A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2012. évi CIII. törvény

az Erzsébet-programról * 

Az Országgyűlés a gyermekekről való felelős gondoskodás jegyében, az ahhoz kapcsolódó források megteremtése, valamint a társadalmi szolidaritásra építve a Szent Erzsébet-i hagyományok újraélesztése érdekében a következő törvényt alkotja.

1. § *  Az Erzsébet-program célja, hogy a meglévő keretek között jelentősen csökkentse azon gyermekek számát, akik részére nem biztosított a napi többszöri étkezés, az életkoruknak megfelelő egészséges táplálék, a tudás megszerzéséhez szükséges egészségi állapot, a regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás lehetősége.

2. § (1) *  Az Erzsébet-program az 1. § megvalósítása céljából szervezett és lebonyolított, az állam által támogatott szociális program és szolgáltatás, amely nyereség célzatú piaci szerepet nem tölt be.

(2) *  Az Erzsébet-program végrehajtásáról az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) gondoskodik.

(3) *  Az Alapítvány közhasznú civil szervezet.

3. § *  (1) * 

(2) Az Alapítvány az Erzsébet-program végrehajtása érdekében közfeladatként ifjúsági és gyermekprogramokban való részvételhez, gyermek- és ifjúsági táborok szervezéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket lát el.

4. § *  (1) * 

(2) *  Az állam támogatja az Alapítvány működését és az Alapítvány Erzsébet-program végrehajtásához szükséges közfeladatainak ellátását. A támogatás mértékét és feltételeit az állam és az Alapítvány között 2017-től kezdődően ötéves időszakonként megújítandó megállapodás határozza meg.

5. § * 

6. § *  (1) *  Az Alapítvány az Erzsébet-programmal kapcsolatos feladatai végrehajtásához együttműködhet civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, valamint egyéb jogi és természetes személyekkel.

(2) *  A 3. §-ban meghatározott közfeladatok megvalósulása érdekében az állam elősegíti az ifjúsági és gyermekprogramok alapjául szolgáló szállodák és táborhelyek létrehozását, fejlesztését és működtetését.

6/A. § *  (1) Az 1. mellékletben szereplő állami tulajdonban álló ingatlanok a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján ingyenesen az Alapítvány tulajdonába kerülnek a 3. § (2) bekezdésében meghatározott közfeladatai ellátásának elősegítése érdekében, azzal a feltétellel, hogy az Alapítvány az érintett vagyonelemekkel összefüggésben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) által a tulajdonátruházás teljesítése érdekében kötendő szerződésben meghatározott, valamint a (2) bekezdés szerinti kötelezettségeket teljeskörűen vállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésben az Alapítványnak vállalnia kell, hogy a Fonyód belterület 10232/15 helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott határidő lejártát követően sem akadályozza a Fonyód Város Önkormányzat tulajdonában álló Fonyód 10232/4 helyrajzi számú kivett közpark-szabadstrand ingatlan megközelítését és rendeltetésszerű használatát.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti elő és köti meg. A szerződésben az érintett vagyonelemek forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni. A szerződésben rögzíteni szükséges, hogy az ingatlanok használata során az Alapítvány kötelezettsége a környezet- és természetvédelmi szempontok figyelembevétele, különösen a biológiai sokféleség védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése.

6/B. § * 

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

8. § *  (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) * 

b) * 

c) az Erzsébet-programmal összefüggő ifjúsági és gyermekprogramokra, gyermek- és ifjúsági táborok szervezésére, valamint ezen feladatok támogatására,

d) * 

(2) * 

9. § *  A 6/A. § és az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

10. § *  A 2020. január 1-jén folyamatban lévő üdülési pályázatokat e törvénynek a 2019. december 31. napján hatályban lévő rendelkezései alapján kell lebonyolítani.

1. melléklet a 2012. évi CIII. törvényhez * 

Az Alapítvány tulajdonába kerülő ingatlanok

A B C D E F G
1. Település neve Ingatlan fekvése Ingatlan helyrajzi
száma
Elnevezés Ingatlan címadatai Ingatlan
terület-
nagysága
Tulajdoni hányad
2. Fonyód belterület 10232/15 kivett közpark 8642 Fonyód, Virág u. 77. 12 811 m2 1/1
3. Fonyód belterület 10232/5 kivett töltés 2 510 m2 1/1
4. Zánka külterület 022/25 kivett móló 765 m2 1/1

2. melléklet a 2012. évi CIII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére