A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól

A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 6. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kormánytisztviselőnek, illetve pénzügyőrnek az nevezhető ki, aki rendelkezik - a (2) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a munkakör ellátásához szükséges, az 1. mellékletben a munkaterületre, illetve ennek hiányában a munkakörcsoportra meghatározott képesítések valamelyikével.

(1a) *  A NAV-nál kormánytisztviselőnek, illetve pénzügyőrnek az is kinevezhető, aki olyan mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel rendelkezik, amely tekintetében az 1. mellékletben a munkaterületre, illetve ennek hiányában a munkakörcsoportra meghatározott alapképzési szakon megszerzett szakképzettség teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a mesterképzésbe történő belépésnél.

(2) Az 1. melléklet alkalmazásában az abban nevesített valamely szakképzettségnek, szakképesítésnek tartalmilag megfeleltethető szakképzettséggel, szakképesítéssel, végzettséggel rendelkezőket képesítettnek kell tekinteni.

(3) *  Az 1. melléklet alkalmazásában

a) *  felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség:

aa) a jogász szakképzettség,

ab) az igazságügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

ac) a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség;

b) felsőoktatásban szerzett rendészeti szakképzettség:

ba) a bűnügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

bb) a rendészeti igazgatási alapképzési szakon biztonsági, határrendészeti, igazgatásrendészeti, vám- és jövedéki igazgatási szakirányon szerzett szakképzettség;

c) felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség:

ca) az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

cb) a gazdaságelemzés alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

cc) a közszolgálati alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

cd) a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

ce) a pénzügy és számvitel alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

cf) a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon szerzett szakképzettség;

d) középfokú végzettség az érettségi végzettség.

1/A. § *  A kormánytisztviselők esetében az államtudományi és közigazgatási felsőoktatás szakjain szerzett szakképzettséget minden munkakörcsoportban el kell fogadni megfelelő képesítésként, kivéve, ha az állami adó- és vámhatóság vezetője meghatározott munkakörcsoportban ezt kizárja.

2. § A munkáltató alkalmazási feltételként együttesen, illetve külön-külön további szakképesítést, szakmai vagy közigazgatási gyakorlatot, továbbá idegen nyelv ismeretet is előírhat.

3. § *  Az 1. melléklet szerinti képesítési előírások alól felmentést kivételesen indokolt esetben, a NAV alapfeladatainak biztosítása érdekében az állami adó- és vámhatóság vezetője adhat.

4. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

5. § A 2012. december 31-én a NAV állományába tartozó kormánytisztviselőt, illetve pénzügyőrt a betöltött munkaköre ellátására képesítettnek kell tekinteni.

6. § *  Az a kormánytisztviselő, illetve pénzügyőr, aki 2015. december 31-én a NAV állományába tartozik, és olyan munkakört tölt be, ami 2016. január 1-jével e kormányrendelet alapján megszűnik, munkakörcsoportján belül az új munkaköre ellátására képesítettnek kell tekinteni.

7. § *  Azt a kormánytisztviselőt, illetve pénzügyőrt, aki 2016. december 31-én a NAV állományába tartozik, és a 2016. december 31-én hatályos szabályok alapján munkaköre ellátására képesítettnek minősül, a 2017. január 1-jén betöltött munkaköre vonatkozásában képesítettnek kell tekinteni.

1. melléklet a 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez * 

Képesítési előírások

1. Adóügyi munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, gazdasági mérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki, ingatlan-nyilvántartási szervező, nemzetbiztonsági szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, vagy pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő, vagy társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági végzettség;

középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy közszolgálati ügyintéző, ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő, statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés.

2. Bűnügyi munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is), nemzetbiztonsági, biztonság- és védelempolitikai szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, vagy pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség

pénzügyi információs munkaterületen: középfokú közgazdasági végzettség vagy középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés.

3. Ellenőrzési munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, gazdasági mérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, műszaki menedzseri, matematikusi, alkalmazott matematikusi szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői vagy mechatronikai technikusi vagy társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó szakképesítés;

belső ellenőrzési feladatok munkaterületen: a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben meghatározott végzettségek;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági végzettség vagy középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, közszolgálati ügyintéző szakképesítés.

4. Hatósági, jogi, igazgatási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, nemzetközi kapcsolatok szakértői, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, emberi erőforrások, andragógiai (művelődésszervező), levéltáros szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/ vámszakértői, vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint ügyvitelszervezői, kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember szakképesítés, könyvelés és adózás szakterületen szerzett vagy titkársági és irodai munka tanulmányi területen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés,

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági, informatikai, ügyviteli végzettség középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy titkársági és irodai munka tanulmányi területen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés, vagy Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL) vagy segédlevéltárosi vagy ügykezelői szakképesítés.

5. Tervezési, elemzési munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági, informatikai végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés.

6. Vám- és pénzügyőri munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, biztonság- és védelempolitikai, honvédelmi és katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, anyagmérnöki, szőlész-borász mérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, gépészmérnöki, fizikusi, biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, matematikusi szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség;

Analitikai feladatok munkaterületen: középfokú vegyészi végzettség; középfokú végzettség, valamint mérnökasszisztensi, vagy vegyipari szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

7. Végrehajtási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, gazdasági mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzseri szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő, vagy társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy közszolgálati ügyintéző, ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés.

8. Beruházási, ellátási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, anyagmérnöki, faipari mérnöki, építőmérnöki, könnyűipari mérnöki, logisztikai mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki, energetikai mérnöki, műszaki menedzseri, logisztikai menedzseri szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű, vagy építési műszaki ellenőri szakképesítés;

Közbeszerzési feladatok munkaterületen: a fent meghatározottakon túl közbeszerzési referensi szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági, épületgépészeti, építőipari, villamosipari, elektronikai, bőrdíszműves végzettség;

ruhaipari technikusi végzettség;

középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás vagy építőipari szakterületen szerzett legalább középfokú szakképesítés.

9. Biztonsági munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, rendészeti, nemzetbiztonsági, honvédelmi és katonai, informatikai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonság- és védelempolitikai, villamosmérnöki, építőmérnöki szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint munkavédelmi technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói szakképesítés

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség, valamint munkavédelmi technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói, biztonságszervezői szakképesítés, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés.

10. Humánigazgatási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, emberi erőforrások, andragógiai (személyügyi szervező vagy munkavállalási tanácsadó szakirány) szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett, vagy munkaügyi, személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább emelt szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett, vagy munkaügyi, személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés

11. Pénzügyi, számviteli munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint társadalombiztosítási vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint társadalombiztosítási, vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés.

12. Egyéb munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

Kommunikációs feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, kommunikáció és médiatudományi szakképzettség, film- és videoművészeti vagy multimédia képzési ágban szerzett, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, rajz- és vizuális kommunikáció szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy grafikusi vagy kiadványszerkesztői szakképesítés;

Nemzetközi kapcsolatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási, nemzetközi kapcsolatok szakértő, nemzetközi igazgatási szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás területen szerzett tanári szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett szakfordító és tolmács szakképzettség;

Különös hatáskörbe tartozó feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés; Tanácsadói feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés;

Szabálytalansági koordinációs munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási, nemzetközi igazgatási, igazgatásszervezői szakképzettség;

b) A II. besorolási osztályban:

Nemzetközi kapcsolatok munkaterületen: középfokú közgazdasági végzettség, középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy protokoll ügyintézői szakképesítés, utazásügyintézői részszakképesítés.

13. Informatikai munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári szakképzettség, felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés

14. Egészségügyi munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett egészségtudományi szakképzettség, pszichológiai, általános orvosi, fogorvosi, valamint az adott szakterületnek megfelelő szakorvosi szakképzettség;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú egészségügyi végzettség; középfokú végzettség, valamint egészségügyi szakterületen szerzett szakképesítés, vagy pszichológiai szakterületen szerzett emelt szintű akkreditált szakképesítés

15. Kulturális, üdültetési munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, andragógiai, informatikus könyvtárosi, kommunikáció és médiatudományi, turizmus-vendéglátási, kereskedelem és marketing, sportszervezői, rekreáció-szervezési és egészségfejlesztési, levéltári, régészeti, történeti muzeológiai, zeneművészeti szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint vendéglátó-üzletvezetői vagy vendéglátásszervező-vendéglősi, kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari, zeneművészeti végzettség, középfokú végzettség, valamint vendéglátó-üzletvezetői vagy vendéglátásszervező-vendéglősi vagy élelmezésvezetői, vagy élelmezési menedzseri vagy vendéglátó és idegenforgalmi menedzseri, vagy szállodai portás-recepciósi vagy segédkönyvtárosi, vagy segédlevéltárosi és ügykezelői, vagy sportszervezői vagy kiadványszerkesztői vagy műtárgyvédelmi munkatársi vagy múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői vagy műtárgyvédelmi asszisztensi szakképesítés.

16. Képzési, oktatási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, emberi erőforrások, andragógiai, pedagógiai, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, pedagógus, modern filológia képzési ágban szerzett szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás területen szerzett tanári szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett vámigazgatás-szervezői szakképzettség, felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági végzettség, középfokú végezettség, valamint munkaügyi vagy oktatásszervezői vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés.

17. Szakmai értékelő, elemző munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, gazdasági mérnöki, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vám szaktanácsadói vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség, felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés


  Vissza az oldal tetejére