A jogszabály mai napon ( 2020.05.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2012. évi XXIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) összhangban a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló, Párizsban, 1995. március 19-én aláírt Szerződéssel, és tekintettel az infrastruktúra-kapcsolatoknak a két ország közötti gazdasági együttműködés fejlődésére gyakorolt hatására,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

(1) Az Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti kapcsolat helyreállítása érdekében a Szerződő Felek megállapodnak egy, az Ipoly folyó 3+475 fkm szelvényében, a III.3S és III.4M határjelek térségében elhelyezkedő közös közúti híd (a továbbiakban: Híd) és a mindkét oldali csatlakozó utak megépítéséről. A Híd megépítésének költségeit közösen, egyenlő arányban viselik.

(2) A Híd egy nyílású aszimmetrikus ívhídként épül meg, szerkezeti hossza 106,0 m, szélessége 14,3 m, teherbírása EUROCODE szerint.

2. Cikk

A közúti kapcsolat a nemzetközi közúti személyforgalom, valamint a legfeljebb 12 t össztömegű tehergépjármű-forgalom céljára létesül.

3. Cikk

A Szerződő Felek erőfeszítéseket tesznek a Híd és a Hídhoz csatlakozó utak megépítéséhez szükséges pénzügyi támogatásnak az Európai Uniótól történő megszerzése érdekében.

4. Cikk

(1) A Szerződő Felek gondoskodnak a Híd és a Hídhoz csatlakozó utak beruházásainak előkészületeiről. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások a Szerződő Felek államainak vonatkozó belső jogszabályaival összhangban valósulnak meg.

(2) A Szerződő Felek mindegyike beszerzi a Híd és a Hídhoz csatlakozó utak megépítéséhez szükséges építési és egyéb engedélyeket államuk illetékes hatóságaitól az adott állam jogszabályai alapján.

(3) A Híd és a Hídhoz csatlakozó utak megépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást a Szerződő Felek nevében a magyar fél írja ki, a magyar közbeszerzési előírások szerint.

(4) A kivitelezési munkálatok mindkét Szerződő Fél államának hatályos jogszabályaival és műszaki előírásaival összhangban valósulnak meg.

(5) Az államhatár vonalát vagy a határjeleket érintő valamennyi munka kivitelezéséhez az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága előzetes jóváhagyása szükséges.

(6) Tekintettel arra, hogy a Híd felépítése az Ipoly határfolyó nagyvízi medrét érinti, megvalósításához a Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

5. Cikk

A Híd megnyitásának időpontját a Szerződő Felek diplomáciai úton egyeztetik.

6. Cikk

A Híd üzemeltetésére, fenntartására és rekonstrukciójára a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló, Pozsonyban, 2007. június 18-án aláírt megállapodás rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. Cikk

A megvalósult Híd a Szerződő Felek államainak osztatlan közös tulajdonát képezi.

8. Cikk

(1) Amennyiben az egyik Szerződő Fél alapos indok nélkül eláll attól, hogy megépítse a Hidat vagy a saját oldalán a Hídhoz csatlakozó utat, köteles megtéríteni a másik Szerződő Fél minden olyan kárát és költségét, amely bizonyítottan a Híd és a Hídhoz csatlakozó út saját oldalán történő építésével összefüggésben merült fel.

(2) A Hídban vis maior miatt keletkezett kárt a Szerződő Felek közösen, egyenlő arányban viselik.

9. Cikk

(1) A Híd építésének előkészítésével, tervezésével és kivitelezésével megbízott személyek a beruházás időszakában szabadon mozoghatnak az államhatár közelében az építési övezetben. Amennyiben a beruházó szervezetek a Híd építése során harmadik állam állampolgárait alkalmazzák, munkaviszonyuknak meg kell felelnie az adott ország területén érvényes, a külföldiek munkavállalásáról és tartózkodásáról szóló belső jogszabályoknak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek a Szerződő Felek által felhatalmazott ellenőrző szervek felszólítására érvényes, személyazonosító igazolvánnyal kötelesek igazolni magukat.

10. Cikk

Jelen Megállapodás végrehajtására a Szerződő Felek mindkét államban a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztériumot jelölik ki (a továbbiakban: Illetékes Szerv).

11. Cikk

Jelen Megállapodás értelmezésével és megvalósításával összefüggő esetleges vitákat az Illetékes Szervek tárgyalás útján rendezik. Amennyiben nem jön létre megállapodás, a vitás kérdéseket a Szerződő Felek diplomáciai úton rendezik.

12. Cikk

(1) Jelen Megállapodást a Szerződő Feleknek a belső jogszabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyást igazoló későbbi jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

(2) Jelen Megállapodás a Szerződő Felek közötti közös megállapodással írásban bármikor módosítható, vagy kiegészíthető. Ezen kiegészítések, illetve módosítások az (1) bekezdés szerint lépnek hatályba.

(3) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. A felmondás kézbesítése után a Szerződő Felek haladéktalanul tárgyalásokat kezdenek a jelen Megállapodás megvalósításával kapcsolatos nyitott kérdésekről, különösen a másik Szerződő Félnél a Megállapodás felmondásának időpontjáig a Megállapodás megvalósításával kapcsolatosan felmerült költségek rendezéséről. Felmondás esetén a jelen Megállapodás a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt átvétele napjától számított hat hónap után hatályát veszti.

Készült: Pozsonyban, 2012. február 27. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, amelyből mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország Kormánya
nevében
A Szlovák Köztársaság Kormánya
nevében”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. és a 3. § a Megállapodás 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére