A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2012. évi IV. törvény

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek), figyelemmel az áruk határellenőrzésének harmonizációjáról szóló, 1982. október 21-én Genfben megkötött nemzetközi egyezményre, azzal a szándékkal, hogy a közös államhatáron megkönnyítsék és meggyorsítsák a közúti, a vasúti és vízi határforgalom ellenőrzését, az alábbiakban állapodtak meg:

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

A jelen Megállapodás értelmében:

1. „határforgalom-ellenőrzés” a Szerződő Felek szolgálati személyeinek a határforgalom számára megnyitott határátkelőhelyen vagy az ellenőrzésre kijelölt más helyeken - a vonatkozó jogszabályokkal összhangban - folytatott azon szolgálati tevékenysége, amely a személyek, a személyek birtokában lévő közlekedési eszközök és tárgyak, valamint szállítmányok (áruk) jogszerű átléptetésére, továbbá az államhatár jogellenes átlépésének megakadályozására, valamint egyéb jogsértő cselekmények megelőzésére, felderítésére és megszüntetésére irányul.

2. „szolgálati személyek” azon személyek, akik a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkörükben eljárva végzik a határforgalom ellenőrzését, továbbá a szolgálati felügyeletre jogosult és ezzel megbízott személyek.

2. cikk

A jelen Megállapodás tartalmazza a határforgalom-ellenőrző szervek együttműködésének elveit, szabályait, és megállapítja a határátkelőhelyek helyét, a használat rendjét, a nyitvatartás idejét, valamint a forgalom jellegét.

3. cikk

(1) A Szerződő Felek szolgálati személyei a határforgalom-ellenőrzés végrehajtása során együttműködnek.

(2) A Szerződő Felek szolgálati személyei a határátkelőhelyeken bekövetkező várakozási idők csökkentése, a forgalmi akadályok, forgalmi leállások megelőzése és megszüntetése érdekében tájékoztatják egymást a fellépő forgalmi akadályokról és a forgalom leállásáról, a kialakult várakozásokról és az időszakosan bevezetett forgalom-korlátozásokról, szigorító intézkedésekről. A forgalmi akadályok és a kialakult várakozások megelőzése, megszüntetése érdekében összehangolt intézkedéseket tesznek.

(3) A határátkelőhelyek korszerűsítéséről és a határátkelőhelyeket érintő munkálatokról - amennyiben azok a határforgalom korlátozásával vagy a határátkelőhely bezárásával járnak - a Szerződő Felek a munkálatok megkezdése előtt 30 (harminc) nappal diplomáciai úton, kölcsönösen tájékoztatják egymást.

(4) Jelen Megállapodás végrehajtása során a szolgálati személyek között a kapcsolattartás nyelve a magyar és a szerb nyelv. Az együttműködő szolgálati személyek a kapcsolattartás során más nyelvhasználatában is megállapodhatnak.

4. cikk

Amennyiben a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, a közúti, a vasúti és a vízi határátkelőhelyeken a határforgalom-ellenőrzés a Szerződő Felek államának területén önállóan történik.

5. cikk

(1) A határátkelőhelyeken a növény- és állategészségügyi szolgálatok létesítéséről és megszüntetéséről a Szerződő Felek ezen szolgálatok felügyeletére és irányítására jogosult illetékes szervei a létesítésről és megszüntetésről szóló döntést követően haladéktalanul tájékoztatják egymást, és biztosítják a döntés közzétételét.

(2) A rendkívüli növény-, illetve állategészségügyi védelmet kikényszerítő veszélyhelyzetben a Szerződő Felek illetékes szervei a határátkelőhelyeken és az azokhoz tartozó ellenőrző helyeken ideiglenesen megtilthatják vagy korlátozhatják a növény- és állategészségügyi ellenőrzési tevékenységet. A Szerződő Felek bármilyen más - a vonatkozó jogszabályok szerinti - védelmi intézkedést megtehetnek. A másik Szerződő Fél illetékes szerveit minden intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell.

(3) Veszélyes árut szállító járművek a 7-13. cikkekben, a 15-16. cikkekben, valamint a 18-19. cikkekben foglaltak szerint közlekedhetnek a határátkelőhelyeken. Veszélyes árut szállító járműnek tekintendő az a jármű, amely az ADR, a RID, illetve az ADN Szabályzatok szerint megjelölésre kötelezett.

(4) A közúton szállított, útvonal-kijelöléshez kötött veszélyes áruk körét a Szerződő Felek illetékes minisztériumai határozzák meg és teszik közzé a nemzeti jogszabályaiknak megfelelően, és erről kölcsönösen tájékoztatják egymást.

(5) A határátkelőhelyeken a Szerződő Felek biztosítják a környezetbiztonsági és környezet-egészségügyi feltételek betartását.

6. cikk

(1) Azokban az esetekben, amikor ezt a gazdasági vagy társadalmi érdekek indokolják, a Szerződő Felek határforgalom-ellenőrző szervei - a vonatkozó jogszabályokkal összhangban - engedélyezhetik az államhatáron ideiglenes határátkelőhely megnyitását, a személyek, a személyek birtokában lévő közlekedési eszközök és tárgyak, valamint szállítmányok (áru) határátkelőhelyen kívüli átléptetése céljából.

(2) A határátkelőhelyen kívüli átlépésről (ideiglenes határátkelőhely nyitás) szóló kérelmet a tervezett időpont előtt, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell benyújtani a Szerződő Felek illetékes szerveihez.

(3) A fenti szabályokat kell alkalmazni a korlátozott nyitvatartású határátkelőhelyeken a nyitvatartási idő meghosszabbítására, illetve a korlátozott forgalmi jellegű határátkelőhelyeken a forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevételre is.

II. RÉSZ

KÖZÚTI HATÁRÁTKELŐHELYEK

7. cikk

Hercegszántó-Bački Breg (Béreg) közúti határátkelőhely

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra és 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegig a nemzetközi áruforgalomra.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

(3) A határátkelőhelyen veszélyes árut szállító járművek nem közlekedhetnek.

(4) A Szerződő Felek a szükséges műszaki és infrastrukturális feltételek megteremtése esetén engedélyezik a nemzetközi áruforgalmat is a határátkelőhelyen 6 tonna megengedett legnagyobb össztömegig, és erről diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

8. cikk

Bácsalmás-Bajmok (Bajmok) közúti határátkelőhely

(1) A határátkelőhely használata kiterjed:

a) a Szerb Köztársaság állampolgárai,

b) az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgárai, valamint a Svájci Államszövetség állampolgárai, valamint

c) a b) pontban meghatározott személyek családtagjai, akik harmadik ország állampolgárai és az Európai Unió polgárainak szabad mozgásáról szóló uniós jog rendelkezéseinek kedvezményezettjei

személyforgalmára (az autóbusz forgalom kivételével).

(2) A nyitvatartási idő 07.00-19.00 óráig tart.

(3) A határátkelőhelyen veszélyes árut szállító járművek nem közlekedhetnek.

(4) A Szerződő Felek a szükséges technikai és infrastrukturális feltételek megteremtése esetén engedélyezik a nemzetközi személyforgalmat is a határátkelőhelyen vagy a nyitvatartási idő meghosszabbítását, és erről diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

9. cikk

Tompa-Kelebija (Alsókelebia) közúti határátkelőhely

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

(3) A határátkelőhelyen veszélyes árut szállító járművek nem közlekedhetnek.

(4) A Szerződő Felek a szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése esetén engedélyezik veszélyes árut szállító járművek átlépését a határátkelőhelyen, és erről diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

10. cikk

Röszke-Horgoš (Horgos) autópálya határátkelőhely

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

(3) A határátkelőhelyen növény- és állategészségügyi határkirendeltség működik.

(4) A határátkelőhelyen veszélyes árut szállító járművek közlekedhetnek.

11. cikk

Röszke-Horgoš (Horgos) közúti határátkelőhely

(1) A Szerződő Felek a szükséges technikai és infrastrukturális feltételek megteremtése esetén az autópályáról letiltott nemzetközi járműforgalmat, valamint a nemzetközi gyalogos és kerékpáros forgalmat csak Röszke-Horgos régi határátkelőhelyen - Magyarország területén, közös helyen történő határforgalom-ellenőrzés mellett - engedélyezik, és erről diplomáciai úton tájékoztatják egymást. A Szerződő Felek illetékes hatóságai - a 3. cikk (2) bekezdésére tekintettel - időlegesen engedélyezhetik a nemzetközi személyforgalmat is.

(2) A nyitvatartási idő 07.00-19.00 óráig tart. A Szerződő Felek illetékes hatóságai kivételes esetekben, a közös kapcsolattartási szolgálati helyen keresztül megküldött kérelem alapján megállapodhatnak a határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli működésében.

(3) A határátkelőhelyen veszélyes árut szállító járművek nem közlekedhetnek.

(4) A közös helyen történő határforgalom-ellenőrzés során a beléptetést végző Szerződő Fél szolgálati személyei csak akkor kezdhetik meg a határforgalom-ellenőrzést, amikor a kiléptetést végző Szerződő Fél szolgálati személyei tájékoztatást adnak a saját ellenőrzésük befejezéséről.

(5) A Szerb Köztársaság szolgálati személyei a határforgalom-ellenőrzést mindkét irányban Magyarország területén lévő működési területen végzik. A működési terület magában foglalja a Szerb Köztársaság szolgálati személyei által határforgalom-ellenőrzés céljából használt szolgálati helyiségeket, a működési szabályzatban meghatározott egyéb létesítményeket, valamint az államhatár és a határátkelőhely közötti utat.

(6) A Szerb Köztársaság szolgálati személyei számára a szolgálati helyiségeket Magyarország biztosítja. A szolgálati helyiségek és létesítmények használatáról, fenntartásáról és egyéb üzemeltetési feltételeiről a Szerződő Felek illetékes szervei külön állapodnak meg.

(7) A Szerb Köztársaság szolgálati személyei a határforgalom-ellenőrzést belső jogszabályaik alapján, azonos terjedelemben és ugyanazon jogkövetkezménnyel végzik, mintha azt a saját államuk területén végeznék. Amennyiben a személyek határátlépésére, a javak behozatalára, kivitelére és átvitelére vonatkozó, a Szerb Köztársaság jogszabályaiba ütköző cselekmény elkövetésére kerül sor a működési területen, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha azt a Szerb Köztársaság területén követték volna el.

(8) A Szerb Köztársaság szolgálati személyei a határforgalom-ellenőrzés során jogosultak arra, hogy személyeket őrizetbe vegyenek, visszairányítsanak, vagy a Szerb Köztársaság területére kényszerrel visszaszállítsanak. A Szerb Köztársaság szolgálati személyei nem jogosultak arra, hogy Magyarország állampolgárával szemben - ezen személynek a Szerb Köztársaság szolgálati személyei által használt szolgálati helyiségbe történő elővezetés kivételével - a személyi szabadságot korlátozó intézkedést alkalmazzanak. A jelen bekezdésben hivatkozott intézkedésekről Magyarország szolgálati személyeit haladéktalanul tájékoztatni kell.

(9) A Szerb Köztársaság szolgálati személyei jogosultak kényszerítő eszközöket alkalmazni - a szolgálati fegyver kivételével - olyan személyekkel szemben, akik magatartásukkal zavarják a működési terület rendjét, a határforgalom ellenőrzését, illetve közvetlenül veszélyeztetik mások vagy a szolgálati személyek életét, testi épségét vagy a vagyonbiztonságot. A kényszerítő eszközökre és azok alkalmazásának módjára a Szerb Köztársaság belső jogszabályai az irányadók. Az intézkedésről Magyarország szolgálati személyeit haladéktalanul tájékoztatni kell, akik kérésre segítséget nyújtanak.

(10) A Szerb Köztársaság szolgálati személyei szolgálatuk ellátása során a működési területen viselhetik szolgálati egyenruhájukat, szolgálati jelvényüket és szolgálati fegyverüket (maroklőfegyver), valamint magukkal vihetik a szükséges szolgálati felszerelésüket, beleértve a szolgálati kutyáikat is. Szolgálati fegyvert csak jogos védelmi helyzetben használhatnak. A Szerb Köztársaság szolgálati személyei által a határforgalom-ellenőrzés során beszedett vagy szolgálati célból magukkal vitt pénzösszegek, egyéb értékek és a lefoglalt vagy elkobzott javak átvihetők a Szerb Köztársaság területére.

(11) A Szerb Köztársaság szolgálati személyei által a határforgalom-ellenőrzési tevékenységük ellátásához szükséges távközlési és adatátviteli berendezéseknek és eszközöknek Magyarország területére történő behozatalára a 21. cikkben foglaltak megfelelően irányadók.

12. cikk

Tiszasziget-Đala (Gyála) közúti határátkelőhely

(1) A határátkelőhely használata kiterjed:

a) a Szerb Köztársaság állampolgárai,

b) az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgárai, valamint a Svájci Államszövetség állampolgárai, valamint

c) a b) pontban meghatározott személyek családtagjai, akik harmadik ország állampolgárai és az Európai Unió polgárainak szabad mozgásáról szóló uniós jog rendelkezéseinek kedvezményezettjei

személyforgalmára (az autóbusz forgalom kivételével).

(2) A nyitvatartási idő 07.00-19.00 óráig tart.

(3) A határátkelőhelyen veszélyes árut szállító járművek nem közlekedhetnek.

(4) A Szerződő Felek a szükséges technikai és infrastrukturális feltételek megteremtése esetén engedélyezik a nemzetközi személyforgalmat, illetve az autóbusz forgalmat is a határátkelőhelyen vagy a nyitvatartási idő meghosszabbítását, és erről diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

13. cikk

Ásotthalom-Bački Vinograd (Bácsszőlős) létesítendő közúti határátkelőhely

(1) A határátkelőhelyen a határforgalom-ellenőrzés Magyarország területén, közös helyen valósul meg. A 11. cikk (4)-(11) bekezdéseiben foglaltak megfelelően irányadók.

(2) A határátkelőhely használata kiterjed:

a) a Szerb Köztársaság állampolgárai,

b) az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgárai, valamint a Svájci Államszövetség állampolgárai, valamint

c) a b) pontban meghatározott személyek családtagjai, akik harmadik ország állampolgárai és az Európai Unió polgárainak szabad mozgásáról szóló uniós jog rendelkezéseinek kedvezményezettjei

személyforgalmára (az autóbusz forgalom kivételével).

(3) A nyitvatartási idő 07.00-19.00 óráig tart.

(4) A határátkelőhelyen veszélyes árut szállítójárművek nem közlekedhetnek.

(5) A megfelelő személyi, technikai és infrastrukturális feltételek biztosítását követően a határátkelőhely megnyitásának időpontját a Szerződő Felek diplomáciai úton egyeztetik.

(6) A Szerződő Felek a szükséges technikai és infrastrukturális feltételek megteremtése esetén engedélyezik a nemzetközi személyforgalmat is a határátkelőhelyen vagy a nyitvatartási idő meghosszabbítását, és erről diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

III. RÉSZ

VASÚTI HATÁRÁTKELŐHELYEK

14. cikk

(1) A határforgalom-ellenőrzés a vasúti forgalomban álló helyzetben, a vasúti szerelvénynek a határállomáson való tartózkodása alatt történik.

(2) A vasúti határátkelőhelyeken a határforgalom ellenőrzését a Szerződő Felek szolgálati személyei saját államuk területén, külön-külön végzik.

(3) A vasúti személyforgalom ellenőrzésének, illetve a vasúti forgalom gyorsításának érdekében, továbbá a várakozási idő csökkentése céljából a Szerződő Felek megállapodhatnak a vasúti személyforgalom közös, álló helyzetben történő vagy menet közbeni ellenőrzéséről, annak részletes szabályairól és feltételeiről, amennyiben a közös ellenőrzés infrastrukturális feltételei megvalósulnak.

15. cikk

Kelebia-Subotica (Szabadka) vasúti határátkelőhely

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

(3) A határátkelőhelyen növény- és állategészségügyi határkirendeltség működik.

(4) A határátkelőhelyen veszélyes árut szállító vasúti járművek közlekedhetnek.

16. cikk

Röszke-Horgoš (Horgos) vasúti határátkelőhely

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

(3) A határátkelőhelyen veszélyes árut szállító vasúti járművek nem közlekedhetnek.

IV. RÉSZ

VÍZI HATÁRÁTKELŐHELYEK

17. cikk

A Duna és a Tisza folyón közlekedő, a Szerződő Felek szolgálati személyei által még be nem léptetett, de már kiléptetett vízi járművek - a kényszerkikötés kivételével - a parttal nem érintkezhetnek. A bekövetkezett rendkívüli esemény és megállás esetén a hajótársaságok és a vízi járművek vezetői kötelesek a megállás körülményeit a legközelebbi kikötői hatóságnak bejelenteni, amely erről a legközelebbi határforgalom-ellenőrző illetékes szervet értesíti.

18. cikk

Vízi határátkelőhelyek a Duna folyón

(1) A Duna folyón Mohácsnál és Bezdan helységben vízi határátkelőhelyek működnek.

(2) A határátkelőhelyek használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(3) A határátkelőhelyek nyitvatartási ideje 00.00-24.00 óráig tart.

(4) A határátkelőhelyeken növény-egészségügyi határkirendeltség, a Szerb Köztársaság területén állategészségügyi határkirendeltség is működik.

(5) A határátkelőhelyen veszélyes árut szállító járművek közlekedhetnek.

19. cikk

Vízi határátkelőhelyek a Tisza folyón

(1) A Tisza folyón Szegeden és Kanjižán vízi határátkelőhelyek működnek.

(2) A határátkelőhelyek használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(3) A határátkelőhelyek nyitvatartási ideje 07.00-19.00 óráig tart.

(4) A határátkelőhelyen veszélyes árut szállító járművek nem közlekedhetnek.

V. RÉSZ

KÖZÖS KAPCSOLATTARTÁSI SZOLGÁLATI HELY LÉTESÍTÉSE

20. cikk

(1) A Szerződő Felek a határforgalom-ellenőrző szerveik nemzetközi együttműködése és az információcsere fejlesztése céljából Röszke-Horgos (Horgos) nemzetközi személy- és áruforgalmi autópálya határátkelőhelyen, Magyarország államterületén közös kapcsolattartási szolgálati helyet hoznak létre.

(2) A közös kapcsolattartási szolgálati helyen a Szerződő Felek szolgálati személyei a vonatkozó jogszabályokkal összhangban együttműködnek:

1. a határforgalom ellenőrzését érintő információk kicserélésében, azok elemzésében, a határforgalom egyszerűsítésében, gyorsításában és összehangolásában;

2. az illegális migráció és az azt kísérő jogellenes cselekmények elleni közös fellépésben;

3. megkeresésre segítséget nyújtanak a Szerződő Felek között létrejött hatályos visszafogadási egyezmény végrehajtása során felmerült problémák megoldásához.

(3) A közös kapcsolattartási szolgálati hely működésének részletes szabályait a Szerződő Felek illetékes hatóságai külön jegyzőkönyvben határozzák meg.

21. cikk

(1) A Magyarország európai uniós tagságából fakadó kötelezettségekkel összhangban, a Szerb Köztársaság határforgalom-ellenőrző szervei az uniós vámjogszabályban meghatározott feltételek mellett teljes behozatali vámmentességgel, ideiglenes behozatali vámeljárásban hozhatják be Magyarország területére a 20. cikkben meghatározott tevékenységük ellátásához szükséges távközlési és adatátviteli berendezéseket és eszközöket, továbbá kérhetik ezen berendezések és eszközök létesítése, üzemeltetése, fejlesztése és megszüntetése során felhasználásra kerülő anyagok uniós vámjogszabályban meghatározott feltételek mellett történő vám- és adómentes szabad forgalomba bocsátását.

(2) A berendezések és eszközök ideiglenes behozatalát Magyarország vámhatósága akkor engedélyezheti, ha azok azonossága leltárnyilvántartás vezetésével biztosított. A Szerb Köztársaság határforgalom-ellenőrző szervei kezdeményezik az ideiglenes behozatali engedély meghosszabbítását, vagy kezdeményezik a már használatból kivont berendezések és eszközök újrakivitelét.

(3) A távközlési és adatátviteli berendezések létesítésére Magyarország, fenntartására és üzemeltetésére a Szerződő Felek vonatkozó jogszabályait kell alkalmazni.

(4) A Szerb Köztársaságnak a távközlési és adatátviteli berendezések üzemeltetésével és karbantartásával foglalkozó (megbízott) személyei a távközlési és adatátviteli berendezések felszerelése és karbantartása céljából beléphetnek Magyarország területére, ezt előzetesen kötelesek jelezni Magyarország illetékes szerveinek.

VI. RÉSZ

A MEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

22. cikk

(1) A jelen Megállapodás végrehajtása érdekében a Szerződő Felek az illetékes szerveik képviselőiből Magyar-Szerb Határforgalmi Vegyes Bizottságot (a továbbiakban: Vegyes Bizottság) hoznak létre.

(2) A Vegyes Bizottság üléseit az illetékes szervek egyeztetése alapján, szükség szerinti gyakorisággal tartja, felváltva Magyarország és a Szerb Köztársaság területén.

VII. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. cikk

A jelen Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitákat a Szerződő Felek a Vegyes Bizottság keretében tárgyalások útján, ennek eredménytelensége esetén pedig diplomáciai úton rendezik.

24. cikk

(1) A jelen Megállapodás határozatlan időre szól.

(2) A Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban kölcsönösen értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a jelen Megállapodás hatálybalépéshez szükséges jogszabályi előírásaiknak, mely így a későbbi diplomáciai jegyzék keltét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

(3) A Szerződő Felek kérésére jelen Megállapodás módosítható és kiegészíthető. Ezen módosítások és kiegészítések a jelen cikk (2) bekezdésének rendelkezései alapján lépnek hatályba. A Szerződő Felek megvizsgálják a jelen Megállapodásban foglaltakon túl további határátkelőhelyek létesítésének lehetőségét.

(4) A jelen Megállapodást bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban felmondhatja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő 6. (hatodik) hónap első napján hatályát veszti.

(5) A jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából, illetve Magyarország és a Szerb Köztársaság nemzetközi szervezetekben való tagságából fakadnak. A jelen Megállapodás alkalmazását nemzetközi szerződésben vállalt és egyéb nemzetközi jogi kötelezettség teljesítése, valamint közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Fél egészben vagy részben, átmenetileg felfüggesztheti. Az intézkedés bevezetéséről és visszavonásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul értesíteni kell. A felfüggesztés bevezetése, illetve megszűnése halaszthatatlan intézkedést igénylő esetekben a diplomáciai jegyzék kézhezvételével, egyéb esetekben a diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 15. (tizenötödik) napon lép hatályba.

(6) A jelen Megállapodás hatálybalépésének napjával hatályát veszti:

1. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között, a dunai határforgalomnak Mohácson és Bezdánban való ellenőrzéséről szóló, Pécsett, az 1983. évi április hó 28. napján aláírt Egyezmény a Szerződő Felek között;

2. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között Szabadkán, 2000. június 1-jén aláírt Röszke-Horgos határátkelőhely létesítéséről és megépítéséről szóló Megállapodás;

3. a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szakértői küldöttségeinek új határátkelőhely nyitása valamint a meglévő átkelőhelyek korszerűsítése és átminősítése tárgyában Zomborban 1996. január 31-ei üléséről készült Jegyzőkönyv.

Készült Horgoson, 2012. január 24. napján, két eredeti példányban, magyar és szerb nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2-3. §-a és a (3) bekezdés a Megállapodás 24. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Hatályát veszti:

a) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között, a dunai határforgalomnak Mohácson és Bezdánban való ellenőrzéséről szóló, Pécsett, az 1983. évi április hó 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 13/1986. (V. 6.) MT rendelet;

b) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között Szabadkán, 2000. június 1-jén aláírt Röszke-Horgos határátkelőhely létesítéséről és megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 165/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet.

(4) A Megállapodás, illetve e törvény 2-3. §-a és a (3) bekezdés hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(5) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére