A jogszabály mai napon ( 2020.09.27. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.VII.16. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  (1) A Kormány az építési termék, építményszerkezet, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, tűzoltó-technikai termék (a továbbiakban együtt: termék) tűzvédelemmel, valamint nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése során keletkező szén-monoxid érzékelésére szolgáló berendezéssel (a továbbiakban: szén-monoxid-érzékelő) kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szervként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: BM OKF) jelöli ki.

(2) A Kormány a termékek tűzvédelemmel, valamint a szén-monoxid-érzékelőkkel összefüggő piacfelügyeleti hatósági feladatokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzések lefolytatására - a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok kivételével - a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki.

2. § (1) *  A BM OKF és a katasztrófavédelmi kirendeltség ellenőrzi a forgalomba hozott, forgalmazott,

a) beépítésre kerülő vagy beépített termék tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek

b) felszerelt szén-monoxid-érzékelő műszaki előírásoknak

való megfelelőségét

(2) A BM OKF és a katasztrófavédelmi kirendeltség piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét e rendelet, a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény, valamint egyéb jogszabályok alapján gyakorolja.

3. § (1) A BM OKF a bírság kiszabása során az eset összes körülményét figyelembe veszi, különösen

a) a jogsértéssel érintett felhasználók, fogyasztók számát,

b) a jogsértéssel érintett felhasználók, fogyasztók érdekei sérelmének körét,

c) a jogsértő állapot időtartamát,

d) a jogsértő magatartás kiterjedtségét és ismételt tanúsítását,

e) a jogsértéssel elért előnyöket,

f) a forgalmazás módját,

g) a jogsértéssel érintett termékről szóló tájékoztatók, leírások tartalmát,

h) *  a megfelelőségigazolás, teljesítménynyilatkozat, vagy a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány tartalmát,

i) a jogsértéssel érintett termék árát,

j) a jogsértéssel érintett termékből gyártott, forgalomba hozott, forgalmazott, betervezett, beépített vagy felhasznált mennyiséget,

k) a jogsértéssel érintett termék műszaki specifikációknak való megfelelőségét, és

l) a termék potenciális környezetkárosító hatását.

(2) *  A bírságot a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a határozatban megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára kell befizetni.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

5. § * 

6. § (1) Ez a rendelet a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvénnyel, a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvénnyel és az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelettel együtt az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk (2)-(3) bekezdésének, 7. cikkének és a 16. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvénnyel és a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvénnyel együtt a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikk (1) és (3) bekezdésének, 18. cikk (3)-(4) bekezdésének, és a 19. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.


  Vissza az oldal tetejére