A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A lakcímbejelentésről szóló értesítésért ingatlanonként évente az alábbi összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:

a) levélben történő értesítésért: 3600 Ft/év,

b) telefax útján történő értesítésért: 3300 Ft/év,

c) e-mail útján történő értesítésért: 3300 Ft/év,

d) szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás útján történő értesítésért: 3600 Ft/év,

e) kombinált szolgáltatás (szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás és e-mail) útján történő értesítésért: 4100 Ft/év.

(2) Egyidejűleg több értesítés típus is igényelhető.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) egy ingatlan egy évre vonatkozó figyelését tartalmazza, valamint korlátlan darabszámú értesítés küldését az igénylő által választott módon vagy módokon.

2. § *  E rendelet alkalmazásában eljáró hatóság a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerinti nyilvántartást kezelő szerv.

3. § (1) A díjat az Nytv. 27/B. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatást igénylő szállásadónak (a továbbiakban: ügyfél) kell megfizetnie. Ha az ingatlan tekintetében több személy minősül szállásadónak, és mindannyian vagy közülük többen igényelnek értesítést, az igényelt szolgáltatásért mindegyiküknek külön-külön kell a díjat megfizetnie.

(2) *  A díjat a szolgáltatás igénylésekor az eljáró hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01483305-39100007 számlájára, átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni.

(3) A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.

(4) A díjat az Nytv. 27/B. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat előterjesztésével egyidejűleg kell megfizetni, vagy a befizetés megtörténtét annak igazolására alkalmas dokumentummal igazolni.

(5) *  Ha az ügyfél a díjat a nyilatkozat előterjesztésével egyidejűleg nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles a befizetést teljesíteni és a fizetési megbízás közlemény rovatában az (1) bekezdésben foglalt adaton túl a hiánypótlási felhívás ügyazonosító számát is feltüntetni.

(6) * 

4. § (1) Ha az ügyfél a díjnál többet fizetett meg, a többletet az eljáró hatóság visszatéríti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követő nyolc napon belül, ha a többletfizetést az ügyfél jelzi az eljáró hatóságnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követő nyolc napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő harminc napon belül intézkedni kell.

5. § (1) A megfizetett díj az eljáró hatóság bevétele.

(2) A díj vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2) és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettség keletkezése és fennállása,

b) 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása,

c) 32. §-át a díj visszatérítése

tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy adóhatóságon eljáró hatóságot, illetéken a díjat kell érteni.

(3) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

6. § * 

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2013. március 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére