A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2012. (III. 9.) VM rendelet

a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. Anyajuh Kiegészítő Többletjogosultság: a 2011. évi egységes kérelem alapján jóváhagyott, legalább 50%-ban kedvezőtlen adottságú területen (a továbbiakban: KAT) gazdálkodó ügyfél számára megállapított, legfeljebb az anyajuh szerkezetátalakítási jogosultságok számával megegyező darabszámú vagyoni értékű jog;

2. Anyajuh Szerkezetátalakítási Jogosultság: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 100. cikk a) pontja figyelembevételével megállapított referencia anyajuh állomány alapján kalkulált, a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott különleges támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

3. Anyatehén Szerkezetátalakítási Jogosultság: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 109. cikk d) és e) pontjának megfelelő, de a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági rendelet IV. mellékletében felsorolt fajtákhoz és a szarvasmarha Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) 99-es kódon „egyéb tejhasznú” fajtával bejelentett fajtához nem tartozó szarvasmarhák figyelembevételével megállapított referencia anyatehén állomány alapján kalkulált, a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az EMGA-ból finanszírozott különleges támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

4. Árbevétel: az elismert tevékenységekből származó, hazai és uniós forrásból származó támogatások nélküli bevétel;

5. *  Beruházás: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti olyan, az ügyfél által eszközölt, a számvitelről szóló törvény és a személyi jövedelemadóról szóló törvény által befektetett eszközként aktiválhatónak minősített, támogatás nélkül értendő ráfordítások összessége - bele nem számítva a saját munkavégzést - amely az elismert tevékenységet szolgálja, és amelynek megvalósulása az ügyfél saját nevére szóló, vagy a tevékenységét közös igazolvány alapján folytató őstermelő esetén a közös igazolványban feltüntetett családtagok valamelyikének nevére szóló, vagy családi gazdaság tagja esetén a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatban szereplő tag valamelyikének nevére szóló érvényes számlával (a továbbiakban együtt: számla), teljesítési igazolással, használatbavételi engedéllyel, adásvételi szerződéssel, a mindenkori hatályos vonatkozó, a haszonállatok nyilvántartásának szabályait meghatározó rendeletnek megfelelő nyilvántartással, teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy egyéb közokirattal teljes körűen igazolható és szerepel a tárgyi eszköz nyilvántartásban;

6. *  Beruházási részteljesítés: a beruházás olyan részegysége, amelynek megvalósulása önállóan is elszámolható és érvényes számlával, teljesítési igazolással, használatbavételi engedéllyel, adásvételi szerződéssel, a mindenkori hatályos vonatkozó, a haszonállatok nyilvántartásának szabályait meghatározó rendeletnek megfelelő nyilvántartással vagy egyéb közokirattal teljes körűen igazolható;

7. Elismert élőmunka ráfordítás: természetes személy közteher fizetés melletti önfoglalkoztatása, valamint olyan munkavállaló alkalmazása, aki után a közterheket az ügyfél, munkaerő kölcsönzés vagy egyes munkafolyamatok vállalkozási szerződés keretében történő elvégzése esetében az ügyféllel kötött megállapodás alapján harmadik személy fizeti meg;

8. Elismert tevékenység: az ügyfél által saját nevében, saját gazdaságában és saját kockázatára folytatott bármely mezőgazdasági, erdészeti, halászati, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye keretében meghatározott vidékfejlesztési tevékenység végzése;

9. Hízottbika Szerkezetátalakítási Jogosultság: a referencia hízottbika állomány alapján kalkulált, a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az EMGA-ból finanszírozott különleges támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

10. Húsmarhatartó: az az ügyfél, aki a 2010. július 1. és 2011. június 30. közötti referencia időszakban szerepelt regisztrációs számának feltüntetésével a Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR), és a referencia anyatehén, illetve hízottbika állomány alapjául szolgáló állatok tenyészetének tartója volt;

11. Juhtartó: az az ügyfél, aki a 2011. támogatási évben szerepelt regisztrációs számának feltüntetésével a TIR-ben és a referencia anyajuh állomány alapjául szolgáló állatok tenyészetének tartója volt;

12. Kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: az Anyatehén Szerkezetátalakítási Jogosultság, a Hízottbika Szerkezetátalakítási Jogosultság, a Szarvasmarha Extenzifikációs Többletjogosultság, az Anyajuh Szerkezetátalakítási Jogosultság és az Anyajuh Kiegészítő Többletjogosultság együttesen;

13. Minimálbér: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben (a továbbiakban: Tbj.) meghatározott minimálbér;

14. Referencia anyajuh állomány: a juhtartó által tartott azon anyajuhok létszáma, de legalább tíz egyed, amelyek a 2011. támogatási évi, anyajuhtartás támogatásáról szóló határozatban megfelelt állatokként szerepeltek;

15. Referencia anyatehén állomány: a húsmarhatartó által tartott azon anyatehenek létszáma, de legalább három egyed, amelyek az ENAR nyilvántartásban szerepeltek 2010. július 1. és 2011. június 30. között és ezen időszak alatt legalább 190 napon keresztül folyamatosan a tartó tenyészetében álltak;

16. *  Referencia hízottbika állomány: a húsmarhatartó által tartott azon 9 hónapnál idősebb hímivarú szarvasmarha egyedek létszáma, de legalább három egyed, amelyek az ENAR-ban szerepeltek 2010. július 1. és 2011. június 30. között, és ezen időszak alatt legalább két hónapon keresztül folyamatosan a tartó tenyészetében álltak, majd a tenyészetből történő kikerülést követően legfeljebb 30 napon belül vágóhídon levágtak (továbbiakban: vágás), vagy élő állatként Magyarországon kívül értékesítésre (export) kerültek, és a vágás vagy az export időpontja nem későbbi, mint 2011. július 30. Az állatoknak legkésőbb a vágás vagy az export időpontjában be kell tölteniük a 9 hónapos kort;

17. Szarvasmarha Extenzifikációs Többletjogosultság: az olyan ügyfél referencia anyatehén és hízottbika állománya után megállapított vagyoni értékű jog, akinek vagy amelynek a 2010. évi egységes kérelem alapján jóváhagyott egységes területalapú támogatás (SAPS) alapjául szolgáló területére vetített, a referencia anyatehén, hízottbika és anyajuh állomány alapján számított állatsűrűsége hektáronként nem haladja meg az 1,4 - az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló rendelet 2. § b) pontja szerinti - állategységet (a továbbiakban: ÁE);

18. *  Szakmai továbbképzés: a Herman Ottó Intézet által indított, a 3. mellékletben meghatározott és tartalmilag részletezett, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség által koordinált, a 4. mellékletben tartalmilag részletezett juhász gazdálkodóképzés, valamint egyéb, az 1. mellékletben szereplő akkreditált képzés;

19. Szerkezetátalakítási program: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 68. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti különleges támogatás mellé rendelt program, amelynek célja, hogy: a húsmarha és juh ágazatokban tevékenykedő gazdálkodók és alkalmazottaik ne szoruljanak ki a helyi gazdasági hálózatokból és az érintett területeken ne csökkenjen a gazdasági aktivitás szintje; az érintett gazdálkodók szabad piaci döntésén alapuló mezőgazdasági vagy vidékfejlesztési tevékenység keretében a korábbi állattartáshoz hasonló értéket képviselő gazdasági tevékenység folytatódjon, ezen térségek foglalkoztatási helyzete tovább ne romoljon; valamint a húsmarha- és juhtenyésztő területeket ne vonják ki a hasznosításból és jó ökológiai állapotban maradjanak;

20. *  Támogatási időszak: 2012. január 1-jétől 2014. december 31-ig tartó időszak;

21. Tárgyév: az a támogatási időszakon belüli naptári év, amikor a termelő különleges támogatás iránti kérelmet nyújt be;

22. *  Felújítás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontja szerinti fogalom;

23. *  Elkülönített nyilvántartás: azon támogatási feltétel megvalósítását eredményező eseményekről szóló külön nyilvántartás, illetve külön analitikus nyilvántartás eredeti bizonylatai, amelyek e rendeletben meghatározott feltétel teljesítéséhez az ügyfél vagyoni és jövedelmi helyzetére hatást gyakorolnak, azzal, hogy könyvvezetési kötelezettség esetén az ügyfél kiadásait, valamint a bevételeit is tartalmazza, szabályzatban meghatározott helyen, bármikor ellenőrizhetően tárolt, őrzött módon, legalább a vonatkozó jogszabályokban előírt iratmegőrzési határidőig.

2. A kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program

2. § (1) A szerkezetátalakítási programban - az őt megillető referencia-állatállomány mértékéig - csak az a termelő vehet részt, aki, vagy amely 2012. május 15-ig részvételi szándékáról az egységes kérelem keretében nyilatkozik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozaton túl a termelőnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie, hogy mekkora anyatehén-, hízottbika-, illetve anyajuhállomány figyelembevételével kíván részt venni a programban, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy ismeri a szerkezetátalakítási programban való részvétel feltételeit, és meg kell jelölnie az általa a tárgyévben teljesíteni kívánt, a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételt.

(3) A szerkezetátalakítási programban részt vehet az az ügyfél is, aki, vagy amely felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

3. § (1) A szerkezetátalakítási programban résztvevő ügyfél a támogatási időszak teljes időtartama alatt köteles

a) naptári évente az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatást (SAPS) igénybe venni, és

b) 2012-től kezdődően évente az egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben a szerkezetátalakítási program alábbi nemzeti feltételei közül melyiket és milyen módon kívánja teljesíteni:

ba) *  a referencia anyatehén-, hízottbika- és anyajuh állományt alapul véve minden 80 ÁE-e után egy fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatása, vagy 2012-ben 2016 munkaóra, 2013-ban 2008 munkaóra, 2014-ben 2024 munkaóra elismert élőmunka ráfordítás biztosítása;

bb) *  az előző naptári év elismert tevékenységéből származó árbevétel 10 százalékának megfelelő összeg beruházásra, beruházásokra, felújításra, felújításokra vagy azok részteljesítésére történő fordítása úgy, hogy a beruházást, beruházásokat, felújítást, felújításokat vagy azok részteljesítését - a megfelelő bizonylattal alátámasztva - legkésőbb a következő év március 15-ig befejezik;

bc) *  az ügyfél vagy alkalmazottja, közös őstermelői igazolványban feltüntetett valamely családtag, családi gazdaság esetén annak valamely tagja által egy, a kérelem benyújtása után kezdődő, vagy már a kérelem benyújtását megelőzően megkezdett szakmai továbbképzésen való részvétel, és annak a képzés követelményeinek megfelelő - a tárgyév január 1. és a tárgyévet követő év március 15 között történő - befejezése, illetve az egy évnél hosszabb képzési idővel rendelkező képzések esetében a legutolsó, a kérelem benyújtását követően lezárt félév teljesítése;

c) *  2013-tól kezdődően évente március 15-ig a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon a személyi azonosításhoz szükséges adatokon túl nyilatkozni az e bekezdés alapján a megelőző naptári évre vállalt kötelezettség teljesítéséről és annak módjáról.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti, választott kötelezettség módosítására a támogatással érintett tárgyév vonatkozásában a tárgyévet követő év március 15. napjáig van lehetőség. A módosítás iránti kérelmet a Kincstár által erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

(3) Az ügyfélnek a referencia állatállománya alapján végzett számítással meghatározottan, a törtrészek figyelembevételével, arányosan kell az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt éves kötelezettséget teljesítenie.

(4) Amennyiben a természetes személy a járulékokat a Tbj. alapján

a) legalább a minimálbérrel megegyező bevétel után fizette meg, az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,

b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, az elismert élőmunka ráfordítás arányosan csökken.

(4a) *  A (4) bekezdéstől eltérően, e rendelet vonatkozásában, amennyiben az a mezőgazdasági őstermelő, akinek e tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt, a járulékokat a Tbj. törvény alapján

a) legalább az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 20 százaléka után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,

b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az elismert élőmunka ráfordítás arányosan csökken.

(5) Amennyiben a természetes személy a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett, és az egészségügyi hozzájárulást az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény alapján

a) legalább a minimálbérrel megegyező bevétel után fizette meg, az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,

b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, az elismert élőmunka ráfordítás arányosan csökken.

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti közterhek megfizetését pénzügyi bizonylatokkal szükséges igazolni.

(7) Amennyiben a programba bejelentkezett ügyfél a szerkezetátalakítási program teljesítésének az egyik feltételét jelentő elismert élőmunka ráfordítást részben, vagy egészben munkaerő kölcsönzés igénybevételével kívánja teljesíteni, köteles a munkaerő kölcsönzésről szóló szerződésben foglalt munkavégzés után megfizetendő közterhek megfizetését okiratokkal igazolni és az ellenőrzés alkalmával azt bemutatni.

(8) *  Az ügyfél az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti árbevételhez viszonyított beruházással, felújítással kapcsolatos nyilatkozatát érvényes számla, teljesítési igazolás, használatbavételi engedély, adásvételi szerződés, a mindenkori hatályos vonatkozó, a haszonállatok nyilvántartásának szabályait meghatározó rendeletnek megfelelő nyilvántartás, vagy egyéb közokirat alapján teheti meg, amelyeket köteles az adózás rendjére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő ideig megőrizni, és az ellenőrzés alkalmával azt bemutatni. Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti beruházásról, felújításról, illetve annak részteljesítéséről szóló fenti igazoló dokumentumokat nem tudja bemutatni, akkor azt a jogkövetkezmények szempontjából úgy kell tekinteni, hogy az ügyfél az érintett naptári év vonatkozásában nem teljesítette a beruházási, felújítási kötelezettségét.

(9) Amennyiben az ügyfél alkalmazottja vesz részt az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti képzésen vagy képzéseken, úgy annak vagy azoknak a befejezése akkor tekinthető a szerkezetátalakítási program szerinti teljesítésnek, ha az alkalmazott a képzés vagy képzések indulása és befejezése között folyamatosan az ügyfél alkalmazásában állt. Az ügyfél a képzésen vagy képzéseken résztvevők számát úgy határozza meg, hogy a referencia anyatehén-, hízottbika-, illetve anyajuh állományt alapul véve minden megkezdett 300 ÁE-e után egy befejezett képzést teljesít.

(10) *  Az ügyfél a támogatással összefüggő kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos gazdasági eseményekről elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. Könyvvezetési kötelezettség esetén a nyilvántartást az analitikus nyilvántartásban elkülönülten kell vezetni.

(11) *  A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetén az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 80-81. §-a által rögzített átváltási eljárást kell alkalmazni.

(12) *  Egy adott képzés elvégzésének vagy lezárt félév teljesítésének igazolása a szerkezetátalakítási nemzeti programra vonatkozó kérelemhez kapcsolódóan, az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti nemzeti feltétel teljesítéseként, egy támogatási év vonatkozásában kizárólag egy kérelemhez kapcsolódóan fogadható el. Amennyiben az ügyfél vagy alkalmazottja, közös őstermelői igazolványban feltüntetett valamely családtagja, családi gazdaság esetén annak valamely tagja által végzett képzésről szóló igazolás több kérelemhez kapcsolódóan választott, az (1) bekezdés b) pontjának bc) alpontja szerinti nemzeti feltétel teljesítésének igazolására kerül benyújtásra, azt a Kincstár csak annál a kérelemnél fogadja el, amelyet a képzésen résztvevő ügyfél saját nevében nyújtott be.

(13) *  Az ügyfél az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti árbevételhez viszonyított beruházással, felújítással kapcsolatos érvényes számlán, teljesítési igazoláson, használatbavételi engedélyen, illetve adásvételi szerződésen feltüntetett teljesítési időpontnak a tárgyév január 1. és a tárgyévet követő év március 15-e közötti időszakra kell esnie. A beruházással, felújítással kapcsolatos érvényes számla, teljesítési igazolás, használatbavételi engedély, illetve adásvételi szerződés csak egy kérelem és egy támogatási év vonatkozásában fogadható el.

(14) *  Abban az esetben, ha az ügyfél az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti nemzeti feltétel teljesítése során 2013. szeptember 1-jét megelőző időszakban kezdte meg az 1. mellékletben felsorolt Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti szakképesítésének a megszerzését, úgy jogosult a 2013. évi egységes kérelem beadásának időpontjában hatályos 1. melléklet szerinti képzések igazolására.

4. § (1) *  A szerkezetátalakítási program alapján vállalt foglalkoztatási, szakmai továbbképzési és beruházási kötelezettségek nem teljesítése vagy csak részleges teljesítése esetén nem teljesítési bírságként - figyelemmel a Törvény 73/A. § (5) bekezdésében foglaltakra -

a) Anyatehén Szerkezetátalakítási Jogosultság (a továbbiakban: AtSzJ) esetén jogosultságonként 100 eurót,

b) Hízottbika Szerkezetátalakítási Jogosultság (a továbbiakban: HbSzJ) esetén jogosultságonként 54 eurót,

c) Szarvasmarha Extenzifikációs Többletjogosultság (a továbbiakban: SzETj) esetén jogosultságonként 43 eurót,

d) Anyajuh Szerkezetátalakítási Jogosultság (a továbbiakban: AjSzJ) esetén jogosultságonként 8 eurót,

e) Anyajuh Kiegészítő Többletjogosultság (a továbbiakban: AjKTj) esetén jogosultságonként 4 eurót kell figyelembe venni.

(2) *  Az ügyfél által vállalt foglalkoztatási és szakmai továbbképzési, valamint beruházási, felújítási kötelezettség részleges teljesítése esetén az (1) bekezdésben foglalt összegek a nem teljesítés arányában veendők figyelembe valamennyi, ezen rendelet által szabályozott jogosultság esetében.

(3) *  A szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségek megsértése miatt fizetendő nem teljesítési bírságról, valamint a szerkezetátalakítási program teljesítési arányának meghatározásáról a Kincstár dönt.

(4) *  A (3) bekezdéstől eltérően, amennyiben a Kincstár a támogatási időszak első évében állapítja meg a szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségek megsértése miatt fizetendő nem teljesítési bírságot, a termelő mentesül a nem teljesítési bírság befizetése alól. Ha a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett termelő a támogatási időszak alatt ismételten megsérti a szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségeit, akkor a Kincstár egy alkalommal emelt összegű bírság fizetésére kötelezi.

5. § A szerkezetátalakítási program alapján vállalt feltétel nem teljesítése vagy részleges teljesítése miatt jogkövetkezményként alkalmazott nem teljesítési bírság az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatás igénybevételi szabályainak megsértése miatt alkalmazott jogkövetkezménytől függetlenül kerül alkalmazásra.

6. § *  A szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségek teljesítését meghiúsító elháríthatatlan külső ok (vis maior) bekövetkeztét az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló rendelet alapján kell bejelenteni, a Kincstár által kiadott közleményben erre rendszeresített nyomtatványon.

3. Területalapú támogatásként különleges támogatás igénybevétele a szerkezetátalakítási programban való részvétel alapján

7. § Az egységes területalapú támogatás (SAPS) igénybevételére szolgáló 2012. évi egységes kérelem keretében tett, 2. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat a 1122/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk (14) pontja, valamint a rendeletben foglaltak szerinti különleges támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására, és egyben e jogosultság alapján történő kifizetésre vonatkozó kérelemnek minősül.

8. § (1) A szerkezetátalakítási programban résztvevő ügyfelet a 2. § (2) bekezdése alapján a szerkezetátalakítási programba bejelentett állatállomány alapján megállapított számú kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság illeti meg.

(2) *  Az ügyfelet megillető kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságokat a Kincstár az ügyfél által 2012-ben, a 2. § (1) bekezdésben foglalt egységes kérelem keretében tett nyilatkozata alapján jogosultság-típusonként külön-külön állapítja meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti határozatnak tartalmaznia kell az ügyfelet megillető kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok darabszámát, valamint azok egységértékét.

(4) A támogatási jogosultság az azt megállapító határozat jogerőre emelkedésével kerül az ügyfél tulajdonába.

(5) *  A Kincstár a kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok darabszámát, valamint azok egységértékét két tizedesjegy pontossággal tartja nyilván.

9. § (1) *  A támogatási jogosultság egységértékét - a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - az EMGA-ból a rendeletben meghatározott szerkezetátalakítási programra elkülönített összeg és a tárgyévben az összes ügyfél részére jóváhagyott jogosultságok darabszámának hányadosaként, egyes jogosultság-típusonként külön-külön, a 2. melléklet szerinti képlet alapján euróban a Kincstár állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásakor a HbSzJ egységértékének megállapításához az ATSzJ egységértékét 0,44-dal kell szorozni.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásakor a SzETj egységértékének megállapításához az ATSzJ egységértékét 0,35-dal kell szorozni.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásakor az AjSzJ egységértékének megállapításához az ATSzJ egységértékét 0,065-del kell szorozni.

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásakor az AjKTj egységértékének megállapításához az ATSzJ egységértékét 0,04-dal kell szorozni.

(6) Az AjKTj megállapításának nem feltétele, hogy a 2011. évi egységes kérelmében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló FVM rendelet alapján KAT-támogatást kérelmezett-e az ügyfél.

(7) A támogatási jogosultság egységértéke után járó kifizetés az uniós jogi aktusban meghatározott esetben és jogszabályban meghatározottak szerint csökkenthető.

10. § *  A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének megállapításakor összesen legfeljebb 43 020 166 euró vehető figyelembe.

10/A. § *  A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének megállapításakor a 10. §-ban meghatározott összeg a 2012-es tárgyév vonatkozásában 4,6814 millió euróval nő.

10/B. § *  A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének megállapításakor a 10. §-ban meghatározott összeg a 2013-as tárgyév vonatkozásában 925 550 euróval nő.

11. § *  Az ügyfél az őt megillető különleges támogatást 2013-tól kezdődően az egységes kérelem keretében kérelmezheti.

Amennyiben nem kérelmezi, azt úgy kell tekinteni, hogy az adott évtől kezdődően a termelő az érintett időszak vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból.

11/A. § *  (1) A 11. §-ban foglaltaktól eltérően, azon termelő, aki e rendelet alapján a 2012. évre vonatkozóan kérődző szerkezetátalakítási jogosultsággal rendelkezett és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet előírásai szerint a 2013. évre vonatkozóan egységes kérelmet nyújtott be, de nem igényelt kérődző szerkezetátalakítási támogatást, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 28/2014. (III. 27.) VM rendelet szerinti egységes kérelemben nyilatkozhat arról, hogy a szerkezetátalakítási programban 2014-ben is részt kíván venni a 3. §-ban meghatározott feltételek betartása mellett.

(2) Azon termelő tekintetében, aki az (1) bekezdés szerint nyilatkozik, a támogatási időszakon belül a 2014-es támogatási évet a szerkezetátalakítási programban való részvétel második éveként kell figyelembe venni.

(3) Öröklés és jogutódlás esetén az örökös és a jogutód akkor teheti meg az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, ha az örökhagyó vagy a jogelőd, valamint az örökös vagy a jogutód nem igényelte 2013. évre vonatkozóan a kérődző szerkezetátalakítási támogatást.

12. § (1) *  A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság - uniós jogi aktus vagy uniós jogi aktus alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a 3. § (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek teljesítése esetén a támogatási időszakban egységértékének megfelelő összegben területalapú támogatásként különleges támogatás igénybevételére jogosít.

(2) *  A különleges támogatás -az uniós jogi aktusban, valamint a 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén -az egységes területalapú támogatásra (SAPS) vonatkozó szabályoknak megfelelően, és annak összegén felül jár.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásakor a támogatási jogosultságok számának és egységértékének szorzatából kapott összeget úgy kell felosztani, hogy a tárgyévben jóváhagyott egységes területalapú támogatásra (SAPS) figyelembe vett földterület minden hektárjára jutó összegét egységesen meg kell növelni. Az így kifizethető - a külön jogszabályban meghatározott progresszív moduláció figyelembe vétele nélkül számított - összeg nem haladhatja meg az 5000 euró/ha-t.

(4) *  A támogatás euróban kerül megállapításra és forintban kerül kifizetésre. Az átváltásra a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 45. cikke szerint meghatározott árfolyamot kell alkalmazni.

(5) *  Az (1) bekezdés szerinti támogatásról a Kincstár hoz döntést.

13. § (1) *  Az ügyfél a szerkezetátalakítási programba való bejelentkezés évét követő évek vonatkozásában, a tárgyévet megelőző év december 31-ig jogkövetkezmény alkalmazása nélkül egészben vagy részben, de az érintett időszak vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozattal kiléphet a szerkezetátalakítási programból.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatot a Kincstárhoz kell benyújtani, tárgyévet megelőző év december 31-ig.

(3) *  Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatot tevő ügyfél a tárgyévtől kezdődően - az érintett időszak vonatkozásában - a szerkezetátalakítási program hátralevő időszakára különleges támogatás igénybevételére nem jogosult.

(4) *  Amennyiben az ügyfél a tárgyévre vonatkozó egységes kérelmét a kifizetésről szóló döntés jogerőre emelkedéséig visszavonta, akkor azt az ügyfelet a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programból kilépettnek kell tekinteni.

14. § *  A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság forgalomképtelen.

15. § *  A Kincstár a támogatási jogosultság alapján megállapított támogatás kifizetését követően ellenőrzést végez a 3. §-ban foglaltak teljesülését illetően. Az ellenőrzés kiterjed a szerkezetátalakítási programban résztvevő valamennyi ügyfél 10%-ára.

16. § A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályok megsértése esetén az uniós jogi aktuson alapuló jogkövetkezményeket az e rendelet alapján igénybe vett emelt összegű támogatásra figyelemmel kell alkalmazni

16/A. § *  Az e rendelet szerinti támogatási jogosultság 2018. december 31-ével megszűnik és ahhoz ezt követően szerkezetátalakítási programon alapuló támogatási jogviszonyból eredő jogok, illetve kötelezettségek - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kéréseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 36. § (3) bekezdésében és 62/A-64/A. §-ában foglaltak kivételével - nem kapcsolódnak.

Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

18. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletnek,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendeletnek, valamint

c) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

19. § *  E rendeletnek az egyes különleges támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2013. (II. 18.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 1. § 5., 22. pontját, 3. § (1) bekezdés b) pont ba)-bc) alpontját, 3. § (1) bekezdés c) pontját, 3. § (2) bekezdését, 3. § (4a)-(6) bekezdését, 3. § (8) bekezdését, 3. § (11)-(13) bekezdését, 4. § (1) bekezdés a)-e) pontját, 4. § (2) bekezdését, valamint 13. § (4) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

20. § *  E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2013. (III. 21.) VM rendelettel [a továbbiakban: 18/2013. (III. 21.) VM rendelet] megállapított 3. § (2) bekezdését a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

21. § *  E rendeletnek a Hajdú-Bét Rt., illetve a NOVOFARM Rt. élőállat-beszállítói által igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 44/2013. (V. 30.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 14. § (4a) bekezdését a módosító rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

22. § *  E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 97/2013. (X. 22.) VM rendelet] megállapított 3. § (14) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, valamint 1. mellékletét a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

23. § *  (1) E rendeletnek az egyes különleges és elkülönített támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 45/2014. (IV. 18.) VM rendelettel [a továbbiakban: 45/2014. (IV. 18.) VM rendelet] megállapított 9. § (1) bekezdését, valamint 10/B. §-át az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet alapján benyújtott egységes kérelmek esetében kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a 45/2014. (IV. 18.) VM rendelettel megállapított 11/A. §-át az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 28/2014. (III. 27.) VM rendelet alapján benyújtott egységes kérelmek esetében kell alkalmazni.

24. § *  Az egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 18/2014. (X. 29.) FM rendelettel [a továbbiakban: 18/2014. (X. 29.) FM rendelet] megállapított 1. § 5-6. és 18. pontját, 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontját, a 3. § (8) bekezdését és a 3. § (12)-(13) bekezdését, valamint 4. mellékletét a 2013. évi és 2014. évi egységes kérelemmel indult eljárásokban is alkalmazni kell.

25. § *  A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] megállapított 14. §-t a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet 22/2012. (III. 9.) VM rendelethez * 

1. táblázat: Felsőoktatás

1. A B
2. Agrár képzési terület
3. Alapképzés állattenyésztő mérnöki
4. élelmiszermérnöki
5. erdőmérnöki
6. földmérő és földrendező mérnöki
7. gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
8. informatikus és szakigazgatási agrármérnöki
9. kertészmérnöki
10. környezetgazdálkodási agrármérnöki
11. mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
12. mezőgazdasági mérnöki
13. mezőgazdasági szakoktató
14. növénytermesztő mérnöki
15. szőlész-borász mérnöki
16. tájrendező és kertépítő mérnöki
17. természetvédelmi mérnöki
18. vadgazda mérnöki
19. Osztatlan képzés állatorvosi
20. erdőmérnöki
21. Mester képzés agrármérnöki
22. állatorvosi
23. állattenyésztő mérnöki
24. birtokrendező mérnöki
25. díszkertészeti mérnöki
26. élelmiszer biotechnológus
27. élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki
28. élelmiszermérnöki
29. erdőmérnöki
30. erdőmérnöki
31. földmérő és földrendező mérnöki
32. gazdasági agrármérnöki
33. kertészmérnöki
34. környezetgazdálkodási agrármérnöki
35. mezőgazdasági biotechnológus
36. mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
37. mezőgazdasági vízgazdálkodási
38. növényorvosi
39. növénytermesztő mérnöki
40. szőlészeti és borászati mérnöki
41. tájépítész mérnöki
42. takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki
43. természetvédelmi mérnöki
44. vadgazda mérnöki
45. vidékfejlesztési agrármérnöki
46. Gazdaságtudományok képzési terület
47. Alapképzés alkalmazott közgazdaságtan
48. gazdaságelemzés
49. közszolgálati
50. emberi erőforrások
51. gazdálkodási és menedzsment
52. kereskedelem és marketing
53. nemzetközi gazdálkodás
54. pénzügy és számvitel
55. turizmus-vendéglátás
56. üzleti szakoktató
57. Mester képzés Gazdaságtudomány
58. biztosítási és pénzügyi matematika
59. gazdaság-matematikai elemző
60. közgazdálkodás és közpolitika
61. közgazdasági elemző
62. logisztikai menedzsment
63. marketing
64. Master of Business Administration (MBA)
65. nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
66. pénzügy
67. regionális és környezeti gazdaságtan
68. számvitel
69. turizmus-menedzsment
70. vállalkozásfejlesztés
71. vezetés és szervezés
72. Informatika képzési terület
73. Alapképzés gazdaságinformatikus
74. mérnök informatikus
75. programtervező informatikus
76. Mester képzés egészségügyi mérnökinformatikus
77. gazdaságinformatikus
78. info-bionika
79. mérnökinformatikus
80. orvosi biotechnológia
81. programtervező informatikus
82. Műszaki képzési terület
83. Alapképzés anyagmérnöki
84. biomérnöki
85. energetikai mérnöki
86. építészmérnöki
87. építőmérnöki
88. faipari mérnöki
89. gépészmérnöki
90. ipari termék- és formatervező mérnöki
91. járműmérnöki
92. könnyűipari mérnöki
93. környezetmérnöki
94. közlekedésmérnöki
95. mechatronikai mérnöki
96. molekuláris bionika
97. műszaki földtudományi
98. műszaki menedzser
99. műszaki szakoktató
100. vegyészmérnöki
101. villamosmérnöki
102. Mester képzés anyagmérnöki
103. bánya és geotechnika mérnöki
104. biomérnöki
105. biztonságtechnikai mérnöki
106. egészségügyi mérnöki
107. élelmiszer-minősítő és egészségvédő biomérnöki
108. előkészítés-technikai mérnöki
109. energetikai mérnöki
110. építész
111. építészmérnöki
112. épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök
113. fa- és bútoripari terméktervező mérnöki
114. faipari mérnöki
115. fizikus mérnöki
116. folyamatmérnöki
117. forma- és vizuális környezettervező mérnöki
118. földmérő- és térinformatikai mérnöki
119. földtudományi mérnöki
120. gépészeti modellezés
121. gépészmérnöki
122. gyógyszermérnöki
123. hidrogeológus mérnöki
124. infrastruktúra-építőmérnöki
125. ingatlanfejlesztő építészmérnöki
126. ipari és környezetvédelmi biomérnöki
127. ipari terméktervező mérnöki
128. járműmérnöki
129. katasztrófavédelmi mérnöki
130. katonai logisztikai
131. kohómérnöki
132. könnyűipari mérnöki
133. környezetmérnöki
134. közlekedésmérnöki
135. létesítménymérnöki
136. logisztikai mérnöki
137. mechatronikai mérnöki
138. műanyag- és száltechnológiai mérnöki
139. műszaki menedzser
140. olaj- és gázmérnöki
141. olajmérnöki
142. szerkezet-építőmérnöki
143. szerkezettervező építészmérnöki
144. településmérnöki
145. tervező építészmérnöki
146. tűzvédelmi mérnöki
147. urbanista építészmérnöki
148. védelmi vezetéstechnikai rendszertervező
149. vegyészmérnöki
150. villamosmérnöki
151. Jogi képzési terület
152. Alapképzés igazságügyi igazgatási
153. munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási
154. nemzetközi igazgatási
155. Osztatlan képzés jogász
156. Mester képzés európai és nemzetközi igazgatás
157. jogász
158. közigazgatási
159. munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

2. táblázat: Szakirányú továbbképzési szakok

1. A B
2. Szakirányú továbbképzés neve Szakirányú továbbképzés szakképzettsége
3. adatvédelmi szakjogász adatvédelmi szakjogász
4. adatvédelmi szaktanácsadó adatvédelmi szaktanácsadó
5. adó- és pénzügyi ellenőrzési adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó
6. adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász
7. adójogi szakjogász adójogi szakjogász
8. agrár és természettudományi szakfordító agrár és természettudományi szakfordító
9. agrár és vidékfejlesztési igazgatási szakember agrár és vidékfejlesztési igazgatási szakember
10. agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök
11. agrárágazati gépüzemeltető szakmérnök agrárágazati gépüzemeltető szakmérnök
12. agrárgazdasági szakmérnök agrárgazdasági szakmérnök
13. agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász
14. agrárközgazdasági specialista agrárközgazdasági specialista
15. agrárközgazdasági szakközgazdász agrárközgazdasági szakközgazdász
16. agrárlogisztikai szakmérnök agrárlogisztikai szakmérnök
17. agrármarketing és kereskedelmi menedzser agrármarketing és kereskedelmi menedzser
18. agrármarketing és kereskedelmi szakmérnök agrármarketing és kereskedelmi szakmérnök
19. agroturisztikai és desztináció menedzsment szakmérnök agroturisztikai és desztináció menedzsment szakmérnök (egyeztetés alatt)
20. agroturisztikai és desztináció menedzsment szakreferens agroturisztikai és desztináció menedzsment szakreferens (egyeztetés alatt)
21. akadálymentes web-tervező akadálymentes web-tervező
22. aktuárius szakértő aktuárius szakértő
23. aktuárius szakközgazdász aktuárius szakközgazdász
24. alapfokú élelmiszerminősítő élelmiszerminősítő
25. alapszintű anyagmozgató gépész szakmérnök alapszintű anyagmozgató gépész szakmérnök
26. alapszintű építésgépesítési szakmérnök alapszintű építésgépesítési szakmérnök
27. alapszintű épületenergetikus épületenergetikai szakmérnök
28. alapszintű gazdasági és munkaügyi mediátor gazdasági és munkaügyi mediátor
29. alapszintű járműgépész szakmérnök alapszintű járműgépész szakmérnök
30. alapszintű járműipari tervező szakmérnök alapszintű járműipari tervező szakmérnök
31. alapszintű járműtechnikai menedzser alapszintű járműtechnikai menedzser
32. alapszintű karbantartó és járműfenntartó szakmérnök alapszintű karbantartó és járműfenntartó szakmérnök
33. alapszintű közlekedési gazdasági mérnök alapszintű közlekedési gazdasági mérnök
34. alapszintű minőségirányító analitikus alapszintű minőségirányító szakanalitikus
35. alapszintű műszeres analitikai kémia alapszintű műszeres analitikus specialista
36. alapszintű nemzetközi mezőgazdasági nemzetközi mezőgazdasági szakmérnök
37. alapszintű üzemi logisztikai szakmérnök alapszintű üzemi logisztikai szakmérnök
38. alkalmazói rendszer menedzsment szakközgazdász
alkalmazói rendszer menedzser szakközgazdász
39. alkalmazói rendszer-menedzsment alkalmazói rendszer-menedzser
40. alkalmazott geoinformatikus alkalmazott geoinformatikus
41. alkalmazott környezetvédelmi specialista alkalmazott környezetvédelmi specialista
42. alkalmazott környezetvédelmi szakmérnök alkalmazott környezetvédelmi szakmérnök
43. alkalmazott lézertechnológia (egyeztetés alatt) (egyeztetés alatt)
44. alkalmazott marketing alkalmazott marketing tanácsadó
45. alkalmazott térinformatikai alkalmazott térinformatikus
46. alkalmazotti vezetés (leadership) alkalmazotti vezetés (leadership) szaktanácsadó
47. államháztartás pénzügyei szakközgazdász államháztartás pénzügyei szakközgazdász
48. államháztartási gazdálkodási szaktanácsadó államháztartási gazdálkodási szaktanácsadó
49. államháztartási szakokleveles jogász államháztartási szakokleveles jogász
50. állami ingatlangazdálkodási specialista állami ingatlangazdálkodási specialista
51. állami ingatlangazdálkodási szakközgazdász állami ingatlangazdálkodási szakközgazdász
52. általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) általános és igazságügyi mediátor (közvetítő)
53. általános informatikus általános informatikus szakember
54. általános informatikus szakmérnök általános informatikus szakmérnök
55. általános mediáció (közvetítés) általános mediátor
56. alternatív energetikai alternatív energetikai szakmérnök
57. alternatív energetikai szakember alternatív energetikai szakember
58. alternatív-energia gazdálkodási tanácsadó alternatív-energia gazdálkodási tanácsadó
59. alternatív-energia termelési rendszer tanácsadó alternatív-energia termelési rendszer tanácsadó
60. angol-magyar agrár szakfordító angol-magyar agrár szakfordító
61. angol-magyar informatikai szakfordító angol-magyar informatikai szakfordító
62. angol-magyar műszaki szakfordító angol-magyar műszaki szakfordító
63. angol-magyar természettudományi szakfordító angol-magyar természettudományi szakfordító
64. angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász
65. angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szaktanácsadó angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szaktanácsadó
66. anyagtechnológus anyagtechnológus szakmérnök
67. Arts & Business menedzsment Arts & Business menedzser
68. Arts & Business menedzsment szakközgazdász Arts & Business menedzser szakközgazdász
69. áruismeret és fogyasztóvédelem áruismereti és fogyasztóvédelmi szaktanácsadó
70. árvíz- és belvízvédelmi árvíz- és belvízvédelmi szakmérnök
71. audiovizuális és médiatechnikai szakember audiovizuális és médiatechnikai szakember
72. audiovizuális és médiatechnikai szakmérnök audiovizuális és médiatechnikai szakmérnök
73. audit menedzsment és tanácsadás audit menedzser és tanácsadó
74. autóipari és kereskedelmi menedzsment autóipari és kereskedelmi menedzser
75. autóipari minőségirányítási szakember autóipari minőségirányítási szakember
76. autóipari minőségirányítási szakmérnök autóipari minőségirányítási szakmérnök
77. ázsiai interkulturális menedzsment ázsiai interkulturális tanácsadó
78. bank- és pénzinformatika szakközgazdász bank- és pénzinformatika szakközgazdász
79. bank- és pénzinformatikai bank- és pénzinformatikus szakember
80. bankmenedzsment szakközgazdász bankmenedzsment szakközgazdász
81. bankmenedzsment szakreferens bankmenedzsment szakreferens
82. baromfi-egészségügy baromfi-egészségügyi szakállatorvos
83. befektetés menedzsment befektetési szaktanácsadó
84. befektetési, vállalatfinanszírozási, tőzsdei szakjogász befektetési, vállalatfinanszírozási, tőzsdei szakjogász
85. belsőépítész-tervező belsőépítész-tervező szakmérnök
86. belügyi gazdasági specialista belügyi gazdasági specialista
87. belügyi gazdasági szakközgazdász belügyi gazdasági szakközgazdász
88. belügyi gazdaságvédelmi specialista belügyi gazdaságvédelmi specialista
89. belügyi gazdaságvédelmi szakközgazdász belügyi gazdaságvédelmi szakközgazdász
90. beszerzési és elosztási logisztikai beszerzési és elosztási logisztikai szakember
91. beszerzési menedzsment beszerzési menedzser
92. beszerzési menedzsment szakközgazdász szakközgazdász beszerzési menedzsment szakon
93. betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi szakjogász betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi szakjogász
94. betontechnológus betontechnológus szakmérnök
95. bioenergetikai bioenergetikai szakmérnök
96. bioenergetikai szakember bioenergetikai szakember
97. biogáz-ellátási szakmérnök biogáz-ellátási szakmérnök
98. bionikus számítástechnika bionikus számítástechnikai szakember
99. biztosítási kockázatelbíráló biztosítási kockázatelbíráló
100. biztosítási kockázatelbíráló szakközgazdász biztosítási kockázatelbíráló szakközgazdász
101. biztosítási menedzser biztosítási szakmenedzser
102. biztosítási specialista biztosítási specialista
103. biztosítási szakjogász biztosítási szakjogász
104. biztosítási szakközgazdász biztosítási szakközgazdász
105. biztosításmarketing szakközgazdász biztosításmarketing szakközgazdász
106. borjogi szakjogász borjogi szakjogász
107. borjogi szakokleveles szakember borjogi szakokleveles szakember
108. bormarketing bormarketing szakmenedzser
109. borturizmus borturisztikai szakközgazdász
110. borturizmus és borgasztronómia borturizmus és borgasztronómia szaktanácsadó
111. Business Coach Business Coach
112. bűnmegelőzési koordinátor bűnmegelőzési koordinátor
113. bűnmegelőzési referens bűnmegelőzési referens
114. coach - üzleti edző coach - üzleti edző
115. coach - üzleti edző szakközgazdász coach - üzleti edző szakközgazdász
116. controlling szakközgazdász controlling szakközgazdász
117. CRM menedzser - ügyfélkapcsolati vezető CRM menedzser
118. Cultural Animation Manager Cultural Animation Manager
119. családjogi szakjogász családjogi szakjogász
120. csokoládé-, kávé-, teakészítő szakmérnök csokoládé-, kávé-, teakészítő szakmérnök
121. csokoládé-, kávé-, teakészítő szaktanácsadó csokoládé-, kávé-, teakészítő szaktanácsadó
122. csődjogi jogi szakokleveles szakember csődjogi jogi szakokleveles szakember
123. CSR menedzsment - vállalati felelősségvállalás CSR menedzsment-vállalati felelősségvállalás menedzser
124. CSR menedzsment - vállalati felelősségvállalás szakközgazdász CSR menedzsment-vállalati felelősségvállalás szakközgazdász
125. desztináció menedzsment desztináció menedzser
126. digitális filmtechnika digitális filmtechnika szakirányú szakinformatikus
127. digitális marketing digitális marketing szaktanácsadó
128. digitális marketing szakközgazdász digitális marketing szakközgazdász
129. diplomás biztosításmarketing szakreferens diplomás biztosításmarketing szakreferens
130. diplomás divatmarketing szakreferens diplomás szakreferens divatmarketing szakon
131. diplomás egészségügyi gazdasági szakreferens diplomás szakreferens egészségügyi gazdasági szakon
132. diplomás egészségügyi marketing szakreferens diplomás szakreferens egészségügyi marketing szakon
133. diplomás Európai Unió szakreferens diplomás szakreferens Európai Unió szakon
134. diplomás gazdaságpolitikai tanácsadó szakreferens diplomás gazdaságpolitikai tanácsadó szakreferens
135. diplomás gazdaságvédelmi szakreferens diplomás szakreferens gazdaságvédelmi szakon
136. diplomás költségvetési ellenőrzés szakreferens diplomás szakreferens költségvetési ellenőrzés szakon
137. diplomás logisztikai szakreferens diplomás szakreferens logisztikai szakon
138. diplomás marketingkommunikáció szakreferens diplomás szakreferens marketingkommunikáció szakon
139. diplomás marketingszervezetek irányítása szakreferens diplomás szakreferens marketingszervezetek irányítása szakon
140. diplomás pénzügy, adó és adóeljárás szakreferens diplomás szakreferens pénzügy, adó és adóeljárás szakon
141. diplomás pénzügy, adó és ellenőrzés szakreferens diplomás szakreferens pénzügy, adó és ellenőrzés szakon
142. diplomás regionális gazdasági szakreferens diplomás szakreferens regionális gazdasági szakon
143. diplomás regionális turisztikai szakreferens diplomás szakreferens regionális turisztikai szakon
144. diplomás rendezvény és protokoll szakreferens diplomás szakreferens rendezvény és protokoll szakon
145. diplomás sales manager szakreferens diplomás sales manager szakreferens
146. diplomás településmarketing szakreferens diplomás településmarketing szakreferens
147. diplomás vállalati irányítás és kontrolling szakreferens diplomás szakreferens vállalati irányítás és kontrolling szakon
148. diplomás wellness és spa terápiás szakreferens diplomás szakreferens wellness és spa terápiás szakon
149. dísznövényalkalmazási dísznövényalkalmazási szakember
150. dísznövényalkalmazási szakmérnök dísznövényalkalmazási szakmérnök
151. divat- és szépségipari menedzser divat- és szépségipari menedzser
152. divatmarketing szakközgazdász szakközgazdász divatmarketing szakon
153. e-business menedzsment e-business menedzsment szakember
154. e-business menedzsment szakközgazdász e-business menedzsment szakközgazdász
155. e-business szakember e-business szakember
156. e-business szakközgazdász szakközgazdász e-business szakon
157. e-business szakmérnök e-business szakmérnök
158. e-gazdaság szakközgazdász szakközgazdász e-gazdaság szakon
159. e-gazdaság szakmérnök e-gazdaság szakmérnök
160. egészség-gazdaságtani és egészségbiztosítási specialista egészség-gazdaságtani és egészségbiztosítási specialista
161. egészség-gazdaságtani és egészségbiztosítási szakközgazdász egészség-gazdaságtani és egészségbiztosítási szakközgazdász
162. egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető
163. egészségturisztikai tanácsadó és szakidegenvezető egészségturisztikai tanácsadó és szakidegenvezető
164. egészségturizmus egészségturisztikai szakközgazdász
165. egészségügyi biztosítási specialista egészségügyi biztosítási specialista
166. egészségügyi biztosítási szakközgazdász egészségügyi biztosítási szakközgazdász
167. egészségügyi controller szakközgazdász egészségügyi controller szakközgazdász
168. egészségügyi controller tanácsadó egészségügyi controller tanácsadó
169. egészségügyi gazdálkodási és stratégiai egészségügyi gazdálkodási és stratégiai specialista
170. egészségügyi közigazgatási szakközgazdász egészségügyi közigazgatási szakközgazdász
171. egészségügyi közigazgatási tanácsadó egészségügyi közigazgatási tanácsadó
172. egészségügyi marketing szakközgazdász szakközgazdász egészségügyi marketing szakon
173. egészségügyi menedzsment specialista egészségügyi menedzsment specialista
174. egészségügyi menedzsment szakközgazdász egészségügyi menedzsment szakközgazdász
175. egészségügyi minőségbiztosítási szakközgazdász egészségügyi minőségbiztosítási szakközgazdász
176. egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadó egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadó
177. egészségügyi stratégiai menedzsment egészségügyi stratégiai menedzsment szaktanácsadó
178. egészségügyi stratégiai menedzsment szakközgazdász egészségügyi stratégiai menedzsment szakközgazdász
179. egészségügyi szakjogász egészségügyi szakjogász
180. egészségügyi szakközgazdász szakközgazdász egészségügyi gazdálkodási szakon
181. egészségügyi szóvivő és kommunikációs szakközgazdász egészségügyi szóvivő és kommunikációs szakközgazdász
182. egészségügyi szóvivő és kommunikációs tanácsadó egészségügyi szóvivő és kommunikációs tanácsadó
183. egzotikus állatok gyógyászata egzotikus állatok szakállatorvosa
184. e-kereskedelem szakközgazdász e-kereskedelmi szakközgazdász
185. e-közigazgatási menedzser e-közigazgatási menedzser
186. e-közigazgatási szakközgazdász e-közigazgatási szakközgazdász
187. e-közigazgatási szakmérnök e-közigazgatási szakmérnök
188. e-közszolgáltatás e-közszolgáltatási menedzser
189. elektronikus hírközlés-menedzsment specialista elektronikus hírközlés-menedzsment specialista
190. elektronikus hírközlés-menedzsment szakközgazdász elektronikus hírközlés-menedzsment szakközgazdász
191. elektronikus kereskedelem informatikai szakember elektronikus kereskedelem informatikai szakember
192. elektronikus kereskedelmi informatikai szakmérnök elektronikus kereskedelmi informatikai szakmérnök
193. elektronikus oktatás informatikai szakmérnök elektronikus oktatás informatikai szakmérnök
194. elektronikus üzleti menedzser elektronikus üzleti menedzser
195. élelmiszerbiztonsági élelmiszerbiztonsági szakmérnök
196. élelmiszerbiztonsági szakember élelmiszerbiztonsági szakember
197. élelmiszerellenőrzés és fogyasztóvédelem élelmiszerellenőrzés és fogyasztóvédelmi szakreferens
198. élelmiszer-higiénikus szakállatorvos élelmiszer-higiénikus szakállatorvos
199. élelmiszeripari (vállalati, üzemi) higiénia szakmenedzser élelmiszeripari (vállalati, üzemi) higiénia szakmenedzser
200. élelmiszeripari minőségügyi élelmiszeripari minőségügyi szakmérnök
201. élelmiszerlánc minőségirányítás élelmiszerlánc minőségirányítási szakmérnök
202. élelmiszerlánc minőségügy élelmiszerlánc minőségügyi szakember
203. élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szakmérnök
204. élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szaktanácsadó élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szaktanácsadó
205. élelmiszerlánc-biztonsági szakmérnöki élelmiszerlánc-biztonsági szakmérnök
206. élelmiszermarketing élelmiszermarketing szakmenedzser
207. elemző statisztikus specialista elemző statisztikus specialista
208. elemző statisztikus szakközgazdász elemző statisztikus szakközgazdász
209. ember és környezet humánkörnyezet-szakember
210. energetikai szakjogász energetikai szakjogász
211. energetikai szakmérnöki energetikai szakmérnök
212. energiagazdálkodási specialista energiagazdálkodási specialista
213. energiagazdálkodási szakközgazdász energiagazdálkodási szakközgazdász
214. energiagazdálkodási szakmérnök energiagazdálkodási szakmérnök
215. energiagazdálkodási szaktanácsadó energiagazdálkodási szaktanácsadó
216. energiatermelési energiatermelési szakmérnök
217. építésberuházási építésberuházási szakmérnök
218. építési geodézia építési geodéziai szakmérnök
219. építési jogi szakokleveles mérnök építési jogi szakokleveles mérnök
220. építésügyi építésügyi szakmérnök
221. építésztervező építésztervező szakmérnök
222. építőanyag-ipari menedzser szakmérnök építőanyag-ipari menedzser szakmérnök
223. építőipari igazságügyi építőipari igazságügyi szakmérnök
224. építőmérnöki geodéziai építőmérnöki geodéziai szakmérnök
225. építőmester szakmérnöki építőmester szakmérnök
226. épületenergetikai passzívház tervező szakember épületenergetikai passzívház tervező szakember
227. épületenergetikai passzívház tervező szakmérnök épületenergetikai passzívház tervező szakmérnök
228. épületfelújítási és -fenntartási épületfelújítási és -fenntartási szakmérnök
229. épületgépészet épületgépészeti szakmérnök
230. épületgépészeti szakember épületgépészeti szakember
231. épületszigetelő épületszigetelő szakmérnök
232. érdekérvényesítő (lobbi) specialista érdekérvényesítő (lobbi) specialista
233. érdekérvényesítő (lobbi) szakközgazdász érdekérvényesítő (lobbi) szakközgazdász
234. erdő- és mezőgazdasági környezettan erdő- és mezőgazdasági környezetbiztonsági menedzser
235. erdőpedagógiai szakmérnök erdőpedagógiai szakmérnök
236. erdőpedagógiai szakvezető erdőpedagógiai szakvezető
237. értékelemző specialista értékelemző specialista
238. értékelemző szakközgazdász értékelemző szakközgazdász
239. esélyegyenlőségi specialista esélyegyenlőségi specialista
240. esélyegyenlőségi szakközgazdász esélyegyenlőségi szakközgazdász
241. EU projektmenedzser EU projektmenedzser
242. EU projektmenedzser szakközgazdász EU projektmenedzser szakközgazdász
243. euromenedzser euromenedzser
244. európai bűnüldözési szaktanácsadó európai bűnüldözési szaktanácsadó
245. európai településfejlesztési szakjogász európai településfejlesztési szakjogász
246. európai településmenedzsment európai településmenedzser
247. Európai Unió szakközgazdász szakközgazdász Európai Unió szakon
248. Európai Uniós projekttervező és finanszírozási Európai Uniós projekttervező és finanszírozási tanácsadó
249. európai uniós üzleti szakközgazdász szakközgazdász európai uniós üzleti szakon
250. európai uniós üzleti tanácsadó európai uniós üzleti tanácsadó
251. európai üzleti jog európai üzleti szakjogász
252. Európa-jogi szakjogász Európa-jogi szakjogász
253. executive MBA for IT executive MBA for IT
254. executive MBA for IT szakközgazdász executive MBA for IT szakközgazdász
255. executive MBA menedzser executive MBA szakirányú menedzser
256. executive MBA szakközgazdász szakközgazdász executive MBA szakon
257. export-import menedzsment export-import tanácsadó
258. faipari termék és formatervező faipari termék és formatervező szakmérnök
259. faipari termékmenedzser faipari termékmenedzser szakmérnök
260. faipari terméktervező faipari terméktervező szakmérnök
261. felsőoktatási igazgatási és gazdálkodási szakember felsőoktatási igazgatási és gazdálkodási szakember
262. felsőoktatási igazgatási szakember felsőoktatási igazgatási szakember
263. felsőoktatási jogi szakjogász felsőoktatási jogi szakjogász
264. felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista
265. felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász
266. fenntartható fejlődési szakember fenntartható fejlődési szakember
267. fitoterápiás tanácsadó fitoterápiás tanácsadó
268. fizetésképtelenségi (csődjogi) szakjogász fizetésképtelenségi (csődjogi) szakjogász
269. foglalkoztatási és rehabilitációs jogi tanácsadó foglalkoztatási és rehabilitációs jogi tanácsadó
270. foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó
271. fogyasztóvédelem fogyasztóvédelmi ellenőrző és elemző
272. folyamat-biztonsági szakmérnök folyamat-biztonsági szakmérnök
273. földgázellátási szakmérnöki földgázellátási szakmérnök
274. francia jogi és szakfordítói szakjogász francia jogi és szakfordítói szakjogász
275. francia jogi és szakfordítói szaktanácsadó francia jogi és szakfordítói szaktanácsadó
276. fürdőfenntartási és -üzemeltetési szakmérnöki fürdőfenntartási és -üzemeltetési szakmérnök
277. fürdővezető szakember fürdővezető szakember
278. fürdővezető szakmérnök fürdővezető szakmérnök
279. gabonatárolási szakmérnök gabonatárolási szakmérnök
280. gasztronómiai menedzser gasztronómiai menedzser
281. gazdálkodás gazdálkodási szakember
282. gazdálkodás biztonsági szakember gazdálkodás biztonsági szakember
283. gazdálkodási szakmérnök szakmérnök gazdálkodási szakon
284. gazdálkodástudományi specialista gazdálkodástudományi specialista
285. gazdálkodástudományi szakközgazdász gazdálkodástudományi szakközgazdász
286. gazdasági büntetőjogi szakjogász gazdasági büntetőjogi szakjogász
287. gazdasági informatikai elemző gazdasági informatikai elemző
288. gazdasági informatikai menedzsment szakközgazdász, gazdasági informatikai menedzsment szakon
289. gazdasági szakokleveles közműszolgáltatási mérnök gazdasági szakokleveles közműszolgáltatási mérnök
290. gazdasági szakújságírás gazdasági szakújságíró
291. gazdasági válságügyi specialista gazdasági válságügyi specialista
292. gazdasági válságügyi szakközgazdász gazdasági válságügyi szakközgazdász
293. gazdaságpolitikai specialista gazdaságpolitikai specialista
294. gazdaságpolitikai szakközgazdász gazdaságpolitikai szakközgazdász
295. gazdaságpolitikai tanácsadó szakközgazdász gazdaságpolitikai tanácsadó szakközgazdász
296. gazdaságvédelmi szakközgazdász szakközgazdász gazdaságvédelmi szakon
297. geoinformatikai szakasszisztens geoinformatikai szakasszisztens
298. geoinformatikai szakmérnök geoinformatikai szakmérnök
299. geopolitika geopolitikai szaktanácsadó
300. geotechnikai mesterszintű geotechnikai szakmérnök
301. geotermikus szakmérnöki geotermikus szakmérnök
302. gépész kutató-fejlesztő gépész kutató-fejlesztő szakmérnök
303. gépészeti karbantartó gépészeti karbantartó szakmérnök
304. gépészeti karbantartó szakember gépészeti karbantartó szakember
305. gépipari automatizálási szakember gépipari automatizálási szakember
306. gépipari automatizálási szakmérnök gépipari automatizálási szakmérnök
307. gépipari technológiai szakember gépipari technológiai szakember
308. gépipari technológiai szakmérnök gépipari technológiai szakmérnök
309. gombatermesztési szakmérnök gombatermesztési szakmérnök
310. gombatermesztési szaktanácsadó gombatermesztési szaktanácsadó
311. GPS navigációs GPS navigációs szakmérnök
312. gumiipari technológiai gumiipari technológiai szakmérnök
313. gyártásinformatika gyártásinformatikus szakmérnök
314. gyermekjogi és ifjúságvédelmi szaktanácsadó gyermekjogi és ifjúságvédelmi szaktanácsadó
315. gyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó gyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó szakember
316. gyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó szakmérnök gyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó szakmérnök
317. gyógynövényismereti szakreferens gyógynövényismereti szakreferens
318. gyógynövényismerő és -felhasználó gyógynövényalkalmazási szakember
319. gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnök gyógynövényalkalmazási szakmérnök
320. gyógynövénytermesztő gyógynövénytermesztő szakmérnök
321. gyógynövénytermesztő szakember gyógynövénytermesztő szakember
322. gyógyszerész-közgazdász gyógyszerész-közgazdász
323. gyógyszerkémiai szakgyógyszerkémikus
324. gyógyszerügyi menedzsment specialista gyógyszerügyi menedzsment specialista
325. gyógyszerügyi menedzsment szakközgazdász gyógyszerügyi menedzsment szakközgazdász
326. gyümölcstermesztő gyümölcstermesztő
327. gyümölcstermesztő szakmérnök gyümölcstermesztő szakmérnök
328. halászati szakmérnök halászati szakmérnök
329. halászati-halgazdálkodási halászati-halgazdálkodási szakmérnök
330. halgazdálkodási halgazdálkodási szaktanácsadó
331. haszongépjármű üzemeltető haszongépjármű üzemeltető
332. határon átnyúló fejlesztési szakreferens határon átnyúló fejlesztési szakreferens
333. hegesztő hegesztő szakmérnök
334. hegesztő szakember hegesztő szakember
335. hegesztő technológus hegesztő technológus szakmérnök
336. helyi jogszabály-szerkesztő szakjogász helyi jogszabály-szerkesztő szakjogász
337. hévízkészlet-gazdálkodási hévízkészlet-gazdálkodó
338. hídépítő mérnöki hídépítő szakmérnök
339. hidraulika-pneumatika szakmérnök hidraulika-pneumatika szakmérnök
340. hidrogeológia hidrogeológus
341. hidroinformatikai és vízgazdálkodási hidroinformatikai és vízgazdálkodási szakmérnök
342. hidrológus hidrológus
343. hivatalos statisztikai szakközgazdász hivatalos statisztikai szakközgazdász
344. hivatalos statisztikai tanácsadó hivatalos statisztikai tanácsadó
345. HR Business Partner HR Business Partner
346. HR Business Partner szakközgazdász szakközgazdász HR Business Partner szakon
347. HR menedzser HR menedzser
348. HR-tanácsadó HR-tanácsadó
349. hulladék- és veszélyes hulladékgazdálkodási hulladék- és veszélyes hulladékgazdálkodási szaktanácsadó
350. hulladékgazdálkodási hulladékgazdálkodási szakmérnök
351. hulladékgazdálkodási menedzser hulladékgazdálkodási menedzser
352. hulladékgazdálkodási műszaki szakember hulladékgazdálkodási műszaki szakember
353. hulladékgazdálkodási szakember hulladékgazdálkodási szakember
354. hulladékgazdálkodási szaktanácsadó hulladékgazdálkodási szaktanácsadó
355. humán erőforrás humán erőforrás szakember
356. humánmenedzser közgazdász humánmenedzser szakközgazdász
357. humánmenedzser mérnök humánmenedzser szakmérnök
358. humánmenedzsment humánmenedzser
359. humánmenedzsment szakközgazdász szakközgazdász humánmenedzsment szakon
360. igazságügyi szociális tanácsadó igazságügyi szociális tanácsadó
361. IMP nemzetközi business marketing és innováció specialista IMP nemzetközi business marketing és innováció specialista
362. IMP nemzetközi business marketing és innováció szakközgazdász IMP nemzetközi business marketing és innováció szakközgazdász
363. infokommunikációs szakmérnök infokommunikációs szakon
364. infokommunikációs szakjogász infokommunikációs szakjogász
365. informatikai biztonság szakmérnök informatikai biztonsági szakmérnök
366. informatikai menedzsment informatikai menedzser
367. informatikai menedzsment szakközgazdász szakközgazdász informatikai menedzsment szakon
368. informatikai szakember az elektronikus oktatás területén informatikai szakember az elektronikus oktatás területén
369. ingatlan ingatlan szaktanácsadó
370. ingatlan- és vagyongazdálkodás ingatlan- és vagyongazdálkodási szaktanácsadó
371. ingatlanfejlesztési ingatlanfejlesztő
372. ingatlanforgalmi szakjogász ingatlanforgalmi szakjogász
373. ingatlangazdálkodási szakember ingatlangazdálkodási szakember
374. ingatlangazdálkodási szakértő ingatlangazdálkodási szakértő
375. ingatlangazdálkodási szakközgazdász ingatlangazdálkodási szakközgazdász
376. ingatlanjogi szervező ingatlanjogi szervező
377. innovációs menedzser innovációs menedzser
378. integrált gyümölcstermesztési szakmérnök integrált gyümölcstermesztési szakmérnök
379. integrált menedzsmentrendszerek (IMR) szakmérnök integrált menedzsmentrendszerek (IMR) szakmérnök
380. integrált növénytermesztő integrált növénytermesztő szakmérnök
381. integrált növénytermesztő szakember integrált növénytermesztő szakember
382. interkulturális menedzsment interkulturális menedzser
383. ipari környezeti szakmérnök ipari környezeti szakmérnök
384. ipari park menedzser ipari park menedzser
385. iparjogvédelmi és szerzői jogi szakjogász iparjogvédelmi és szerzői jogi szakjogász
386. iparjogvédelmi specialista iparjogvédelmi specialista
387. iparjogvédelmi szakközgazdász iparjogvédelmi szakközgazdász
388. IT menedzsment IT menedzser
389. jogász-közgazdász jogász-közgazdász
390. jogi szakokleveles „adó- és vámnyomozó” tanácsadó jogi szakokleveles „adó- és vámnyomozó” tanácsadó
391. jogi szakokleveles államháztartási ellenőr jogi szakokleveles államháztartási ellenőr
392. jogi szakokleveles betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi jogvédő jogi szakokleveles betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi jogvédő
393. jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó
394. jogi szakokleveles felsőoktatási szakember jogi szakokleveles felsőoktatási szakember
395. jogi szakokleveles fogyasztóvédelmi szakember jogi szakokleveles fogyasztóvédelmi szakember
396. jogi szakokleveles gazdasági szakember jogi szakokleveles ... (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel)
397. jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő
398. jogi szakokleveles javadalmazási tanácsadó jogi szakokleveles javadalmazási tanácsadó
399. jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember
400. jogi szakokleveles közoktatási szakember jogi szakokleveles közoktatási szakember
401. jogi szakokleveles lelkész jogi szakokleveles lelkész
402. jogi szakokleveles magánbiztonsági szakember jogi szakokleveles magánbiztonsági szakember
403. jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember jogi szakokleveles ... (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel)
404. jogi szakokleveles pedagógus jogi szakokleveles pedagógus
405. jogi szakokleveles sportszakember jogi szakokleveles sportszakember
406. jogi szakokleveles szabályozott iparági szakember jogi szakokleveles szabályozott iparági szakember
407. jövőkutatás, előrejelzés (stratégiaformálás) specialista jövőkutatás specialista
408. jövőkutatás, előrejelzés (stratégiaformálás) szakközgazdász jövőkutatás szakközgazdász
409. juh- és kecskeágazati szakmérnök juh- és kecskeágazati szakmérnök
410. kataszteri kataszteri szakmérnök
411. katonai jogi szakjogász katonai jogi szakjogász
412. katonai jogi szakokleveles tanácsadó katonai jogi szakokleveles tanácsadó
413. kémiai analízis szakmérnöki kémiai analitikus szakmérnök
414. kerámiaipari specialista kerámiaipari specialista
415. kerámiaipari szakmérnök kerámiaipari szakmérnök
416. kereskedelmi logisztika és ellátási lánc menedzsment szakközgazdász kereskedelmi logisztika és ellátási lánc menedzsment szakon
417. kereskedelmi szakjogász kereskedelmi szakjogász
418. kertészeti marketing és logisztikai kertészeti marketing és logisztikai szakmérnök
419. kertészeti szakmérnök kertészeti szakmérnök
420. kertészeti termékmenedzser szakmérnök kertészeti termékmenedzser szakmérnök
421. kisvállalkozási tanácsadó kisvállalkozási tanácsadó
422. kivitelező kivitelező szakmérnök
423. klímagazdasági szakközgazdász szakközgazdász klímagazdasági szakon
424. klímagazdasági szaktanácsadó klímagazdasági szaktanácsadó
425. konferencia- és rendezvény-menedzsment szakközgazdász konferencia- és rendezvény-menedzsment szakközgazdász
426. konferencia- és rendezvény-menedzsment szaktanácsadó konferencia- és rendezvény-menedzsment szaktanácsadó
427. korrózióvédelmi specialista korrózióvédelmi specialista
428. korrózióvédelmi szakmérnök korrózióvédelmi szakmérnök
429. költségvetési ellenőrzés szakközgazdász szakközgazdász költségvetési ellenőrzés szakon
430. könyvvizsgálói asszisztens könyvvizsgálói asszisztens
431. környezet- és katasztrófavédelmi menedzser környezet- és katasztrófavédelmi menedzser
432. környezet- és tájgazdálkodási környezet- és tájgazdálkodási szakmérnök
433. környezet- és tájgazdálkodási szakember környezet- és tájgazdálkodási szakember
434. környezet- és tájvédelmi menedzser környezet- és tájvédelmi menedzser
435. környezet- és területfejlesztési menedzser környezet- és területfejlesztési menedzser
436. környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök
437. környezetbiztonsági és közlekedésforgalmi menedzser környezetbiztonsági és közlekedésforgalmi menedzser
438. környezetgazdálkodási szakmérnöki környezetgazdálkodási szakmérnök
439. környezetgazdálkodási-környezetvédelmi környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szakmérnök
440. környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szaktanácsadó környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szaktanácsadó
441. környezethigiéniai menedzser környezethigiéniai menedzser
442. környezeti menedzsment környezetgazda
443. környezeti menedzsment szakközgazdász környezeti menedzsment szakközgazdász
444. környezetirányítási specialista környezetirányítási specialista
445. környezetirányítási szakmérnök környezetirányítási szakmérnök
446. környezetmenedzsment szaktanácsadó környezetmenedzsment szaktanácsadó
447. környezettechnológiai szakmérnök környezettechnológiai szakmérnök
448. környezettudatos építés környezettudatos építési szakmérnök
449. környezettudományi és biztonsági menedzser környezettudományi és biztonsági menedzser
450. környezetvédelmi környezetvédelmi szakmérnök
451. környezetvédelmi és -fejlesztési szaktanácsadó környezetvédelmi és -fejlesztési szaktanácsadó
452. környezetvédelmi szakjogász környezetvédelmi szakjogász
453. környezetvédelmi tanácsadó környezetvédelmi tanácsadó
454. közbeszerzési menedzser szakközgazdász szakközgazdász közbeszerzés-menedzsment szakon
455. közbeszerzési szakjogász közbeszerzési szakjogász
456. közbeszerzés-menedzsment közbeszerzési menedzser
457. közgazdálkodás, közpénz menedzsment közgazdálkodás, közpénzügyi menedzsment szaktanácsadó
458. közgazdasági modellező szakokleveles modellező közgazdász
459. közigazgatás gazdálkodás és informatika specialista közigazgatás gazdálkodás és informatika specialista
460. közigazgatás gazdálkodás és informatika szakközgazdász közigazgatás gazdálkodás és informatika szakközgazdász
461. közigazgatás gazdálkodása és ellenőrzése specialista közigazgatás gazdálkodása és ellenőrzése specialista
462. közigazgatás gazdálkodása és ellenőrzése szakközgazdász közigazgatás gazdálkodása és ellenőrzése szakközgazdász
463. közigazgatási ügyfélszolgálat közigazgatási ügyfélszolgálati szakreferens
464. közlekedés műszaki, járműtechnika közlekedés műszaki, járműtechnika főiskolai szakmérnök
465. közlekedés műszaki, járműtechnika (egyetemi) közlekedés műszaki, járműtechnika egyetemi szakmérnök
466. közlekedési műszaki szakértő egyetemi szakmérnök, közlekedési műszaki szakértő szakon
467. közlekedési szakjogász közlekedési szakjogász
468. közmenedzsment szakjogász közmenedzsment szakjogász
469. közmenedzsment szakreferens közmenedzsment szakreferens
470. közműfenntartási és -üzemeltetési szakmérnöki közműfenntartási és -üzemeltetési szakmérnök
471. közműszolgáltatási gazdálkodási szaktanácsadó közműszolgáltatási gazdálkodási szaktanácsadó
472. közoktatási jogi szakjogász közoktatási jogi szakjogász
473. közpolitikai elemző közpolitikai elemző
474. kriminalisztikai szakjogász kriminalisztikai szakjogász
475. kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember
476. krízismenedzser és vagyonfelügyelő szakközgazdász krízismenedzser és vagyonfelügyelő szakközgazdász
477. kromatográfia kromatográfiás szakanalitikus
478. kromatográfia mesterszintű mesterszintű kromatográfiás szakanalitikus
479. kultúra és gazdaság kultúra és gazdaság menedzser
480. kultúra-gazdaságtan specialista kultúra-gazdaságtan specialista
481. kultúra-gazdaságtan szakközgazdász kultúra-gazdaságtan szakközgazdász
482. kulturális és kisebbségi jogi szakjogász kulturális és kisebbségi jogi szakjogász
483. kulturális és kisebbségi politika kulturális és kisebbségpolitikai tanácsadó
484. kulturális menedzser kulturális menedzser
485. kulturális örökség menedzsment és fenntartható fejlődés kulturális örökségmenedzser és fenntartható fejlődés szakreferens
486. kynologus okleveles kynologus
487. Lean menedzser Lean menedzser
488. Lean szakmérnök Lean szakmérnök
489. Lean vezetés Lean vezető
490. légiforgalmi logisztikai menedzsment légiforgalmi logisztikai menedzsment
491. létesítményenergetikai szakmérnök létesítményenergetikai szakmérnök
492. létesítménygazdálkodó létesítménygazdálkodó
493. levegőtisztaság-védelmi levegőtisztaság-védelmi szaktanácsadó
494. logisztika és ellátási lánc menedzsment logisztika és ellátási lánc menedzser
495. logisztika és ellátási lánc szakközgazdász szakközgazdász logisztika és ellátási lánc szakon
496. logisztika és szállítmányozás logisztikai és szállítmányozási szervező
497. logisztikai és szállítmányozási menedzser logisztikai és szállítmányozási menedzser
498. logisztikai és szállítmányozási rendszertervező logisztikai és szállítmányozási rendszertervező
499. logisztikai informatikai logisztikai informatikai szakember
500. logisztikai rendszertervező logisztikai rendszertervező
501. logisztikai szakközgazdász szakközgazdász logisztikai szakon
502. logisztikai üzemeltető logisztikai üzemeltető
503. logisztika-kontrolling szakközgazdász logisztika-kontrolling szakon
504. logisztika-kontrolling szakember logisztika-kontrolling szakember
505. logisztika-kontrolling tanácsadó logisztika-kontrolling tanácsadó
506. lótenyésztő lótenyésztő tanácsadó
507. lovas-tanár és -szervező lovas-tanár és -szervező
508. magánbiztonsági jogi szakjogász magánbiztonsági jogi szakjogász
509. magasépítés-üveg és fém térhatároló szerkezetek magasépítés-üveg és fém térhatároló szerkezetek szakmérnök
510. makrogazdasági elemző makrogazdasági elemző
511. management tréner management tréner
512. marketing menedzser marketing menedzser
513. marketing specialista marketing specialista
514. marketing szakközgazdász marketing szakközgazdász
515. marketing tanácsadó marketing tanácsadó
516. marketing tanácsadó szakközgazdász szakközgazdász marketing tanácsadó szakon
517. marketingkommunikáció szakközgazdász szakközgazdász marketingkommunikáció szakon
518. marketingszervezetek irányítása szakközgazdász szakközgazdász marketingszervezetek irányítása szakon
519. marketingtervező marketingtervező szakközgazdász
520. marketingvezető marketingvezető
521. média projekt menedzsment média projekt menedzser
522. médiafejlesztő informatikus médiafejlesztő informatikus
523. mediátor mediátor (közvetítő)
524. megújuló energetikai megújuló energetikai szakember
525. megújuló energia termelési és hasznosítási okleveles alternatív-energia gazdálkodási szakmérnök
526. megújuló energiaforrások megújuló energiaforrások menedzser referens
527. mélyfúrási szakmérnöki mélyfúrási szakmérnök
528. menedzser szakmérnök menedzser szakmérnök
529. menedzser szakspecialista menedzser szakspecialista
530. mérnök - alkalmazott közgazdász ... (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel) - alkalmazott közgazdász
531. mérnök - projektközgazdász ... (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel) - projektközgazdász
532. mérnök - üzemközgazdász ... (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel) - üzemközgazdász
533. mérnök üzletkötő üzletkötő szakmérnök
534. mérnök-közgazdász (főiskolai) ...... (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel)- közgazdász (főiskolai)
535. mérnök-közgazdász egyetemi ......... (az eredeti szakképzettség megjelölése)-közgazdász
536. mester szintű alkalmazott környezetvédelmi specialista mester szintű alkalmazott környezetvédelmi specialista
537. mester szintű alkalmazott környezetvédelmi szakmérnök mester szintű alkalmazott környezetvédelmi szakmérnök
538. mester szintű e-közigazgatási menedzser mester szintű e-közigazgatási menedzser
539. mester szintű e-közigazgatási szakközgazdász mester szintű e-közigazgatási szakközgazdász
540. mester szintű e-közigazgatási szakmérnök mester szintű e-közigazgatási szakmérnök
541. mester szintű környezetirányítási specialista mester szintű környezetirányítási specialista
542. mester szintű környezetirányítási szakmérnök mester szintű környezetirányítási szakmérnök
543. mester szintű minőségügyi szakközgazdász mester szintű minőségügyi szakközgazdász
544. mester szintű minőségügyi szakmenedzser mester szintű minőségügyi szakmenedzser
545. mester szintű minőségügyi szakmérnök mester szintű minőségügyi szakmérnök
546. mester szintű műszaki szakközgazdász mester szintű szakközgazdász műszaki szakon
547. mesterszintű anyagmozgató gépész szakmérnök mesterszintű anyagmozgató gépész szakmérnök
548. mesterszintű élelmiszerminősítő mesterszintű élelmiszerminősítő
549. mesterszintű építésgépesítési szakmérnök mesterszintű építésgépesítési szakmérnök
550. mesterszintű erdőfeltárási szakmérnök mesterszintű erdőfeltárási szakmérnök
551. mesterszintű erdőművelési és erdőhasználati szakmérnöki mesterszintű erdőművelési és erdőhasználati szakmérnök
552. mesterszintű erdőpedagógiai szakmérnök mesterszintű erdőpedagógiai szakmérnök
553. mesterszintű hulladékgazdálkodási mesterszintű hulladékgazdálkodási szaktanácsadó
554. mesterszintű járműgépész szakmérnök mesterszintű járműgépész szakmérnök
555. mesterszintű járműipari tervező szakmérnök mesterszintű járműipari tervező szakmérnök
556. mesterszintű járműtechnikai menedzser mesterszintű járműtechnikai menedzser
557. mesterszintű karbantartó és járműfenntartó szakmérnök mesterszintű karbantartó és járműfenntartó szakmérnök
558. mesterszintű klímagazdasági szakközgazdász mesterszintű szakközgazdász klímagazdasági szakon
559. mesterszintű környezetmenedzsment mesterszintű környezetmenedzsment szaktanácsadó
560. mesterszintű közlekedési gazdasági mérnök mesterszintű közlekedési gazdasági mérnök
561. mesterszintű levegőtisztaság-védelmi mesterszintű levegőtisztaság-védelmi szaktanácsadó
562. mesterszintű minőségirányító analitikus mesterszintű minőségirányító szakanalitikus
563. mesterszintű műszaki diagnosztikai szakmérnök mesterszintű műszaki diagnosztikai szakmérnök
564. mesterszintű műszeres analitikai kémia mesterszintű műszeres analitikus specialista
565. mesterszintű nemzetközi mezőgazdasági mesterszintű nemzetközi mezőgazdasági szakmérnök
566. mesterszintű természetiörökség-védelmi mesterszintű természetiörökség-védelmi szaktanácsadó
567. mesterszintű természetiörökség-védelmi szakmérnök mesterszintű természetiörökség-védelmi szakmérnök
568. mesterszintű üzemi logisztikai szakmérnök mesterszintű üzemi logisztikai szakmérnök
569. mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító
570. mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök
571. mesterszintű vadhigiénikus szakmérnök mesterszintű vadhigiénikus szakmérnök
572. mesterszintű vízminőség-védelmi mesterszintű vízminőség-védelmi szaktanácsadó
573. mesterszintű zaj- és rezgéscsökkentési mesterszintű zaj- és rezgéscsökkentési szaktanácsadó
574. mezőgazdasági értékbecslő mezőgazdasági értékbecslő szakmérnök
575. mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező szakmérnök
576. mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök
577. mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök
578. mezőgazdasági vízgazdálkodási mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnök
579. Microsoft üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnök Microsoft üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnök
580. mikrobiológus mikrobiológus
581. minőségbiztosítási és megbízhatósági szakmérnök szakmérnök, minőségbiztosítási és megbízhatósági szakon
582. minőségbiztosítási szakember minőségbiztosítási szakember
583. minőségbiztosítási szakmérnök minőségbiztosítási szakmérnök
584. minőségirányítási rendszermenedzser minőségirányítási rendszermenedzser
585. minőségirányítási szakember minőségirányítási szakember
586. minőségirányítási szakmérnök minőségirányítási szakmérnök
587. minőségügyi rendszerek szakmérnök minőségügyi rendszerek szakmérnök
588. minőségügyi rendszerek szakspecialista minőségügyi rendszerek szakspecialista
589. minőségügyi rendszermenedzser minőségügyi rendszermenedzser
590. minőségügyi szakközgazdász minőségügyi szakközgazdász
591. minőségügyi szakmenedzser minőségügyi szakmenedzser
592. minőségügyi szakmérnök minőségügyi szakmérnök
593. modern üzleti szakújságíró üzleti szakújságíró
594. multimédia informatikus multimédia informatikus
595. munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségügyi rendszerkoordinátor munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségügyi rendszerkoordinátor
596. munkajogi szakjogász munkajogi szakjogász
597. munkajogi szakokleveles tanácsadó munkajogi szakokleveles tanácsadó
598. munkaügyi kapcsolatok szakjogász munkaügyi kapcsolatok szakjogász
599. munkaügyi kapcsolatok szaktanácsadó munkaügyi kapcsolatok szaktanácsadó
600. munkavédelmi munkavédelmi szakember
601. munkavédelmi szakmérnök munkavédelmi szakmérnök
602. műanyag-feldolgozó szerszámtervező műanyag-feldolgozó szerszámtervező szakmérnök
603. műanyagfeldolgozó technológus műanyagfeldolgozó technológus szakmérnök
604. műemlékvédelmi műemlékvédelmi szakmérnök
605. műemlékvédelmi szaktanácsadó műemlékvédelmi szaktanácsadó
606. műszaki diagnosztika és méréstechnika műszaki diagnosztikai és méréstechnikai szakmérnök
607. műszaki diagnosztikai és karbantartó szakmérnök műszaki diagnosztikai és karbantartó szakmérnök
608. műszaki diagnosztikai szakmérnök műszaki diagnosztikai szakmérnök
609. műszaki ingatlangazdálkodási szakmérnök műszaki ingatlangazdálkodási szakmérnök
610. műszaki környezeti szakmérnök műszaki környezeti szakmérnök
611. műszaki kutató-fejlesztő szakmérnök műszaki kutató-fejlesztő szakmérnök
612. műszaki logisztikai szakmérnök műszaki logisztikai szakmérnök
613. műszaki minőségirányítási szakember műszaki minőségirányítási szakember
614. műszaki minőségirányítási szakmérnök műszaki minőségirányítási szakmérnök
615. műszaki minőségügyi műszaki minőségügyi szakmérnök
616. műszaki minőségügyi szakember műszaki minőségügyi szakember
617. műszaki programozó szakmérnök műszaki programozó szakmérnök
618. műszaki szakközgazdász szakközgazdász műszaki szakon
619. műszaki térinformatika műszaki térinformatikai szakmérnök
620. műszeres analitika műszeres szakanalitikus
621. művészeti és kulturális intézmények menedzsmentje művészeti és kulturális intézmények menedzsere
622. német jogi és szakfordítói szakjogász német jogi és szakfordítói szakjogász
623. német jogi és szakfordítói szaktanácsadó német jogi és szakfordítói szaktanácsadó
624. német-magyar agrár szakfordító német-magyar agrár szakfordító
625. német-magyar informatikai szakfordító német-magyar informatikai szakfordító
626. német-magyar természettudományi szakfordító német-magyar természettudományi szakfordító
627. nemzeti tulajdonú vállalati vezető nemzeti tulajdonú vállalati vezető
628. nemzeti tulajdonú vállalati vezető szakközgazdász szakközgazdász nemzeti tulajdonú vállalati vezető szakon
629. nemzetközi agrárágazati nemzetközi agrárágazati szaktanácsadó
630. nemzetközi disztribúció nemzetközi disztribúciós logisztikai menedzser
631. nemzetközi disztribúció szakközgazdász szakközgazdász nemzetközi disztribúció szakon
632. nemzetközi fizetésképtelenségi specialista nemzetközi fizetésképtelenségi specialista
633. nemzetközi fizetésképtelenségi szakközgazdász nemzetközi fizetésképtelenségi szakközgazdász
634. nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok specialista nemzetközi gazdasági és üzleti kapcsolatok specialista
635. nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok szakközgazdász nemzetközi gazdasági és üzleti kapcsolatok szakközgazdász
636. nemzetközi gazdasági elemző nemzetközi gazdasági elemző
637. nemzetközi hegesztő nemzetközi hegesztő szakmérnök
638. nemzetközi humanitárius jogi szakjogász nemzetközi humanitárius jogi szakjogász
639. nemzetközi infokommunikációs szakközgazdász szakközgazdász nemzetközi infokommunikációs szakon
640. nemzetközi infokommunikációs tanácsadó nemzetközi infokommunikációs tanácsadó
641. nemzetközi kapcsolatok szakközgazdász szakközgazdász nemzetközi kapcsolatok szakirányú továbbképzési szakon
642. nemzetközi kapcsolatok tanácsadó nemzetközi kapcsolatok tanácsadó
643. nemzetközi mezőgazdasági szakelőadó nemzetközi mezőgazdasági szakelőadó
644. non-profit non-profit szervező
645. növénygenetika és növénynemesítés növénygenetikus és növénynemesítő szakmérnök
646. növényvédelmi szakmérnök növényvédelmi szakmérnök
647. nukleáris környezetvédelmi szakember nukleáris környezetvédelmi szakember
648. nukleáris környezetvédelmi szakmérnök nukleáris környezetvédelmi szakmérnök
649. OD - szervezetfejlesztési szakközgazdász OD - szervezetfejlesztési szakközgazdász
650. OD - szervezetfejlesztési szaktanácsadó OD - szervezetfejlesztési szaktanácsadó
651. okleveles energiagazdálkodási szakmérnök okleveles energiagazdálkodási szakmérnök
652. okleveles energiagazdálkodási szaktanácsadó okleveles energiagazdálkodási szaktanácsadó
653. olajipari ellátási lánc optimalizálás olajipari ellátási lánc optimalizáló szakmérnök
654. olajmérnöki olajmérnöki szakmérnök
655. online marketing online marketing menedzser
656. operációkutatás mesterszintű operációkutatási szakember (egyeztetés alatt)
657. orvos-közgazdász orvos-közgazdász
658. ökológiai gazdálkodó ökológiai gazdálkodó
659. ökológiai gazdálkodó szakmérnök ökológiai gazdálkodó szakmérnök
660. ökológiai növénytermesztő ökológiai növénytermesztő szakmérnök
661. ökológiai növénytermesztő szakember ökológiai növénytermesztő szakember
662. önkormányzati főépítész önkormányzati főépítész szakmérnök
663. önkormányzati gazdálkodás-szervező szakközgazdász önkormányzati gazdálkodás-szervező szakközgazdász
664. önkormányzati környezetvédelmi szaktanácsadó önkormányzati környezetvédelmi szaktanácsadó
665. örökségmenedzser örökségmenedzser szaktanácsadó
666. összehasonlító állam- és jogtudományi szakember összehasonlító állam- és jogtudományi szakember
667. pálinkamester szakmérnök pálinkamester szakmérnök
668. pálinkamester szaktanácsadó pálinkamester szaktanácsadó
669. pályázati projektmenedzsment pályázati projektmenedzser
670. pénzintézeti informatika szakközgazdász pénzintézeti informatikai szakközgazdász
671. pénzintézeti kockázatelemző szakközgazdász pénzintézeti kockázatelemző szakközgazdász
672. pénzügy adó-, illeték-, vám pénzügy adó, illeték, vám szaktanácsadó
673. pénzügy specialista pénzügyi specialista
674. pénzügy szakközgazdász pénzügyi szakközgazdász
675. pénzügy, adó és adóeljárás szakközgazdász szakközgazdász pénzügy, adó és adóeljárás szakon
676. pénzügy, adó és ellenőrzés szakközgazdász szakközgazdász pénzügy, adó és ellenőrzés szakon
677. pénzügyi controller és tanácsadó szakközgazdász pénzügyi controller és tanácsadó szakközgazdász
678. pénzügy-vállalkozási pénzügy-vállalkozási tanácsadó
679. piackutatás gyakorlata piackutató
680. piacszabályozási specialista piacszabályozási specialista
681. piacszabályozási szakközgazdász piacszabályozási szakközgazdász
682. PLC szakmérnök PLC szakmérnök
683. precíziós mezőgazdasági szakmérnök precíziós mezőgazdasági szakmérnök
684. precíziós mezőgazdasági szaktanácsadó precíziós mezőgazdasági szaktanácsadó
685. programozható vezérlő alkalmazói szakmérnök programozható vezérlő alkalmazói szakmérnök
686. programozó informatikus programozó informatikus
687. projektmenedzsment (fővállalkozás) specialista projektmenedzsment specialista
688. projektmenedzsment (fővállalkozás) szakközgazdász projektmenedzsment szakközgazdász
689. projekttervező projekttervező
690. projekttervező szakmérnök projekttervező szakmérnök
691. protokoll és rendezvényszervező protokoll és rendezvényszervező szakközgazdász
692. Public Affairs szakközgazdász szakközgazdász Public Affairs szakirányú továbbképzési szakon
693. Public Affairs tanácsadó Public Affairs tanácsadó
694. Public Relations kommunikáció Public Relations kommunikációs szaktanácsadó
695. Public Relations kommunikáció szakközgazdász Public Relations kommunikációs szakközgazdász
696. reaktortechnika szakember reaktortechnikai szakember
697. reaktortechnika szakmérnöki reaktortechnikai szakmérnök
698. regionális és térségi vidékfejlesztési szaktanácsadó regionális és térségi vidékfejlesztési szaktanácsadó
699. regionális és térségi vidékfejlesztő menedzser regionális és térségi vidékfejlesztő menedzser
700. regionális és térségi vidékfejlesztő szakközgazdász regionális és térségi vidékfejlesztő szakközgazdász
701. regionális és térségi vidékfejlesztő szakmérnök regionális és térségi vidékfejlesztő szakmérnök
702. regionális gazdasági tanácsadó magyar-román tagozat regionális gazdasági tanácsadó magyar-román tagozat
703. regionális szakközgazdász szakközgazdász regionális gazdasági szakon
704. regionális turisztikai szakközgazdász szakközgazdász regionális turizmus szakon
705. rehabilitációs gazdasági menedzser rehabilitációs gazdasági menedzser
706. rehabilitációs környezettervező rehabilitációs szakmérnök
707. reklám reklám tanácsadó
708. rendezvény menedzsment rendezvény menedzser
709. robbanóanyag-ipari szakmérnök robbanóanyag-ipari szakmérnök
710. roma vállalkozási és kommunikációs tanácsadó roma vállalkozási és kommunikációs tanácsadó
711. roma vállalkozási és kommunikációs tanácsadó szakközgazdász roma vállalkozási és kommunikációs tanácsadó szakközgazdász
712. sales értékesítési szakközgazdász sales értékesítési szakközgazdász
713. sales értékesítési szaktanácsadó sales értékesítési szaktanácsadó
714. sales manager szakközgazdász sales manager szakközgazdász
715. segítő technológia segítő technológia szakmérnök
716. senior humánerőforrás tanácsadó senior humánerőforrás tanácsadó
717. sertéstenyésztő szakmérnök sertéstenyésztő szakmérnök
718. sörfőző mester szakmérnök sörfőző mester szakmérnök
719. sörfőző mester szaktanácsadó sörfőző mester szaktanácsadó
720. sportjogi szakjogász sportjogi szakjogász
721. sportjogi szakokleveles tanácsadó sportjogi szakokleveles tanácsadó
722. sportmenedzsment-sportdiplomácia sportmenedzsment-sportdiplomáciai szakreferens
723. stratégiai marketing stratégiai marketing szaktanácsadó
724. stratégiai marketing szakközgazdász stratégiai marketing szakközgazdász
725. stratégiai partner stratégiai partner
726. stratégiai szakmenedzser szakközgazdász stratégiai szakmenedzser szakon
727. stratégiai tanácsadó stratégiai tanácsadó
728. szabályozási (kodifikátor) szakjogász szabályozási (kodifikátor) szakjogász
729. szabályozott iparági szakjogász szabályozott iparági szakjogász
730. szakdiplomácia és EU kapcsolatok szakdiplomáciai és európai uniós elemző
731. szakképzési felnőttképzési tanácsadó szakképzési felnőttképzési tanácsadó
732. számítógépes hálózattervező és kivitelező informatikus számítógépes hálózattervező és kivitelező informatikus
733. számítógépes modellező számítógépes modellező
734. számítógépes műszaki tervező szakmérnök számítógépes műszaki tervező szakmérnök
735. számítógépes tervezés és gyártás számítógépes tervezés és gyártás szakmérnök
736. számítógép-hálózati szakember számítógép-hálózati szakember
737. számítógép-hálózati szakmérnök szakmérnök, számítógép-hálózati szakon
738. szarvasmarhatenyésztő szakmérnök szarvasmarhatenyésztő szakmérnök
739. személyügyi - emberierőforrás menedzser - szakközgazdász személyügyi - emberierőforrás menedzser - szakközgazdász
740. személyügyi - munkaerő-piaci - szakközgazdász személyügyi - munkaerő-piaci - szakközgazdász
741. személyügyi - munkaerő-piaci menedzsment személyügyi - munkaerő-piaci menedzser
742. személyügyi - munkaügyi kapcsolatok - szakközgazdász személyügyi - munkaügyi kapcsolatok - szakközgazdász
743. személyügyi - munkaügyi kapcsolatok menedzsment személyügyi - munkaügyi kapcsolatok menedzser
744. személyügyi-emberierőforrás menedzsment személyügyi-emberierőforrás menedzser
745. szénhidrogén-ipar logisztikája szénhidrogén-ipari logisztikai szakmérnök
746. szénhidrogén-ipari műszaki-gazdasági szakmérnök szénhidrogén-ipari műszaki-gazdasági szakmérnök
747. szénhidrogénipari technológia fejlesztő szakember szénhidrogénipari technológia fejlesztő szakember
748. szénhidrogénipari technológia fejlesztő szakmérnök szénhidrogénipari technológia fejlesztő szakmérnök
749. szerkezettervező szakmérnöki szerkezettervező szakmérnök
750. színdinamika színdinamikai tervezőművész
751. szoftverprojekt-menedzser szoftverprojekt-menedzser szakmérnök
752. szolgáltatás-fejlesztő menedzser szolgáltatás-fejlesztő menedzser
753. szolgáltatás-fejlesztő szakközgazdász szolgáltatás-fejlesztő szakközgazdász
754. szolgáltatás-fejlesztő szakmérnök szolgáltatás-fejlesztő szakmérnök
755. szolgáltatások kommunikációs információs rendszere szaktanácsadó szolgáltatások kommunikációs információs rendszere területén
756. szőlő- és borgazdasági szakmérnök szőlő- és borgazdasági szakmérnök
757. szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó
758. szőlőtermesztő és borász menedzser szőlőtermesztő és borász menedzser
759. szőlőtermesztő és borász szakmérnök szőlőtermesztő és borász szakmérnök
760. tájrendezési és területfejlesztési szakember tájrendezési és területfejlesztési szakember
761. tájrendezési és területfejlesztési szakmérnök tájrendezési és területfejlesztési szakmérnök
762. takarmányozási és takarmánygazdálkodási takarmányozási szakmérnök
763. talajerőgazdálkodás talajerőgazdálkodó
764. talajerőgazdálkodás szakmérnök talajerőgazdálkodási szakmérnök
765. talajtani szakmérnöki talajtani szakmérnök
766. talajtérképező és földminősítő talajtérképező és földminősítő szakmérnök
767. talajvédelmi szakelőadói talajvédelmi szakelőadó
768. társadalombiztosítás és munkaügy társadalombiztosítási és munkaügyi szakreferens
769. társadalombiztosítási szakember társadalombiztosítási szakember
770. társadalombiztosítási szakjogász társadalombiztosítási szakjogász
771. társadalombiztosítási szaktanácsadó társadalombiztosítási szaktanácsadó
772. társasági jogi és cégjogi szakjogász társasági jogi és cégjogi szakjogász
773. tartószerkezeti rekonstrukciós tartószerkezeti rekonstrukciós szakmérnök
774. tartószerkezet-tervező faipari szakmérnöki tartószerkezet-tervező faipari szakmérnök
775. tartószerkezet-tervező szakmérnöki tartószerkezet-tervező szakmérnök
776. telematikai szakmérnök szakmérnök telematikai szakon
777. telematikai szakreferens diplomás szakreferens telematikai szakon
778. település- és területfejlesztési menedzsment település- és területfejlesztési menedzser
779. településfejlesztési településfejlesztési szaktanácsadó
780. települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök
781. településmarketing szakközgazdász településmarketing szakközgazdász
782. településüzemeltetési településüzemeltető szakmérnök
783. településüzemeltető szakember településüzemeltető szakember
784. térinformatika és alkalmazott távérzékelés térinformatikai és távérzékelési szakmérnök
785. termelési logisztikai termelési logisztikai szakember
786. természeti és kulturális örökség menedzser természeti és kulturális örökség menedzser
787. természetiörökség-védelmi természetiörökség-védelmi szaktanácsadó
788. természetiörökség-védelmi szakmérnök természetiörökség-védelmi szakmérnök
789. természetmegőrzési természetmegőrzési szakmérnök
790. természetpedagógia természetpedagógus
791. természetvédelmi vízgazdálkodási szakmérnöki természetvédelmi vízgazdálkodási szakmérnök
792. térségi turisztikai menedzsment térségi turisztikai menedzser
793. térségi turizmus térségi turizmus szakközgazdász
794. terület- és környezetfejlesztési szakközgazdász terület- és környezetfejlesztési szakközgazdász
795. terület- és környezetfejlesztési szaktanácsadó terület- és környezetfejlesztési szaktanácsadó
796. terület- és településfejlesztési szakmérnök terület- és településfejlesztési szakmérnök
797. terület- és vidékfejlesztési terület- és vidékfejlesztési szaktanácsadó
798. területfejlesztő közgazdász területfejlesztő közgazdász
799. területi tervezés, urbanisztika és területfejlesztés az Európai Unióban európai uniós területi tervezési és urbanisztikai szakmenedzser
800. tőkepiaci és bank szakjogász tőkepiaci és bank szakjogász
801. TQM minőségügyi menedzsment TQM minőségügyi szakmenedzser
802. tribológiai szakmérnök tribológiai szakmérnök
803. turisztikai desztináció menedzsment térségi turisztikai desztinációs menedzser
804. turisztikai desztináció menedzsment szervezetének vezetésére és működtetésére felkészítő helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetének vezetésére és működtetésére felkészített szakember
805. turisztikai vállalkozás menedzsment turisztikai vállalkozás menedzser
806. turizmus turisztikai szakreferens
807. turizmus desztináció menedzsment turizmus desztináció menedzsment szaktanácsadó
808. turizmus szakközgazdász szakközgazdász turizmus szakon
809. turizmusmarketing turizmusmarketing szaktanácsadó
810. turizmus-szálloda vállalkozási turizmus-szálloda vállalkozási szaktanácsadó
811. tűzvédelmi szakmérnök tűzvédelmi szakmérnök
812. tűzvédelmi tervezési tűzvédelmi tervező szakmérnök
813. uniós területi pályázatok tanácsadó uniós területi pályázatok tanácsadó
814. urbanista felsőfokú urbanista
815. út- és repülőtér-tervező út- és repülőtér-tervező szakmérnök
816. útépítési útépítési szakmérnök
817. útfenntartási és útüzemeltetési útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök
818. ügyfélkapcsolati specialista ügyfélkapcsolati specialista
819. ügyfélkapcsolati szakközgazdász ügyfélkapcsolati szakközgazdász
820. üzletfejlesztési menedzser üzletfejlesztési menedzser
821. üzleti coach tanácsadás üzleti coach tanácsadó
822. üzleti és HR menedzsment üzleti és HR menedzser
823. üzleti és tranzakciós szakjogász üzleti és tranzakciós szakjogász
824. üzleti információmenedzsment szakmérnök üzleti információmenedzsment szakmérnök
825. üzleti informatika szakközgazdász üzleti informatikai szakközgazdász
826. üzleti tanácsadó üzleti tanácsadó
827. üzleti tanácsadó szakközgazdász szakközgazdász üzleti tanácsadó szakon
828. vadászati és vadászturisztikai szekreferens vadászati és vadászturisztikai szakreferens
829. vadászati és vadgazdálkodási vadászati és vadgazdálkodási szakmérnök
830. vadászati és vadgazdálkodási szaktanácsadó vadászati és vadgazdálkodási szaktanácsadó
831. vadegészségügyi szakállatorvos vadegészségügyi szakállatorvos
832. vadgazdálkodási vadgazdálkodási szakmérnök
833. vadgazdálkodási igazgatási szakirányító vadgazdálkodási igazgatási szakirányító
834. vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök
835. vadgazdálkodási szakember vadgazdálkodási szakember
836. vadgazdálkodó vadgazdálkodó
837. vadhigiénikus szakirányító vadhigiénikus szakirányító
838. vállalatgazdasági tanácsadó vállalatgazdasági tanácsadó
839. vállalati (szervezeti) kommunikáció vállalati (szervezeti) kommunikációs szaktanácsadó
840. vállalati belső és vezetői coach vállalati belső és vezetői coach
841. vállalati irányítás és kontrolling szakközgazdász szakközgazdász vállalati irányítás és kontrolling szakon
842. vállalatirányítási rendszer menedzser vállalatirányítási rendszer szaktanácsadó
843. vállalkozás- és gazdaságpszichológia vállalkozás- és gazdaságpszichológiai tanácsadó
844. vállalkozás és marketing vállalkozás és marketing szaktanácsadó
845. vállalkozás- és projektmenedzser vállalkozás- és projektmenedzser
846. vállalkozásfejlesztő menedzser vállalkozásfejlesztő menedzser
847. vállalkozásgazdálkodási menedzser vállalkozásgazdálkodási menedzser
848. vállalkozási menedzsment specialista vállalkozási menedzsment specialista
849. vállalkozási menedzsment szakközgazdász vállalkozási menedzsment szakközgazdász
850. vállalkozásmenedzsment szakember vállalkozásmenedzsment szakember
851. vállalkozásmenedzsment szakmérnök vállalkozásmenedzsment szakmérnök
852. vállalkozások pénzügyei vállalkozások pénzügyei szaktanácsadó
853. vállalkozások pénzügyei szakközgazdász vállalkozások pénzügyei szakközgazdász
854. vállalkozások számvitele vállalkozások számvitele szaktanácsadó
855. vállalkozások számvitele szakközgazdász vállalkozások számvitele szakközgazdász
856. vállalkozásvezető vállalkozásvezető
857. vállalkozásszervezés vállalkozásszervező
858. vallási turizmus szervezésére, vezetésére felkészítő vallási turizmust szervező szakember
859. változás- és válságmenedzsment változás- és válságmenedzser
860. változás- és válságmenedzsment szakközgazdász változás- és válságmenedzser szakközgazdász
861. változásmenedzsment szakember változásmenedzsment szakember
862. változásvezető közgazdász változásvezető szakközgazdász
863. változásvezető mérnök változásvezető szakmérnök
864. város- és vidékfejlesztő közgazdász város- és vidékfejlesztő közgazdász
865. városenergetikai szakmérnök városenergetikai szakmérnök
866. városmenedzsment (városgazdasági) specialista városgazdasági specialista
867. városmenedzsment (városgazdasági) szakközgazdász városgazdasági szakközgazdász
868. vasúti pályaépítési és -fenntartási vasúti pályaépítési és -fenntartási szakmérnök
869. vasúti pálya-jármű rendszer vasúti pálya-jármű rendszer szakmérnök
870. vasúttervezési és -üzemeltetési vasúttervezési és -üzemeltetési szakmérnök
871. védelemgazdasági specialista védelemgazdasági specialista
872. védelemgazdasági szakközgazdász védelemgazdasági szakközgazdász
873. végrehajtási jogi szakjogász végrehajtási jogi szakjogász
874. végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó
875. vegyipari rendszertechnikai szakmérnök vegyipari rendszertechnikai szakmérnök
876. vendéglátó-turisztikai menedzser vendéglátó-turisztikai menedzser
877. versenyjogi szakjogász versenyjogi szakjogász
878. veterán-gépjármű restaurátor szakmérnök veterán-gépjármű restaurátor szakon
879. vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki vetőmag-gazdálkodási szakmérnök
880. vevőkapcsolat-menedzsment vevőkapcsolati-menedzsment szaktanácsadó
881. vezetési és szervezési specialista vezetési és szervezési specialista
882. vezetési és szervezési szakközgazdász vezetési és szervezési szakközgazdász
883. vezetési tanácsadó specialista vezetési tanácsadó specialista
884. vezetési tanácsadó szakközgazdász vezetési tanácsadó szakközgazdász
885. vidékfejlesztési menedzsment és marketing vidékfejlesztési menedzsment és marketing tanácsadó
886. vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakmérnök vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakmérnök
887. vidékfejlesztő menedzser vidékfejlesztő menedzser
888. vidékfejlesztő menedzser szakmérnök vidékfejlesztő menedzser szakmérnök
889. világítástechnikai világítástechnikai szakmérnök
890. világítástechnikai szakember világítástechnikai szakember
891. vízellátás-csatornázás vízellátás-csatornázás szakmérnök
892. vízgazdálkodási szakmérnök vízgazdálkodási szakmérnök
893. vízgazdálkodási szakreferens vízgazdálkodási szakreferens
894. vízminőség-védelmi vízminőség-védelmi szaktanácsadó
895. wellness és spa szakközgazdász wellness és spa szakközgazdász
896. wellness és spa szakmenedzser wellness és spa szakmenedzser
897. wellness és spa terápiás szakközgazdász wellness és spa terápiás szakközgazdász
898. zaj- és rezgéscsökkentési zaj- és rezgéscsökkentési szaktanácsadó
899. zaj- és rezgésvédelmi zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök
900. zaj- és rezgésvédelmi szakember zaj- és rezgésvédelmi szakember
901. zöldfelület-gazdálkodó menedzser zöldfelület-gazdálkodó menedzser
902. zöldfelület-gazdálkodó szakmérnök zöldfelület-gazdálkodó szakmérnök
903. zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnök zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnök
904. zöldtető-építő zöldtető-építő
905. zöldtető-építő szakmérnök zöldtető-építő szakmérnök

3. táblázat: Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szakképesítések és szakképesítés-ráépülések

A B C D
1. Szakképesítés azonosító száma
2. Szint Tanulmányi terület Sorszám Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése
3. 34 543 1 Abroncsgyártó
4. 55 344 1 Adótanácsadó
5. 55 621 1 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
6. 55 211 1 Aranyműves
7. 34 543 2 Asztalos
8. 35 522 1 Audio- és vizuáltechnikai műszerész
9. 54 525 1 Autóelektronikai műszerész
10. 34 521 1 Autógyártó
11. 54 523 1 Automatikai technikus
12. 54 525 2 Autószerelő
13. 55 525 1 Autótechnikus
14. 54 525 3 Avionikus
15. 34 582 1 Ács
16. 55 344 2 Államháztartási mérlegképes könyvelő
17. 35 621 1 Állattartó szakmunkás
18. 54 621 1 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
19. 34 582 2 Bádogos
20. 54 544 1 Bányaipari technikus
21. 52 341 1 Becsüs
22. 35 813 1 Belovagló
23. 55 523 5 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus
24. 32 582 1 Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó
25. 35 621 2 Biogazdálkodó
26. 52 861 1 Biztonságszervező
27. 55 343 1 Biztosítási tanácsadó
28. 35 341 1 Boltvezető
29. 55 541 1 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
30. 34 542 1 Bőrdíszműves
31. 54 542 1 Bőrfeldolgozó-ipari technikus
32. 55 211 2 Bronzműves és szoboröntő
33. 54 481 1 CAD-CAM informatikus
34. 34 542 2 Cipőkészítő
35. 35 521 1 CNC gépkezelő
36. 55 541 2 Cukor- és édesipari szaktechnikus
37. 34 811 1 Cukrász
38. 54 211 1 Dekoratőr
39. 55 211 3 Díszítő festő
40. 55 211 4 Díszlettervező
41. 33 582 1 Díszműbádogos
42. 34 211 1 Díszműkovács
43. 34 622 1 Dísznövénykertész
44. 54 211 2 Divat- és stílustervező
45. 54 525 4 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője
46. 55 344 3 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
47. 34 341 1 Eladó
48. 34 522 1 Elektromechanikai műszerész
49. 34 522 2 Elektromos gép- és készülékszerelő
50. 34 522 3 Elektronikai műszerész
51. 54 523 2 Elektronikai technikus
52. 55 523 1 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus
53. 55 523 2 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus
54. 35 861 1 Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
55. 55 344 4 Ellenőrzési szakelőadó
56. 52 582 1 Emelőgép-ügyintéző
57. 54 623 1 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus
58. 54 521 2 Erdészeti gépésztechnikus
59. 34 623 1 Erdészeti szakmunkás
60. 55 541 3 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus
61. 53 522 1 Erőművi blokkgépész
62. 52 522 1 Erőművi gépész
63. 35 522 2 Erősáramú berendezések felülvizsgálója
64. 54 522 1 Erősáramú elektrotechnikus
65. 34 541 1 Édesipari termékgyártó
66. 54 541 1 Élelmiszeripari analitikus technikus
67. 54 521 1 Élelmiszeripari gépésztechnikus
68. 34 541 2 Élelmiszeripari szakmunkás
69. 54 541 2 Élelmiszeripari technikus
70. 62 582 1 Építési műszaki ellenőr
71. 32 582 2 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)
72. 55 582 4 Építőanyagipari minőségellenőr
73. 34 582 3 Épület- és szerkezetlakatos
74. 54 582 1 Épületgépész technikus
75. 35 522 3 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
76. 54 543 1 Faipari technikus
77. 34 542 3 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
78. 62 521 1 Felvonóellenőr
79. 32 521 1 Felvonószerelő
80. 54 211 3 Festő
81. 34 582 4 Festő, mázoló, tapétázó
82. 34 542 4 Férfiszabó
83. 34 521 2 Finommechanikai műszerész
84. 54 813 1 Fitness-wellness instruktor
85. 55 815 1 Fodrász
86. 55 762 1 Foglalkozás-szervező
87. 54 581 1 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
88. 55 581 1 Földügyi térinformatikai szaktechnikus
89. 34 621 1 Gazda
90. 54 481 2 Gazdasági informatikus
91. 35 582 1 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
92. 55 525 2 Gázautószerelő
93. 35 582 2 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló
94. 52 522 2 Gázturbina gépész
95. 55 523 3 Gerinchálózati rendszerüzemeltető
96. 54 521 3 Gépgyártástechnológiai technikus
97. 34 521 3 Gépi forgácsoló
98. 34 525 2 Gépjármű mechatronikus
99. 34 841 1 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus
100. 34 525 1 Gépjárműépítő, szerelő
101. 32 525 1 Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó
102. 54 543 2 Gumiipari technikus
103. 52 815 1 Gyakorló fodrász
104. 52 815 2 Gyakorló kozmetikus
105. 34 521 5 Gyártósori gépbeállító
106. 54 761 1 Gyermekotthoni asszisztens
107. 35 622 1 Gyógy- és fűszernövénytermesztő
108. 54 140 1 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
109. 52 810 1 Habilitációskutya-kiképző
110. 54 841 1 Hajózási technikus
111. 34 624 1 Halász, haltenyésztő
112. 34 521 6 Hegesztő
113. 54 582 2 Hídépítő és -fenntartó technikus
114. 52 621 1 Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó
115. 32 582 3 Homlokzatépítő és -szerelő
116. 32 851 1 Hulladékfelvásárló és -telepkezelő
117. 55 850 1 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
118. 55 541 4 Hús- és baromfiipari szaktechnikus
119. 34 541 3 Húsipari termékgyártó
120. 32 522 1 Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető
121. 34 582 5 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
122. 35 582 3 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
123. 55 344 5 IFRS mérlegképes könyvelő
124. 54 481 3 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
125. 54 481 4 Informatikai rendszergazda
126. 53 814 1 Ingatlankezelő
127. 52 341 2 Ingatlanközvetítő
128. 53 341 1 Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő
129. 55 213 2 Internetes alkalmazásfejlesztő
130. 32 582 4 Ipari alpinista
131. 34 521 4 Ipari gépész
132. 34 543 4 Ipari gumitermék előállító
133. 32 582 5 Ipari szigetelő bádogos
134. 32 543 1 Ipari üvegműves
135. 54 346 1 Irodai asszisztens
136. 54 482 1 IT mentor
137. 34 525 3 Járműfényező
138. 34 521 7 Járműipari fémalkatrész-gyártó
139. 34 525 4 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó
140. 34 525 5 Járműkarosszéria készítő, szerelő
141. 53 223 1 Jelnyelvi szaktolmács
142. 52 223 1 Jelnyelvi tolmács
143. 53 810 1 Jelzőkutya-kiképző
144. 34 525 6 Karosszérialakatos
145. 52 861 3 Katasztófavédelmi előadó
146. 53 861 6 Katasztófavédelmi főelőadó
147. 53 861 7 Katasztófavédelmi referens
148. 52 861 4 Katasztófavédelmi szakelőadó
149. 33 522 1 Kazángépész (12 t/h felett)
150. 32 522 2 Kazánkezelő (2-12 t/h között)
151. 32 543 2 Kádár, bognár
152. 34 582 6 Kályhás
153. 34 542 5 Kárpitos
154. 54 211 5 Kerámiaműves
155. 32 521 2 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő
156. 54 341 1 Kereskedő
157. 34 622 2 Kertész
158. 55 622 1 Kertészeti szaktechnikus
159. 32 853 2 Kéményseprő
160. 35 522 4 Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő
161. 35 522 5 Kisfeszültségű FAM kábelszerelő
162. 35 522 6 Kisfeszültségű kábelszerelő
163. 35 522 7 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő
164. 54 761 2 Kisgyermek-gondozó, nevelő
165. 34 543 5 Kishajóépítő, -karbantartó
166. 54 521 4 Kohászati technikus
167. 55 815 2 Kozmetikus
168. 34 582 7 Kőfaragó, műköves és épületszobrász
169. 34 582 8 Kőműves és hidegburkoló
170. 34 543 6 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó
171. 54 850 1 Környezetvédelmi technikus
172. 55 850 2 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
173. 52 343 1 Közbeszerzési referens
174. 35 522 8 Középfeszültségű FAM szerelő
175. 35 522 9 Középfeszültségű kábelszerelő
176. 54 523 3 Közlekedésautomatikai műszerész
177. 34 582 9 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
178. 52 861 5 Közterület-felügyelő
179. 54 841 2 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
180. 32 621 1 Kutyakozmetikus
181. 33 861 2 Kutyavezető-vagyonőr
182. 32 544 1 Külszíni bányász
183. 54 524 1 Laboratóriumi technikus
184. 55 214 1 Lakberendező
185. 33 623 1 Lakott-területi fakitermelő
186. 32 815 1 Lábápoló
187. 54 725 4 Látszerész és fotócikk-kereskedő
188. 54 841 3 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
189. 55 582 1 Létesítményi energetikus
190. 54 345 1 Logisztikai ügyintéző
191. 54 812 2 Lovastúra-vezető
192. 34 621 2 Lovász
193. 54 582 3 Magasépítő technikus
194. 55 541 5 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus
195. 34 841 2 Matróz-gépkezelő
196. 33 861 3 Mechanikus vagyonvédelmi szerelő
197. 54 523 4 Mechatronikai technikus
198. 34 523 1 Mechatronikus-karbantartó
199. 34 811 2 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
200. 34 521 8 Mezőgazdasági gépész
201. 54 521 5 Mezőgazdasági gépésztechnikus
202. 35 521 2 Mezőgazdasági gépjavító
203. 54 621 2 Mezőgazdasági technikus
204. 32 621 2 Méhész
205. 54 582 4 Mélyépítő technikus
206. 55 213 4 Mobilalkalmazás fejlesztő
207. 32 541 1 Molnár
208. 34 525 7 Motorkerékpár-szerelő
209. 53 810 2 Mozgássérültsegítőkutya-kiképző
210. 62 521 2 Mozgólépcső ellenőr
211. 33 521 1 Mozgólépcső karbantartó-szerelő
212. 55 213 5 Multimédia-alkalmazásfejlesztő
213. 35 542 1 Munkaruha- és védőruha-készítő
214. 52 862 1 Munkavédelmi technikus
215. 34 521 9 Műanyagfeldolgozó
216. 54 521 6 Műanyagfeldolgozó technikus
217. 35 543 1 Műbútorasztalos
218. 55 582 2 Műemlékfenntartó technikus
219. 35 582 4 Műemléki díszítőszobrász
220. 35 582 5 Műemléki helyreállító
221. 54 481 5 Műszaki informatikus
222. 55 524 3 Műszeres analitikus
223. 32 761 1 Nevelőszülő
224. 54 345 2 Nonprofit menedzser
225. 34 542 6 Női szabó
226. 55 621 2 Növényvédelmi szaktechnikus
227. 55 850 3 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus
228. 35 542 2 Nyerges
229. 32 524 1 Nyomástartóedény-gépész
230. 54 213 4 Nyomdaipari gépmester
231. 55 213 6 Nyomdaipari technikus
232. 62 344 1 Okleveles adóellenőrzési szakértő
233. 62 344 2 Okleveles forgalmiadó-szakértő
234. 62 344 3 Okleveles jövedelemadó-szakértő
235. 62 344 4 Okleveles nemzetköziadó-szakértő
236. 32 521 3 Olvasztár és öntő
237. 34 725 1 Optikai üvegcsiszoló
238. 33 542 1 Ortopédiai cipész
239. 32 521 4 Órás
240. 32 140 1 Óvodai dajka
241. 32 521 5 Öntészeti mintakészítő
242. 54 211 6 Ötvös, fémműves
243. 32 543 3 Papírgyártó és -feldolgozó
244. 55 524 4 Papíripari technikus
245. 54 581 2 Parképítő és fenntartó technikus
246. 35 521 3 Patkolókovács
247. 54 140 2 Pedagógiai- és családsegítő
248. 34 541 4 Pék
249. 55 344 6 Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő
250. 54 343 1 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
251. 54 344 1 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
252. 34 811 3 Pincér
253. 52 841 1 Postai ügyintéző
254. 35 582 6 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló
255. 54 525 5 Repülőgépész
256. 54 525 6 Repülőgépsárkány-szerelő
257. 52 522 3 Robbanásbiztos berendezés kezelője
258. 54 542 2 Ruhaipari technikus
259. 35 811 1 Sommelier
260. 35 541 1 Speciális állatfeldolgozó
261. 53 815 1 Speciális lábápoló
262. 54 813 2 Sportedző (a sportág megjelölésével)
263. 52 813 1 Sportszervező, -menedzser
264. 52 462 1 Statisztikai és gazdasági ügyintéző
265. 55 541 6 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
266. 34 811 4 Szakács
267. 55 343 2 Szakképesített bankreferens
268. 35 522 10 Szakszolgálati FAM szerelő
269. 54 841 4 Szállítmányozási ügyintéző
270. 52 812 1 Szállodai recepciós
271. 34 523 2 Számítógép-szerelő, karbantartó
272. 34 582 10 Szárazépítő
273. 32 861 1 Személy- és vagyonőr
274. 55 813 1 Személyi edző
275. 34 521 10 Szerszámkészítő
276. 54 211 7 Szobrász
277. 54 762 2 Szociális asszisztens
278. 34 762 1 Szociális gondozó és ápoló
279. 54 762 3 Szociális szakgondozó
280. 55 762 6 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
281. 54 213 5 Szoftverfejlesztő
282. 34 541 6 Szőlész-borász
283. 55 541 7 Tartósítóipari szaktechnikus
284. 55 581 2 Távérzékelési szaktechnikus
285. 54 523 5 Távközlési technikus
286. 55 541 8 Tejipari szaktechnikus
287. 55 850 4 Települési környezetvédelmi szaktechnikus
288. 52 853 1 Temetkezési szolgáltató
289. 55 850 5 Természetvédelmi szaktechnikus
290. 35 582 7 Tetőfedő
291. 32 542 1 Textilanyaggyártó
292. 54 542 3 Textilipari technikus
293. 54 211 8 Textilműves
294. 32 542 2 Textiltisztító és textilszínező
295. 55 481 1 Térinformatikus
296. 55 581 3 Térképész szaktechnikus
297. 32 853 3 Tisztítás-technológiai szakmunkás
298. 32 341 1 Töltőállomás-kezelő
299. 54 812 3 Turisztikai szervező, értékesítő
300. 52 861 8 Tűzoltó I.
301. 53 861 8 Tűzoltó szerparancsnok
302. 53 861 9 Tűzoltósági referens
303. 52 861 10 Tűzvédelmi előadó
304. 53 861 10 Tűzvédelmi főelőadó
305. 32 810 1 Uszodamester
306. 34 582 11 Útépítő
307. 54 582 5 Útépítő és -fenntartó technikus
308. 54 346 2 Ügyviteli titkár
309. 32 543 4 Üvegcsiszoló
310. 54 211 9 Üvegműves
311. 32 543 5 Üveggyártó
312. 55 863 2 Vadászpuska műves
313. 53 810 3 Vakvezető kutya kiképzője
314. 32 521 6 Vas- és acélfeldolgozó
315. 54 582 6 Vasútépítő és -fenntartó technikus
316. 54 841 5 Vasútforgalmi szolgálattevő
317. 54 841 6 Vasúti árufuvarozási ügyintéző
318. 54 841 7 Vasúti személyszállítási ügyintéző
319. 54 525 7 Vasúti villamos jármű szerelője
320. 54 525 8 Vasúti vontatott jármű szerelője
321. 55 525 3 Vasútijármű-technikus
322. 54 344 2 Vállalkozási és bérügyintéző
323. 55 344 7 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
324. 54 344 3 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
325. 54 524 2 Vegyipari technikus
326. 54 811 1 Vendéglátásszervező-vendéglős
327. 34 811 5 Vendéglátó eladó
328. 35 811 2 Vendéglátó-üzletvezető
329. 55 581 4 Vidékfejlesztési szaktechnikus
330. 35 522 11 Villamos alállomás kezelő
331. 35 522 12 Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
332. 35 522 13 Villamos gép és -készülék üzemeltető
333. 35 522 14 Villamos hálózat kezelő
334. 35 522 15 Villamos távvezeték építő, üzemeltető
335. 35 522 16 Villámvédelmi felülvizsgáló
336. 34 522 4 Villanyszerelő
337. 35 215 2 Virágdekoratőr
338. 34 215 4 Virágkötő és virágkereskedő
339. 34 853 1 Víz- és csatornaműkezelő
340. 34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő
341. 55 582 3 Vízépítő technikus
342. 55 850 6 Vízgazdálkodó szaktechnikus
343. 35 582 8 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő
344. 54 841 8 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó
345. 35 525 1 Vizi sportmotor-szerelő
346. 54 853 1 Vízügyi technikus
347. 32 582 6 Vízszigetelő, melegburkoló
348. 35 622 2 Zöldség- és gyümölcstermesztő
349. 32 815 1 Kézápoló és műkörömépítő

4. táblázat: Országos Képzési Jegyzék (OKJ) részszakképesítések megnevezése

A B C D
1. Szakképesítés azonosító száma
2. Szint Tanulmányi terület Sorszám Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése
3. 51 481 1 Adatbázis kezelő
4. 51 813 1 Aqua tréner
5. 31 621 2 Aranykalászos gazda
6. 21 543 1 Asztalosipari szerelő
7. 31 621 1 Állatgondozó
8. 31 524 1 Általános laboráns
9. 51 343 1 Banki, befektetési termékértékesítő
10. 31 544 1 Bányaművelő
11. 31 521 1 Bevontelektródás kézi ívhegesztő
12. 51 344 1 Bérügyintéző
13. 51 343 2 Biztosításközvetítő (függő és független)
14. 31 541 1 Bolti hentes
15. 31 541 2 Borász
16. 31 542 1 Bőrtárgy készítő
17. 51 341 1 Bútor- és szőnyegbecsüs
18. 31 542 2 Cipőfelsőrész-készítő
19. 31 542 3 Cipőgyártó
20. 21 814 1 Családellátó
21. 31 853 1 Csatornamű-kezelő
22. 21 541 1 Csontozó munkás
23. 51 813 2 Csoportos fitness instruktor
24. 31 582 1 Csőhálózatszerelő
25. 51 581 1 Digitálistérkép- kezelő
26. 31 624 1 Elektromos halászgép kezelője
27. 31 522 1 Elektronikai gyártósori műszerész
28. 21 623 1 Erdőművelő
29. 51 522 1 Erőművi gőzturbina gépész
30. 51 522 2 Erőművi kazángépész
31. 51 341 2 Ékszerbecsüs
32. 31 341 1 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó
33. 31 541 3 Élelmiszeripari laboráns
34. 31 582 2 Építményzsaluzat és fémállvány szerelő
35. 21 543 2 Faipari gépkezelő
36. 31 623 1 Fakitermelő
37. 31 811 1 Falusi vendéglátó
38. 31 543 1 Famegmunkáló
39. 31 521 2 Felvonó karbantartó-szerelő
40. 51 341 3 Festménybecsüs
41. 51 813 3 Fitness instruktor
42. 51 813 4 Fitness-wellness asszisztens
43. 31 544 2 Fluidumkitermelő
44. 31 521 3 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
45. 31 542 4 Fonó
46. 31 521 4 Fröccsöntő
47. 31 853 2 Fürdőüzemi gépész
48. 31 341 2 Gázcseretelep-kezelő
49. 31 521 5 Gázhegesztő
50. 31 346 1 Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő
51. 31 521 6 Gépi kovács
52. 31 543 2 Gumikeverék-készítő
53. 31 811 2 Gyorséttermi ételeladó
54. 31 524 2 Gyógyszer-készítménygyártó
55. 31 541 4 Gyümölcspálinka-gyártó
56. 51 521 1 Hangosító
57. 31 521 7 Hengerész
58. 31 624 2 Horgásztókezelő
59. 31 851 1 Hulladékfeldolgozógép-kezelő
60. 21 851 1 Hulladékgyűjtő és -szállító
61. 21 851 2 Hulladékválogató és -feldolgozó
62. 31 541 5 Húskészítmény gyártó
63. 51 581 2 Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
64. 31 522 2 Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő
65. 31 525 1 Kerékpárszerelő
66. 31 622 1 Kertépítő és -fenntartó
67. 21 622 1 Kerti munkás
68. 31 542 5 Kesztyűs
69. 31 541 6 Keveréktakarmány-gyártó
70. 21 543 3 Kézi könyvkötő
71. 31 522 3 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)
72. 21 811 1 Konyhai kisegítő
73. 21 215 1 Kosárfonó
74. 51 850 1 Környezetvédelmi ügyintéző
75. 31 542 6 Kötő
76. 21 542 1 Lakástextil-készítő
77. 21 621 1 Lóápoló és gondozó
78. 21 621 2 Mezőgazdasági munkás
79. 31 544 3 Mélyfúró
80. 21 215 2 Mézeskalács-készítő
81. 21 623 2 Motorfűrész-kezelő
82. 31 521 8 Műanyag hegesztő
83. 31 341 3 Műszakicikk-eladó
84. 51 341 5 Műtárgybecsüs
85. 31 542 7 Nemszőtt-termék gyártó
86. 31 582 3 Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő
87. 21 622 2 Parkgondozó
88. 51 343 3 Pénztárkezelő és valutapénztáros
89. 51 524 1 Pirotechnikai terméküzemeltető
90. 51 524 2 Pirotechnikus raktárkezelő
91. 51 523 1 PLC programozó
92. 31 341 4 Raktáros
93. 51 223 1 Relé jelnyelvi tolmács
94. 31 541 7 Sajtkészítő
95. 31 582 4 Sírkő és műkőkészítő
96. 31 541 8 Sörgyártó
97. 31 813 1 Sportoktató (a sportág megjelölésével)
98. 21 541 2 Sütőipari és gyorspékségi munkás
99. 31 346 2 Számítógépes adatrögzítő
100. 31 481 1 Számítógépes műszaki rajzoló
101. 21 582 1 Szobafestő
102. 51 481 2 Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda
103. 31 542 8 Szövő
104. 51 344 2 Társadalombiztosítási ügyintéző
105. 31 523 1 Távközlési és informatikai hálózatszerelő
106. 51 523 2 Távközlési üzemeltető
107. 31 541 9 Tejtermékgyártó
108. 21 542 2 Textiltermék-összeállító
109. 51 581 3 Térinformatikai ügyintéző
110. 31 582 5 Tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítő
111. 51 812 1 Utazásügyintéző
112. 31 541 10 Üdítőital-ipari termékgyártó
113. 21 541 3 Vágóhídi munkás
114. 51 344 3 Vámügyintéző
115. 31 524 3 Vegyianyaggyártó
116. 31 541 11 Vincellér
117. 31 215 1 Virágbolti eladó
118. 31 215 2 Virágkötő
119. 51 853 1 Víz- és szennyvízkezelő
120. 31 853 3 Vízkárelhárító
121. 31 853 4 Vízműkezelő
122. 31 521 9 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
123. 51 481 3 Webmester
124. 31 541 12 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
125. 31 582 6 Zsaluzóács
126. 51 344 4 Pénzügyi ügyintéző
127. 51 344 5 Számviteli ügyintéző
128. 51 344 6 Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens
129. 51 344 7 Jövedéki ügyintéző
130. 51 344 8 Termékdíj ügyintéző

2. melléklet a 22/2012. (III. 9.) VM rendelethez

A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok egységértékének megállapítása

1. az anyatehén szerkezetátalakítási jogosultság (ATSzJ),

2. a hízottbika szerkezetátalakítási jogosultság (HbSzJ),

3. a szarvasmarha extenzifikációs többletjogosultság (SzETj),

4. az anyajuh szerkezetátalakítási jogosultság (AjSzJ),

5. az anyajuh kiegészítő többletjogosultság (AjKTj),

1 db HbSzJ = 0,44 db ATSzJ

1 db SzETj = 0,35 db ATSzJ

1 db AjSzJ = 0,065 db ATSzJ

1 db AjKTj = 0,04 db ATSzJ

azaz

1 db ATSzJ = 2,2727 db HbSzJ

1 db ATSzJ = 2,8571 db SzETj

1 db ATSzJ = 15,3846 db AjSzJ

1 db ATSzJ = 25,0000 db AjKTj

44 533 375 euró = x db ATSzJ + y db HbSzJ + v db SzETj + z db AjSzJ + zs db AjKTj

A rendelkezésre álló keretösszeg a bejelentett állatlétszám (x, y, v, z, zs) alapján kerül felosztásra.

3. melléklet a 22/2012. (III. 9.) VM rendelethez * 

A Herman Ottó Intézet által a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program feltételeinek teljesítéséhez szervezett képzések felsorolása és tartalmi meghatározása * 

A résztvevők egy-egy képzésen, a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program feltételeinek teljesítése címén, csak egyszer vehetnek részt. A képzések tematikája nem egymásra épül, így sorrendjük szabadon választható.

1. A képzés megnevezése: Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek
1.1. A képzés időtartama: 32 óra
1.2. A képzés szervezése: 4 egymást követő nap, vagy 2*2 egymást követő nap, vagy 4 különálló nap (a képzés
szervezhető szombatra és vasárnapra is, de nem szervezhető ünnepnapokra)
1.3. A képzés költsége: bruttó 50 000 Ft/fő (minimum 10, maximum 35 fős csoportokban indítva).
1.4. A képzés tartalma: 1. táblázat szerint.

1. táblázat

1. A vállalkozás tervezése, vállalkozási formák:

1.1. a stratégiakialakítás,

1.2. tőkeköltségvetés,

1.3. beruházás,

1.4. a kisvállalkozás működésére ható kockázati tényezők, kockázatmenedzselés,

1.5. humánerőforrás jelentősége, szerepe, meghatározott végzettségek,

2. A vállalkozás működtetése:

2.1. a vállalkozás finanszírozása,

2.2. költséggazdálkodás,

2.3. a vállalat működésének elemzése,

2.4. egyszerűsített mérleg, eredmény-kimutatás,

2.5. a nyereség növelésének lehetőségei,

2.6. fontosabb pénzügyi mutatók.

3. Üzleti terv készítése

4. Adózási ismeretek

5. Társadalombiztosítási alapismeretek

2. A képzés megnevezése: Ökológiai és természetközeli gazdálkodás
2.1. A képzés időtartama: 32 óra
2.2. A képzés szervezése: 4 egymást követő nap, vagy 2*2 egymást követő nap, vagy 4 különálló nap (a képzés
szervezhető szombatra és vasárnapra is, de nem szervezhető ünnepnapokra)
2.3. A képzés költsége: bruttó 50 000 Ft/fő (minimum 10 fős csoportokban indítva).
2.4. A képzés tartalma: 2. táblázat szerint

2. táblázat

1. Ökológiai gazdálkodás:

1.1. az ökológiai gazdálkodás fogalma, célja, alapelvei, szerepe a mezőgazdasági termelésben,

1.2. ökológiai növénytermesztés,

1.3. ökológiai állattenyésztés,

1.4. ökológiai kertészet,

1.5. átállás az ökológiai gazdálkodásra,

1.6. igénybe vehető támogatások,

1.7. jogszabályi háttér

1.8. a biotermékek értékesítési lehetőségei,

1.9. az ökológiai gazdálkodás ökonómiája.

2. Természetközeli gazdálkodás:

2.1. természetvédelmi alapismeretek,

2.2. a mezőgazdaság szerepe a környezet- és természetvédelemben,

2.3. a természetvédelem működése Magyarországon,

2.4. Nemzeti Parkjaink, gazdálkodás a védett természeti területeken,

2.5. Magyarország védett állatai és növényei,

2.6. alapvető gyógynövény- és gombaismeret,

2.7. környezetkímélő gyepgazdálkodás,

2.8. vadkármegelőzés, -elhárítás a mezőgazdaságilag művelt területeken,

2.9. környezetvédelmi bevallási kötelezettségek, bevallások készítése.

3. A képzés megnevezése: Legeltetés és gyephasználat
3.1. A képzés időtartama: 32 óra
3.2. A képzés szervezése: 4 egymást követő nap, vagy 2*2 egymást követő nap, vagy 4 különálló nap (a képzés szervezhető szombatra és vasárnapra is, de nem szervezhető ünnepnapokra)
3.3. A képzés költsége: bruttó 50 000 Ft/fő (minimum 10, maximum 35 fős csoportokban indítva).
3.4. A képzés tartalma: 3. táblázat szerint.

3. táblázat

1. Legeltetés és gyephasználat

1.1. Rét - legelő - gyep meghatározása és csoportosítása

1.2. Gyepterületek hasznosításának lehetőségei, jelentőségük az ökológiai gazdálkodásban

1.3. Gyepalkotó növények csoportosítása, jellemzői

1.4. Gyeptelepítés

1.5 Gyepek művelése

1.6. Gyepek hasznosítása az állattartásban

1.7 A legeltetés és gyephasználat természetvédelmi aspektusai

4. A képzés megnevezése: Helyi termék, hozzáadott érték (piacra jutás, rövid ellátó rendszer)
4.1. A képzés időtartama: 32 óra
4.2. A képzés szervezése: 4 egymást követő nap, vagy 2*2 egymást követő nap, vagy 4 különálló nap (a képzés szervezhető szombatra és vasárnapra is, de nem szervezhető ünnepnapokra)
4.3. A képzés költsége: bruttó 50 000 Ft/fő (minimum 10, maximum 35 fős csoportokban indítva).
4.4. A képzés tartalma: 4. táblázat szerint.

4. táblázat

1. Helyi termék, hozzáadott érték (piacra jutás, rövid ellátó rendszer)

1.1. Helyi termékek szerepe, jelentősége a kisléptékű gazdálkodásban

1.2. Jogszabályi háttér - alapfogalmak értelmezése

1.3. Kistermelői élelmiszertermelés, előállítás és értékesítés

1.4. Piacra jutás feltételrendszere (REL)

1.5 Élelmiszerbiztonság, minőségbiztosítás, higiénia

1.6. Védjegyek jelentősége

1.7 Gazdasági és vállalkozási ismeretek

4. melléklet a 22/2012. (III. 9.) VM rendelethez * 

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség által koordinált juhász gazdálkodóképzés

A résztvevők a képzésen - a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program feltételeinek teljesítése címén - csak egyszer vehetnek részt.

1. A képzés megnevezése: Juhász gazdálkodóképzés
1.1. A képzés időtartama: 80 óra
1.2. A képzés szervezése: 8 elméleti képzési nap és 2 gyakorlati képzési nap
1.3. A képzés tartalma: 1. táblázat szerint
1.4. A képző intézmények: Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetséggel megkötött

megállapodás alapján

a Debreceni Egyetem Mezőgazdasági-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara, a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kara,

a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara.

1. táblázat

1. A juhágazat közgazdasági, mezőgazdasági, környezetvédelmi jelentősége

2. Juh fajtaismeret

3. Szaporítás, nevelés

4. Takarmányozás

5. Legelőgazdálkodás

6. Tartástechnológia

7. Állategészségügy

8. Gazdaságosság

9. Jogszabályi előírások

10. Támogatási lehetőségek

11. Szakmai szervezetek

12. Felmérő teszt

13. Bemutató mintatelepek látogatása


  Vissza az oldal tetejére