A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § (12) bekezdése, a 18–19. §, valamint az 1., a 10., a 14. és a 15. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § *  E rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK), valamint a kötelező egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) kód: a betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása alapján alkalmazott, a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója bevezetéséről szóló 42/1995. (XI. 14.) NM rendelet által alkalmazni rendelt kód;

b) OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása) kód: az egészségügyi eljárások jelölésére használatos és az egészségügyi dokumentációban alkalmazandó, az egészségügyi eljárások azonosítására és csoportosítására használatos kód;

c) FNO (Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség Nemzetközi Osztályozása): a funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozására használt kódrendszer;

d) finanszírozási eset: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) és az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján megállapított önálló – az összetartozó ellátási esetek komplex egységeként meghatározott – finanszírozási tétel;

e) homogén betegségcsoport (HBCs): az aktív fekvőbeteg szakellátási esetek osztályozási rendszere az orvos-szakmai és a ráfordítás-igényesség szerinti azonosság vagy hasonlóság alapján;

f) homogén betegségcsoportok besorolási tényezői: az ellátás azon objektív tényezői, amelyek alapvetően meghatározzák az ellátás erőforrás igényét;

g) elsődleges besorolási tényező: az ellátást indokoló fődiagnózis, valamint a beavatkozással végzett ellátások esetén – amennyiben az szerepel a 2. mellékletben – az ellátást igénylő fődiagnózis miatt végzett beavatkozás, továbbá ezen beavatkozás kombinációja más minősítéssel feltüntetett beavatkozással, vagy beavatkozásokkal;

h) másodlagos besorolási tényező: olyan beavatkozások, amelyek meghatározott ápolást indokoló fődiagnózissal együtt való előfordulása egyértelműen jelzi a preferálandó magas szintű ellátás elvégzését, vagy egy speciális ellátási esemény megvalósítását;

i) homogén betegségcsoport elő-főcsoportjába tartozó finanszírozási esetek: az olyan különösen magas költségű, vagy több főcsoportba tartozó megbetegedés esetén is alkalmazandó beavatkozásokkal jellemzett csoportok, amelyek a besorolás szempontjából elsődleges besorolási prioritással rendelkeznek a főcsoportok szerinti besorolással szemben;

j) elő-főcsoport: főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok;

k) homogén betegségcsoport főcsoportjaiba tartozó finanszírozási esetek: olyan ellátások, amelyeknél a besorolást a finanszírozási eset ellátást indokoló fődiagnózisa alapján kell meghatározni, ha egyébként az ellátás nem felelt meg az elő-főcsoportba tartozó csoportok besorolási feltételeinek;

l) homogén betegségcsoportok megkülönböztetett jelzései főcsoporton belül:

la) beavatkozással jelzett csoport: a HBCs kódban a főcsoport jel melletti „P” jelzéssel minősített csoport, amely alapján a betegségek mellett meghatározott szabályok szerint, az elvégzett beavatkozásokat is figyelembe kell venni a besorolási feltételek között;

lb) beavatkozással nem jelzett csoport: a HBCs kódban a főcsoport jel mellett „M” jelzéssel minősített csoport, amely alapján a betegségek mellett – az igazoló eljárások kivételével – beavatkozás nem szerepel a besorolási feltételek között;

lc) sürgősségi jelzéssel minősített csoport: a HBCs kódban a főcsoport jel mellett „S” jelzéssel minősített csoport, amely a legalább 6 órás fekvőbeteg intézeti ellátást igénylő – általában 6–24 óra között lezajló – speciális ellátási esetet jelöli, amelyek során a betegek számára az előírt feltételeknek megfelelő beavatkozásokat elvégezték;

ld) társult betegséggel minősített csoportok: az ellátás során olyan társult betegségek kezelését jelzi, amely megfelel a 19. §-ban és az 5. mellékletben foglaltaknak;

le) *  súlyos társult betegséggel minősített csoport: a HBCs kódban a csoportkód utolsó karakterén „Z” betűvel minősített csoportok, mely alapján a beteg állapota és az elvégzett beavatkozások megfeleltek a 16. §-ban, a 20. §-ban és a 6. mellékletben meghatározott feltételeknek;

lf) életkori határral minősített csoport: a 2. melléklet szerinti életkori csoportra meghatározott csoport;

m) betegszámla: az egyedi ellátások költségráfordításai alapján egy betegségcsoportra kiszámított átlagköltség, az egyes költségelemek feltüntetésével;

n) garanciális szabály: a Kr. 40. § (13) és (14) bekezdése, valamint az R. 1. § (14) bekezdése szerinti szabály;

o) hosszúnap: a Kr. 40. § (8) bekezdése szerinti eset.

3. A homogén betegségcsoportok létrehozásának részletszabályai

3. § (1) Új HBCs-t létrehozni abban az esetben lehetséges, amennyiben a szakmai és a várható erőforrás-igényesség szerinti homogenitás növekedését idézi elő. A HBCs homogenitása a variancia csökkenésével mérhető, oly módon, hogy minél nagyobb az elért variancia csökkenés mértéke, annál homogénebbek az új HBCs-k.

(2) Új HBCs létrehozásakor meg kell különböztetni a koncentráltan, kevés szolgáltatónál ellátott esetcsoportokat a kórházak többségénél egyforma valószínűséggel megjelenő esetcsoportoktól. Új HBCs-t akkor kell létrehozni, ha az esetszám mértéke és az esetek koncentrációja ezt indokolja.

4. § (1) A HBCs-k osztályozása elő-főcsoportnak és főcsoportnak nevezett alcsoportokat, valamint ezeken belül megkülönböztetett csoport tételeket tartalmaz, a besorolási tényezőknek, besorolási szabályoknak és a besorolási táblázatoknak megfelelően.

(2) Új HBCs kialakításának folyamata:

a) az előre definiált csoportokba történő besorolás érdekében – statisztikai adatokon és a szakmai ismereteken alapulóan – betegségek és beavatkozások orvos-szakmai meghatározása;

b) a kialakított besorolási szabályok szerinti vizsgált esetek betegségcsoportokba történő besorolása;

c) betegszámla elkészítése.

(3) A betegszámla elkészítése során vizsgálni kell:

a) az egyedi ellátási esetek költségét;

b) matematikai statisztikai módszerekkel a csoportok költség szerinti homogenitását;

c) a kiemelt tételek (laboratóriumi vizsgálatok, röntgen, gyógyszer, stb.) egyedi mennyiségét, a szolgáltatás típus egységköltségét;

d) az erőforrás felhasználások költségét, a tényleges ráfordítások mennyisége alapján;

e) az adott ellátási osztályon végzett és egyedileg megfigyelhető – a ráfordítási adatoknak megfelelő – orvosi szolgáltatások költségét;

f) az osztályos orvosi tevékenység költségét, a külön nem megfigyelt egyéb osztályos orvosi tevékenységek költségeként, szakma szerinti megkülönböztetéssel;

g) az ápolás költségét (szakképzett ápolók bére, szakmai anyagok és eszközök költsége);

h) hotelszolgáltatás költségét (kisegítő személyzet bére, nem orvos-szakmai anyagok, eszközök költsége, segédüzemi szolgáltatások, energia, szállítás, mosoda, élelmezés költsége);

i) központi irányítás, vezetés költségét.

(4) Az egyes HBCs-k ráfordítás-igényességi súlyszámát az adott HBCs tényleges átlagköltsége és a teljes minta átlagköltsége hányadosaként kell kiszámítani. A súlyszám alapján megállapítható, hogy

a) egy adott HBCs ráfordítás-igényessége mennyivel alacsonyabb vagy magasabb az átlagköltségnél,

b) milyen a HBCs-k egymáshoz viszonyított költségigénye.

4. Általános szabályok, az osztályos ellátás során kezelt megbetegedés diagnózisainak meghatározása

5. § (1) A beteg állapotának pontos definiálását a kórházi ápolás okainak kiválasztásával, minősítésével, a különböző diagnózis típusok megfelelő használatával kell biztosítani. A minősítéseket az osztályos ellátás jellemzői alapján kell megtenni.

(2) Az osztályos ellátást jellemző BNO kódokat az osztályos ellátás végén, az összes vizsgálati eredmény birtokában, az osztályos elbocsátáskor, a diagnosztikus vizsgálatok elvégzését követően, az összes lényeges ismeret birtokában és szintjének megfelelően kell meghatározni.

(3) Az „F” típusjelű diagnózisként jelentendő funkcionális állapot kódokat a beteg felvételkori státuszának megfelelően kell rögzíteni.

(4) Az ellátás jellemzőinek meghatározásához kiválasztott diagnózisoknak és diagnózis típus minősítéseknek azonosnak kell lennie a beteg kóranyagában, zárójelentésében feltüntetett diagnózisokkal és minősítésekkel. A betegségkódok és minősítések nem lehetnek ellentmondásban az egyéb az ellátásról vezetett szakmai dokumentációkban leírtakkal sem.

(5) Egy betegség nem adható meg általánosabb BNO kóddal, mint ahogy az adott osztályos ellátás vagy a megelőző egészségügyi ellátások során végzett és dokumentált diagnosztikus eljárásokkal már meghatároztak.

6. § (1) Beutaló iránydiagnózisként kell minősíteni azt a diagnózist, amely a beteg beutalóján a kórházi ellátás igényének fő okaként feltüntetésre került. A beutaló iránydiagnózist „0” típusjellel minősítve kell jelölni, melyet a kórházon belül az első osztályos ellátás során kell meghatározni. E jelöléssel egy diagnózis jelölhető. Kitöltése kötelező minden olyan esetben, amikor a kórházi ellátásra egészségügyi szolgáltató beutalásával került sor.

(2) A beteg osztályos ellátási esetének kórházi ápolást indokoló fődiagnózisaként azon kórismét kell kiválasztani, amelynek kezelésére az osztályos ellátás irányult, amely fő oka volt az elvégzett vizsgálatoknak és beavatkozásoknak. Amennyiben nem állítottak fel diagnózist, akkor a főtünetet, vagy problémát kell helyette kiválasztani. A meghatározása minden esetben kötelező, amelyet a „3” jellel minősítve kell kódolni. Csak egy diagnózis kaphatja ezt a minősítést. Ha több jelentős oka volt az osztályos ellátásnak, azaz egymástól függetlenül, párhuzamosan többféle megbetegedési folyamat is jellemezte az ellátott osztályos esetet, azt a megbetegedési folyamatot kell kiválasztani, amely leginkább felelős a ráfordításokért. A kiválasztott fő megbetegedési folyamatnak a kódolási szabályok szerinti fődiagnózisát kell ezzel a minősítéssel kódolni.

(3) Az ápolást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség (alapbetegség) minősítéssel az ellátott osztályos ellátási esetének azon diagnózisát kell megjelölni, amely a kórházi kezelést indokoló fődiagnózis kialakulásának alapjául szolgált, a kialakulásához közvetlenül hozzájárult. A meghatározása kötelező, „1” jellel kell kódolni. Ezzel a minősítéssel kizárólag egy diagnózis jelölhető. Az ápolást indokoló fődiagnózis és az ápolást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség azonos is lehet.

(4) Szövődményként kell feltüntetni azt a megbetegedést, amely az ellátást indokoló fő kórisme, vagy a gyógykezelés következményeként jelentkezett. A szövődményeket az eredetük alapján az alábbi kategóriák szerint kell minősíteni:

a) az ápolást indokoló fődiagnózis következményeként kialakult szövődmény jele „4”;

b) a kórházi ellátás során, a kezelés következtében kialakult nosocomiális eredetű fertőzés jele „C”;

c) az adott kórházi ellátás során, a kezelés következtében kialakult egyéb, nem nosocomiális eredetű fertőzés jele „D”.

(5) Kísérő megbetegedésként azon betegség folyamatot kell jelölni, amely az ellátást indokoló fődiagnózissal egy időben, vagy az adott ellátást megelőzően jelentkezett, de egymás között ok-okozati kapcsolat nem áll fenn. A kísérő megbetegedés ellátás során kezelt betegségnek minősül, kivéve a (6) bekezdésben foglaltakat. A kísérő megbetegedés jele „5”.

(6) Kísérő betegségnek minősül a fődiagnózistól eltérő diagnózisú olyan traumás sérülés is, amely azzal egyidejűleg, ugyanazon külső körülmény miatt keletkezett, függetlenül attól, hogy az ellátást indokoló fődiagnózissal azonos vagy attól eltérő testtájon keletkezett.

(7) Áthelyezést indokoló diagnózisként azt a fő okot kell megjelölni, amely miatt elsődlegesen szükségessé vált a beteg más ápoló osztályra, vagy más kórházba történő áthelyezése. Áthelyezés esetén a meghatározása kötelező, típusjele „2”.

(8) Az ellátás igénybevételi okának meghatározásához a „V” jelű „Z” kódokat abban az esetben lehet rögzíteni, ha az egészségi állapotra ható és az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők kerülnek definiálásra. A kód feltüntetése a 2. mellékletben nevesített esetekben, valamint a 11. melléklet I. rész 1.4. pontja szerint kötelező.

(9) Az „E” jelű, „A sérülések és mérgezések külső okai”-nak kiegészítő osztályozására kialakított BNO-kódokat (a BNO–10 S, T, V, W, X, Y betűvel kezdődő tételei) kötelezően kell használni, amikor a diagnózisok között megjelennek a sérülések, mérgezések, egyéb külső okok következményei. Ezt a jelzést akkor is alkalmazni kell, ha a T80–T88 kóddal, (Orvosi ellátás máshova nem osztályozott szövődményei”) „K” jelzéssel az állapot oka más jellemző kiemelésével már minősítésre került.

(10) *  A morfológiai kódokat „M” jelzéssel minősítve kell rögzíteni. A morfológiai kódok alkalmazása kötelező minden olyan esetben, amikor az ellátást indokoló fődiagnózis, vagy az ellátást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség, vagy a kísérőbetegség vagy a szövődmény daganatos betegség, és a daganatos betegség igazolása a szakma szabályai szerint legalább kórszövettani vizsgálattal megtörtént.

7. § A más jelzéssel már definiált állapotokra az állapot pontosításaként kiegészítő minősítés határozható meg „K” jelzéssel, az alábbiak szerint:

a) az ellátást indokoló fődiagnózisra valamennyi kiegészítő minősítés alkalmazható, a szövődmények pontosítására kizárólag a c) pontban meghatározott kiegészítő minősítések adhatók meg;

b) amennyiben fődiagnózisként „†” jelű BNO került rögzítésre, minden esetben kötelező annak valamelyik „*” jelű párját is rögzíteni;

c) minden esetben alkalmazni kell a következmény kódot, ha az a 2. mellékletnek megfelelően besorolási szempont;

d) amikor a szövődmény vagy a fődiagnózis orvosi kezelés következtében jött létre, a BNO–10. XIX. „Sérülések, mérgezések és külső okok bizonyos egyéb következményei” főcsoportjából alkalmazni kell az erre utaló kódokat;

e) az osztályos ellátás befejezését követően érkezett diagnosztikus lelet alapján „K” jelzéssel az előzetesen már meghatározott ellátást indokoló fődiagnózis utólagosan pontosítható.

5. A haláloki diagnózisok meghatározása

8. § (1) A halálokok jelölésének meg kell felelnie a WHO előírásainak, a halottvizsgálati bizonyítványnak, illetve boncolás esetén a boncolási jegyzőkönyv kitöltésére vonatkozó szabályoknak. A klinikusi diagnózisok megadása minden esetben kötelező, a többi diagnózis csak boncolás esetén.

(2) *  Halálozás esetén a diagnózis típusokat a BNO–10 előírásai alapján az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) a halált közvetlenül előidéző betegség vagy állapot megjelölése a klinikus által „6” típusjellel és a patológus által „8” típusjellel, amely az események sorozatában az alapbetegségből kiindulva a halált közvetlenül előidézte;

b) a megelőző ok, vagyis azon betegség vagy állapot megállapítása a patológus által „A” típusjellel, amely előidézte a halált közvetlenül okozó betegséget vagy állapotot;

c) a halál alapjául szolgáló betegség vagy állapot megjelölése a patológus által „7” típusjellel és a klinikus által „B” típusjellel, amely a halálhoz vezető események sorozatát elindította;

d) kísérő betegségek vagy állapotok megállapítása a patológus által „9” típusjellel, amelyek még kedvezőtlenül befolyásolták a kóros folyamat lezajlását és így hozzájárultak a halálhoz.

6. A különböző diagnózis típusok kódolásának szabályai

9. § (1) Ápolást indokoló fődiagnózis, ápolást indokoló fődiagnózis miatti szövődmény, kísérő betegség, nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés következtében, egyéb szövődmény a kezelés következtében diagnózisként csak olyan BNO kód tüntethető fel, amely a beteg állapotát az osztályos ellátás során is jellemezte.

(2) Egy megbetegedés az (1) bekezdésben meghatározott diagnózis típusok körén belül kétszer nem rögzíthető sem eltérő, sem azonos típusú minősítéssel, sem azonos, sem más, de tartalmában azonos, vagy ugyanazon állapot különböző szintű definiálását jelentő BNO kóddal, sem annak tüneteivel.

(3) Az ápolást indokoló fődiagnózis csak olyan betegség lehet, amelynek kezelésére az osztályos ellátás során legalább egy releváns vizsgálatot – amely lehet az adott ellátást megelőzően már elvégzett, dokumentált vizsgálat kontrollja is – és egy releváns terápiát elvégeztek.

(4) Csak olyan betegség minősíthető az ápolást indokoló fődiagnózis miatti szövődménynek vagy kísérő betegségnek, amelyet az ellátás során meghatározott módon, a minősítésének megfelelően elláttak. Ezen megbetegedések akkor tekinthetők kezelt betegségnek, ha az ellátás során az adott betegségre legalább egy releváns vizsgálatot elvégeztek, vagy rendelkeztek a diagnózisra vonatkozó, más orvosi szolgálat által igazolt érvényes dokumentummal, és egy releváns terápiát alkalmaztak.

(5) Nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés következtében (C), vagy egyéb szövődmény a kezelés következtében (D) típusú diagnózisok lehetnek nem kezelt betegségek is. Ezeket a diagnózis típusokat kötelező rögzíteni, ha az adott ellátás következtében alakultak ki. Ez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az adott ellátás során már nem került sor a létrejött szövődmény kezelésére, azt majd egy másik egészségügyi szolgáltató végzi.

(6) Nem adható meg az osztályos eset leírásában olyan diagnózis, amelyre vonatkozóan adekvát, a szakmai szabályok szerint elegendőnek minősülő információ az osztályos elbocsátás végén nem áll rendelkezésre, kivéve a kiegészítő kódokra vonatkozó 7. § e) pontjában leírt eseteket, továbbá halálozás esetén a kórbonctani diagnózisokat. Az állapot leírását az ismeret szintjének megfelelően kell megtenni.

7. A kórházi ellátást indokoló fődiagnózis kapcsolata az alapbetegséggel és a fődiagnózis miatti szövődménnyel

10. § (1) A megbetegedés stádiumának súlyosbodása esetén a betegség folyamatot eltérő módon kell rögzíteni:

a) amennyiben az ellátást megelőzően vagy az ellátás során az adott megbetegedés saját rendszerén belül változik, a folyamatot mindig az „alapbetegség-fődiagnózis” kapcsolattal kell leírni oly módon, hogy az osztályon ellátott előrehaladott stádiumú megbetegedést fődiagnózisként, az eredeti megbetegedést alapbetegségként kell rögzíteni;

b) a megbetegedés stádiuma más szervrendszerre való kiterjedéssel is változik, amely folyamat a „fődiagnózis-szövődmény a fődiagnózis miatt” kapcsolattal, és egyes esetekben az „alapbetegség-fődiagnózis” kapcsolattal is definiálható.

(2) A kezelt betegségnek minősülő krónikus megbetegedések – ha nem áll fenn kapcsolat a fődiagnózissal – kísérő betegségként írhatók le. Ha a krónikus megbetegedés a szabályokban megfogalmazottak szerint kapcsolatban van a fődiagnózissal, akkor értelemszerűen rögzíthető alapbetegségként is a (3)–(4) bekezdésben foglalt szabályok szerint.

(3) A szövődmény nem lehet az ellátás fődiagnózisa a következő esetekben:

a) ha az ellátás az eredeti megbetegedés felszámolására irányul és a szövődmény felszámolása ennek nyomán következik be, akkor az eredeti betegséget fődiagnózisként, a szövődményt szövődményként kell rögzíteni;

b) amennyiben a szövődmény megjelenése ad közvetlen okot a kórházi felvételre, de az az eredeti betegség kezelése nélkül nem szüntethető meg, szintén az eredeti megbetegedés a fődiagnózis – a 6. § (3) bekezdése szerinti esetben az eredeti megbetegedés rögzíthető alapbetegségként is, a betegség kiterjedését jelző BNO kódok szövődménynek minősítve jelenthetők;

c) ha a kórházi ellátás ideje alatt a megbetegedés súlyosbodik és az ellátás alapjául szolgáló betegség kiterjed más szervrendszerre, a kiterjedésre vonatkozó diagnózist szövődményként, az ezt kiváltó eredeti megbetegedést fődiagnózisként kell minősíteni.

(4) Az eredeti megbetegedés következtében fellépő szövődmény csak akkor rögzíthető fődiagnózisként, ha önmagában kezelve is megszüntethető, miközben az eredeti betegség közvetlen ellátására beavatkozás egyáltalán nem, vagy elhanyagolható mértékben történt.

(5) Ha valamely betegségre jellemző tünetcsoport megjelenése miatt került sor kórházi ellátásra, a kezelést indokoló fődiagnózis mellett a tünetcsoport diagnózisai nem rögzíthetőek.

(6) A diagnózis típusok kiválasztási szabályait minden szakma esetén alkalmazni kell, a betegségek rögzítését az összes szabály együttes alkalmazásával kell elvégezni.

(7) Az ellátás adatainak meghatározásánál alkalmazni kell a Kr. 14. számú mellékletének „Kitöltési útmutató” előírásait is.

8. A kórházi ellátást indokoló fődiagnózis, a fődiagnózis szövődménye és a fődiagnózis miatt végzett beavatkozások kapcsolata

11. § (1) Nem adható meg egy besorolási szempontnak számító beavatkozás mellett fődiagnózisként olyan betegség, amely az eredeti betegség tüneteként vagy szövődményeként lépett fel, még akkor sem, ha ez a betegség adott okot a vizsgálatok elkezdésére, és csak az eredeti betegség megismerését követően, az eredeti betegség megoldására végzett beavatkozással szüntethető meg.

(2) Minden olyan kórházi bázisadatnak minősülő beavatkozást rögzíteni kell az adatlapon, amelyet az adott ellátás során elvégeztek, beleértve az ebben az időtartamban más szervezeti egységben, vagy más egészségügyi szolgáltatónál végzett ellátásokat is. A bázisadatoknak minősülő beavatkozások listáját a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A beavatkozás típusok minősítésének ki kell fejeznie a diagnózis típusokkal meghatározott megbetegedésekkel fennálló kapcsolatot. A besorolási tényezőnek számító beavatkozás kódolása során ezzel összhangban kell meghatározni és kiválasztani az ellátás tényleges szakmai jellegével összhangban a fődiagnózist.

9. Besorolási szabályok

12. § (1) A HBCs rendszer egy elő-főcsoportból és 25, a betegségek szerint meghatározott főcsoportból áll. Az elő-főcsoportra végzett vizsgálatokat követően az eseteket főcsoporthoz kell rendelni, majd a főcsoporton belül a megfelelő csoportot ki kell választani.

(2) A besorolás eljárása arra irányul, hogy az ellátás összes jellemzőjének ismeretében, az esettípus jellegét figyelembe véve, a szakmai szempontból meghatározható legmagasabb súlyszám kerüljön elszámolásra.

(3) A besorolás első lépésében vizsgálni kell, hogy az elő-főcsoportba tartozás feltételei fennállnak-e. Az elő-főcsoportba tartozás általános jele a „99” főcsoport kód, de egyéb főcsoportban is találhatóak olyan csoportok, amelyeket a besorolás elő-főcsoportként kezel.

(4) Elő-főcsoportba tartoznak azok az ellátások, amelyeknél:

a) az ellátás jellegét meghatározó fődiagnózisok alapján a csoport tételei többféle betegség szerinti főcsoportba is tartozhatnának, a kezelés homogén jellege azonban nem indokolja, hogy betegségtől függően minden főcsoportban önálló altételként jelenjenek meg;

b) az eset-csoport ráfordítás-igényessége, súlyossága miatt indokolt.

(5) *  Ha a besorolási paraméterek alapján az eset mind az elő-főcsoport egy HBCs-jébe, mind valamely főcsoport P jelű HBCs-jébe vagy a 773B, 773C, 773D, 773F, 773G, 773H és 7720 HBCs-k egyikébe besorolható, akkor a magasabb súlyszámú HBCs-t kell elszámolni. Ezen besorolási szabály nem vonatkozik a „15. Újszülöttek” főcsoport HBCs-ire.

13. § (1) Az elő-főcsoportba nem tartozó esetek a fődiagnózis alapján kerülnek a főcsoportba besorolásra. A főcsoportba tartozik az adott szervrendszer minden megbetegedése, amennyiben az az adott szervrendszerre lokalizáltan jelenik meg. A fertőzéses eredetű megbetegedések, valamint a sérülések, mérgezések, daganatos betegségek önálló főcsoporttal is rendelkeznek, amelyekbe azonban csak a szisztémás, több szervrendszert érintő megbetegedések kerülhetnek.

(2) A főcsoportokba sorolást követően az adott betegségek mellett már csak meghatározott beavatkozások fogadhatók el besorolási tényezőként. Nem megfelelő fődiagnózis választása esetén az elvégzett beavatkozás már nem besorolási tényező.

14. § A főcsoporton belüli csoportok meghatározásának módszerei:

a) a kombinációs besorolásoktól eltekintve a besorolás fő tényezői az ellátást indokoló fődiagnózis, és a fődiagnózis miatt végzett főbeavatkozás;

b) besorolás történhet a fődiagnózis és a fődiagnózis miatti főbeavatkozás együttes figyelembe vételével, azok együttes fennállása esetén;

c) besorolás történhet csak a fődiagnózis szerint;

d) besorolás történhet csak a főbeavatkozás szerint, ha az a főcsoportba tartozó összes megbetegedéssel előfordulhat;

e) megadott beavatkozások kombinációjának meghatározásával;

f) a besorolás feltétele egy adott beavatkozás kizárólagos elvégzése, amennyiben azonban más beavatkozásra is sor kerül, akkor az eset másik csoportba sorolódhat;

g) megadott betegségek, betegség típusok kombinációja alapján;

h) megadott betegség kombinációk és beavatkozás kombinációk együttes fennállása alapján;

i) a besorolás típusok variálódhatnak a szerint is, hogy a beteg honnan érkezett, hova távozik, mi a további sorsa;

j) újszülöttek esetén meghatározó tényező a születési, ezt követően a felvételkori testsúly;

k) igazoló eljárások esetén besorolást befolyásoló tényező a szolgáltatás mennyisége;

l) csoport besorolást módosító tényező meghatározott esetekben a társult betegség vagy a súlyos társult betegség fennállása és kezelése.

10. A társult betegség minősítésének szabályai

15. § (1) Az esetek – a szülészeti és az újszülött ellátás főcsoportokat kivéve – a társult betegségek alapján négyféle minősítésű kategóriába kerülhetnek:

a) társult betegség nélkül,

b) társult betegséggel,

c) súlyos társult betegséggel,

d) társult betegség szerint nem minősített.

(2) Az esetnek csak azon másodlagos diagnózisa kaphat társult betegség minősítést, amely adatai között volt szövődmény az ellátást indokoló fődiagnózis miatt, vagy kísérő betegség minősítéssel megjelenő diagnózis, valamint a több osztályos ellátásból álló ellátási eseteknél a fő ellátási eseten kívüli ellátások szakmai szempontból ezzel egyenértékű diagnózisai is.

(3) Nem lehetnek társult betegségek a kezelés miatt bekövetkezett szövődmények.

(4) Nem besorolási szempontnak számító társult betegségek:

a) tünet, tüneti diagnózis;

b) amennyiben a fődiagnózis és a társult betegség „M” jelű HBCs-je megegyezik, vagy a társult betegség „M” jelű HBCs-ben fődiagnózisként nem elfogadható;

c) a kezelés következménye;

d) az 5. melléklet szerint egyéb speciális kizáró feltétel esetén megjelölt betegség.

11. A súlyos társult betegség minősítésének szabályai

16. § (1) A társult betegségnek számító betegségek közül meghatározott betegségek súlyos társult minősítést kapnak, melyeket a 6. melléklet tartalmaz. Súlyos társult betegség lehet az a megbetegedés, amely

a) társult betegségnek számít az adott ellátási eset HBCs jellemzőinek tekintetében, és

b) ezen belül súlyos társult betegség minősítést kapott.

(2) Az ellátási eset súlyos társult betegség minősítést akkor kaphat, ha

a) a beteg rendelkezik legalább egy súlyos társult betegséggel,

b) a kórház rendelkezik súlyos társult betegség ellátására alkalmas egységgel és

c) a b) pont szerinti egységen egy napot meghaladó időtartamban ellátták a beteget, és itt a részére

ca) egy napot meghaladó időtartamban igazolható eljárást végeztek, vagy

cb) immunglobulin pótlás esetén az alkalmazott mennyiség eléri a meghatározott betegségekben, illetve életkori csoportokban besorolási feltételként elfogadott minimumot.

(3) Egy napot meghaladó a súlyos társult betegség ellátása akkor, ha egyfajta igazoló eljárást legalább 36 órán keresztül folyamatosan végeztek, vagy legalább kétfajta igazoló eljárásból nem egyidejűleg biztosítottak ellátást egy-egy napon, azaz legalább kétszer 20 órán keresztül.

(4) Az intenzív igazoló eljárásnál egy ellátási nap akkor kerülhet beírásra, ha azt a beteg részére legalább 20 órán keresztül nyújtották.

(5) A 36 órát meghaladó ellátásokat lehet 2 ellátási napként rögzíteni.

(6) Az újszülött problémák minősítésénél a súlyos társult betegségek listája az újszülött súlyos problémák kódjával bővül.

12. Speciális besorolási szabályok

17. § (1) A beültetett implantátumok eszköz kódja „A” jelzéssel csak akkor rögzíthető, ha azt számlával igazolható módon az ellátó intézmény biztosította a beteg részére és az implantátum nem tételesen finanszírozott. Ha az implantátumok egy része tételes elszámolással („6” és „8” beavatkozás típus), vagy egyéb módon („7”, „9” és „D” beavatkozás típus) finanszírozott, az implantátum árát nem tartalmazó csoportoknál az implantátum beépítése besorolási tényezőként meghatározott esetekben figyelembe vehető.

(2) Műtét esetén csak a fődiagnózis miatti főműtét (1-es típus) vehető figyelembe, kivéve, ha kombinációs besorolást kell elvégezni, vagy igazoló eljárással végzett ellátást kell minősíteni.

(3) Műtéti úton végzett biopsiák esetén – ha nem terápiás célú műtét közben történik a mintavétel – „1” típusú beavatkozásként rögzíteni kell azt a feltáró műtétet, amely az eljárást lehetővé tette, és „2” típussal kell megadni a biopsia kódját.

(4) Az igazoló eljárásként besorolási tényezőnek számító tevékenységeket, ha más besorolási tényezőnek számító beavatkozást nem végeztek, „1” jelzéssel kell ellátni, az elsődleges besorolási szempontnak számító beavatkozás mellett pedig „2” jelzéssel kell rögzíteni.

(5) A beavatkozás kódok meghatározásánál – kivéve a műtéti úton végzett biopsiákat és egyéb műtéti mintanyerési eljárásokat – egy eljárást csak azzal a jellel kell megnevezni, amely a tevékenységet teljes mértékben azonosítja. Nem rögzíthetők önálló beavatkozás jelekkel azok az eljárások, amelyek minden esetben szerves részei egy másik eljárásnak.

(6) A beavatkozások mennyiségi rovatába a mennyiségi egységben meghatározott értéket kell beírni.

(7) A Kr. 14. számú mellékletében a „Beavatkozás minősítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M)” mezőt csak onkológiai daganatellenes kezelések és reoperáció esetén kell kitölteni.

(8) *  A daganatellenes kezeléseknél meg kell jelölni a beavatkozás minősítését az ellátásban elfoglalt helye szerint (M):

a) 0. neoadjuváns beavatkozás,

b) 1. adjuváns beavatkozás,

c) 2. első vonalbeli kezelés,

d) 3. másod vonalbeli kezelés,

e) 4. harmad, illetve többed vonalbeli kezelés.

(9) Az „M” mezőben 5 kódjelű reoperáció az a műtéti beavatkozás, amelyet egy megelőző, bármely egészségügyi szolgáltatónál végzett műtéti jellegű tevékenységet követően ugyanabban a régióban végeznek

a) a beavatkozás nem tervezett elégtelensége miatt, ide nem értve a bármilyen ok miatt tervezetten szükséges sorozat műtéteket, vagy

b) a beavatkozás következtében kialakult szövődmény elhárítása céljából.

(10) A tételesen finanszírozott gyógyszeres kezelést tartalmazó protokollokat „F” beavatkozás típussal kell rögzíteni. Ezzel párhuzamosan az „F” beavatkozás típussal jelentett protokollokban felhasznált tételes elszámolás alá eső gyógyszereket is jelenteni kell az R. 1/A. számú mellékletében meghatározott OENO kóddal, szintén „F” beavatkozás típussal.

(11) Abban az esetben, ha a beteg adott ellátást követően visszatér a megbetegedés következményeinek további kezelésére, és ezen megbetegedés ténylegesen már nem áll fenn, vagy csak tünet szintű következménye regisztrálható, a következő kódolási szabályt kell alkalmazni:

a) az alapbetegség megjelölése, amely az a megbetegedés, ami korábban fennállt, de vizsgálat során már nem, vagy amelyre korábban már történt kórházi ellátás, és amely következményének vizsgálatára vagy ellátására került sor az aktuális kórházi ellátásban;

b) kórházi ellátást indokoló fődiagnózis megjelölése, az állapotnak megfelelően U9920 Status post sanationem BNO kóddal.

(12) Aktív részszámlák esetén a legnagyobb felső határnapú HBCs felső határnapját meghaladó ápolási napokra számolhatók el hosszúnapok a hosszúnap elszámolás szabálya szerint. Azaz a legnagyobb felső határnapú HBCs felső határnapját meghaladó időtartamból intenzív osztályon töltött napokra intenzív hosszúnap jár, a többi osztályos ápolásra hosszúnap. A tényleges elszámolási csoport hosszúnapja szerint járó különbözet az eset lezárásakor kerül elszámolásra.

18. § (1) Az „S” jelű sürgősségi csoportok elszámolása csak Sürgősségi Betegellátó Osztályon (SBO) végzett 6–24 óra közötti időtartamú ellátásokra történhet meg, ha az ellátás megfelel a vonatkozó besorolási szempontoknak. A 6 óránál rövidebb SBO-n végzett ellátási események járóbeteg-szakellátásként számolhatók el. A sürgősségi csoportba tartozó esetet az összevonási és garanciális szabály alkalmazásakor esetenként egy ápolási nappal kell figyelembe venni. Az „S” jelű csoportok a 24 órát meghaladó ellátás esetén a nem SBO-n is elszámolhatók.

(2) A 24 órán belüli ellátási események, amelyek nem sorolhatók be az egynapos műtéti eseményekbe, az „S” jelű csoportokba, vagy a Kr. 36. § (2) bekezdésében meghatározott kivételek közé, ambuláns ellátásként számolhatók el.

(3) A „társult betegséggel”, illetve „súlyos társult betegséggel” minősített csoport csak akkor számolható el, ha a kórházi ápolás ideje elérte az adott társult betegséges HBCs alsó határnapját. A társult betegséges, az R. 1. § (7) bekezdés b) pontja szerinti rövid eseteket a minősítés nélküli HBCs-be kell besorolni.

(4) A „609Z Veseelégtelenség súlyos társult betegséggel” csoport csak akkor kerülhet elszámolásra, ha az egyéb feltételek teljesülése mellett a beteg részesült peritonealis vagy haemodializálási szolgáltatásban – a 88530, 88531, 88585, 88586, 88570, 88600, 88604, 88605 kódok alapján – is a kórházi ellátás időtartama alatt. Ha a beteg nem részesült dializálási szolgáltatásban, akkor a besorolást a 2. mellékletben foglaltak szerint a következő elszámolható legmagasabb súlyszámú HBCs szerint kell elvégezni.

(5) *  Az R. 8. melléklete szerinti 53350, 53750, 54100, 54101, 54102, 54103, 55040, 55285, 55551 és 55553 eljárást tartalmazó ellátások (a továbbiakban együtt: transzplantációs ellátások), valamint a 4. melléklete szerinti 53756 és az R. 8. melléklete szerinti 53753, 53757, 53758 eljárást tartalmazó ellátások (a továbbiakban együtt: keringéstámogató ellátások) esetén több finanszírozási eset számolható el. Ebben az esetben a transzplantációs vagy keringéstámogató ellátás, valamint az azt megelőző, illetve követő ellátás önálló finanszírozási tételként számolható el az elszámolási szabályok figyelembevételével. Az adatlapok kitöltésére az általános fekvőbeteg jelentési szabályok érvényesek, azzal, hogy a transzplantációs vagy keringéstámogató ellátás előtti ellátás lezárása az adatlapon „További sorsa = „N” jelzéssel” rögzíthető. A keringéstámogató ellátást tartalmazó osztályos esetet az adatlapon „További sorsa = „M” jelzéssel” kell lezárni.

13. Összevonási szabályok

19. § (1) A Kr. 40. § (3) bekezdése alapján az egy kórházi ellátás során több aktív osztályon történt kezelést – az áthelyezés indokától függetlenül – egy finanszírozási esetként kell elszámolni. Ez alól kivételt jelent, ha

a) két aktív osztályos esemény között 30 napot meghaladó krónikus ellátásra került sor,

b) *  a 4. melléklet szerinti 53756, valamint az R. 8. melléklete szerinti 53350, 53750, 53753, 53757, 53758, 54100, 54101, 54102, 54103, 55040, 55285, 55551 és 55553 eljárást tartalmazó ellátás és az azt megelőző, illetve követő ellátás önálló finanszírozási esetként számolható el.

(2) Az összevonás – a R. 14. számú mellékletében meghatározott kivételektől eltekintve – az első ellátás elszámolási csoportjának felső határnapját megelőzően ugyanazon kórházba visszavett betegek ellátási eseteire is vonatkozik. Az összevonás elvégzése során érvényesíteni kell a legmagasabb díj elszámolásának szabályát.

(3) Az összevont kórházi eset meghatározásának fő szabályai:

a) az aktív osztályos esetek közül fő osztályos esetként – önálló HBCs besorolással – ki kell választani azt az ellátást, amelynek erőforrásigénye a legjelentősebb – csoportjának súlyszáma a legmagasabb – volt;

b) a kiválasztott fő osztályos eset „3” típusú diagnózisát és a besorolásban hozzátartozó beavatkozást kell az összevont eset „3” típusú diagnózisának és „1” típusú beavatkozásának tekinteni, a többi osztályos eset diagnózisai és beavatkozásai társult betegségként, egyéb szövődményként, egyéb beavatkozásként kezelendőek;

c) az a) és b) pontok alól kivételt jelentenek az önálló intenzív osztályon végzett ellátást tartalmazó több osztályos ápolások;

d) ha az intenzív osztályos ápolás „3”, vagy „4”, vagy „5” típusú diagnózisai – a típustól függetlenül – és az elvégzett beavatkozások alapján „súlyos társult betegséggel” minősítésnek megfelelő, akkor a többi osztályos eset adatait ki kell egészíteni az intenzív ellátás jellemzőivel, és ezt követően kell elvégezni a súlyszám értékek alapján történő kiválasztást;

e) *  az intenzív ellátás csak akkor nem vehető figyelembe a kiválasztásban, ha

ea) a fődiagnózis („3”) légzőrendszeri megbetegedés, de a többi osztályos ellátás fődiagnózisa nem légzőrendszeri megbetegedés, vagy

eb) a szeptikémiás csoporthoz tartozó a fődiagnózis, de a többi osztályon nem szeptikémiás a fődiagnózis;

f) az összevont eset összes jellemzője szerint kell meghatározni a végső HBCs-t, mely alól kivételt képez, ha a fő osztályos esetnek tekintett ellátás önálló besorolással meghatározott súlyszáma magasabb, mint az összevont eset összes jellemzője alapján meghatározott HBCs súlyszám;

g) újszülött esetén elsődlegesen újszülött-ellátási csoport kerül kiválasztásra;

h) szülés első ellátása esetén elsődlegesen szülési csoport kerül kiválasztásra;

i) a garanciális szabály alkalmazásakor az összevonás előtt történik annak a vizsgálata, hogy megfelel-e az eset a garancia kivételnek, garancia kivétel vizsgálata minden esetben a súlyos társult minősítés nélküli csoportra történik.

(4) Az összevonási algoritmust részletesen az 1. melléklet „I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái” rész 1. pontja tartalmazza.

(5) A más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg-ellátás elszámolásának szabályai az 1. melléklet „II. A más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg ellátás folyamatábrája” rész szerinti folyamatábrában találhatók.

(6) *  Ha egy adott kórházi eset a besorolási feltételeknek megfelelően a multidrog- vagy kiterjedten rezisztens TBC csoportba tartozó, akkor – függetlenül az ellátó osztályok számától és jellegétől – aktív finanszírozási esetként kell elszámolni az „1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása” csoportban. Az ellátás naparányos díjjal kerül finanszírozásra. Az összevonás során nem kell érvényesíteni a 30 napot meghaladó krónikus ellátás esetén új aktív finanszírozási eset elszámolására vonatkozó szabályt. A naparányosan finanszírozott „1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása” csoportban elszámolt ellátásokat megelőző ellátás önálló finanszírozási tételként számolható el. Az adatlapok kitöltésére az általános fekvőbeteg jelentési szabályok érvényesek, azzal, hogy az „1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása” csoportban elszámolt ápolás előtti ellátás lezárását az adatlapon „További sorsa = „E” jelzéssel” kell rögzíteni. Az „1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása” csoport eseteinek jelentése eltér az általános fekvőbeteg jelentés szabályaitól. Az ellátásokról minden hónapban részjelentést kell küldeni, amelyben rögzítendők az ellátás paraméterei. Az adatlapon a További sorsa mezőben „D” jelzéssel kell jelölni, hogy a beküldött teljesítményjelentés részjelentés.

(7) A HBCs összevonási és garanciális szabályt alkalmazni kell a kúraszerű ellátásra, valamint a fekvőbeteg- és kúraszerű ellátási események között is. A kúraszerű ellátási események kezelése ebben a tekintetben is azonos a kórházi ellátási eseményekkel.

14. Ismételt besorolást igénylő elszámolási szabályok az alkalmazás sorrendjében

20. § (1) Ha fődiagnózisként a tünetek az „R” betűvel kezdődő BNO kódok, valamint az U9990, az U9920, alapbetegségként daganat, váz-izomrendszeri betegségek, a maxillofacialis régió megbetegedései, vagy a Q6760, az S4270, az S5270, az S6240, az S6270 diagnózisok vannak feltüntetve, és a beavatkozás megtörtént, akkor a besorolás az alapbetegség és a beavatkozás alapján történik.

(2) *  Ha a besorolási paraméterek alapján az eset mind az elő-főcsoport egy HBCs-jébe, mind valamely főcsoport P jelű HBCs-jébe vagy a 773B, 773C, 773D, 773F, 773G, 773H és 7720 HBCs-k egyikébe besorolható, akkor a 12. § (5) bekezdésében foglalt szabály alkalmazandó.

(3) Amennyiben egy csillagos HBCs-be tartozó ellátásra az adott intézet nem jogosult, és az eset nem tartozik a 14. mellékletben meghatározott kivételek közé, a következő elszámolható legmagasabb súlyszámú csoportba kell besorolni.

(4) A társult betegséggel, illetve súlyos társult betegséggel minősített csoport csak akkor számolható el, ha a kórházi ápolás ideje elérte az adott társult betegség HBCs alsó határnapját. A társult betegséges rövid eseteket a minősítés nélküli HBCs-be kell besorolni.

21. § (1) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében rehabilitációs tevékenységnek elfogadott, a 16. mellékletben szereplő OENO kódok esetén az adatlapon a mennyiség rovatba a tevékenység elvégzésének tényleges időtartamát kell beírni percben, kezelési naponként.

(2) A rehabilitáció eredményességének mérése érdekében a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében a nappali ellátási program kezdetén, a program közepén és végén, a beteg hazabocsátásakor szükséges a beteg állapotát felmérni, és a beteg állapotának megfelelő – a 9. mellékletben szereplő – funkcionális kódot rögzíteni. Az adatlapon a köztes kezelési napokon az előző felmérés eredményét kell feltüntetni.

22. § (1) Az aktív és kúraszerű ellátások, valamint a más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg ellátás folyamatábráit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az aktív fekvőbeteg-ellátás diagnózisainak és beavatkozásainak besorolási táblázatait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A meghatározott módon kódolható diagnózisok listáját a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A beavatkozások listáját a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A társult betegségként nem elfogadott, de kódolható BNO kódok listáját az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A súlyos társult betegségek listáját a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az újszülöttek első ellátását követő kórházi ellátások során használható fődiagnózisok listáját a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 2/A. § (6) bekezdése szerinti egyszerűsített eljárás értelmében indikáción túl alkalmazható gyógyszerek listáját a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az FNO kódokat a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A többparaméteres non-invazív monitorizálás tevékenység részletszabályait a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A szülés és az újszülöttek kódolásának és besorolásának szabályait a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Egyes különleges kórházi ellátások kódolásának és besorolásának szabályait a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A kúraszerű ellátások kódolásának és besorolásának szabályait a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A meghatározott intézeti körben végezhető ellátásokat tartalmazó homogén betegségcsoportok eseteinek elszámolási szabályait a 14. melléklet tartalmazza.

(15) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében végezhető rehabilitációs tevékenységek elszámolási szabályait a 15. melléklet tartalmazza.

(16) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében végezhető rehabilitációs tevékenységek besorolási szabályait a 16. melléklet tartalmazza.

(17) *  A fődiagnózisként kódolható diagnózisok főcsoport szerinti listáját a 17. melléklet tartalmazza.

15. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

(2) A 24. § és a 17. és 18. melléklet 2012. március 1-jén lép hatályba.

24. § *  Az egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelettel megállapított 1., 2., 3., 4. és 8. mellékletben foglaltakat a 2015. január havi teljesítésektől kell alkalmazni.

25. § *  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelettel megállapított 1. mellékletben foglaltakat a 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

26. § *  Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek robotsebészeti eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelettel módosított 1., 2. és 4. mellékletben foglaltakat a 2022. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

27. § *  Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 81/2022. (XII. 30.) BM rendelettel megállapított 1. mellékletben foglaltakat a 2023. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

1. melléklet a 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez * 

I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái

1. Összevonási szabályok

2. *  Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok

3. Főcsoportba tartozó homogén betegségcsoportok

3/1. *  Idegrendszeri megbetegedések

3/2. *  Szembetegségek

3/3. *  Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései

3/4. *  Légzőrendszeri betegségek

3/5. *  Keringésrendszeri betegségek

3/6. *  Emésztőrendszeri betegségek

3/7. *  Máj- és hasnyálmirigy betegségek

3/8. *  Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek

3/9. *  Emlő- és bőrbetegségek

3/10. *  Endokrin-, táplálkozási és anyagcsere-betegségek

3/11. *  Vese- és húgyúti betegségek

3/12. *  Férfi reproduktív rendszeri betegségek

3/13. *  Női reproduktív rendszeri betegségek

3/14. *  Várandósság, szülés, gyermekágy

3/15. *  Újszülöttek

3/16. *  Vér- és vérképzőrendszeri betegségek

3/17. *  Myeloproliferativ betegségek

3/18. *  Fertőző betegségek

3/19. *  Mentális betegségek

3/20. *  Alkohol- és drogfüggőség, alkohol- és drogfogyasztás okozta organikus, mentális betegségek

3/21. *  Sérülések, mérgezések

3/22. *  Égések, fagyások

3/23. *  Jelek, tünetek

3/24. *  AIDS

3/25. *  Politraumatizált állapot műtétei

4 * . Kemoterápia

5. *  Sürgősségi ellátás

6. *  Kúraszerű ellátás

II. A más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg ellátás folyamatábrája

2. melléklet a 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez * 

Az aktív fekvőbeteg-ellátás diagnózisainak és beavatkozásainak besorolási táblázatai

**** Főcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések

**** 01 001A Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma miatt

BETEGSÉGEK "A"

A főcsoportba tartozó bármely betegség

BETEGSÉGEK "B"

C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata

C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

D3200 Agyburkok jóindulatú daganata

D3201 Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma

D3202 Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma

D3203 Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma

D3204 Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma

D3205 Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma

D3206 Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma

D3207 Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma

D3208 Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma

D3209 Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma

D320A Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma

D3300 Supratentorialis agy jóindulatú daganata

D3310 Infratentorialis agy jóindulatú daganata

D3320 Agy k.m.n. jóindulatú daganata

D3330 Agyidegek jóindulatú daganata

D3340 Gerincvelő jóindulatú daganata

D3370 A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata

D3390 Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n.

D3540 Tobozmirigy jóindulatú daganata

D4440 Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata

Q2741 Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban

Q2820 Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége

Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – hemispheriális

Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – axiális supratentoriális

Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – infratentoriális

Q2824 A keményburok arteriovenosus fistulája

Q2830 Az agyi erek egyéb rendellenességei

Q8581 Hemangioblastoma cerebelli

Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális

Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi

BEAVATKOZÁSOK "C"

50122 Tractotomiák, pediculomotomia, Sjöquist műtét

50130 Műtét a törzsdúcok területén, incisio, roncsolás

50131 Cryothalamotomia

50132 Stereotacticus laesio a törzsduci struktúrákban

50147 Hemispherectomia

5014A Axialis supratentoralis állománytumor eltávolítás

5014B Agytörzsi állománybeli tumor v. cysta eltávolítása

5014C Suprasellaris tumor transcranialis eltávolítása

5014F Basis meningeoma/supratent. extracerebr. tumor res.

5014H Pontocerebell. tumor eltávolítása suboccipit. feltárással

5014I Hátsó scala supra-infratent. extracerebr. tumor transtr. eltávolítása

5014K Craniospin. extracerebralis tumor subboccip. eltáv.

5014L Res.transsigmoid.s.translabyr.neurinomae n.acustici

50204 Kombinált craniofacialis dysostosis műtéte

50215 Intracranialis vénás sinusok reconstructioja

50290 Transoralis craniospin.extracer.tu.eltáv.

50590 Mellékveseállomány transplantatioja az agyba

50591 Sympathicus ganglion transplantatioja az agyba

50740 Corpus pineale regio tumorainak eltávolítása

50754 Transsphenoid. intra-suprasellaris tumor eltávolítás

52074 Extra-intracr. terj. hátsóscala tumor rad. műtétje

52075 Belső hallójárat feltárása a középső scalán át

52077 Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől

5385A Intracranialis dysgenetikus AVM, AV shunt resectio

5387D Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja

53950 Intracranialis saccularis aneurysma clippelése

53951 Többszörös intracran. saccul. aneurysmák clippelése

BEAVATKOZÁSOK "D"

37288 Agyi gammasugár-sebészet

("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.)

**** 01 001B Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, trauma miatt

BETEGSÉGEK

S0200 A koponyaboltozat törése

S0210 A koponyaalap törése

S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései

S0271 Koponyacsontok többszörös törései

S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései

S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.

S0400 A n. opticus és látópályák sérülése

S0410 A n. oculomotorius sérülése

S0420 A n. trochlearis sérülése

S0430 A n. trigeminus sérülése

S0440 A n. abducens sérülése

S0450 A n. facialis sérülése

S0460 A n. (stato-) acusticus sérülése

S0470 A n. accessorius sérülése

S0480 Más agyidegek sérülése

S0490 K.m.n. agyideg sérülése

S0610 Traumás agyvizenyő

S0620 Az agy diffúz sérülése

S0630 Lokalizált agysérülés

S0640 Epiduralis vérzés

S0650 Traumás subduralis vérzés

S0660 Traumás subarachnoidealis vérzés

S0670 Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel

S0680 Egyéb koponyaűri sérülések

S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n.

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50203 Calvaria-plastica allo- vagy autografttal

50215 Intracranialis vénás sinusok reconstructioja

**** 01 001C Speciális intracranialis műtétek 18 év alatt

BETEGSÉGEK "A"

A főcsoportba tartozó bármely betegség

A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában!

BETEGSÉGEK "B"

A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában!

BEAVATKOZÁSOK "C"

A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában!

BEAVATKOZÁSOK "D"

A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában!

("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.)

**** 01 001F Agykamrai shunt revízió

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50240 Ventricularis shunt revisiója

**** 01 002A Nagy intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma miatt

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség, kivéve 001B, 002B csoport diagnózisai!

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia

50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia

50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása

5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása

5011C Ventriculoscopias therapias beavatkozások

50120 Praefrontalis leukotomia

50121 Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio

50140 Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri

50141 Epileptogén focus és zóna excisioja

50142 Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után

50143 Resectio fungus seu prolapsus cerebri

50144 Res.abscessus supratentorialis cerebri

50145 Res.abscessus cerebellaris

50146 Lobectomia cerebri

50148 Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása

50149 Arnold-Chiari malformatio műtétje

5014D Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio

5014E Intaventricularis meningeoma eltávolítása

5014G Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással

50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása

50202 Egyszerű craniostenosis műtétje

50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica

50213 Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect.

50214 A.meningea lekötése, resectioja

50216 Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio

50219 Extra-intracranialis arteriás bypass

50220 Ventriculo-cysternostomia (Torkildsen műtét)

50230 Ventriculo-atrialis shunt beültetés

50231 Ventriculo-peritonealis shunt beültetés

50232 Ventriculo-cavalis shunt beültetés

50292 Optochiasmalis arachnolysis

50312 Spinalis accessorius és C 1–3 radicotomia

50333 Craniospin. átmenet decompr., IV. kamra kimenet reconstructio

50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia

50490 Janetta műtét (agyideg decompressio)

51604 Transcranialis orbita feltárás

**** 01 002B Nagy intracranialis műtétek 18 év felett, trauma miatt

BETEGSÉGEK

S0200 A koponyaboltozat törése

S0210 A koponyaalap törése

S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései

S0271 Koponyacsontok többszörös törései

S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései

S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.

S0400 A n. opticus és látópályák sérülése

S0410 A n. oculomotorius sérülése

S0420 A n. trochlearis sérülése

S0430 A n. trigeminus sérülése

S0440 A n. abducens sérülése

S0450 A n. facialis sérülése

S0460 A n. (stato-) acusticus sérülése

S0470 A n. accessorius sérülése

S0480 Más agyidegek sérülése

S0490 K.m.n. agyideg sérülése

S0610 Traumás agyvizenyő

S0620 Az agy diffúz sérülése

S0630 Lokalizált agysérülés

S0640 Epiduralis vérzés

S0650 Traumás subduralis vérzés

S0660 Traumás subarachnoidealis vérzés

S0670 Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel

S0680 Egyéb koponyaűri sérülések

S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n.

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia

50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia

50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása

5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása

50143 Resectio fungus seu prolapsus cerebri

50144 Res.abscessus supratentorialis cerebri

50145 Res.abscessus cerebellaris

50146 Lobectomia cerebri

50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása

50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica

50213 Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect.

50214 A.meningea lekötése, resectioja

50217 Frontobasalis sérülés ellátása

50218 Laterobasalis sérülés ellátása

**** 01 002C Nagy intracranialis műtétek 18 év alatt

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia

50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia

50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása

5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása

5011C Ventriculoscopias therapias beavatkozások

50120 Praefrontalis leukotomia

50121 Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio

50140 Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri

50141 Epileptogén focus és zóna excisioja

50142 Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után

50143 Resectio fungus seu prolapsus cerebri

50144 Res.abscessus supratentorialis cerebri

50145 Res.abscessus cerebellaris

50146 Lobectomia cerebri

50148 Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása

50149 Arnold-Chiari malformatio műtétje

5014D Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio

5014E Intaventricularis meningeoma eltávolítása

5014G Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással

50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása

50202 Egyszerű craniostenosis műtétje

50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica

50213 Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect.

50214 A.meningea lekötése, resectioja

50216 Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio

50219 Extra-intracranialis arteriás bypass

50220 Ventriculo-cysternostomia (Torkildsen műtét)

50230 Ventriculo-atrialis shunt beültetés

50231 Ventriculo-peritonealis shunt beültetés

50232 Ventriculo-cavalis shunt beültetés

50292 Optochiasmalis arachnolysis

50312 Spinalis accessorius és C 1–3 radicotomia

50333 Craniospin. átmenet decompr., IV. kamra kimenet reconstructio

50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia

50490 Janetta műtét (agyideg decompressio)

51604 Transcranialis orbita feltárás

VAGY BEAVATKOZÁSOK

5011B Subdurális effusio (csecsemőkori) radicalis eltávolítása

**** 01 003E Rutin intracranialis műtétek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

14011 Intracranialis képlet percutan biopszia, UH vezérelt

16980 Ventriculoscopia, intracranialis

34473 Intracranialis képlet percutan biopszia, CT vezérelt

50100 Punctio ventriculi cerebri, drain

50101 Epi-subdur.,intracerebralis tályog punctio/leszívás

50102 Intracranialis tumor cysta punctiója

50103 Subduralis effusio (csecsemő) punctio és drainge-a

50110 Trepanatio cranii, exploratio intracranialis

50113 Osteomyelitises koponyacsont resectio

50114 Subdur., subarachn. tér tartós drainage

50115 Epi-subdur,intracerebralis tályog tartós drainage

50116 Intracran. epi/subdur. abscessus feltárás, eltávolítás

50117 Subduralis haematoma eltávolítása

50118 Epiduralis intracranialis haematoma eltávolítása

5014M Agykéreg vagy agyhártya incisio

50151 Koponyacsont tumor, granuloma eltávolítás

50200 Impressiós koponyatörés ellátása

50203 Calvaria-plastica allo- vagy autografttal

50210 Duraplastica (cranialis) autolog

50211 Duraplastica (cranialis) homo-,heterolog

50761 Rathke-tasak cysta v.craniophar. punctio, drainage

81510 Agykamrai v. spinalis shunt leszívása, átöblítése

**** 01 0040 Speciális gerinc-, gerincvelőműtétek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50291 Transoralis dens resectio

50321 Percutan stereotacticus chordotomia

50335 Intradur.extramed.ventr.spin.tu.eltávolítása

50337 Intramedullaris tumorok exstirpatioja

50343 Extra-intr.spin.lipomával komb.meningo-myeloc.műtét

53180 Hallásjavító agytörzsi implantátio

5385B Spinalis extra v.intramedullaris AVM resectio

58032 Dissectomia thor., costo-transversect.s.facetectomia

58106 Transthor. csigolyatest res. + graft + fémrögzítés

58108 Lumb.retrop. feltárás csitest.tu.res.+fixatio

5810H Gerinc belső rögzítése

**** 01 0050 Nagy gerinc-, gerincvelőműtétek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50302 Decompressio spinalis anterior

50303 Decompressio spinalis anterolateralis

50311 Radicotomia spinalis intraduralis

50314 Spinalis extra-, intraduralis v.intramedul.haemat.eltáv.

50320 Chordotomia laminectomiával

50322 Longitudinalis myelotomia

50331 Syringomyelia incisio, syringo-subarachnoid.shunt

50332 Syringo-peritonealis shunt

50334 Intradur.extramed.dors.spinalis tu. eltávolítása

50336 Cauda-tumorok eltávolítása

50342 Spinalis meningocele és myelocele, reconstructio

50344 Tethered cord műtétje (diastematomyelia is)

50390 Spinalis neuropacemaker implantatio

53990 Decompressio arteriae vertebralis

58030 Discectomia anterior cervicalis

58031 Discectomia cervicalis anterior multiplex

58100 Ventrofixatio cervicalis lemezzel

58101 Ventrofixatio cervicalis csont+lemez

58103 Spondylodesis cervicalis anterior posteriorque

58104 Dens epistrophei törés csavaros fixatioja

58105 Cervicalis csigolyatest tu. elülső res. + fixatio

58107 Thorac./lumb. csigolyatest can.spin-ba terj.tu.eltávolítása

58109 Spondylodesis C–I–II (Magerl műtét)

5810A Craniospondylodesis posterior (C–0–I–II)

5810G Steffee lemezelés

5810L Spondylodesis ventrolateralis thoracalis

5810M Spondylodesis ventrodorsalis

5810P Spondylodesis-PLIF

5810R Scoliosis műtéti korrekciója, 3D módszerrel

86610 Spinalis neuropacemaker behelyezése

**** 01 0060 Rutin gerinc-, gerincvelőműtétek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50300 Hemilaminect. explor. / decompr. + foraminotomia

50301 Flavotomia intrasp.ligamentotomia + foraminotomia

50310 Radicotomia spinalis extraduralis

50313 Spin.intradur. granuloma/absc. incisio

50330 Gerincvelői cysta incisioja

50340 Gerinctörés csontfragm.kiem., decompr.laminectomia

50341 Spinalis dura-graft

50345 Spin.epidur. granuloma/absc. resectio

50350 Epiduralis és periradicularis cicatrectomia

50351 Spinalis arachnolysis, adhesiolysis

50360 Lumbalis liquordrainage

50361 Lumbo-peritonealis shunt

50370 Percutan spinalis gyökroncsolás kémiai szerekkel

50371 Percutan spinalis elektro-(thermo-)radicotomia

58102 Spondylodesis cervicalis posterior

5810B Harrington műtét

5810C Luque műtét

5810D Jacobs-mutet

5810E Rovátkolt lemezelés

5810N Spondylodesis translaminaris

84112 Cratchfield-húzás

**** 01 007B Extracranialis érműtétek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

53800 Carotis embolectomia

53811 TEA subclavia

5381A TEA vertebralis

5381B TEA anonyma

5381E EEA carotis

5381F TEA carotis

53820 Érresectiók, reimplantatiók carotis

53821 Érresectiók, reimplantatiók subclavia

53822 Érresectiók, reimplantatiók vertebralis

5382E Supraaorticus aneurysma resectio

5382F Subclavia-carotis transpositio

5382G Carotis-subclavia transpositio

5382H Vertebralis-carotis transpositio

53830 Interpositio aorto-supraaorticus

5383K Interpositio subclavia-caroticus

5383L Interpositio axillo-caroticus

5383M Interpositio subclavia-subclavianus

5383N Interpositio carotico-subclavianus

5383P Interpositio carotico-caroticus

5383R Interpositio aorto-anonymalis

5383S Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin.

