A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

158/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet

a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ jogállásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ jogállásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

AGREEMENT
on the Legal Status of the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

The Parties to the present Agreement,

Considering that the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) was established in 1990 and was given the mission to assist in addressing environmental issues mainly in Central and Eastern Europe,

Referring to the 1996 Charter of the REC (hereinafter referred to as „the Charter”),

Recognizing that the REC has developed over time into a de facto international organization pursuing an international mandate, composed of a Head Office and a network of country offices,

Referring to the ’Declaration of the Signatories to the Charter of the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe on the occasion of the 20th Anniversary of the foundation of the REC’ adopted on 18 June 2010, in which the Signatories recommended „to pave the way for harmonization by concluding a new, optional, multilateral instrument for interested Signatories”.

Convinced that it is necessary to create the possibility for Signatories to the Charter to become party to an agreement in which international legal personality is explicitly given to the REC, without changing the present function of the Charter as the basic document for the functioning of the REC,

Have agreed as follows:

Article 1

1. The Parties hereby recognize that the REC is an international organisation with a seat in Szentendre, Hungary.

2. The Parties hereby recognize that the REC has international legal personality. It shall also have such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its purposes, including the capacity to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property, and to institute and participate in legal proceedings.

Article 2

The present Agreement shall not affect the objectives, characteristics and institutional structure of the REC as stated in the Charter and shall also not affect the legal status of the REC for the Signatories to the Charter that are not Parties to the present Agreement.

Article 3

The present Agreement shall not affect the rights and obligations of the REC which may derive from agreements or contractual arrangements it may have concluded with any Government or third party.

Article 4

No Party to this Agreement, by reason of any of its provisions, shall be liable for acts, omissions, obligations or debts of the REC.

Article 5

1. The present Agreement shall be open for signature by the Signatories to the Charter.

2. The present Agreement shall be subject to ratification, approval or acceptance. The instruments of ratification, approval or acceptance shall be deposited with the Government of the Republic of Hungary.

3. The present Agreement shall remain open for accession by any Signatory to the Charter. The instruments of accession shall be deposited with the Government of the Republic of Hungary.

4. The present Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the day of deposit of the third instrument of ratification, approval or acceptance. For each Signatory to the Charter ratifying, approving, accepting or acceding to the present Agreement after the deposit of the third instrument of ratification, approval or acceptance, the Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the day of deposit by such Signatory to the Charter of its instrument of ratification, approval, acceptance, or accession.

Done at Budapest on 13 July 2011

MEGÁLLAPODÁS
a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ jogállásáról

Jelen Megállapodás részes felei,

figyelemmel arra, hogy a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központot (a továbbiakban: REC) 1990-ben alapították, feladata a környezetvédelmi ügyek intézésének támogatása elsődlegesen Közép- és Kelet-Európában,

hivatkozva a REC 1996-ban elfogadott Alapokmányára (a továbbiakban: Alapokmány),

elismerve, hogy a REC időközben egyfajta de facto nemzetközi szervezetté fejlődött, amely nemzetközi feladatokat lát el, és egy Központi Irodából és ország-irodák hálózatából áll,

hivatkozva a REC megalapításának 20. évfordulója alkalmából, a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ Alapokmányának Aláírói által 2010. június 18-án elfogadott Nyilatkozatra, melyben az Aláírók javaslatot tettek arra, hogy a REC jogállása egy új, fakultatív multilaterális dokumentum - érdekelt Aláírók által történő - megkötése útján kerüljön harmonizálásra,

meggyőződve arról, hogy meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy az Alapokmány Aláírói részes feleivé válhassanak egy megállapodásnak, mely kifejezetten megteremti a REC nemzetközi jogi jogalanyiságát oly módon, hogy közben nem változtatja meg az Alapokmánynak a REC működését szabályozó alapdokumentumi funkcióját, a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

1. A Felek ezúton elismerik, hogy a REC egy nemzetközi szervezet, melynek székhelye Szentendre, Magyarország.

2. A Felek ezúton elismerik, hogy a REC rendelkezik nemzetközi jogi jogalanyisággal. A REC rendelkezik továbbá a feladatai elvégzéséhez és céljai megvalósításához szükséges jogképességgel, így különösen szerződések kötéséhez, ingó és ingatlan javak szerzéséhez, illetve az azokkal való rendelkezéshez, valamint peres eljárás indításához és az abban való részvételhez szükséges jogképességgel.

2. cikk

Jelen Megállapodás nem érinti a REC Alapokmányban meghatározott céljait, jellemzőit és intézményi struktúráját, illetőleg a REC jogállását az Alapokmány azon Aláírói viszonylatában, amelyek nem válnak jelen Megállapodás részes feleivé.

3. cikk

Jelen Megállapodás nem érinti a REC azon jogait és kötelezettségeit, amelyek bármely Kormánnyal vagy harmadik féllel kötött megállapodásokból vagy szerződéses viszonyokból származnak.

4. cikk

A Megállapodás részes feleit, a Megállapodás rendelkezéseiből fakadóan, nem terheli semmiféle felelősség a REC tetteiért, mulasztásaiért, kötelezettségeiért vagy tartozásaiért.

5. cikk

1. Jelen Megállapodás az Alapokmány Aláírói számára aláírásra nyitva áll.

2. Jelen Megállapodást meg kell erősíteni, jóvá kell hagyni vagy el kell fogadni. A megerősítő, jóváhagyó vagy elfogadó okiratot a Magyar Köztársaság Kormányánál kell letétbe helyezni.

3. Jelen Megállapodás csatlakozásra bármely Alapokmány Aláíró számára nyitva marad. A csatlakozási okiratot a Magyar Köztársaság Kormányánál kell letétbe helyezni.

4. Jelen Megállapodás a harmadik megerősítő, jóváhagyó vagy elfogadó okirat letétbe helyezését követő harmincadik napon lép hatályba. Az Alapokmány azon Aláírói tekintetében, melyek a harmadik megerősítő, jóváhagyó vagy elfogadó nyilatkozat letétbe helyezését követően erősítik meg, hagyják jóvá, fogadják el jelen Megállapodást, vagy csatlakoznak ahhoz, a Megállapodás az Alapokmány adott Aláírójának megerősítő, jóváhagyó, elfogadó vagy csatlakozási okirata letétbe helyezésének harmincadik napján lép hatályba.

Készült Budapesten, 2011. július 13-án”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 5. cikk (4) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére