A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2012. (I. 12.) KIM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 30. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés d) pontja tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a 13. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében, a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § c) és d) pontjában, valamint h)-l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § *  E rendelet hatálya a Türr István Képző és Kutató Intézetnél foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyára terjed ki.

[A Kjt. 20/A. §-ához]

2. § Az e rendelet 1. mellékletében meghatározott munkaköri csoportok esetében közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez pályázat kiírása nem kötelező.

[A Kjt. 22. §-ához]

3. § A gyakornoki idő számításakor a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörnek minősül az 1. mellékletben meghatározott 1. és a 2. munkaköri csoport.

4. § (1) Szociológus, szociálpolitikus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani az általános szociális munkás, okleveles szociális munkás szakképzettséggel ellátott, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 22. § (3) bekezdése szerinti jogviszony tartamát.

(2) Instruktor munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani az általa pedagógus munkakör betöltésére jogosító vagy andragógus, okleveles andragógus végzettséggel, szakképzettséggel ellátott, a Kjt. 22. § (3) bekezdése szerinti jogviszony tartamát.

5. § Nem kell gyakornoki időt kikötni, ha a közalkalmazott olyan munkakört tölt be, amelyben a besorolás alapjául

a) jogi szakvizsga,

b) szociális szakvizsga,

c) mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy ezzel egyenértékű képesítés,

d) okleveles könyvvizsgálói képesítés,

e) doktori fokozat (PhD, DLA),

f) a tudomány(ok) kandidátusa,

g) a tudomány(ok) doktora vagy

h) külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat

figyelembe vehető, és ezzel a közalkalmazott rendelkezik.

[A Kjt. 23. §-ához]

6. § (1) Magasabb vezető a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a gazdasági főigazgató-helyettes, az igazgató és a főosztályvezető.

(2) Vezető az osztályvezető, az irodavezető és a csoportvezető.

7. § A magasabb vezetői megbízás feltétele továbbá, hogy a magasabb vezető legalább 3 éves szakmai tapasztalattal, valamint

a) szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel; vagy

b) nem szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezzen.

8. § (1) A magasabb vezetői, valamint a vezetői feladat ellátására történő megbízás 2 évtől 5 évig terjedő határozott időre adható.

(2) A határozott idő lejártát követően a közalkalmazott ismételten megbízható magasabb vezetői vagy vezetői feladat ellátásával.

[A Kjt. 54. §-ához]

9. § A munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatosan a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörnek minősül az 1. mellékletben meghatározott I. és a II. munkaköri csoport.

[A Kjt. 61. §-ához]

10. § Az egyes fizetési osztályokba tartozó munkaköröket az 1. melléklet állapítja meg.

11. § A Kjt. 61. § (1) bekezdésének g) és i) pontjával összefüggésben könyvelő, főkönyvelő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni:

a) a mérlegképes könyvelői,

b) az adótanácsadói, valamint

c) az okleveles könyvvizsgálói

vizsgát igazoló bizonyítványt, oklevelet.

[A Kjt. 70. §-ához]

12. § A magasabb vezetői és a vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottat a 2. mellékletben meghatározott vezetői pótlék illeti meg.

13. § (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) * 

1. melléklet az 1/2012. (I. 12.) KIM rendelethez

Munkakörök

Munkakörök Fizetési osztályok
A B C D E F G H I J
I. Szakértői munkaköri csoport
1. számítástechnikai szervező * * * * *
2. szoftverfejlesztő informatikus * * * * *
3. revizor (belső ellenőr) * * * * *
4. közgazdász * * *
5. szociológus * * *
6. szociálpolitikus * * *
7. mérnök * * *
8. munkavédelmi szakmérnök * * *
9. statisztikus * * * * * *
10. menedzser (szakterülettel) * * * * *
11. szervező * * * *
12. kommunikációs vezető * * * * *
13. programvezető, vezető koordinátor * * * * *
14. szakértő (szakterülettel) * * * * *
15. szakreferens (szakterülettel) * * * * * *
16. referens (szakterülettel) * * *
17. tanácsadó (szakterülettel) * * * * *
18. jogász, jogtanácsos * * *
19. andragógus * * * * *
20. instruktor 1. * * * * *
21. felnőttképzési ügyintéző, referens * * * *
22. tudományos tanácsadó (szakterülettel) * *
23. tudományos főmunkatárs (szakterülettel) * *
24. tudományos munkatárs (szakterülettel) * * *
25. tudományos segédmunkatárs (szakterülettel) * * *
II. Ügyintézői munkaköri csoport
1. jogi előadó * *
2. oktatástechnikus * * *
3. kommunikációs asszisztens * * * *
4. programasszisztens, koordinátor * * * *
5. könyvtáros * * * * * *
6. informatikus, programozó * * * *
7. informatikus szervező * * * *
8. informatikus, számítógép hálózat üzemeltető * * * * *
9. humánpolitikai szervező * * * * *
10. humánerőforrás-gazdálkodási ügyintéző * * * * * *
11. bér- és társadalombiztosítási ügyintéző * * * * * *
12. társadalombiztosítási ellenőr * * * * *
13. gazdasági ügyintéző * * * * * * *
14. pénzügyi ügyintéző * * * *
15. számviteli ügyintéző * * * *
16. műszaki, igazgatási ügyintéző * * * *
17. statisztikai ügyintéző * * *
18. vagyonkezelési ügyintéző * * *
19. főkönyvelő, könyvelő * * * * *
20. személyi titkár * * *
21. titkárságvezető * * *
22. előadó * * * * * *
23. instruktor II. * * * *
24. könyvtáros asszisztens * *
25. asszisztens * * * *
26. tűzrendész * * * *
27. polgári védelmi munkakörben foglalkoztatott * * *
28. képzési szakasszisztens * * * *
29. munka- és tűzvédelmi előadó * * * * *
30. általános gazdasági ügyintéző * *
III. Irodai és ügyviteli munkaköri csoport
1. anyagnyilvántartó * * *
2. pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó * * * *
3. titkár(nő) * * * *
4. gyors- és gépíró * * *
5. adminisztrátor * * * *
6. iratkezelő, iktató * * *
7. pénztáros * * * *
8. adatrögzítő * * *
9. telefon-, telex-, telefaxkezelő * * *
10. kiadványszerkesztő * * *
IV. Szolgáltató jellegű munkaköri csoport
1. rendezvényszervező szakasszisztens * * * *
szedő * * * *
olvasó-szerkesztő * * * *
tördelő-szerkesztő * * * *
korrektor * * * *
2. műszerész * * *
3. kőműves * * *
4. villanyszerelő * * *
5. bútorasztalos * * *
6. épületasztalos * * *
7. raktárkezelő * * *
8. személygépkocsi-vezető * * *
9. tehergépkocsi-vezető * * *
10. autóbusz-vezető * * *
11. gondnok * * * * *
12. raktáros * * * *
13. vagyonőr * * *
14. kazánfűtő * * *
15. karbantartó * * * * *
16. kertész * * *
17. nyomdász * * * *
18. anyaggazdálkodó, anyagbeszerző * * * *
V. Kisegítő munkaköri csoport
1. portás, recepciós * * * *
2. hivatalsegéd, kézbesítő * * * *
3. éjjeliőr *
4. intézménytakarító * * *
5. segédmunkás * *
6. betanított munkás *

2. melléklet az 1/2012. (I. 12.) KIM rendelethez

A magasabb vezetői és a vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

Beosztás megnevezése Vezetői pótlék mértéke
a pótlékalap %-ában
Magasabb vezetői megbízás
főigazgató 300
főigazgató-helyettes 250
gazdasági főigazgató-helyettes 250
igazgató 250
főosztályvezető 250
Vezetői megbízás
osztályvezető 200
irodavezető 150
csoportvezető 100

  Vissza az oldal tetejére