A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 3. § és az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a Budapest IX. kerület 38293/75 helyrajzi szám (a továbbiakban: hrsz.) alatt nyilvántartott, természetben a Budapest IX. kerület, Üllői út 129. és a Budapest IX. kerület, Könyves Kálmán körút 34-36. szám alatt található,

b) a Budapest IX. kerület 38293/15 hrsz. alatt nyilvántartott (Könyves Kálmán körút),

c) a Budapest IX. kerület 38298 hrsz. alatt nyilvántartott (Üllői út),

d) a Budapest IX. kerület 38291 hrsz. alatt nyilvántartott (Gyáli út), valamint

e) a Budapest IX. kerület 38293/33 hrsz. alatt nyilvántartott

ingatlanon megvalósuló stadion beruházással (a továbbiakban: beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

2. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

(4) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (3)-(4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a beruházás kiemelt társadalmi cél érdekében megvalósuló beruházásnak minősül.

(5) * 

(6) * 

(7) * 

3. § (1) *  A beruházás esetében a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendeletet a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2) A beruházás megvalósítása során a liftek alkalmassági nyilatkozatának megadásakor a 10 méter szintmagasságot meg nem haladó szintek forgalmát egyedileg ellenőrzött beléptetés és kártyás vezérlésű felvonók esetén nem kell figyelembe venni.

3/A. § *  A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

1. melléklet a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez * 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D
1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Az új ferencvárosi labdarúgó stadion, és a megépítéséhez kapcsolódó beruházások. A Budapest IX. kerület 38293/75 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest IX. kerület, Üllői út 129. és a Budapest IX. kerület, Könyves Kálmán körút
34-36. szám alatt található ingatlan.

A Budapest IX. kerület 38293/15 hrsz. (Könyves Kálmán körút);
a Budapest IX. kerület 38298 hrsz. (Üllői út);
a Budapest IX. kerület 38291 hrsz. (Gyáli út) alatt nyilvántartott ingatlan.

A Budapest IX. kerület 38293/33 hrsz. alatt nyilvántartott, és ott található ingatlan.
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások:
- általános építmények,
- műemléki védelem alatt álló építmények,
- építményen belül, építménybe beépített felvonók, mozgólépcsők (beleértve a mozgójárdát is)
esetében
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3. környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Pest Megyei
Kormányhivatal
4. útügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
5. építményeken kívüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezése Budapest Főváros
Kormányhivatala
6. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
8. földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei
Kormányhivatal
10. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
11. tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
12. a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
14. bányahatósági engedélyek Pest Megyei
Kormányhivatal

2. melléklet a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére