A jogszabály mai napon ( 2020.05.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2012. évi LXVIII. törvény

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalom ellenőrzéséről a határátkelőhelyeken

Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje (a továbbiakban együtt: a Szerződő Felek),

figyelemmel az áruk határellenőrzésének harmonizációjáról szóló, 1982. október 21-én Genfben megkötött nemzetközi egyezményre,

azzal a szándékkal, hogy a közös államhatáron megkönnyítsék és meggyorsítsák a közúti és vasúti határforgalom ellenőrzését a határátkelőhelyeken,

az alábbiakban állapodtak meg:

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

A jelen Megállapodásban használt fogalmak jelentése a következő:

1. Határforgalom-ellenőrzés a Szerződő Felek szolgálati személyeinek a határforgalom számára megnyitott határátkelőhelyen vagy az ellenőrzésre kijelölt más helyen - a Szerződő Felek államának jogszabályaival összhangban - folytatott azon szolgálati tevékenysége, amely a személyek, a személyek birtokában lévő közlekedési eszközök és tárgyak, valamint szállítmányok (áruk) jogszerű átléptetésére, továbbá az államhatár jogellenes átlépésének megakadályozására, valamint egyéb jogsértő cselekmények megelőzésére, felderítésére és megszüntetésére irányul.

2. Szolgálati személyek azon beosztott személyek, akik a Szerződő Felek államának vonatkozó jogszabályai szerinti jogkörükben eljárva a határátkelőhelyeken vagy az ellenőrzésre kijelölt más helyeken végzik a határforgalom ellenőrzését, továbbá a szolgálati felügyeletre jogosult és ezzel megbízott személyek.

2. cikk

A jelen Megállapodás tartalmazza a határforgalom-ellenőrző szervek együttműködésének elveit, szabályait, és megállapítja a határátkelőhelyek helyét, a használat rendjét, a nyitva tartás idejét, valamint a forgalom jellegét.

3. cikk

(1) A szolgálati személyek a határforgalom-ellenőrzés végrehajtása során együttműködnek.

(2) A szolgálati személyek a határátkelőhelyeken bekövetkező várakozási idők csökkentése, a forgalmi akadályok megelőzése és megszüntetése érdekében tájékoztatják egymást a fellépő forgalmi akadályokról, a kialakult várakozásokról és az időszakosan bevezetett forgalom-korlátozásokról, illetve az ellenőrzést szigorító intézkedésekről. A forgalmi akadályok és a kialakult várakozások megelőzése vagy megszüntetése érdekében a szolgálati személyek összehangolt intézkedéseket tesznek.

(3) A határátkelőhelyek fejlesztéséről és a határátkelőhelyeket érintő munkálatokról - amennyiben azok a határforgalom korlátozásával vagy a határátkelőhely bezárásával járnak -, a Szerződő Felek a munkálatok megkezdése előtt 30 (harminc) nappal diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

(4) A Szerződő Felek államának jogszabályaival összhangban a határátkelőhelyeken és az azokhoz tartozó ellenőrző helyeken ideiglenes korlátozást vagy tiltást lehet bevezetni, amiről a Szerződő Felek államainak illetékes szervei haladéktalanul értesítik egymást.

(5) A jelen Megállapodás végrehajtása során a szolgálati személyek között a kapcsolattartás nyelve a magyar és az ukrán nyelv. A szolgálati személyek a kapcsolattartás során más nyelv használatában is megállapodhatnak.

4. cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél szolgálati személyei nem tagadhatják meg a visszaszállítást és visszafogadást azon közlekedési eszközök, tárgyak, szállítmányok (áruk) tekintetében, amelyek kiléptetését engedélyezték, ha azok behozatalát a másik Szerződő Fél szolgálati személyei nem engedélyezték.

(2) A jelen cikk (1) bekezdésében említett intézkedések végrehajtása során a szolgálati személyek haladéktalanul tájékoztatják egymást a foganatosított intézkedésekről.

5. cikk

(1) A Szerződő Felek belső jogszabályai szerint ellenőrzésre kötelezett növényi és állati eredetű áruk csak a jelen Megállapodás 8., 14. és 15. cikkében meghatározott növény- és állategészségügyi határkirendeltséggel rendelkező határátkelőhelyeken szállíthatók.

(2) Veszélyes áru csak a jelen Megállapodás 8., 14. és 15. cikkében meghatározott határátkelőhelyeken szállítható. Veszélyes árunak számít minden olyan áru, melynek szállításakor a szállító járművet az ADR, illetve RID Szabályzatok szerint jelölni kell. A közúton szállított, útvonal-kijelöléshez kötött veszélyes áruk köréről a Szerződő Felek államának illetékes szervei tájékoztatják egymást, és biztosítják a tájékoztatás közzétételét.

(3) A Szerződő Felek államainak illetékes szervei tájékoztatják egymást a hulladékok, az ózonréteget károsító vegyületek, növényi és állati fajok egyedei, valamint egyéb olyan áruk köréről, amelyek az államuk jogszabályaival összhangban csak engedély alapján, és a kijelölt határátkelőhelyeken szállíthatók.

6. cikk

(1) A Szerződő Felek államának illetékes szervei a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kérelemre engedélyezhetik a határátkelőhelyen kívüli átlépést (ideiglenes határátkelőhely nyitást).

(2) A jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott szabályokat kell alkalmazni a korlátozott nyitva tartású határátkelőhelyeken a nyitvatartási idő meghosszabbítására, illetve a korlátozott forgalmi jellegű határátkelőhelyeken a forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevételre is.

7. cikk

(1) A Szerződő Felek szükség esetén megvizsgálják a jelen Megállapodásban foglaltakon túl további határátkelőhelyek létesítésének lehetőségét.

(2) A Szerződő Felek a szükséges feltételek biztosítása esetén a határforgalom-ellenőrző szerveik együttműködése és az információcsere fejlesztése céljából Záhony-Csop (Csap) közúti határátkelőhelyen, Magyarország államterületén közös kapcsolattartási pontot hoznak létre.

(3) A közös kapcsolattartási pont létrehozásának és működésének feltételeit a Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai külön jegyzőkönyvben határozzák meg.

(4) A Szerződő Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást az illetékes hatóságok listájáról.

II. RÉSZ

KÖZÚTI HATÁRÁTKELŐHELYEK

8. cikk

Záhony-Csup (Csap) közúti határátkelőhely

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

9. cikk

Lónya-Horonhlab/Dzvinkove (Harangláb) közúti határátkelőhely

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra (az autóbuszforgalom kivételével).

(2) A nyitvatartási idő (közép-európai idő szerint) 08.00-16.00 óráig tart.

(3) A Szerződő Felek a szükséges feltételek megteremtése esetén engedélyezik a nemzetközi autóbusz forgalmat is a határátkelőhelyen vagy a nyitvatartási idő meghosszabbítását, és erről diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

10. cikk

Barabás-Koszony (Mezőkaszony) közúti határátkelőhely

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra (az autóbusz forgalom kivételével).

(2) A nyitvatartási idő (közép-európai idő szerint) 07.00-19.00 óráig tart.

(3) A Szerződő Felek a szükséges feltételek megteremtése esetén engedélyezik a nemzetközi autóbusz forgalmat is a határátkelőhelyen vagy a nyitvatartási idő meghosszabbítását, és erről diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

11. cikk

Beregsurány-Luzhanka (Luzsanka) közúti határátkelőhely

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegig.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

(3) A Szerződő Felek a szükséges feltételek megteremtése esetén engedélyezik az áruforgalmat a határátkelőhelyen a 7,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegig, és erről diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

(4) A Szerződő Felek a jelen cikk (3) bekezdésében foglaltak megvalósítása érdekében megállapodnak abban, hogy a közúti határátkelőhelyet az elfogadott építési tervek és műszaki dokumentációk alapján átépítik.

12. cikk

Tiszabecs-Vilok (Tiszaújlak) közúti határátkelőhely

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

(3) A Szerződő Felek a szükséges feltételek megteremtése esetén engedélyezik az áruforgalmat a határátkelőhelyen 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegig, és erről diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

13. cikk

Beregdaróc-Déda (Beregdéda) közúti határátkelőhely

(1) A Szerződő Felek a szükséges feltételek megteremtése esetén nemzetközi közúti határátkelőhelyet nyitnak az autópályán Beregdaróc és Déda (Beregdéda) között, amelynek használata kiterjed a nemzetközi személy- és áruforgalomra.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

(3) A határátkelőhely megnyitásának időpontját a Szerződő Felek diplomáciai úton egyeztetik.

III. RÉSZ

VASÚTI HATÁRÁTKELŐHELYEK

14. cikk

Záhony-Csop (Csap) vasúti határátkelőhely

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi vasúti személy- és áruforgalomra.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

15. cikk

Eperjeske-Szalovka (Szalóka) vasúti határátkelőhely

(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi vasúti áruforgalomra.

(2) A nyitvatartási idő 00.00-24.00 óráig tart.

IV. RÉSZ

A MEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

16. cikk

(1) A jelen Megállapodás végrehajtására a Szerződő Felek az illetékes hatóságaik képviselőiből Magyar-Ukrán Határforgalmi Vegyes Bizottságot (a továbbiakban: Vegyes Bizottság) hoznak létre.

(2) A Vegyes Bizottság kidolgozza és elfogadja az ügyrendjét és meghatározza részletes feladatait.

(3) A Vegyes Bizottság üléseit egyeztetés alapján, szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tartja, felváltva Magyarország, illetve Ukrajna területén.

V. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. cikk

A jelen Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitákat a Szerződő Felek a Vegyes Bizottság keretében tárgyalások útján, ennek eredménytelensége esetén pedig diplomáciai úton rendezik.

18. cikk

(1) A jelen Megállapodás határozatlan időre szól.

(2) A Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban értesítik egymást arról, hogy végrehajtották a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogszabályi eljárásokat. A Megállapodás a jogszabályi eljárások végrehajtásáról szóló utolsó írásbeli értesítés keltét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

(3) A jelen Megállapodás módosításához vagy kiegészítéséhez a Szerződő Felek közös megegyezése szükséges. A módosítások és kiegészítések a hatálybalépéshez szükséges belső jogszabályi eljárások végrehajtásáról szóló utolsó írásbeli értesítés keltét követő 30. (harmincadik) napon lépnek hatályba.

(4) A jelen Megállapodást bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban felmondhatja. A Megállapodás az írásbeli értesítés kézhezvételét követő 6. (hatodik) hónap első napján hatályát veszti.

(5) A jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából, illetve Magyarország és Ukrajna egyéb nemzetközi megállapodásokban való részvételéből fakadnak. A jelen Megállapodás alkalmazását nemzetközi szerződésben vállalt és egyéb nemzetközi jogi kötelezettség teljesítése, valamint közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Fél egészben vagy részben felfüggesztheti. Az intézkedés bevezetéséről és visszavonásáról a Szerződő Felek diplomáciai úton haladéktalanul értesítik egymást. A Megállapodás egészben vagy részben történő felfüggesztésének bevezetése, illetve megszűnése halaszthatatlan intézkedést igénylő esetekben a diplomáciai úton megküldött értesítés kézhezvételével, egyéb esetekben a diplomáciai úton megküldött értesítés kézhezvételét követő 15. (tizenötödik) napon lép hatályba.

(6) A jelen Megállapodás hatálybalépésének napjával hatályát veszti a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a két ország közötti államhatáron lévő határátkelőhelyekről szóló, Budapesten, 1993. február 26. napján aláírt Megállapodás.

(7) A jelen Megállapodás hatálybalépésének napjával hatályát veszti a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a határforgalom ellenőrzéséről a közúti, vasúti és vízi közlekedésben, Kijevben, 2002. február 6. napján aláírt Egyezmény.

Készült Kijevben, 2012. május 4. napján, két eredeti példányban, magyar és ukrán nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2-3. § és a (3) bekezdés a Megállapodás 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Hatályát veszti a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a határforgalom ellenőrzéséről a közúti, vasúti és vízi közlekedésben szóló, Kijevben, 2002. február 6. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 78/2003. (VI. 4.) Korm. rendelet.

(4) A Megállapodás, illetve a 2-3. § és a (3) bekezdés hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(5) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére