A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól

A Kormány az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (29) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  Az állami adóhatóság elektronikus úton hivatalból átadja a központi nyugdíjbiztosítási szerv részére az adózás rendjéről szóló 2017. év CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 50. §-a szerint bevallott, magánszemélyekre vonatkozó, a foglalkoztatók által bevallott adatokkal megegyező adatok közül: * 

a) *  a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló a 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 44. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét, székhelyét és adóazonosító számát, jogelődjének adóazonosító számát,

b) *  a magánszemély természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét,

c) *  a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, valamint a magánszemély nyugdíjas státuszát, a gyermekgondozási díj (a továbbiakban: gyed) és a gyermekgondozást segítő ellátás (a továbbiakban: gyes) folyósítása melletti munkavégzés tényét, és azt az adatot, hogy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, továbbá az arányos szolgálati idő számításának szükségességét,

d) * 

e) *  a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelemre vonatkozó adatot, a nyugdíjjárulék-köteles jutalom összegét, a levont nyugdíjjárulék összegét, és a levonás elmaradásának okát, valamint családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,

f) * 

g) a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartamát, amelyre tekintettel a tárgyhónapban járulékalapot képező jövedelem kifizetésére került sor, és az ezen időtartamra vonatkozó levont természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék alapját és összegét,

h) *  a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápolási díj, munkanélküli-ellátás folyósításának időtartamát, az ellátás összegét és az abból levont nyugdíjjárulék összegét és a levonás elmaradásának okát, valamint családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,

i) a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,

j) *  a foglalkozás FEOR számát, a heti munkaidő tartamát,

k) az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének idejét (munkaórában),

l) a társas vállalkozóként biztosított, egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja Tbj. 31. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,

m) a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vállalkozó Tbj. 31. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,

n) *  az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér és közteher - a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér és közteher együttes - összegét, és a foglalkoztatás napját (napjait) személyenként, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései szerinti foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben,

o) a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék alapját és összegét.

2. § *  Az állami adóhatóság átadja az egészségbiztosítási szerv részére az Art. 50. §-a szerint bevallott adatok közül:

a) *  a Tbj. 44. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét, székhelyét, és adóazonosító számát, valamint annak tényét, hogy rendelkezik-e telephellyel,

b) a munkáltató, kifizető jogelődjének adóazonosító számát,

c) *  a magánszemély természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, adóazonosító jelét,

d) a magánszemély társadalombiztosítási azonosító jelét,

e) *  a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, valamint a magánszemély nyugdíjas státuszát, gyed vagy gyes folyósítása melletti munkavégzés tényét, és azt az adatot, hogy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, továbbá az arányos szolgálati idő naptári napjainak számát,

f) * 

g) *  a magánszemély által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerő-piaci járulék alapját, a levont (befizetett) természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerő-piaci járulék összegét, a levonás elmaradásának okát, valamint családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,

h) * 

i) a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartamát, amelyre tekintettel a tárgyhónapban járulékalapot képező jövedelem kifizetésére került sor, és az ezen időtartamra vonatkozó levont természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék alapját és összegét,

j) a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,

k) *  a foglalkozás Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszer (a továbbiakban: FEOR) számát, a heti munkaidő tartamát,

l) az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének idejét (munkaórában),

m) a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapját és összegét,

n) a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) szerinti START-, START PLUSZ-, START EXTRA, START BÓNUSZ, valamint Rehabilitációs kártyával rendelkező személy után, valamint a Karrier Híd programban résztvevő személy után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított szociális hozzájárulási adó alapját és összegét, továbbá az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Eat.) szerint meghatározott szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény alapját és összegét, valamint a külön jogszabály szerint gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló és az ő gyermekgondozási szabadságának időtartama alatt munkakörében foglalkoztatott vagy gyermekgondozási szabadságának lejártát követően a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részmunkaidős foglalkoztatása után a foglalkoztató által igénybevett szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény összegét,

o) a társas vállalkozóként biztosított, egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja Tbj. 31. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,

p) a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vállalkozó Tbj. 31. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,

q) *  az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér és közteher - a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér és közteher együttes - összegét, és a foglalkoztatás napját (napjait) személyenként, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései szerinti foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben.

