A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról

A médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya

a) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra,

b) a páneurópai vasúti digitális nyalábolt rendszer működtetésére és a szolgáltatás nyújtására a Kormány által kijelölt vállalkozásra (a továbbiakban együtt: szolgáltató)

terjed ki.

2. § (1) Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló NMHH rendelet szabályai szerint lekötött és kijelölt azonosítók után az e rendeletben meghatározott lekötési és használati díjat kell fizetni.

(2) *  Nem kell használati díjat fizetni:

a) nemzetközi szabályzatban vagy jogszabályban rögzített segélyhívó számok, valamint a nemzetközi és belföldi előtét után;

b) tesztelés céljára ideiglenesen, legfeljebb 6 hónap időtartamra kijelölt, az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervében foglaltaktól eltérő azonosítók után;

c) rendkívüli állapot és szükségállapot, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és ezek következményeinek elhárítása érdekében az elektronikus hírközlésért felelős miniszter által átmenetileg korlátozott vagy szüneteltetett elektronikus hírközlési szolgáltatások azonosítói után, a korlátozás vagy szüneteltetés mértékéhez igazodóan.

3. § (1) *  A számmezők lekötéséért fizetendő egyszeri díj - számmezőnként - 22 000 Ft.

(2) *  Az azonosítók lekötéséért fizetendő díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hatóság) lekötési határozattal állapítja meg. A határozat meghozatala során e rendelet díjtételeit kell alkalmazni. A díjat a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül, a hatóság által kiállított számla alapján kell megfizetni. Késedelmes díjfizetés esetén a hatóság kamatot számít fel, amelynek mértéke megegyezik a jegybanki alapkamat mértékével.

4. § (1) Az azonosítók használatáért fizetendő éves díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza. A havidíj az éves díj egytizenketted része.

(2) Az azonosítók használatáért fizetendő díjat a hatóság kijelölési határozatban állapítja meg. A határozat meghozatala során e rendelet díjtételeit kell alkalmazni, egyedi kedvezmény nem alkalmazható. Az (1) bekezdésben előírt használati díjat negyedévente egyenlő részletekben, legkésőbb a tárgyidőszakot követő 30 napon belül, a hatóság által kiállított számla alapján kell megfizetni.

(3) *  Az azonosítók használatáért fizetendő díj a kijelölési határozat véglegessé válását követően esedékes.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott számlát a hatóság a központi referencia adatbázisban nyilvántartott, a szolgáltatóhoz hordozott, illetve a szolgáltatótól elhordozott számokért fizetendő, illetve levonandó díjak figyelembevételével állítja ki. A számhordozásokból eredő használati díj változásokról a hatóság külön határozatot nem hoz, azonban a díjváltozásokat a negyedéves számlában meg kell jeleníteni és a központi referencia adatbázis adataiból előállított összesítést a számlához csatolni kell.

(5) Újonnan kijelölt azonosító esetében a használati díjat a kijelölési határozatban meghatározott engedély érvényességének kezdő időpontját követő hónap első napjától, illetve - ha az érvényesség kezdete a hónap első napjára esik - az érvényesség napjától kezdődően a tárgynegyedévre időarányosan kell megfizetni. A hordozott számok esetében a használati díj megfizetésének kötelezettsége az átvevő szolgáltatót a hordozás létrejöttét követő hónap első napjától a tárgynegyedévre időarányosan terheli.

(6) A használati díj fizetése szempontjából - kijelölés hónapközi visszavonása, valamint hónapközi elhordozás esetében - minden megkezdett hónap teljes hónapnak minősül, és a használati díjat a tárgynegyedévre időarányosan kell megfizetni. A megkezdett hónapra a használati díj fizetési kötelezettség azt a jogosult szolgáltatót terheli, amely a hónap első napján 0 órakor az azonosító használati jogával rendelkezik.

5. § (1) A lekötési és használati díjat a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni.

(2) Az e rendelet alapján megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

6. § * 

7. § Ez a rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 5/2012. (I. 24.) NMHH rendelethez * 

A B
1 BELFÖLDI SZÁMOK Éves díj Ft/szám
2 földrajzi szám (KS) 66
3 mobil szám (SHS=20, 30, 31, 50, 60, 70) 66
4 nomadikus telefonszolgáltatás szám (SHS=21) 66
5 Internet-hozzáférési szolgáltatás szám (SHS=51) 30
6 díjmentes szolgáltatás szám (SHS=80) 180
7 * 
8 emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás szám (SHS=91) 600
9 emelt díjas, díjkorlátmentes és felnőtt szolgáltatás szám (SHS=90) 1200
10 üzleti hálózat szám (SHS=38) 66
11 gépek közötti kommunikáció (M2M) szám (SHS=71) 3
12 RÖVID KÓDOK Éves díj Ft/kód
13 kiegészítő szolgáltatás előtét (130-131) 0
14 harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai (116def) 0
15 telefontudakozó szám (118de) 600 000
16 szolgáltató ügyfélszolgálati száma (12cd) 120 000
17 közcélú adománygyűjtő szám (135d, 136de) 0
18 lelki segítő és támogató szolgáltatás szám (137de) 0
19 *  díjmentes szolgáltatás 4-jegyű rövid szám (14cd) 900 000
20 *  díjmentes szolgáltatás 5-jegyű rövid szám (14cde) 600 000
21 közvetítő választó előtét (15cd) (első előtét) 1 320 000
22 közvetítő választó előtét (15cd) (további előtét) 2 400 000
23 emelt díjas, díjkorlátos 5-jegyű rövid szám (160de) 720 000
24 emelt díjas, díjkorlátos 6-jegyű rövid szám (161def) 480 000
25 emelt díjas, díjkorlátmentes 5-jegyű rövid szám (164de) 840 000
26 emelt díjas, díjkorlátmentes 6-jegyű rövid szám (165def) 600 000
27 emelt díjas felnőtt 5-jegyű rövid szám (168de) 900 000
28 emelt díjas felnőtt 6-jegyű rövid szám (169def) 660 000
29 szolgáltató hálózatához rendelt 3-jegyű szám (17c) 720 000
30 szolgáltató hálózatához rendelt 4-jegyű szám (17cd) 480 000
31 szolgáltató hálózatához rendelt 5-jegyű szám (17cde) 360 000
32 közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatás szám [18c(d)] 0
33 telefonos kezelői szolgáltatás szám (192, 193) 0
34 *  EGYÉB KÓDOK Éves díj Ft/kód
35 *  mobil hálózati kód (MNC) 660 000
36 *  tesztelési célú mobil hálózati kód (teszt MNC) 0
37 adathálózati azonosító kód (DNIC) 660 000
38 nemzetközi jelzéspont kód (ISPC) 660 000
39 nemzeti összekötő hálózat jelzéspont kód (NISPC) 66 000

  Vissza az oldal tetejére