonosságáról meggyőződni,

b) az ellenőrzési cselekménynél jelen lenni,

c) megfelelő képviseletről gondoskodni.

(2) Az ellenőrzöttnek joga van az ellenőrzés során keletkezett iratokba betekinteni. Minden olyan iratba betekinthet, arról másolatot készíthet, vagy saját költségére készíttethet, amely jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

(3) Az ellenőrzöttnek joga van a megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, bizonyítási indítványokat előterjeszteni, a jegyzőkönyv tartalmát megismerni, és arra a jegyzőkönyv átadását, kézbesítését követő 15 napon belül észrevételt tenni.

(4) Az ellenőrzött indokolt észrevételei alapján kiegészítő ellenőrzésnek van helye.

(5) Az ellenőrzött köteles a tevékenység végzése helyétől eltérő helyen tárolt, az ellenőrzéssel érintett dokumentumok 5 napon belüli bemutatására. A bemutatás helyét és idejét az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvben kell közölni.

20. § (1) A saját jogú ellenőrzésben bizonyítási eszközök és bizonyítékok különösen: az iratok, pénzügyi, banki bizonylatok, számla, számlakivonat, szakértői vélemények, a nyilatkozat, a helyszíni ellenőrzés során rögzített adatok, tények, a helyszíni leltározás, szabályzat szerint vett minta.

(2) *  Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a saját jogú ellenőrzése során jogosult idő- és helymeghatározással ellátott eszközzel hang, kép és mozgókép rögzítésére, az így szerzett adat bizonyítékként való felhasználására.

(3) *  Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a saját jogú ellenőrzése során mintát vehet. A mintát és a mintavételhez szükséges edényt - díjmentesen - az ellenőrzött bocsátja rendelkezésre.

(4) A mintavételi jegyzőkönyv tartalmazza:

a) a mintavételi jegyzőkönyv számát,

b) a mintát vevő személy megnevezését,

c) a mintavételben közvetlenül részt vevők nevét, azonosítását,

d) a mintavétel helyét és időpontját,

e) a mintavétel indokolását,

f) a megmintázott tétel mennyiségét és minden, az azonosításhoz szükséges adatát,

g) a minták mennyiségét és azonosítási jeleit, és

h) a mintavevők aláírását és bélyegzőlenyomatát.

(5) *  A mintavételi jegyzőkönyvet 3 példányban kell kiállítani, melynek első példánya az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet példánya, másodpéldánya a mintát kíséri, harmadpéldánya az ellenőrzött példánya.

11. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet, a hulladékgazdálkodási hatóság, valamint az állami adó- és vámhatóság közötti adatszolgáltatás szabályai * 

21. § (1) *  A termékdíj-kötelezettséggel, illetve a Ktdt.-ből adódó feladatok végrehajtása érdekében az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet számára adatot szolgáltat a hulladékgazdálkodási hatóság, valamint az állami adó- és vámhatóság.

(2) Az adatszolgáltatás térítésmentesen, az alábbi formákban történhet:

a) rendszeres adatszolgáltatás formájában (negyedéves, havi vagy éves);

b) *  a hulladékgazdálkodási hatóság, valamint a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter hivatali szervezete által vezetett környezetvédelmi nyilvántartásokhoz való hozzáférés útján;

c) eseti megkeresésre.

(3) *  A hatóságok eseti megkeresése az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet részéről írásban történik. A hatóság a kérés beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi a kért adatokat.

(4) *  Az állami adó- és vámhatóság az egyéni hulladékkezelők hulladékgazdálkodással kapcsolatos - 2. és 4. mellékletben megjelölt - adatait országos hulladékgazdálkodási hatóság részére rendszeresen megküldi.

22. § * 

22/A. § *  Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által az állami adó- és vámhatóság részére megküldött szerződés, illetve a kifizetés alapjául szolgáló bizonylatok adatainak teljeskörűségéért az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet tartozik felelősséggel. A kifizetés alapjául szolgáló bizonylatok adatai alatt az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által lefolytatott, kifizetést megelőző ellenőrzésekről felvett dokumentációk is értendők. Ha a megküldött adatok alapján az állami adó- és vámhatóság ellenőrzési feladatainak nem tud eleget tenni, úgy az állami adó- és vámhatóság megkeresésére a kért adatokat az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet - amennyiben azok rendelkezésére állnak - 15 napon belül megküldi.

12. A termékdíj visszaigénylése

23. § (1) * 

(2) *  Az állami adó- és vámhatóság jár el a hulladékká vált egyéb kőolajtermék anyagában történő hasznosítása után történő termékdíj visszaigénylése során. Az anyagában történő hasznosítás esetében a hasznosítás tényére, körülményeire vonatkozó szakkérdések eldöntése érdekében az állami adó- és vámhatóság megkeresi az országos hulladékgazdálkodási hatóságot. Az országos hulladékgazdálkodási hatóság az állami adó- és vámhatóság részére a felkérés keretében a szakkérdésre vonatkozó véleményét 15 napon belül köteles megadni.

(3)-(4) * 

(5) A Ktdt. 25. § (1) bekezdés a), b) és f) pontjai szerinti jogcímeken történő visszaigénylések esetén a visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) *  a termékdíj visszaigénylőjének nevét, adószámát,

b) a termékdíjköteles termék megnevezését CsK, KT kódját,

c) amennyiben a visszaigénylő nem azonos a kötelezettel, a beszerzett termékdíjköteles termék mennyiségét,

d) a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait,

e) *  a termékdíj befizetőjének (bevallójának) nevét, címét, adószámát,

f) *  a külföldre kiszállított vagy ipari termékdíj raktárba betárolt termékdíjköteles termék mennyiségét, értékesítés esetén az ellenértékről szóló számlát, ha a kiszállításhoz szükséges a vámokmányt, az áruk külföldre szállítását igazoló fuvarokmányt, fuvarokmány hiányában a külföldi vevő átvételre vonatkozó igazolását, ipari termékdíj raktárba történő betárolás esetén a raktárengedélyes által a betárolás tényéről kiállított igazolását.

(6) A Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) és d) pontjai szerinti jogcímen történő visszaigénylések esetén a visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) *  a termékdíj visszaigénylőjének nevét, adószámát,

b) a termékdíjköteles termék megnevezését CsK, KT kódját,

c) a beszerzett termékdíjköteles termék mennyiségét,

d) a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait,

e) *  a termékdíj befizetőjének (bevallójának) nevét, címét, adószámát,

f) a visszaigénylés jogalapját alátámasztó iratot.

(7) A Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jogcímen történő visszaigénylés esetén a visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) *  a termékdíj visszaigénylőjének nevét, adószámát,

b) a közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék

ba) megnevezését CsK, KT kódját,

bb) mennyiségét,

c) a felhasznált termék termékdíjának megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait,

d) *  a felhasznált termék utáni termékdíj befizetőjének (bevallójának) nevét, címét, adószámát,

e) az előállított termékdíjköteles termék

ea) megnevezését CsK, KT kódját,

eb) mennyiségét,

f) az előállított termék termékdíjának megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait,

g) a gyártási tevékenység és a felhasznált anyagok rövid leírását,

h) anyagmérleget, amely pontosan bemutatja a gyártáshoz közvetlen anyagként felhasznált termékdíjköteles termékek mennyiségét, illetve a létrejött termékdíjköteles termék mennyiségét és az egységnyi termékdíjköteles termék létrehozásához felhasznált anyagok mennyiségét (anyagnormáját).

(8) *  A Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti jogcímen történő visszaigénylés esetén a visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) a termékdíj visszaigénylőjének nevét, adószámát,

b) *  a beszerzett termékdíjköteles csomagolóanyag, csomagolási segédanyag, kereskedelmi csomagolószer vagy fém ital-csomagolószer * 

ba) megnevezését és CsK kódját,

bb) mennyiségét,

bc) a kötelezett által kiállított számla számát, keltét, a bevallott (befizetett) termékdíj tételét és összegét, valamint

bd) a termékdíj befizetőjének (bevallójának) nevét, címét, adószámát,

c) a Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) pontja szerinti visszaigénylés esetén a nem csomagolási célú felhasználás megnevezését.

(9) *  Termékdíjköteles termék alapanyagként felhasználása esetén a visszaigénylésre jogosult nyilvántartást vezet az alapanyagként felhasználás időpontjáról és az alapanyagként felhasznált termékdíjköteles termék mennyiségéről.

(10) * 

24. § (1) * 

(2)-(3) * 

(4) A Ktdt. 25. § (2) bekezdésében meghatározott visszaigénylő kötelezett nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) a termékdíj bevallását igazoló dokumentumok adatait,

b) a hasznosításra átadott, illetve átvett használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyiségét, az eredeti hulladéktulajdonosok szerinti bontásban, nevük, címük és adószámuk feltüntetésével;

c) a szállító, valamint a begyűjtő nevét, címét, adószámát, a veszélyes hulladék szállításához, valamint begyűjtéséhez szükséges engedély számát, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Korm. rendeletben meghatározott „SZ”, valamint a „K” kísérőjegyek másolatát;

d) a hasznosításra átvevő nevét, címét, adószámát, engedélyének számát;

e) az átvevő által adott igazolást (ha kötelezett a hasznosítást maga végzi, akkor az átvételt igazoló dokumentumokat), amely tartalmazza a kötelezett nevét, címét, adószámát, a tárgynegyedévben a kötelezett nevében hasznosításra átvett használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyiségét és az átvétel tényét igazoló „SZ” kísérőjegyek sorszámát;

f) lakosságtól történő visszagyűjtés esetén a hasznosításra átadó nyilatkozatát az átadott mennyiség lakossági eredetéről.

(5) *  A Ktdt. 25. § (2a) bekezdésében meghatározott visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) a termékdíj megfizetésének adatait,

b) a hulladékkezelésre átadott növényvédőszerrel szennyezett csomagolást alkotó csomagolószerek HKT kódját, tömegét,

c) a szállító, valamint a begyűjtő nevét, címét, adószámát,

d) a kezelésre átvevő nevét, címét, adószámát, engedélyének számát,

e) az átvevő által adott igazolást (ha kötelezett a hasznosítást maga végzi, akkor az átvételt igazoló dokumentumokat), amely tartalmazza az átadó nevét, címét, adószámát, a tárgynegyedévben az átadótól átvett növényvédőszerrel szennyezett csomagolásból képződött hulladék HKT kódját, mennyiségét, és

f) a hasznosítási díj megfizetésével kapcsolatban a megfizetés napját és a számla számát.

13. * 

25. § * 

14. * 

26. § * 

15. Az egyéni hulladékkezelés szabályai

27. § (1) *  A Ktdt. szerinti egyéni hulladékkezelést végző bejelentésének tartalmaznia kell azt, hogy a tevékenység milyen termék- és anyagáramra vonatkozik, azok tárgyévre elszámolni tervezett mennyiségét - az egyéni hulladékkezelés alapját és a kezelt mennyiséget -, továbbá a hulladékkezelés során együttműködő szerződött partnerek, kapcsolt vállalkozások, és a gyűjtési pontként felhasznált telephelyek felsorolását.

(2) *  Amennyiben az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett teljesítésében közreműködők személyében, tevékenységében változás áll be, - különösen a gyűjtési pontok, a hulladékkezelők személye esetében - azt a kötelezett 15 napon belül köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatóság felé.

(3)-(6) * 

(7) *  Az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett és együttműködő partnerei nyilvántartásukat úgy vezetik, hogy azokból megállapítható legyen a teljesítés időpontja, a kezelt hulladék termékdíjköteles termékből képződő hulladék kódja (a továbbiakban: HKT kód) és mennyisége. A hulladékkezelőkkel történt elszámolásokat és a cégszerűen aláírt igazolásokat a kötelezett a székhelyén gyűjti.

28. § * 

29. § (1)-(2) * 

(3) A hasznosításra történő átvétel igazolásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: * 

a) *  az átadó egyéni hulladékkezelő nevét, címét, adószámát,

b) az átvevő hasznosító nevét, címét, - amennyiben rendelkezésre áll - adószámát, KÜJ számát,

c) a termékdíjköteles termékből képződött hulladék termék- és anyagáram megnevezését, EWC, HKT kódját és mennyiségét,

d) keltezést és az átadó, átvevő aláírását.

(4) * 

(5) *  A hasznosításról szóló igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) *  az egyéni hulladékkezelő nevét, címét, adószámát,

b) a hasznosító nevét, címét, - amennyiben rendelkezésre áll - adószámát, KÜJ számát,

c) *  a termékdíjköteles termékből képződött hulladék termék- és anyagáram megnevezését, EWC, HKT kódját, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott hasznosítási kódját és mennyiségét,

d) keltezést és a hasznosító aláírását.

16. A vámhatóság ellenőrzési szabályai

30. § * 

31. § *  A Ktdt. 29/A. §-a szerint megállapított jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás összeg kétszeresét az állami adó- és vámhatóság által megjelölt számlára kell befizetni.

17. Záró rendelkezések

32. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

33. § (1) A kötelezett dönthet úgy, hogy a Ktdt. 40. § (8) bekezdés szerinti kötelezettsége 2012. január 1-jén keletkezzen.

(2) A Ktdt. 40. § (8) bekezdése szerinti levonás mértékénél nem vehető figyelembe a csomagolási termékdíj tekintetében korábban a kötelezett által, a bevallásban alkalmazott levonás mértéke.

(3) A Ktdt. 40. § (8) bekezdésében kivételként meghatározott külföldről behozott áru csomagolásának részét képező csomagolószer után a Ktdt.-ben meghatározott általános szabályok szerint keletkezik a termékdíj-kötelezettség.

(4) A Ktdt. 40. § (9) bekezdése szerinti termékdíj-különbözetnél nem vehető figyelembe a csomagolási termékdíj tekintetében korábban a számlán kötelezettként átvállaló által a bevallásban alkalmazott levonás mértéke.

(5) A kötelezett a 2012. első negyedévében benyújtott bevallásában levonhatja a 2012. első negyedévében forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált csomagolószer után a számlán átvállaló által igazoltan megfizetett hasznosítási díj összegét, ha az ügylet az átvállalás időpontjában hatályos rendelkezéseknek megfelelt.

(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti esetekben a számlán átvállaló a vevőjének igazolást állít ki a megfizetett csomagolási termékdíj összegéről és a megfizetett hasznosítási díj összegéről.

(7) A Ktdt. meghatározása szerinti reklámhordozó papír után a Ktdt. szerinti első belföldi forgalomba hozó első vevője a 2012. első negyedévében benyújtott bevallásában termékdíj különbözetet fizet a 2012. első negyedévében forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált reklámhordozó papír után a 2012. évi díjtétel és a 2012. január 1-je előtti megállapítási időszakban a 2011. évre vonatkozó készletre vétele időpontjában bevallott és megfizetett termékdíjtétel különbözetével, ha a készletrevételre vonatkozó - a megállapítási időszakban hatályos - rendelkezéseknek eleget tett.

(8) A reklámhordozó papír után az első belföldi forgalomba hozó első vevője a 2012. első negyedévében benyújtott bevallásában levonhatja a 2012. első negyedévében forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált reklámhordozó papír után a 2012. január 1-je előtti megállapítási időszakban a 2011. évre vonatkozó készletre vétele időpontjában bevallott és megfizetett termékdíj összegét, ha a készletrevételre vonatkozó - a megállapítási időszakban hatályos - rendelkezéseknek eleget tett.

(9) Az újrahasználható csomagolási összetevő után nem keletkezik a Ktdt. szerinti termékdíj-fizetési kötelezettség, ha az első belföldi forgalombahozatal vagy első saját célú felhasználás a csomagolási összetevőre vonatkozóan a csomagolás részeként a Ktdt. hatálybalépését megelőzően megtörtént.

(10) A 2012 előtt belföldi forgalomba hozott csomagolási összetevők 2012. évben csomagolás részeként történő első belföldi forgalomba hozatala vagy első saját célú felhasználása után a csomagolás első belföldi forgalomba hozóját vagy első saját célú felhasználóját terheli a csomagolás részét képező csomagolószer termékdíj-kötelezettsége.

(11) Nem keletkezik a 2011. évi csomagolószer árukészlete utáni termékdíj-kötelezettsége annak, aki a Ktdt. 2. § (6) bekezdésében meghatározott mennyiségi határokat meg nem haladó mértékeben - a Ktdt. hatálybalépése előtt - beszerzett csomagolószert csomagolás részeként 2012. január 1-jét követően forgalomba hozza vagy saját célra felhasználja.

34. § (1) A 7. § (2) és (4) bekezdésében, a 8. § (2) bekezdésében, továbbá a 9. § (7) bekezdésében meghatározott számlazáradék szövege 2012. június 30-ig a számla mellékletén is feltüntethető.

(2) A 9. § (3) bekezdésében meghatározott bejelentés érvényes, ha a 2012. január 1-je és 15-e között megkötött szerződést az átvállaló 2012. január 31-ig bejelenti a vámhatóságnak és a bejelentést a vámhatóság befogadta.

(3) Az e rendelet 23. § (4) bekezdésében meghatározott visszaigénylés során a 2012. január 1. napja előtt keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettségre vonatkozóan a 2012. évet megelőzően megfizetett termékdíjtétel mértékét kell alkalmazni. Amennyiben a kötelezett az egyéb kőolajtermékek hulladékait a termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezésének időpontjai szerint nem tudja külön nyilvántartani, úgy a 2012. évben a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény díjtételeivel számított összeget igényelheti vissza.

(4) A 2012. január 1-jét követően benyújtott bejelentéseken, bevallásokon - a pótlólagos bejelentést, bevallást, önellenőrzést is ideértve - a benyújtó, képviselő GLN számát nem szükséges feltüntetni.

(5) A Ktdt. 40. § (10) bekezdésében meghatározott, 2012. évben teljesítendő kötelezettségek alá a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 8. § (8) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettséget nem kell teljesíteni.

(6) *  A Ktdt. 40. § (11) bekezdésében meghatározott hulladékhasznosítási teljesítményt a koordináló szervezetek vámhatóságnak történő bevallás adatainak a vámhatóság által, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet részére történő átadással történik.

(7) Nem kell e rendelet szerint bejelenteni a 2012. január 1-jét megelőzően, szabályosan bejelentett

a) képviselőt, ha a képviseletre vonatkozó, továbbá

b) az elektronikus úton történő bejelentés, bevallás benyújtására vonatkozó bejelentőt (Egységes Ügyfél Címtár) regisztrációt,

amennyiben az adatokban és a megbízás, meghatalmazás körülményeiben változás nem következett be.

(8) * 

(9) A rendelet hatálybelépését megelőzően egyéni mentességgel rendelkezők esetében az egyéni mentesség feltételeinek teljesítése során igazoltan felmerült hulladékkezelési költségeket is megfizetett hasznosítási díjnak kell tekinteni a Ktdt. 40. § (8) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése során.

(10) *  A vámhatóság jár el a 2012. január 1-jét megelőzően, a használt vagy hulladékká vált egyéb kőolajtermék energetikai módon történő hasznosítása jogcímén keletkező termékdíj visszaigénylése során.

34/A. § *  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelettel módosított 23. §-t a hatályba lépését követően nyilvántartásba vett adatok tekintetében kell alkalmazni.

34/B. § *  (1) Az elektromos, elektronikai berendezések vagy a fém ital-csomagolószer termékkörre vonatkozó, 2018. január 1-jén hatályos átvállalási szerződéssel rendelkező kötelezett a szerződésmódosítás nyilvántartásba vételéig a nyilvántartásában az érvényes átvállalási szerződés szerinti KT, CsK kódok mellett az 1. melléklet A) címe szerinti CsK kódokat vagy a B) címe szerinti KT kódokat is feltünteti.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt termékkör tekintetében 2018. január 1-je előtt az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett átvállalási szerződés a Ktdt. 14/A. §-a szerint benyújtott szerződésmódosítás nyilvántartásba vételéig hatályos.

35. § E rendelet

1. a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése, és

2. a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, továbbá a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

36. § *  Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

37. § *  Ez a rendelet

a) 2. § (2) bekezdése és 3. § (2) bekezdése, valamint 4. melléklete a könnyű műanyag hordtasakok éves felhasználásának számítási módszeréről és a 2005/270/EK határozat módosításáról szóló, 2018. június 19-i (EU) 2018/896 bizottsági végrehajtási határozat;

b) 1. §-a, 34/B. §-a, valamint 1. melléklete a hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és a C(2012) 2384 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 7-i (EU) 2019/1004 bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

38. § *  A rendelet 1. melléklet A) cím 2. pontja a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/720 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

39-42. § * 

1. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

A) cím

CsK kódok

1. A CsK kód felépítése

a) 1. karakter: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kód vagy speciális csomagolószer jellegét jelölő kód

b) 2-3. karakter: a termék anyagát jelölő kód

c) 4-5. karakter: pénzügyi státuszkód, amely a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli

d) 6-7. karakter: a termék újrahasználhatóságát vagy speciális csomagolószer jellegét jelölő kód

2. A következő táblázatok a CsK kódok adattartalmát tartalmazzák

2.1. *  a CsK kód 1. karaktere

2.1.1. az aktuális CsK kód 1. karaktere

A B
1. Kód Megnevezés
2. A Csomagolóanyag vagy csomagolóanyagként is felhasználható termék
3. E Csomagolóeszköz vagy csomagolóeszközként is felhasználható termék
4. H Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött csomagolószer
5. F Fém ital-csomagolószer
6. N Nagyon könnyű műanyag hordtasak
7. S Csomagolási segédanyag vagy csomagolási segédanyagként is felhasználható termék
8. Z Elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák
9. X Műanyag hordtasak a nagyon könnyű műanyag hordtasak kivételével

2.1.2. az elévülési időszakon belüli visszaigénylésnél alkalmazható CsK kód 1. karaktere

A B
1. Kód Megnevezés
2. B Az eladótérben megtöltésre tervezett, megtöltésre szánt, felhasználásra kerülő (eladótéri) műanyag zsák, zacskó
3. K Kereskedelmi csomagolószer
4. M Műanyag bevásárló reklámtáska

2.2. *  a CsK kód 2-3. karaktere

A B
1. Kód Megnevezés
2. Műanyag
3. 01 polietilén-tereftalát (PET)
4. 02 nagysűrűségű polietilén (HDPE)
5. 03 poli(vinil-klorid) (PVC)
6. 04 kissűrűségű polietilén (LDPE)
7. 05 polipropilén (PP)
8. 06 polisztirol (PS)
9. 07 poliamid
10. 08 poliuretán
11. 09 poli(vinil-alkohol)
12. 18 biológiailag lebomló műanyag
13. 19 más műanyag (műanyag/műanyag), külföldről behozott csomagolás műanyag összetevője
14. Papír és karton
15. 20 hullámpapírlemez (PAP)
16. 21 nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)
17. 22 papír (PAP)
18. 29 külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője
19. Fém
20. 40 acél (FE)
21. 41 alumínium (ALU)
22. 49 más fém
23. Fa
24. 50 fa (FOR)
25. 51 parafa (FOR)
26. 59 más természetes anyag
27. Textil
28. 60 gyapot (TEX)
29. 61 juta, kender (TEX)
30. 69 más természetes alapú anyag
31. Üveg
32. 70 színtelen üveg (GL)
33. 71 zöld üveg (GL)
34. 72 barna üveg (GL)
35. 79 más üveg
36. Társított
37. 80 társított: papír és karton/különböző fémek
38. 81 rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag
39. 82 társított: papír és karton/alumínium
40. 83 társított: papír és karton/ónozott lemez
41. 84 rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag/alumínium
42. 85 társított: papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez
43. 86 társított: papír és karton/más
44. 90 társított: műanyag/alumínium
45. 91 társított: műanyag/ónozott lemez
46. 92 társított: műanyag/különböző fémek
47. 93 társított: műanyag/más
48. 94 társított: egyéb anyag/egyéb anyag
49. 95 társított: üveg/műanyag
50. 96 társított: üveg/alumínium
51. 97 társított: üveg/ónozott lemez
52. 98 társított: üveg/különböző fémek
53. Egyéb
54. 99 egyéb anyag

2.3. a CsK kód 4-5. karaktere

A B
1. Kód Megnevezés
2. Belföldi előállítású csomagolószer
3. 10 teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)
4. 11 egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel
5. 12 a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján
6. 1B teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
7. 1C egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
8. 13 teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), eltérő felhasználás esetén
9. 14 a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
10. 15 a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) vagy bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján
11. 16 a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján
12. 1R a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
13. 1E a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
14. 1F a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
15. 1J a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés c) pontja alapján
16. 1K a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés d) pontja alapján
17. * 
18. 1U a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3/A. § (1) bekezdése alapján
19. 17 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
20. 1A a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
21. 18 a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel átvállalta
22. 19 a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés szerződéssel átvállalta
23. 20 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalta
24. 21 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
25. 2E a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
26. 2F a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
27. F2 a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
28. 2G a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
29. G2 a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
30. 2H a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján visszaigénylésre kerül
31. 22 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül
32. 23 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül
33. 24 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül
34. 25 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül
35. 26 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék
36. 27 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék
37. 28 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) pontja alapján visszaigénylésre kerül
38. 29 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül
39. 2V a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítása alapján visszaigénylésre kerül
40. Külföldről behozott csomagolószer
41. 30 teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)
42. 31 egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel
43. 3B teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
44. 3C egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
45. 33 teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), eltérő felhasználás esetén
46. 34 a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
47. 35 a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pont ba) vagy bb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján
48. 36 a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja szerint adott nyilatkozata alapján
49. 3R a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
50. 3E a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
51. 3F a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
52. 3K a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés d) pontja alapján
53. * 
54. 3U a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3/A. § (1) bekezdése alapján
55. 37 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
56. 3A a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
57. 38 a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel átvállalta
58. 39 a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés szerződéssel átvállalta
59. 40 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalta
60. 41 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
61. 4E a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pont eb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
62. 4F a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
63. F4 a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
64. 4G a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
65. G4 a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pont gb) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
66. 43 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül
67. 44 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül
68. 45 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül
69. 46 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül
70. 47 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék
71. 48 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék
72. 4H a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján visszaigénylésre kerül
73. 49 a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül
74. 4V a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján visszaigénylésre kerül
75. Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer
76. 50 teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés)
77. 51 egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel
78. 5B teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
79. 5C egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
80. 5R a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
81. * 
82. 54 a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
83. 5A a termékdíj-kötelezettséget a belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján szerződéssel átvállalta
84. 55 a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül
85. 56 a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül
86. 57 a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül
87. 58 a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül
88. 59 a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül
89. 60 a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés f) pontja alapján visszaigénylésre kerül
90. 61 a termékdíja a Ktdt. 25. § (2a) bekezdése alapján visszaigénylésre kerül
91. 6V a csomagolószer termékdíja ipari termékdíj raktárba történő beszállítás alapján visszaigénylésre kerül

2.4. *  a CsK kód 6-7. karaktere

A B
1. Kód (6-7. karakter) Megnevezés
2. Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer esetén
3. 97 külföldről behozott áru részét képező, visszaszállításra kerülő újrahasználható csomagolószer
4. 98 külföldről behozott áru részét képező csomagolószer, a visszaszállításra kerülő újrahasználható csomagolószer kivételével
5. Hazai előállítású vagy külföldről behozott csomagolószer esetén, a műanyag hordtasak és az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák, továbbá elévülési időszakon belüli visszaigénylés esetén a műanyag bevásárló reklámtáska és az eladótéri műanyag zsák, zacskó kivételével
6. 01 egyszer használható
7. 02 többször használható, az országos környezetvédelmi hatóság újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába felvett csomagolószer
8. 03 többször használható, az országos környezetvédelmi hatóság újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába fel nem vett csomagolószer
9. 04 újrahasználatra előkészítést követően létrejött csomagolószer
10. 05 újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött csomagolószer
11. Hazai előállítású vagy külföldről behozott műanyag hordtasak, továbbá elévülési időn belüli visszaigénylés esetén a műanyag bevásárló reklámtáska és az eladótéri műanyag zsák, zacskó esetén
12. 14 15 mikronnál kisebb falvastagságú
13. 50 15 mikron vagy annál nagyobb, de 50 mikront el nem érő falvastagságú
14. 51 50 mikron vagy azt meghaladó falvastagságú
15. Hazai előállítású vagy külföldről behozott, elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák esetén
16. 58 100 liternél kisebb űrtartalmú
17. 59 100 liter vagy azt meghaladó űrtartalmú

B) cím

KT kódok

1. A következő táblázatok a KT kódok adattartalmát tartalmazzák

1.1. az aktuális KT kódok 1-3. karaktere

1.1.1. akkumulátor KT kódja

A B
1. Termék megnevezése KT kód
2. Akkumulátor, elektrolittal feltöltött 501
3. Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött elektrolittal feltöltött akkumulátor 511
4. Akkumulátor, elektrolittal fel nem töltött 502
5. Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött elektrolittal fel nem töltött akkumulátor 512

1.1.2. *  egyéb kőolajtermék KT kódja

A B
1. Termék megnevezése KT kód
2. I. csoport: Motor- és sebességváltó-olajok 602
3. II. csoport: Ipari olajok (az emulziók kivételével) 603
4. III. csoport: Ipari olajok (emulziók) 604

1.1.3. *  elektromos, elektronikai berendezés KT kódja

A B
1. Termékkör megnevezése KT kód
2. Hőcserélő berendezések 151
3. Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött hőcserélő berendezések 152
4. Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak 161
5. Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak 162
6. Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) a fotovoltaikus panelek kivételével 173
7. Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) a fotovoltaikus panelek kivételével 174
8. Fotovoltaikus panelek 175
9. Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött fotovoltaikus panelek 176
10. Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) 181
11. Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) 182
12. Kis méretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) 191
13. Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött kis méretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) 192

1.1.4. gumiabroncs KT kódja

A B
1. Termék megnevezése KT kód
2. Gumiabroncs 211
3. Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött gumiabroncs 212

1.1.5. reklámhordozó papír KT kódja

A B
1. Termék megnevezése KT kód
2. Reklámhordozó papír 900

1.1.6. egyéb műanyagtermék KT kódja

A B
1. Termék megnevezése KT kód
2. Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru 301

1.1.7. egyéb vegyipari termék KT kódja

A B
1. Termék megnevezése KT kód
2. Szappan, szerves felületaktív anyag, mosószer 701
3. Szépség- vagy testápoló készítmény 702

1.1.8. irodai papír KT kódja

A B
1. Termék megnevezése KT kód
2. Irodai papír 801

1.1.9. a gépjármű termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka után meghatározott összegű termékdíjátalány alkalmazásának KT kódja

A B
1. Vtsz. és HR alszám, megnevezés KT kód
2. 8702 10 Kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő J02
3. 8702 20 Kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő H01
4. 8702 30 Szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő H02
5. 8702 40 Kizárólag elektromos hajtómotorral működő V01
6. 8702 90 Más gépjármű a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy szállítására J03
7. 8703 10 Speciálisan, havon való közlekedésre tervezett farművek; golfkocsik és hasonló járművek J13
8. 8703 21 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, legfeljebb 1000 cm3 J21
9. 8703 22 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal J22
10. 8703 23 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 hengerűrtartalommal J23
11. 8703 24 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, 3000 cm3 -t meghaladó hengerűrtartalommal J24
12. 8703 31 Más jármű, kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal J31
13. 8703 32 Más jármű, kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalommal J32
14. 8703 33 Más jármű, kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő 2500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal J33
15. 8703 40 Más jármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, a külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthetők kivételével H03
16. 8703 50 Más jármű, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, a külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthetők kivételével H04
17. 8703 60 Más jármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthető H05
18. 8703 70 Más jármű, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthető H06
19. 8703 80 Más jármű, kizárólag elektromos hajtómotorral működő V02
20. 8703 90 Más gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett
(a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is
J90
21. 8704 10 Dömper, terepjáró kivitelű J41
22. 8704 21 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű
(dízel- vagy féldízel) motorral működő, legfeljebb 5 tonna össztömegű
J42
23. 8704 22 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral működő, 5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű J43
24. 8704 23 Más áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű
(dízel- vagy féldízel) motorral működő, 20 tonna össztömeget meghaladó
J44
25. 8704 31 Más áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, legfeljebb 5 tonna össztömegű J45
26. 8704 32 Más áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő, 5 tonna össztömeget meghaladó J46
27. 8704 90 Más áruszállító gépjármű J47
28. 8711 10 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő J10
29. 8711 20 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő J20
30. 8711 30 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő J30
31. 8711 40 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 800 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő J40
32. 8711 50 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 800 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő J50
33. 8711 60 Elektromos hajtómotorral működő motorkerékpár (beleértve
a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is (kivéve a 8711 60 9 0 vtsz. hatálya alá tartozó termékek)
V03

1.2. A következő táblázat az elévülési időn belüli visszaigénylések során alkalmazható KT kódok 1-3. karakterét tartalmazza

1.2.1. az elektromos, elektronikai berendezések KT kódjának 1-3. karaktere

A B
1. Termékkör megnevezése KT kód
2. Nagygép 101
3. Kisgép 102
4. Információs (IT) és távközlési berendezés, kivéve rádiótelefon készülék 103
5. Szórakoztatóelektronikai cikk 104
6. Elektromos és elektronikus barkácsgép, szerszám, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszám 105
7. Játék, szabadidős és sportfelszerelés 106
8. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszköz 107
9. Adagoló automata 108
10. Rádiótelefon-készülék 109
11. *  Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) 171
12. *  Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) 172

1.2.2. *  az egyéb kőolajtermék KT kódja

A B
1. Termékkör megnevezése KT kód
2. Kenőolaj 601

2. *  A KT kód 4-5. karaktere:

A B
1. Kód Megnevezés
2. 01 ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik (kollektív teljesítés)
3. 02 ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 3. mellékletében foglalt számított díjtételekkel történik
4. 03 ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletben foglalt díjtételekkel történik
5. 04 ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik (kollektív teljesítés) termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
6. 05 ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 3. mellékletében foglalt számított díjtételekkel történik termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
7. 06 ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletben foglalt díjtételekkel történik termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
8. 7R ha a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktár engedélyes vevő nyilatkozata alapján
9. 07 ha a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés g) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
10. 08 ha a termékdíj a Ktdt. 3/B. § a) pontja alapján (70%-os mértékben) kerül megfizetésre
11. 09 ha a termékdíj a Ktdt. 3/B. § b) pontja alapján (50%-os mértékben) kerül megfizetésre
12. 10 ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § a) pontja alapján (70%-os mértékben) kerül megfizetésre
13. 11 ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § b) pontja alapján (50%-os mértékben) kerül megfizetésre
14. 12 ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § a) pontja alapján (70%-os mértékben) kerül megfizetésre a termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
15. 13 ha a Ktdt. 4. mellékletben foglalt termékdíjátalány a Ktdt. 3/B. § b) pontja alapján (50%-os mértékben) kerül megfizetésre a termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, saját célú felhasználás esetén
16. 14 teljes díjtétel a Ktdt. 2. melléklete alapján (kollektív teljesítés), nyilatkozattól való eltérő felhasználás esetén
17. 61 ha a termékdíjat a Ktdt. 3. § (9) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján nem kell megfizetni
18. 62 ha a termékdíjat a Ktdt. 3. § (9) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján nem kell megfizetni
19. 71 ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén nem kell megfizetni
20. 72 ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással történő előállítása esetén nem kell megfizetni
21. 73 ha a termékdíj-kötelezettség az egyéb kőolajtermék után számlán átvállalásra került
22. 74 ha a termékdíjat az újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött termék után nem kell megfizetni
23. 77 ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került
24. 78 ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került
25. 81 ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján
26. 82 ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján
27. 83 ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján
28. 84 ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján
29. 85 ha a termékdíj megfizetésre került és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján
30. 87 ha a termékdíj megfizetésre került és regenerálás útján történő anyagában hasznosítás következtében visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (2) bekezdése alapján
31. 88 ha a termékdíj megfizetésre került és egyéb újrafeldolgozás útján történő anyagában hasznosítás következtében visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (2) bekezdése alapján
32. 89 ha a termékdíj megfizetésre került és a visszaigénylésre egyéb jogcímen kerül sor
33. 8V ha a termékdíj visszaigénylésre kerül az ipari termékdíj raktárba történő betárolás alapján

3. A KT kód 6-7. kiegészítő jegye:

A B
1. KT kód Megnevezés
2. B1 belföldi előállítású, saját vámtarifaszáma alapján termékdíjköteles termék esetén
3. B2 belföldi előállítású, nem termékdíjköteles termék termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka esetén
4. B3 a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalt termékre vonatkozó fizetési kötelezettség beállta esetén
5. B4 újrahasználatra előkészítést követően létrejött termék
6. B5 újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött termék
7. K1 külföldről behozott, saját vámtarifaszáma alapján termékdíjköteles termék esetén
8. K2 külföldről behozott, nem termékdíjköteles termék termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka esetén

4. *  A 7 számjegyű HKT kód felépítése

A B C
1. 1. karakter 1 - a belföldön keletkező és belföldön kezelt hulladék esetén
2. 2 - a belföldön keletkező, de külföldön, az Európai Unión belül kezelt hulladék esetén
3. 3 - országon kívül keletkező, de belföldön kezelt hulladék esetén
4. 4 - a belföldön keletkező, de külföldön, az Európai Unión kívül kezelt hulladék esetén
5. 9 - a belföldön keletkező és belföldön, valamint külföldön kezelt hulladék összesen (B1+B2+B4 mezők szerinti esetek)
6. 2-4. karakter 900 - hulladékkezelés esetén (belső technikai kód)
7. 010 - visszavett hulladék mennyisége összesen (B8+B9 mezők szerinti esetek)
8. 011 - lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén
9. 012 - nem lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén
10. 100 - gyűjtött hulladék mennyisége összesen (B11+B12 mezők szerinti esetek)
11. 101 - lakossági szelektív hulladékgyűjtésből gyűjtött hulladék mennyisége esetén
12. 102 - nem lakossági szelektív hulladékgyűjtésből gyűjtött hulladék mennyisége esetén
13. 200 - készletezett hulladék mennyisége esetén
14. 300 - előkezelt hulladék mennyisége esetén
15. 310 - előkezelt (válogatás) hulladék mennyisége esetén
16. 320 - előkezelt (bontás) hulladék mennyisége esetén
17. 400 - összes hasznosított hulladék mennyisége esetén
18. 410 - anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén
19. 411 - biológiai úton anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén
20. 412 - újrafeldolgozással anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén
21. 413 - visszanyeréssel alapanyaggá átalakított, anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén
22. 414 - egyéb, anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén
23. 420 - energetikai úton hasznosított hulladék mennyisége esetén
24. 421 - hulladékégetőben energetikai hasznosítással történő elégetés esetén
25. 422 - energia-visszanyerés esetén
26. 430 - más módon hasznosított hulladék mennyisége esetén
27. 500 - ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén
28. 510 - elégetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén
29. 520 - lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén
30. 530 - más kémiai, biológiai, fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén
31. 5-7. karakter 1** - elektromos, elektronikai berendezés hulladéka
** a KT kód 2-3. karaktere szerint
32. 2** - gumiabroncs hulladéka
** a KT kód 2-3. karaktere szerint
33. 4** - csomagolás - kivéve műanyag hordtasak - hulladéka
** a CsK kód 2-3. karaktere szerint
34. N** nagyon könnyű műanyag hordtasak
35. X** műanyag hordtasak - kivéve a nagyon könnyű műanyag hordtasak - hulladéka
** a CsK kód 2-3. karaktere szerint
36. F** fém ital-csomagolószer hulladéka
** a CsK kód 2-3. karaktere szerint
37. 5** - akkumulátor hulladéka
** a KT kód 2-3. karaktere szerint
38. 6** - kenőolaj hulladéka
** a KT kód 2-3. karaktere szerint

2. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

A bejelentés teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények

I. *  Alapadatok

A termékdíj-kötelezett adatai

II. *  A termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos bejelentés adatai:

a) kötelezetti státusz megjelölése,

b) termékdíjköteles termékek körére vonatkozó kötelezettség,

c) *  egyéni hulladékkezelés választása anyagáramonként, a kibocsátás tényleges vagy tervezett és tárgyévi kezelni tervezett mennyisége,

d) bejelentés érvényességének időpontja,

e) csekély mennyiség mennyiségi határ átlépésének bejelentése, időpontja.

III. Az egyéni hulladékkezelés során közreműködő hulladékkezelőkre vonatkozó bejelentés adatai:

A hulladékkezelők adatai:

a) név,

b) adószám,

c) KÜJ szám,

d) közreműködés kezdete,

e) közreműködés vége,

f) hulladékkezelésre vonatkozó engedélyszám, bejelentés módja (új, módosítás, törlés),

g) KTJ szám,

h) tevékenység típusa,

i) HKT kód,

j) EWC kód,

k) az egyéni hulladékkezelő által lekötött kapacitás mértéke HKT kód és EWC szerint.

IV. *  Átvállalási szerződés nyilvántartásba vételi kérelem adattartalma

1. Átvállalásban érintett felek adatai

a) név

b) adószám

2. Az átvállalással érintett termék megnevezése, vámtarifaszáma, CsK vagy KT-kódjának első három jegye

3. Az átvállalási szerződés száma

4. Az átvállalási szerződés kelte

5. Az átvállalás kezdő időpontjának meghatározása, ha a nyilvántartásba vétel napjától későbbi időpontban állapodtak meg a felek

6. Az átvállalási szerződés hatályosságának utolsó napja

7. Az átvállalás jogcíme és pontos jogszabályi helye

3. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

A Ktdt. 3. § (6) bekezdésében meghatározott nyilatkozat mintája

1. Eseti nyilatkozat esetén:

A ......... számú számlán ......... tételsorok alatt feltüntetett termékeket a Ktdt. 3. § (6) bekezdés ...) pontjában ...) alpontjában foglaltak szerint használom fel.

Kelt,

P. H.

.................................
aláírás

2. Időszaki nyilatkozat esetén:

A ......... adószám, .................. név, .................. cím eladótól 20... év ......... hónap ... napjától, 20... év ......... hónap ... napjáig (teljesítés napja) megvásárolt, alábbi termékeket

...... CsK vagy KT kód, ................................. megnevezés

a Ktdt. 3. § (6) bekezdés ...) pontjában ...) alpontjában foglaltak szerint használom fel.

Kelt,

P. H.

...................................................
cégszerű aláírás

4. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

A bevallás teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények

I. *  Alapadatok

A kötelezett adatai

II. Összesített adatok nettó kötelezettségekről

1. Tárgyidőszak

2. Termékkörönként tárgyidőszakban összesen fizetendő termékdíj összege

3. *  A termékdíj-előleg összege

III. *  A termékdíj-kötelezettség nem egyéni hulladékkezelés esetén

1. Termékdíj fajtája KT, CSK kód szerinti bontásban

2. Termékdíjköteles termék megnevezése

3. Termékdíj-fizetési kötelezettség összegének megállapítása

a) Termékdíjköteles termék fizetési kötelezettség alapját képező mennyisége

b) Termékdíjtételek

c) * 

d) Környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség összege soronként és összesen

IV. A termékdíj-fizetési kötelezettség egyéni hulladékkezelés esetén

1. Termékdíj fajtája KT, CSK kód szerinti bontásban

2. Termékdíjköteles termék megnevezése

3. Termékdíj-fizetési kötelezettség összegének megállapítása

a) termékdíjköteles termék fizetési kötelezettség alapját képző mennyisége,

b) egyéni hulladékkezelés keretében hasznosításra vagy hasznosíttatásra átadott mennyiség,

c) termékdíjtételek,

d) környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség összege soronként és összesen.

V. *  Visszaigényelhető termékdíj

1. Visszaigényelhető termékdíj összegének megállapítása:

a) termékdíj visszaigénylés alapját képző mennyisége soronként és összesen,

b) termékdíjköteles termék mennyiségi egysége után megfizetett díj,

c) termékdíjköteles termék után megfizetett visszaigényelhető összeg soronként és összesen.

2. Hulladékká vált kenőolaj visszaigénylése:

a) átadott mennyiség,

b) termékdíj köteles termék összes mennyisége,

c) befizetett termékdíj,

d) visszaigényelhető összeg soronként és összesen,

e) feldolgozás módja.

3. Növényvédőszerrel szennyezetett csomagolási hulladék esetén:

a) átadott mennyiség,

b) visszaigényelhető összeg soronként és összesen.

VI. Az egyéni hulladékkezelés keretében végzett hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó adatok

a) a hulladékkezelési tevékenységet végző KÜJ száma,

b) a hulladékkezelési tevékenységet végző neve,

c) HKT kód,

d) EWC kód,

e) hulladékkezelési művelet megnevezése,

f) egyéni hulladékkezelés keretében kezelt mennyiség.

VII. *  A termékdíj-kötelezettség átvállalására vonatkozó adatok

1. Átvállalással érintett termék adatai:

a) KT, CSK kód,

b) termékdíjköteles termék megnevezése.

2. Az átvállalt mennyiség jogcímek szerint:

a) egyéb kőolajtermék számlán átvállalt mennyisége,

b) első vevő által külföldre történő kivitelre átvett, külföldre kivitt, belföldre kibocsátott mennyiség,

c) bérgyártó által átvett mennyiség,

d) termelői szerveződés által átvett mennyiség,

e) csomagolószer továbbértékesítője által átvett mennyiség,

f) csomagolást előállító vevő által átvett mennyiség,

g) csomagolószert előállító belföldi vevő által átvett mennyiség,

h) csomagolóanyag kiskereskedelmi értékesítője által átvett mennyiség.

VIII. *  A nyilatkozattal átadott termékdíj-kötelezettség átadása

1. Kötelezett neve, adószáma

2. Nyilatkozattal átadott termék adatai

a) CSK vagy KT kódja,

b) termékdíjköteles termék megnevezése,

c) vevő adószáma.

3. Az átadott mennyiség jogcímek szerint:

a) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja alapján átadott mennyiség,

b) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés ba) pontja alapján átadott mennyiség,

c) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés bb) pontja alapján átadott mennyiség,

d) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés ca) pontja alapján átadott mennyiség,

e) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés cb) pontja alapján átadott mennyiség,

f) *  a Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja alapján átadott mennyiség,

g) *  a Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja alapján átadott mennyiség,

h) *  a Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja alapján átadott mennyiség,

i) *  a Ktdt. 3. § (6) bekezdés g) pontja alapján átadott mennyiség.

IX. *  A gépjármű termékdíjköteles alkotórészei, tartozékai után fizetendő termékdíjátalány

1. KT kódja,

2. Alapját képező gépjármű megnevezése,

3. Összegének megállapítása

a) a kötelezettség alapját képező gépjármű mennyisége (db),

b) a gépjármű termékdíjköteles alkotórészeinek, tartozékainak átlagos tömegén alapuló számított mennyisége (kg),

c) a termékdíjátalány mértéke (Ft/db),

d) a termékdíjátalány összege soronként és összesen (Ft).

X. *  Műanyag hordtasak és elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák esetén

1. Termékdíj fajtája KT, CsK kód szerinti bontásban

2. Termékdíjköteles termék megnevezése

3. Mennyisége (db)

4. Termékdíj-fizetési kötelezettség összegének megállapítása

a) Termékdíjköteles termék fizetési kötelezettség alapját képező mennyisége (kg)

b) Termékdíjtételek

c) Környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség összege soronként és összesen.

XI. *  Csekély mennyiségű kibocsátás esetén

1. Termékdíjköteles termék megnevezése;

2. Mennyisége (kg, műanyag hordtasak, továbbá elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák esetén darabszáma);

3. Termékdíjátalány mértéke (Ft/év);

4. Termékdíjátalány összesen (Ft).

5. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

A nyilvántartás minimális adattartalma

A termékdíjköteles termékek nyilvántartásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: A termékdíjköteles termék:

1. megnevezése,

2. CsK vagy KT kódja,

3. vámtarifaszáma,

4. *  mennyisége (kg) és műanyag hordtasak, zsák esetében darabszáma vagy gépjármű esetében darabszáma,

5. *  termékdíjtétele és összege vagy az átalány-termékdíj összege,

6. eredete (belföldi gyártású, külföldről behozott),

7. a termékdíj-kötelezettség keletkezésének napja,

8. a termékdíj megfizetésének napja.

6. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

Az elektromos, elektronikai berendezések egyes kategóriái alá tartozó termékek tájékoztató jellegű listája

1. Hőcserélő berendezések

Hűtőszekrények, fagyasztók, hűtött termékek automatikus kiadására szolgáló berendezések, légkondicionáló berendezések, párátlanító berendezések, hőszivattyúk, olajradiátorok és egyéb hőcserélő berendezések, melyek hőcserélő közegként víztől eltérő folyadékot tartalmaznak.

2. Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak

Képernyők, televíziókészülékek, LCD képkeretek, monitorok, hordozható számítógépek, kisméretű hordozható számítógépek.

3. Nagygépek

Mosógépek, ruhaszárító gépek, mosogatógépek, tűzhelyek és sütők, elektromos sütők, elektromos főzőlapok, hang- és képlejátszó berendezések, zenei berendezések (kivéve a templomi orgonát), kötő- és szövőgépek, nagyszámítógépek, nagyméretű nyomtatók, másolóberendezések, érmével működő nagyméretű játékautomaták, nagyméretű orvostechnikai eszközök, nagyméretű ellenőrző és vezérlő eszközök, termékek és pénz automatikus kiadására szolgáló nagyméretű berendezések, fotovoltaikus panelek.

4. Kisgépek

Porszívók, szőnyegseprűk, varrógépek, mikrohullámú sütők, szellőzőberendezések, vasalók, kenyérpirítók, elektromos kések, elektromos vízforralók, órák, elektromos borotvák, mérlegek, haj- és testápoló gépek, számológépek, rádiókészülékek, videokamerák, videomagnók, hifiberendezések, hangszerek, hang- és képlejátszó berendezések, elektronikus és elektromos játékok, sporteszközök, kerékpározáshoz, búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb., használt számítógépek, füstjelző berendezések, fűtésszabályozók, termosztátok, kisméretű elektromos és elektronikus szerszámok, kisméretű orvostechnikai eszközök, kisméretű ellenőrző és vezérlő eszközök, termékek automatikus kiadására szolgáló kisméretű berendezések, beépített fotovoltaikus paneleket tartalmazó kisgépek.

5. Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)

Mobiltelefonok, GPS-ek, zsebszámológépek, routerek, személyi számítógépek, nyomtatók, telefonok.

7. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

1. A termékdíj raktár nyilvántartásának adattartalma

A termékdíj raktár nyilvántartásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

A termékdíjköteles termék:

1.1. beszállításának, ideiglenes kiadásából visszavételének adatai:

1.1.1. a fizikai átvétel (beszállítás) napja vagy az ideiglenes kiadásból történő visszavétel napja;

1.1.2. az eladó vagy feladó adatai (név, cím, adószám);

1.1.3. a számla vagy okirat száma;

1.1.4. a termék

1.1.4.1. megnevezése,

1.1.4.2. mennyisége (db),

1.1.4.3. egységnyi tömege (kg/db),

1.1.4.4. vámtarifaszáma,

1.1.4.5. CsK vagy KT kódja,

1.1.4.6. tömege (kg),

1.1.4.7. *  a termék termékdíjfizetési státusza (megfizetett, nem került még megfizetésre, visszatérítésre kerül az eladó részére);

1.1.5. *  a tárolás célja (tárolás, feldolgozás, előállítás, újbóli felhasználásra előkészítés, készletezés vagy alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítés);

1.1.6. a tulajdonos adatai (név, cím, adószám);

1.2. kezelés, feldolgozás adatai:

1.2.1. a közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék

1.2.1.1. megnevezése,

1.2.1.2. CsK vagy KT kódja,

1.2.1.3. mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg);

1.2.2. az előállított termékdíjköteles termék

1.2.2.1. megnevezése,

1.2.2.2. CsK vagy KT kódja,

1.2.2.3. mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg);

1.2.3. a gyártási tevékenység és a felhasznált anyagok rövid leírása;

1.2.4. *  anyagmérleg, amely pontosan bemutatja a gyártáshoz, feldolgozáshoz, újbóli felhasználásra előkészítéshez közvetlen anyagként felhasznált termékdíjköteles termékek mennyiségét, illetve a létrejött termékdíjköteles termék mennyiségét és az egységnyi termékdíjköteles termék létrehozásához felhasznált anyagok mennyiségét (anyagnormáját);

1.3. *  kitárolásának adatai:

1.3.1. *  kitárolás napja;

1.3.2. *  a kitárolás oka (forgalomba hozatal belföldre, kiszállítás külföldre, saját célú felhasználás) vagy az újrahasználható csomagolószer bérbe adása;

1.3.3. értékesítés esetén a vevő adatai (név, cím, belföldi vagy közösségi adószám, ha a vevő adószámmal rendelkezik);

1.3.4. a számla vagy annak hiányában az okirat száma;

1.3.5. a termék

1.3.5.1. megnevezése,

1.3.5.2. vámtarifaszáma,

1.3.5.3. CsK vagy KT kódja,

1.3.5.4. mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg);

1.3.6. *  a termék termékdíjfizetési státusza (a kitároláskor keletkező kötelezettség, nem kell megfizetni, nem keletkezik fizetési kötelezettség, a vevő szerződéssel átvállalta, visszatérítésre kerül a kitároló részére);

1.3.7. *  a termékdíj-kötelezettség keletkezésének napja vagy ennek hiányában a kötelezettség megszűnése jogszabályi helyének megjelölése;

1.4. *  ideiglenes kiadásának adatai:

1.4.1. ideiglenes kiadás napja;

1.4.2. ideiglenes kiadás oka;

1.4.3. a termék

1.4.3.1. megnevezése,

1.4.3.2. vámtarifaszáma,

1.4.3.3. CsK vagy KT kódja,

1.4.3.4. mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg).

2. *  A termékdíj raktári betárolás és kitárolás rendje

2.1. *  A termékdíj raktározási eljárás a termékdíjköteles termék termékdíj raktárba történő betárolását, az ott történő tárolását, feldolgozását, előállítását, készletezését, továbbá az újbóli felhasználásra történő előkészítését, ideiglenes kiadását és az abból történő visszavételét, valamint az onnan történő kitárolását foglalja magában.

2.2. Abban az esetben, ha a termékdíj raktárban tárolt terméket a termékdíj raktározási eljárás alatt értékesítették, az engedélyes köteles az értékesítés tényét a termékdíj raktár nyilvántartásába bejegyezni és a továbbiakban a termék tulajdonosa jogosult a termékdíjköteles termék kiszállítására.

2.3. *  Egyik termékdíj raktárból egy másik termékdíj raktárba történő áttárolás abban az esetben végezhető, ha az áttárolás során a tulajdonjogban változás nem következik be.

3. A termékdíj raktárban végezhető szokásos kezelési módok listája

Az alább felsorolt szokásos kezelési módok az engedélybe foglalás nélkül végezhetők:

3.1. szellőztetés, szétterítés, szárítás, por eltávolítása, egyszerű tisztítási műveletek, csomagolás javítása, a szállítás vagy tárolás során felmerült károsodás alapvető javítása, amennyiben az csak egyszerű műveletekre, illetve a szállításra használt védőburkolat használatára és eltávolítására vonatkozik;

3.2. leltározás, mintavétel, szortírozás, szitálás, mechanikus szűrés, illetve az áru mérése;

3.3. károsodott vagy szennyezett alkotóelemek eltávolítása;

3.4. paraziták elleni kezelés;

3.5. rozsda elleni kezelés;

3.6. elektrosztatikus kezelés;

3.7. a termékek megosztása vagy méretre vágása, ha csak egyszerű műveletekről van szó;

3.8. *  csomagolás létrehozása, kicsomagolás, a csomagolás megváltoztatása, lefejtés, szállítótartályokba történő egyszerű áthelyezés, jelzések, pecsétek, címkék, árcédulák vagy más hasonló megkülönböztető jelek rögzítése, eltávolítása és megváltoztatása;

3.9. gépek, berendezések és járművek tesztelése, beállítása, beszabályozása és üzembe helyezése, különösen a műszaki szabványoknak való megfelelés ellenőrzése végett, ha csak egyszerű műveletekről van szó.

4. *  A termékdíj raktárba történő be- és kitárolásról, továbbá a raktárkészletről szóló adatszolgáltatás adattartalma

4.1. Alapadatok

4.1.1. a termékdíj raktár engedélyes adatai,

4.1.2. adatszolgáltatás időszaka,

4.1.3. a termékdíj raktár engedély száma,

4.1.4. a termékdíj raktár adatai (cím, típus).

4.2. A betárolt termékdíjköteles termék

4.2.1. tulajdonjoga, az engedélyestől eltérő tulajdonos adatai,

4.2.2. KT, CSK kódja,

4.2.3. megnevezése,

4.2.4. összesített mennyisége.

4.3. A kitárolt termékdíjköteles termék

4.3.1. tulajdonjoga, az engedélyestől eltérő tulajdonos adatai,

4.3.2. KT, CSK kódja,

4.3.3. megnevezése,

4.3.4. összesített mennyisége,

4.3.5. *  a kitárolás oka, jogcíme:

A B
1. B01 belföldi forgalomba hozatal termékdíj megfizetésével
2. B10 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
3. B11 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
4. B12 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
5. B13 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
6. B14 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén nem kell megfizetni
7. B15 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással történő előállítása esetén nem kell megfizetni
8. B16 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
9. B17 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f) pontja szerint adott nyilatkozata alapján
10. B20 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került
11. B21 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került
12. B22 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került
13. B23 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került
14. B24 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került
15. B25 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került
16. B26 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került
17. B27 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés c) pontja alapján
18. B28 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés d) pontja alapján
19. * 
20. B30 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj korábban, a betárolás előtt már megfizetésre került
21. B31 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés f) pont fa) alpontja alapján
22. B32 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján
23. B33 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (6) bekezdés g) pontja alapján
24. I00 ideiglenes kiadás
25. K00 külföldre történő kitárolás
26. S01 saját célú felhasználás
27. T00 áttárolás másik termékdíj raktárba a tulajdonjog megváltozása nélkül
28. U10 újrahasználható csomagolószer bérbe adása a Ktdt. 3/A. § szerinti engedélyezett bérleti rendszer keretében
29. B40 belföldre irányuló kitárolás, a termékdíj korábban, a betárolás előtt már megfizetésre került
30. I90 ideiglenes kiadás alatt lévő termékdíjköteles termék saját célú felhasználása
31. SH9 ideiglenes kiadás alatt lévő termékdíjköteles termék felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék
32. SH1 termékdíj raktárban lévő termékdíjköteles termék felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék
33. TM0 betárolás előtt a termékdíj megfizetésre került (a termékdíj raktáron belül csomagolás részét képező csomagolószerek esetében a csomagolás végleges elválasztásra kerül a termékről)
34. KN0 kitárolás, nem keletkezik termékdíj-kötelezettség
35. KEJ kitárolás belföldre, egyéb jogcímen (termékdíj-kötelezettség keletkezik)
36. V01 kitárolás, termékdíj visszaigénylésre kerül

4.4. A készleten lévő termékdíjköteles termék

4.4.1. tulajdonjoga, az engedélyestől eltérő tulajdonos adatai,

4.4.2. KT, CSK kódja,

4.4.3. megnevezése,

4.4.4. mennyisége.

8. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

Nyilvántartásba vételi adatok az újrahasználható csomagolószerek országos hulladékgazdálkodási hatósághoz történő bejelentéséhez * 

1. Alapadatok

2. A kérelmező

2.1. neve,

2.2. adószáma, adóazonosító jele,

2.3. bankszámlaszáma,

2.4. székhelyének címe,

2.5. levelezési címe,

2.6. ügyintézőjének neve,

2.7. ügyintézőjének telefonszáma,

2.8. képviselőjének neve,

2.9. képviselőjének adószáma.

3. Oldalak száma

4. Keltezés, cégszerű aláírás

5. Újrahasználható csomagolószerre vonatkozó adatok:

5.1. adatsor sorszáma,

5.2. GTIN azonosító száma, vagy ennek hiányában a nyilvántartást vezető által adott azonosítószám,

5.3. megnevezése,

5.4. vámtarifaszáma,

5.5. CsK kódjának 1-3 jegye,

5.6. anyaga,

5.7. nettó tömege (termékdíj alapja),

5.8. mérete (szélesség, mélység, magasság),

5.9. nettó töltési mennyisége,

5.10. fényképe,

5.11. átlagos élettartama,

5.12. átlagos forgási sebessége,

5.13. keltezés, cégszerű aláírás.