A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.III.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Korányi Projekthez kapcsolódó, a Budapest VIII. kerület 36177/1 helyrajzi számú, természetben a Korányi Sándor utca 2. szám - Üllői út 78. szám alatt található ingatlanon, illetve ezen ingatlanból esetleges telekalakítás folytán kialakított ingatlanon vagy ingatlanokon megvalósuló beruházásokkal (a továbbiakban: beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

2. § (1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (3) és (4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a beruházás kiemelt társadalmi cél érdekében megvalósuló beruházásnak minősül.

(2) * 

(3) A tervező az engedélyezési tervdokumentáció tervezése során az érintett szakhatóságokkal egyeztetni köteles, ennek megtörténtéről és tartalmáról az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 19. §-a szerinti tervezői nyilatkozatot kiegészítve, külön nyilatkozik.

3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelethez * 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D


1. * 

Beruházás
megnevezése

Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások

Eljáró
hatóság
2. Korányi Projekt Budapest VIII. kerület, Korányi S. utca 2. - Üllői út 78. 36177/1 hrsz. (Korányi Projekt, központi betegellátó épület megépítése, a KKT területén lévő klinikákat összekötő folyosó megépítése, részleges rekonstrukciók, és a hozzájuk kötelezően kapcsolódó kivitelezési munkálatok) építésügyi hatósági engedélyezési eljárások:
- általános építmények
- műemléki környezetben álló építmények
- építményen belül
- építménybe beépített felvonók, mozgólépcsők
- fürdőmedence létesítése
- fakivágási engedély
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala
3. környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
4. útügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala
5. építményeken kívüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezése Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala
6. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala
7. vízjogi hatósági eljárások illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
8. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
9. földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala
10. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
11. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
12. tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
13. a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
14. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
15. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala
16.  *  bányahatósági engedélyek Pest Megyei Kormányhivatal
17. helikopter leszálló pálya engedélyezése közlekedésért felelős miniszter
18. * 

2. melléklet a 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére