A jogszabály mai napon ( 2021.01.26. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.XII.31. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2012. évi LXXV. törvény

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról * 

Az Országgyűlés a gazdaság és a turizmus élénkítése, az egyes építészeti és erkölcsi értékek megóvása, a sport- és kulturális szolgáltatások színvonalának emelése, továbbá a hosszú távú városrehabilitáció megvalósítása érdekében - a budapesti Istvánmező városrész rehabilitációja keretében a sport- és a kulturális igényeknek megfelelő, nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képes épületegyüttes létrehozásának elősegítése céljából - a következő törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya

1. § E törvény hatálya

a) a Puskás Ferenc Stadion felújítására, valamint

b) a Budapest, Ifjúság útja-Stefánia út-Thököly út-Dózsa György út-Kerepesi út által határolt és a Dózsa György út és a Kerepesi út által határolt területrésznek e két út kereszteződésétől

ba) a Dózsa György útnak a Jobbágy utca és a Verseny utca közötti szakasza meghosszabbításának a Kerepesi úttal alkotott metszéspontja, és

bb) *  a ba) alpont szerinti metszéspontból a Kerepesi útra állított merőleges vonal és a Dózsa György út metszéspontja

által meghatározott egyenessel lezárt területével kiegészített, a Mellékletben megjelölt területen egy önálló új stadion, kiegészítő létesítmények és az ezekhez tartozó parkoló építésére, a Budapesti Olimpiai Központ bővítésére

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: beruházás] terjed ki.

2. A beruházás megvalósítására vonatkozó rendelkezések

2. § A beruházással érintett állami tulajdonú ingatlanon annak vagyonkezelője beruházást és felújítási tevékenységet végezhet.

3. § * 

4. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény településrendezési eszközökre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A beruházás területére vonatkozó településrendezési szabályok a következők:

a) a megengedett legnagyobb építménymagasság ötven méter, és

b) a létesítendő épületek legmagasabb pontjára vonatkozó megengedett legnagyobb érték nyolcvan méter.

(3) A beruházással összefüggő közigazgatási hatósági eljárásban az épületek közötti tűztávolságra vonatkozó jogszabályi előírások alól más, legalább azonos biztonsági szintet szavatoló műszaki megoldás esetén eltérési engedély adható.

(4) *  Az építési engedély iránti kérelem a gépjárművek parkolására előírt feltételek hiánya miatt nem utasítható el, ha az építtető az építési engedély iránti kérelemhez mellékelt nyilatkozatában vállalja, hogy a végleges használatbavételi engedélyben meghatározott időpontig az előírt gépkocsi-parkolóhelyeket biztosítja.

(5) A használatbavételi engedély feltételeinek fennállásáról a jogszabályban meghatározott szervek és szervezetek az építésügyi hatóság által meghatározott helyszíni szemlén, de legkésőbb az azt követő öt napon belül nyilatkoznak.

5. § A beruházás érdekében települési önkormányzat a tulajdonában lévő önkormányzati vagyon tulajdonjogát az állam javára versenyeztetés mellőzésével átruházhatja, vagy a tulajdonjog ingyenes átruházására vonatkozó megállapodást köthet.

6. § (1) *  A beruházás tekintetében az építtetői feladatokat a Nemzeti Sportközpontok látja el. Az építtető a Magyar Állam nevében és javára jár el.

(2) *  Az építtető a beruházás előkészítéseként teljes körűen elkészíti vagy elkészítteti a szükséges terveket, tanulmányokat. Az építtető ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, a saját nevére megszerzi az építési engedélyeket, továbbá elvégzi vagy elvégezteti a munkaterület előkészítését. Az építtető gondoskodik a közbeszerzési eljárások lefolytatásáról, a megvalósításra vonatkozó építési és egyéb szerződések megkötéséről, az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról, valamint lebonyolítja a műszaki átadás-átvételt.

(3) *  A beruházás megvalósítása fontos közérdekű és közcélú tevékenység. A beruházás megvalósításához szükséges ingatlant a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény szerinti adásvétel útján vagy más, jogszabályban meghatározott jogcímen kell megszerezni.

(4) *  Ha az ingatlan a (3) bekezdésben foglaltak szerint nem szerezhető meg, azt ki kell sajátítani. A beruházás megvalósításához szükséges ingatlan megszerzése céljából kezdeményezett kisajátítási eljárás közérdeket szolgál. A kisajátítási eljárást az építtető vagy a Magyar Állam nevében szerzésre jogosult személy kérelmére kell lefolytatni.

(5) *  A beruházás megvalósításához szükséges, (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint megszerzett ingatlan az állam tulajdonába és e törvény erejénél fogva, ellenérték nélkül az építtető vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelői jog kiterjed az ingatlanon megvalósított beruházással létrejövő eszközökre is. Az állam javára a beruházás megvalósítása céljából a (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint megszerzett ingatlan vagyonkezelői jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése után igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

(6) *  A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Sportközpontok kötelesek a közöttük fennálló vagyonkezelési szerződést a (3)-(5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően módosítani.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. december 31-én hatályát veszti.

8. § A 2. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Melléklet a 2012. évi LXXV. törvényhez

A beruházási terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordinátái

Y
(Keleti)
X
(Északi)
1 654323.88 239925.33
2 654311.79 239929.94
3 654292.92 239937.11
4 654275.73 239943.63
5 654257.05 239950.69
6 654244.61 239955.45
7 654232.15 239960.17
8 654219.26 239965.12
9 654200.64 239972.22
10 654176.87 239981.25
11 654154.37 239989.80
12 654129.36 239999.76
13 654114.58 240005.81
14 654100.87 240011.93
15 654087.13 240017.96
16 654073.53 240024.27
17 654059.97 240030.74
18 654044.69 240038.17
19 654036.09 240042.47
20 654031.10 240046.03
21 654027.32 240050.65
22 654024.89 240056.36
23 653988.62 240082.23
24 653984.44 240082.63
25 653981.05 240082.57
26 653977.13 240082.01
27 653973.08 240080.80
28 653956.17 240093.32
29 653944.60 240102.22
30 653932.98 240111.25
31 653910.53 240129.88
32 653888.60 240148.88
33 653879.94 240156.44
34 653858.76 240176.01
35 653848.46 240185.63
36 653838.05 240195.64
37 653818.20 240215.71
38 653816.22 240217.66
39 653814.15 240219.85
40 653795.25 240239.86
41 653774.89 240262.52
42 653755.26 240285.47
43 653740.59 240303.38
44 653731.28 240315.32
45 653717.23 240333.38
46 653714.19 240337.43
47 653699.21 240357.96
48 653681.74 240383.02
49 653679.03 240387.22
50 653664.83 240408.38
51 653639.10 240446.19
52 653625.73 240464.82
53 653612.02 240483.12
54 653595.49 240504.32
55 653574.15 240530.66
56 653549.38 240501.60
57 653530.26 240480.97
58 653533.82 240477.58
59 653515.98 240457.59
60 653508.33 240449.01
61 653456.71 240390.98
62 653449.21 240382.50
63 653431.75 240362.97
64 653414.25 240343.45
65 653396.38 240323.52
66 653386.34 240312.33
67 653382.43 240315.88
68 653364.24 240295.49
69 653368.17 240291.85
70 653353.28 240274.93
71 653338.05 240257.90
72 653334.23 240261.38
73 653299.15 240221.92
74 653302.61 240218.92
75 653282.89 240197.18
76 653265.56 240185.47
77 653242.47 240159.99
78 653223.47 240139.20
19 653204.77 240118.20
80 653204.38 240117.75
81 653204.75 240117.41
82 653173.25 240081.69
83 653150.76 240056.76
84 653124.30 240026.72
85 653118.55 240026.94
86 653109.73 240020.20
87 653100.17 240011.17
88 653131.32 239993.05
89 653151.06 239967.28
90 653290.59 239785.12
91 653293.63 239769.37
92 653288.65 239761.27
93 653286.29 239761.29
94 653372.84 239744.47
95 653394.90 239740.18
96 653388.52 239494.74
97 653410.35 239494.75
98 653410.43 239492.77
99 653514.55 239492.69
100 653515.14 239492.52
101 653515.61 239492.16
102 653515.93 239491.67
103 653516.04 239491.17
104 653525.98 239491.23
105 653526.08 239491.78
106 653526.33 239492.28
107 653526.75 239492.63
108 653527.15 239492.74
109 653595.71 239492.51
110 653595.71 239497.57
111 653617.69 239497.20
112 653617.75 239492.45
113 653620.23 239492.81
114 653632.79 239492.60
115 653632.83 239495.02
116 653635.42 239497.69
117 653687.19 239497.63
118 653690.18 239492.15
119 653690.38 239488.66
120 653700.54 239488.70
121 653700.67 239504.08
122 653747.67 239504.27
123 653806.26 239504.00
124 653807.04 239504.70
125 653822.50 239504.55
126 653835.93 239500.78
127 653839.95 239499.93
128 653846.00 239499.11
129 653850.03 239498.67
130 653852.00 239498.45
131 653858.10 239498.35
132 653866.84 239498.28
133 653883.65 239497.59
134 653945.57 239497.60
135 653990.13 239497.73
136 654062.36 239497.50
137 654156.26 239497.53
138 654231.39 239510.03
139 654266.00 239515.64
140 654262.94 239537.88
141 654261.33 239552.21
142 654231.40 239565.30
143 654228.68 239572.65
144 654233.57 239598.93
145 654233.81 239601.92
146 654236.71 239638.07
147 654248.64 239692.00
148 654260.88 239693.99
149 654262.37 239707.23
150 654265.63 239726.34
151 654267.06 239733.95
152 654264.43 239734.47
153 654267.50 239748.22
154 654267.70 239748.18
155 654271.32 239764.65
156 654274.84 239763.81
157 654298.75 239872.70
158 654305.13 239892.33

  Vissza az oldal tetejére