5383T Interpositio aorto-subclavianus

**** 01 008A Plexus brachialis műtétei

BETEGSÉGEK

G5400 Plexus brachialis rendellenességek

G5420 Nyaki gyök-rendellenességek m.n.o.

G5490 Gyök és plexus rendellenesség k.m.n.

S1430 A karfonat sérülése

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50411 Plexus brachialis neurinoma eltávolítása

50420 Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)

50421 Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)

50422 Sutura epi et perineuralis nervi

50431 Plexus brachialis decompressio, adhaesiolysis

50433 Adhaesiolysis plexus brachialis

50450 Transpositio nervi periferialis

**** 01 008B Plexus brachialis komplikált műtétei

BETEGSÉGEK

S1430 A karfonat sérülése

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50423 Reanastomosis nervorum

50424 Plexus brachialis ágainak mikrosebészeti varrata

50440 Ideg-graft transplantatio (autolog)

50460 Anastomosis cruciatus nervi periferiális

**** 01 009C Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri nagy műtétek (kivéve: plexus brachialis)

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50412 N.glossopharyngeus és N.vagus neurinoma eltáv.

50451 Transpositio nervi facialis

50461 Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis

50462 Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis

**** 01 010A Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri rutinműtétek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50400 Excisio nervi intercostalis

50401 Trigeminus ág exhairesise

50403 Trigeminus ág kémiai szerrel történő roncsolása

50404 Gasser dúc percutan roncsolása

50405 Nervus accessorius neurotomia

50410 Neurinoma eltávolítása perifériás idegből

50420 Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)

50421 Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)

50422 Sutura epi et perineuralis nervi

50423 Reanastomosis nervorum

50432 Carpal tunnel felszabadítás

50434 Adhaesiolysis nervi intercostalis

50435 Egyéb Tunnel syndromák műtétei

50441 Ideg-graft transplantatio (homológ)

50450 Transpositio nervi periferialis

50460 Anastomosis cruciatus nervi periferiális

50463 Invet.perif.idegsérülés revisio,neurinoma eltáv.

50471 Sympathectomia thoracalis chemica

50492 Facialis tic műtétje (decompr.,rostritkítás)

50510 Sympathectomia thoracalis

50511 Sympathectomia lumbalis

50512 Sympathectomia lumbalis bilateralis

50513 Sympathectomia epinephrectomiamque

50514 Sympathectomia cervicalis (cervicothor.)

50530 Sutura nervi (para)sympathici

57781 Resectio costae primae

57785 Exstirpatio costae I. et sympathectomia thoracalis

58311 Scalenotomia

**** 01 010B Perifériás idegrevíziós műtétek

BETEGSÉGEK

S0400 A n. opticus és látópályák sérülése

S0410 A n. oculomotorius sérülése

S0420 A n. trochlearis sérülése

S0430 A n. trigeminus sérülése

S0440 A n. abducens sérülése

S0450 A n. facialis sérülése

S0460 A n. (stato-) acusticus sérülése

S0470 A n. accessorius sérülése

S0480 Más agyidegek sérülése

S0490 K.m.n. agyideg sérülése

S4400 Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában

S4410 A nervus medianus sérülése a felkar magasságában

S4420 A nervus radialis sérülése a felkar magasságában

S4430 A nervus axillaris sérülése

S4440 A nervus musculocutaneus sérülése

S4450 A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében

S4470 Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében

S4480 Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében

S4490 K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében

S5400 A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében

S5410 A N. medianus sérülése az alkar szintjében

S5420 A N. radialis sérülése az alkar szintjében

S5430 Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében

S5470 Több ideg sérülése az alkar szintjében

S5480 Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében

S5490 K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében

S6400 Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S6410 A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében

S6420 A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S6430 A hüvelykujj idegének sérülése

S6440 A kéz egyéb ujjának idegsérülése

S6470 Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S6480 Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében

S6490 K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S7400 A N. ischiadicus sérülése a csípő és comb szintjében

S7410 A N. femoralis sérülése a csípő és comb szintjében

S7420 Érzőideg sérülése a csípő és comb szintjében

S7470 Több ideg sérülése a csípő és comb szintjében

S7480 Egyéb idegek sérülése a csípő és comb szintjében

S7490 K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében

S8400 A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében

S8410 A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében

S8420 Érzőideg sérülése a lábszár szintjében

S8470 Több ideg sérülése a lábszár szintjében

S8480 Egyéb idegek sérülése a lábszár szintjében

S8490 K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében

S9400 A N. plantaris lateralis sérülése

S9410 A N. plantaris medialis sérülése

S9420 A N. peroneus profundus sérülése a boka és láb szintjében

S9430 Érzőideg sérülése a boka és láb szintjében

S9470 A boka és láb több idegének sérülése a boka és láb szintjében

S9480 Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében

S9490 K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50440 Ideg-graft transplantatio (autolog)

50450 Transpositio nervi periferialis

50463 Invet.perif.idegsérülés revisio,neurinoma eltáv.

50491 N.facialis decompressio (canalis n. VII.feltárás)

**** 01 0110 Gerincvelő, ideggyök, cauda equina betegségek, sérülések

BETEGSÉGEK

G8220 Paraplegia k.m.n.

G8230 Petyhüdt tetraplegia

G8240 Spasticus tetraplegia

G8250 Tetraplegia k.m.n.

G8300 Felső végtag kétoldali bénulása

S1400 A nyaki gerincvelő rázkódása oedemával

S1410 A nyaki gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései

S2400 A háti gerincvelő rázkódása és oedemája

S2410 A háti gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései

S3400 Az ágyéki gerincvelő rázkódása és oedemája

S3410 Az ágyéki gerincvelő egyéb sérülése

S3420 Ágyéki és kereszttáji ideggyök sérülése

S3430 A cauda equina sérülése

T08H0 Gerinctörés, szintje nem meghatározott

T0930 A gerincvelő sérülése, k.m.n. szintben

**** 01 012E Idegrendszeri daganatok

BETEGSÉGEK

C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása

C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.

C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata

C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata

C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata

C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C9691 Nyirok/vérképző és kapcs. szöv.-k mal.dag. a kp. IR.-ben é/v burkaban

D1641 Az agykoponya csontjainak jóindulatú daganata

D1701 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak jóindulatú zsírszöveti daganata

D1801 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája

D1811 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak lymphangiomája

D3200 Agyburkok jóindulatú daganata

D3201 Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma

D3202 Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma

D3203 Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma

D3204 Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma

D3205 Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma

D3206 Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma

D3207 Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma

D3208 Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma

D3209 Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma

D320A Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma

D3210 Gerincvelőburkok jóindulatú daganata

D3211 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális cervicális meningeoma

D3212 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális thoracalis meningeoma

D3213 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális lumbális meningeoma

D3214 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális sacrális meningeoma

D3215 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: craniospinális meningeoma

D3290 Meninx jóindulatú daganata, k.m.n.

D3300 Supratentorialis agy jóindulatú daganata

D3310 Infratentorialis agy jóindulatú daganata

D3320 Agy k.m.n. jóindulatú daganata

D3330 Agyidegek jóindulatú daganata

D3340 Gerincvelő jóindulatú daganata

D3370 A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata

D3390 Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n.

D3530 Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata

D3540 Tobozmirigy jóindulatú daganata

D3562 A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata

D3563 A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata

D3610 Perifériás idegek és az autonom idegrendszer jóindulatú daganata

D4200 Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4210 Gerincvelőburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4290 Meninx bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.

D4300 Supratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4310 Infratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4320 Agy, k.m.n. bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4330 Agyidegek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4340 Gerincvelő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4370 A közp. idegrendszer egyéb részeinek bizonytalan viselkedésű daganata

D4390 Központi idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata, k.m.n.

D4440 Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata

D7602 Langerhans-sejt histiocytosis közp.idegr. v. burkainak érintettségével

**** 01 013A Degeneratív idegrendszeri betegségek komplex átvizsgálással

BETEGSÉGEK

G10H0 Huntington-kór

G1200 Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]

G1210 Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás

G1220 Mozgató neuron megbetegedés

G1280 Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák

G20H0 Parkinson-kór

G2300 Hallervorden-Spatz betegség

G2310 Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia

G2320 Striatonigralis elfajulás

G2380 A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései

G2390 A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége

G2410 Idiopathiás familiaris dystonia

G2420 Idiopathiás nem-familiaris dystonia

G2550 Egyéb chorea

G2590 Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n.

G3000 Korai kezdetű Alzheimer-kór

G3010 Késői kezdetű Alzheimer-kór

G3080 Egyéb Alzheimer-kór

G3090 Alzheimer-kór k.m.n.

G3100 Körülírt agyi sorvadás

G7000 Myasthenia gravis

G8100 Féloldali petyhüdt bénulás

G9030 Több szisztémát érintő elfajulás

G9180 Egyéb hydrocephalus

G9510 Ér-eredetű gerincvelői bántalmak

Q8510 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)

Q8580 Egyéb, m.n.o. phakomatosisok

Q8581 Hemangioblastoma cerebelli

Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális

Q8583 Hemangioblastoma spinális

Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi

ÉS BEAVATKOZÁSOK "A"

21041 Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel

21042 Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben

22701 Haemoglobin kimutatása liquorban kémiai módszerrel

22741 Liquor összfehérje meghatározása

22743 Liquor albumin meghatározása

22746 Liquor/serum albumin és IgG arány számítása

22761 Liquor direkt spektrofotometria

22781 Liquor sejtszám meghatározása

25065 Punktátum, liquor, genny tenyésztése, csak aerob

26030 Komplement kötési reakció /savó /vírus KRR

26390 Escherichia AG kimutatása liquorban

26391 Neisseria AG kimutatása liquorban

26392 Haemophilus AG kimutatása liquorban

26701 Fehérje azonosítása immunfixációval

26780 IgG meghatározása

3530B Liquor keringés izotópvizsgálata

ÉS BEAVATKOZÁSOK "B"

29920 Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel

29930 Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel

ÉS BEAVATKOZÁSOK "C"

34410 Agykoponya natív CT vizsgálata

34411 Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg

34412 Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34424 Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív

34425 Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) iv. kontrasztanyag adását követőleg

34427 Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34914 Agykoponya natív MR vizsgálat

34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34924 Gerinc MR vizsgálata natív gerinc

34925 Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34926 Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

ÉS BEAVATKOZÁSOK "D"

26604 Acetilkolin receptor elleni antitest kimutatása

2661C Kettősszálú DNS elleni antitest meghatározása

26650 Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) kimutatása

26652 Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) mennyiségi meghatározása

28945 Western Blotting

29991 DNS cytometria

ÉS BEAVATKOZÁSOK "E"

21520 Réz meghatározása

3 KÜLÖNBÖZŐ BEAVATKOZÁS KÖRBŐL ("A", "B", "C", "D", "E" BEAVATKOZÁS) LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT

**** 01 013C Neuroimmunológiai betegség teljes dózisú humán immunglobulin terápiával, 18 év felett

BETEGSÉGEK

G6100 Guillain-Barré-syndroma

G7000 Myasthenia gravis

G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák

ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 5 NAPON ÁT)

92255 Human immunglobulin adása (ellátási napban)

**** 01 013D Neuroimmunológiai betegség humán immunglobulin terápiája relapsus esetén, 18 év felett

BETEGSÉGEK

G6100 Guillain-Barré-syndroma

G7000 Myasthenia gravis

G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák

ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 2 NAPON ÁT)

92255 Human immunglobulin adása (ellátási napban)

**** 01 013E Neuroimmunológiai betegség kezelése humán immunglobulin terápiával, 10–18 év között

BETEGSÉGEK

G0481 Autoimmun encephalitis

G2531 Opsoclonus myoclonus

G35H0 Sclerosis multiplex

G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio

G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.

G4051 Autoimmun eredetű speciális epilepsziás szindrómák

G4081 Autoimmun eredetű epilepszia

G4181 Autoimmun eredetű status epilepticus

G6100 Guillain-Barré-syndroma

G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák

G7000 Myasthenia gravis

ÉS BEAVATKOZÁSOK

92255 Human immunglobulin adása (ellátási napban)

**** 01 013F Neuroimmunológiai betegség kezelése humán immunglobulin terápiával, 10 év alatt

BETEGSÉGEK

G0481 Autoimmun encephalitis

G2531 Opsoclonus myoclonus

G35H0 Sclerosis multiplex

G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio

G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.

G4051 Autoimmun eredetű speciális epilepsziás szindrómák

G4081 Autoimmun eredetű epilepszia

G4181 Autoimmun eredetű status epilepticus

G6100 Guillain-Barré-syndroma

G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák

G7000 Myasthenia gravis

ÉS BEAVATKOZÁSOK

92255 Human immunglobulin adása (ellátási napban)

**** 01 014A Sclerosis multiplex komplex vizsgálattal

BETEGSÉGEK

G35H0 Sclerosis multiplex

G3600 A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]

G3610 Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]

G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio

G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.

G3700 Diffúz sclerosis

G3710 A corpus callosum centrális demyelinisatiója

G3720 A híd centrális myelinolysise

G3730 Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében

G3780 A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei

ÉS BEAVATKOZÁSOK "A"

21041 Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel

21042 Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben

22701 Haemoglobin kimutatása liquorban kémiai módszerrel

22741 Liquor összfehérje meghatározása

22743 Liquor albumin meghatározása

22746 Liquor/serum albumin és IgG arány számítása

22761 Liquor direkt spektrofotometria

22781 Liquor sejtszám meghatározása

25065 Punktátum, liquor, genny tenyésztése, csak aerob

26030 Komplement kötési reakció /savó /vírus KRR

26390 Escherichia AG kimutatása liquorban

26391 Neisseria AG kimutatása liquorban

26392 Haemophilus AG kimutatása liquorban

26701 Fehérje azonosítása immunfixációval

26780 IgG meghatározása

3530B Liquor keringés izotópvizsgálata

ÉS BEAVATKOZÁSOK "B"

34914 Agykoponya natív MR vizsgálat

34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34924 Gerinc MR vizsgálata natív gerinc

34925 Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34926 Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

ÉS BEAVATKOZÁSOK "C"

12091 Kiváltott válasz vizsgálatok (Retinographia, Visuális, Acusticus, Somatosensoros)

12094 Kiváltott potenciál térképezés

MINDEGYIK BEAVATKOZÁS KÖRBŐL LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT VAGY BEAVATKOZÁSOK

**** 01 014B Sclerosis multiplex speciális kivizsgálással

BETEGSÉGEK

G35H0 Sclerosis multiplex

G3600 A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]

G3610 Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]

G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio

G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.

G3700 Diffúz sclerosis

G3710 A corpus callosum centrális demyelinisatiója

G3720 A híd centrális myelinolysise

G3730 Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében

G3780 A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

34914 Agykoponya natív MR vizsgálat

34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34924 Gerinc MR vizsgálata natív gerinc

34925 Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34926 Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

**** 01 015D Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, rtPA kezeléssel

BETEGSÉGEK „A”

I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt

I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt

I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt

I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete

I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete

I6520 Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete

I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete

I6580 Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete

I6590 Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete

I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete

I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete

I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete

I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete

I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6680 Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete

I6690 Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése

BEAVATKOZÁSOK „B”

88162 Recombinans szöveti plazminogén aktivátor (rtPA) kezelés (mg-ban)

BEAVATKOZÁSOK „C”

06042 Alteplase

BEAVATKOZÁSOK „D”

34410 Agykoponya natív CT vizsgálata

34411 Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg

34412 Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34914 Agykoponya natív MR vizsgálat

34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

BEAVATKOZÁSOK „E”

34490 CT angiográfia koponya

34948 MR angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül

34949 MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adásával

3616C Transcraniális Doppler vizsgálat

BEAVATKOZÁSOK „F”

28610 Thrombin idő meghatározása

28621 Aktivált parciális thromboplasztin idő

28620 Prothrombin meghatározása

”A” DIAGN. ÉS „B” BEAV. ÉS „F” TÍPUSKÉNT „C” BEAV.ÉS (BEAVATKOZÁS „D” ÉS BEAVATKOZÁS „E” ÉS BEAVATKOZÁS „F” CSOPORTOK MINDEGYIKÉBŐL LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT A FELVÉTELTŐL SZÁMÍTOTT 4,5 ÓRÁN BELÜL ÉS A NEUROLÓGIAI SZAKMASPECIFIKUS ŐRZŐN VALÓ ELLÁTÁS AZ ELSŐ 24 ÓRÁBAN)

**** 01 015E Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, speciális kezelés nélkül 18 év alatt

BETEGSÉGEK

I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból

I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából

I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból

I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból

I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból

I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból

I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból

I6070 Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából

I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés

I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – hemispheriális

I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – axiális supratentoriális

I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – infratentoriális

I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – cervicalis

I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – thoracalis

I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – lumbosacralis

I6090 Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.

I6100 Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis

I6110 Agyállományi vérzés féltekében, corticalis

I6120 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.

I6130 Agyállományi vérzés agytörzsben

I6140 Agyállományi vérzés kisagyban

I6150 Agyállományi vérzés agykamrában

I6160 Agyállományi vérzés több lokalizációban

I6180 Agyállományi vérzés, egyéb

I6190 Agyállományi vérzés, k.m.n.

I6200 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)

I6210 Extraduralis vérzés

I6290 Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.

I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt

I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt

I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt

I6380 Agyi infarctus, egyéb

I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete

I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete

I6520 Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete

I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete

I6580 Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete

I6590 Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete

I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete

I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete

I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete

I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete

I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6680 Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete

I6690 Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6700 Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója

I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált

I6711 Arteria carotis interna nem rupturált aneurysmája

I6712 Arteria communicans anterior nem rupturált aneurismája

I6713 Arteria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája

I6714 Arteria cerebri media nem rupturált aneurysmája

I6715 Arteria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája

I6716 Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája

I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése

Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája

**** 01 015F Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással speciális kezelés nélkül 18 év felett

BETEGSÉGEK

I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból

I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából

I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból

I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból

I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból

I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból

I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból

I6070 Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából

I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés

I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – hemispheriális

I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – axiális supratentoriális

I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – infratentoriális

I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – cervicalis

I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – thoracalis

I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – lumbosacralis

I6090 Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.

I6100 Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis

I6110 Agyállományi vérzés féltekében, corticalis

I6120 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.

I6130 Agyállományi vérzés agytörzsben

I6140 Agyállományi vérzés kisagyban

I6150 Agyállományi vérzés agykamrában

I6160 Agyállományi vérzés több lokalizációban

I6180 Agyállományi vérzés, egyéb

I6190 Agyállományi vérzés, k.m.n.

I6200 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)

I6210 Extraduralis vérzés

I6290 Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.

I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt

I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt

I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt

I6380 Agyi infarctus, egyéb

I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete

I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete

I6520 Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete

I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete

I6580 Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete

I6590 Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete

I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete

I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete

I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete

I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete

I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6680 Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete

I6690 Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6700 Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója

I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált

I6711 Arteria carotis interna nem rupturált aneurysmája

I6712 Arteria communicans anterior nem rupturált aneurismája

I6713 Arteria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája

I6714 Arteria cerebri media nem rupturált aneurysmája

I6715 Arteria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája

I6716 Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája

I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése

Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája

**** 01 015H Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA) praecerebralis elzáródással, speciális diagnosztikával

BETEGSÉGEK „A”

I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból

I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából

I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból

I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból

I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból

I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból

I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból

I6070 Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából

I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés

I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – hemispheriális

I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – axiális supratentoriális

I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – infratentoriális

I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – cervicalis

I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – thoracalis

I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – lumbosacralis

I6090 Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.

I6100 Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis

I6110 Agyállományi vérzés féltekében, corticalis

I6120 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.

I6130 Agyállományi vérzés agytörzsben

I6140 Agyállományi vérzés kisagyban

I6150 Agyállományi vérzés agykamrában

I6160 Agyállományi vérzés több lokalizációban

I6180 Agyállományi vérzés, egyéb

I6190 Agyállományi vérzés, k.m.n.

I6200 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)

I6210 Extraduralis vérzés

I6290 Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.

I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt

I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt

I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n .elzáródása-szűkülete miatt

I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt

I6380 Agyi infarctus, egyéb

I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete

I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete

I6520 Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete

I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete

I6580 Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete

I6590 Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete

I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete

I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete

I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete

I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete

I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6680 Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete

I6690 Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6700 Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója

I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált

I6711 Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája

I6712 Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája

I6713 Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája

I6714 Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája

I6715 Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája

I6716 Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája

I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése

Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája

BEAVATKOZÁSOK „B”

34410 Agykoponya natív CT vizsgálata

34411 Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg

34412 Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34914 Agykoponya natív MR vizsgálat

34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

BEAVATKOZÁSOK „C”

34490 CT angiográfia koponya

34948 MR angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül

34949 MR angiográfia iv. kontrasztanyag adásával

3616C Transcraniális Doppler vizsgálat

BEAVATKOZÁSOK „D”

28610 Thrombin idő meghatározása

28621 Aktivált parciális thromboplasztin idő

28620 Prothrombin meghatározása

MINDEGYIK BEAVATKOZÁS KÖRBŐL LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT A FELVÉTELTŐL SZÁMÍTOTT 4,5 ÓRÁN BELÜL ÉS A NEUROLÓGIAI SZAKMASPECIFIKUS ŐRZŐN VALÓ ELLÁTÁS AZ ELSŐ 24 ÓRÁBAN

**** 01 0160 Átmeneti ischemiás agyi keringészavar (TIA)

BETEGSÉGEK

G4500 Vertebrobasilaris syndroma

G4510 Arteria carotis syndroma (féltekei)

G4520 Többszörös és kétoldali praecerebralis arteria syndromák

G4530 Amaurosis fugax

G4580 Egyéb, átmeneti agyi ischaemiás attakok és rokon syndromák

G4590 Átmeneti agyi ischaemiás attak (TIA) k.m.n.

I64H0 Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve

I6770 Agyi ütőérgyulladás, m.n.o.

**** 01 0171 Központi idegrendszer közepes rendellenességei és sérülései 18 év alatt

BETEGSÉGEK

G7190 Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n.

G7290 Myopathia k.m.n.

G9320 Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás

G9340 Encephalopathia k.m.n.

G9390 Agyi rendellenesség k.m.n.

Q02H0 Kisfejűség

R2080 A bőrérzés egyéb és k.m.n. zavarai

S0172 A fej többszörös mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe

S0192 A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe

S0210 A koponyaalap törése

S0620 Az agy diffúz sérülése

**** 01 0181 Idegrendszeri betegségek sürgősségi ellátása

BETEGSÉGEK

G5000 Trigeminus neuralgia

G5130 Clonusos féloldali facialis görcs

G5450 Amyotrophia neuralgica

G5460 Végtag fantom-syndroma fájdalommal

G5640 Causalgia

G5800 Borda közti ideg bántalom

M7920 Neuralgia és neuritis, k.m.n.

ÉS BEAVATKOZÁSOK

88917 Ideg vagy ganglion vezetéses érzéstelenítés

**** 01 018A Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év felett

BETEGSÉGEK

G5000 Trigeminus neuralgia

G5010 Atípusos arcfájdalom

G5080 A n. trigeminus egyéb rendellenességei

G5090 A n. trigeminus rendellenessége k.m.n.

G5100 Bell-féle bénulás

G5110 Geniculatum ganglionitis

G5120 Melkersson-syndroma

G5130 Clonusos féloldali facialis görcs

G5140 Facialis myokymia

G5180 Az arcideg egyéb rendellenességei

G5190 Az arcideg rendellenessége k.m.n.

G5200 A szaglóideg rendellenességei

G5210 A n. glossopharyngeus rendellenességei

G5220 A n. vagus rendellenességei

G5230 A n. hypoglossus rendellenességei

G5270 Több agyideg rendellenességei

G5280 Az agyidegek egyéb meghatározott rendellenességei

G5290 Agyideg rendellenesség k.m.n.

G5400 Plexus brachialis rendellenességek

G5410 Ágyéki-keresztcsonti plexus rendellenességek

G5420 Nyaki gyök-rendellenességek m.n.o.

G5430 Háti gyök-rendellenességek m.n.o.

G5440 Ágyéki-keresztcsonti gyök-rendellenességek m.n.o.

G5450 Amyotrophia neuralgica

G5460 Végtag fantom-syndroma fájdalommal

G5470 Végtag fantom-syndroma fájdalom nélkül

G5480 Egyéb gyök és plexus rendellenességek

G5490 Gyök és plexus rendellenesség k.m.n.

G5600 Carpal tunnel (carpalis alagút) syndroma

G5610 A n. medianus egyéb károsodásai

G5620 A n. ulnaris károsodása

G5630 A. n. radialis károsodása

G5640 Causalgia

G5680 A felső végtag egyéb mononeuropathiái

G5690 Felső végtagi mononeuropathia, k.m.n.

G5700 A n. ischiadicus károsodása

G5710 Meralgia paraesthetica

G5720 A. n. femoralis károsodása

G5730 A n. popliteus lat. károsodása

G5740 A n. popliteus int. károsodása

G5750 Tarsalis alagút syndroma

G5760 A n. plantaris károsodása

G5780 Az alsó végtagok egyéb mononeuropathiái

G5790 Alsó végtagi mononeuropathia, k.m.n.

G5800 Borda közti ideg bántalom

G5870 Többszörös mononeuritis

G5880 Egyéb meghatározott mononeuropathiák

G5890 Mononeuropathia, k.m.n.

G6000 Örökletes mozgató- és érzőideg bántalom

G6020 Örökletes ataxiához társuló idegbántalom

G6030 Idiopathiás progresszív neuropathia

G6080 Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak

G6090 Örökletes és idiopathiás neuropathia k.m.n.

G6110 Serum neuropathia

G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák

G6190 Gyulladásos polyneuropathia k.m.n.

G6200 Gyógyszer okozta polyneuropathia

G6210 Alkoholos polyneuropathia

G6220 Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia

G6280 Egyéb meghatározott polyneuropathiák

G6290 Polyneuropathia k.m.n.

G64H0 A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései

G7010 Toxikus myoneuralis megbetegedések

G7020 Veleszületett és fejlődési myasthenia

G7080 Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek

G7090 Myoneuralis rendellenesség, k.m.n.

G8340 Cauda equina syndroma

G9080 Az autonóm idegrendszer egyéb rendellenességei

G9090 Az autonóm idegrendszer rendellenessége k.m.n.

H4720 Látóideg sorvadás (Athropia n. optici)

H4900 III. agyideg [n. oculomotorius] bénulása

H4910 IV. agyideg [n. trochlearis] bénulása

H4920 VI. agyideg [n. abducens] bénulása

M2130 Csukló vagy láb bénulása (szerzett)

M5300 Cervicocranalis syndroma

M5310 Cervicobrachialis syndroma

M7920 Neuralgia és neuritis, k.m.n.

S0410 A n. oculomotorius sérülése

S0420 A n. trochlearis sérülése

S0430 A n. trigeminus sérülése

S0440 A n. abducens sérülése

S0450 A n. facialis sérülése

S0460 A n. (stato-) acusticus sérülése

S0470 A n. accessorius sérülése

S0480 Más agyidegek sérülése

S0490 K.m.n. agyideg sérülése

S1420 A nyaki gerinc ideggyökének sérülése

S1430 A karfonat sérülése

S1440 A nyak perifériás idegeinek sérülése

S1450 A nyaki sympathicus idegek sérülése

S1460 A nyak egyéb és k.m.n. idegeinek sérülése

S2420 A háti gerinc ideggyökének sérülése

S2430 A mellkas perifériás idegeinek sérülése

S2440 A háti sympathicus ideg sérülése

S2450 A mellkas egyéb idegeinek sérülése

S2460 A mellkas k.m.n. idegének sérülése

S3440 A lumboscaralis plexus sérülése

S3450 Az ágyéki, kereszttájéki és medencei symphaticus idegek sérülése

S3460 A hasüreg és medence perifériás idegeinek sérülése

S3480 A has és medence k.m.n. idegeinek sérülése

S4400 Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában

S4410 A nervus medianus sérülése a felkar magasságában

S4420 A nervus radialis sérülése a felkar magasságában

S4430 A nervus axillaris sérülése

S4440 A nervus musculocutaneus sérülése

S4450 A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében

S4470 Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében

S4480 Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében

S4490 K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében

S5400 A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében

S5410 A N. medianus sérülése az alkar szintjében

S5420 A N. radialis sérülése az alkar szintjében

S5430 Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében

S5470 Több ideg sérülése az alkar szintjében

S5480 Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében

S5490 K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében

S6400 Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S6410 A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében

S6420 A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S6430 A hüvelykujj idegének sérülése

S6440 A kéz egyéb ujjának idegsérülése

S6470 Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S6480 Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében

S6490 K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S7400 A N. ischiadicus sérülése a csípő és comb szintjében

S7410 A N. femoralis sérülése a csípő és comb szintjében

S7420 Érzőideg sérülése a csípő és comb szintjében

S7470 Több ideg sérülése a csípő és comb szintjében

S7480 Egyéb idegek sérülése a csípő és comb szintjében

S7490 K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében

S8400 A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében

S8410 A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében

S8420 Érzőideg sérülése a lábszár szintjében

S8470 Több ideg sérülése a lábszár szintjében

S8480 Egyéb idegek sérülése a lábszár szintjében

S8490 K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében

S9400 A N. plantaris lateralis sérülése

S9410 A N. plantaris medialis sérülése

S9420 A N. peroneus profundus sérülése a boka és láb szintjében

S9430 Érzőideg sérülése a boka és láb szintjében

S9470 A boka és láb több idegének sérülése a boka és láb szintjében

S9480 Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében

S9490 K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében

T0940 K.m.n. ideg, gerincvelői ideggyök és törzsi idegfonat sérülése

T1440 Nem meghatározott testtájék idegének vagy idegeinek sérülése

**** 01 018B Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év alatt

BETEGSÉGEK

A kódlistát ld. a főcsoport 018A csoportjában!

**** 01 019A Idegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével 18 év alatt

BETEGSÉGEK

A0660 Amoebás agytályog (G07*)

A2030 Pestises agyhártyagyulladás

A3900 Meningococcus okozta agyhártyagyulladás (G01*)

A5210 Symptomás neurosyphilis

A5220 Aszimptomatikus neurosyphilis

A8000 Heveny poliomyelitis, vaccinálás következtében

A8010 Heveny poliomyelitis, vad vírus, behurcolt

A8020 Heveny poliomyelitis, vad vírus, honi

A8030 Heveny poliomyelitis egyéb és k.m.n.

A8090 Heveny poliomyelitis k.m.n.

A8300 Japán encephalitis

A8310 Nyugati ló-encephalitis

A8320 Keleti ló-encephalitis

A8330 Saint Louis encephalitis

A8340 Ausztrál encephalitis

A8350 Kaliforniai encephalitis

A8360 Rocio-vírus betegség

A8380 Egyéb szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás

A8390 Szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.

A8400 Távol-keleti kullancs encephalitis [Orosz tavaszi-nyári encephalitis]

A8410 Közép-európai kullancs encephalitis

A8480 Egyéb kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás

A8490 Kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.

A8500 Enterovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*)

A8510 Adenovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*)

A8520 Ízeltlábúak által terjesztett agyvelőgyulladás, k.m.n.

A8580 Egyéb meghatározott vírusos agyvelőgyulladás

A86H0 Vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.

A8880 A központi idegrendszer egyéb meghatározott vírusfertőzései

B0040 Herpesvirus agyvelőgyulladás (G05.1*)

B0110 Agyvelőgyulladás bárányhimlő miatt (G05.1*)

B0200 Zoster agyvelőgyulladás (G05.1*)

B0220 Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel

B0500 Agyvelőgyulladással szövődött kanyaró (G05.1*)

B0600 Rózsahimlő idegrendszeri szövődményekkel

B2620 Mumps-encephalitis (G05.1*)

B3750 Candida okozta agyhártyagyulladás (G02.1*)

B3840 Coccidioidomycosis agyhártyagyulladás (G02.1*)

G0000 Haemophilus agyhártyagyulladás

G0010 Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás

G0020 Streptococcus okozta agyhártyagyulladás

G0030 Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás

G0080 Egyéb baktérium okozta agyhártyagyulladás

G0090 Baktérium okozta agyhártyagyulladás k.m.n.

G0300 Nem gennykeltők okozta agyhártyagyulladás

G0310 Idült agyhártyagyulladás

G0320 Jóindulatú, visszatérő agyhártyagyulladás [Mollaret]

G0380 Egyéb meghatározott eredetű agyhártyagyulladás

G0390 Agyhártyagyulladás k.m.n.

G0400 Heveny disszeminált agyvelőgyulladás

G0410 Trópusi spasticus paraplegia

G0420 Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o.

G0480 Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis

G0490 Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n.

G0600 Intracranialis tályog és granuloma

G0610 Intraspinalis tályog és granuloma

G0620 Extraduralis és subduralis tályog k.m.n.

G3740 Félheveny nekrotizáló myelitis

G6100 Guillain-Barré-syndroma

**** 01 019B Idegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével 18 év felett

BETEGSÉGEK

A kódlistát ld. a főcsoport 019A csoportjában!

**** 01 0200 Vírusmeningitis

BETEGSÉGEK

A8700 Enterovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)

A8710 Adenovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)

A8720 Lymphocytás choriomeningitis

A8780 Egyéb vírusos agyhártyagyulladás

A8790 Vírusos agyhártyagyulladás k.m.n.

A89H0 A központi idegrendszer vírusfertőzései, k.m.n.

B0030 Herpesvirus agyhártyagyulladás (G02.0*)

B0100 Agyhártyagyulladás bárányhimlő miatt (G02.0*)

B0210 Zoster agyhártyagyulladás (G02.0*)

B0510 Agyhártyagyulladással szövődött kanyaró (G02.0*)

B2610 Mumps-meningitis (G02.0*)

**** 01 0210 Hypertensiv encephalopathia

BETEGSÉGEK

I6740 Hypertensiv encephalopathia

**** 01 022A Epilepsia műtét előtti speciális kivizsgálása

BETEGSÉGEK

G4000 Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal

G4010 Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal

G4020 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal

G4030 Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák

G4040 Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák

G4050 Speciális epilepsiás syndromák

G4060 Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)

G4070 Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül

G4080 Egyéb epilepsia

G4090 Epilepsia, k.m.n.

G4100 Grand mal status epilepticus

G4110 Petit mal status epilepticus

G4120 Összetett részleges status epilepticus

ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 8 NAPON ÁT)

1207L EEG monitorizálás (24 órás), videóra

**** 01 022D Epilepsia 18 év alatt (kivéve status epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiák, epilepsia syndromák)

BETEGSÉGEK

G4000 Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal

G4010 Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal

G4020 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal

G4030 Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák

G4040 Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák

G4050 Speciális epilepsiás syndromák

G4060 Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)

G4070 Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül

G4080 Egyéb epilepsia

G4090 Epilepsia, k.m.n.

G4100 Grand mal status epilepticus

G4110 Petit mal status epilepticus

G4120 Összetett részleges status epilepticus

G4180 Egyéb status epilepticus

G4190 Status epilepticus, k.m.n.

**** 01 022E Status epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiák, epilepsia syndromák 18 év alatt

BETEGSÉGEK

G4040 Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák

G4100 Grand mal status epilepticus

G4110 Petit mal status epilepticus

G4120 Összetett részleges status epilepticus

G4180 Egyéb status epilepticus

G4190 Status epilepticus, k.m.n.

**** 01 022G Epilepsia sürgősségi ellátása

BETEGSÉGEK

G4000 Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal

G4010 Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal

G4020 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal

G4030 Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák

G4040 Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák

G4050 Speciális epilepsiás syndromák

G4060 Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)

G4070 Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül

G4080 Egyéb epilepsia

G4090 Epilepsia, k.m.n.

ÉS BEAVATKOZÁSOK

8592A Epilepsziás görcsroham gyógysz. megszűnt. és/v. eszméletveszt. kezel.

89830 Többparaméteres monitorizálás 6–20 óra időtartamban

**** 01 022H Egyéb epilepsiás rohamok 18 év felett

BETEGSÉGEK

A kódlistát ld. a főcsoport 022D csoportjában!

**** 01 0231 Migrén sürgősségi ellátása

BETEGSÉGEK

G4300 Migrén aura nélkül [közönséges migrén]

G4310 Migrén aurával [klasszikus migrén]

G4320 Status migrainosus

G4330 Szövődményes migrén

G4380 Egyéb migrén

ÉS BEAVATKOZÁSOK

85926 Migrénes roham gyógyszeres megszűntetése v. fájdalomcsill. kezelése

**** 01 023A Kisebb agyi sérülések, rendellenességek 18 év alatt

BETEGSÉGEK

G7100 Izom dystrophia

G7120 Veleszületett myopathiák

G7130 Mitochondrialis izombántalom m.n.o.

G8000 Spasticus agyi bénulás

G8010 Spasticus kétoldali bénulás

G8090 Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.

G9310 Anoxiás agyi károsodás m.n.o.

G9360 Agyvizenyő

Q0430 Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok

Q0450 Megalencephalia

Q0460 Veleszületett agyi cysták

S0200 A koponyaboltozat törése

S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.

**** 01 023B Egyéb idegrendszeri és cerebrovascularis betegségek

BETEGSÉGEK

A8100 Creutzfeldt-Jakob betegség

A8110 Subacut sclerotisáló panencephalitis

A8120 Progresszív, multifocalis leukoencephalopathia

A8180 A központi idegrendszer egyéb slow vírus fertőzései

A8190 A központi idegrendszer slow vírus fertőzés, k.m.n.

A8810 Járványos szédülés

D1820 Juvenilis angiofibroma

D7604 A koponya csontot érintő Langerhans-sejt histiocytosis

G08H0 Koponyaűri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis

G10H0 Huntington-kór

G1100 Veleszületett, non-progressiv ataxia

G1110 Korai kisagyi ataxia

G1120 Késői kezdetű kisagyi ataxia

G1130 Kisagyi ataxia károsodott DNA replicatióval

G1140 Öröklődő spasticus paraplegia

G1180 Egyéb öröklődő ataxiák

G1190 Öröklődő ataxia k.m.n.

G1200 Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]

G1210 Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás

G1220 Mozgató neuron megbetegedés

G1280 Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák

G20H0 Parkinson-kór

G2100 Rosszindulatú neurolepticus syndroma

G2110 Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus

G2120 Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus

G2130 Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus

G2180 Egyéb másodlagos parkinsonismus

G2300 Hallervorden-Spatz betegség

G2310 Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia

G2320 Striatonigralis elfajulás

G2380 A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései

G2390 A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége

G2400 Gyógyszer kiváltotta dystonia

G2410 Idiopathiás familiaris dystonia

G2420 Idiopathiás nem-familiaris dystonia

G2430 Spasticus torticollis

G2440 Idiopathiás orofacialis dystonia

G2480 Egyéb dystonia

G2490 Dystonia, k.m.n.

G2500 Essentialis tremor

G2510 Gyógyszer-indukálta tremor

G2520 Egyéb meghatározott tremorok

G2530 Myoclonus

G2540 Gyógyszer-indukálta chorea

G2550 Egyéb chorea

G2560 Gyógyszer-indukálta és egyéb szervi eredetű tic-ek

G2580 Egyéb meghatározott, extrapyramidalis és mozgási rendellenességek

G2590 Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n.

G3000 Korai kezdetű Alzheimer-kór

G3010 Késői kezdetű Alzheimer-kór

G3080 Egyéb Alzheimer-kór

G3090 Alzheimer-kór k.m.n.

G3100 Körülírt agyi sorvadás

G3110 Aggkori agyi elfajulás, m.n.o.

G3120 Alkohol okozta központi idegrendszeri elfajulás

G3180 Egyéb meghatározott idegrendszeri elfajulásos betegségek

G35H0 Sclerosis multiplex

G3600 A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]

G3610 Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]

G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio

G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.

G3700 Diffúz sclerosis

G3710 A corpus callosum centrális demyelinisatiója

G3720 A híd centrális myelinolysise

G3730 Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében

G3780 A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei

G4400 Halmozott fejfájás syndroma

G4410 Éreredetű fejfájás m.n.o.

G4420 Tensiós típusú fejfájás

G4430 Idült, posttraumás fejfájás

G4440 Gyógyszer okozta fejfájás m.n.o.

G4480 Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák

G4540 Átmeneti globális amnesia

G4700 Elalvási és átalvási zavarok [insomniák]

G4710 Túlzott aluszékonyság [hypersomniák]

G4720 Az alvás-ébrenlét ciklus zavarai

G4730 Alvási apnoe

G4740 Narcolepsia és catalepsia

G4780 Egyéb alvászavarok

G4790 Alvászavar k.m.n.

G6010 Refsum betegség

G7000 Myasthenia gravis

G7100 Izom dystrophia

G7110 Myotoniás rendellenességek

G7120 Veleszületett myopathiák

G7130 Mitochondrialis izombántalom m.n.o.

G7180 Az izomzat egyéb elsődleges rendellenességei

G7190 Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n.

G7200 Gyógyszer okozta izombántalom

G7210 Alkoholos izombántalom

G7220 Egyéb mérgező anyagok okozta izombántalom

G7230 Periódikus bénulás

G7240 Gyulladásos myopathia m.n.o.

G7280 Egyéb meghatározott myopathiák

G7290 Myopathia k.m.n.

G8000 Spasticus agyi bénulás

G8010 Spasticus kétoldali bénulás

G8030 Dyskineticus agyi bénulás

G8040 Ataxiás agyi bénulás

G8080 Egyéb csecsemőkori agyi bénulás

G8090 Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.

G8100 Féloldali petyhüdt bénulás

G8110 Féloldali spasticus bénulás

G8200 Petyhüdt paraplegia

G8210 Spasticus paraplegia

G8310 Az egyik alsó végtag bénulása

G8320 Az egyik felső végtag bénulása

G8330 Egy végtag bénulása k.m.n.

G8380 Egyéb meghatározott bénulásos syndromák

G8390 Bénulásos syndroma k.m.n.

G9000 Idiopathiás perifériás autonóm idegbántalom

G9010 Családi dysautonomia [Riley-Day]

G9020 Horner-syndroma

G9030 Több szisztémát érintő elfajulás

G9100 Kommunikáló hydrocephalus

G9110 Elzáródásos hydrocephalus

G9120 Normál nyomású hydrocephalus

G9130 Sérülést követő hydrocephalus k.m.n.

G9180 Egyéb hydrocephalus

G92H0 Toxikus encephalopathia

G9300 Agyi tömlők (cysták)

G9310 Anoxiás agyi károsodás m.n.o.

G9320 Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás

G9340 Encephalopathia k.m.n.

G9350 Agyi nyomásfokozódás

G9360 Agyvizenyő

G9370 Reye-syndroma

G9380 Egyéb meghatározott agyi megbetegedések

G9390 Agyi rendellenesség k.m.n.

G9500 Syringomyelia és syringobulbia

G9510 Ér-eredetű gerincvelői bántalmak

G9520 Gerincvelő kompresszió k.m.n.

G9580 A gerincvelő egyéb meghatározott betegségei

G9590 A gerincvelő nem-meghatározott betegsége

G9600 Liquor csorgás

G9610 Az agyhártyák m.n.o. betegségei

G9680 A központi idegrendszer egyéb meghatározott betegségei

G9690 A központi idegrendszer betegsége k.m.n.

G9700 Liquor-csorgás gerinccsapolás következtében

G9710 Cysterna- és gerinccsapolás utáni egyéb reakció

G9720 Koponyaűri hypotensio kamrai shunt után

G9780 A központi idegrendszer egyéb beavatkozás utáni rendellenességei

G9790 Egyéb, beavatkozás utáni idegrendszeri rendellenesség k.m.n.

G98H0 Az idegrendszer m.n.o. egyéb rendellenességei

H4740 Látóideg-kereszteződés (chiasma) rendellenességei

H4750 Egyéb látópályák rendellenességei

H4760 A látókéreg rendellenességei

H4770 A látópályák rendellenessége, k.m.n.

I0200 Vitustánc rheumás szívbetegséggel

I0290 Vitustánc szívbetegség nélkül

I6720 Agyi arteriosclerosis

I6730 Progressiv vascularis leukoencephalopathia

I6750 Moyamoya-betegség

I6780 Egyéb, meghatározott cerebrovascularis betegségek

I6781 Nem traumás carotideo cavernosus fistula

M8691 A koponya csontjait érintő osteomyelitis

Q0000 Agyvelőhiány

Q0010 Koponya- és gerinchasadék

Q0020 Kisagyhiány

Q0100 Frontális agyvelősérv

Q0110 Nasofrontalis agyvelősérv

Q0120 Tarkótáji agyvelősérv

Q0180 Egyéb helyen lévő agyvelősérv

Q0190 Agyvelősérv, k.m.n.

Q02H0 Kisfejűség

Q0300 A Sylvius-csatorna rendellenességei

Q0310 A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája

Q0380 Egyéb veleszületett agyvelősérv

Q0390 Veleszületett vízfejűség, k.m.n.

Q0400 A kérgestest veleszületett rendellenességei

Q0410 A szaglókaréj hiánya

Q0420 Előagyhiány

Q0430 Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok

Q0440 Dysplasia septo-optica

Q0450 Megalencephalia

Q0460 Veleszületett agyi cysták

Q0480 Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q0490 Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége

Q0500 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel

Q0510 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel

Q0520 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel

Q0530 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel

Q0540 K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel

Q0550 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül

Q0560 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül

Q0570 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül

Q0580 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül

Q0590 Gerinchasadék, k.m.n.

Q0600 Gerincvelőhiány

Q0610 Gerincvelő hypoplasia és dysplasia

Q0620 A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia)

Q0630 A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei

Q0640 Hydromyelia

Q0680 A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q0690 A gerincvelő veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q0700 Arnold-Chiari syndroma

Q0780 Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendell.

Q0790 Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei

Q2741 Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban

Q2800 A praecerebralis erek arteriovenosus rendellenessége

Q2810 A praecerebralis erek egyéb rendellenességei

Q2811 A precerebralis erek arteriovenosus rendellenessége a fej-nyak régióban

Q2812 A precerebralis erek veleszületett vénás angiomája a fej-nyak régióban

Q2820 Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége

Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – hemispheriális

Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – axiális supratentoriális

Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – infratentoriális

Q2824 A keményburok arteriovenosus fistulája

Q2830 Az agyi erek egyéb rendellenességei

Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – cervicalis

Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – thoracalis

Q2884 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – lumbosacralis

Q2891 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak veleszületett ér rendell., k.m.n

Q7500 Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis)

Q7510 Dysostosis craniofacialis

Q7580 Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszül. rendell.

Q7590 Az agy- és arckoponyacsontok k.m.n. veleszületett rendellenességei

Q8510 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)

Q8580 Egyéb, m.n.o. phakomatosisok

Q8581 Hemangioblastoma cerebelli

Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális

Q8583 Hemangioblastoma spinális

Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi

R2000 A bőr érzéstelensége

R2010 Bőr hypaesthesia

R2020 Bőr paraesthesia

R2030 Hyperaesthesia

R2080 A bőrérzés egyéb és k.m.n. zavarai

R2500 Rendellenes fejmozgások

R2510 Tremor, k.m.n.

R2530 Fasciculatio

R2580 Egyéb és nem meghatározott kóros akaratlan mozgások

R2700 Ataxia, k.m.n.

R2780 A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága

R2900 Tetania

R2910 Meningismus

R2920 Reflex abnormitás

R2980 Ideg- és csont-izomrendszerrel kapcs. egyéb k.m.n. panaszok és tünetek

R4010 Stupor

R9000 Intracranialis térfoglaló folyamat

R9080 Közp. idegrendszer diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek

R9300 Koponya, fej diagn. képalkotó vizsg.nál talált, m.n.o. kóros leletek

R9400 A központi idegrendszer funkcionális vizsgálatainak kóros eredményei

R9410 Perifériás idegrendszer, érzékszervek funkc. vizsg.nak kóros eredménye

S0172 A fej többszörös mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe

S0192 A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe

S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.

S0400 A n. opticus és látópályák sérülése

S0800 A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása

T8181 Műtét vagy sérülés után állandósuló liguorsipoly, koponya

T8182 Műtét vagy sérülés után állandósuló liquorsipoly, gerinc

T8500 Az agykamrai shunt mechanikai szövődményei

T8510 A beültetett elektromos idegrendszeri stimulator mech. szövődményei

U9940 Laesio cerebri non-progressiva

U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis

U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam

U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque

U9980 Laesio cerebri progressiva

**** 01 023D Cerebrovascularis rendellenességek 18 év alatt

BETEGSÉGEK

G4730 Alvási apnoe

G9350 Agyi nyomásfokozódás

Q0390 Veleszületett vízfejűség, k.m.n.

Q0490 Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége

Q2820 Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége

Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – hemispheriális

Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – axiális supratentoriális

Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – infratentoriális

Q2824 A keményburok arteriovenosus fistulája

**** 01 023E Idegrendszer egyéb betegségei 18 év alatt

BETEGSÉGEK

G2490 Dystonia, k.m.n.

G4400 Halmozott fejfájás syndroma

G4420 Tensiós típusú fejfájás

G4430 Idült, posttraumás fejfájás

G4480 Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák

G8020 Csecsemőkori féloldali bénulás

G9000 Idiopathiás perifériás autonóm idegbántalom

G9690 A központi idegrendszer betegsége k.m.n.

G98H0 Az idegrendszer m.n.o. egyéb rendellenességei

R2020 Bőr paraesthesia

R2510 Tremor, k.m.n.

R2700 Ataxia, k.m.n.

R2910 Meningismus

U9940 Laesio cerebri non-progressiva

U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis

U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam

U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque

U9980 Laesio cerebri progressiva

**** 01 025A Traumás stupor, kóma

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A"

S0610 Traumás agyvizenyő

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B"

S0200 A koponyaboltozat törése

S0210 A koponyaalap törése

S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései

S0271 Koponyacsontok többszörös törései

S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései

S0620 Az agy diffúz sérülése

S0630 Lokalizált agysérülés

S0640 Epiduralis vérzés

S0650 Traumás subduralis vérzés

S0660 Traumás subarachnoidealis vérzés

S0670 Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel

TÁRSULT BETEGSÉGEK "C"

R4020 Coma, k.m.n.

("A" DIAGN. VAGY "B" DIAGN.) ÉS "C" DIAGN.

**** 01 025D Központi idegrendszer tudatzavarral járó traumái, kóma nélkül

BETEGSÉGEK

S0200 A koponyaboltozat törése

S0210 A koponyaalap törése

S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései

S0271 Koponyacsontok többszörös törései

S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései

S0620 Az agy diffúz sérülése

S0630 Lokalizált agysérülés

S0640 Epiduralis vérzés

S0650 Traumás subduralis vérzés

S0660 Traumás subarachnoidealis vérzés

S0670 Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel

**** 01 026C Intoxikált beteg izolált fejsérülésének sürgősségi ellátása

BETEGSÉGEK

S0000 A hajas fejbőr felületes sérülése

S0010 A szemhéj és szemkörüli terület zúzódása

S0020 A szemhéj és szemkörüli terület egyéb felületes sérülései

S0030 Az orr felületes sérülése

S0040 A fül felületes sérülése

S0050 Az ajak és szájüreg felületes sérülése

S0070 A fej többszörös felületes sérülése

S0080 A fej egyéb részének felületes sérülése

S0100 A fejbőr nyílt sebe

S0110 A szemhéj és szemkörüli terület nyílt sebe

S0120 Az orr nyílt sebe

S0140 Az arc és rágóizület területének nyílt sebe

S0150 Az ajak és szájüreg nyílt sebe

S0170 A fej többszörös nyílt sebe

S0171 A fej többszörös felületes nyílt sebe

S0190 A fej nyílt sebe, k.m.n.

S0191 A fej felületes nyílt sebe

S0220 Az orrcsont törése

S0240 Az arccsont törése

S0250 A fogak törése

S0260 Az állkapocs törése

S0300 Az állkapocs ficama

S0310 Az orrporc ficama

S0320 A fog ficama

S0340 Az állkapocs rándulása és húzódása

S0350 A fej más meg nem nevezett részei izületeinek és inainak húzódása

S0700 Az arc zúzódása

S0710 A koponya zúzódása

S0780 A fej egyéb részeinek zúzódása

S0800 A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása

S0810 A fül traumás amputatiója

S0900 A fej ereinek sérülése, m.n.o.

S0910 A fej izomzatának és inainak sérülése

S0920 A dobhártya traumás repedése

S0970 A fej többszörös sérülései

S0980 A fej egyéb meghatározott sérülései

ÉS "4", "5" TÍPUSÚ DIAGNÓZISOK

F1000 Alkohol okozta akut intoxikáció

F1200 Cannabis és származékai okozta akut intoxikáció

F1300 Nyugtatók és altatók okozta akut intoxikáció

F1400 Cocain okozta akut intoxikáció

F1500 Egyéb stimulánsok okozta akut intoxikáció

F1600 Hallucinogének okozta akut intoxikáció

FI700 Dohányzás okozta akut intoxikáció

F1800 Illékony oldószerek okozta akut intoxikáció

F1900 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta akut intoxikáció

ÉS BEAVATKOZÁSOK

85927 Intoxicalt fej sérült személy kivizsgálása és observatioja, ellátása

**** 01 026D Agyrázkódás, intracranialis sérülés kóma nélkül

BETEGSÉGEK

S0600 Agyrázkódás

S0610 Traumás agyvizenyő

S0680 Egyéb koponyaűri sérülések

S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n.

**** 01 0282 Infantilis központi idegrendszeri laesio

BETEGSÉGEK

U9930 Infantilis spinalis laesio (ISL)

U9940 Laesio cerebri non-progressiva

U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis

U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam

U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque

U9980 Laesio cerebri progressiva

**** 01 029A Endovascularis aneurysma műtétek a központi idegrendszer erein

BETEGSÉGEK

I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból

I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából

I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból

I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból

I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból

I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból

I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból

I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált

I6711 Arteria carotis interna nem rupturált aneurysmája

I6712 Arteria communicans anterior nem rupturált aneurismája

I6713 Arteria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája

I6714 Arteria cerebri media nem rupturált aneurysmája

I6715 Arteria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája

I6716 Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája

ÉS BEAVATKOZÁSOK

5387F Intracranialis aneurysma endovascularis műtéte

ÉS ESZKÖZÖK

01170 1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez

01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz

01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz

01175 Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához

01177 Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához

01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához

01179 Intraart.alk.fibrinolyticum intracran. ér superselect.fibrinolysiséhez

01181 Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására

**** 01 029C Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei

BETEGSÉGEK

D1801 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája

D1820 Juvenilis angiofibroma

D3560 Aortatest és egyéb paraganglionok jóindulatú daganata

D3561 A glomus caroticum paraganglion jóindulatú daganata

D3562 A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata

D3563 A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata

I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés

I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – hemispheriális

I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – axiális supratentoriális

I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – infratentoriális

I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – cervicalis

I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – thoracalis

I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – lumbosacralis

Q2800 A praecerebralis erek arteriovenosus rendellenessége

Q2810 A praecerebralis erek egyéb rendellenességei

Q2811 A precerebralis erek arteriovenosus rendellenessége a fej-nyak régióban

Q2812 A precerebralis erek veleszületett vénás angiomája a fej-nyak régióban

Q2820 Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége

Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – hemispheriális

Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – axiális supratentoriális

Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – infratentoriális

Q2824 A keményburok arteriovenosus fistulája

Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája

Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – cervicalis

Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – thoracalis

S0680 Egyéb koponyaűri sérülések

ÉS BEAVATKOZÁSOK

5387A Intracranalis érmalformatiok endovasc. műtéte

5387B Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja

5387C Carotideo-cavernosus fistula endovasc. embolisatioja

5387D Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja

5387E Extracranialis (arc, fej) malform. endovasc. embolisatioja

53965 Intracranialis erek ballon teszt occlusioja

ÉS ESZKÖZÖK

01170 1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez

01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz

01172 Áramlásvezérelt femorocerebralis mikrokatéter neuro-endovasc. beav.hoz

01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz

01174 Szabadon bevezethető mikrospirálok intracranialis érképletek zárásához

01175 Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához

01176 Kontrolláltan leválasztható mikroballon intracran.érképletek zárásához

01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához

01180 Oszt.méretű embolizációs részecskék intracran.intraspin.ér embolis.hoz

01181 Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására

**** 01 029D Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei, speciális intracranialis műtéttel

BETEGSÉGEK "A"

C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

D1800 Haemangioma, bármely lokalizációban

D1801 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája

D1820 Juvenilis angiofibroma

D3200 Agyburkok jóindulatú daganata

D3201 Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma

D3202 Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma

D3203 Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma

D3204 Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma

D3205 Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma

D3206 Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma

D3207 Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma

D3208 Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma

D3209 Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma

D320A Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma

D3210 Gerincvelőburkok jóindulatú daganata

D3211 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális cervicális meningeoma

D3212 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális thoracalis meningeoma

D3213 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális lumbális meningeoma

D3214 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális sacrális meningeoma

D3215 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: craniospinális meningeoma

D3560 Aortatest és egyéb paraganglionok jóindulatú daganata

D3561 A glomus caroticum paraganglion jóindulatú daganata

D3562 A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata

D3563 A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata

D4200 Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

Q2820 Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége

Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – hemispheriális

Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – axiális supratentoriális

Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – infratentoriális

Q2824 A keményburok arteriovenosus fistulája

Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája

Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – cervicális

Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – thoracalis

Q2884 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – lumbosacralis

Q8580 Egyéb, m.n.o. phakomatosisok

Q8581 Hemangioblastoma cerebelli

Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális

Q8583 Hemangioblastoma spinális

Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi

S0680 Egyéb koponyaűri sérülések

BETEGSÉGEK "B"

I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés

I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – hemispheriális

I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – axiális supratentoriális

I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – infratentoriális

I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – cervicalis

I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – thoracalis

I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – lumbosacralis

BEAVATKOZÁSOK "C"

5014F Basis meningeoma/supratent. extracerebr. tumor res.

5014I Hátsó scala supra-infratent. extracerebr. tumor transtr. eltávolítása

5014K Craniospin. extracerebralis tumor subboccip. eltáv.

50290 Transoralis craniospin.extracer.tu.eltáv.

52077 Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől

5385A Intracranialis dysgenetikus AVM, AV shunt resectio

5385B Spinalis extra v.intramedullaris AVM resectio

53950 Intracranialis saccularis aneurysma clippelése

53951 Többszörös intracran. saccul. aneurysmák clippelése

BEAVATKOZÁSOK "D"

5387A Intracranalis érmalformatiok endovasc. műtéte

5387B Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja

5387C Carotideo-cavernosus fistula endovasc. embolisatioja

5387D Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja

5387E Extracranialis (arc, fej) malform. endovasc. embolisatioja

53965 Intracranialis erek ballon teszt occlusioja

ESZKÖZÖK "F"

01170 1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez

01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz

01172 Áramlásvezérelt femorocerebralis mikrokatéter neuro-endovasc. beav.hoz

01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz

01174 Szabadon bevezethető mikrospirálok intracranialis érképletek zárásához

01175 Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához

01176 Kontrolláltan leválasztható mikrobailon intracran.érképletek zárásához

01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához

01180 Oszt.méretű embolizációs részecskék intracran.intraspin.ér embolis.hoz

("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV. ÉS "D" BEAV. ÉS "F" ESZKÖZ) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "C" BEAV. ÉS "F" ESZKÖZ)

**** 01 029E Endovascularis aneurysma műtétek áramlásmódosítással a központi idegrendszer erein

BETEGSÉGEK

16000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból

16010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából

16020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból

16030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból

16040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból

16050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból

16060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból

16710 Agyi aneurysma, nem-rupturált

16711 Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája

16712 Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája

16713 Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája

16714 Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája

16715 Artéria vertebralis és ágai nem rupturált aneurysmája

16716 Artéria basilaris nem rupturált aneurismája

ÉS BEAVATKOZÁSOK

5387G Intracranialis aneurysma endovascularis műtéte áramlásmódosítással

ÉS ESZKÖZÖK

01170 1 v. 2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez

01171 Drót vezérelt femorocerebr. mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz

01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz

01175 Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához

01177 Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához

01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához

01181 Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására

ÉS ESZKÖZÖK

0117A Sűrűfonatú öntáguló intracranialis stent

**** 01 029F Intracranialis erek szűkületeinek és elzáródásának neurointervenciós kezelése

BETEGSÉGEK

I6501 Az arteria vertebralis intracranialis elzáródása vagy szűkülete

I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete

I6521 Az arteria carotis intracranialis elzáródása vagy szűkülete

I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete

I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete

I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete

I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete

I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6700 Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója

ÉS BEAVATKOZÁSOK

33933 Intracranialis transarterialis revascularisatio akut iszkémiás stroke-ban

53958 Intracranialis érszűkületek percután translumináris angioplasztikája

ÉS ESZKÖZÖK

01170 1 v. 2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez

01171 Drót vezérelt femorocerebr. mikrokatéter neuroendovascularis beav.-hoz

01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz

01177 Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához

01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához

01179 Intraart. alk. fibrinolyticum intracran. ér superselect. fibrinolysiséhez

**** 01 029G Nyaki PTA

BETEGSÉGEK

I6502 Az arteria vertebralis extracranialis elzáródása vagy szűkülete

I6522 Az arteria carotis extracranialis elzáródása vagy szűkülete

I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete

ÉS BEAVATKOZÁSOK

53961 Nyaki percutan transluminaris angioplastica

ÉS ESZKÖZÖK

01170 1 v. 2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez

01171 Drót vezérelt femorocerebr. mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz

01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz

01182 Vasculáris stent nyaki nagyerek angioplasztikájához

01183 Ballon katéter nyaki nagyerek angioplasztikájához

01184 Distális védőeszköz nyaki nagyerek angioplasztikájához

**** 01 057Z Nagy, rutin intracranialis műtétek és gerincműtétek súlyos társult betegséggel

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

14011 Intracranialis képlet percutan biopszia, UH vezérelt

16980 Ventriculoscopia, intracranialis

34473 Intracranialis képlet percutan biopszia, CT vezérelt

50100 Punctio ventriculi cerebri, drain

50101 Epi-subdur.,intracerebralis tályog punctio/leszívás

50102 Intracranialis tumor cysta punctiója

50103 Subduralis effusio (csecsemő) punctio és drainge-a

50110 Trepanatio cranii, exploratio intracranialis

50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia

50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia

50113 Osteomyelitises koponyacsont resectio

50114 Subdur., subarachn. tér tartós drainage

50115 Epi-subdur,intracerebralis tályog tartós drainage

50116 Intracran. epi/subdur. abscessus feltárás, eltávolítás

50117 Subduralis haematoma eltávolítása

50118 Epiduralis intracranialis haematoma eltávolítása

50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása

5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása

5011B Subdurális effusio (csecsemőkori) radicalis eltávolítása

5011C Ventriculoscopias therapias beavatkozások

50120 Praefrontalis leukotomia

50121 Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio

50140 Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri

50141 Epileptogén focus és zóna excisioja

50142 Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után

50143 Resectio fungus seu prolapsus cerebri

50144 Res.abscessus supratentorialis cerebri

50145 Res.abscessus cerebellaris

50146 Lobectomia cerebri

50148 Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása

50149 Arnold-Chiari malformatio műtétje

5014D Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio

5014E Intaventricularis meningeoma eltávolítása

5014G Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással

5014M Agykéreg vagy agyhártya incisio

50151 Koponyacsont tumor, granuloma eltávolítás

50200 Impressiós koponyatörés ellátása

50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása

50202 Egyszerű craniostenosis műtétje

50203 Calvaria-plastica allo- vagy autografttal

50210 Duraplastica (cranialis) autolog

50211 Duraplastica (cranialis) homo-,heterolog

50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica

50213 Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect.

50214 A.meningea lekötése, resectioja

50216 Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio

50217 Frontobasalis sérülés ellátása

50218 Laterobasalis sérülés ellátása

50219 Extra-intracranialis arteriás bypass

50220 Ventriculo-cysternostomia (Torkildsen műtét)

50230 Ventriculo-atrialis shunt beültetés

50231 Ventriculo-peritonealis shunt beültetés

50232 Ventriculo-cavalis shunt beültetés

50240 Ventricularis shunt revisioja

50292 Optochiasmalis arachnolysis

50302 Decompressio spinalis anterior

50303 Decompressio spinalis anterolateralis

50311 Radicotomia spinalis intraduralis

50312 Spinalis accessorius és C 1–3 radicotomia

50314 Spinalis extra-, intraduralis v.intramedul.haemat.eltáv.

50320 Chordotomia laminectomiával

50322 Longitudinalis myelotomia

50331 Syringomyelia incisio, syringo-subarachnoid.shunt

50332 Syringo-peritonealis shunt

50333 Craniospin. átmenet decompr., IV.kamra kimenet reconstructio

50334 Intradur.extramed.dors.spinalis tu. eltávolítása

50336 Cauda-tumorok eltávolítása

50342 Spinalis meningocele és myelocele, reconstructio

50344 Tethered cord műtétje (diastematomyelia is)

50390 Spinalis neuropacemaker implantatio

50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia

50490 Janetta műtét (agyideg decompressio)

50761 Rathke-tasak cysta v.craniophar. punctio, drainage

51604 Transcranialis orbita feltárás

53180 Hallásjavító agytörzsi implantátio

53990 Decompressio arteriae vertebralis

58030 Discectomia anterior cervicalis

58031 Discectomia cervicalis anterior multiplex

58100 Ventrofixatio cervicalis lemezzel

58101 Ventrofixatio cervicalis csont+lemez

58103 Spondylodesis cervicalis anterior posteriorque

58104 Dens epistrophei törés csavaros fixatioja

58105 Cervicalis csigolyatest tu. elülső res. + fixatio

58107 Thorac./lumb. csigolyatest can.spin-ba terj.tu.eltávolítása

58109 Spondylodesis C–I–II (Magerl műtét)

5810A Craniospondylodesis posterior (C–0–I–II)

5810G Steffee lemezelés

5810L Spondylodesis ventrolateralis thoracalis

5810M Spondylodesis ventrodorsalis

5810P Spondylodesis-PLIF

5810R Scoliosis műtéti korrekciója, 3D módszerrel

81510 Agykamrai v. spinalis shunt leszívása, átöblítése

86610 Spinalis neuropacemaker behelyezése

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI

**** 01 058Z Idegrendszeri műtétek (kivéve: intracranialis műtétek, gerincműtétek) súlyos társult betegséggel

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50300 Hemilaminect. explor. / decompr. + foraminotomia

50301 Flavotomia intrasp.ligamentotomia + foraminotomia

50310 Radicotomia spinalis extraduralis

50312 Spinalis accessorius és C 1–3 radicotomia

50313 Spin.intradur. granuloma/absc. incisio

50330 Gerincvelői cysta incisioja

50340 Gerinctörés csontfragm.kiem., decompr.laminectomia

50341 Spinalis dura-graft

50345 Spin.epidur. granuloma/absc. resectio

50350 Epiduralis és periradicularis cicatrectomia

50351 Spinalis arachnolysis, adhesiolysis

50360 Lumbalis liquordrainage

50361 Lumbo-peritonealis shunt

50370 Percutan spinalis gyökroncsolás kémiai szerekkel

50371 Percutan spinalis elektro-(thermo-)radicotomia

50400 Excisio nervi intercostalis

50401 Trigeminus ág exhairesise

50403 Trigeminus ág kémiai szerrel történő roncsolása

50404 Gasser dúc percutan roncsolása

50405 Nervus accessorius neurotomia

50410 Neurinoma eltávolítása perifériás idegből

50411 Plexus brachialis neurinoma eltávolítása

50412 N.glossopharyngeus és N.vagus neurinoma eltáv.

50420 Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)

50421 Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)

50422 Sutura epi et perineuralis nervi

50423 Reanastomosis nervorum

50424 Plexus brachialis ágainak mikrosebészeti varrata

50431 Plexus brachialis decompressio, adhaesiolysis

50432 Carpal tunnel felszabadítás

50433 Adhaesiolysis plexus brachialis

50434 Adhaesiolysis nervi intercostalis

50435 Egyéb Tunnel syndromák műtétei

50440 Ideg-graft transplantatio (autolog)

50441 Ideg-graft transplantatio (homológ)

50450 Transpositio nervi periferialis

50451 Transpositio nervi facialis

50460 Anastomosis cruciatus nervi periferiális

50461 Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis

50462 Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis

50463 Invet.perif.idegsérülés revisio,neurinoma eltáv.

50471 Sympathectomia thoracalis chemica

50491 N.facialis decompressio (canalis n.VII.feltárás)

50492 Facialis tic műtétje (decompr.,rostritkítás)

50510 Sympathectomia thoracalis

50511 Sympathectomia lumbalis

50512 Sympathectomia lumbalis bilateralis

50513 Sympathectomia epinephrectomiamque

50514 Sympathectomia cervicalis (cervicothor.)

50530 Sutura nervi (para)sympathici

53800 Carotis embolectomia

53811 TEA subclavia

5381A TEA vertebralis

5381B TEA anonyma

5381E EEA carotis

5381F TEA carotis

53820 Érresectiók, reimplantatiók carotis

53821 Érresectiók, reimplantatiók subclavia

53822 Érresectiók, reimplantatiók vertebralis

5382E Supraaorticus aneurysma resectio

5382F Subclavia-carotis transpositio

5382G Carotis-subclavia transpositio

5382H Vertebralis-carotis transpositio

53830 Interpositio aorto-supraaorticus

5383K Interpositio subclavia-caroticus

5383L Interpositio axillo-caroticus

5383M Interpositio subclavia-subclavianus

5383N Interpositio carotico-subclavianus

5383P Interpositio carotico-caroticus

5383R Interpositio aorto-anonymalis

5383S Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin.

5383T Interpositio aorto-subclavianus

58102 Spondylodesis cervicalis posterior

5810B Harrington műtét

5810C Luque műtét

5810D Jacobs-mutet

5810E Rovátkolt lemezelés

5810N Spondylodesis translaminaris

84112 Crutchfield-húzás

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI

**** 01 059Z TIA, praecerebralis érelzáródások, epilepsiás roham, fejfájás súlyos társult betegséggel

BETEGSÉGEK

G4000 Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal

G4010 Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal

G4020 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal

G4030 Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák

G4040 Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák

G4050 Speciális epilepsiás syndromák

G4060 Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)

G4070 Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül

G4080 Egyéb epilepsia

G4100 Grand mal status epilepticus

G4110 Petit mal status epilepticus

G4120 Összetett részleges status epilepticus

G4180 Egyéb status epilepticus

G4190 Status epilepticus, k.m.n.

G4300 Migrén aura nélkül [közönséges migrén]

G4310 Migrén aurával [klasszikus migrén]

G4320 Status migrainosus

G4330 Szövődményes migrén

G4380 Egyéb migrén

G4500 Vertebrobasilaris syndroma

G4510 Arteria carotis syndroma (féltekei)

G4520 Többszörös és kétoldali praecerebralis arteria syndromák

G4530 Amaurosis fugax

G4580 Egyéb, átmeneti agyi ischaemiás attakok és rokon syndromák

G4590 Átmeneti agyi ischaemiás attak (TIA) k.m.n.

I64H0 Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve

I6770 Agyi ütőérgyulladás, m.n.o.

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI

**** 01 060Z Idegrendszer egyéb betegségei súlyos társult betegséggel

BETEGSÉGEK

A0660 Amoebás agytályog (G07*)

A2030 Pestises agyhártyagyulladás

A3900 Meningococcus okozta agyhártyagyulladás (G01*)

A5210 Symptomás neurosyphilis

A5220 Aszimptomatikus neurosyphilis

A8000 Heveny poliomyelitis, vaccinálás következtében

A8010 Heveny poliomyelitis, vad vírus, behurcolt

A8020 Heveny poliomyelitis, vad vírus, honi

A8030 Heveny poliomyelitis egyéb és k.m.n.

A8090 Heveny poliomyelitis k.m.n.

A8100 Creutzfeldt-Jakob betegség

A8110 Subacut sclerotisáló panencephalitis

A8120 Progresszív, multifocalis leukoencephalopathia

A8180 A központi idegrendszer egyéb slow vírus fertőzései

A8190 A központi idegrendszer slow vírus fertőzés, k.m.n.

A8300 Japán encephalitis

A8310 Nyugati ló-encephalitis

A8320 Keleti ló-encephalitis

A8330 Saint Louis encephalitis

A8340 Ausztrál encephalitis

A8350 Kaliforniai encephalitis

A8360 Rocio-vírus betegség

A8380 Egyéb szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás

A8390 Szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.

A8400 Távol-keleti kullancs encephalitis [Orosz tavaszi-nyári encephalitis]

A8410 Közép-európai kullancs encephalitis

A8480 Egyéb kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás

A8490 Kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.

A8500 Enterovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*)

A8510 Adenovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*)

A8520 Ízeltlábúak által terjesztett agyvelőgyulladás, k.m.n.

A8580 Egyéb meghatározott vírusos agyvelőgyulladás

A86H0 Vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.

A8700 Enterovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)

A8710 Adenoviras által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)

A8720 Lymphocytás choriomeningitis

A8780 Egyéb vírusos agyhártyagyulladás

A8790 Vírusos agyhártyagyulladás k.m.n.

A8880 A központi idegrendszer egyéb meghatározott vírusfertőzései

A89H0 A központi idegrendszer vírusfertőzései, k.m.n.

B0030 Herpesvirus agyhártyagyulladás (G02.0*)

B0040 Herpesvirus agyvelőgyulladás (G05.1*)

B0100 Agyhártyagyulladás bárányhimlő miatt (G02.0*)

B0110 Agyvelőgyulladás bárányhimlő miatt (G05.1*)

B0200 Zoster agyvelőgyulladás (G05.1*)

B0210 Zoster agyhártyagyulladás (G02.0*)

B0220 Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel

B0500 Agyvelőgyulladással szövődött kanyaró (G05.1*)

B0510 Agyhártyagyulladással szövődött kanyaró (G02.0*)

B0600 Rózsahimlő idegrendszeri szövődményekkel

B2610 Mumps-meningitis (G02.0*)

B2620 Mumps-encephalitis (G05.1*)

B3750 Candida okozta agyhártyagyulladás (G02.1*)

B3840 Coccidioidomycosis agyhártyagyulladás (G02.1*)

C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása

C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.

C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata

C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata

C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata

C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C9691 Nyirok/vérképző és kapcs. szöv.-k mal.dag. a kp. IR.-ben é/v burkaban

D1641 Az agykoponya csontjainak jóindulatú daganata

D1701 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak jóindulatú zsírszöveti daganata

D1801 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája

D1811 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak lymphangiomája

D1820 Juvenilis angiofibroma

D3200 Agyburkok jóindulatú daganata

D3201 Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma

D3202 Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma

D3203 Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma

D3204 Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma

D3205 Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma

D3206 Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma

D3207 Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma

D3208 Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma

D3209 Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma

D320A Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma

D3210 Gerincvelőburkok jóindulatú daganata

D3211 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális cervicális meningeoma

D3212 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális thoracalis meningeoma

D3213 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális lumbális meningeoma

D3214 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális sacrális meningeoma

D3215 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: craniospinális meningeoma

D3290 Meninx jóindulatú daganata, k.m.n.

D3300 Supratentorialis agy jóindulatú daganata

D3310 Infratentorialis agy jóindulatú daganata

D3320 Agy k.m.n. jóindulatú daganata

D3330 Agyidegek jóindulatú daganata

D3340 Gerincvelő jóindulatú daganata

D3370 A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata

D3390 Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n.

D3530 Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata

D3540 Tobozmirigy jóindulatú daganata

D3610 Perifériás idegek és az autonom idegrendszer jóindulatú daganata

D4200 Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4210 Gerincvelőburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4290 Meninx bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.

D4300 Supratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4310 Infratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4320 Agy, k.m.n. bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4330 Agyidegek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4340 Gerincvelő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4370 A közp. idegrendszer egyéb részeinek bizonytalan viselkedésű daganata

D4390 Központi idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata, k.m.n.

D4440 Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata

D7602 Langerhans-sejt histiocytosis közp.idegr. v. burkainak érintettségével

D7604 A koponya csontot érintő Langerhans-sejt histiocytosis

G0000 Haemophilus agyhártyagyulladás

G0010 Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás

G0020 Streptococcus okozta agyhártyagyulladás

G0030 Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás

G0080 Egyéb baktérium okozta agyhártyagyulladás

G0090 Baktérium okozta agyhártyagyulladás k.m.n.

G0300 Nem gennykeltők okozta agyhártyagyulladás

G0310 Idült agyhártyagyulladás

G0320 Jóindulatú, visszatérő agyhártyagyulladás [Mollaret]

G0380 Egyéb meghatározott eredetű agyhártyagyulladás

G0390 Agyhártyagyulladás k.m.n.

G0400 Heveny disszeminált agyvelőgyulladás

G0410 Trópusi spasticus paraplegia

G0420 Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o.

G0480 Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis

G0490 Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n.

G0600 Intracranialis tályog és granuloma

G0610 Intraspinalis tályog és granuloma

G0620 Extraduralis és subduralis tályog k.m.n.

G08H0 Koponyaűri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis

G10H0 Huntington-kór

G1200 Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]

G1210 Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás

G1220 Mozgató neuron megbetegedés

G1280 Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák

G20H0 Parkinson-kór

G2100 Rosszindulatú neurolepticus syndroma

G2110 Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus

G2120 Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus

G2130 Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus

G2180 Egyéb másodlagos parkinsonismus

G2300 Hallervorden-Spatz betegség

G2310 Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia

G2320 Striatonigralis elfajulás

G2380 A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései

G2390 A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége

G2400 Gyógyszer kiváltotta dystonia

G2410 Idiopathiás familiaris dystonia

G2420 Idiopathiás nem-familiaris dystonia

G2430 Spasticus torticollis

G2440 Idiopathiás orofacialis dystonia

G2480 Egyéb dystonia

G2500 Essentialis tremor

G2510 Gyógyszer-indukálta tremor

G2520 Egyéb meghatározott tremorok

G2530 Myoclonus

G2540 Gyógyszer-indukálta chorea

G2550 Egyéb chorea

G2560 Gyógyszer-indukálta és egyéb szervi eredetű tic-ek

G2580 Egyéb meghatározott, extrapyramidalis és mozgási rendellenességek

G2590 Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n.

G3000 Korai kezdetű Alzheimer-kór

G3010 Késői kezdetű Alzheimer-kór

G3080 Egyéb Alzheimer-kór

G3090 Alzheimer-kór k.m.n.

G3100 Körülírt agyi sorvadás

G3110 Aggkori agyi elfajulás, m.n.o.

G3120 Alkohol okozta központi idegrendszeri elfajulás

G3180 Egyéb meghatározott idegrendszeri elfajulásos betegségek

G35H0 Sclerosis multiplex

G3600 A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]

G3610 Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]

G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio

G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.

G3700 Diffúz sclerosis

G3710 A corpus callosum centrális demyelinisatiója

G3720 A híd centrális myelinolysise

G3730 Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében

G3740 Félheveny nekrotizáló myelitis

G3780 A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei

G4400 Halmozott fejfájás syndroma

G4430 Idült, posttraumás fejfájás

G4480 Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák

G4700 Elalvási és átalvási zavarok [insomniák]

G4710 Túlzott aluszékonyság [hypersomniák]

G4720 Az alvás-ébrenlét ciklus zavarai

G4730 Alvási apnoe

G4740 Narcolepsia és catalepsia

G5000 Trigeminus neuralgia

G5010 Atípusos arcfájdalom

G5080 A n. trigeminus egyéb rendellenességei

G5090 A n. trigeminus rendellenessége k.m.n.

G5100 Bell-féle bénulás

G5110 Geniculatum ganglionitis

G5120 Melkersson-syndroma

G5130 Clonusos féloldali facialis görcs

G5140 Facialis myokymia

G5180 Az arcideg egyéb rendellenességei

G5190 Az arcideg rendellenessége k.m.n.

G5200 A szaglóideg rendellenességei

G5210 A n. glossopharyngeus rendellenességei

G5220 A n. vagus rendellenességei

G5230 A n. hypoglossus rendellenességei

G5270 Több agyideg rendellenességei

G5280 Az agyidegek egyéb meghatározott rendellenességei

G5290 Agyideg rendellenesség k.m.n.

G5400 Plexus brachialis rendellenességek

G5410 Ágyéki-keresztcsonti plexus rendellenességek

G5420 Nyaki gyök-rendellenességek m.n.o.

G5430 Háti gyök-rendellenességek m.n.o.

G5440 Ágyéki-keresztcsonti gyök-rendellenességek m.n.o.

G5450 Amyotrophia neuralgica

G5460 Végtag fantom-syndroma fájdalommal

G5470 Végtag fantom-syndroma fájdalom nélkül

G5480 Egyéb gyök és plexus rendellenességek

G5490 Gyök és plexus rendellenesség k.m.n.

G5600 Carpal tunnel (carpalis alagút) syndroma

G5610 A n. medianus egyéb károsodásai

G5620 A n. ulnaris károsodása

G5630 A. n. radialis károsodása

G5680 A felső végtag egyéb mononeuropathiái

G5690 Felső végtagi mononeuropathia, k.m.n.

G5700 A n. ischiadicus károsodása

G5710 Meralgia paraesthetica

G5720 A. n. femoralis károsodása

G5730 A n. popliteus lat. károsodása

G5740 A n. popliteus int. károsodása

G5750 Tarsalis alagút syndroma

G5760 A n. plantaris károsodása

G5780 Az alsó végtagok egyéb mononeuropathiái

G5790 Alsó végtagi mononeuropathia, k.m.n.

G5800 Borda közti ideg bántalom

G5870 Többszörös mononeuritis

G5880 Egyéb meghatározott mononeuropathiák

G5890 Mononeuropathia, k.m.n.

G6000 Örökletes mozgató- és érzőideg bántalom

G6010 Refsum betegség

G6020 Örökletes ataxiához társuló idegbántalom

G6030 Idiopathiás progresszív neuropathia

G6080 Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak

G6090 Örökletes és idiopathiás neuropathia k.m.n.

G6100 Guillain-Barré-syndroma

G6110 Serum neuropathia

G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák

G6190 Gyulladásos polyneuropathia k.m.n.

G6200 Gyógyszer okozta polyneuropathia

G6210 Alkoholos polyneuropathia

G6220 Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia

G6280 Egyéb meghatározott polyneuropathiák

G6290 Polyneuropathia k.m.n.

G64H0 A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései

G7000 Myasthenia gravis

G7010 Toxikus myoneuralis megbetegedések

G7020 Veleszületett és fejlődési myasthenia

G7080 Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek

G7090 Myoneuralis rendellenesség, k.m.n.

G7100 Izom dystrophia

G7110 Myotoniás rendellenességek

G7120 Veleszületett myopathiák

G7130 Mitochondrialis izombántalom m.n.o.

G7180 Az izomzat egyéb elsődleges rendellenességei

G7190 Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n.

G7200 Gyógyszer okozta izombántalom

G7210 Alkoholos izombántalom

G7220 Egyéb mérgező anyagok okozta izombántalom

G7230 Periódikus bénulás

G7240 Gyulladásos myopathia m.n.o.

G7280 Egyéb meghatározott myopathiák

G7290 Myopathia k.m.n.

G8000 Spasticus agyi bénulás

G8010 Spasticus kétoldali bénulás

G8020 Csecsemőkori féloldali bénulás

G8030 Dyskineticus agyi bénulás

G8040 Ataxiás agyi bénulás

G8080 Egyéb csecsemőkori agyi bénulás

G8090 Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.

G8100 Féloldali petyhüdt bénulás

G8110 Féloldali spasticus bénulás

G8200 Petyhüdt paraplegia

G8210 Spasticus paraplegia

G8220 Paraplegia k.m.n.

G8230 Petyhüdt tetraplegia

G8240 Spasticus tetraplegia

G8250 Tetraplegia k.m.n.

G8300 Felső végtag kétoldali bénulása

G8310 Az egyik alsó végtag bénulása

G8320 Az egyik felső végtag bénulása

G8330 Egy végtag bénulása k.m.n.

G8340 Cauda equina syndroma

G8380 Egyéb meghatározott bénulásos syndromák

G8390 Bénulásos syndroma k.m.n.

G9000 Idiopathiás perifériás autonóm idegbántalom

G9010 Családi dysautonomia [Riley-Day]

G9020 Horner-syndroma

G9030 Több szisztémát érintő elfajulás

G9080 Az autonóm idegrendszer egyéb rendellenességei

G9090 Az autonóm idegrendszer rendellenessége k.m.n.

G9100 Kommunikáló hydrocephalus

G9110 Elzáródásos hydrocephalus

G9120 Normál nyomású hydrocephalus

G9130 Sérülést követő hydrocephalus k.m.n.

G9180 Egyéb hydrocephalus

G92H0 Toxikus encephalopathia

G9300 Agyi tömlők (cysták)

G9310 Anoxiás agyi károsodás m.n.o.

G9320 Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás

G9340 Encephalopathia k.m.n.

G9350 Agyi nyomásfokozódás

G9360 Agyvizenyő

G9370 Reye-syndroma

G9380 Egyéb meghatározott agyi megbetegedések

G9500 Syringomyelia és syringobulbia

G9510 Ér-eredetű gerincvelői bántalmak

G9520 Gerincvelő kompresszió k.m.n.

G9580 A gerincvelő egyéb meghatározott betegségei

G9590 A gerincvelő nem-meghatározott betegsége

G9600 Liquor csorgás

G9610 Az agyhártyák m.n.o. betegségei

G9680 A központi idegrendszer egyéb meghatározott betegségei

G9700 Liquor-csorgás gerinccsapolás következtében

G9710 Cysterna- és gerinccsapolás utáni egyéb reakció

G9720 Koponyaűri hypotensio kamrai shunt után

G9780 A központi idegrendszer egyéb beavatkozás utáni rendellenességei

G9790 Egyéb, beavatkozás utáni idegrendszeri rendellenesség k.m.n.

G98H0 Az idegrendszer m.n.o. egyéb rendellenességei

H4720 Látóideg sorvadás (Athropia n. optici)

H4740 Látóideg-kereszteződés (chiasma) rendellenességei

H4750 Egyéb látópályák rendellenességei

H4760 A látókéreg rendellenességei

H4770 A látópályák rendellenessége, k.m.n.

H4900 III. agyideg [n. oculomotorius] bénulása

H4910 IV. agyideg [n. trochlearis] bénulása

H4920 VI. agyideg [n. abducens] bénulása

I0200 Vitustánc rheumás szívbetegséggel

I0290 Vitustánc szívbetegség nélkül

I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból

I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából

I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból

I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból

I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból

I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból

I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból

I6070 Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából

I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés

I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – hemispheriális

I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – axiális supratentoriális

I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – infratentoriális

I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – cervicalis

I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – thoracalis

I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége – lumbosacralis

I6090 Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.

I6100 Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis

I6110 Agyállományi vérzés féltekében, corticalis

I6120 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.

I6130 Agyállományi vérzés agytörzsben

I6140 Agyállományi vérzés kisagyban

I6150 Agyállományi vérzés agykamrában

I6160 Agyállományi vérzés több lokalizációban

I6180 Agyállományi vérzés, egyéb

I6190 Agyállományi vérzés, k.m.n.

I6200 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)

I6210 Extraduralis vérzés

I6290 Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.

I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt

I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt

I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt

I6380 Agyi infarctus, egyéb

I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete

I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete

I6520 Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete

I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete

I6580 Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete

I6590 Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete

I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete

I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete

I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete

I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete

I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6680 Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete

I6690 Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6700 Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója

I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált

I6711 Arteria carotis interna nem rupturált aneurysmája

I6712 Arteria communicans anterior nem rupturált aneurismája

I6713 Arteria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája

I6714 Arteria cerebri media nem rupturált aneurysmája

I6715 Arteria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája

I6716 Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája

I6720 Agyi arteriosclerosis

I6730 Progressiv vascularis leukoencephalopathia

I6740 Hypertensiv encephalopathia

I6750 Moyamoya-betegség

I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése

I6780 Egyéb, meghatározott cerebrovascularis betegségek

I6781 Nem traumás carotideo cavernosus fistula

M2130 Csukló vagy láb bénulása (szerzett)

M5300 Cervicocranalis syndroma

M5310 Cervicobrachialis syndroma

M7920 Neuralgia és neuritis, k.m.n.

M8691 A koponya csontjait érintő osteomyelitis

Q0000 Agyvelőhiány

Q0010 Koponya- és gerinchasadék

Q0020 Kisagyhiány

Q0100 Frontális agyvelősérv

Q0110 Nasofrontalis agyvelősérv

Q0120 Tarkótáji agyvelősérv

Q0180 Egyéb helyen lévő agyvelősérv

Q0190 Agyvelősérv, k.m.n.

Q0300 A Sylvius-csatorna rendellenességei

Q0310 A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája

Q0380 Egyéb veleszületett agyvelősérv

Q0390 Veleszületett vízfejűség, k.m.n.

Q0400 A kérgestest veleszületett rendellenességei

Q0410 A szaglókaréj hiánya

Q0420 Előagyhiány

Q0430 Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok

Q0440 Dysplasia septo-optica

Q0450 Megalencephalia

Q0460 Veleszületett agyi cysták

Q0480 Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q0490 Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége

Q0500 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel

Q0510 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel

Q0520 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel

Q0530 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel

Q0540 K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel

Q0550 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül

Q0560 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül

Q0570 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül

Q0580 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül

Q0590 Gerinchasadék, k.m.n.

Q0600 Gerincvelőhiány

Q0610 Gerincvelő hypoplasia és dysplasia

Q0620 A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia)

Q0630 A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei

Q0640 Hydromyelia

Q0680 A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q0690 A gerincvelő veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q0700 Arnold-Chiari syndroma

Q0780 Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendell.

Q0790 Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei

Q2741 Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban

Q2800 A praecerebralis erek arteriovenosus rendellenessége

Q2810 A praecerebralis erek egyéb rendellenességei

Q2811 A precerebralis erek arteriovenosus rendellenessége a fej-nyak régióban

Q2812 A precerebralis erek veleszületett vénás angiomája a fej-nyak régióban

Q2820 Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége

Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – hemispheriális

Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – axiális supratentoriális

Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – infratentoriális

Q2824 A keményburok arteriovenosus fistulája

Q2830 Az agyi erek egyéb rendellenességei

Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája

Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – cervicalis

Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – thoracalis

Q2884 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – lumbosacralis

Q2891 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak veleszületett ér rendell., k.m.n

Q7500 Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis)

Q7510 Dysostosis craniofacialis

Q7580 Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszül. rendell.

Q7590 Az agy- és arckoponyacsontok k.m.n. veleszületett rendellenességei

Q8510 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)

Q8580 Egyéb, m.n.o. phakomatosisok

Q8581 Hemangioblastoma cerebelli

Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális

Q8583 Hemangioblastoma spinális

Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi

R2500 Rendellenes fejmozgások

R2900 Tetania

R2910 Meningismus

R4010 Stupor

R9000 Intracranialis térfoglaló folyamat

R9080 Közp. idegrendszer diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek

R9300 Koponya, fej diagn. képalkotó vizsg.nál talált, m.n.o. kóros leletek

R9400 A központi idegrendszer funkcionális vizsgálatainak kóros eredményei

R9410 Perifériás idegrendszer, érzékszervek funkc. vizsg.nak kóros eredménye

S0172 A fej többszörös mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe

S0192 A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe

S0200 A koponyaboltozat törése

S0210 A koponyaalap törése

S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései

S0271 Koponyacsontok többszörös törései

S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései

S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.

S0400 A n. opticus és látópályák sérülése

S0410 A n. oculomotorius sérülése

S0420 A n. trochlearis sérülése

S0430 A n. trigeminus sérülése

S0440 A n. abducens sérülése

S0450 A n. facialis sérülése

S0460 A n. (stato-) acusticus sérülése

S0470 A n. accessorius sérülése

S0480 Más agyidegek sérülése

S0490 K.m.n. agyideg sérülése

S0600 Agyrázkódás

S0610 Traumás agyvizenyő

S0620 Az agy diffúz sérülése

S0630 Lokalizált agysérülés

S0640 Epiduralis vérzés

S0650 Traumás subduralis vérzés

S0660 Traumás subarachnoidealis vérzés

S0670 Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel

S0680 Egyéb koponyaűri sérülések

S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n.

S0800 A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása

S1400 A nyaki gerincvelő rázkódása oedemával

S1410 A nyaki gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései

S1420 A nyaki gerinc ideggyökének sérülése

S1430 A karfonat sérülése

S1440 A nyak perifériás idegeinek sérülése

S1450 A nyaki sympathicus idegek sérülése

S1460 A nyak egyéb és k.m.n. idegeinek sérülése

S2400 A háti gerincvelő rázkódása és oedemája

S2410 A háti gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései

S2420 A háti gerinc ideggyökének sérülése

S2430 A mellkas perifériás idegeinek sérülése

S2440 A háti sympathicus ideg sérülése

S2450 A mellkas egyéb idegeinek sérülése

S2460 A mellkas k.m.n. idegének sérülése

S3400 Az ágyéki gerincvelő rázkódása és oedemája

S3410 Az ágyéki gerincvelő egyéb sérülése

S3420 Ágyéki és kereszttáji ideggyök sérülése

S3430 A cauda equina sérülése

S3440 A lumboscaralis plexus sérülése

S3450 Az ágyéki, kereszttájéki és medencei symphaticus idegek sérülése

S3460 A hasüreg és medence perifériás idegeinek sérülése

S3480 A has és medence k.m.n. idegeinek sérülése

S4400 Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában

S4410 A nervus medianus sérülése a felkar magasságában

S4420 A nervus radialis sérülése a felkar magasságában

S4430 A nervus axillaris sérülése

S4440 A nervus musculocutaneus sérülése

S4450 A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében

S4470 Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében

S4480 Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében

S4490 K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében

S5400 A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében

S5410 A N. medianus sérülése az alkar szintjében

S5420 A N. radialis sérülése az alkar szintjében

S5430 Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében

S5470 Több ideg sérülése az alkar szintjében

S5480 Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében

S5490 K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében

S6400 Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S6410 A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében

S6420 A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S6430 A hüvelykujj idegének sérülése

S6440 A kéz egyéb ujjának idegsérülése

S6470 Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S6480 Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében

S6490 K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S7400 A N. ischiadicus sérülése a csípő és comb szintjében

S7410 A N. femoralis sérülése a csípő és comb szintjében

S7420 Érzőideg sérülése a csípő és comb szintjében

S7470 Több ideg sérülése a csípő és comb szintjében

S7480 Egyéb idegek sérülése a csípő és comb szintjében

S7490 K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében

S8400 A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében

S8410 A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében

S8420 Érzőideg sérülése a lábszár szintjében

S8470 Több ideg sérülése a lábszár szintjében

S8480 Egyéb idegek sérülése a lábszár szintjében

S8490 K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében

S9400 A N. plantaris lateralis sérülése

S9410 A N. plantaris medialis sérülése

S9420 A N. peroneus profundus sérülése a boka és láb szintjében

S9430 Érzőideg sérülése a boka és láb szintjében

S9470 A boka és láb több idegének sérülése a boka és láb szintjében

S9480 Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében

S9490 K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében

T08H0 Gerinctörés, szintje nem meghatározott

T0930 A gerincvelő sérülése, k.m.n. szintben

T0940 K.m.n. ideg, gerincvelői ideggyök és törzsi idegfonat sérülése

T1440 Nem meghatározott testtájék idegének vagy idegeinek sérülése

T8181 Műtét vagy sérülés után állandósuló liguorsipoly, koponya

T8182 Műtét vagy sérülés után állandósuló liquorsipoly, gerinc

T8500 Az agykamrai shunt mechanikai szövődményei

T8510 A beültetetett elektromos idegrendszeri stimulator mech. szövődményei

U9930 Infantilis spinalis laesio (ISL)

U9940 Laesio cerebri non-progressiva

U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis

U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam

U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque

U9980 Laesio cerebri progressiva

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI

**** Főcsoport: 02 Szembetegségek

**** 02 0610 Szaruhártya-átültetés

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51253 Transplantatio comeae

51261 Collar-stud prothesis

51262 Keratoprothesis insertio

51373 Transplantatio sclerocomeae

**** 02 0611 Szaruhártya-átültetés műlencse-beültetéssel

BETEGSÉGEK

H1600 Szarahártya fekély

H1610 Egyéb felszínes szaruhártya-gyulladás, kötőhártya-gyulladás nélkül

H1630 Interstitialis és mély szaruhártya-gyulladás

H1640 Szarahártya neovascularisatio

H1680 Egyéb szaruhártya-gyulladások

H1690 Szarahártya-gyulladás, k.m.n.

H1700 Leukoma adhaerens

H1710 Egyéb központi szarahártya homály

H1780 Egyéb szaruhártya hegek és homályok

H1790 Szarahártya heg és homály, k.m.n.

H1800 Szarahártya pigmentatiók és lerakódások

H1810 Bullosus keratopathia

H1820 Egyéb szaruhártya vizenyő

H1830 Elváltozások a szarahártya membránjaiban

H1840 Szarahártya elfajulás

H1850 Örökletes szarahártya dystrophiák

H1860 Keratoconus

H1870 Egyéb szaruhártya deformitások

H1880 A szaruhártya egyéb, meghatározott rendellenességei

H1890 Szarahártya rendellenesség, k.m.n.

H2500 Kezdődő öregkori szürkehályog

H2510 Öregkori lencsemag-homály

H2520 Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus

H2580 Egyéb öregkori szürkehályog

H2590 Öregkori szürkehályog, k.m.n.

H2600 Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog

H2610 Sérüléses szürkehályog

H2620 Szövődményes szürkehályog

H2630 Gyógyszer okozta szürkehályog

H2640 Utóhályog

H2680 Egyéb határozott szürkehályog

H2690 Szürkehályog, k.m.n.

H2700 Lencsehiány (aphakia)

H2710 A lencse dislocatiója

H2780 A lencse egyéb meghatározott rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51253 Transplantatio corneae

51261 Collar-stud prothesis

51262 Keratoprothesis insertio

51373 Transplantatio sclerocomeae

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51470 Anterior Chamber Lens implantatio

51471 Posterior Chamber Lens implantatio

51475 Műlencse varrattal történő rögzítése

ÉS ESZKÖZÖK

01201 Műlencse

01203 Hajlítható műlencse

**** 02 0612 Szem felületi elváltozásainak kezelése amnionnal

BETEGSÉGEK

C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata

C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata

D0920 Szem in situ carcinomája

D3100 Kötőhártya jóindulatú daganata

D3110 Szaruhártya jóindulatú daganata

H0200 Entropium és szemhéj trichiasis

H1100 Kúszóhártya

H1120 Kötőhártya hegek

H1600 Szaruhártya fekély

H1610 Egyéb felszínes szaruhártya-gyulladás, kötőhártya-gyulladás nélkül

H1620 Kötőhártya-szaruhártya gyulladás

H1630 Interstitialis és mély szaruhártya-gyulladás

H1640 Szaruhártya neovascularisatio

H1680 Egyéb szaruhártya-gyulladások

H1800 Szaruhártya pigmentatiók és lerakódások

H1810 Bullosus keratopathia

H1820 Egyéb szaruhártya vizenyő

H1830 Elváltozások a szaruhártya membránjaiban

H1840 Szaruhártya elfajulás

H1850 Örökletes szaruhártya dystrophiák

T2610 A szaruhártya és kötőhártya égése

T2660 A szaruhártya és kötőhártya maródása

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51254 Amnion felhelyezése a szemfelszínre

ÉS ESZKÖZÖK

01407 Biológiai implantátum (konzervált amnion)

**** 02 0620 Szem speciális műtétei

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁS

51650 Szemgödri implant. behelyezés

ÉS ESZKÖZ

01202 Szemgödri implantátum

**** 02 0630 Retina műtétek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51476 Pneumaticus retinopexia

51520 Scleralis plomb. implant.

51534 Cerclage bulbi

51550 Cryopexia transconj./transscl. retinae/chorioideae

**** 02 0633 Neovascularisatióval járó időskori maculadegeneratio kezelése

BETEGSÉGEK "A"

H3000 Gócos chorioretinealis gyulladás

H3010 Disszeminált chorioretinealis gyulladás

H3100 Chorioretineális hegek

H3130 Érhártya vérzés és repedés

H3530 Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás

BEAVATKOZÁSOK "B"

12219 Neovascularisatioval járó időskori macula degeneráció fotodinámiás kezelése

VAGY BEAVATKOZÁSOK "C"

12220 Neovascularisatioval járó időskori macula degeneráció kezelése intravitreális injektálással

BEAVATKOZÁSOK "D"

06041 Verteporfin

BEAVATKOZÁSOK "E"

06040 Ranibizumab

06029 Aflibercept

BEAVATKOZÁSOK "F"

12218 OGYÉI engedélye alapján végzett indikáción túli kezelés

"A" DIAGN. ÉS (("B" BEAV. ÉS "F" TÍPUSKÉNT "D" BEAV.) VAGY ("C" BEAV. ÉS "F" TÍPUSKÉNT "E" BEAV.) VAGY "B" TÍPUSKÉNT "F" BEAV.)

**** 02 0640 Orbita műtétek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51600 Decompressio orbitae

51601 Orbita drainage

51602 Krönlein-műtét

51603 Orbita decompr. sin. maxillaris felé

51620 Bulbus evisceratio

51630 Bulbus enucleatio

51631 Exenteratio et plastica orbitae

51640 Orbitatartalom kimetszés

51660 Szemgödri implant. eltávolítás

51670 Orbita reconstructio

57650 Orbita törések nyílt repositiója

VAGY BEAVATKOZÁSOK

51650 Szemgödri implant. behelyezés

**** 02 0650 Primer iris műtétek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

39122 Laser iridotomia

51331 Cyclodiathermia

51333 Cyclodialysis

51334 Iridectomia antiglauc.

51340 Excisio prolapsus iridis

51351 Iridosclerostomia

51352 Iridectomia optikai

51353 Sphincterotomia iridis, sphincterolysis

51354 Transfixio iridis

51355 Iridotomia

51356 Cyclectomia

51357 Iridocyclectomia

51358 Iridectomia

51360 Iris plastica, varrat

51361 Adhaesiolysis intraocularis segmentis anterioris

51362 Repositio prolapsus iridis

51381 Adhaesiolysis intraocularis

51382 Synechiolysis intraocularis

51590 Cyclophotocoagulatio

**** 02 0660 Egyéb lencseműtétek

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51410 Idegentest eltávolítás szemlencséből (incisio, mágnes)

51420 Lencse lineáris eltávolítása

51440 Lencse intracapsularis eltávolítása

51450 Lencse extracapsularis eltávolítása

51460 Phakoemulsificatio

51480 Extractio pseudophacos anterioris

51481 Extractio pseudophacos posterioris

51491 Capsulectomia lentis

51492 Capsulotomia lentis

51493 Capsulorrhexis lentis oc.

VAGY BEAVATKOZÁSOK

51472 Anterior Chamber Lens igazítás

51473 Posterior Chamber Lens igazítás

**** 02 0670 Lencseműtétek műlencse-beültetéssel, a műlencse biztosításával

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51470 Anterior Chamber Lens implantatio

51471 Posterior Chamber Lens implantatio

51475 Műlencse varrattal történő rögzítése

ÉS ESZKÖZÖK

01201 Műlencse

01203 Hajlítható műlencse

**** 02 0671 Lencseműtétek műlencse beültetéssel, a műlencse ár térítése nélkül

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51470 Anterior Chamber Lens implantatio

51471 Posterior Chamber Lens implantatio

51475 Műlencse varrattal történő rögzítése

ÉS ESZKÖZÖK

01201 Műlencse

01203 Hajlítható műlencse

**** 02 0680 Szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel, hajlítható műlencse biztosításával

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51474 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl.műlencse-beült

51475 Műlencse varrattal történő rögzítése

ÉS ESZKÖZÖK

01203 Hajlítható műlencse

**** 02 0681 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajlítható műlencse beültetéssel, a műlencse ár térítése nélkül

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51474 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl. műlencse-beültetéssel

51475 Műlencse varrattal történő rögzítése

ÉS ESZKÖZÖK

01203 Hajlítható műlencse

**** 02 0682 Szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel, tórikus műlencse biztosításával

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS TÁRSULT BETEGSÉGEK

H5220 Astigmatizmus

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51477 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, tórikus műlencsebeültetéssel

ÉS ESZKÖZÖK

01205 Tórikus műlencse

**** 02 0683 Bilaterális szimultán szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51478 Bilaterális szimultán szürkehályog műtét

ÉS ESZKÖZÖK

01203 Hajlítható műlencse

**** 02 069A Pars plana vitrectomia műlencse-beültetéssel

BETEGSÉGEK

H2500 Kezdődő öregkori szürkehályog

H2510 Öregkori lencsemag-homály

H2520 Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus

H2580 Egyéb öregkori szürkehályog

H2590 Öregkori szürkehályog, k.m.n.

H2600 Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog

H2610 Sérüléses szürkehályog

H2620 Szövődményes szürkehályog

H2630 Gyógyszer okozta szürkehályog

H2640 Utóhályog

H2680 Egyéb határozott szürkehályog

H2690 Szürkehályog, k.m.n.

H3300 Ideghártya leválás szakadással

H3310 Ideghártya szétválás és cysták

H3320 Serosus retinaleválás

H3330 Ideghártya szakadások leválás nélkül

H3340 Tractiós ideghártya leválás

H3350 Egyéb ideghártya leválások

H3510 Koraszülöttek ideghártya elváltozása

H3520 Egyéb proliferativ retinopathia

H3530 Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás

H3560 Ideghártya vérzés

H3570 Az ideghártya rétegeinek szétválása

H3580 Egyéb meghatározott ideghártya rendellenességek

H3590 Ideghártya rendellenesség, k.m.n.

H4300 Üvegtest prolapsus

H4310 Üvegtesti vérzés

H4320 Kristályos lerakódás az üvegtestben

H4330 Egyéb üvegtesti borússágok

H4380 Az üvegtest egyéb rendellenességei

H4390 Üvegtest rendellenesség, k.m.n.

H4400 Gennyes endophthalmitis

H4410 Egyéb endophthalmitis

H4450 A szemgolyó elfajulásos állapotai

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51470 Anterior Chamber Lens implantatio

51471 Posterior Chamber Lens implantatio

51475 Műlencse varrattal történő rögzítése

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51500 Extr.corp.al.intraoc. (non magn.) via vitrectomiam

51570 Üvegtest csere

51571 Endocryopexia

51572 Üvegtest endolaser

51573 Vitrectomia, pars plana

51575 Membranectomia (macular pucker) retinae

ÉS ESZKÖZÖK

01201 Műlencse

01203 Hajlítható műlencse

**** 02 069B Pars plana vitrectomia

BETEGSÉGEK

H2500 Kezdődő öregkori szürkehályog

H2510 Öregkori lencsemag-homály

H2520 Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus

H2580 Egyéb öregkori szürkehályog

H2590 Öregkori szürkehályog, k.m.n.

H2600 Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog

H2610 Sérüléses szürkehályog

H2620 Szövődményes szürkehályog

H2630 Gyógyszer okozta szürkehályog

H2640 Utóhályog

H2680 Egyéb határozott szürkehályog

H2690 Szürkehályog, k.m.n.

H3300 Ideghártya leválás szakadással

H3310 Ideghártya szétválás és cysták

H3320 Serosus retinaleválás

H3330 Ideghártya szakadások leválás nélkül

H3340 Tractiós ideghártya leválás

H3350 Egyéb ideghártya leválások

H3510 Koraszülöttek ideghártya elváltozása

H3520 Egyéb proliferativ retinopathia

H3530 Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás

H3560 Ideghártya vérzés

H3570 Az ideghártya rétegeinek szétválása

H3580 Egyéb meghatározott ideghártya rendellenességek

H3590 Ideghártya rendellenesség, k.m.n.

H4300 Üvegtest prolapsus

H4310 Üvegtesti vérzés

H4320 Kristályos lerakódás az üvegtestben

H4330 Egyéb üvegtesti borússágok

H4380 Az üvegtest egyéb rendellenességei

H4390 Üvegtest rendellenesség, k.m.n.

H4400 Gennyes endophthalmitis

H4410 Egyéb endophthalmitis

H4450 A szemgolyó elfajulásos állapotai

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51500 Extr.corp.al.intraoc. (non magn.) via vitrectomiam

51570 Üvegtest csere

51571 Endocryopexia

51572 Üvegtest endolaser

51573 Vitrectomia, pars plana

51575 Membranectomia (macular pucker) retinae

**** 02 069C Egyéb vitrectomiák

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51574 Vitrectomia, open sky

**** 02 0700 Intraocularis műtétek, kivéve retina, iris, lencse, üvegtest műtétei

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

BEAVATKOZÁSOK "B"

51240 Sutura corneae

51310 Extractio corp. alien. oc. cum magn. seu cum forc.

51320 Trabeculectomia

51321 Iridecleisis

51336 Gonioplastica

51337 Gonioplastica c. laser

51338 Trabeculoplastica

51501 Extr. corp. al. intraoc. (non magn.) cum forc.

51510 Extr. corp. al. intraoc. cum magnetem

BEAVATKOZÁSOK "C"

51335 Antiglaucoma implantatio

ESZKÖZÖK "D"

01518 Antiglaucoma shunt implantatum

ESZKÖZÖK "E"

01519 Antiglaucoma fascia lata implantatum

(FŐCSOPORT BÁRMELY DIAGNÓZISA ÉS "B" BEAV.) VAGY (FŐCSOPORT BÁRMELY DIAGNÓZISA ÉS "C" BEAV. ÉS "D" ESZKÖZ” ÉS "E" ESZKÖZ)

**** 02 071A Extraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év felett

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50810 Dacryoadenectomia

50830 Canaliculus lacrimalis kő, idegentest eltávolítás

50831 Dacryocysta kő, idegentest eltávolítás

50832 Ductus nasolacrimalis kő, idegentest eltávolítás

50850 Dacryocystectomia

50860 Reconstractio canaliculi lacrimalis

50870 Dacryocysto-rhinostomia

50871 Canaliculo-(dacryocysto)-rhinostomia

50880 Conjunctivo-rhinostomia

50912 Tarsectomia

50920 Epicanthus műtét

50921 Szemrés helyreállítás

50930 Ectropium ellenes műtét

50931 Entropium ellenes műtét

50932 Alsó szemhéj ectropium-ellenes műtétje

50935 Punctum lacr.eversio elleni műtétje

50941 Plastica palpebrae sec. Blaskovics

50943 Plastica palpebrae gradualis

50950 Blepharorraphia totalis

50951 Blepharorraphia lateralis

51000 Tenotomia seu myotomia musculi oculi

51010 Resectio musc.oculi cum/sine retro-antepositionem

51020 Retropositio musc. oculi

51021 Antepositio musculi oculi

51030 Transpositio musc.oculi

51031 Hummelscheim-műtét

51050 Szemizmok adhaesioinak megszüntetése

51090 Myotomia globularis oculi

51130 Reconstractio et plastica conjunctivae

51140 Adhaesiolysis conjunctivae seu/et palpebrae

51150 Sutura conjunctivae

51151 Keratoplastica conjunctivalis

51210 Keratotomia, keratectomia

51211 Paracentesis corneae, Saemisch-metszés

51220 Pterygium excisio

51252 Keratoplastica perforans totalis

51322 Sclerectomia

51323 Sclerotomia

51370 Scleroplastica, sustentaculum sclerae

51372 Sclerokeratoplastica

59100 Cauterisatio conjuctivae, corneae, sclerae

**** 02 071B Extraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év alatt

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

A kódlistát ld. a főcsoport 071A csoportjában!

**** 02 074C Szem egyéb betegségei

BETEGSÉGEK

A1850 A szemgümőkórja

A5030 Késői veleszületett syphilises szembetegség

A7190 Trachoma, k.m.n.

B0050 A szem herpesvirus betegsége

B0230 A szem zoster-betegsége

B3010 Kötőhártya-gyulladás Adenovirus miatt (H13.1*)

B3020 Vírusos pharyngoconjunctivitis

B3030 Heveny járványos vérzéses conjunctivitis (Enterovirasos) (H13.1*)

B3080 Egyéb vírusos conjunctivitis (H13.1*)

B3090 Vírusos conjunctivitis k.m.n.

B5800 Toxoplasma által okozott szembetegség

B6910 A szem cysticercosisa

B7430 Loiasis

C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot

C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata

C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata

C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata

C6930 Érhártya rosszindulatú daganata

C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata

C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata

C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.

D0410 A szemhéj és szemzug bőrének in situ rákja

D0920 Szem in situ carcinomája

D2210 A szemhéj, szemzug festéksejtes naevusai

D2310 A szemhéj, szemzug bőrének jóindulatú daganata

D3100 Kötőhártya jóindulatú daganata

D3110 Szaruhártya jóindulatú daganata

D3120 Ideghártya jóindulatú daganata

D3130 Érhártya jóindulatú daganata

D3140 Sugártest (corpus ciliare) jóindulatú daganata

D3150 Könnymirigy és könnyvezeték jóindulatú daganata

D3160 Szemüreg k.m.n. jóindulatú daganata

D3190 Szem jóindulatú daganata, k.m.n.

E5000 A-vitamin-hiány kötőhártya xerosissal

E5010 A-vitamin-hiány Bitot-folttal és kötőhártya xerosissal

E5020 A-vitamin-hiány szaruhártya xerosissal

E5030 A-vitamin-hiány szaruhártya fekéllyel és xerosissal

E5040 A-vitamin-hiány keratomalaciával

E5050 A-vitamin-hiány farkasvaksággal

E5060 A-vitamin-hiány xerophtalmusos szaruhártya-hegekkel

E5070 A-vitamin-hiány egyéb szem-manifestatioi

G2450 Szemhéjgörcs (blepharospasmus)

H0000 Árpa és a szemhéj egyéb mély gyulladásai

H0010 Jégárpa

H0100 Szemhéjgyulladás (blepharitis)

H0110 A szemhéj nem fertőző dermatosisai

H0180 Egyéb meghatározott szemhéjgyulladás

H0190 Szemhéjgyulladás, k.m.n.

H0200 Entropium és szemhéj trichiasis

H0210 Szemhéj kifordulás

H0220 Lagophthalmus

H0230 Blepharochalasis

H0240 Szemhéj ptosis

H0250 A szemhéj működését befolyásoló egyéb rendellenességek

H0260 Szemhéj xanthelasma

H0270 A szemhéj és a szemkörüli tájék egyéb degeneratív rendellenességei

H0280 A szemhéj egyéb megnevezett rendellenességei

H0290 A szemhéj rendellenessége, k.m.n.

H0400 Könnymirigygyulladás

H0410 A könnymirigy egyéb rendellenességei

H0420 Könnycsorgás

H0430 A könnyutak heveny és nem meghatározott gyulladása

H0440 A könnyutak idült gyulladása

H0450 A könnyutak szűkülete és elégtelensége

H0460 A könnyutak egyéb elváltozásai

H0480 A könnyszervek egyéb rendellenességei

H0490 Könnyszervek rendellenessége, k.m.n.

H0500 A szemgödör heveny gyulladása

H0510 A szemgödör idült gyulladása

H0520 Exophthalmusos állapotok

H0530 Az szemgödör deformitása

H0540 Enophthalmus

H0550 Visszamaradt idegentest (régi) a szemgödör áthatoló sérülése után

H0580 A szemgödör egyéb rendellenességei

H0590 A szemgödör rendellenessége, k.m.n.

H1000 Mucopurulens kötőhártya-gyulladás

H1010 Heveny atopiás kötőhártya-gyulladás

H1020 Egyéb heveny kötőhártya-gyulladás

H1030 Heveny kötőhártya-gyulladás, k.m.n.

H1040 Idült kötőhártya-gyulladás

H1050 Blepharoconjunctivitis

H1080 Egyéb kötőhártya-gyulladás

H1090 Kötőhártya-gyulladás, k.m.n.

H1100 Kúszóhártya

H1110 Kötőhártya degeneratiók és lerakódások

H1120 Kötőhártya hegek

H1130 Kötőhártyavérzés

H1140 Egyéb kötőhártyai érrendellenességek és cysták

H1180 A kötőhártya egyéb, meghatározott rendellenességei, k.m.n.

H1190 A kötőhártya rendellenessége, k.m.n.

H1500 Ínhártyagyulladás

H1510 Episcleritis

H1580 Az ínhártya egyéb rendellenességei

H1590 Az ínhártya rendellenessége, k.m.n.

H1600 Szaruhártya fekély

H1610 Egyéb felszínes szaruhártya-gyulladás, kötőhártya-gyulladás nélkül

H1620 Kötőhártya-szaruhártya gyulladás

H1630 Interstitialis és mély szaruhártya-gyulladás

H1640 Szaruhártya neovascularisatio

H1680 Egyéb szaruhártya-gyulladások

H1690 Szaruhártya-gyulladás, k.m.n.

H1700 Leukoma adhaerens

H1710 Egyéb központi szaruhártya homály

H1780 Egyéb szaruhártya hegek és homályok

H1790 Szaruhártya heg és homály, k.m.n.

H1800 Szaruhártya pigmentatiók és lerakódások

H1810 Bullosus keratopathia

H1820 Egyéb szaruhártya vizenyő

H1830 Elváltozások a szaruhártya membránjaiban

H1840 Szaruhártya elfajulás

H1850 Örökletes szaruhártya dystrophiák

H1860 Keratoconus

H1870 Egyéb szaruhártya deformitások

H1880 A szaruhártya egyéb, meghatározott rendellenességei

H1890 Szaruhártya rendellenesség, k.m.n.

H2000 Akut és szubakut iridocyclitis

H2010 Idült iridocyclitis

H2020 Phakogen iridocyclitis

H2080 Egyéb iridocyclitisek

H2100 Elülső csarnok bevérzés

H2110 A szivárványhártya és sugártest egyéb vascularis rendellenességei

H2120 A szivárványhártya és a sugártest elfajulása

H2130 A szivárványhártya, sugártest és elülső csarnok cystája

H2140 Pupilláris membránok

H2150 A szivárványhártya és sugártest egyéb adhaesiói és disruptiói

H2180 A szivárványhártya és a sugártest egyéb meghatározott rendellenességei

H2190 Szivárványhártya és sugártest rendellenesség, k.m.n.

H2500 Kezdődő öregkori szürkehályog

H2510 Öregkori lencsemag-homály

H2520 Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus

H2580 Egyéb öregkori szürkehályog

H2590 Öregkori szürkehályog, k.m.n.

H2600 Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog

H2610 Sérüléses szürkehályog

H2620 Szövődményes szürkehályog

H2630 Gyógyszer okozta szürkehályog

H2640 Utóhályog

H2680 Egyéb határozott szürkehályog

H2690 Szürkehályog, k.m.n.

H2700 Lencsehiány (aphakia)

H2710 A lencse dislocatiója

H2780 A lencse egyéb meghatározott rendellenességei

H3000 Gócos chorioretinealis gyulladás

H3010 Disszeminált chorioretinealis gyulladás

H3020 Cyclitis posterior

H3080 Egyéb chorioretinealis gyulladások

H3090 Chorioretinealis gyulladás, k.m.n.

H3100 Chorioretinealis hegek

H3110 Érhártya degeneratio

H3120 Örökletes érhártya dystrophia

H3130 Érhártya vérzés és repedés

H3140 Érhártya leválás

H3180 Érhártya egyéb meghatározott rendellenességei

H3190 Érhártya rendellenesség, k.m.n.

H3300 Ideghártya leválás szakadással

H3310 Ideghártya szétválás és cysták

H3320 Serosus retinaleválás

H3330 Ideghártya szakadások leválás nélkül

H3340 Tractiós ideghártya leválás

H3350 Egyéb ideghártya leválások

H3400 Retinalis arteria átmeneti elzáródása

H3410 Arteria centralis retinae elzáródása

H3420 Egyéb ideghártya-arteria elzáródások

H3480 Egyéb ideghártya erek elzáródásai

H3490 Ideghártya érelzáródás, k.m.n.

H3500 Háttér retinopathia és retinalis elváltozások

H3510 Koraszülöttek ideghártya elváltozása

H3520 Egyéb proliferativ retinopathia

H3530 Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás

H3540 Perifériás ideghártya elfajulás

H3550 Öröklődő ideghártya dystrophia

H3560 Ideghártya vérzés

H3570 Az ideghártya rétegeinek szétválása

H3580 Egyéb meghatározott ideghártya rendellenességek

H3590 Ideghártya rendellenesség, k.m.n.

H4000 Zöldhályog gyanú

H4010 Elsődleges nyílt-zugú zöldhályog

H4020 Elsődleges zárt-zugú zöldhályog

H4030 Szemsérülés okozta másodlagos zöldhályog

H4040 Szemgyulladás okozta másodlagos zöldhályog

H4050 A szem egyéb megbetegedéseihez társuló másodlagos zöldhályog

H4060 Gyógyszerek okozta másodlagos zöldhályog

H4080 Egyéb zöldhályog

H4090 Zöldhályog, k.m.n.

H4300 Üvegtest prolapsus

H4310 Üvegtesti vérzés

H4320 Kristályos lerakódás az üvegtestben

H4330 Egyéb üvegtesti borússágok

H4380 Az üvegtest egyéb rendellenességei

H4390 Üvegtest rendellenesség, k.m.n.

H4400 Gennyes endophthalmitis

H4410 Egyéb endophthalmitis

H4420 Degeneratív rövidlátás

H4430 Szemgolyó egyéb elfajulásos elváltozásai

H4440 Szem hypotonia

H4450 A szemgolyó elfajulásos állapotai

H4460 Szemgolyóban visszamaradt (régi) idegentest, mágnesezhető

H4470 Szemgolyóban visszamaradt (régi) idegentest, nem mágnesezhető

H4490 Szemgolyó elváltozás, k.m.n.

H46H0 Látóideg gyulladás (Neuritis optica)

H4700 Látóideg rendellenességek m.n.o.

H4710 Papillaoedema, k.m.n.

H4730 Látóidegfő egyéb rendellenességei

H4930 A szem teljes (külső) bénulása

H4940 Progresszív külső szembénulás

H4980 Egyéb bénulásos kancsalság

H5000 Strabismus convergens

H5010 Strabismus divergens

H5020 Strabismus verticalis

H5030 Intermittáló heterotropia

H5040 Egyéb és k.m.n. heterotropia

H5050 Heterophoria

H5060 Mechanikus kancsalság

H5080 Egyéb meghatározott kancsalság

H5090 Kancsalság, k.m.n.

H5100 Konjugált tekintés-bénulás

H5110 Elégtelen és túlzott konvergencia

H5120 Internuclearis szembénulás

H5180 A binocularis szemmozgás egyéb meghatározott rendellenességei

H5190 A binocularis szemmozgás rendellenessége, k.m.n.

H5200 Hypermetropia

H5210 Myopia

H5220 Astigmatismus

H5230 Anisometropia és aniseikonia

H5240 Presbyopia

H5250 Az alkalmazkodás rendellenességei

H5260 A fénytörés egyéb rendellenességei

H5270 Fénytörési rendellenesség, k.m.n.

H5300 Látáshiány okozta tompalátás

H5330 A binocularis látás egyéb rendellenességei

H5340 Látótér defektusok

H5350 A színlátás zavarai

H5360 Éjszakai vakság

H5380 Egyéb látászavarok

H5390 Látászavar, k.m.n.

H5400 Vakság mindkét szemen

H5410 Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen

H5420 Csökkentlátás mindkét szemen

H5430 Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen

H5440 Vakság egyik szemen

H5450 Csökkentlátás egyik szemen

H5460 Nem osztályozott látásvesztés egyik szemen

H5470 Nem meghatározott látásvesztés

H5710 Szemfájdalom

H5780 A szem és függelékeinek egyéb meghatározott rendellenességei

H5790 A szem és függelékeinek rendellenessége, k.m.n.

H5900 Üvegtest syndroma szürkehályog műtét után

H5980 A szem és függelékeinek egyéb beavatkozás utáni elváltozásai

H5990 A szem és függelékeinek műtét utáni rendellenessége, k.m.n.

Q1000 Veleszületett ptosis

Q1010 Veleszületett szemhéjkifordulás

Q1020 Veleszületett szemhéjbefordulás

Q1030 A szemhéj egyéb veleszületett rendellenességei

Q1040 A könnyszervek hiánya, agenesise

Q1050 A könnycsatorna veleszületett elzáródása és szűkülete

Q1060 A könnyszervek egyéb veleszületett rendellenességei

Q1070 A szemüreg veleszületett rendellenességei

Q1100 Tömlős szemgolyó

Q1110 Egyéb eredetű szemhiány

Q1120 Kisszeműség

Q1130 Nagyszeműség

Q1200 Veleszületett szürkehályog

Q1210 A szemlencse veleszületett helyzeti rendellenessége

Q1220 Szemlencse coloboma

Q1230 Veleszületett szemlencsehiány

Q1240 Golyóalakú szemlencse

Q1280 A szemlencse egyéb veleszületett rendellenességei

Q1290 A szemlencse veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q1300 Szivárványhártya-coloboma

Q1310 Szivárványhártya hiány

Q1320 A szivárványhártya egyéb veleszületett rendellenességei

Q1330 Veleszületett szaruhártya homály

Q1340 A szaruhártya egyéb veleszületett rendellenességei

Q1350 Kék színű ínhártya

Q1380 A szem elülső szegmentjének egyéb veleszületett rendellenességei

Q1390 A szem elülső szegmentjének veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q1400 Az üvegtest veleszületett rendellenességei

Q1410 Az ideghártya veleszületett rendellenességei

Q1420 A látóidegfő veleszületett rendellenességei

Q1430 Az érhártya veleszületett rendellenessége

Q1480 A szem hátulsó szegmentjének egyéb veleszületett rendellenességei

Q1490 A szem hátulsó szegmentjének veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q1500 Veleszületett zöldhályog (glaucoma congenita)

Q1580 A szem egyéb meghatározott rendellenességei

Q1590 A szem veleszületett rendellenessége, k.m.n.

S0010 A szemhéj és szemkörüli terület zúzódása

S0020 A szemhéj és szemkörüli terület egyéb felületes sérülései

S0110 A szemhéj és szemkörüli terület nyílt sebe

S0230 Az orbitafenék törése

S0500 Kötőhártya sérülése és szaruhártya horzsolódása idegentest nélkül

S0510 A szemgolyó és szemgödör szöveteinek zúzódása

S0520 A szem repedése az intraocularis szövet prolapsusával, elvesztésével

S0530 A szem repedése az intraocularis szövet prolapsusa, elvesztése nélkül

S0540 A szemüreg áthatoló sérülése idegentesttel vagy anélkül

S0550 A szemgolyóba hatoló sérülés idegentesttel

S0560 A szemgolyóba hatoló seb idegentest nélkül

S0570 A szemgolyó kiszakadása

S0580 A szem és szemgödör egyéb sérülései

S0590 A szem és szemgödör meghatározatlan részének sérülése

T1500 Idegen test a corneában

T1510 Idegen test a kötőhártya zsákban

T1580 Idegen test a külső szem egyéb és több részében

T1590 Idegen test a külső szem k.m.n. részében

T2610 A szaruhártya és kötőhártya égése

T2620 A szemgolyó szakadásával és elpusztulásával járó égés

T2630 A szem és függelékei más részeit érintő égés

T2640 A szem és függelékeinek égése, rész k.m.n.

T2650 A szemhéj és szemkörüli terület maródása

T2660 A szaruhártya és kötőhártya maródása

T2670 A szemgolyó szakadásával és elpusztulásával járó maródás

T2680 A szem és függelékei más részeit érintő maródás

T2690 A szem és függelékeinek maródása, rész k.m.n.

**** Főcsoport: 03 Fül-orr-gége megbetegedések

**** 03 086B Nyaki blockdissectio rosszindulatú daganatos betegség miatt

BETEGSÉGEK

C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium

C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium

C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata

C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium

C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium

C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1000 Vallecula rosszindulatú daganata

C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium

C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium

C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium

C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium

C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium

C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium

C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium

C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium

C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata

C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata

C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.

C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.

C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.

C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.

C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata

C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium

C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium

C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium

C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium

C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata

C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium

C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium

C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium

C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium

C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.

C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.

C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

C3200 Glottis rosszindulatú daganata

C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium

C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium

C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium

C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium

C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata

C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata

C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata

C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium

C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium

C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium

C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium

C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

ÉS BEAVATKOZÁSOK

54030 Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND,SRND)

54034 Korlátozott kiterjesztésű nyaki blockdissectio

**** 03 086C Nyaki blockdissectio és rekonstrukció myocutan lebennyel vagy microvascularis lebennyel rosszindulatú betegség miatt

BETEGSÉGEK

C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium

C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.

C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.

C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium

C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium

C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium

C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium

C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium

C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium

C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium

C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium

C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium

C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium

C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium

C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

Cl 103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium

Cl 104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium

C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium

C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium

C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.

C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.

C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium

C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium

C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium

C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium

C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium

C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium

C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium

C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium

C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium

C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium

C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium

C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium

C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

ÉS BEAVATKOZÁSOK

54030 Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND,SRND)

54034 Korlátozott kiterjesztésű nyaki blockdissectio

ÉS BEAVATKOZÁSOK

58935 Érnyeles bőr-izom lebeny

58936 Érnyeles izomlebeny

58937 Távoli nyeleslebeny

58938 Kettős nyeleslebeny

5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny

58960 Lebeny vagy nyeles lebeny más helyhez erősítése

**** 03 086D Fej-, nyaktájék egyéb nagyobb műtétei rosszindulatú daganat miatt

BETEGSÉGEK

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata

C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium

C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium

C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata

C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata

C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata

C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium

C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium

C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium

C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata

C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része

C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.

C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.

C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.

C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.

C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium

C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium

C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata

C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata

C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata

C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium

C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium

C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium

C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata

C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium

C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium

C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium

C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium

C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata

C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata

C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata

C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium

C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium

C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium

C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium

C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium

C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium

C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata

C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium

C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium

C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium

C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium

C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium

C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium

C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium

C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium

C07H0 A parotis rosszindulatú daganata

C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata

C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium

C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium

C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium

C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium

C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata

C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium

C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium

C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium

C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium

C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1000 Vallecula rosszindulatú daganata

C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium

C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium

C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium

C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium

C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata

C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata

C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium

C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium

C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium

C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium

C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium

C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium

C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium

C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata

C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata

C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.

C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.

C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.

C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.

C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata

C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium

C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium

C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium

C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium

C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata

C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium

C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium

C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium

C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium

C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.

C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.

C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3010 Középfül rosszindulatú daganata

C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium

C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium

C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium

C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium

C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata

C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata

C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata

C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata

C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium

C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium

C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium

C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium

C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C3200 Glottis rosszindulatú daganata

C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium

C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium

C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium

C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium

C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata

C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata

C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata

C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium

C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium

C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium

C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium

C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata

C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája

C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

D0000 Ajak, szájüreg, garat in situ carcinomája

D0200 Gége in situ carcinomája

D0400 Az ajak bőrének in situ rákja

D0420 A fül és a külső hallójárat bőrének in situ rákja

ÉS BEAVATKOZÁSOK

51821 Teljes külsőfül kiirtás (fülkagyló és hallójárat)

52092 Petrosectomia, pyramidectomia

52093 Közép- és belsőfül kiirtása Conley szerint

52254 Pietrantoni-De Lima műtét

52510 Glossectomia partialis

52520 Glossectomia

52530 Glossectomia radicalis cum resectione mandibulae

52531 Tonsillo-lingualis tu. resectio

52532 Tonsillo-lingualis tu. res. mandibularesectioval

52540 Nyelv helyreállítása

52622 Parotidectomia lobaris

52740 Szájüreg plasztikai helyreállítása

52920 Pharyngectomia

53010 Hemilaryngectomia (verticalis)

53021 Resectio fronto-lateralis, frontalis ant. laryngis

53022 Horizontális gégeresectio

53023 Subtotalis gégeresectio, Pearson műtét

53030 Laryngectomia totális

53040 Kiterjesztett totál laryngectomia

53124 Tracheostomia mediastinalis

53141 Trachearesectio, reanastomosis

53152 Hangréstágító műtét külső feltárásból

53153 Hangréstágító műtét külső felt., laryngofissioval

53154 Reconstructio laryngis

53155 Külső gégefeltárás

53411 Mediastinotomia collaris

54031 Lymphadenectomia collaris functionalis FND

54200 Oesophagotomia cervicalis

54210 Oesophagostomia cervicalis

54211 Oesophagostomia cervicalis et ligatio oesoph. cerv.

54222 Diverticulectomia Zenkeri

54229 Excisio laesionis oesophagei cervicalis

54260 Myotomia cervicalis crycopharingealis oesophagei

57722 Teljes maxilla eltávolítás

57730 Mandibula kimetszése és reconstructioja

57731 Mandibula kimetszés és reconstr./csontgraft, proth.

**** 03 0870 Fej-, nyaktájék nagyobb műtétei, malignitás kivételével

BETEGSÉGEK

A főcsoport bármely betegsége a 086D betegségeinek kivételével

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52510 Glossectomia partialis

52520 Glossectomia

52530 Glossectomia radicalis cum resectione mandibulae

53021 Resectio fronto-lateralis, frontalis ant. laryngis

53030 Laryngectomia totális

53040 Kiterjesztett totál laryngectomia

53124 Tracheostomia mediastinalis

53141 Trachearesectio, reanastomosis

53152 Hangréstágító műtét külső feltárásból

53153 Hangréstágító műtét külső felt., laryngofissioval

53154 Reconstructio laryngis

53155 Külső gégefeltárás

53156 Laryngofissio máshova nem sorolható esetekben

53161 Tracheatágítás tracheafal pótlása nélkül

53162 Tracheatágítás falpótlással (maradandó protézis)

53164 Tracheopexia

53165 Tracheopexia implantatummal

53166 Intubatio tracheae sec. Montgomery

53167 Reconstructio tracheae sec. Neville

53168 Reconstructio tracheae, részleges prothesisssel

53411 Mediastinotomia collaris

54030 Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND,SRND)

54031 Lymphadenectomia collaris functionalis FND

54200 Oesophagotomia cervicalis

54210 Oesophagostomia cervicalis

54211 Oesophagostomia cervicalis et ligatio oesoph. cerv.

54229 Excisio laesionis oesophagei cervicalis

54260 Myotomia cervicalis crycopharingealis oesophagei

57740 Temporomandibularis arthroplastica

57750 Arccsontplastica csontresectioval, implantatio nélkül

57753 Arccsontplasztika, konzervcsont implantatióval

**** 03 0880 Glandula parotis műtétei

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52622 Parotidectomia lobaris

52623 Totális parotidectomia, a n.facialis feláldozásával

52624 Totális parotidectomia, a n.facialis megkímélésével

**** 03 0890 Nyálmirigyműtétek, a glandula parotis kivételével

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52610 Nyálmirigy eltávolítás, kivéve parotis

52630 Nyálmirigy vagy nyálvezeték helyreállítása

52690 Nyálvezeték plasztika

**** 03 0900 Ajak-, szájpadhasadék műtétei

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52750 Lágyszájpadplasztika

52751 Keményszájpadplasztika

52752 Kemény- és lágyszájpadplasztika, egy ülésben

58981 Oldalsó inkomplett ajakhasadék zárása

58984 Ferde archasadék (macrostoma) korrekciója

58987 Median ajakhasadék zárása

**** 03 091A Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év felett

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52030 Mastoidectomia, atticoantrotomia

52111 Idegentest eltávolítás az orrból műtéttel

52120 Mucotomia nasi

52123 Orrfistula excisiója

52131 Orr partialis resectioja (porcot is érintő)

52140 Resectio submucosus septi nasi sec. Killian

52150 Turbinectomia, conchotomia, operculumresectio

52173 Choanalis atresia transnasalis perforálása

52174 Choanalis atresia miatt végzett műtét

52175 Orrszűkítő műtétek (Hinsberg-műtét)

52202 Punctio sinus frontalis sec. Beck

52210 Arcüreg drainage (intranas. ablak Lothrop szerint)

52260 Oro-antralis kommunikáció zárás

57600 Járomcsont törés zárt repositiója

57610 Járomcsont törés nyílt repositiója

57660 Arctörések zárt repositiója

57670 Arctörések nyílt repositiója

57700 Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltáv.

57710 Arccsont laesio kimetszés

57720 Arccsont részleges kivésése

**** 03 091B Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év alatt

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

A kódlistát ld. a főcsoport 091A csoportjában!

ÉS BEAVATKOZÁSOK

A kódlistát ld. a főcsoport 091A csoportjában!

**** 03 0920 Fül, orr, száj, garat, gége közepes műtétei

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50870 Dacryocysto-rhinostomia

51811 Fülkagyló porcos vázat is érintő resectio

51812 Periauricularis congenitalis fistula eltávolítása

51820 Fülkagyló amputatioja

51840 Külsőfül alaki korrekciója

51940 Myringoplastica

52041 Hallójáratfal rekonstractio nyitott rad.op. után

52050 Belsőfül fenestratioja

52070 Labyrinthectomia

52130 Orr resectiója

52221 Arteria maxillaris interna transmaxill. lekötése

52361 Endossealis implantatum behelyezése

52363 Subperiostealis implantatum behelyezése

52930 Uvulo-palato-pharyngoplastica

53001 Endolaryngealis direct műtét, mikroszkóp nélkül

53002 Microlaryngoscopias műtét

53003 Mikrolaryngoscopias műtét, laserrel

53004 Endolaryngealis chordectomia

53050 Laryngocele excisio

53110 Conicotomia

53114 Tracheostomia

53132 Tracheotomia explorativa

53150 Endolaryngealis hangréstágító műtét

53160 Tracheostoma műtéti zárása

53163 Művi gégeképzés

53169 Művi gégeképzés (neoglottis Staffieri)

53170 Kis ellenállású hangprotézis beültetés

54020 Lymphadenectomia regionalis

81113 Idegentest eltáv. direkt hypopharyngoscopiaval

**** 03 0930 Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb műtétei

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

50401 Trigeminus ág exhairesise

50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia

50423 Reanastomosis nervorum

50461 Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis

50462 Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis

50490 Janetta műtét (agyideg decompressio)

50491 N.facialis decompressio (canalis n. VII.feltárás)

50514 Sympathectomia cervicalis (cervicothor.)

50650 Ectopias pajzsmirigy eltávolítása

51600 Decompressio orbitae

51850 Külső hallójárat képzése vagy helyreállítása

51851 Hallójárati osteoma, exostosis eltávolítása

51860 Fülkagyló képzés porcbeültetéssel, implantatioval

51910 Stapedectomia, stapedotomia

51920 Stapedectomia revisio

51950 Tympanoplastica

51951 Tympanoplastica, cholesteatoma sanatioval

Tympanoplasticastad.II. (Tympanotomia)

52040 Idült középfülgyulladás, radikális fülműtét

52071 Saccotomia auris

52075 Belső hallójárat feltárása a középső scalán át

52076 Belső hallójárat feltárása translabyrint. úton

52077 Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől

52090 Resectio a közép- ill. belsőfülben

52091 Közép/belsőfül ben.tu. műtét a sziklacsontban

52220 Luc-Caldwell műtét

52231 Homloküreg drainage (Jansen-Ritter, Killian,Lynch)

52232 Homloküreget megszüntető műtétek (Riedl)

52241 Endonasalis ethmoidectomia

52251 Külső rostaműtét (Moore)

52252 Transmaxill.transethmoid.v.transsept.sphenoid műtét

52253 Ethmoidectomia transmaxillaris sec. Jansen-Winkler

52270 Endoscopos (mikroszkópos) arcüregműtét

52271 Endoscopos (mikroszkópos) rostaműtétek (FES)

52272 Endoscopos (mikroszkópos) sphenoidotomia

52621 Enucleatio benignomae glandulae parotis

52812 Processus styloideus elongatus resectio

52900 Pharyngotomia lateralis

52901 Pharyngotomia medialis

52910 Exstirpatio cystae colli lateralis

52931 Garattágító műtét

52932 Garattágító műtét, garatplasztika után

52940 Garat adhaesiok és hegek oldása

52950 Pharyngoplastica sec. Orticochea

52951 Velopharyngoplastica alulnyelezett lebennyel

52952 Velopharyngoplastica felülnyelezett lebennyel

52953 Garatszűkítés teflon injectioval

52954 Garatszűkítés obturatorral (speech bulb)

53020 Chordectomia (vocalis) külső feltárásból

53130 Exploratio tracheae

53131 Exploratio et drainage tracheae

53140 Resectio tracheae, anastomosis

53151 Endolaryngealis hangréstágító műtét, laserrel

53169 Művi gégeképzés (neoglottis Staffieri)

53320 Phrenicotomia, phrenicotripsia

57630 Maxilla és mandibula törések nyílt repositiója

57721 Részleges maxilla eltávolítás

57740 Temporomandibularis arthroplastica

57750 Arccsontplastica csontresectioval, implantatio nélkül

57784 Exstirpatio cicatricis post op. propter TOS

57830 Csont tumor exstirpatio

57922 Húzóhurkos rögzítés

57924 Csavarozás

57929 Karmos lemezelés

5792C Burri lemezelés

5792L KFI mini lemezelés

58166 Salter műtét

58167 Pemberton műtét

58935 Érnyeles bőr-izom lebeny

5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny

59000 Ráncplastica arcon

88421 Chemoembolisatio arteriae

88730 Perfusio regionalis

**** 03 0940 Fül, orr, száj, garat, gége kisebb műtétei

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52100 Orrvérzés ellátása edzőszerrel

52102 Orrvérzés ellátása nagyfrekvenciás készülékkel

52103 Orrvérzés ellátása laserrel

52104 Orrvérzés ellátása cryokezeléssel

52760 Resectio uvulae

53000 Endolaryngealis indirect műtét

54010 Lymphadenectomia superficialis

57831 Exostosis levésés

82230 Dilatatio duct. gl. parotis, submand., submaxill.

82240 Dilatatio pharyngis

**** 03 0950 Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor beültetése (implantátum- és processzorár térítése nélkül)

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52072 Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor beültetése

**** 03 0960 Orrplasztika

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52170 Orrkorrekció

52171 Septumplastica

52172 Septumperforatio zárása

**** 03 097A Tonsillectomia, adenotomia

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52810 Tonsillectomia, residuum kimetszés

52820 Tonsillo-adenotomia

52830 Tonsillacsúcs kimetszése (tonsillotomia)

52840 Tonsillectomia lingualis

52850 Adenotomia, readenotomia

**** 03 100A Szájműtétek

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52372 Gingivectomia és gingivoplastica

52374 Fogászati csontplasztika

52375 Fogászati csont auto/heterotransplantatio

52376 Intraorális sínezés

52440 Alveolusplasztika

52511 Glossectomia partialis propt. macroglossiam

52540 Nyelv helyreállítása

52700 Drainage az arcon és a szájfenéken

52710 Szájpad incisioja (drainage, fenestratio)

52720 Szájpadi elváltozás kimetszése

52740 Szájüreg plasztikai helyreállítása

52753 Szájpadrekonstrukció, előzetes műtét után

57640 Állkapocs törések nyílt repositiója

57883 Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót)

58328 Lágyrésztumor exstirpatio – széles

58982 Ajak és külső száj plastica, Le Mesurier szerint

58983 Ajak és külső száj plastica, Millard szerint

58985 Ajak- és külső szájplasztika

58986 Ajakkorrekció ajakplasztika után

**** 03 100B Maxillofaciális régió műtéti ellátása

BETEGSÉGEK

C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

D1642 Az arckoponya csontjainak jóindulatú daganata

K0700 Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei

K0710 Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái

K0720 Harapási rendellenességek

S0240 Az arccsont törése

S0260 Az állkapocs törése

S0272 Arccsontok többszörös törései

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52430 Műtét az állkapcson

52431 Osteotomia mandibulae

57700 Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltáv.

57710 Arccsont laesio kimetszés

57720 Arccsont részleges kivésése

57721 Részleges maxilla eltávolítás

57722 Teljes maxilla eltávolítás

57723 Arccsont törés ellátása (minilemez, csavar, T.lemez)

57730 Mandibula kimetszése és reconstructioja

57731 Mandibula kimetszés és reconstr./csontgraft,proth.

57752 Arccsontplasztika, autogen csont transzplantatióval

57830 Csont tumor exstirpatio

57832 Exstirpatio intralaesionalis tumoris ossealis

57833 Exstirpatio marginalis tumoris ossealis

57834 Exstirpatio latus tumoris ossealis

57835 Exstirpatio radicalis tumoris ossealis

57849 Csontfragmentum eltávolítás

57869 Csontpótlás heterolog

5786A Csontpótlás syntethicus

57883 Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót)

5792D Rekonstrukciós lemez felhelyezés

5792E Lohere lemez felhelyezés

5792F H lemezelés

5792G T lemezelés

5792H Fél cső lemezelés

5792K KFI minicsavarozás

5792L KFI mini lemezelés

5792M KFI mini T lemezelés

58327 Lágyrésztumor exstirpatio – marginalis

58328 Lágyrésztumor exstirpatio – széles

58329 Lágyrésztumor exstirpatio, radicalis

58935 Érnyeles bőr-izom lebeny

58936 Érnyeles izomlebeny

**** 03 100C Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

DIAGNÓZISOK "A"

K0000 Foghiány

K0010 Számfeletti fogak

K0020 A fogak nagysági és alaki rendellenességei

K0030 Foltos fogak

K0040 A fogfejlődés zavarai

K0050 A fogak örökletes szerkezeti rendellenességei m.n.o.

K0060 A fogáttörés rendellenességei

K0070 Fogzási syndroma

K0080 A fogfejlődés egyéb zavarai

K0090 Nem tipizált fogfejlődési zavar

K0100 Retineált fog

K0110 Impactált fog

K0200 A zománcra korlátozódó szuvasodás

K0210 A dentin szuvasodása

K0220 A cement szuvasodása

K0230 Gyógyult fogszuvasodás

K0240 Odontoclasia

K0280 Egyéb fogszuvasodás

K0290 Fogszuvasodás k.m.n.

K0300 Excesszív fogkopás

K0310 Fogabrasio

K0320 Fogerosio

K0330 Kóros fogresorptio

K0340 Hypercementosis

K0350 A fogak ankylosisa

K0380 A fog kemény szöveteinek egyéb meghatározott betegségei

K0390 A fogak kemény szöveteinek betegsége k.m.n.

K0400 Fogbélgyulladás

K0410 Fogbélelhalás

K0420 A fogbél degenerativ elváltozásai

K0430 Kóros kemény szövet képződése a fogbélben

K0440 Heveny gyökércsúcsi periodontitis, pulpa eredetű

K0450 Periodontitis apicalis chronica

K0460 Gyökércsúcs körüli tályog, üreggel

K0470 Gyökércsúcs körüli tályog, üreg nélkül

K0480 Foggyökér-cysta

K0490 A fogbél és a periapicalis szövetek egyéb és k.m.n. betegségei

K0500 Heveny fogínygyulladás

K0510 Idült fogínygyulladás

K0520 Heveny periodontitis

K0530 Idült periodontitis

K0540 Periodontosis

K0550 Egyéb periodontalis betegségek

K0560 Periodontalis betegség k.m.n.

K0600 Fogíny-visszahúzódás

K0610 Gingiva-hyperplasia

K0620 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc traumás elváltozásai

K0680 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb meghatározott betegségei

K0690 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc rendellenességei k.m.n.

K0700 Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei

K0710 Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái

K0740 Occlusiós zavar k.m.n.

K0800 A fogak romlása szisztémás okok következtében

K0810 A fogak elvesztése baleset, foghúzás vagy periodontalis betegség miatt

K0820 A fogatlan állcsontgerinc sorvadása

K0830 Visszamaradt foggyökér

K0880 A fogak és támasztó szöveteik egyéb meghatározott rendellenességei

K0890 A fogak és támasztó szöveteik betegsége k.m.n.

K0900 Fogfejlődési zavarból származó odontogen cysták

K0910 Szájtájéki, fejlődési zavarból származó (nem-odontogen) cysták

K0920 Egyéb állcsonti cysták

K0980 Egyéb, szájtájéki cysták m.n.o.

K1010 Centrális és óriássejtes granuloma

K1020 Az állcsontok gyulladásos elváltozásai

K1030 Fogmedergyulladás

K1080 Az állcsontok egyéb meghatározott betegségei

K1090 Az állcsontok betegsége k.m.n.

S0250 A fog törése

S0320 A fog ficama

Z4630 Fogászati protézis felhelyezése és illesztése

Z4640 Orthodontiai eszköz felhelyezése, szabályozása

KONZERVÁLÓ FOGÁSZATI BEAVATKOZÁSOK “B

TA098 gyökérkezelés

TA222 Ideiglenes tömés készítése

FA116 Érzékeny fogfelszín kezelése

FA100 Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen

FA101 Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen

TA102 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen

TA103 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen

TA104 Polírozás, finírozás, tömésenként

TA107 Gyökértömés készítése

TA109 Fogkorona felépítése gyári csappal

TA110 Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása

TA116 Gyökértömés eltávolítása

TE105 Inlay, onlay

FA195 Tejfog elcsiszolás és/vagy impregnálása

FA200 Denticiós panaszok ellátása

TA187 Helyi fluoridálás segédeszköz nélkül

TA188 Helyi fluoridálás segédeszközzel

TA189 Helyfenntartó behelyezése

TA190 Barázdazárás

TA192 Traumásan sérült fog ellátása

TA193 Ideiglenes gyökértömés készítése

TA194 Pulpotomia

TA197 Tejfog tömés – egy felszínen

TA198 Tejfog tömés – több felszínen

FOGPÓTLÁSTANI BEAVATKOZÁSOK “C

TA223 Teljes lemezes fogsor készítéséhez anatómiai lenyomatvétel

TA157 Teljes lemezes fogsor készítéséhez funkciós lenyomatvétel

TA158 Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel

FA172 Fogsorpróba

FA181 Csonk preparáció

FA182 Vázpróba

FA191 Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel

TA161 Gyökércsapos fogmű behelyezése

TA162 Híd-horgony behelyezése

TA163 Híd-hídtest behelyezése

TA164 Korona, híd eltávolítása

TA165 Részleges lemezes fogpótlás behelyezése

TA166 Teljes lemezes fogpótlás behelyezése

TA167 Korona és/vagy híd visszaragasztása

TA168 Harapásemelő behelyezése

TA171 Egyszerű előkészítést igénylő korona („szóló”) behelyezése

TA172 Vállas előkészítést igénylő korona („szóló”) behelyezése

TA173 Fogpótlás korrekció

TA178 Lemezes fogpótlás javítása

TA179 Lemezes fogpótlás alábélelése rendelőben

TA181 Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnikai laboratóriumban lenyomat alapján

TB179 Instrumentális okkluziós analízis és korrekció

TE169 Speciális fogpótlások behelyezése

TE170 Oro-maxillo-faciális protetikai rehabilitáció

TE171 Állkapocs diszfunkció kezelése

PARODONTOLÓGIAI BEAVATKOZÁSOK "D"

TA111 Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan

TA112 Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan (súlyos általános alapbetegségnél)

TA114 Tasak gyógyszeres kezelése

TA120 Fogak sínezése

TA121 Síneltávolítás

TB110 Paradontális státuszfelvétel

TB113 Lebenyes tasakműtét

TB114 Gingivectomia

TB115 Tasak kezelése zárt kürettázzsal

TB116 Csontpótló anyag behelyezése

TB117 Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával

TB119 Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése

TB126 Fogak becsiszolása

DENTO-ALVEOLÁRIS SEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOK "E"

FA147 Fogrepozíció

FA169 Állkapocs luxatio repozíciója

TA020 Lézerkezelés (soft)

TA130 Fogeltávolítás

TA135 Alveolus excochleatio sebellátással

TA138 Incisio, circumcisio

TA148 Fogreplantáció

TA155 Vérzéscsillapítás

TA156 Sutura eltávolítás

TB127 Műtéti utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varratszedés, átöblítés)

TB131 Fogeltávolítás feltárással

TB132 Retineált vagy impaktált fog eltávolítása

TB137 Nyálkő eltávolítása invazív módon

TB139 Excisio

TB140 Megnyílt arcüreg sebészi zárása

TB141 Periapicalis excochleatio, gyökércsúcs rezekció

TB142 Retrográd gyökértömés

TB143 Cystectomia

TB144 Cystostomia, cysta-marsupialisatio

TB145 Orális plasztika

TB150 Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauterrel végzett kezelések

TB151 Stomato-onkológiai gondozás

TB152 Foggyökér dissectio

TB153 Lágyrész traumák ellátása

TB154 Frenulectomia, frenulotomia

TB155 Alveolus korrekció

TB156 Intermaxilláris fixatio (IMF) felhelyezése

TE149 Intraossealis implantatum behelyezése

TE155 Intraossealis implantatum eltávolítása

BEAVATKOZÁSOK "F"

8889E TIVA endotracheális intubációval első 1 óra

8889F TIVA laryngeális maszkkal első 1 óra

8889G Ballanszírozott anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra

8889H Ballanszírozott anesztézia laryngeális maszkkal első 1 óra

88940 Total iv. anesztézia (TIVA) első 1 óra

"A" DIAGNÓZIS, ÉS [2 KÜLÖNBÖZŐ BEAVATKOZÁS KÖRBŐL ("B" "C", "D", "E" BEAVATKOZÁS) LEGALÁBB EGY-EGY BEAVATKOZÁS] ÉS "F" BEAVATKOZÁS

**** 03 1010 Fül, orr, száj, garat, gége rosszindulatú daganatai

BETEGSÉGEK

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata

C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium

C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium

C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata

C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata

C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata

C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium

C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium

C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium

C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata

C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része

C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.

C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.

C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.

C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.

C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium

C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium

C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata

C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata

C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata

C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium

C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium

C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium

C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata

C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium

C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium

C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium

C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium

C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata

C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata

C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata

C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium

C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium

C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium

C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium

C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium

C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium

C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata

C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium

C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium

C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium

C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium

C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium

C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium

C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium

C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium

C07H0 A parotis rosszindulatú daganata

C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata

C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium

C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium

C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium

C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium

C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata

C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium

C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium

C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium

C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium

C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1000 Vallecula rosszindulatú daganata

C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium

C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium

C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium

C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium

C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium

C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium

C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium

C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium

C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata

C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata

C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium

C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium

C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium

C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium

C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium

C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium

C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium

C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata

C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata

C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.

C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.

C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.

C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.

C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata

C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium

C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium

C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium

C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium

C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium

C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium

C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium

C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium

C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium

C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium

C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium

C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata

C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium

C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium

C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium

C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium

C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.

C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.

C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.

C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3010 Középfül rosszindulatú daganata

C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium

C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium

C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium

C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium

C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata

C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata

C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata

C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata

C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium

C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium

C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium

C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium

C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium

C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C3200 Glottis rosszindulatú daganata

C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium

C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium

C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium

C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium

C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata

C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata

C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium

C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium

C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium

C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium

C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata

C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium

C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium

C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium

C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium

C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata

C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája

C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

D0000 Ajak, szájüreg, garat in situ carcinomája

D0200 Gége in situ carcinomája

D0400 Az ajak bőrének in situ rákja

D0420 A fül és a külső hallójárat bőrének in situ rákja

**** 03 1020 Egyensúlyzavarok

BETEGSÉGEK

H8100 Meniére-betegség

H8110 Benignus paroxysmalis szédülés

H8120 Vestibularis neuronitis

H8130 Egyéb, perifériás eredetű szédülés

H8140 Központi eredetű szédülés

H8180 A vestibularis működés egyéb zavarai

H8190 Egyensúlyzavarok, k.m.n.

H8300 Labyrinthitis

H8310 Labyrinthus sipoly

H8320 A labyrinthus működés zavara

H8380 A belső fül egyéb betegségei

H8390 Belsőfül-betegség, k.m.n.

**** 03 1021 Egyensúlyzavar sürgősségi ellátása

BETEGSÉGEK

H8100 Meniére-betegség

H8110 Benignus paroxysmalis szédülés

H8120 Vestibularis neuronitis

ÉS BEAVATKOZÁSOK

85928 Vestibularis működési rendellenesség gyógyszeres kezelése, roham esetén

85929 Vestibularis működési rendell. kezelése spec. műfogásokkal ac. esetben

**** 03 1031 Orrvérzés sürgősségi ellátása

BETEGSÉGEK "A"

R0400 Epistaxis

BEAVATKOZÁSOK "B"

85011 Orrvérzés ellátása réteges tamponáddal

85012 Orrvérzés ellátása Bellocq-tamponáddal

85013 Orrvérzés csillapítása ballonos tubussal

BEAVATKOZÁSOK "C"

52100 Orrvérzés ellátása edzőszerrel

52102 Orrvérzés ellátása nagyfrekvenciás készülékkel

52103 Orrvérzés ellátása laserrel

52104 Orrvérzés ellátása cryokezeléssel

59110 Cauterisatio nasi

59200 Elektrocoagulatio intranasalis

14 ÉVES KOR ALATT: "A" DIAGN. ÉS ("B" BEAV. VAGY "C" BEAV.), EGYÉB KOR ESETÉN: "A" DIAGN. ÉS "B" BEAV.

**** 03 1040 Epiglottitis

BETEGSÉGEK

J0510 Heveny epiglottitis

**** 03 1060 Laryngotracheitis

BETEGSÉGEK "A"

J0400 Heveny gégegyulladás

J0401 Heveny gégegyulladás (Laryngitis acuta)

J0402 Heveny gégegyulladás (Laryngitis subglottica)

J0410 Heveny légcsőgyulladás

J0420 Heveny laryngotracheitis

J0500 Heveny obstructiv laryngitis [croup]

J3700 Idült laryngitis

J3710 Idült laryngotracheitis

BEAVATKOZÁSOK "B"

87502 Aerosol kezelés, lokálisan ható szimpatikomimetikummal

87503 Aerosol kezelés, lokálisan ható szteroiddal

("A" DIAGN. ÉS A NAPOK SZÁMA LEGALÁBB 2) VAGY ("A" DIAGN. ÉS A NAPOK SZÁMA LEGFELJEBB 1 ÉS NINCS "B" BEAV.)

**** 03 1070 Laryngitis subglottica speciális kezeléssel

BETEGSÉGEK "A"

J0402 Heveny gégegyulladás (Laryngitis subglottica)

J0500 Heveny obstructiv laryngitis [croup]

BEAVATKOZÁSOK "B"

87502 Aerosol kezelés, lokálisan ható szimpatikomimetikummal

87503 Aerosol kezelés, lokálisan ható szteroiddal

"A" DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS A NAPOK SZÁMA LEGFELJEBB 1

**** 03 109C Fül, orr, száj, garat, gége egyéb betegségei

BETEGSÉGEK

A1860 A fül gümőkórja

A3600 Torokdiphtheria

A3610 Orrgarat diphtheria

A3620 Gége diphtheria

A6650 Gangosa

B0530 Középfülgyulladással szövődött kanyaró (H67.1*)

B0850 Enterovirusos hólyagos torokgyulladás

D1040 Mandula jóindulatú daganata

D1050 A szájgarat egyéb részeinek jóindulatú daganata

D1060 Orrgarat jóindulatú daganata

D1070 Hypopharynx jóindulatú daganata

D1090 Garat jóindulatú daganata, k.m.n.

D1100 Parotis jóindulatú daganata

D1170 Egyéb nagy nyálmirigyek jóindulatú daganata

D1190 Nagy nyálmirigy jóindulatú daganata, k.m.n.

D1400 Középfül, orrüreg és melléküregek jóindulatú daganata

D1410 Gége jóindulatú daganata

D2200 Az ajak festéksejtes naevusai

D2220 A fül és a külső hallójárat festéksejtes naevusai

D2300 Ajak bőrének jóindulatú daganata

D2320 A fül és a külső hallójárat bőrének jóindulatú daganata

D3700 Ajak, szájüreg, garat bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3800 Gége bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

H6000 Külső fül tályog

H6010 A külső fül cellulitise

H6020 Otitis externa maligna

H6030 Egyéb fertőzéses külsőfül-gyulladás

H6040 A külső fül cholesteatomája

H6050 Heveny, nem-fertőzéses eredetű külsőfül-gyulladás

H6080 Egyéb külsőfül-gyulladás

H6090 Otitis externa, k.m.n.

H6100 A külső fül porchártyagyulladása

H6110 A fülkagyló nem-fertőzéses eredetű betegségei

H6120 Impactált cerumen

H6130 A külső hallójárat szerzett szűkülete

H6180 A külső fül egyéb, meghatározott betegségei

H6190 Külsőfül rendellenesség, k.m.n.

H6600 Heveny gennyes középfülgyulladás

H6810 Fülkürtelzáródás

H6900 Tátongó fülkürt

H6980 Az Eustach-kürt egyéb betegségei

H6990 Eustach-kürt rendellenesség, k.m.n.

H7000 Heveny mastoiditis

H7010 Idült mastoiditis

H7020 Petrositis

H7080 Egyéb csecsnyúlványgyulladás és rokon állapotok

H7090 Csecsnyúlványgyulladás, k.m.n.

H71H0 A középfül cholesteatomája

H7200 Centrális dobhártya átfúródás

H7210 A dobhártya atticalis átfúródása

H7220 Egyéb, széli dobhártya átfúródás

H7280 Egyéb dobhártya átfúródás

H7290 Dobhártya átfúródás, k.m.n.

H7300 Heveny dobhártyagyulladás

H7310 Idült dobhártyagyulladás

H7380 A dobhártya egyéb betegségei

H7390 Dobhártyabetegség, k.m.n.

H7400 Tympanosclerosis

H7410 A középfül adhaesiv betegsége

H7420 A hallócsont-láncolat megszakadása és dislocatiója

H7430 A hallócsontok egyéb, szerzett rendellenességei

H7440 A középfül polypusa

H7480 A középfül és csecsnyúlvány egyéb meghatározott betegségei

H7490 Középfül- és csecsnyúlványbetegség, k.m.n.

H8000 Otosclerosis, nem obliterativ, az ovális ablakot magába foglaló

H8010 Otosclerosis, obliterativ, az ovális ablakot magába foglaló

H8020 Cochlearis otosclerosis

H8080 Egyéb otosclerosis

H8090 Otosclerosis, k.m.n.

H8330 Zaj hatása a belső fülre

H9000 Kétoldali vezetéses hallásvesztés

H9010 Egyoldali vezetéses hallásvesztés, ép ellenoldali hallással

H9020 Vezetéses hallásvesztés, k.m.n.

H9030 Kétoldali idegi hallásvesztés

H9040 Egyoldali idegi hallásvesztés, ép ellenoldali hallással

H9050 Idegi hallásvesztés, k.m.n.

H9060 Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés

H9070 Egyoldali kevert típusú hallásvesztés, ép ellenoldali hallással

H9080 Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n.

H9100 Ototoxikus hallásvesztés

H9110 Időskori nagyothallás

H9120 Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés

H9130 Süketnémaság, m.n.o.

H9180 Egyéb hallásvesztés

H9190 Hallásvesztés, k.m.n.

H9200 Fülfájás

H9210 Fülfolyás

H9220 Fülvérzés

H9300 A fül (a hallószerv) degeneratív és vascularis rendellenességei

H9310 Fülzúgás (tinnitus)

H9320 Egyéb rendellenes hanghallás

H9330 A hallóideg rendellenességei

H9380 A fül egyéb meghatározott rendellenességei

H9390 Fülrendellenesség, k.m.n.

H9500 Recidiv cholesteatoma postmastoidectomiás üregben

H9510 Mastoidectomiát követően kialakult egyéb rendellenességek

H9580 A fül és csecsnyúlvány beavatkozást követő egyéb rendellenességei

H9590 Beavatkozást követő fül és csecsnyúlvány rendellenesség, k.m.n.

J0140 Heveny pansinusitis

J3300 Orrüreg-polypus

J3310 Polypoid sinus degeneratio

J3380 Egyéb melléküreg polypus

J3390 Orrpolypus, k.m.n.

J3400 Az orr tályogja, furunculusa és carbunculusa

J3410 Orrüregek cystája és mucoceléje

J3420 Orrsövény-elferdülés

J3430 Orrkagylók túltengése

J3480 Az orr és orr-üregek egyéb meghatározott rendellenességei

J3510 A garatmandulák túltengése

J3520 Az orrmandulák túltengése

J3530 Az orr- és garatmandulák együttes túltengése

J3580 Az orr- és garatmandulák egyéb idült betegségei

J3590 Az orr- és garatmandulák nem meghatározott idült betegségei

J36H0 Mandula körüli tályog

J3800 Hangszalag- és gége-bénulás

J3810 A hangszalag és gége polypusa

J3820 A hangszalagok csomói

J3830 A hangszalagok egyéb betegségei

J3840 Gégevizenyő

J3850 Gégegörcs

J3860 Gégeszűkület

J3870 A gége egyéb betegségei

J3900 Retropharyngealis és parapharyngealis tályog

J3910 A garat egyéb tályogja

J3920 A garat egyéb betegségei

J3930 A felső légútak k.m.n. lokalizációjú túlérzékenységi reakciója

J3980 A felső légutak egyéb meghatározott betegségei

J3990 A felső légutak betegségei, k.m.n.

K1100 Nyálmirigysorvadás

K1110 Nyálmirigytúltengés

K1120 Nyálmirigygyulladás

K1130 Nyálmirigytályog

K1140 Nyálmirigysipoly

K1150 Nyálmirigykövesség

K1160 Nyálmirigy mucocele

K1170 A nyáltermelés rendellenességei

K1180 A nyálmirigyek egyéb betegségei

K1190 A nyálmirigy nem meghatározott betegségei

M9500 Az orr szerzett deformitása

M9510 Karfiol-fül

Q1600 A fülkagyló veleszületett hiánya

Q1610 A külső hallójárat veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete

Q1620 Az Eustach-kürt hiánya

Q1630 A hallócsontok veleszületett rendellenessége

Q1640 A középfül egyéb veleszületett rendellenességei

Q1650 A belsőfül veleszületett rendellenessége

Q1690 A fül halláscsökkenést okozó, veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q1700 Járulékos fül

Q1710 Nagyfülűség

Q1720 Kisfülűség

Q1730 Egyéb módon szabálytalan alakú fül

Q1740 A fül helyzeti rendellenessége

Q1750 Elálló fülkagyló

Q1780 A fül egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q1790 A fül veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q1800 Kopoltyúív eredetű üreg, sipoly, tömlő

Q1810 Fül előtti üreg és tömlő

Q1820 A kopoltyúív egyéb rendellenességei

Q1880 Az arc és nyak egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q3000 Choana elzáródás

Q3010 Az orr hiánya vagy csökkent fejlettsége

Q3020 Repedt, bevágott, hasadt orr

Q3030 Veleszületett perforált orrsövény

Q3080 Az orr egyéb veleszületett rendellenességei

Q3090 Az orr veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q3100 Gégehártya

Q3110 Veleszületett subglotticus szűkület

Q3120 A gége csökkent fejlettsége

Q3130 Gégesérv (laryngocele)

Q3140 Veleszületett (gége eredetű) stridor

Q3180 A gége egyéb veleszületett rendellenességei

Q3190 A gége veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q3840 A nyálmirigyek és vezetékeik veleszületett rendellenességei

Q3870 Garat-tasak

Q3880 A garat egyéb veleszületett rendellenességei

R0400 Epistaxis

R0410 Vérzés a torokból

R0700 Torokfájás

S0030 Az orr felületes sérülése

S0040 A fül felületes sérülése

S0050 Az ajak és szájüreg felületes sérülése

S0070 A fej többszörös felületes sérülése

S0080 A fej egyéb részének felületes sérülése

S0120 Az orr nyílt sebe

S0140 Az arc és rágóizület területének nyílt sebe

S0150 Az ajak és szájüreg nyílt sebe

S0220 Az orrcsont törése

S0272 Arccsontok többszörös törései

S0310 Az orrporc ficama

S0810 A fül traumás amputatiója

S0920 A dobhártya traumás repedése

S1100 A gégét és légcsövet is érintő nyílt seb

S1110 A pajzsmirigyet is érintő nyílt seb

S1120 A garatot és nyaki nyelőcsövet is érintő nyílt seb

S1170 A nyak többszörös nyílt sebe

S1180 A nyak egyéb részeinek nyílt sebe

S1190 A nyak k.m.n. részének nyílt sebe

T16H0 Idegentest a fülben

T1700 Idegen test az orrmelléküregben

T1710 Idegen test az orrnyílásban

T1720 Idegentest a garatban

T1730 Idegentest a gégében

T2800 A száj és garat égése

T2850 A száj és garat maródása

**** 03 110C Fog-, szájbetegségek

BETEGSÉGEK

A6900 Nekrotizáló fekélyes stomatitis

B0020 Herpesvirus által okozott gingivostomatitis és pharyngotonsillitis

B3700 Candidiasisos stomatitis

D1000 Ajak jóindulatú daganata

D1010 Nyelv jóindulatú daganata

D1020 Szájfenék jóindulatú daganata

D1030 A száj egyéb és meghatározatlan részeinek jóindulatú daganata

D1650 Alsó állkapocs jóindulatú daganata

I8600 Nyelv alatti varicositas

K0040 A fogfejlődés zavarai

K0050 A fogak örökletes szerkezeti rendellenességei m.n.o.

K0060 A fogáttörés rendellenességei

K0070 Fogzási syndroma

K0080 A fogfejlődés egyéb zavarai

K0090 Nem tipizált fogfejlődési zavar

K0100 Retineált fog

K0110 Impactált fog

K0340 Hypercementosis

K0360 Zománc-depositum

K0370 A fog kemény szöveteinek áttörés utáni elszíneződése

K0380 A fog kemény szöveteinek egyéb meghatározott betegségei

K0390 A fogak kemény szöveteinek betegsége k.m.n.

K0400 Fogbélgyulladás

K0410 Fogbélelhalás

K0420 A fogbél degeneratív elváltozásai

K0430 Kóros kemény szövet képződése a fogbélben

K0440 Heveny gyökércsúcsi periodontitis, pulpa eredetű

K0450 Periodontitis apicalis chronica

K0460 Gyökércsúcs körüli tályog, üreggel

K0470 Gyökércsúcs körüli tályog, üreg nélkül

K0480 Foggyökér-cysta

K0490 A fogbél és a periapicalis szövetek egyéb és k.m.n. betegségei

K0500 Heveny fogínygyulladás

K0510 Idült fogínygyulladás

K0520 Heveny periodontitis

K0530 Idült periodontitis

K0540 Periodontosis

K0550 Egyéb periodontalis betegségek

K0560 Periodontalis betegség k.m.n.

K0600 Fogíny-visszahúzódás

K0610 Gingiva-hyperplasia

K0620 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc traumás elváltozásai

K0680 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb meghatározott betegségei

K0690 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc rendellenességei k.m.n.

K0700 Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei

K0710 Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái

K0750 Dentofacialis működési zavarok

K0760 A temporomandibularis izület betegségei

K0780 Egyéb dentofacialis rendellenességek

K0790 Dentofacialis rendellenesség k.m.n.

K0800 A fogak romlása szisztémás okok következtében

K0810 A fogak elvesztése baleset, foghúzás vagy periodontalis betegség miatt

K0820 A fogatlan állcsontgerinc sorvadása

K0830 Visszamaradt foggyökér

K0880 A fogak és támasztó szöveteik egyéb meghatározott rendellenességei

K0890 A fogak és támasztó szöveteik betegsége k.m.n.

K0900 Fogfejlődési zavarból származó odontogen cysták

K0910 Szájtájéki, fejlődési zavarból származó (nem-odontogen) cysták

K0920 Egyéb állcsonti cysták

K0980 Egyéb, szájtájéki cysták m.n.o.

K0990 Szájtájéki cysta k.m.n.

K1000 Az állcsontok fejlődési rendellenességei

K1010 Centrális és óriássejtes granuloma

K1020 Az állcsontok gyulladásos elváltozásai

K1030 Fogmedergyulladás

K1080 Az állcsontok egyéb meghatározott betegségei

K1090 Az állcsontok betegsége k.m.n.

K1200 Recurráló aphthák a szájban

K1210 Stomatitis egyéb formái

K1220 Cellulitis és abscessus a szájban

K1300 Az ajkak betegségei

K1310 Arc- és ajakcsípés

K1320 Leukoplakia és egyéb epithelialis rendell. a szájüregben és a nyelven

K1330 Szőrös leukoplakia

K1340 Granuloma és granuloma-szerű szájnyálkahártya elváltozások

K1350 Submucosus fibrosis a szájüregben

K1360 Irritativ hyperplasia a szájnyálkahártyán

K1370 Egyéb és k.m.n. szájnyálkahártya elváltozások

K1400 Nyelvgyulladás (glossitis)

K1410 Térképnyelv

K1420 Glossitis mediana rhomboidea

K1430 Papilla hypertrophia a nyelven

K1440 A nyelvpapillák sorvadása

K1480 A nyelv egyéb megbetegedései

K1490 Nyelvbetegség k.m.n.

Q1840 Nagyszájúság

Q1850 Kisszájúság

Q1860 Nagyajkúság

Q1870 Kisajkúság

Q3500 A keményszájpad kétoldali hasadéka

Q3510 A keményszájpad egyoldali hasadéka

Q3520 A lágyszájpad kétoldali hasadéka

Q3530 A lágyszájpad egyoldali hasadéka

Q3540 A lágy- és keményszájpad együttes kétoldali hasadéka

Q3550 A lágy- és keményszájpad együttes egyoldali hasadéka

Q3560 Szájpadhasadék, középvonali

Q3570 Hasadt nyelvcsap

Q3580 Szájpadhasadék, kétoldali, k.m.n.

Q3590 Szájpadhasadék, egyoldali, k.m.n.

Q3600 Ajakhasadék, kétoldali

Q3610 Ajakhasadék, középvonali

Q3690 Ajakhasadék, egyoldali

Q3700 Keményszájpad- ajakhasadék, kétoldali

Q3710 Keményszájpad- ajakhasadék, egyoldali

Q3720 Lágyszájpad- ajakhasadék, kétoldali

Q3730 Lágyszájpad- ajakhasadék, egyoldali

Q3740 Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, kétoldali

Q3750 Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, egyoldali

Q3780 Szájpad-ajakhasadék, kétoldali, k.m.n.

Q3790 Szájpad-ajakhasadék, egyoldali, k.m.n.

Q3800 Az ajak m.n.o. veleszületett rendellenességei

Q3810 Ankyloglossia

Q3820 Nagynyelvűség (macroglossia)

Q3830 A nyelv egyéb veleszületett rendellenességei

Q3850 A szájpad m.n.o. veleszületett rendellenességei

Q3860 A száj egyéb veleszületett rendellenességei

S0240 Az arccsont törése

S0250 A fogak törése

S0260 Az állkapocs törése

S0300 Az állkapocs ficama

S0320 A fog ficama

S0340 Az állkapocs rándulása és húzódása

T1800 Idegentest a szájban

**** 03 1110 Fogágy műtétei

BETEGSÉGEK "A"

D1020 Szájfenék jóindulatú daganata

D1030 A száj egyéb és meghatározatlan részeinek jóindulatú daganata

D1650 Alsó állkapocs jóindulatú daganata

S0240 Az arccsont törése

S0250 A fogak törése

S0300 Az állkapocs ficama

S0320 A fog ficama

BETEGSÉGEK "B"

K0040 A fogfejlődés zavarai

K0050 A fogak örökletes szerkezeti rendellenességei m.n.o.

K0060 A fogáttörés rendellenességei

K0070 Fogzási syndroma

K0080 A fogfejlődés egyéb zavarai

K0090 Nem tipizált fogfejlődési zavar

K0100 Retineált fog

K0100 Impactált fog

K0310 Fogabrasio

K0320 Fogerosio

K0330 Kóros fogresorptio

K0340 Hypercementosis

K0350 A fogak ankylosisa

K0360 Zománc-depositum

K0370 A fog kemény szöveteinek áttörés utáni elszíneződése

K0380 A fog kemény szöveteinek egyéb meghatározott betegségei

K0390 A fogak kemény szöveteinek betegsége k.m.n.

K0400 Fogbélgyulladás

K0410 Fogbélelhalás

K0420 A fogbél degeneratív elváltozásai

K0430 Kóros kemény szövet képződése a fogbélben

K0440 Heveny gyökércsúcsi periodontitis, pulpa eredetű

K0450 Periodontitis apicalis chronica

K0460 Gyökércsúcs körüli tályog, üreggel

K0470 Gyökércsúcs körüli tályog, üreg nélkül

K0480 Foggyökér-cysta

K0490 A fogbél és a periapicalis szövetek egyéb és k.m.n. betegségei

K0500 Heveny fogínygyulladás

K0510 Idült fogínygyulladás

K0520 Heveny periodontitis

K0530 Idült periodontitis

K0540 Periodontosis

K0550 Egyéb periodontalis betegségek

K0560 Periodontalis betegség k.m.n.

K0600 Fogíny-visszahúzódás

K0610 Gingiva-hyperplasia

K0620 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc traumás elváltozásai

K0680 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb meghatározott betegségei

K0690 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc rendellenességei k.m.n.

K0700 Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei

K0710 Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

K0750 Dentofacialis működési zavarok

K0760 A temporomandibularis izület betegségei

K0780 Egyéb dentofacialis rendellenességek

K0790 Dentofacialis rendellenesség k.m.n.

K0800 A fogak romlása szisztémás okok következtében

K0810 A fogak elvesztése baleset, foghúzás vagy periodontalis betegség miatt

K0820 A fogatlan állcsontgerinc sorvadása

K0830 Visszamaradt foggyökér

K0880 A fogak és támasztó szöveteik egyéb meghatározott rendellenességei

K0890 A fogak és támasztó szöveteik betegsége k.m.n.

K0900 Fogfejlődési zavarból származó odontogen cysták

K0910 Szájtájéki, fejlődési zavarból származó (nem-odontogen) cysták

K0920 Egyéb állcsonti cysták

K0980 Egyéb, szájtájéki cysták m.n.o.

K0990 Szájtájéki cysta k.m.n.

K1000 Az állcsontok fejlődési rendellenességei

K1010 Centrális és óriássejtes granuloma

K1020 Az állcsontok gyulladásos elváltozásai

K1030 Fogmedergyulladás

K1080 Az állcsontok egyéb meghatározott betegségei

K1090 Az állcsontok betegsége k.m.n.

K1200 Recurráló aphthák a szájban

K1210 Stomatitis egyéb formái

K1220 Cellulitis és abscessus a szájban

K1300 Az ajkak betegségei

K1320 Leukoplakia és egyéb epithelialis rendell. a szájüregben és a nyelven

K1330 Szőrös leukoplakia

K1340 Granuloma és granuloma-szerű szájnyálkahártya elváltozások

K1350 Submucosus fibrosis a szájüregben

K1360 Irritativ hyperplasia a szájnyálkahártyán

K1370 Egyéb és k.m.n. szájnyálkahártya elváltozások

K1400 Nyelvgyulladás (glossitis)

K1490 Nyelvbetegség k.m.n.

Q1840 Nagyszájúság

Q1850 Kisszájúság

Q1860 Nagyajkúság

Q1870 Kisajkúság

Q3500 A keményszájpad kétoldali hasadéka

Q3510 A keményszájpad egyoldali hasadéka

Q3520 A lágyszájpad kétoldali hasadéka

Q3530 A lágyszájpad egyoldali hasadéka

Q3540 A lágy- és keményszájpad együttes kétoldali hasadéka

Q3550 A lágy- és keményszájpad együttes egyoldali hasadéka

Q3560 Szájpadhasadék, középvonali

Q3570 Hasadt nyelvcsap

Q3580 Szájpadhasadék, kétoldali, k.m.n.

Q3590 Szájpadhasadék, egyoldali, k.m.n.

Q3600 Ajakhasadék, kétoldali

Q3610 Ajakhasadék, középvonali

Q3690 Ajakhasadék, egyoldali

Q3700 Keményszájpad-, ajakhasadék, kétoldali

Q3710 Keményszájpad-, ajakhasadék, egyoldali

Q3720 Lágyszájpad-, ajakhasadék, kétoldali

Q3730 Lágyszájpad-, ajakhasadék, egyoldali

Q3740 Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, kétoldali

Q3750 Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, egyoldali

Q3780 Szájpad-ajakhasadék, kétoldali, k.m.n.

Q3790 Szájpad-ajakhasadék, egyoldali, k.m.n.

Q3800 Az ajak m.n.o. veleszületett rendellenességei

Q3810 Ankyloglossia

Q3820 Nagynyelvűség (macroglossia)

Q3830 A nyelv egyéb veleszületett rendellenességei

Q3840 A nyálmirigyek és vezetékeik veleszületett rendellenességei

Q3850 A szájpad m.n.o. veleszületett rendellenességei

Q3860 A száj egyéb veleszületett rendellenességei

S0340 Az állkapocs rándulása és húzódása

T1800 Idegentest a szájban

BEAVATKOZÁSOK "C"

52350 Fog reimplantatio

52360 Endossealis fog implantatio

BEAVATKOZÁSOK "D"

52310 Fog sebészi eltávolítása, a fogágy partialis eltávolításával

52362 Endossealis implantatum eltávolítása

52370 Gyökércsúcs eltávolítása

52371 Pulpectomia

52373 Lebenyes műtét gyökérlesimítással

52440 Alveolusplasztika

("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.)

**** 03 127Z Fül-, orr-, torok-, gége-, szájbetegségek súlyos társult betegséggel

BETEGSÉGEK

A1860 A fül gümőkórja

A3600 Torokdiphtheria

A3610 Orrgarat diphtheria

A3620 Gége diphtheria

A6650 Gangosa

A6900 Nekrotizáló fekélyes stomatitis

B0020 Herpesvirus által okozott gingivostomatitis és pharyngotonsillitis

B0530 Középfülgyulladással szövődött kanyaró (H67.1*)

B0850 Enterovirusos hólyagos torokgyulladás

B3700 Candidiasisos stomatitis

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata

C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium

C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium

C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium

C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium

C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata

C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata

C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata

C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium

C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium

C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium

C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata

C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium

C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium

C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium

C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része

C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.

C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.

C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.

C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.

C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium

C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium

C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium

C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium

C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata

C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata

C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium

C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium

C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium

C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium

C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata

C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium

C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium

C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium

C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium

C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata

C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium

C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium

C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium

C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium

C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata

C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata

C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium

C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium

C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium

C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium

C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata

C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium

C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium

C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium

C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium

C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium

C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium

C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium

C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium

C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium

C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium

C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium

C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium

C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata

C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium

C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium

C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium

C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium

C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium

C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium

C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium

C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium

C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium

C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium

C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium

C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium

C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium

C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium

C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium

C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium

C07H0 A parotis rosszindulatú daganata

C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium

C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium

C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium

C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium

C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium

C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium

C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium

C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium

C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium

C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium

C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium

C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium

C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata

C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium

C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium

C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium