A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 5. § tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  E rendelet hatálya a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat vagy elkülönített állami pénzalap (a továbbiakban együtt: előirányzat) terhére a határon túli magyarság támogatásához kapcsolódóan, valamint a Kormány egyedi döntésén alapuló határon túli támogatásokhoz biztosított költségvetési támogatásokra (a továbbiakban együtt: határon túli költségvetési támogatás) terjed ki, ide nem értve a határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtott támogatást.

(2) A határon túli költségvetési támogatás felhasználása tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) *  Határon túli költségvetési támogatás

a) határon túli természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet,

b) - ha a létesítő okiratában megjelölt hatóköre, illetve cél szerinti tevékenysége részben vagy egészben a határon túli magyarok szellemi, kulturális, illetve anyagi támogatására irányul - Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy, valamint

c) a határon túli gazdaságfejlesztési stratégiák megvalósítását összefogó szervezet

[a)-c) pont a továbbiakban együtt: kedvezményezett] részére nyújtható.

(2) A határon túli költségvetési támogatás az előirányzat felhasználását meghatározó jogszabályban és nemzetközi szerződésben meghatározott célok megvalósítására használható fel.

(3) A kedvezményezett érdekkörében felmerülő elháríthatatlan külső ok esetén a határon túli költségvetési támogatás a támogató döntése alapján azonnali humanitárius segítségnyújtásra is felhasználható.

(4) * 

(5) *  Támogatási szerződés köthető arra is, hogy az (1) bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett a kapott támogatást más, e rendelet hatálya alá tartozó vagy - ha a támogatott tevékenység megvalósítására teljes egészében e rendelet szabályai szerint, határon túl kerül sor - Magyarországon bejegyzett személy vagy szervezet (a továbbiakban: végső kedvezményezett) részére továbbadja. A továbbadásra és a támogatás végső kedvezményezettnél történő felhasználására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az Ávr. és e rendelet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy

a) a kedvezményezett ebben az esetben arra vállal a támogatási szerződésben kötelezettséget, hogy a támogatási szerződésben meghatározott céllal a végső kedvezményezett számára - a végső kedvezményezettel kötött támogatási szerződéssel - támogatást nyújt, majd annak felhasználásáról a végső kedvezményezettet az Áht., az Ávr. és e rendelet szabályai szerint beszámoltatja,

b) a kedvezményezett támogató felé történő beszámolási kötelezettsége a támogatás továbbadására és a végső kedvezményezett beszámoltatására vonatkozik.

3. § (1) *  Az előirányzat terhére a támogató annak céljával összhangban vállalhat kötelezettséget.

(1a) *  A határon túli költségvetési támogatásra - az e rendeletben foglalt kivételekkel - az Ávr. 65. §-át, 65/A. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontját, 65/B-65/C. §-át, 66-68. §-át, 69. § (1) bekezdés a) és c)-j) pontját - természetes személy esetén a 69. § (1) bekezdés a), c), d), i) és j) pontját -, 71-74. §-át, 75. § (1)-(4a) és (6)-(9) bekezdését, 76. § (1)-(3) bekezdését, 77. §-át, 81-82. §-át, 84. §-át, 85. § (3) és (5) bekezdését, 86. §-át és 87. §-át, 88. § (1) és (3) bekezdését, 89-91/A. §-át, 92. § (1) bekezdését, 93. § (1)-(3) és (5) bekezdését, 95. § (1) bekezdését, 95. § (2) bekezdés a)-d) pontját, 95. § (5) és (6) bekezdését, 96-98. §-át, 99. § (1) és (3) bekezdését, 100. § (1) és (2) bekezdését, 101-102/C. §-át, valamint 102/E-102/F. §-át kell alkalmazni. A határon túli költségvetési támogatásra az Ávr. 75. § (3) bekezdés a) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy aláírásmintaként elfogadható külföldi jog szerint az aláírásminta hitelesítésére jogosult más személy által hitelesített másolat is.

(1b) *  A támogató az Áht. 50/A. §-a szerinti biztosíték kikötésétől határon túli költségvetési támogatás esetén eltekinthet.

(1c) * 

(1d) *  A határon túli költségvetési támogatás a támogatási szerződésben meghatározott pénzügyi és időbeli ütemezésben vehető igénybe. A határon túli költségvetési támogatás folyósítása az Ávr. 88. § (1) bekezdésében meghatározottakon felül

a) a finanszírozásba bevont pénzügyi intézmény vagy egyéb szervezet útján,

b) rendkívül indokolt esetben a kedvezményezett címére fizetési számláról történő készpénz-kifizetés kézbesítése útján

is történhet.

(1e) *  Határon túli költségvetési támogatás esetén az Ávr. 98. § (4) bekezdése szerinti kamatszámítás utolsó napja a szerződés felbontásának napja, kivéve, ha a határon túli költségvetési támogatást gazdasági tevékenységhez kapták vagy használták fel. A kedvezményezett a követelés kamattal növelt összegét a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül köteles megfizetni.

(1f) * 

(1g) *  Határon túli költségvetési támogatás esetén az Ávr. 93. § (3) bekezdése szerinti összesítő a kedvezményezett székhelye szerinti szabályozási környezet követelményeinek megfelelő és a pénzügyi teljesítést az összes körülmény figyelembevételével hitelt érdemlően igazoló számviteli bizonylatok sorszámát (ha van ilyen), típusát, a kiállításának keltét, a teljesítésének dátumát, a gazdasági esemény rövid leírását, a megfizetett adókat is tartalmazó, illetve az a nélküli összegét, a támogatás terhére elszámolt összeget, a számviteli bizonylat kiállítójának nevét, adószámát vagy (adószám hiányában) más azonosítóját, a pénzügyi teljesítés időpontját, valamint a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírását tartalmazza.

(2) A határon túli költségvetési támogatással kapcsolatos feladatok ellátását végző határon túli lebonyolító szerv és más támogatásközvetítői feladatokat ellátó szervezet - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legfeljebb a lebonyolítás céljából átadott összeg 8%-át használhatja fel a feladat ellátásával kapcsolatos saját működési és felhalmozási költségeinek fedezeteként.

(3) *  Az ötmilliárd forintot el nem érő összegű határon túli költségvetési támogatás esetén támogatási szerződés alapján is nyújtható támogatás, így különösen a támogatás lebonyolításában részt vevő, (2) bekezdés szerinti szervezet, zálogjog biztosíték alkalmazása, vagy az Ávr. 88. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott támogatás folyósítása esetén.

(4) *  Határon túli költségvetési támogatás esetén a támogatás nyújtásának feltételeként előírt ingatlan jelzálogjog biztosíték nyilvántartásba való bejegyzésének legkésőbb a jelzálogjoggal érintett ingatlanra vonatkozó hatósági használatbavételi engedély (vagy az ennek megfelelő, a helyi jog szerinti engedély) kiállításától vagy a biztosítékkal érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bejegyzésétől számított százhuszadik napon belül kell megtörténnie. A költségvetési támogatás folyósításának feltétele, hogy az ingatlan jelzálogjog biztosíték nyilvántartásba való bejegyzéséig az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosítékot kell nyújtani.

3/A. § * 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendeletet a hatálybalépését megelőzően kötött támogatási szerződések alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás e rendelet hatálybalépését követő felhasználásának és elszámolásának eljárási rendjére is alkalmazni kell.

4/A-7. § * 

8. § *  A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet és a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 221/2019. (IX. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) módosított 3. §-t a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére