A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

66/2012. (VII. 10.) VM rendelet

a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) *  általános de minimis támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) alapján nyújtott támogatás;

b) bázis időszak: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Tanácsi rendelet) 3. cikk b) pont i) alpontja szerinti gazdasági év meghatározás alapján a 2009/2010, a 2010/2011 és a 2011/2012-es gazdasági évek;

c) * 

d) szárított takarmány: a Tanácsi rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott termékek;

e) szárított takarmányt előállító üzem: olyan telephely, amely a bázis időszakban a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló 1786/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2005. március 7-i 382/2005/EK bizottsági rendelet 7. cikke alapján kiadott jóváhagyással rendelkezett, és, ahol a bázis időszak valamely gazdasági évében szárított takarmányt állítottak elő;

f) tárgyév: az a naptári év, amikor az ügyfél de minimis támogatás iránti kérelmet nyújt be;

g) tüzelőanyag: földgáz, illetve PB gáz;

h) *  ügyfél: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény alapján nyilvántartásba vett ügyfél, illetve annak jogutódja;

i) *  átlagos fűtőérték: a szárított takarmány előállító üzem által a tárgyévben szárított takarmány előállításra felhasznált tüzelőanyagra vonatkozó számlákon megajoule (a továbbiakban: MJ)/kg vagy MJ/m3 mértékegységben feltüntetett fűtőérték adatok számtani átlaga;

j) *  felhasznált hőenergia mennyiség: a szárított takarmány előállító üzem által a tárgyévben szárított takarmány előállításra felhasznált és dokumentált tüzelőanyag mennyiségének és a tüzelőanyag átlagos fűtőértékének szorzata MJ mértékegységben kifejezve.

2. § Az e rendelet alapján nyújtott támogatás általános de minimis támogatásnak minősül.

3. § (1) E rendelet alapján támogatásra jogosult az az ügyfél,

a) aki vagy amely szárított takarmányt előállító üzemmel rendelkezik, és

b) akinek vagy amelynek a szárított takarmányt előállító üzeme a tárgyévben szárított takarmány előállítás céljára felhasználja a bázis időszak átlagában általa szárított takarmány előállítás céljára felhasznált, a bázis időszakban lefolytatott helyszíni ellenőrzések jegyzőkönyveiben rögzített tüzelőanyag mennyiségének legalább felét.

(2) A bázisidőszak átlagos energiafelhasználásának számításakor az adott ügyfél vonatkozásában a bázisidőszaknak csak azokat a gazdasági éveit kell figyelembe venni, amelyekben az ügyfél szárított takarmányt előállító üzemében ténylegesen történt szárított takarmány előállítás.

(3) *  Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatok és az előállított szárított takarmány mennyiség nyilvántartása céljából a támogatásra jogosult ügyfél köteles telephelyenként üzemnaplót vezetni a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján közleményben közzétett formanyomtatványnak megfelelően. Az üzemnaplót a számvitelről szóló törvény szerinti számviteli bizonylatként kell kezelni. Ha 2012. március 31-től és e rendelet hatálybalépését követő 15. napig tartó időszakban üzemnapló nem kerül kitöltésre, akkor a szárított takarmány előállítására felhasznált tüzelőanyag mennyiségét mérő hitelesített mérőóra állását kell figyelembe venni.

(4) *  Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően, a 2019. tárgyévben a szárított takarmányt előállító üzemben a tárgyévben szárított takarmány előállítás céljára legalább azt a tüzelőanyag-mennyiséget kell felhasználni, amely a bázis időszak átlagában az ügyfél által szárított takarmány előállítás céljára felhasznált és a bázis időszakban lefolytatott helyszíni ellenőrzések jegyzőkönyveiben rögzített tüzelőanyag mennyiségének legalább harmadát eléri.

4. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás mértéke támogatásra jogosult ügyfelenként a tárgyévben legfeljebb 66 666 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) *  A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

(3) *  A 2013. évtől e rendelet alapján odaítélhető összes támogatás költségvetési felső határa évente 240 millió forint, ide nem értve a 11. § szerinti egyszeri kompenzációs támogatás összegét.

(4) *  A támogatásra jogosult ügyfélnek járó támogatási összeg a szárított takarmány előállítás céljára a tárgyévben általa felhasznált hőenergia mennyiségétől függően, az 1. mellékletben foglalt táblázat alapján - az (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - sávosan kerül megállapításra.

(5) *  Ha a támogatásra jogosult ügyfelek számára összesen megállapított támogatási összeg meghaladja a rendelkezésre álló költségvetési felső határt, akkor a Kincstár az egyes ügyfelek számára megállapított támogatási összeget arányosan visszaosztja.

(6) *  Ha e rendelet alapján támogatásra jogosult ügyfél számára a (4) és (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel megállapított támogatási összeg az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 11. § (5) bekezdésében meghatározott rendeletek hatálya alá tartozó támogatási összegekkel összevonva meghaladja az általános de minimis rendelet 3. cikk 2. bekezdése szerinti küszöbértéket, akkor az e rendelet alapján jogosult támogatási összeg megfelelően csökkentésre kerül.

5. § (1) *  A támogatási kérelmet a Kincstár honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon tárgyév október 1. és október 31-e között postai úton kell benyújtani a Kincstárhoz. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

(2) A támogatási kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a támogatásra jogosult ügyfél azonosító adatai,

b) *  a tárgyévben a támogatásra jogosult ügyfél által szárított takarmány előállítás céljára a támogatási kérelem benyújtásáig felhasznált tüzelőanyag mennyisége, átlagos fűtőértéke és a felhasznált hőenergia mennyisége,

c) a tárgyévben a támogatásra jogosult ügyfél által előállított szárított takarmány mennyisége.

(3) A kérelmezőnek a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

a) nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

b) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, és

c) * 

(4) *  A (3) bekezdésben foglaltakon túl a kérelmezőnek

a) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozását nem egyenlíti ki, a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni, valamint

b) *  meg kell felelnie a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

(5) A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak nincs helye.

6. § (1) *  A Kincstár az összes, határidőben benyújtott támogatási kérelem adminisztratív és helyszíni ellenőrzését követően megállapítja az egyes ügyfelek által szárított takarmány előállítás céljára a tárgyévben ténylegesen felhasznált tüzelőanyag mennyiséget, az átlagos fűtőértéket, valamint a felhasznált hőenergia mennyiséget, és tárgyév december 31-éig dönt a támogatás odaítéléséről, annak összegéről, és a forrás rendelkezésre állása esetén legkésőbb ezen határidőig intézkedik annak kifizetéséről.

(2) *  A Kincstár köteles a határozatában tájékoztatni az ügyfelet arról, hogy de minimis támogatásban részesül. A határozatban utalni kell az általános de minimis rendelet címére, annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét forintban és euróban kifejezve.

(3) *  A Kincstár a támogatási összeg euróra történő átszámításakor a tárgyév október 1-jén érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott euró/forint árfolyamot alkalmazza.

7. § (1) *  Az e rendelet szerinti támogatással összefüggő adatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a Kincstár látja el.

(2) *  A Kincstár a helyszíni ellenőrzés során az üzemnapló, az azt alátámasztó dokumentumok és a mérőberendezések által mutatott adatok alapján ellenőrzi a szárított takarmány előállítás során teljesített műszakórákat és az előállított szárított takarmány mennyiséget, valamint megállapítja a szárított takarmány előállításra ténylegesen felhasznált tárgyévi tüzelőanyag mennyiséget, az átlagos fűtőértéket, és a felhasznált hőenergia mennyiséget.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

9. § *  Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

10. § *  E rendeletnek az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2013. (VII. 15.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított 1. § i) és j) pontját a módosító rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11. § *  (1) Egyösszegű, egyszeri általános de minimis támogatásnak minősülő kompenzációban részesül a 2012-es támogatási év vonatkozásában az az ügyfél:

a) *  aki a 2012-es támogatási év vonatkozásában rendelkezik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv e rendelet alapján kiadott támogatási kérelemnek helyt adó határozatával, és

b) *  akinek a szárított takarmányt előállító üzemében a 2012-ben szárított takarmány előállítás céljára felhasznált fűtőanyag átlagos fűtőértéke a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által a 2012. támogatási év vonatkozásában felvett helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzített adatok alapján meghaladta a földgáz esetében a 38 MJ/Nm3-t vagy PB gáz esetében a 42 MJ/kg-ot.

(2) *  A kompenzáció mértékét a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv állapítja meg oly módon, hogy a 2012-ben felhasznált hőenergia mennyiség alapján a 4. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően megállapítható, a 4. § (5) bekezdése szerinti arányos visszaosztás során a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által 2012. évben alkalmazott 0,899-es szorzóval számított támogatási összeget a 2012-ben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott támogatási határozatban megállapított támogatási összeggel csökkenti. A 2012-ben felhasznált hőenergia mennyiség megállapításakor a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az általa a 2012. támogatási év vonatkozásában felvett helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvekben rögzített átlagos fűtőértéket és felhasznált tüzelőanyag mennyiséget veszi alapul.

(3) *  A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv saját hatáskörben határozatot hoz a kompenzációs támogatás odaítéléséről, valamint annak mértékéről, és legkésőbb 2014. március 1-jéig intézkedik annak kifizetéséről.

(4) A kompenzációs támogatás a 4. § (2) bekezdésben meghatározott fizetési számla terhére kerül teljesítésre.

(5) *  A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a kompenzációs támogatási összeg euróra történő átszámításakor a 2014. január 1-jén érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott euró/forint árfolyamot alkalmazza.

1. melléklet a 66/2012. (VII. 10.) VM rendelethez * 

A tárgyévben igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatás mértéke a szárított takarmány előállítás céljára felhasznált hőenergia mennyiség alapján

A támogatási összeg megállapításának alapját a szárított takarmányt előállító üzemek által a szárítás során a tárgyévben felhasznált hőenergia mennyiség képezi.

A felhasznált hőenergia mennyiség alapján megállapított intervallumokat, valamint az ezekhez tartozó támogatási mértékeket és megállapítható maximális támogatási összegeket a következő táblázat tartalmazza:

A B C D
1 A felhasznált hőenergia mennyiség intervallumának felső értéke, MJ A felhasznált hőenergia mennyiség intervallumának alsó értéke, MJ A teljes
támogatási összeg
%-a
A támogatás
maximális összege,
euró
2 10 000 000 100% 66 666
3 9 999 999 8 000 000 80% 53 333
4 7 999 999 4 800 000 60% 40 000
5 4 799 999 1 920 000 40% 26 665
6 1 919 999 384 000 20% 13 332
7 383 999 10% 6 666

  Vissza az oldal tetejére