A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet

a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormánya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték Hercegszántó-Tornyiszentmiklós közötti szakasza kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

2. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § * 

4. § Ez a rendelet 2012. október 31-én lép hatályba.

5. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelethez * 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C
1. Beruházás és azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek, engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték
Hercegszántó-Tornyiszentmiklós közötti szakasza kiépítéséhez, és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások
előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati eljárás, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás illetékes megyei kormányhivatal
3. vízjogi engedély vezeték szilárdsági nyomáspróbához,
vízjogi létesítési engedély kútfúráshoz
illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
4. régészeti feltárási engedély illetékes megyei kormányhivatal
5. külső villamos energia-ellátás kiépítésére vonatkozó engedély illetékes megyei kormányhivatal
6. erdő igénybevétele és fakitermelés bejelentése illetékes megyei kormányhivatal
7. termőföld más célú hasznosítására vonatkozó engedély illetékes megyei kormányhivatal
8. bányaszolgalom alapítására irányuló engedélyezési eljárás illetékes megyei kormányhivatal
9. építésügyi hatósági engedélyezési eljárások a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre illetékes megyei kormányhivatal
10. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítésének és használatbavételének engedélyezése illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
11. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások illetékes műszaki biztonsági feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal
12. általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások illetékes megyei kormányhivatal
13. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
14. területrendezési eljárások illetékes megyei kormányhivatal
15. útügyi hatósági engedélyezési eljárások illetékes megyei kormányhivatal

2. melléklet a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére