A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről * 

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) a Magyarország által az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő vagy az Európai Unió jogi aktusából következő és helyi önkormányzati beavatkozás keretében megvalósítható beruházásokra, ha

aa) a támogatási szerződés megkötése megtörtént és a beruházás megkezdődött, vagy

ab) a támogatás rendelkezésre áll, de a helyi önkormányzat az arra vonatkozó pályázatát nem nyújtotta be vagy a beruházást nem kezdte meg;

b) a helyi önkormányzat által az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, az a) pont alá nem tartozó beruházásokra (a továbbiakban a) és b) pont együtt: beruházás).

(2) Ahol e rendelet önkormányzatot említ, azon a helyi önkormányzatok társulásait is érteni kell.

2. § *  (1) A víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a beruházások szakmai tartalma tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszterrel (a továbbiakban: érintett miniszter) együttműködve figyelemmel kíséri a beruházások - ide nem értve a 2007-2013 programozási időszakban megvalósuló ivóvízminőség-javító beruházásokat - megvalósítását és tevékenysége tapasztalatairól évente jelentést készít a Kormány részére.

(2) A vízgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja az (1) bekezdésben meghatározott hatásköröket a Kormány határozatában nevesített, a 2007-2013 programozási időszakban megvalósuló ivóvízminőség-javító beruházások esetén.

(3) A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladata végrehajtása érdekében gondoskodik a 2007-2013 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, az ivóvízminőség-javító és a hulladékgazdálkodási beruházások határidőben történő megvalósításáról, nyomon követéséről, ellenőrzéséről, valamint kialakítja a feladat ellátásához szükséges szervezeti és személyi feltételrendszert.

2/A. § *  (1) Az érintett helyi önkormányzat a beruházás megvalósítása során haladéktalanul köteles a minisztert tájékoztatni az ok megjelölésével, amennyiben

a) a beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása akadályba ütközik, vagy a beruházás megvalósításának ütemezéséhez képest késik,

b) a beruházás megvalósítása határidőre nem teljesíthető, vagy annak a veszélye fennáll,

c) a beruházás megvalósítása a műszaki tartalom időközben bekövetkezett megváltozása miatt késedelmet szenvedhet, vagy annak reális veszélye felmerül.

(2) Ha az érintett helyi önkormányzat nem tesz eleget az (1) bekezdésben megjelölt kötelezettségének, a miniszter erről haladéktalanul tájékoztatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős minisztert.

(3) *  A támogató képviseletében eljáró szervezet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 79. §-a, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 193. §-a alapján köteles az általa nyilvántartott - a beruházásokkal kapcsolatos, személyes adatnak nem minősülő - adatok teljes köréről folyamatosan adatot szolgáltatni a miniszter részére.

(4) * 

(5) *  Az érintett miniszter köteles a miniszter kérésére az Európai Unió, más nemzetközi szervezet vagy a hazai költségvetés által nyújtott támogatással vagy a beruházás megvalósításával összefüggő egyéb, a rendelkezésére álló - személyes adatnak nem minősülő - adatot a miniszter részére megküldeni.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben meghatározott adatok személyes adatot nem tartalmazhatnak.

(7) A miniszter köteles az általa kezelt adatok eredeti védelmi szintjét fenntartani. Más személy vagy szervezet részére adatot nem továbbíthat.

(8) A miniszter az (1)-(5) bekezdésben meghatározott adatokat az eredeti formában, elektronikus módon vagy papír alapon tartja nyilván. A beruházással kapcsolatos adatokat a beruházás befejezését követő 1 éven belül köteles a nyilvántartásból törölni.

3. § (1) *  A miniszter az érintett miniszter, valamint más állami szervek, gazdasági szervezetek bevonásával konzultációt kezdeményezhet, szakmai segítséget nyújthat a helyi önkormányzat számára.

(2) *  Ha az 1. § szerinti kötelezettség teljesítése veszélybe kerül - különösen, ha a vállalt kötelezettség határideje eredménytelenül telt el vagy a határidőben történő teljesítés elmaradásának reális veszélye fennáll - a miniszter a helyi önkormányzattal folytatott egyeztetést követően a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel és az érintett miniszterrel együtt előterjesztést készít a Kormány részére a beruházásnak a Kormány saját hatáskörében történő megvalósításáról.

4. § *  A támogató képviseletében eljáró szervezet a miniszter kérésére az adott önkormányzati beruházás megvalósításának átvállalásával kapcsolatos állásfoglalást ad, amelyhez csatolja a Magyar Államkincstárnak az érintett beruházásra rendelkezésre álló jövőbeni fedezet mértékéről való tájékoztatását. A szennyvízberuházások vonatkozásában jelen § rendelkezései nem alkalmazandók.

5. § *  A 3. § (2) bekezdésben meghatározott előterjesztés alapján, ha a kötelezettség teljesítése érdekében szükséges a Kormány - indokolt esetben a beruházással érintett nemzetközi szervezet tájékoztatását követően - indokolással ellátott egyedi határozatban dönt a beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról. A Kormány kijelöli azt az állami szervezetet (a továbbiakban: kijelölt szervezet), amelynek gondoskodnia kell a beruházás megvalósításáról.

6. § *  (1) Az 5. §-ban meghatározott esetben a kijelölt szervezet a támogatási szerződésnek a Kormány döntésében foglaltaknak megfelelő módosítását kezdeményezi. A módosított szerződésnek tartalmaznia kell különösen * 

a) a felek közötti elszámolásra,

b) az önkormányzat tűrési kötelezettségének tartalmára,

c) a módosított támogatási szerződés bíróság előtti megtámadására

vonatkozó rendelkezéseket.

(2) *  A szerződés módosításának meghiúsulása esetén a támogató képviseletében eljáró szervezet felbontja a támogatási szerződést és új szerződés megkötését kezdeményezi a kijelölt szervezettel.

7. § E rendelet az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény hatálybalépésével egyidejűleg *  lép hatályba.

8. § *  E rendeletnek az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelettel módosított 6. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9. § *  E rendeletnek az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 30/2013. (II. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére