A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet

az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, a 14. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. A támogatás célterülete és jellege

1. § (1) E rendelet alapján - pályázat útján - támogatás igényelhető az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerinti erdei vasút üzemeltetéséhez.

(2) *  E rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásként nyújtható. Az egy és ugyanazon vállalkozás részére az általános de minimis rendelet szerinti, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma - három pénzügyi évet felölelő időszakon belül - nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) *  A támogatás kedvezményezettjének értesítése, valamint a támogatás folyósítása során az általános de minimis rendelet 3. és 6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

(4) *  Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § 5a. pontjában meghatározott vállalkozások.

(5) *  A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a Korm. rendelet 2. § 2a. pontja szerinti csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

2. A támogatás igénybevételének feltételei

2. § (1) *  Pályázat benyújtására az a nonprofit gazdasági társaság, civil szervezet és költségvetési szerv (a továbbiakban: pályázó) jogosult, amely:

a) *  legkésőbb a pályázat benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba veteti magát a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár), és a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolja a nyilvántartásba vétel megtörténtét, vagy azt, hogy az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta;

b) *  nem áll felszámolási, végelszámolási és kényszertörlési eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt és erről a pályázat benyújtása során nyilatkozik;

c) a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással - kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja - vagy adók módjára behajtandó köztartozással, és erről a pályázat benyújtása során nyilatkozik;

d) *  az általános de minimis rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdése és 5. cikke figyelembevételével nyilatkozik az általa és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások által a pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás összegéről;

e) *  megfelel a Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

(2) *  A támogatás igénylésének további feltétele, hogy a pályázó

a) *  olyan keskeny nyomtávolságú különleges kötöttpályás társaság, amely a keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton legalább a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. § 10.2. pont a) és b) alpontjában meghatározott tevékenységeket végzi,

b) *  rendelkezik a Vtv. 2. § 1.5. pontja szerinti működési engedéllyel, vagy tevékenységét a Vtv. 84/C. §-a szerinti bejelentés alapján a vasúti igazgatási szerv és a közlekedési hatóság nyilvántartásba vette,

c) az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium) - e rendelet szerinti pályázata benyújtásával egyidejűleg - bejelentett menetrend alapján történő üzemeltetést biztosít, valamint

d) eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek.

3. A támogatás forrása és mértéke

3. § (1) *  A támogatás a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 11. Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása jogcímcsoport előirányzat terhére, a Nemzeti Erdőstratégia 10032000-01220191-52000001 számú fizetési számláról kerül biztosításra.

(2) *  A támogatás mértéke 1900 Ft/km, egy pályázó legfeljebb 9 000 000 forint összegű támogatásban részesülhet.

(3) Az igényelt támogatás összegét a nyilvános menetrendben meghirdetett járatok kilométerben megadott futásteljesítménye és a (2) bekezdésben meghatározott egységár szorzata alapján kell megállapítani. A nyilvános menetrend szerint indított mentesítő járatok futásteljesítményét a támogatási összeg kiszámításánál szintén figyelembe kell venni.

(4) A „különvonat rendelés” megjelöléssel közlekedő járatokra támogatás nem adható.

4. A pályázat benyújtása

4. § (1) *  A pályázat részletes tartalmi és formai követelményeit, valamint a bírálati szempontokat az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter által közzétett pályázati felhívás tartalmazza, amelyet a miniszter jóváhagyását követően a minisztérium a kormányzati portálon tesz közzé.

(2) A pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött, majd kinyomtatott pályázati adatlapon - a pályázati felhívásban megadott határidőig és módon, az abban előírt tartalommal és mellékletekkel - a minisztériumhoz 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani.

(3) A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő.

5. A pályázat elbírálása

5. § (1) *  A miniszter a pályázatokra vonatkozó döntés előkészítése érdekében véleményező szervként szakértőkből álló Bíráló Bizottságot állít fel. A Bíráló Bizottság tagjait a miniszter kéri fel.

(2) A Bíráló Bizottság támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.

(3) A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg, és döntéséről - annak meghozatalát követő 15 napon belül - írásban értesíti a pályázót.

(4) A pályázatokat a benyújtási határidő utolsó napját követő 15 napon belül kell elbírálni.

(5) A döntés időpontját, a nyertes pályázók névsorát, az elnyert támogatás összegét és jogcímének megnevezését a minisztérium a kormányzati portálon a döntést követő 15 napon belül közzéteszi és ezzel egyidejűleg értesítést küld a Kincstár részére az alábbi adattartalommal: * 

a) nyertes pályázó neve, születési neve,

b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) *  nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

e) a támogatási cél megnevezése,

f) a nyertes pályázó részére megítélt támogatás forintban és euróban meghatározott összege.

6. § (1) A nyertes pályázóval a miniszter - a támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő 15 napon belül - hatósági szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeit. A szerződéskötésre vonatkozó határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

(2) A hatósági szerződésbe bele kell foglalni a támogatás összegéről és annak általános de minimis jellegéről szóló tájékoztatást. A hatósági szerződésben utalni kell az általános de minimis rendelet címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) is kifejezve.

(3) * 

6. *  A támogatás kifizetése és elszámolása

7. § *  (1) A miniszter a hatósági szerződésre hivatkozva - egyösszegű előlegfinanszírozás formájában utólagos elszámolási kötelezettség mellett, a hatósági szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül - kifizetési utasítást küld a Kincstár részére az alábbi adattartalommal:

a) nyertes pályázó neve, születési neve,

b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,

d) nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,

f) a támogatási cél megnevezése és

g) az összesen megállapított támogatás forintban és euróban meghatározott összege.

(2) A Kincstár a forrás rendelkezésre állása esetén - a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel - a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított 15 napon belül vagy a forrás rendelkezésre állását követő 15 napon belül gondoskodik a támogatásnak a nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára történő átutalásáról.

8. § *  (1) A támogatásra jogosultnak a pénzügyi elszámolást a hatósági szerződésben meghatározott tartalommal és meghatározott időpontig a minisztériumhoz kell benyújtania. Az elszámoláshoz mellékelni kell a nyertes pályázó által üzemeltetett és a hatósági szerződésben szereplő erdei vasútra vonatkozó menetlevél vagy azzal azonos adattartalmú, a hatósági szerződésben meghatározott dokumentum másolati példányát.

(2) Az elszámolás elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) Az e rendelet alapján igénybe vehető támogatás összegét a pályázati felhívás kihirdetése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

7. Nyilvántartás, ellenőrzés

9. § *  Jelen rendelet szerinti támogatás, mint az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatás vonatkozásában az általános de minimis rendelet 6. cikk 4. pontja szerinti nyilvántartást a Kincstár vezeti.

9/A. § *  A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatás kedvezményezettje köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

10. § (1) E rendelet szerinti intézkedésekkel összefüggő ellenőrzések lefolytatásáról a miniszter gondoskodik.

(2) *  A miniszter az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítása esetén - a visszafizetés elrendeléséről szóló határozat alapján - tájékoztatja a Kincstárt az alábbi adattartalom megküldésével:

a) a nyertes pályázó neve, születési neve,

b) a nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) *  a nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

d) nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,

e) a jogosulatlan igénybevételről szóló határozat iktatószáma és kelte,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázótól támogatási célonként visszakövetelendő támogatás forintban és euróban meghatározott összege,

h) a Tv. 69. § (5) bekezdésének megfelelően számított kamat forintban meghatározott összege.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. § *  Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

10. * 

13. § *  E rendeletnek az egyes, nemzeti forrásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2015. (XI. 24.) FM rendelettel [a továbbiakban: 76/2015. (XI. 24.) FM rendelet] módosított 8. § (2) bekezdését a 76/2015. (XI. 24.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

14. § * 

1. melléklet a 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére