A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között az Európai Unió és Georgia között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2010. november 22-én aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között az Európai Unió és Georgia között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2010. november 22-én aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Végrehajtási Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Végrehajtási Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

3. § A Végrehajtási Jegyzőkönyv hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV
a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között az Európai Unió és Georgia között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2010. november 22-én aláírt Megállapodás végrehajtásáról

E Végrehajtási Jegyzőkönyvben részes Felek,

Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya (a továbbiakban: együttesen Szerződő Felek, külön-külön Szerződő Fél);

azzal az óhajjal, hogy megteremtsék a szükséges feltételeket az Európai Unió és Georgia között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2010. november 22-én aláírt Megállapodás (a továbbiakban: Visszafogadási Megállapodás) végrehajtásához;

a Visszafogadási Megállapodás 19. cikke alapján;

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

Az illetékes hatóságok és kapcsolattartási pontok kijelölése

(1) A Visszafogadási Megállapodás 1. cikk k) pontjával és a 19. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Szerződő Feleknek a Visszafogadási Megállapodás végrehajtására kijelölt illetékes hatóságai (a továbbiakban: illetékes hatóságok) a következők:

- a magyar Szerződő Fél részéről:

a) A visszafogadási kérelmek fogadására és feldolgozására:

Országos Rendőr-főkapitányság

Cím: H-1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Kapcsolattartó: Idegenrendészeti Osztály

Tel.: + 36 1 443 5445

Fax: + 36 1 443 5446

E-mail: idrendo@orfk.police.hu

b) Az átszállítás iránti kérelmek fogadására és feldolgozására:

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Cím: H-1117, Budafoki u. 60.

Tel.: + 36 1 463 9126

Fax: + 36 1 463 9127

E-mail: seo@bah.b-m.hu

- a georgiai Szerződő Fél részéről:

A visszafogadási kérelmek és az átszállítás iránti kérelmek fogadására és feldolgozására:

Georgia Belügyminisztériuma

Határőr Főosztály

Kapcsolattartó pont: Nemzetközi Kapcsolatok Osztály

Cím: Kakheti highway 38th km., Tbiliszi, 0190, Georgia

Tel: + 995 322 418522

Fax: + 995 322 418522

E-mail: readmission@mia.gov.ge

(2) A Visszafogadási Megállapodás 8. cikk (3) bekezdés alapján az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatások lebonyolítására:

- a magyar Szerződő Fél részéről:

Magyarország Nagykövetsége

Tbiliszi, Georgia

Cím: 0160 Tbiliszi, 83 Lvovi Street (off Budapesht Street), Saburtalo,

Tel.: + 995 32 2239 90 08

Fax: + 995 32 2399 004

E-mail: hunembtbs@gmail.com

- a georgiai Szerződő Fél részéről:

Georgia Nagykövetsége

Budapest, Magyarország

Cím: 1125 Budapest, Virányos út 6/B.

Georgia Belügyminisztériuma

Határőr Főosztály

Kapcsolattartó pont: Nemzetközi Kapcsolatok Osztály

Cím: Kakheti highway 38th km., Tbiliszi, 0190, Georgia

Tel: + 995 322 418522

Fax: + 995 322 418522

E-mail: readmission@mia.gov.ge

(3) A Visszafogadási Megállapodás és e Jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazása érdekében az illetékes hatóságok közvetlenül együttműködnek egymással.

(4) A Szerződő Felek diplomáciai úton haladéktalanul értesítik egymást az (1) és (2) bekezdésekben felsorolt illetékes hatóságok változásáról.

(5) E Végrehajtási Jegyzőkönyv alkalmazása érdekében az (1) és (2) bekezdésekben felsorolt illetékes hatóságok az elérhetőségi adatokban bekövetkezett változásról harminc (30) napon belül közvetlenül, írásban tájékoztatják egymást.

2. cikk

Határátkelőhelyek

(1) A Visszafogadási Megállapodás 19. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Szerződő Felek határainak átlépésére elsősorban a következő határátkelőhelyeken kerülhet sor:

a) a magyar Szerződő Fél részéről:

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Tel.: + 36 1 290 3121

Fax: + 36 1 291 9748

E-mail: rri_ugyo@rri.police.hu;

b) a georgiai Szerződő Fél részéről:

Tbiliszi Nemzetközi Repülőtér

(2) Az illetékes hatóságok eseti alapon a visszafogadás lebonyolítására egyéb határátkelőhelyek használatáról is megállapodhatnak. Ezekben az esetekben az átvétel napjáról és időpontjáról, a belépés helyéről, továbbá a visszafogadásra váró személy átszállításának módjáról és körülményeiről az illetékes hatóságok minden esetben külön, írásban állapodnak meg.

(3) Az illetékes hatóságok diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatják egymást az e cikk (1) bekezdésében felsorolt határátkelőhelyekkel kapcsolatos bármilyen változásról.

3. cikk

Visszafogadás gyorsított eljárás keretében

A Visszafogadási Megállapodás 1. cikk (1) bekezdés m) pontja, 6. cikk (3) bekezdése, 10. cikk (2) bekezdés a) pontja és 19. cikk (1) bekezdés d) pontja értelmében a gyorsított eljárásra a következő eljárásrend alkalmazandó:

a) A visszafogadási kérelmet a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága faxon vagy elektronikus úton továbbítja a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságának a Visszafogadási Megállapodás 6. cikk (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül. A fax vagy e-mail továbbításáról szóló jelentés a kérelem kézhezvétele visszaigazolásának tekinthető. A visszafogadási kérelemre adott választ a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága faxon vagy elektronikus úton juttatja el a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságához a Visszafogadási Megállapodás 10. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott határidőn belül. A fax vagy e-mail továbbításáról szóló jelentés a válasz kézhezvétele visszaigazolásának tekinthető.

b) A visszavételre vonatkozó megkeresés bármilyen formában történhet (telefonon, faxon, elektronikus úton vagy szóban).

4. cikk

A visszafogadási kérelem benyújtása és az arra adott válasz

(1) A visszafogadási kérelmet a Visszafogadási Megállapodás 7. cikkével összhangban, a Visszafogadási Megállapodás 5. mellékletében meghatározottak szerint a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságának kell benyújtani a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságához elektronikus úton vagy faxon a Visszafogadási Megállapodás 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül. A fax vagy elektronikus úton továbbításáról szóló jelentés a kérelem kézhezvétele visszaigazolásának tekinthető.

(2) A visszafogadási kérelemre adott választ a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága küldi meg a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságának elektronikus úton vagy faxon a Visszafogadási Megállapodás 10. cikk (2) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőn belül. A fax vagy elektronikus úton továbbításáról szóló jelentés a kérelem kézhezvétele visszaigazolásának tekinthető.

(3) Amennyiben a megkeresett Szerződő Fél elfogadó válaszának megküldését követően új bizonyíték alapján bizonyítást nyer, hogy a visszafogadás feltételei nem állnak fenn, a megkeresett Szerződő Félnek jogában áll felhívni a megkereső Szerződő Felet a visszafogadási kérelem visszavonására. A megkereső Szerződő Félnek jogában áll a visszafogadási kérelem visszavonását megelőzően megvizsgálni az új körülményeket.

5. cikk

A visszafogadásra váró személy átadása

(1) A visszafogadásra váró személy átadására az illetékes hatóságok által írásban megállapított helyen és időben kerül sor. A megkereső Szerződő Félnek az átadás időpontját legalább három (3) munkanappal megelőzően értesíteni kell a megkeresett Szerződő Felet a következőkről: az érintett személy születési nevéről és idejéről; a személy úti okmányának számáról és érvényességi idejéről; az átadás napjáról és az átadás helyéről (határátkelőhelyről); az érintett személy speciális szükségleteit biztosító szükséges intézkedésekről; valamint a hatósági kíséretről és a biztonsági intézkedésekről szóló információról.

(2) Ha az átadás időpontját bármilyen jogi vagy gyakorlati akadály miatt megváltoztatták, a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságát a felmerülő akadályokról és jelzi az átadás újonnan kitűzött helyét és időpontját.

6. cikk

Egyéb bizonyító eszközök és dokumentumok

(1) A Visszafogadási Megállapodás 19. cikk (1) bekezdés c) pontja értelmében, ha a megkereső Szerződő Fél a Visszafogadási Megállapodás 1-4. mellékleteiben fel nem sorolt dokumentumot is fontosnak tartja a visszafogadásra váró személy állampolgárságának megállapításához, illetve a visszafogadásra váró harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy határátlépése bizonyításának megállapításához, a dokumentumot a visszafogadási kérelemmel együtt megküldheti a megkeresett Szerződő Félnek.

(2) A megkeresett Szerződő Félnek jogában áll eldönteni, hogy e cikk (1) bekezdésében említett dokumentumokat figyelembe veszi-e a visszafogadási kérelem elbírálása során. E cikk (1) bekezdésében említett dokumentumok elutasítását indokolni kell.

7. cikk

A kísérettel történő visszafogadás feltételei

A Visszafogadási Megállapodás 19. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban a Szerződő Felek a területükre kísérettel történő visszafogadás, illetve átszállítás feltételeiről a következők szerint egyeznek meg:

a) A visszafogadás vagy átszállítás során a kísérők fegyvertelenül és polgári ruházatban látják el feladatukat. A kísérők rendelkeznek a visszafogadásnak, illetve átszállításnak a megkeresett Szerződő Fél általi jóváhagyását igazoló dokumentumokkal, valamint azonosítani tudják magukat és be tudják mutatni hivatalos utasításaikat.

b) A megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságai ugyanolyan védelmet és segítséget biztosítanak a kísérőknek feladatuk ellátása során, mint a hasonló feladatok ellátására felhatalmazott saját hatósági személyei számára.

c) A kísérőknek a megkeresett Szerződő Fél jogszabályait minden körülmények között be kell tartaniuk. A kísérők hatásköre az önvédelemre korlátozódik. Mindazonáltal a megkeresett Szerződő Fél rendfenntartó erői hiányában, illetve a rendfenntartó erők támogatása céljából a kísérők bármely közvetlen és súlyos veszélyre reagálva ésszerű és arányos intézkedéshez folyamodhatnak azért, hogy megakadályozzák a visszafogadott vagy átszállított személyt abban, hogy elmeneküljön, saját magában vagy harmadik személyben sérülést, illetve vagyoni kárt okozzon.

8. cikk

Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatások lebonyolítása

A Visszafogadási Megállapodás 8. cikk (3) bekezdésével és a 19. cikk (1) bekezdés e) pontjával összhangban a Szerződő Felek az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatások lebonyolításának a következő szerinti eljárásáról állapodnak meg:

a) Ha a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága a Visszafogadási Megállapodás 1. és 2. mellékleteiben felsorolt dokumentumok egyikét sem tudja felmutatni, illetve a felmutatott dokumentumok a Visszafogadási Megállapodás 8. cikk (3) bekezdése alapján nem megfelelőek, kérelemre a megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviselete meghallgatja a visszafogadásra váró személyt annak megállapítására, hogy az rendelkezik-e a megkeresett Szerződő Fél államának állampolgárságával.

b) Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatásra vonatkozó kérelmet faxon vagy elektronikus úton lehet előterjeszteni a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságánál, és a meghallgatásra késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő négy (4) munkanapon belül kerül sor.

c) Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatásra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a visszafogadásra váró személy minden személyes adatát. A megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviselete saját területén bonyolítja le a meghallgatást. Ha a megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviselete személyes meghallgatást tart, a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságának képviselője a megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviselete beleegyezése esetén részt vehet az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatáson.

d) A megkereső Szerződő Fél gondoskodik a meghallgatásra váró személynek a megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviseletére szállítása iránt. Kivételes esetekben, a Szerződő Felek egyetértése esetén a meghallgatásra a megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviseletének területén kívül is sor kerülhet. A Szerződő Felek illetékes hatóságai minden esetben haladéktalanul, de legkésőbb a visszafogadási kérelem átvételétől számított kettő (2) napon belül kijelölik a meghallgatás helyét és idejét.

e) A meghallgatás eredményéről a megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviselete késedelem nélkül, de legkésőbb a meghallgatást követő három (3) munkanapon belül írásban tájékoztatja a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságát.

f) Amennyiben a személy nem jelenik meg a meghallgatáson, a megkereső Szerződő Fél kérelmére a visszafogadási kérelem felfüggeszthető a meghallgatás lefolytatásáig.

9. cikk

Az átszállítás lebonyolításának és támogatásának szabályai

A Visszafogadási Megállapodás 13. és a 14. cikkei alapján a Szerződő Felek az átszállítás lebonyolításának következő részletes szabályairól állapodnak meg:

a) Az átszállítási kérelmet a Visszafogadási Megállapodás 14. cikkével összhangban, a Visszafogadási Megállapodás 6. mellékletében meghatározottak szerint késedelem nélkül, de legkésőbb tizennégy (14) munkanappal a tervezett átszállítás előtt kell elküldeni faxon vagy elektronikus úton a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságának.

b) A megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága az átszállítási kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb a Visszafogadási Megállapodás 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül faxon vagy elektronikus úton válaszol, hogy hozzájárul-e az átszállításhoz, valamint az átszállítás tervezett időpontjához, a kijelölt határátkelőhelyhez, a szállítási eszközéhez és az esetleges kísérethez.

c) Ha egy meghatározott átszállítás lebonyolításában a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága szükségesnek tartja a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságainak támogatását, ezt jelzi az átszállítási kérelem formanyomtatványon. A megkeresett Szerződő Fél az átszállítási kérelemre adott válaszában nyilatkozik arról, hogy biztosítani tudja-e a kért támogatást.

d) Az átszállítandó személy kísérettel és légi úton történő átszállítása esetén az érintett őrzését és a beszállítását - a megkereső Szerződő Fél lehetséges támogatásával - a megkeresett Szerződő Fél biztosítja.

10. cikk

Nyelvhasználat

A Szerződő Felek közötti kapcsolattartás nyelve az angol, kivéve, hogy a Szerződő Felek eseti alapon másról meg nem egyeznek.

11. cikk

Költségek

A visszafogadással és átszállítással kapcsolatban a megkeresett Szerződő Félnél felmerült költségeket, amelyeket a Visszafogadási Megállapodás 15. cikke alapján a megkereső Szerződő Fél visel, a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága a nemzeti költségvetési előírásainak megfelelően a számla megküldésének ellenében a számla kézhezvételétől számított harminc (30) naptári napon belül euróban megtéríti.

12. cikk

Hatálybalépés és megszűnés

(1) E Jegyzőkönyv a Visszafogadási Megállapodás 18. cikke szerinti visszafogadási vegyes bizottságnak az 1/2011. számú visszafogadási vegyes bizottsági határozatával összhangban történő értesítését követő harmincadik (30.) napon lép hatályba. Az értesítésre haladéktalanul azt követően kerül sor, hogy a Szerződő Felek e Végrehajtási Jegyzőkönyv kötelező hatályának elismeréséhez szükséges belső jogi eljárásaik lefolytatásáról kölcsönösen értesítették egymást.

(2) A magyar Szerződő Fél a Visszafogadási Megállapodás 19. cikk (2) bekezdése értelmében e Végrehajtási Jegyzőkönyv másolatának elküldésével értesíti a visszafogadási vegyes bizottságot.

(3) E Végrehajtási Jegyzőkönyv határozatlan időre jön létre. A Végrehajtási Jegyzőkönyv a Visszafogadási Megállapodás megszűnésével egyidejűleg hatályát veszti.

(4) A Szerződő Felek e Végrehajtási Jegyzőkönyvet módosíthatják. A módosításokat diplomáciai úton, írásban kezdeményezhetik, amelyek hatálybalépésére e cikk (1) bekezdésében foglalt eljárások az irányadóak.

(5) Jelen Végrehajtási Jegyzőkönyvet bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton írásban bármikor felmondhatja. Felmondás esetén a Végrehajtási Jegyzőkönyv a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél általi kézhezvételét követő három (3) hónapot követő napon veszti hatályát.

(6) E Végrehajtási Jegyzőkönyv értelmezésével és/vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő vitákat a Szerződő Felek a visszafogadási vegyes bizottság keretein belül folytatott kétoldalú tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a viták a visszafogadási vegyes bizottság keretein belül nem rendezhetők, a Szerződő Felek diplomáciai úton rendezik azokat.

Készült Tbilisziben, 2012. november 27. napján, két eredeti példányban, magyar, georgiai és angol nyelven; mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A Végrehajtási Jegyzőkönyv eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya
részéről
Georgia Kormánya
részéről

MELLÉKLET

Hivatalos ünnep- és munkaszüneti napok a magyar Szerződő Fél részéről

a) Január 1.: Újév;

b) Március 15.: nemzeti ünnep;

c) Húsvét: húsvét vasárnap és hétfő (változó);

d) Május 1.: a munka ünnepe;

e) Pünkösd: pünkösd vasárnap és hétfő (változó);

f) Augusztus 20.: államalapító Szent István ünnepe;

g) Október 23.: nemzeti ünnep;

h) November 1.: Mindenszentek napja;

i) December 25-26.: Karácsony.

Hivatalos ünnep- és munkaszüneti napok a georgiai Szerződő Fél részéről

Georgia Alkotmánya

Georgia Munka Törvénykönyve

20. cikk: Ünnepnapok 1.

Ünnepnapok:

a) Január 1. és 2.: Újév;

b) Január 7.: Karácsony;

c) Január 19.: Vízkereszt;

d) Március 3.: anyák napja;

e) Március 8.: nemzetközi nőnap;

f) Április 9.: Grúzia függetlenségének kikiáltása, a nemzeti egység napja;

g) Húsvét: nagypéntek, nagyszombat, húsvét vasárnap és hétfő (változó)

h) Május 9.: a fasizmus legyőzésének napja;

i) Május 12.: I. Andrea napja;

j) Május 26.: függetlenség napja;

k) Augusztus 28.: Szűz Mária napja;

l) Október 14.: Svetitskhoveli Katedrális napja;

m) November 23.: Szent György napja.”

„PROTOCOL

between the Government of Hungary and the Government of Georgia on the implementation of the Agreement between the European Union and Georgia on the readmission of persons residing without authorisation, signed in Brussels on 22 November 2010

The Parties to this Protocol,

The Government of Hungary and the Government of Georgia (hereinafter referred to separately as the Contracting Party, together as the Contracting Parties),

Desiring to facilitate the implementation of the Agreement between the European Union and Georgia on the readmission of persons, signed in Brussels on 22 November 2010 (hereinafter referred to as the Readmission Agreement),

Based on Article 19 thereof,

Have agreed as follows:

Article 1

Designation of competent authorities and contact points

(1) In accordance with Article 1 para. (k) and Article 19(1) para. (a) of the Readmission Agreement, the competent authorities of the Contracting Parties (hereinafter referred to as the competent authorities) entrusted with the implementation of it are designated as follows:

- for the Hungarian Contracting Party:

a) Reception and processing of readmission applications:

National Police Headquarters

H-1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Contact point: Alien Policing Division

Tel: + 36 1 443 5445

Fax: + 36 1 443 5446

E-mail address: idrendo@orfk.police.hu

b) Reception and processing of applications for transit operations:

Office of Immigration and Nationality

Address: H-1117 Budapest, Budafoki u. 60.

Tel.: + 36 1 463 9126

Fax: + 36 1 463 9127

E-mail address: seo@bah.b-m.hu

- for the Georgian Contracting Party:

Reception and processing of readmission applications and applications for transit operations:

Ministry of Internal Affairs of Georgia

Patrol Police Department

Contact Point: International Relations Unit

Address: Kakheti highway 38th km., Tbilisi, 0190, Georgia

Tel: +995 322 418522

Fax: +995 322 418522

E-mail address: readmission@mia.gov.ge

(2) In accordance with Article 8(3) of the Readmission Agreement, the procedure for interviews of evidence regarding nationality shall be conducted by:

- For the Hungarian Contracting Party:

Embassy of Hungary

Tbilisi, Georgia

Address: 0160 Tbilisi, 83 Lvovi Street (off Budapesht Street), Saburtalo,

Tel.: +995 32 2239 90 08

Fax: +995 32 2399-004

E-mail address: hunembtbs@gmail.com

- For the Georgian Contracting Party:

Embassy of Georgia

Budapest, Hungary

Address: 1125 Budapest, Virányos út 6/B.

Ministry of Internal Affairs of Georgia

Patrol Police Department

Contact Point: International Relations Unit

Address: Kakheti highway 38th km., Tbilisi, 0190, Georgia

Tel: +995 322 418522

Fax: +995 322 418522

E-mail address: readmission@mia.gov.ge

(3) For the application of the provisions of the Readmission Agreement and this Protocol the competent authorities shall directly co-operate with each other.

(4) The Contracting Parties shall immediately notify each other through diplomatic channels of changes in the competent authorities referred to in paragraphs (1) and (2).

(5) For the application of this Protocol the competent authorities referred to in paragraphs (1) and (2) shall notify each other directly in written form of any changes in their contact data within thirty (30) days.

Article 2

Border crossing points

(1) In accordance with the Article 19 (1) para. (a) of the Readmission Agreement, the following border crossing points are primarily authorised by the Contracting Parties for the crossing of their respective borders:

a) For the Hungarian Contracting Party:

Budapest/Liszt Ferenc International Airport

Directorate of Airport Police

Tel.: +36 1 290 3121

Fax: +36 1 291 9748

E-mail: rri_ugyo@rri.police.hu

b) For the Georgian Contracting Party:

Tbilisi International Airport

(2) The competent authorities may agree on the use of other border crossing points for readmission on a case by case basis. In these cases the date, time, border crossing points and mode of the transfer of the person to be readmitted as well as the modalities of the transit shall be agreed between the competent authorities in writing in each individual case separately.

(3) The competent authorities shall immediately inform each other through diplomatic channels of any change of the border crossing points provided in paragraph 1 of this Article.

Article 3

Readmission under the accelerated procedure

In pursuance of Article 1 para. (m), Article 6(3), Article 10(2) para. (a) and Article 19(1) para. (d) of the Readmission Agreement, the following practical modalities shall apply under the accelerated procedure:

a) The readmission application shall be submitted by the competent authority of the requesting Contracting Party to the competent authority of the requested Contracting Party by fax or electronically within the time limits foreseen in Article 6(3) of the Readmission Agreement. The fax or e-mail transmission report is considered as the receipt confirmation of the application. The reply of the readmission application shall be submitted by the competent authority of the requested Contracting Party to the competent authority of the requesting Contracting Party by fax or electronically within the time limits foreseen in Article 10(2) para. (a) of the Readmission Agreement. The fax or e-mail transmission report is considered as the receipt confirmation of the reply.

b) Notification of the return could be given in any form (by telephone, fax, electronically or orally) by the competent authorities.

Article 4

Submission of the readmission application and reply thereto

(1) A readmission application as stipulated by Annex 5 of the Readmission Agreement, compiled pursuant to Article 7 of the Readmission Agreement, shall be submitted by the competent authority of the requesting Contracting Party to the competent authority of the requested Contracting Party by e-mail or fax within the time limits foreseen in Article 10(1) of the Readmission Agreement. The fax or e-mail transmission report is considered as the receipt confirmation of the application.

(2) A reply to the readmission application shall be sent by the competent authority of the requested Contracting Party to the competent authority of the requesting Contracting Party by e-mail or fax within the time limits foreseen in Article 10(2) para. (b) of the Readmission Agreement. The fax or e-mail transmission report is considered as the receipt confirmation of the application.

(3) If it is established, on the basis of new evidence, that the requirements for readmission had not been complied with, after the requested contracting party has given the positive response to readmission application, the requested Contracting Party reserves the right to address the requesting Contracting Party to revoke the readmission application. The requesting Contracting Party reserves the right to examine the new circumstances before revokes the readmission application.

Article 5

Transfer of the person to be readmitted

(1) Transfer of the person to be readmitted shall take place at the time and location agreed upon in writing by the competent authorities. The requesting Contracting Party shall notify via e-mail or fax the requested Contracting Party not later than three (3) working days prior to the date of the transfer on the following: name and date of birth of the person concerned; number and validity of his/her travel document; date and place of the transfer (border crossing point); necessary measures to ensure the special needs of the person concerned; and information about escorts and security measures to be taken.

(2) If the term of transfer was extended due to any legal or practical impediments, the competent authority of the requesting Contracting Party shall immediately notify the competent authority of the requested Contracting Party of the impediments as it occurs and shall indicate the envisaged location and time of transfer.

Article 6

Additional means and documents of evidence

(1) Pursuant to Article 19(1) para. (c) of the Readmission Agreement, if the requesting Contracting Party considers that other documents not listed in Annexes 1 to 4 to the Readmission Agreement may be important for presuming the nationality of the person to be readmitted or for testifying the crossing of the border by a third-country national or stateless person to be readmitted, such documents may be submitted to the requested Contracting Party together with the readmission application.

(2) The requested Contracting Party retains the right to decide whether the documents referred to in paragraph 1 of this Article may be taken into consideration in processing the readmission application. Justified reasons shall be given for the refusal of the documents referred to in paragraph 1 of this Article.

Article 7

Conditions for escorted returns

Pursuant to Article 19(1) para. (b) of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following conditions for the use of escorts in readmission or transit operations on their respective territories:

a) During the readmission or transit by air escorts shall perform their task unarmed and in civilian dress. They must be in possession of documents showing that the readmission or transit has been approved, and must at all times be able to prove their identity and official instructions.

b) The authorities of the requested Contracting Party shall grant the same protection and assistance to the escorts while the latter are performing their duties as they grant to their own officials who are authorised to take such action.

c) Escorts must adhere to the law of the requested Contracting Party in all circumstances. The authority of escorts accompanying a returnee or transferee is limited to self-defence. However, in the absence of any officials of the requested Contracting Party who are authorised to take the necessary action or in order to support such officials, the escorts may respond to an immediate and serious threat in a reasonable and proportionate manner to prevent the returnee or transferee from fleeing, injuring himself or third parties or causing damage to property.

Article 8

The procedure for interviews of evidence regarding nationality

In accordance with Article 8(3) and pursuant to Article 19(1) lit. (e) of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following procedure for interviews of evidence regarding nationality:

a) If the competent authority of the requesting Contracting Party is unable to present any of the documents listed in Annexes 1 to 2 to the Readmission Agreement, or if the presented documents are insufficient in accordance with Article 8 (3) of the Readmission Agreement, upon request the officials of diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party shall interview the person to be readmitted in order to establish whether he/she possesses the nationality of the State of the requested Contracting Party.

b) The request for the interview of evidence regarding nationality could be given by telephone, fax or electronically to the competent authority of the requested Contracting Party and it would be carried out without delay but at least four (4) working days following the receipt of the readmission request.

c) The request for the interview of evidence shall also contain all the personal data of the person to be readmitted. If the competent diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party takes an audience the representative of the competent authority of the requesting Contracting Party could participate in the interview of evidence regarding nationality with the consent of the diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party.

d) The requesting Contracting Party shall provide the transportation for the person to be interviewed to the diplomatic mission or consular office of the State of the requested Contracting Party. In exceptional cases, upon agreement between the Contracting Parties, the interview can be held outside the diplomatic mission or consular office of the State of the requested Contracting Party. The competent authorities of the Contracting Parties shall specify the time and place for the interview in each particular case without delay but at least two (2) working days following the receipt of the readmission request.

e) The competent authority of the requested Contracting Party shall inform the competent authority of the requesting Contracting Party on the result of the interview without delay but at least three (3) working days following the interview.

f) If the person did not appear for the interview, the application for readmission may be suspended upon a request from the requesting Contracting Party until the interview is held.

Article 9

Modalities and support for transit operations

In accordance with Articles 13 and 14 of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following practical modalities for the conduction of transit operations:

a) A transit application, as stipulated by Annex 6 of the Readmission Agreement, compiled pursuant to Article 14 of the Readmission Agreement, shall be submitted without delay but at least fourteen (14) calendar days before the planned transit by fax or electronically to the competent authority of the requested Contracting Party.

b) The competent authority of the requested Contracting Party shall reply without delay but at least within the time limit foreseen in Article 14 (2) of the Readmission Agreement following the receipt of the transit application, by fax or electronically, stating whether it consents to the transit and the time for which it has been scheduled, the designated border crossing point, the transport method and the use of escorts.

c) If the requesting Contracting Party deems it necessary to have the support of the authorities of the requested Contracting Party for a particular transit operation, it shall mention this on the transit application form. In its reply to the transit application, the requested Contracting Party shall state whether it can provide the requested support.

d) If the transferee travels by air and under escort, guarding and embarkation shall be effected under the authority of the requested Contracting Party, and in so far as possible with the support of requesting Contracting Party.

Article 10

Language in communication

The Contracting Parties shall communicate with one another in the English language unless they agree otherwise on a case-by-case basis.

Article 11

Costs

All costs incurred by the requested Contracting Party in connection with readmission and transit which are to be borne by the requesting Contracting Party in accordance with Article 15 of the Readmission Agreement shall be reimbursed by the competent authority of the requesting Contracting Party in accordance with its domestic budgetary requirements upon submission of an invoice in Euro within 30 days from receipt of the invoice.

Article 12

Entry into force and termination

(1) This Protocol shall enter into force on the thirtieth (30th) day following the date when the joint readmission committee, referred to in Article 18 of the Readmission Agreement, has been notified in accordance with the Decision 1/2011 of the Joint Readmission Committee. This notification shall take place immediately after the Contracting Parties have notified each other on the completion of the internal legal procedures required for the expression of their consent to be bound by the Protocol.

(2) The Hungarian Contracting Party shall, in accordance with the Article 19(2) of the Readmission Agreement, notify the joint readmission committee by submitting a copy of this Protocol.

(3) This Protocol is concluded for an indefinite period of time. The Protocol shall cease to apply at the same time as the Readmission Agreement.

(4) This Protocol may be amended by the Contracting Parties. Such an amendment shall be initiated in writing through diplomatic channels and shall enter into force according to the procedures described in paragraph (1) of this Article.

(5) This Protocol may be denounced in any moment via diplomatic channels in a written form. In such a case it will cease to be in force three (3) month upon reception of the denunciation.

(6) Any disputes which may arise in connection with the interpretation and/or application of this Protocol shall be settled by means of consultations between the Contracting Parties within the joint readmission committee. In cases when disputes cannot be settled in the framework of the joint readmission committee, they shall be settled by the Contracting Parties through diplomatic channels.

Done at Tbilisi, on 27th November 2012, in two original copies, each in Hungarian, Georgian and English languages; all texts are equally authentic. In case of differences in the interpretation of the Protocol, the English text shall prevail.

For the Government of Hungary For the Government of Georgia

ANNEX

Official Holidays for Hungarian Contracting Party

a) 1 January - New Year holiday

b) 15 March - National Day

c) Easter Holidays - Easter Sunday and Easter Monday (moveable)

d) 1 May - Labour Day

e) Pentecost Holidays - Pentecost Sunday and Pentecost Monday (moveable)

f) 20 August - Saint Stephen’s Day

g) 23 October - National Day

h) 1 November - All Saints Day

i) 25-26 December - Christmas

Official Holidays for Georgian Contracting Party

Organic Law of Georgia

Labor Code of Georgia

Article 20. Holidays

1. Holidays are:

a) January 1 and 2 - New Year holidays

b) January 7 - Christmas Day

c) January 19 - Baptism Day of our Lord Jesus Christ

d) March 3 - Mother’s day

e) March 8 - International Day of Women

f) April 9 - Declaration of Independence of Georgia, Day of National Unity

g) Easter Holidays - Eastern Orthodox Good Friday, Great Saturday, Easter Sunday and Easter Monday of Bright Week (moveable)

h) May 9 - Day of Victory over Fascism

i) May 12 - Saint Andrea the First Day

j) May 26 - Independence Day

k) August 28 - Saint Mary’s Day

l) October 14 - Day of Svetitskhoveli Cathedral

m) November 23 - Saint George’s Day”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Végrehajtási Jegyzőkönyv 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Végrehajtási Jegyzőkönyv, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére