A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2012. évi CLXV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Komárom és Révkomárom (Komárno) városok közötti közúti híd Duna folyamon történő megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Komárom és Révkomárom (Komárno) városok közötti közúti híd Duna folyamon történő megépítéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Megállapodás
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Komárom és Révkomárom (Komárno) városok közötti közúti híd megépítéséről a Duna folyamon

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

törekedve a kölcsönös jószomszédi és baráti kapcsolatok fejlesztésére és erősítésére,

tekintettel az infrastrukturális kapcsolatoknak a két ország közötti gazdasági együttműködés fejlődésére gyakorolt hatására,

figyelemmel a turizmus, a kereskedelem és a nemzetközi közlekedés feltételeinek javítására és az együttműködés szélesítésére,

szem előtt tartva a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló, Párizsban, 1995. március 19-én aláírt Szerződést,

a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

(1) Szerződő Felek a Magyarország területén lévő Komárom és a Szlovák Köztársaság területén lévő Révkomárom (Komárno) városok között új közúti hidat (a továbbiakban: Híd) létesítenek a Dunán, a két város és a két régió kapcsolatainak fejlesztése, a két város központjának forgalmi tehermentesítése és a növekvő teherforgalom igényeinek kielégítése céljából.

(2) A Híd a Duna 1770,6 folyamkilométer szelvényében létesül, a magyar-szlovák államhatár II.19M és II.13/1S számú határjelei között.

2. Cikk

(1) Szerződő Felek a Hidat közösen építik meg, a Szerződő Felek nevében a magyar fél folytatja le a közbeszerzési eljárást a magyar fél közbeszerzésre vonatkozó előírásaival összhangban. A közbeszerzési eljárásban mindkét fél képviselői részt vesznek. A Szerződő Felek a Híd építésének költségeit közösen, egyenlő arányban viselik. A megvalósult Híd a Szerződő Felek államainak osztatlan közös tulajdonát képezi.

(2) Minden egyéb, a beruházással összefüggő létesítmény a Duna jobb partján Magyarország, a Duna bal partján a Szlovák Köztársaság tulajdonába kerül.

(3) A Hídhoz vezető útpályákat a Szerződő Felek saját államuk területén saját erőforrásaikból valósítják meg és mindkét Szerződő Fél külön, a saját államának jogszabályai szerint folytatja le a közbeszerzési eljárásokat.

(4) A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között hatályos nemzetközi szerződések értelmében mindennemű, az államhatárt érintő munka megkezdése előtt az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága jóváhagyása szükséges, illetve a terveket megtárgyalás céljából a Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság elé kell terjeszteni.

(5) A kivitelezési munkálatok mindkét Szerződő Fél államának hatályos jogszabályaival és műszaki előírásaival összhangban valósulnak meg.

3. Cikk

(1) Jelen Megállapodás végrehajtására a Szerződő Felek mindkét államban a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztériumot jelölik ki (a továbbiakban: Illetékes Szerv).

(2) A jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Szerződő Felek Illetékes Szerveinek képviselői által irányított kétoldalú szakértői munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) hangolja össze.

(3) Mindkét Szerződő Fél Illetékes Szerve kijelöli a Munkacsoport elnökét és tagjait, akiknek személyéről írásban értesítik egymást.

(4) A Munkacsoport szükség szerint, de - a Híd forgalomba helyezésének időpontjáig - legalább évente kétszer ülésezik.

4. Cikk

A Híd megépítéséhez szükséges források biztosítása céljából a Szerződő Felek összehangolt erőfeszítéseket tesznek az Európai Unió, vagy nemzetközi pénzügyi intézmények támogatásának megszerzésére.

5. Cikk

(1) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Hidat a nemzetközi személy- és áruforgalom számára korlátozás nélkül nyitják meg.

(2) A Híd forgalomba helyezésének időpontját a Szerződő Felek a Munkacsoport javaslata alapján diplomáciai úton határozzák meg.

(3) A Híd üzemeltetésére, fenntartására és rekonstrukciójára a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló, Pozsonyban, 2007. június 18-án aláírt megállapodás rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. Cikk

Jelen Megállapodás értelmezésével és végrehajtásával összefüggő esetleges vitákat az Illetékes Szervek tárgyalás útján rendezik. Megegyezés hiányában a vitás kérdéseket a Szerződő Felek diplomáciai úton rendezik.

7. Cikk

(1) Jelen Megállapodást a Szerződő Feleknek a belső jogszabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyást igazoló későbbi jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

(2) Jelen Megállapodás a Szerződő Felek közötti közös megállapodással írásban bármikor módosítható, vagy kiegészíthető. Ezen kiegészítések, illetve módosítások az (1) bekezdés szerint lépnek hatályba.

(3) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. A felmondás kézbesítése után a Szerződő Felek haladéktalanul tárgyalásokat kezdenek a jelen Megállapodás megvalósításával kapcsolatos nyitott kérdésekről, különösen a másik Szerződő Félnél a Megállapodás felmondásának időpontjáig a Megállapodás megvalósításával kapcsolatosan felmerült költségek rendezéséről. Felmondás esetén a jelen Megállapodás a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt átvétele napjától számított hat hónap után hatályát veszti.

Készült Pilisszentkereszten, 2012. október 2. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, amelyből mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország Kormánya nevében A Szlovák Köztársaság Kormánya nevében”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 7. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére