A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet

a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 5., 6., 7. és 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a polgári frekvenciagazdálkodás területén

a) a frekvenciahasználathoz szükséges frekvenciakijelöléssel és rádióengedéllyel kapcsolatos hatósági eljárásokra;

b) *  a frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházásával és haszonbérbe adásával, valamint a sávátrendezéssel kapcsolatos hatósági eljárásra;

c) a rádióforgalmazás szabályaira;

d) a rádióellenőrzésre, -megfigyelésre, -felderítésre, -zavarvizsgálatra és -zavarelhárításra, a nemzeti és nemzetközi rádió-mérő és -zavarelhárító szolgálati tevékenységre (a továbbiakban együtt: mérőszolgálati tevékenységre);

e) a polgári frekvenciagazdálkodás keretében vezetett hatósági nyilvántartásra

terjed ki.

(2) A rendelet hatálya - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - azon természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetre terjed ki, amely Magyarország területén

a) polgári célra rádióállomást, rádiótávközlő hálózatot, rádiótávközlő rendszert (a továbbiakban együtt: rádiórendszer), rádióberendezést telepít;

b) *  nagyfrekvenciás villamos berendezést, nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezést, villamos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó berendezést tart üzemben.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: Hatóság).

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a frekvenciakijelölés, a rádióengedélyezés és a hatósági nyilvántartás vonatkozásában a rádióamatőr tevékenységre, valamint a rádióamatőr állomásokra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) *  E rendelet alkalmazásában:

1. egyszerűsített rádióengedély: a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendeletben meghatározott frekvenciák használati jogának - kizárólag elektronikus úton tett bejelentés alapján történő, egyedi rádióengedélynek minősülő - hatósági nyilvántartásba vétele;

2. keretengedély: blokkgazdálkodásra jogosított részére kiadott olyan rádióengedély, amely a rádiórendszer részletes műszaki adatait nem tartalmazza;

3. műsorazonosító kód: a Hatóság által kiadott - a 87,5-108 MHz frekvenciasávban működő műsorszóró rádióadók - rádióengedélyében meghatározott karaktersorozat, amely alapján a műsorvevő készülék képes megkülönböztetni azokat az országokat vagy területeket, ahol az analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatás során a rádióműsort sugározzák, valamint azonosítani tudja a műsort;

4. szervezet-nyilvántartási adatok: a jogi személy vagy egyéb szervezet megnevezése, székhelye, levelezési címe, adószáma, pénzforgalmi számlaszáma, képviselőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány száma vagy a vállalkozói tevékenység bejelentésének visszaigazolásával kapcsolatos tanúsítvány adatai;

5. üzemeltetés: rádiórendszer, rádióberendezés rendeltetés szerinti működtetése;

6. *  üzemeltető: rádiórendszer, rádióberendezés, nagyfrekvenciás villamos berendezés, nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezés, villamos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó berendezés és a hozzájuk kapcsolódó elektronikus eszközök felett rendelkezési, használati jogot gyakorló természetes vagy jogi személy vagy egyéb szervezet.

7. Zavar: adás, sugárzás vagy indukció, vagy ezek valamely kombinációja következtében fellépő nem kívánt elektromágneses energiának valamely rádiórendszerben a vételre gyakorolt káros hatása, amely az átvitel vagy a vétel minőségének olyan romlásában, az információ olyan torzulásában vagy veszteségében jelentkezik, ami elkerülhető lett volna ezen nem kívánt energia megjelenése nélkül.

(2) *  Az e rendeletben alkalmazott egyéb frekvenciagazdálkodási fogalmakra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) és a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: NFFF) fogalom-meghatározásai irányadók.

3. Frekvenciakijelölés

3. § (1) Frekvenciakijelölés szükséges

a) a frekvencia lekötéséhez, rádiórendszer telepítéséhez; kivéve a (2) bekezdésben meghatározott eseteket,

b) tudományos, kutatási, vizsgálati vagy fejlesztési célra (a továbbiakban együtt: kísérleti célra) vagy próbaüzemeltetés céljából történő telepítéshez a 10. § (1)-(4) bekezdésében részletesen meghatározottak szerint.

(2) Nem kell frekvenciakijelölés:

a) azon rádióállomások, rádiórendszerek esetében, amelyeket az Alaptörvény 48-54. cikkében meghatározott különleges jogrend idején terveznek üzemben tartani;

b) az 1. mellékletben felsorolt esetekben;

c) azon rádiórendszerhez, amelyhez a kijelölhető frekvenciát hatósági frekvenciajegyzék tartalmazza;

d) *  azon rádiórendszer esetében, amely az NFFF szerint legfeljebb 2 W effektív kisugárzott teljesítménnyel (a továbbiakban: ERP) üzemeltethető rádióállomásokból áll, vagy amelyet kizárólag közös használatú frekvencián terveznek üzemben tartani, és kizárólag mozgóállomást tartalmaz;

e) *  azon rádiórendszer esetében, amelyet legfeljebb három hónapig terveznek üzemben tartani;

f) *  azon rádiórendszerek esetében, amelyek az NFFF alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek vagy az üzemben tartásuk egyszerűsített rádióengedély alapján történik;

g) *  jogutódlás vagy érvényes rádióengedély alapján üzemeltetett rádiórendszer tulajdonosváltozása esetében;

h) *  a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 65. § (10) bekezdése szerint megkötött ideiglenes hatósági szerződés esetében; vagy

i) *  versenyeztetési eljárás során megszerzett frekvenciahasználati jogosultság esetében, kivéve a rádió- és televízió-műsorszóró hálózat vagy rádió- és televízió-műsorszóró adóállomás üzemeltetésére pályázaton szerzett jogosultságot.

(3) A frekvenciakijelölés során figyelemmel kell lenni a rádiófrekvenciás spektrum hatékony, megfelelő használatára, a káros zavarás elkerülésére, a közegészségügyi, különösen a sugáregészségügyi szempontokra.

(4) A (3) bekezdésben foglalt követelmények betartása érdekében a Hatóság a frekvenciahasználatot - különösen a sugárzási jellemzők, vagy üzemidő korlátozásával - korlátozhatja vagy a frekvenciakijelölés iránti kérelmet elutasíthatja.

(5) * 

(6) A Hatóság kérelemre ad ki frekvenciakijelölési határozatot, kivéve a (7) bekezdés szerinti esetekben.

(7) A nemzetközi kötelezettségből eredő vagy a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) alapján szükséges frekvenciacsere esetén a Hatóság hivatalból indult eljárásban is kiadhat frekvenciakijelölési határozatot.

4. § (1) A frekvenciakijelölés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) *  a kérelmező természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát és adóazonosító jelét, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat;

b) *  a frekvenciadíj megfizetésére kötelezett természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, adóazonosító jelét és bankszámlaszámát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat, ha azok eltérőek az engedélyesétől;

c) a frekvencia felhasználása céljának leírását, a felhasználás műszaki indokolását;

d) a felhasználni kívánt frekvencia, csatorna vagy frekvenciasáv és antennapolarizáció megjelölését, vagylagos megadás esetén megjelölve az előnyben részesített igényeket;

e) a modulációs mód megjelölését;

f) a frekvencia felhasználása területének megjelölését térképvázlaton, a terület azonosíthatóságát biztosító méretarányban;

g) minden olyan tényt, körülményt, amely a frekvencia, a csatorna vagy a frekvenciasáv használata egyéb jellemzőinek kiválasztását befolyásolja;

h) a műszaki tervet egy példányban;

i) a nemzetközi koordinációhoz szükséges adatokat;

j) más rádiórendszerhez, rádióberendezéshez való csatlakoztatás igényét, a csatlakoztatás módját;

k) *  a hatósági nyilvántartáshoz, a tényállás tisztázásához, különösen a díjfizetés megállapításához, a zavarszámításhoz, a lefedettségvizsgálathoz, valamint - amennyiben nemzetközi vagy operatív frekvenciakoordinációs megállapodás alapján nemzetközi frekvenciakoordináció kell a frekvencia használatához - a nemzetközi frekvenciakoordinációhoz szükséges adatokat a Hatóság internetes honlapján elérhető űrlapon;

l) *  a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy az antennatartó szerkezet építésiengedély-köteles-e;

m) *  az építésiengedély-köteles antennatartó szerkezet használatbavételi engedélyeinek másolatát, vagy ha a használatbavételi engedélyt a Hatóság adta ki a kérelmező részére, az engedély megadásáról szóló hatósági döntés számát;

n) *  az antennatartó szerkezet vagy állomás használatára kötött megállapodás másolatát vagy a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy jogosult a kérelemben szereplő elektronikus hírközlési építmények használatára;

o) *  számításokkal alátámasztott nyilatkozatot a sugáregészségügyi követelmények betartásáról; és

p) *  analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő médiaszolgáltatás nyújtása esetében a műsorazonosító kód kiadása iránti igényt.

(2) *  Nem kell a szervezet-nyilvántartási adatokat benyújtani, ha a kérelmező rendelkezik érvényes frekvenciakijelöléssel vagy rádióengedéllyel és az ebben foglalt szervezet-nyilvántartási adatai a kérelem benyújtásakor változatlanok. Ezt a tényt a kérelemben fel kell tüntetni.

(3) A műszaki terv tartalmára vonatkozó előírásokat a 2. melléklet tartalmazza. Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltakat a műszaki terv tartalmazza, azt a kérelemben nem kell külön szerepeltetni.

(4) A műsorszóró adó frekvenciakijelölés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a médiaszolgáltatási, illetve frekvenciahasználati jogosultságot megalapozó hatósági döntés számát, meghozatalának időpontját, és a hatósági szerződés számát, keltét.

(5) *  Médiaszolgáltatási vagy frekvenciahasználati jogosultság alapján műsorszórás céljára benyújtott frekvenciakijelölési kérelemnek az (1) bekezdés a), b), d), f), h), k)-o) és p) pontjában foglaltakat kell tartalmaznia.

5. § (1) A frekvenciakijelölés tartalmazza:

a) *  a jogosított természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat;

b) a kijelölés célját;

c) a kijelölt frekvenciát, csatornát vagy frekvenciasávot;

d) a frekvenciahasználat műszaki feltételeit és jellegét;

e) a kijelölés érvényességi idejét;

f) a megállapított frekvenciadíjat;

g) a rádióengedély megszerzésének feltételeit;

h) a létesítési, sugárzási és vételi jellemzőket;

i) a változó telephelyű, hordozható és mozgó rádióállomások esetén az üzemben tartás körzetét;

j) blokkgazdálkodás esetén az arra való feljogosítást;

k) a frekvenciakijelölésnek megfelelő telepítést igazoló mérési jegyzőkönyv készítésére vonatkozó előírást;

l) földi mozgószolgálati frekvenciasávú kijelölés esetében a nemzetközi koordináció eredményét, amennyiben a nemzetközi koordináció lefolytatása szükséges volt;

m) *  a frekvenciadíj megfizetésére kötelezett természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat, ha azok eltérőek az engedélyesétől.

(2) A műsorszórást analóg műsorterjesztési műszaki eljárással végző műsorszóró adó frekvenciakijelölése az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a Hatóság Médiatanácsa döntésének számát és a döntés meghozatalának időpontját.

(3) A műsorszórást digitális műsorterjesztési műszaki eljárással végző műsorszóró adó frekvenciakijelölése a Dtv. 15. § (3) bekezdés c), e) és g) pontjában foglaltakat is tartalmazza.

6. § (1) A frekvenciakijelölés érvényességi ideje nem lehet hosszabb

a) * 

b) a közbeszerzési eljárás szerint megvalósuló beruházás frekvenciakijelölése esetében hét évnél vagy

c) egy évnél, amely az érvényességi idő lejárta előtt két hónappal benyújtott kérelemre egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

(2) A frekvenciakijelölésben foglaltak - kivéve az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokban beálló változást - megváltoztatása iránti igény esetén a jogosított köteles kérelmet benyújtani a frekvenciakijelölés módosítása iránt.

(3) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokban beálló változást a változást követő harminc napon belül kell bejelenteni a Hatósághoz, a megváltozott adat egyidejű igazolásával.

7. § (1) *  Nem kell műszaki tervet benyújtani

a) a kizárólag közös használatú frekvencián üzemben tartani tervezett,

b) a kizárólag mozgóállomást tartalmazó,

c) a blokkgazdálkodás körébe tartozó,

d) a kisközösségi rádió-műsorszóró vagy

e) egyéb, az NFFF-ben meghatározott

rádiórendszer esetében.

(2) A frekvenciakijelölés módosítására irányuló kérelem esetén a Hatóság új vagy módosított műszaki terv készítését írhatja elő.

(3) Ha a frekvenciakijelölési kérelem olyan rádiórendszer telepítésére irányul, amelyre vonatkozóan a rádióengedély érvényessége az Eht. 55. § (10) bekezdése alapján szűnt meg vagy a Hatóság a rádióengedélyt visszavonta, a kérelemhez nem kell műszaki tervet csatolni, feltéve, hogy a kérelmező azonos a korábbi rádióengedély jogosultjával és a kérelem tárgyát képező telepítés műszaki feltételei azonosak a rádiórendszerre korábban kiadott rádióengedély műszaki mellékletében foglaltakkal. A Hatóság ez esetben a korábbi műszaki terv módosítását vagy kiegészítését előírhatja.

8. § (1) A műszaki terv elkészítéséhez a Hatóság kérelemre - külön eljárásban - tervezési adatszolgáltatást nyújt.

(2) *  Az adatszolgáltatás iránti kérelemnek a 4. § (1) bekezdés a), c)-f), i) és j) pontjában foglaltakat kell tartalmaznia. Médiaszolgáltatási vagy frekvenciahasználati jogosultság alapján műsorszórás céljára benyújtott kérelemnek a 4. § (1) bekezdés a), d), f) pontjában és (4) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia.

(3) A Hatóság tervezési adatszolgáltatásában meghatározza a rádiórendszer létesítésének elvi feltételeit, így különösen

a) a tervezéshez szükséges frekvenciát, csatornát vagy frekvenciasávot;

b) a frekvenciafelhasználás műszaki feltételeit, a frekvenciahasználat jellegét;

c) az összeköttetési, ellátottsági feltételeket;

d) a zavarvédelem követelményeit és

e) nemzetközi koordináció szükségessége esetén a figyelembe veendő állomások sugárzási jellemzőit.

9. § (1) Amennyiben a frekvenciakijelölés nemzetközi koordinációt igényel, illetve a frekvencia kijelöléséhez műszaki vizsgálatok szükségesek, a Hatóság az eljárást felfüggeszti. Az eljárás felfüggesztését követő tizenöt napon belül a Hatóság megkezdi a nemzetközi koordinációt, illetve a műszaki vizsgálatokat.

(2) A Hatóság a kérelmező erre irányuló kifejezett kérelme alapján a nemzetközi koordináció befejezése előtt is kiadhat frekvenciakijelölést. A nemzetközi koordináció befejezése előtt kiadott frekvenciakijelölést a Hatóság, amennyiben a nemzetközi koordináció eredménye szükségessé teszi, új, önálló elsőfokú hatósági ügyként és eljárásban - a nemzetközi koordináció eredménye szerinti anyagi jogi alapon - hivatalból módosítja. Ez esetben a nemzetközi koordináció eredményétől függő frekvenciakijelölés módosításából eredő költségek vonatkozásában a Hatóságot felelősség nem terheli.

(3) A frekvenciahasználat jellegét a nemzetközi koordináció eredménye nem befolyásolja.

(4) A frekvenciahasználat jellegét a Hatóság frekvenciagazdálkodási okból vagy a jogosítottak körében történt változás esetén hivatalból indult eljárás során módosíthatja.

4. Kísérleti célú frekvenciakijelölés

10. § (1) *  Kísérleti célú frekvenciakijelölés akkor is kiadható, ha a frekvencia felhasználási igény nem felel meg az NFFF-nek.

(2) Amennyiben a kísérleti célú frekvenciakijelölést harminc napnál rövidebb idejű üzemben tartás céljából kérik, a kérelemnek tartalmaznia kell a 4. § (1) bekezdése szerinti adatokat, kivéve a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti számlaszámot.

(3) A kísérleti célú frekvenciakijelölés érvényességi ideje legfeljebb három hónap, amely az érvényességi időn belül benyújtott kérelemre egy alkalommal, legfeljebb három hónappal meghosszabbítható.

(4) A kísérleti célú frekvenciakijelölés alapján csak kísérleti rádióengedély adható.

5. Rádióberendezés üzemben tartása

11. § (1) Üzemben tartható az a rádióberendezés, amely teljesíti a forgalomba hozatalra vonatkozóan jogszabályban meghatározott követelményeket és

a) egyedi rádióengedéllyel - ide értve az egyszerűsített rádióengedélyt is - rendelkező rádiórendszer része;

b) nemzetközi megállapodás alapján elismert, idegen honosságú egyedi rádióengedéllyel rendelkező rádiórendszer része, vagy

c) *  olyan rádiórendszer része, amely az NFFF alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesül.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a rádióberendezést a használati-kezelési útmutatóban foglaltak betartásával, átalakítás nélkül lehet üzemben tartani.

6. Rádiórendszer üzemben tartásának egyedi engedélyezése

12. § (1) *  A rádióengedély véglegessé vált frekvenciakijelölés alapján adható, kivéve:

a) a 3. § (2) bekezdésében meghatározott eseteket;

b) *  ha a rádiórendszert változatlan műszaki feltételek mellett a korábbi - a rádiórendszer tekintetében rádióengedéllyel rendelkező - jogosítottja kívánja üzemeltetni, és legfeljebb hatvan napja szűnt meg a rádióengedély érvényessége; vagy

c) *  ha nem műsorszórási célú frekvenciahasználat esetében a rádiórendszert változatlan műszaki feltételek mellett - a rádiórendszer tekintetében rádióengedéllyel rendelkező jogosulttal kötött megállapodás alapján - a rádiórendszer feletti rendelkezési jogot szerző személy kívánja a továbbiakban üzemeltetni.

(2) Frekvenciakijelöléssel összevont rádióengedély adható műszaki tervet nem igénylő rádiórendszer üzemben tartásához.

(3) *  Ha az NFFF a gazdálkodás módjaként a blokkgazdálkodást írja elő, a Hatóság a rádióengedélyt keretengedélyként adja ki.

(4) A Hatóság a rádiófrekvenciás spektrum hatékony és megfelelő használata, a káros zavarás elkerülése érdekében vagy közegészségügyi, különösen sugáregészségügyi szempontok alapján a sugárzási paramétereket, valamint a rádióberendezés, rádiórendszer üzemben tartását utólag is korlátozhatja vagy megtilthatja.

(5) *  Egy rádióműsorhoz csak egy műsorazonosító kód adható ki.

13. § (1) Rádióengedélyt a Hatóság kérelemre ad ki.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) *  a kérelmező természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát és adóazonosító jelét, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat;

b) *  a frekvenciadíj fizetésére kötelezett természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát, adóazonosító jelét és bankszámlaszámát, jogi személy vagy egyéb szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat, ha azok nem azonosak a kérelmező adataival;

c) *  a felhasználni kívánt frekvenciát, csatornát vagy frekvenciasávot, a telephely vagy körzet megnevezését;

d) a felhasznált rádióberendezések típusát, darabszámát;

e) *  a hatósági nyilvántartáshoz, a tényállás tisztázásához, különösen a díjfizetés megállapításához, a zavarszámításhoz, a lefedettségvizsgálathoz, valamint - amennyiben nemzetközi vagy operatív frekvenciakoordinációs megállapodás alapján nemzetközi frekvenciakoordináció kell a frekvencia használatához - a nemzetközi frekvenciakoordinációhoz szükséges adatokat a Hatóság internetes honlapján elérhető űrlapon, kivéve, ha a frekvenciakijelöléshez adott adatszolgáltatásban nincs változás;

f) a rádióberendezésre vonatkozó gyártói megfelelőségi nyilatkozat másolatát, amennyiben az nem szerepelt valamely korábbi rádióengedélyben;

g) a kérelmező vagy a kivitelező nyilatkozatát a jogszabályoknak, az elfogadott műszaki tervnek, valamint a frekvenciakijelölésnek megfelelő telepítésről;

h) a mérési jegyzőkönyvet, ha annak benyújtását a frekvenciakijelölésben a Hatóság előírta;

i) amennyiben a rádióengedélyt elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásához kérik, úgy a frekvenciahasználati jogosultságot megállapító határozatra, koncessziós szerződésre vagy hatósági szerződésre, médiaszolgáltatás nyújtásához a Médiatanács döntésére és a hatósági szerződésre történő hivatkozást;

j) engedélyköteles rejtjelező eszköz használata esetén a rejtjel-felügyeleti jogkörben eljáró Hatóság engedélyének azonosító számát;

k) az üzemben tartás legalább egy és legfeljebb kilenc hónapon át tartó szüneteltetése iránti igényt;

l) a frekvenciakijelölésben a rádióengedély megszerzésének feltételeként előírt egyéb dokumentumot;

m) a frekvenciakijelölésről szóló határozat számát;

n) a kérelmező nyilatkozatát a jogszabályokban foglalt közegészségügyi, különösen sugáregészségügyi előírásoknak és határértékeknek a telepítéskor történő betartásáról;

o) *  analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő médiaszolgáltatás nyújtása esetében a műsorazonosító kód kiadása iránti igényt, ha a rádióengedély kiadásának nem feltétele a frekvenciakijelölés;

p) *  légi mozgószolgálat mozgóállomásai esetében a kijelölt hívójelet; és

q) *  tengeri és belvízi mozgószolgálat mozgóállomásai esetében a nemzetközi bejelentéshez szükséges adatokat, valamint a hívójelet kijelölő határozat másolatát.

(3) Amennyiben a rádióberendezést, rádiórendszert már meglévő elektronikus hírközlési építmény felhasználásával kívánják kialakítani, a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy jogosult az elektronikus hírközlési építmény használatára.

(4) Amennyiben rádióengedély kiadásának a 3. § (2) bekezdés a) pontjával összefüggésben nem feltétele a frekvenciakijelölés, a rádióengedély iránti kérelemnek csak a (2) bekezdés a)-e) pontjában felsoroltakat kell tartalmaznia.

(5) Amennyiben a rádióengedély kiadásának a 3. § (2) bekezdés b)-e) pontjával összefüggésben nem feltétele a frekvenciakijelölés, a rádióengedély iránti kérelemnek a (2)-(3) bekezdésben felsoroltakon túlmenően - a (2) bekezdés f), g) és k) pontjában foglaltak kivételével - a 4. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontjában felsoroltakat is tartalmaznia kell.

(6) Minden olyan esetben, amikor a 3. § (2) bekezdése alapján a rádióengedély kiadásának nem feltétele a frekvenciakijelölés, a Hatóság - nemzetközi koordináció szükségessége esetén - kérhet a koordináció lefolytatásához szükséges adatokat.

(7) A keretengedély iránti kérelemnek nem kell tartalmaznia a (2) bekezdés d) és f)-h) pontjában felsoroltakat. A Hatóság a keretengedélyben rendelkezik az üzembe helyezett rádióberendezésekkel kapcsolatos adatszolgáltatások gyakoriságáról, amely adatszolgáltatást a (2) bekezdés e) pontja szerint kell teljesíteni.

(8) *  A földi mozgószolgálat vagy a földfelszíni műsorszóró szolgálat 5 kW ERP-t bármely irányban meghaladó teljesítményű rádióállomása rádióengedély iránti kérelméhez csatolni kell az Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK) sugáregészségügyi követelményekre vonatkozó, mérések alapján kiadott szakvéleményét, amennyiben a rádióállomás telepítése beépítésre szánt lakó-, vegyes, kereskedelmi, szolgáltató, valamint üdülőterületen történt, kivéve, ha

a) a rádióállomás üzemben tartási ideje évente nem haladja meg a hatvan napot;

b) a kérelmező igazolni tudja, hogy a szakvélemény nem került harminc napon belül kiadásra, vagy

c) *  a rádióengedély - vagy annak módosítása, hosszabbítása - iránti kérelem nem vonatkozik a sugárzási jellemzők megváltoztatására és a rádióengedély kiadása során az OKK a sugáregészségügyi szakvéleményt megadta.

(9) A (8) bekezdés szerint szükséges szakvélemény hiányában a Hatóság egyszeri alkalommal - a szakvélemény utólagos pótlásáig - legfeljebb kilencven napig érvényes, meg nem hosszabbítható érvényességi idejű rádióengedélyt adhat.

14. § (1) A rádióengedély tartalmazza:

a) *  az engedélyes természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat;

b) az üzemben tartás célját;

c) a felhasználható frekvenciát, csatornát vagy frekvenciasávot, valamint a frekvenciahasználat jellegét, ha az nem kizárólagos használatú frekvencia;

d) a létesítési, sugárzási és vételi jellemzőket, feltételeket és korlátozásokat;

e) a rádióberendezés, rádiórendszer egyéb műszaki jellemzőit;

f) változó telephelyű, hordozható és mozgó rádióállomás esetén az üzemben tartás körzetét;

g) az üzemben tartás műszaki és forgalmi feltételeit;

h) a rádióberendezések típusára és mennyiségére vonatkozó adatokat;

i) más elektronikus hírközlő hálózathoz való csatlakoztatás feltételeit és módját;

j) ha a hálózat jellege megköveteli, a rádiórendszer hívójelét vagy azonosító jelét;

k) a rádióforgalmazásra vonatkozó előírásokat, kivéve, ha jogszabály a rádiószolgálat állomásának kezelését szakképesítéshez köti;

l) a rádióengedély érvényességi idejét;

m) a frekvenciadíj mértékét és fizetési gyakoriságát;

n) *  a frekvenciadíj megfizetésére kötelezett természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, valamint adóazonosító jelét jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat, ha azok eltérőek az engedélyesétől;

o) az üzemeltetés és a szüneteltetés időtartamát, továbbá

p) a rádiórendszer telepítési és sugárzási jellemzőiről, az üzemben tartásához szükséges okmányokról és a rádióforgalmazás ellenőrzéséhez szükséges műszaki, forgalmi adatokról szóló rendszeres, valamint eseti adatszolgáltatás rendjét;

q) *  analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő médiaszolgáltatás nyújtása esetében a műsorazonosító kódot.

(2) A műsorszórásra vonatkozó rádióengedély az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Eht. 55. § (13) bekezdésében foglaltakat is tartalmazza.

(3) *  A keretengedély az (1) bekezdés d), f), h), - valamint versenyeztetési eljárás során elnyert frekvenciahasználati jogosultság esetén - m) és n) pontjában foglaltak kivételével tartalmazza az (1) bekezdésben foglaltakat.

(4) Keretengedély esetén az engedélyes köteles a 13. § (2) bekezdés d), f)-h) pontjában és a 13. § (3) bekezdésében felsoroltakat, valamint a rádióállomások műszaki jellemzőit a keretengedélyben meghatározottak szerint a Hatóságnak a tervezett üzemben tartás megkezdése előtt harminc nappal bejelenteni.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokban beálló változást annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül be kell jelenteni a megváltozott adat egyidejű igazolásával.

15. § *  A nemzetközi forgalomban részt vevő légi, tengeri - beleértve: belvízi -, földi mozgószolgálatok vagy rádiónavigáció szolgálatok rádióállomásai részére a Hatóság a rádióengedélyeket az NFFF-ben meghatározottaknak megfelelően adja ki.

16. § (1) A rádióengedély érvényességi ideje - ha jogszabály másként nem rendelkezik - nem lehet hosszabb, mint öt év vagy a pályázaton vagy árverésen nyert frekvenciahasználati jogosultság időtartama.

(2) A (3)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével, ha az engedélyes a rádióengedély érvényességének lejárta előtt két hónappal kéri a rádióengedély meghosszabbítását és a rádióengedély visszavonásának feltételei nem állnak fenn, az engedély érvényességét a Hatóság legfeljebb öt évvel meghosszabbítja.

(3) A pályázaton vagy árverésen elnyert jogosultság alapján kiadott rádióengedély érvényessége a jogosultság meghosszabbításának megfelelően hosszabbítható meg.

(4) A közszolgálati médiaszolgáltató médiaszolgáltatási jogosultsága alapján kiadott rádióengedély érvényessége a médiaszolgáltatási jogosultság meghosszabbításának megfelelően hosszabbítható meg.

(5) *  A rádióengedély érvényességének megállapításakor a Hatóság a rádióengedélyben engedélyezett frekvenciákra vonatkozó, az NFFF-ben rögzített feltételeket veszi figyelembe.

17. § (1) A Hatóság a rádióengedélyt új, önálló elsőfokú hatósági ügyként és eljárásban - anyagi jogi alapon - módosíthatja

a) az engedélyes kérelmére vagy

b) hivatalból indult eljárás során frekvenciagazdálkodási okból.

(2) A rádióengedély módosítása során az engedélyezésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

(3) A Hatóság kérelemre a nemzetközi koordináció befejezése előtt is kiadhat rádióengedélyt. A nemzetközi koordináció befejezése előtt kiadott rádióengedélyt a Hatóság, amennyiben a nemzetközi koordináció eredménye szükségessé teszi, új, önálló elsőfokú hatósági ügyként és eljárásban - a nemzetközi koordináció eredménye szerinti anyagi jogi alapon - hivatalból módosítja. Ez esetben a nemzetközi koordináció eredményétől függő rádióengedély módosításából eredő költségek vonatkozásában a Hatóságot felelősség nem terheli.

7. Egyszerűsített rádióengedély

18. § *  (1) Az NFFF szerint egyszerűsített rádióengedélyezési eljárás alá tartozó frekvencia használatára vonatkozó igényt az ügyfélnek nyilvántartásba vétel céljából be kell jelentenie a Hatóságnak.

(2) Az ügyfél bejelentését a Hatóság internetes honlapján elérhető elektronikus űrlapon - az ügyfélkapun történt azonosítást követően - nyújthatja be a (3) bekezdés szerinti adatok, nyilatkozatok megadásával.

(3) A bejelentés tartalmazza a 13. § (2) bekezdés a)-e), g) és n) pontjában, valamint a 13. § (3) bekezdésében foglaltakat.

(4) A bejelentésben foglalt frekvencia a nyilvántartásba vételtől használható. A Hatóság a jogszabályoknak megfelelő bejelentést egy munkanapon belül nyilvántartásba veszi.

(5) A Hatóság a 34. § (3) bekezdése szerint nyilvántartásba vett adatokról, a fizetendő frekvenciadíjról, valamint az egyszerűsített rádióengedély érvényességi idejéről elektronikus úton visszaigazolást küld az ügyfélnek.

8. Kísérleti célú rádióengedély

19. § (1) A Hatóság rádióberendezés, rádiórendszer kísérleti célú üzemeltetéshez vagy próbaüzemeltetéséhez kísérleti célú rádióengedélyt adhat.

(2) *  Kísérleti célú rádióengedély akkor is kiadható, ha a frekvencia felhasználási igény nem felel meg az NFFF-nek.

(3) A kísérleti célú frekvenciakijelölés és rádióengedély - kérelemre - összevontan is kiadható.

(4) Amennyiben a kísérleti célú rádióengedélyt harminc napnál rövidebb időtartamú üzemben tartás céljából kérik, nem kell megadni a 13. § (2) bekezdés b) pontja szerinti számlaszámot.

(5) A kísérleti célú rádióengedély érvényességi ideje

a) a próbaüzem kivételével legfeljebb egy év, amely kérelemre egy alkalommal további egy évvel meghosszabbítható;

b) próbaüzem esetében legfeljebb harminc nap, amely érvényességi idő nem hosszabbítható meg.

(6) A kísérleti rádióengedély érvényességi idejének lejárta előtt az engedély feltételeit a Hatóság megváltoztathatja vagy az engedélyt visszavonhatja, ha

a) az üzemeltetés más, jogszerűen üzemben tartott elektronikus, rádió- vagy villamos berendezésnek, rádiórendszernek káros zavarást, vagy rendeltetésszerű működésében zavart okoz;

b) a frekvenciahasználat bármelyik feltétele úgy változik meg, hogy az a további üzemeltetést nem teszi lehetővé; vagy

c) a frekvenciát nem a kérelem szerinti célra használják.

(7) A kísérleti rádióengedélyben a Hatóság a kísérlet lefolytatásáról és a kísérlet során elért eredményekről, tapasztalatokról beszámolási kötelezettséget írhat elő, amelyet az engedélyes a kísérlet bejezését követő kilencven - próbaüzem esetében tíz - napon belül írásban köteles teljesíteni.

9. Rádióengedéllyel kapcsolatos egyéb rendelkezések

20. § A rádióengedélyben meghatározott feltételek teljesítéséért az engedélyes felel.

21. § (1) Az engedélyes köteles

a) a rádióengedélyt ellenőrzés alkalmával bemutatni;

b) a rádióengedély elvesztését, megsemmisülését a Hatóságnak bejelenteni és a rádióengedélyről másolatot kérni.

(2) Földi vagy belvízi mozgószolgálatba tartozó, zárt csoportot alkotó felhasználók belső elektronikus hírközlési forgalmának lebonyolítására szolgáló rádiórendszer engedélyese köteles a rádiórendszer rádióállomásait, rádióberendezéseit a rádióengedéllyel vagy általa a rádióengedély alapján, a 3. melléklet szerint kiállított üzemeltetési igazolással ellátni.

(3) Földi vagy belvízi mozgószolgálatba tartozó zárt csoportot alkotó felhasználók belső elektronikus hírközlési forgalmának lebonyolítására szolgáló rádiórendszer rádióállomásait, rádióberendezéseit üzemeltető köteles a rádióengedélyt vagy annak másolatát vagy az üzemeltetési igazolást magánál tartani és ellenőrzés alkalmával bemutatni.

(4) Az (1)-(3) bekezdés nem alkalmazandó az egyszerűsített rádióengedély alapján üzemelő rádiórendszerekre.

22. § *  A nemzetközi forgalomban részt vevő légi, tengeri - beleértve: belvízi - földi mozgószolgálatok vagy rádiónavigációs szolgálat rádiórendszere részére külföldi távközlési igazgatás által kiállított rádióengedélyt a Hatóság az NFFF-ben meghatározottak alapján fogadja el.

23. § (1) *  A Hatóság a frekvenciakijelölést vagy rádióengedélyt hatósági eljárásban hivatalból visszavonja vagy módosítja,

a) ha azt jogszabály írja elő;

b) ha jogszabállyal kihirdetett nemzetközi kötelezettségvállalás módosulása ezt szükségessé teszi;

c) ha a frekvenciahasználati jogosultság megszűnt;

d) ha a frekvenciakijelölés a 9. § (2) bekezdése alapján vagy a rádióengedély a 17. § (3) bekezdése alapján került kiadásra, és a frekvenciakoordináció során a rádióállomás frekvenciahasználatát az érintett igazgatás - külön megállapodás vagy a Nemzetközi Rádiószabályzat szerint - elutasítja;

e) bírósági döntés alapján;

f) *  az építésügyi hatóság véglegessé vált döntése alapján, ha építésiengedély-köteles antennatartót vagy antennát használatba vételi engedély nélkül használnak;

g) *  a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal közegészségügyi követelmények megsértéséről szóló, véglegessé vált döntése alapján;

h) ha a kérelem a valóságnak nem megfelelő vagy megtévesztő adatokat tartalmazott; vagy

i) *  ha a légiközlekedési hatóság vagy a katonai légügyi hatóság a légi jármű légialkalmasságának megszűnését, vagy a hajózási hatóság az úszólétesítmény hajózásra alkalmasságának megszűnését véglegessé vált döntésében megállapította.

(2) A Hatóság a pályázati vagy árverési eljárás során szerzett frekvenciahasználati jogosultságot megállapító határozatot a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező vállalkozás kérelmére köteles visszavonni.

10. * 

24. § * 

11. A rádióforgalmazás szabályai

25. § A rádióforgalmazás során be kell tartani a Nemzetközi Rádiószabályzat előírásait, valamint a magyar távközlési igazgatást érintő nemzetközi megállapodásban meghatározott további forgalmazási előírásokat.

26. § *  (1) A rádióengedélyben megállapított hívójelet vagy azonosító jelet minden rádióforgalmazás megkezdésekor és befejezésekor vagy egyéb - jogszabályban meghatározott - gyakorisággal, valamint a Hatóság felszólítására közölni kell.

(2) A légi, tengeri és belvízi mozgószolgálat állomásait érvényes kezelői vizsgával rendelkező személyek kezelhetik.

27. § (1) Tilos a rádióállomással

a) más rádióállomás üzemét szándékosan zavarni;

b) modulálatlan jelet sugározni;

c) olyan kódot használni, melynek kulcsa vagy dekódolási eljárása a Hatóság részére nem hozzáférhető és a rejtjelfelügyelet sem adott engedélyt a használatához;

d) megtévesztő hívójelet használni;

e) olyan közleményt szándékosan venni, rögzíteni, továbbítani, bármely módon felhasználni, létezését felfedni, amelyet nem ennek a rádióállomásnak a részére sugároztak. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közleménynek a Hatóság rádió megfigyelése során történő rögzítésére.

(2) Minden rádióállomás kezelője köteles a segélyhívást elsődlegesen venni és arra válaszolni.

(3) az Alaptörvény 48-54. cikkében meghatározott különleges jogrend idején a rádióállomás kezelője köteles a közleményt elsőbbséggel venni, továbbítani és a közleményre válaszolni.

12. Rádióellenőrzés

28. § (1) A Hatóság az Eht.-ban meghatározott általános hatósági felügyeleti, mérőszolgálati és rádióellenőrzési hatáskörében az üzemben tartott

a) rádióberendezést és rádiórendszert,

b) *  nagyfrekvenciás villamos berendezést,

c) nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezést, valamint

d) villamos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó berendezést

előzetes bejelentés nélkül az üzemeltetés helyszínén ellenőrizheti.

(2) A berendezés üzemeltetője köteles az (1) bekezdésben meghatározott - a rejtjelező eszközök kivételével - bármely berendezést bemutatni, a vizsgálatot lehetővé tenni.

(3) A Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott bármely berendezést jogosult részletesebb vizsgálat céljából a telephelyére szállítani. A Hatóság a vizsgálat után köteles a rádióberendezést az eredeti helyére visszaszállítani kivéve, ha az elszállításra a berendezés szabálytalan forgalomba hozatala vagy jogszerűtlen üzemeltetése miatt alkalmazott jogkövetkezmény szolgáltatott alapot.

(4) A rádióellenőrzés keretében a Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott eszközöket frekvenciahasználati, elektromágneses összeférhetőségi (a továbbiakban: EMC), valamint összekapcsolási jellemzők vizsgálatával ellenőrzi.

(5) A Hatóság hivatalból térerősség és ellátottsági paraméterek vizsgálatával ellenőrzi az elektronikus hírközlési szolgáltatókkal kötött hatósági szerződésben foglalt ellátottsági és minőségi mutatók teljesülését.

13. Rádiófelderítés

29. § (1) A Hatóság mérőszolgálati tevékenysége körében hivatalból felderíti az ismeretlen eredetű, jogszerűtlen, engedély nélküli vagy zavart okozó rádióadásokat. A rádióadások, a nagyfrekvenciás jelek forrásának behatárolására rádiófelderítést végez.

(2) A rádiófelderítés során a Hatóság behatárolja a berendezés telephelyét és azonosítja az üzemeltető kilétét.

(3) Az eljárás további szakaszában a Hatóság a 28. §-ban foglaltak szerint jár el.

14. Rádiómegfigyelés

30. § (1) A Hatóság mérőszolgálati tevékenysége körében hivatalból, a rádióspektrum tartós megfigyelésével, monitorozásával méri

a) a rádióberendezések, rádióállomások sugárzási paramétereit, és

b) a rádióadások forgalmi, foglaltsági jellemzőit.

(2) A Hatóság a megfigyelt rádióadásokat a jogszerű használat ellenőrzése érdekében rögzítheti és a rögzített rádióadásokat a rádióberendezés használatával elkövetett jogsértés felderítése, bizonyítása során felhasználhatja. Az eljárás során fel nem használt felvételt, a rögzítéstől számított harminc nap elteltével meg kell semmisíteni.

(3) A Hatóság rádiómegfigyelési tevékenysége során megfigyeli a rádióberendezések, rádióállomások által keltett térerősségek egészségügyi határértékhez való viszonyát is.

15. Zavarvizsgálat és zavarelhárítás

31. § (1) A Hatóság mérőszolgálati tevékenysége körében hivatalból - ideértve a bejelentés alapján hivatalból indított eljárást is - jár el a jogszerűen üzemeltetett rádiószolgálatok berendezéseinek üzemében észlelt zavar, vagy EMC probléma esetén a káros zavarás kivizsgálása és elhárítása érdekében. A zavarvizsgálat keretében vizsgálja a zavar meglétét, okát, behatárolja annak forrását, azonosítja az érintett üzemeltetőt, helyszíni hatósági ellenőrzés, rádióellenőrzés keretében megvizsgálja a zavart okozó berendezést.

(2) A zavarbejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a bejelentő nevét, címét;

b) a zavarjelenség leírását;

c) a zavar észlelésének idejét, pontos helyét;

d) a zavarjelenség időtartamát, gyakoriságát.

(3) Ha a bejelentés nem tartalmazza a (2) bekezdésben foglalt tartalmi elemeket, a Hatóság határidő megjelölésével annak kiegészítésére hívhatja fel az ügyfelet.

(4) Nem minősül zavarnak a vételi hiba, ha az

a) természeti jelenségekből, vagy mechanikus eszközöktől származik;

b) az adó ellátottsági területén kívül van;

c) a vevőkészülék műszaki hibája, szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használata okozza.

(5) A rádióberendezés, rádiórendszer működésében zavart okozó köteles a zavart megelőzni, a keletkezett zavart megszüntetni.

(6) Zavarvizsgálat keretében feltárt zavarás esetén a Hatóság kötelezi az üzemeltetőt a zavar megszüntetésére.

(7) Amennyiben a Hatóság a zavart okozó eszköz üzemben tartóját az eszköz zavarszűrésére, áthelyezésére, üzemidejének korlátozására vagy a zavar más módon történő elhárítására kötelezte, a zavart okozó eszköz üzemben tartója köteles a zavarelhárítás tényét, az ismételt üzembe helyezést megelőzően bejelenteni.

(8) Ha a zavart az üzemeltető a megjelölt határidőre nem szüntette meg, a Hatóság jogosult a berendezés üzemeltetését megtiltani, illetve a berendezést az Eht. rendelkezései szerint lepecsételni.

16. Nemzeti mérőszolgálati tevékenység

32. § A Hatóság mérőszolgálati tevékenysége keretében a nemzeti frekvenciakészlet védelme, valamint a frekvenciák jogszerű és káros zavarástól mentes használatának biztosítása érdekében:

a) feltárja a rádiófrekvenciás spektrumban bekövetkező zavarokat vagy összeférhetőségi - EMC - problémákat és intézkedik azok elhárítása, megoldása érdekében;

b) biztosítja a műsorszórás vételi lehetőségének zavartalanságát a felhasználók számára;

c) rádiómegfigyelési adatokat szolgáltat a frekvenciagazdálkodási eljárásokhoz, a tényleges frekvencia felhasználásról, a sávok foglaltságáról;

d) ellenőrzi a rádióállomások és rádiótávközlési szolgáltatások ellátottsági mutatóit, valamint a kisugárzott jelek műszaki és üzemi jellemzőit a rádióengedélynek, vagy a hatósági szerződésben foglalt műszaki paramétereknek való megfelelés szempontjából;

e) felderíti a nem engedélyezett vagy nem megfelelő, az engedélyezettől eltérő berendezést, készüléket vagy frekvenciahasználatot és intézkedik a használat megszüntetése érdekében.

17. Nemzetközi mérőszolgálati tevékenység

33. § A Hatóság

a) kivizsgálja a külföldi igazgatások, ideértve a frekvenciagazdálkodó hatóságok zavarbejelentéseit és intézkedik a zavarok elhárítása érdekében;

b) külföldi társigazgatás, hatóság megkeresésére közreműködik a nemzetközi zavarelhárításban;

c) külföldi eredetű zavar esetén az illetékes társigazgatásnál, hatóságnál vagy a Nemzetközi Távközlési Egyesületnél zavarbejelentést tesz;

d) összehangolt méréseket végez a zavarok megelőzése és a nemzetközi koordináció érdekében a frekvenciakijelölés kiadása előtt vagy külföldi társigazgatás kérésére, a külföldi rádióállomás frekvenciakijelölése előtt;

e) külföldi társigazgatás vagy a Nemzetközi Távközlési Egyesület Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete felkérésére együttműködik a nemzetközi rádiómérő programok végrehajtásában, vételmegfigyeléseket végez külföldi műsorszóró állomás vételi lehetőségeinek megállapítása érdekében;

f) rendszeres időközökben elvégzi a nemzetközi adatszolgáltatással kapcsolatos méréseket.

18. Hatósági nyilvántartás

34. § (1) A Hatóság köteles nyilvántartani:

a) *  a jogosultak, az engedélyesek és a frekvenciadíj fizetésére kötelezettek személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát, adóazonosító jelét, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat;

b) a rádióállomások földrajzi és telepítési adatait;

c) a rádióállomások sugárzási jellemzőit, hívó és azonosító jeleit;

d) a rádiórendszerek, rádióberendezések műszaki jellemzőit, a frekvenciadíj mértékét;

e) a rádiórendszerek műszaki felépítését, üzemidejét, telepítésük, üzemben tartásuk célját;

f) a rádiórendszerek más elektronikus hírközlő hálózattal való csatlakozásának módját, célját; és

g) a lepecsételt rádióberendezés típusát vagy más azonosításra alkalmas megjelölését, az üzemeltető nevét és címét, az őrzés helyét, a pecsételés indokát, a pecsét eltávolításának okát, idejét;

h) *  az analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatások műsorazonosító kódjait.

(2) Keretengedély esetében a Hatóság a 14. § (4) bekezdése szerint bejelentett adatokat nyilvántartásba veszi.

(3) Egyszerűsített rádióengedély esetében a Hatóság a 18. § (3) bekezdése szerint bejelentett adatokat nyilvántartásba veszi.

(4) A hatósági nyilvántartásban szereplő közérdekű adatokat bárki megismerheti, kivéve, ha nemzetközi megállapodás eltérően rendelkezik.

(5) A nemzetközi megállapodások mellékletei szerinti frekvenciajegyzékek nem hozhatóak nyilvánosságra.

18/A. *  Hatósági szerződés

34/A. § *  (1) A Hatóság az e rendeletben foglalt frekvenciakijelöléssel és rádióengedéllyel kapcsolatos hatósági ügyekben az ügyféllel - az ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében - határozathozatal helyett hatósági szerződést köthet.

(2) Az (1) bekezdés szerint megkötött hatósági szerződésre az Eht. 41. § (2)-(4) bekezdésében és 42. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

18/B. *  A sávátrendezés szabályai

34/B. § *  (1) Sávátrendezésre abban az esetben kerülhet sor, ha

a) az érintett frekvenciasáv tekintetében a sávátrendezés az NFFF alapján megengedett, és

b) a tervezett sávátrendezés eredményeként létrejövő frekvenciasáv-használat megfelel az NFFF-ben meghatározott sávhasználati feltételeknek.

(2) A frekvenciahasználati jogosultak a sávátrendezésről írásban köthetnek megállapodást. A megállapodás érvényességi feltétele a Hatóság jóváhagyása. A sávátrendezési megállapodás hatálybalépését a Hatóság sávátrendezést jóváhagyó hatósági döntése véglegessé válásának feltételével kell meghatározni, azonban a frekvenciahasználati jogosultak a jóváhagyó hatósági döntés véglegessé válásánál későbbi hatálybalépési időpontban is megállapodhatnak.

(3) A frekvenciahasználati jogosultak együttesen kötelesek kérni a sávátrendezési megállapodás hatósági jóváhagyását. A kérelemhez csatolni kell a sávátrendezési megállapodás egy eredeti példányát. A sávátrendezési megállapodás jóváhagyása iránti kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a sávátrendezés tárgyát képező frekvenciasáv, azon belül a sávátrendezéssel érintett konkrét frekvenciatartomány meghatározását,

b) a szerződő felek szervezet-nyilvántartási adatait, természetes személy esetén személyazonosító és lakcímadatait,

c) a sávátrendezés módját, időbeli ütemezését,

d) a sávátrendezési megállapodás tervezett hatálybalépésének időpontját, amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyó hatósági döntés véglegessé válásának időpontjával, és

e) a sávátrendezéssel érintett frekvenciahasználati jogosultságra, jogra vonatkozó hatósági döntések ügyiratszámát.

(4) A Hatóság határozatával jóváhagyja a sávátrendezési megállapodást, ha

a) a jóváhagyás iránti kérelem tartalmazza a (3) bekezdésben foglaltakat,

b) a sávátrendezési megállapodás megfelel az (1) bekezdésben foglaltaknak,

c) a sávátrendezési megállapodás tartalma megfelel a hatékony spektrumhasználat feltételeinek és a sávátrendezési megállapodásban foglaltak alapján biztosított a káros zavarás elkerülése, és

d) a sávátrendezési megállapodás tartalma megfelel a frekvenciahasználati jogosultságot, jogot megállapító hatósági határozat vagy hatósági szerződés tartalmának, és nem terjeszkedik túl azon.

(5) Frekvenciagazdálkodási műszaki okból, különösen nemzetközi kötelezettség teljesítése érdekében a Hatóság a frekvenciahasználati jogosultak írásbeli értesítésével kezdeményezheti a sávátrendezési megállapodás megkötését.

(6) Ha a frekvenciahasználati jogosultak az (5) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követő hat hónapon belül nem kezdeményezik a sávátrendezési megállapodás jóváhagyását, vagy ha a Hatóság nem hagyja jóvá az (5) bekezdés szerinti értesítés alapján létrejött sávátrendezési megállapodást, a Hatóság hivatalból indított eljárásban hozott határozatával jogosult a frekvenciahasználati jogosultak felhasználói blokkjainak vagy azok részeinek átrendezésére az (1) bekezdésben foglalt feltételek betartása mellett.

(7) A (6) bekezdés szerinti határozat tartalmazza:

a) a sávátrendezés tárgyát képező frekvenciasáv, azon belül a sávátrendezéssel érintett konkrét frekvenciatartomány meghatározását,

b) a sávátrendezéssel érintett frekvenciahasználati jogosultak szervezet-nyilvántartási adatait, természetes személy esetén személyazonosító és lakcímadatait,

c) a sávátrendezés módját, műszaki feltételeit és időbeli ütemezését és

d) a sávátrendezéssel érintett frekvenciahasználati jogosultságra, jogra vonatkozó hatósági döntések ügyiratszámát.

(8) A (4) bekezdés szerinti jóváhagyást tartalmazó határozat vagy a (6) bekezdés szerinti határozat véglegessé válását követően a Hatóság - a határozat tartalmának megfelelően - hivatalból módosítja a sávátrendezéssel érintett valamennyi frekvenciahasználati jogosultságot megállapító határozatot és rádióengedélyt.

(9) A sávátrendezésre vonatkozóan további előírásokat határozhat meg az egyes frekvenciasávokban megszerezhető frekvenciahasználati jogosultság értékesítésére vonatkozó versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja vagy a frekvenciahasználati jogosultságot, jogot megállapító határozat vagy hatósági szerződés.

19. Záró és átmeneti rendelkezések

35. § (1) Ez a rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba.

(2) * 

(3) * 

36. § *  (1) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók által használt műsorazonosító kódokat a Hatóság - a képzés szabályszerűségének szempontjából - 2012. december 31. napjáig felülvizsgálja és az érintett médiaszolgáltatók rádióengedélyeit a műsorazonosító kódok kiadása érdekében hivatalból indult eljárás során módosítja.

(3) *  A rendelet - a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet és a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról szóló 9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § és 6. §-ával megállapított - 23. § (1) bekezdésének és 18/A. alcímének rendelkezéseit az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

20. Az Európai Unió jogának való megfelelés

37. § Ez a rendelet

a) az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (Engedélyezési irányelv),

b) * 

c) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) *  a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelethez

1. Frekvenciakiosztási tervvel rendelkező rádió-távközlési szolgálatok

1.1. Földfelszíni rádió-távközlési szolgálatok:

1.1.1. (R) légiforgalmi mozgó,

1.1.2. légiforgalmi rádiónavigáció,

1.1.3. rádiólokáció,

1.1.4. tengeri mozgó,

1.1.5. tengeri rádiónavigáció.

1.2. Űrtávközlési szolgálatok:

1.2.1. műholdas (R) légiforgalmi mozgó

2. A frekvenciakiosztási tervvel nem rendelkező rádióalkalmazások

2.1. *  A földfelszíni műsorszóró szolgálatok frekvenciasávjaiban üzemeltetett az NFFF-ben megjelölt nem műsorszóró alkalmazások.

2. melléklet a 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelethez

A műszaki terv előírt kötelező tartalmi elemei

1. Rádióállomás, rádiórendszer műszaki tervének tartalmaznia kell:

1.1. az igényelt frekvencia, csatorna vagy csatornaosztás, polarizáció, frekvenciasáv, sávszélesség, valamint tervezésre adatszolgáltatás keretében átadott egyéb adatokat,

1.2. a frekvenciahasználat célját, a tervezett szolgáltatás leírását,

1.3. az összeköttetések méretezését, illetve besugárzási tervet,

1.4. a rádiórendszer rendeltetését, rendszertechnikai felépítését, forgalmi és kapacitási adatait,

1.5. a rádióállomások létesítési és sugárzási jellemzőit,

1.6. más rádióberendezéssel, rádiórendszerrel, rádióállomással, rádiótávközlő hálózattal való összekapcsolásra vonatkozó igényt,

1.7. beilleszkedés vizsgálat, illetve zavartatás analízis eredményét és értékeit,

1.8. a rádióberendezések, antennák, és egyéb felhasznált eszközök típusát, műszaki adatait,

1.9. a tervezési módszer megadását,

1.10. a tervező eredeti aláírását és a tervezői jogosultságot igazoló okirat másolatát,

1.11. minden olyan további tényt, adatot, számítást, amit a Hatóság a műszaki terv készítési követelményekben előírt,

1.12. rendszertechnikai vázlatterveket, terepmetszeteket.

2. A 960 MHz feletti állandóhelyű szolgálati rádiórendszer műszaki tervének az 1. pontban felsoroltakon kívül a következőket is tartalmaznia kell:

2.1. a rádiórendszer, összeköttetések nyomvonaltervét, telephelyek leírását,

2.2. a tápvonalak típusát, műszaki adatait,

2.3. a hálózat, összeköttetések rendszertechnikáját.

3. melléklet a 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelethez

Üzemeltetési igazolás

A B
1. Engedélyes neve:
2. Rádióengedély száma:
3. Rádióengedély érvényessége:
4. Hívójel:
5. Berendezés típusa:
6. Maximális kisugárzott teljesítmény (W):
7. Üzemi frekvenciák (csatornák) Adó/Vevő
8.
9.
10.
11.
12.
Kelt: ....................................................................................................................................................................................................
Kiállító neve: ......................................................................................................................................................................................
Aláírása: .............................................................................................................................................................................................

  Vissza az oldal tetejére