2/A. § *  Az állami adóhatóság átadja a rehabilitációs hatóság részére - a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai folyósításának, a részükre nyújtott rehabilitációs szolgáltatások biztosításának és azokhoz kapcsolódó megszüntetési ok fennállásának vizsgálata céljából - az Art. 50. §-a szerint bevallott adatok közül:

a) a Tbj. 44. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét, székhelyét és adóazonosító számát,

b) a munkáltató, kifizető jogelődjének adóazonosító számát,

c) azon magánszemély természetes személyazonosító adatait (ideértve a titulust is), nemét, állampolgárságát, adóazonosító jelét, aki rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül,

d) a magánszemély társadalombiztosítási azonosító jelét,

e) a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, valamint a magánszemély nyugdíjas státuszát,

f) a pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem összegére vonatkozó adatot, a levont pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét és a levonás elmaradásának okát,

g) a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,

h) a foglalkozás FEOR számát, a heti munkaidő tartamát,

i) az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér és közteher - a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér és közteher együttes - összegét, és a foglalkoztatás napját (napjait) személyenként, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései szerinti foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben.

3 * . § Az állami adóhatóság átadja az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az Art. 50. §-a szerint bevallott adatok közül:

a) a Tbj. 44. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét, székhelyét és adóazonosító számát,

b) a munkáltató, kifizető jogelődjének adóazonosító számát,

c) *  a magánszemély természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, adóazonosító jelét,

d) a magánszemély társadalombiztosítási azonosító jelét,

e) *  a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségét, jogcímének kódját, valamint a magánszemély nyugdíjas státuszát, gyed vagy gyes folyósítása melletti munkavégzés tényét, és azt, hogy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, továbbá az arányos szolgálati idő naptári napjainak számát,

f) *  a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelmet, a nyugdíjjárulék-köteles jutalom összegét, a levont nyugdíjjárulék összegét és a levonás elmaradásának okát, valamint családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,

g) *  a magánszemély által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerő-piaci járulék alapját, levont összegét és a levonás elmaradásának okát, valamint családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,

h) * 

i) a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,

j) *  a foglalkozás FEOR számát, a heti munkaidő tartamát,

k) a Pftv. szerinti START-, START PLUSZ-, START EXTRA, START BÓNUSZ, valamint Rehabilitációs kártyával rendelkező személy után, valamint a Karrier Híd programban résztvevő személy után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított szociális hozzájárulási adó alapját és összegét, továbbá az Eat. szerint meghatározott szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény alapját és összegét, valamint a külön jogszabály szerint gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló és az ő gyermekgondozási szabadságának időtartama alatt munkakörében foglalkoztatott vagy gyermekgondozási szabadságának lejártát követően a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részmunkaidős foglalkoztatása után a foglalkoztató által igénybevett szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény összegét,

l) *  az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér és közteher - a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér és közteher együttes - összegét, és a foglalkoztatás napját (napjait) személyenként, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései szerinti foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben,

m) *  a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék alapját és levont összegét.

4. § *  Az állami adóhatóság elektronikus úton hivatalból átadja a központi nyugdíjbiztosítási szerv és az egészségbiztosítási szerv részére kisadózó vállalkozásonként - a kisadózó vállalkozás elnevezésének és adószámának megjelölésével - a főállású kisadózó biztosítotti jogállásának és a biztosítás szünetelésének időtartamára, valamint az ellátások alapjára vonatkozó adatot a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentések adattartalma alapján.

5. § (1) *  Az állami adóhatóság az 1-3. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének havonta, az Art. 50. §-a szerinti bevallás benyújtására előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig tesz eleget.

(2) Az állami adóhatóság a 4. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének havonta, a Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentés benyújtására előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig tesz eleget, amennyiben az adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatot az állami adóhatósághoz a tárgyhónapban jelentették be.

(3) *  Az állami adóhatóság az egészségbiztosítási szerv részére a biztosítotti nyilvántartás vezetése érdekében haladéktalanul elektronikus úton - a kisadózó vállalkozás elnevezésének és adószámának megjelölésével - átadja a kisadózó vállalkozások Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentéseinek adattartalma alapján

a) a főállású kisadózó természetes személyazonosító adatait, és társadalombiztosítási azonosító jelét,

b) az arra vonatkozó tényadatot, hogy

ba) a kisadózó magánszemély biztosítása a kisadózókénti bejelentéssel jön létre, és

bb) a kisadózó adóalanyisága megszűnt, illetve

c) az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének kezdetére és végére vonatkozó adatot.

6. § (1) *  Az Art. 50. §-a szerinti bevallás kijavítása, önellenőrzéssel történő helyesbítése esetén az állami adóhatóság az 1-3. § alapján teljesített adatszolgáltatást a kijavítás vagy az önellenőrzés benyújtásának időpontját követő hónap utolsó napjáig a kijavított, önellenőrzött adatokkal - a teljesített adatszolgáltatás azonosítására alkalmas módon - ismételten teljesíti.

(2) *  Az Art. 50. §-a szerinti bevallás ellenőrzése esetén az állami adóhatóság az 1-3. § alapján teljesített adatszolgáltatást az ellenőrzést követő hatósági eljárásban hozott határozat jogerőre emelkedésének időpontját követő hónap utolsó napjáig a határozatban megállapított adatokkal - a teljesített adatszolgáltatás azonosítására alkalmas módon - ismételten teljesíti, ha a megállapítás a korábban teljesített adatszolgáltatás adatait érinti.

(3) A Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentés kijavítása vagy változása esetén az állami adóhatóság a 4. § alapján teljesített adatszolgáltatást a kijavítás, változásbejelentés benyújtásának időpontját követő hónap utolsó napjáig a kijavítással, változásbejelentéssel érintett adatokkal - a teljesített adatszolgáltatás azonosítására alkalmas módon - ismételten teljesíti.

(4) A Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentés, kijavítás, változásbejelentés ellenőrzése esetén az állami adóhatóság a 4. § alapján teljesített adatszolgáltatást az ellenőrzést követő hatósági eljárásban hozott határozat jogerőre emelkedésének időpontját követő hónap utolsó napjáig a határozatban megállapított adatokkal - a teljesített adatszolgáltatás azonosítására alkalmas módon - ismételten teljesíti, ha a megállapítás a korábban teljesített adatszolgáltatás adatait érinti.

7. § (1) *  Az állami adóhatóság 2013. február 28-ig megállapodásokat köt szervenként a központi nyugdíjbiztosítási szervvel, az egészségbiztosítási szervvel, a rehabilitációs hatósággal, az állami foglalkoztatási szervvel és a munkaügyi hatósággal az adatátadás formájáról, formátumáról, az adatok fogadásáról, az átadásra kerülő adatállományok minőségéről, az adatvizsgálat során alkalmazandó minőségi paraméterek meghatározásáról.

(2) *  Az érintett felek az (1) bekezdés szerinti megállapodást kötelesek felülvizsgálni, szükség esetén módosítani.

8. § *  A 2. § és a 2/A. § szerinti adatszolgáltatást az állami adóhatóság elektronikus úton teljesíti.

9. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

10. § *  Az adóhatóság a 2015. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó, a 2014. december 31-én hatályos 1. § d) és j) pontja, 2. § f) és k) pontja, valamint 3. § j) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a 2014. december 31-én hatályos rendelkezések szerint teljesíti.

11. § *  Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.


  Vissza az oldal tetejére