A jogszabály mai napon ( 2019.10.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest V. kerület közigazgatási területén lévő, belterület 24666 helyrajzi számú (a továbbiakban: hrsz.) (Akadémia utca), 24694 (Zoltán utca), 24696, 24697, 24708 (Garibaldi utca), 24710/2, 24710/4, 24711, 24712, 24713 (Nádor utca), 24715 (Zoltán utca), 24718, 24719 (Vécsey utca), 24725 (Honvéd utca), 24834/1 (Vértanúk tere), 24834/2 (Báthory utca), 24859 (Kálmán Imre utca), 24876 (Szemere utca), 24881, 24890, 24891, 24892 (Alkotmány utca), 24893 (Kossuth Lajos tér), 24894 (Országház), 24897/1 (idősebb Antall József rakpart), 24897/2, 24898, 24899, 24914 (Szalay utca), 24917, 24956/2, 24965/2 (Falk Miksa utca), 24957, 24971/2 (Honvéd utca), 24973/2 (Szemere utca), 24986, 24987, 24988, 24989/2 (Balassi Bálint utca), 25007, 25122/4, 25122/6, 24747/1 (Szabadság tér) hrsz.-ú ingatlanokat, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások befejezését követően kialakított földrészleteket érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest V. kerület

a) Kossuth Lajos tér rekonstrukciója, mélygarázs, látogatóközpont, Parlamenti Múzeum és terepszint alatti építmény építése,

b) Kossuth Lajos tér 2-4. szám alatti irodaház rekonstrukciója,

c) Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti irodaház bontása és építése,

d) Balassi Bálint utca 1-5. szám alatti épület, Kossuth Lajos tér 11. szám alatti épület, Kossuth Lajos tér 12. szám alatti épület és Vécsey utca 4. szám alatti épület részleges bontása és rekonstrukciója,

e) Vértanúk tere rekonstrukciója,

f) *  Alkotmány utca (24892 hrsz.-ú ingatlan) felszíni rendezése, Nemzeti Összetartozás Emlékhelye építése,

g) *  a Kossuth Lajos tér 11. szám (24891 hrsz.-ú ingatlan) alatti mélygarázs és a határos közterületek alatt egyéb közlekedési célú építmény építése

beruházással (a továbbiakban együtt: beruházás) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül,

b) *  a beruházás, ennek részeként a Kossuth Lajos tér, Vértanúk tere és Vécsey utca csillapított forgalmú övezetté alakítása által kiváltott közlekedési hatások kezelése érdekében a Szent István körút, a Bajcsy-Zsilinszky út, a József Attila utca és a Duna által határolt területen, továbbá az Újpesti rakpart és a Carl Lutz rakpart Margit híd és Radnóti Miklós utca közötti szakaszán, valamint

c) a beruházással érintett ingatlanokon álló közterületi szobrok bontásához és azok azonos vagy más ingatlanokon való felállításához,

d) *  a beruházással érintett épületek homlokzatához való illeszkedés érdekében a Budapest V. kerület 24893 hrsz. telket (Kossuth Lajos tér) közvetlenül határoló építési telkeken lévő épületek homlokzati felújításához, valamint tetőszerkezetének rekonstrukciójához

szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) * 

(5) * 

1/A. § *  Műemlékvédelmi vagy világörökségi érdekből, továbbá amennyiben a kiemelt nemzeti emlékhely kulturális értéke megőrzése érdekében szükséges, az 1. mellékletben foglalt táblázat C:2 és C:5 mezője szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság a beruházás keretében műemléken és a világörökségi területen végzett építési tevékenység engedélyezése során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezéseitől, valamint az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet rendelkezései tekintetében az útügyi műszaki követelményektől és előírásoktól eltérhet, ha az alkalmazandó megoldás az élet- és vagyonbiztonság követelményeinek megfelel.

1/B. § *  A beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást és településképi bejelentési eljárást lefolytatni,

c) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23/l. §-a szerinti, országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes véleményezésnek nincs helye,

d) a Műemléki Tanácsadó Testület szakértői véleménye nem kérhető,

e) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 27. §-a szerinti közterület-alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye,

f) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni, valamint

g) nem kell alkalmazni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet építtetői fedezetkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseit.

1/C. § *  Az 1. § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárásokban a beruházással érintett Budapest V. kerület 24710/4 hrsz. és 24893 hrsz. telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, amennyiben az e telkeket érintő telekhatár-rendezés még nem történt meg.

1/D. § *  A beruházással érintett Agrárminisztérium műemlék épületének részleges bontása - a műemléki értékek figyelembevételével, továbbá a településképi arculat helyreállításának kötelezettsége mellett - engedély nélkül végezhető.

2. § * 

2/A. § *  (1) A beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban az ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(2) * 

(3) *  Amennyiben a beruházással érintett közútkezelő, közmű- és energiaszolgáltató az építtető által benyújtott tervek jóváhagyása tekintetében a tervek benyújtásától számított öt napon belül érdemben nem nyilatkozik, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

2/B. § * 

2/C. § * 

2/D. § * 

2/E. § *  A beruházással érintett területekre a mindenkor hatályos településrendezési eszközöket és településképi követelményeket a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy ha a településrendezési eszköz, illetve a településképi követelmény e kormányrendelettel ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor azt nem lehet alkalmazni.

3. § (1) * 

(2) *  Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

3/A. § *  A beruházást mint közfeladatot a Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság - alapfeladatként - köteles és jogosult végrehajtani.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) *  E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2012. (VI. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(4) *  E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(5) *  Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

(6) *  E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 23/2015. (II. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1/A. §-át, 1/B. §-át és 2. mellékletét a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(7) *  E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) módosított 1. § (1) bekezdését és 1. mellékletét a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(8) *  E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2016. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított rendelkezéseit a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(9) *  E rendeletnek a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 85/2019. (IV. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 1/B. § g) pontját a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő beruházások vonatkozásában is alkalmazni kell.

1. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez * 

A beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A B C D


1. * 

Beruházás
megnevezése

Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások

Eljáró
hatóság
2. A budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciója, mélygarázs, látogatóközpont és Parlamenti Múzeum építése, valamint a tér és a kapcsolódó területek felszíni rendezése, ezzel Budapest V. kerület belterület 24893 hrsz.,
24894 hrsz., 24897/1 hrsz. ingatlanok.
A beruházást érintő egyéb ingatlanok: a Budapest V. kerület belterület 24989/2 hrsz. (Balassi Bálint utca), 24965/2 hrsz.
általános építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, beleértve a műemléki védelem alatt álló építményeket is, fakivágási engedélyek, a kapcsolódó területek felszíni rendezése Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala
3. összefüggésben a kapcsolódó területeken egyes épületek rekonstrukciói. (Falk Miksa utca), 24914 hrsz. (Szalay utca) 24892 hrsz. (Alkotmány utca), 24881, 24971/2, 24725 hrsz. (Honvéd utca), 24719 hrsz. (Vécsey utca), 24715 hrsz. (Zoltán utca), 24876, 24973/2 hrsz. (Szemere utca), 24747/1 hrsz. (Szabadság tér), örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala
4. 24708 hrsz. (Garibaldi utca), 24666 hrsz. (Akadémia utca) és környezetvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
5. 24834/1 hrsz. (a Vértanúk tere) ingatlanok. Budapest útügyi hatósági eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala
6. V. kerület belterület 24696, 24697, 24710/4, 24897/2, 24917, 24956/2, 24957, 24986, 24987, 24988, 25007, 25122/4, 25122/6 és műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala
7. 24989/2, 24710/2, 24890, 24981, 24898, 24899 hrsz. ingatlanok. Az 1. § (2) bekezdése vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. szerinti tevékenységekkel érintett ingatlanok. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
9. földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások, telekalakítási eljárások
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala
10. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
11. tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
12. jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13.  *  bányahatósági engedélyek Pest Megyei Kormányhivatal
14. villamospálya átépítésének engedélyezési eljárása közlekedésért felelős miniszter
15. üzletek (kávézó) működési engedélye Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat jegyzője
16-17. * 

2. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére