A jogszabály mai napon ( 2023.10.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az adatközlés közös szabályai

1. § (1) *  A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 153. § (3)-(5) bekezdésében és 154. § (3) bekezdésében meghatározott, adatközlésre kötelezett személyek és szervek (a továbbiakban: adatközlő szerv) a szabálysértési nyilvántartás tekintetében az adatkezelői feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: szabálysértési nyilvántartó szerv) részére történő adatközlést kizárólag elektronikus úton teljesítik.

(2) Az adatközlő szerv az (1) bekezdés szerinti adatközlést az erre a célra kialakított, a szabálysértési nyilvántartási rendszer távoli elérését lehetővé tévő számítástechnikai alkalmazás útján teljesíti.

(3) *  Az adatközlés az adatközlő szerv és a szabálysértési nyilvántartó szerv számítástechnikai rendszereinek a közvetlen összekapcsolásával is teljesíthető, feltéve, hogy a személyes adatok védelme, illetve az adatbiztonság feltételei biztosítottak.

2. § (1) Az adatközlő szerv felel a szabálysértési nyilvántartási rendszerbe továbbított adatok pontosságáért, teljességéért és naprakészségéért. Amennyiben utólag jut az adatközlő szerv tudomására valamely adathiba, úgy annak tényét, valamint a helyes adatot haladéktalanul megküldi a szabálysértési nyilvántartó szervnek.

(2) A szabálysértési nyilvántartó szerv az ellentmondó, valamint a nyilvánvalóan hibás adatok észlelésekor az adatközlő szervnél haladéktalanul kezdeményezi az adatpontosítást.

3. § A szabálysértési nyilvántartó szerv részére történő adatközlés során

a) *  a személyiadat- és lakcímnyilvántartás vagy az idegenrendészeti nyilvántartások hatálya alá tartozó személyek esetében a Szabs. tv. 151. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott személyazonosító adatokat kell megküldeni,

b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás vagy az idegenrendészeti nyilvántartások hatálya alá nem tartozó személy esetében

ba) *  a Szabs. tv. 151. § (2) bekezdés a) pontjának aa), ac), ad) és ag) alpontjában meghatározott adatokat,

bb) *  - abban az esetben, amennyiben rendelkezésre állnak - a Szabs. tv. 151. § (2) bekezdés a) pontjának ab), ae) és ah) alpontja szerinti adatokat

kell megküldeni.

4. § *  A személyazonosító adatok nyilvántartásában szereplő, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás vagy az idegenrendészeti nyilvántartások hatálya alá nem tartozó személynek a Szabs. tv. 151. § (2) bekezdés a) pont aa)-ae), ag) és ah) alpontjai, valamint c) pontja szerinti személyi adataiban bekövetkezett adatváltozásról az adatközlő szerv - a tudomásszerzéstől számított három napon belül - értesíti a szabálysértési nyilvántartó szervet.

2. A szabálysértési hatóság adatközlési kötelezettsége

5. § *  (1) A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére az eljáró szabálysértési hatóság

a) a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott adatokat

aa) a határozatának jogerőre emelkedését követő naptól számított három napon belül,

ab) a határozata ellen benyújtott kifogást elbíráló bíróság döntésének kézhezvételét követő naptól számított három napon belül,

b) a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott adatokat a büntetések teljesítéséről szóló értesítés kézhezvételét követő naptól számított három napon belül,

c) a meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, valamint a közérdekű munka szabálysértési elzárásra történő átváltoztatása esetén a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés i) és n) pontjában meghatározott adatokat az iratok visszaérkezésétől számított három napon belül,

d) a meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, valamint a közérdekű munka szabálysértési elzárásra történő átváltoztatása esetén, az elzárás rendőrségi fogdán történő végrehajtáskor a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés l) pontjában meghatározott adatokat a rendőrségi fogda értesítésének a kézhezvételétől számított három napon belül

közli.

(2) A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére a büntetésként kiszabott szabálysértési elzárás rendőrségi fogdán történő végrehajtása esetén a szabálysértési elzárás tényleges kezdő és utolsó napjára vonatkozó adatot az előkészítő eljárást folytató szerv a rendőrségi fogda értesítésének kézhezvételétől számított három napon belül közli.

6. § (1) A szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az eljáró szabálysértési hatóság

a) az eljárás megindításának napját követő naptól számított három napon belül a Szabs. tv. 154. § (2) bekezdésének b)-d), valamint f) és g) pontjában meghatározott adatokat,

b) a Szabs. tv. 154. § (2) bekezdés e) és g)-i) pontjában meghatározott adatot az eljárási cselekménytől számított három napon belül,

c) a Szabs. tv. 155. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel teljesülése érdekében, a jogerős határozatról történő adatközléssel egyidejűleg a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a 154. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott adatokat,

d) a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén a Szabs. tv. 154. § (2) bekezdés e) és h) pontjában meghatározott adatokat az iratok visszaérkezésétől számított három napon belül

közli.

(2) A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetében az előkészítő eljárást lefolytató szerv közli a Szabs. tv. 154. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatot, az eljárás megkezdésétől számított három napon belül.

(3) A szabálysértési ügy áttétele esetén a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az (1) bekezdés szerinti adatközlést - a Szabs. tv. 154. § (3) bekezdése alapján - az átvételt követő három napon belül az ügyet átvevő szabálysértési hatóság teljesíti.

3. A bíróság adatközlési kötelezettsége

7. § A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére az eljáró bíróság * 

a) *  a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott adatokat, valamint a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés l) pontjában a szabálysértési elzárás felfüggesztésére vonatkozóan meghatározott adatokat a határozat jogerőre emelkedésének megállapításától számított három napon belül,

b) *  a szabálysértési elzárás büntetés végrehajtásának elhalasztását, valamint perújítás esetén elzárás végrehajtásának felfüggesztése vagy félbeszakítása tényéről szóló határozat meghozatalának napjától számított három napon belül a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés k) pontjában meghatározott adatot,

c) a határozata ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt elbíráló Alkotmánybíróság döntésének kézhezvételét követő naptól számított három napon belül a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott adatokat

közli.

8. § (1) A szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az eljáró bíróság

a) a Szabs. tv. 154. § (2) bekezdésének c), d) és f) pontjai szerinti adatokat az eljárás megindítását követő három napon belül,

b) a Szabs. tv. 154. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti adatot az eljárási cselekmény elrendelését követő három napon belül,

c) a Szabs. tv. 154. § (2) bekezdésének i) pontja szerinti adatot az eljárási cselekmény napját követő három napon belül

közli.

(2) Amennyiben az eljárás alá vont személy elővezetésére a szabálysértési eljárás megindításáról szóló adatközlés teljesítését követően került sor, az elővezetés elrendelésére vonatkozó adatot az elővezetés elrendelésétől számított három napon belül kell közölni a szabálysértési nyilvántartó szervvel.

(3) A szabálysértési ügy áttétele esetén a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az (1) bekezdés szerinti adatközlést - a Szabs. tv. 154. § (3) bekezdése alapján - az átvételt követő három napon belül az ügyet átvevő bíróság teljesíti.

4. Adatközlési kötelezettség méltányossági döntéshozatal esetén

9. § (1) *  A szabálysértési szabályozásért felelős miniszter vagy a köztársasági elnök a méltányossági kérelem elbírálása során hozott döntéséről, valamint a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározott adatokról az adatközlést három napon belül teljesíti.

(2) Ha az adatközlést a méltányossági döntést hozó szerv az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem teljesíti, akkor az

a) ügyben érdemi döntést hozó szabálysértési hatóság vagy

b) ha az érdemi döntést a bíróság hozta, az általános szabálysértési hatóság

teljesíti.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatközlést a szabálysértési hatóságnak vagy bíróságnak a döntés beérkezésének napjától számított három napon belül kell teljesítenie a szabálysértés elkövetőiről és a helyszíni bírságoltakról vezetett nyilvántartás részére.

5. A büntetés-végrehajtási intézet adatközlési kötelezettsége

10. § A büntetés-végrehajtási intézet a szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére

a) *  a szabálysértési elzárás végrehajtásának a Szabs. tv. 140. § (3) és (4) bekezdés szerinti félbeszakításáról szóló döntés jogerőre emelkedését követő naptól számított három napon belül a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés k) pontjában meghatározott adatokat,

b) *  a szabálysértési elzárás letöltésének napját, valamint az azonnali szabadítás elrendelésének napját követő naptól számított három napon belül a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés l) pontjában az elzárás kezdő és utolsó napjára, valamint az azonnali szabadítás elrendelésére vonatkozóan meghatározott adatokat,

közli.

6. A helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy adatközlési kötelezettsége

11. § (1) *  A szabálysértés elkövetőiről és a helyszíni bírságoltakról vezetett nyilvántartás részére a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy a helyszíni bírság kiszabását követően azonnal, de legkésőbb három napon belül közli a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés o) pont oa)-oc) és oe) alpontjában meghatározott adatokat. A Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés o) pont od) alpontjában meghatározott adatokat a helyszíni bírság megfizetésének időpontjáról történő tudomásszerzését követő három napon belül közli.

(2) *  A gépjárművezető távollétében alkalmazott intézkedések nyilvántartás részére a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy az intézkedéssel egyidejűleg közli

a) a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság alkalmazása esetén a Szabs. tv. 152/A. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat,

b) feljelentés esetén a Szabs. tv. 152/A. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott adatokat.

6/A. *  Az állami foglalkoztatási szerv adatközlési kötelezettsége

11/A. § *  (1) A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére az állami foglalkoztatási szerv a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés g) és m) pontjában meghatározott adatokat a közérdekű munkára történő jelentkezést követően haladéktalanul közli.

(2) A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére az állami foglalkoztatási szerv a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott adatokat a közérdekű munkára történő jelentkezéstől, illetve a közérdekű munka teljesítéséről vagy teljesítésének elmaradásáról szóló tudomásszerzést követően haladéktalanul közli.

6/B. *  A központi bírságkezelő szerv adatközlési kötelezettsége * 

11/B. § *  A pénzbírság vagy a helyszíni bírság befizetésének a Szabs. tv. 141. § (2d) bekezdése szerinti ellenőrzését követően a szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartásában a központi bírságkezelő szerv a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdés o) pont od) alpontjában meghatározott adatokat a befizetés azonosítását követően automatizált informatikai megoldással, az általános szabálysértési hatóság által használt informatikai rendszer közreműködésével rögzíti.

7. A szabálysértési nyilvántartási rendszer vezetésének általános szabályai

12. § A szabálysértési nyilvántartási rendszer nyilvántartásai elektronikus nyilvántartások, működtetésüket a szabálysértési nyilvántartó szerv folyamatosan biztosítja.

13. § A szabálysértési nyilvántartó szerv a Szabs. tv. 150. § (5) bekezdés szerinti kapcsolati kódot - a nyilvántartott személyről a szabálysértési nyilvántartási rendszerben tárolt adatok egyértelmű összerendelhetősége érdekében - a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartása, valamint a szabálysértés elkövetőiről és a helyszíni bírságoltakról vezetett nyilvántartás számára is átadja.

14. § A szabálysértési nyilvántartó szerv a személyazonosító adatok nyilvántartásában szereplő, a Szabs. tv. 151. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokon az adatváltozásokat a Szabs. tv. 151. § (5) bekezdésében meghatározott adategyeztetési eljárási cselekmények végzése során, ügyintézői közreműködés nélkül, automatikusan vezeti át.

8. A szabálysértési nyilvántartási rendszer vezetéséhez szükséges technikai nyilvántartások

15. § (1) A szabálysértési nyilvántartó szerv a szabálysértési nyilvántartási rendszer vezetésével összefüggő feladatai ellátásához az alábbi technikai nyilvántartásokat vezeti:

a) szabálysértési tényállások nyilvántartása,

b) üzemeltetési napló,

c) technikai háttérnyilvántartás (napló, gép- és szoftvernyilvántartás).

(2) A technikai háttérnyilvántartás részeként vezetett napló a Szabs. tv. 155. § (1)-(2) bekezdése szerinti nyilvántartási idő elteltéig a szabálysértési nyilvántartási rendszerben végrehajtott összes adatkezelési művelet technikai azonosítóját és adatait tartalmazza.

9. Adatbiztonság

16. § (1) A szabálysértési nyilvántartó szerv gondoskodik az adatállományok fizikai megsemmisülés elleni védelméről, az adatkezelési eljárások és az adatállományok biztonságáról, valamint az illetéktelen hozzáférés elleni védelemről. A szabálysértési nyilvántartási rendszerben végrehajtott adatkezelési műveletet naplózni kell.

(2) A szabálysértési nyilvántartási rendszerben a rendszer működtetéséhez szükséges műveleteket a szabálysértési nyilvántartó szerv engedélyével lehet végrehajtani.

10. Az adattovábbítás közös szabályai

17. § (1) A szabálysértési nyilvántartó szerv a szabálysértési nyilvántartási rendszerből a Szabs. tv.-ben, valamint az e rendeletben meghatározottak szerint végez - az arra jogosultak számára - adattovábbítást.

(2) *  Az adatközlő szerv az adattovábbítást a Szabs. tv. 156/A-157. §-ában és 160-162. §-ában, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén

a) az erre a célra kialakított, a szabálysértési nyilvántartási rendszer távoli elérését lehetővé tévő számítástechnikai alkalmazás útján,

b) számítástechnikai rendszerek közvetlen összekapcsolásával vagy

c) adatigénylési kérelem alapján

teljesíti.

11. Közvetlen hozzáféréssel történő adattovábbítás

18. § (1) A Szabs. tv. 157. § szerinti adattovábbítás a 17. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti módon történik.

(2) A 17. § (2) bekezdés b) pontja szerinti adattovábbítás során a szabálysértési nyilvántartási szerv által kialakított rendszerkapcsolati modellt kell használni.

19. § (1) A szabálysértési nyilvántartási rendszerhez az erre a célra kialakított, a szabálysértési nyilvántartási rendszer távoli elérését lehetővé tévő számítástechnikai alkalmazás útján hozzáférő, egyedi azonosítóval rendelkező személynek a Szabs. tv. 160. § (1) bekezdésében meghatározott adatok megadása mellett, a közvetlen lekérdezéssel érintett, a szabálysértési nyilvántartási rendszerben nyilvántartott személyről a Szabs. tv. 151. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatkörből legalább

a) *  az aa), ab), ad), ae), vagy

b) *  az ab) és af), vagy

c) *  az aa) és af) alpontok szerinti adatokat, vagy

d) az ab) alpont és a b) pont szerinti adatokat

kell megadnia.

(2) *  Egyedileg azonosítandó személy adatainak igénylése esetén a szabálysértési nyilvántartó szerv - a Szabs. tv. 157. § (1) bekezdésében felsorolt szervek, személyek kivételével - abban az esetben teljesít adattovábbítást, amennyiben a közölt ismérveknek csak egy személy adata felel meg.

20. § *  A Szabs. tv. 157. § (1) bekezdése szerinti szerv, személy a szabálysértési nyilvántartási rendszerből a rendelkezésére álló adatokkal is jogosult adatot igényelni, számukra a szabálysértési nyilvántartási rendszerből a keresési eredmény akkor is továbbítható, ha egyedileg azonosítandó személy adatainak igénylése esetén a megadott adatoknak több személy adata is megfeleltethető (többes találat).

20/A. § *  A Szabs. tv. 160. § (1a) bekezdése szerinti adatokat a szabálysértési nyilvántartási rendszerhez az erre a célra kialakított, a szabálysértési nyilvántartási rendszer távoli elérését lehetővé tévő számítástechnikai alkalmazásban adja meg az ehhez az alkalmazáshoz hozzáférő, egyedi azonosítóval rendelkező személy.

12. Adatigénylési kérelem alapján történő adattovábbítás

21. § (1) A szabálysértési nyilvántartó szerv a szabálysértési nyilvántartási rendszerből a Szabs. tv. 161. § (1) bekezdése szerinti jogosultnak adatigénylés iránti kérelem (a továbbiakban: adatigénylés) alapján teljesít adattovábbítást.

(2) * 

(3) A szabálysértési nyilvántartó szerv az adatigénylés beérkezését követő naptól számított tíz napon belül teljesíti az adattovábbítást.

(4) * 

13. * 

22. § * 

14. A szabálysértési nyilvántartási rendszer használatára jogosultak nyilvántartása

23. § (1) *  A Szabs. tv. 152. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogosultsági nyilvántartás a lekérdezési, valamint adatközlési jogosultsággal rendelkező szervezet, a Szabs. tv. 153. § (3) bekezdésében, valamint a 154. § (3) bekezdésében meghatározott adatközlő, valamint a Szabs. tv. 157. §-a szerinti, az adatok átvételére közvetlen hozzáféréssel jogosult szervek, személyek, továbbá a szabálysértési nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos, törvényben meghatározott feladatokat ellátó egyéb szervek Szabs. tv. 156/A. § (2) bekezdésében meghatározott adatait és az informatikai rendszerek használatához szükséges technikai adatokat, egyedi azonosítót és jelszót tartalmazza.

(2) A jogosultság kérésére szolgáló formanyomtatványt a szabálysértési nyilvántartó szerv honlapján közzéteszi.

15. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2012. április 15-én lép hatályba.

25. § *