A jogszabály mai napon ( 2023.12.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának nyomtatott kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A CompLex termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának nyomtatott kiadása. © Európai Unió, 1998-2012, http://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2012. október 15-i 2012/642/KKBP HATÁROZATA

a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1) A Tanács először a 2004/661KKBP közös fellépéssel *  fogadott el korlátozó intézkedéseket Fehéroroszország ellen. Ezt követően is rendszeresen hangot adott afelett érzett komoly aggodalmának, hogy Fehéroroszországban nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, a demokrácia és a jogállamiság elveit, valamint hogy a politikai foglyok nem kapták vissza szabadságukat vagy nem került sor rehabilitálásukra, és emiatt meghosszabbította ezeket az intézkedéseket és kiterjesztette hatályukat.

(2) A Tanács 2010. október 25-én elfogadta a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP határozatot * .

(3) Egyes konkrét aggályok következtében korlátozó intézkedések kerültek bevezetésre azon személyek ellen, akik a Pourgourides-jelentés szerint 1999-2000-ben kulcsfontosságú szerepet játszottak négy ismert személy eddig megoldatlan eltűnésében Fehéroroszországban és az ügy későbbi eltussolásában, továbbá akik elmulasztottak független vizsgálatot vagy bírósági eljárást indítani az eltűnések ügyében.

(4) Intézkedések bevezetésére került sor azok ellen is, akik felelősek voltak a 2004. október 17-i fehérorosz választások és népszavazás során elkövetett csalásokért, valamint a nemzetközi választási normák megsértéséért a 2006. március 19-i és a 2010. december 19-i fehérorosz elnökválasztások során, továbbá azok ellen, akiket felelősség terhel az emberi jogok súlyos megsértéséért és a békés tüntetések erőszakos leveréséért az említett választásokat és a népszavazást követően.

(5) Különlegesen nagy felelősség terheli azokat a tisztviselőket, akik közvetlenül részt vettek az elnökválasztások és a népszavazás során elkövetett csalásokban, vagy akik ezekért a csalásokért felelősek, továbbá azokat, akik felelősek a következőkért: a meghamisított információk terjesztésének megszervezése és kivitelezése az állami irányítású médiában; a fegyvertelen és békés tüntetők elleni túlzó és indokolatlan erőszakos fellépés; a folyamatos és politikai indíttatású közigazgatási és büntetőjogi szankciók végrehajtása a fehérorosz civil társadalom, demokratikus ellenzék, nem kormányzati szervezetek és szabad média képviselőinek népes csoportjai ellen; a nemzetközi emberi jogi normák és a Fehérorosz Köztársaság jogszabályainak szisztematikus és összehangolt megsértése az igazságszolgáltatásban, valamint a fogvatartottak jogi képviselői és más személyek ellen irányuló kényszerítő és megfélemlítést célzó módszerek alkalmazása.

(6) Ezen túlmenően, a helyzet súlyosságára tekintettel intézkedéseket kell foganatosítani a Fehéroroszországban vezető pozícióban lévő személyek ellen is, továbbá a Lukasenko-rezsimből hasznot húzó, vagy azt támogató személyek és szervezetek ellen, mindenekelőtt pedig a rezsimnek pénzügyi vagy anyagi támogatást nyújtó személyek és szervezetek ellen.

(7) Ezen intézkedéseket hatékonyságuk biztosítása érdekében olyan szervezetekre is alkalmazni kell, amelyek olyan természetes vagy jogi személyek tulajdonában vannak, vagy irányítása alatt állnak, akik vagy amelyek felelősek az emberi jogok súlyos megsértéséért vagy a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, illetve akik vagy amelyek tevékenysége egyéb módon komolyan aláássa a demokráciát és a jogállamiságot Fehéroroszországban, illetve akik vagy amelyek a Lukasenko-rezsimből hasznot húznak vagy azt támogatják.

(8) Tekintve, hogy a legutóbbi, 2012. szeptember 23-i választások sem bizonyultak összeegyeztethetőnek a nemzetközi normákkal - mindenekelőtt az EBESZ Emberi Jogok és Demokratikus Szervezetek Intézménye által végzett választási megfigyelő misszió előzetes megállapításai szerint -, és a helyzet a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság kapcsán nem javult, a Tanács fenntartja a fehéroroszországi helyzettel kapcsolatos komoly aggodalmait.

(9) A 2010/639/KKBP határozat felülvizsgálata alapján a korlátozó intézkedéseket 2013. október 31-ig meg kell hosszabbítani.

(10) Az egyértelműség érdekében a 2010/639/KKBP határozattal hozott intézkedéseket egyetlen jogi eszközbe kell beépíteni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről, vagy a tagállamok lobogója alatt közlekedő hajót vagy légi járművet használva tilos fegyvereket és bármely egyéb hadianyagot értékesíteni, szolgáltatni, átadni vagy exportálni Fehéroroszország számára, ideértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és a felsoroltak pótalkatrészeit, valamint a belső elnyomás céljára alkalmas felszereléseket, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e vagy sem.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely fehérorosz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Fehéroroszországban való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett eszközökhöz vagy azok rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítséget, közvetítői szolgáltatást vagy egyéb szolgáltatást nyújtani;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely fehérorosz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Fehéroroszországban való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett eszközökkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen az említett eszközök értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatás és egyéb szolgáltatás nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást;

c) tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyek célja vagy hatása az a) és a b) pontban említett tilalmak megkerülése.

1a. cikk * 

(1) E határozat 1. cikkének sérelme nélkül, tilos a 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  I. mellékletében felsorolt tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik, valamint az e határozat VI. mellékletében felsorolt tűzfegyverek és egyéb fegyverek - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy exportja bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet biztosítani vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez, továbbá e termékek rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódik; vagy

b) közvetlenül vagy közvetve bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi támogatást biztosítani az ilyen termékek eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy exportjához, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

2. cikk

(1) Az 1. cikk nem alkalmazandó a következőkre:

a) a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokat szolgáló, vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) és az Unió intézményépítő programjaihoz vagy az EU és az ENSZ válságkezelési műveleteihez szánt, halált nem okozó katonai felszerelések, illetve belső elnyomás céljára alkalmas felszerelések értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére;

b) a kizárólag az Európai Unió és tagállamai Fehéroroszországban tartózkodó személyzetének védelmét szolgáló, ballisztikai védelmet nyújtó anyagokkal gyártott vagy ellátott nem harci járművek értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére;

c) az említett felszerelésekkel vagy az említett programokkal és műveletekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás, közvetítői szolgáltatás és egyéb szolgáltatás;

d) az említett felszerelésekkel vagy az említett programokkal és műveletekkel kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtására, feltéve, hogy az ilyen kivitelt és segítségnyújtást az érintett illetékes hatóság előzetesen jóváhagyta.

(2) Az 1. cikk rendelkezései nem vonatkoznak az olyan védőruházatra - ideértve a golyóálló mellényeket és a katonai sisakokat is -, amelyeket az ENSZ, az Unió vagy annak tagállamai személyzetének tagjai, a média képviselői, valamint a humanitárius és a fejlesztési szervezetek munkatársai és az őket kísérő személyzet kizárólag személyes használatra, átmeneti jelleggel vittek be Fehéroroszország területére.

(3) * 

(4) * 

(5) * 

2a. cikk * 

(1) A tagállamok a nemzeti szabályaiknak és joguknak megfelelően, valamint a nemzetközi joggal - különösen a vonatkozó nemzetközi polgári légi közlekedési megállapodásokkal - összhangban megtagadják a fehérorosz légitársaságok által - akár forgalmazó fuvarozóként - üzemeltetett bármely légi járműtől a területükön való leszállásra, az onnan való felszállásra, illetve a területük feletti átrepülésre vonatkozó engedélyt.

(2) Az (1) bekezdés a kényszerleszállás vagy kényszerhelyzetben végzett átrepülés esetében nem alkalmazandó.

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha az érintett egy vagy több tagállam azt állapítja meg, hogy a le- vagy felszállás, illetve az átrepülés humanitárius célokból vagy az e határozat célkitűzéseivel összhangban álló egyéb célokból szükséges. Ilyen esetben az érintett egy vagy több tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

2ab. cikk * 

(1) Az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkcióiért felelős hálózatirányítónak támogatnia kell a Bizottságot és a tagállamokat e határozat 2a. cikke és 4. cikkének (2) bekezdése végrehajtásának és az annak való megfelelésnek a biztosításában. A hálózatirányítónak különösen el kell utasítania a légijármű-üzembentartók által benyújtott, e határozat rendelkezései megsértésének minősülő tevékenységeknek az Unió vagy Belarusz területe feletti végzésére irányuló szándékot jelző minden repülési tervet, aminek következtében a pilóta számára nem lehet engedélyezett a repülés.

(2) A hálózatirányítónak a repülési tervek elemzése alapján rendszeresen jelentést kell benyújtania a Bizottságnak és a tagállamoknak a 2a. cikk végrehajtásáról.

2b. cikk * 

(1) Tilos az olyan berendezésnek, technológiának vagy szoftvernek a tagállamok állampolgárai általi vagy a tagállamok területéről bármely belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy belaruszi használatra történő közvetlen vagy közvetett értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, amely elsődlegesen a mobil- vagy vezetékes hálózatokon keresztüli internetes vagy telefonos kommunikációnak a belarusz hatóságok általi vagy azok nevében történő monitoringjára vagy lehallgatására szolgál, ideértve bármely fajta távközlési vagy internetes monitoring vagy lehallgatási szolgáltatás nyújtását, valamint az ilyen berendezés, technológia vagy szoftver telepítését, működtetését vagy frissítését szolgáló pénzügyi és technikai segítségnek a tagállamok állampolgárai által vagy a tagállamok területéről történő nyújtását.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett berendezés, technológia vagy szoftver értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, ideértve bármely fajta távközlési vagy internetes monitoring vagy lehallgatási szolgáltatás nyújtását, valamint pénzügyi és technikai segítség kapcsolódó nyújtását, ha alapos okuk van annak megállapítására, hogy a berendezést, technológiát vagy szoftvert a belarusz kormány, közjogi szervek, vállalatok vagy ügynökségek, vagy bármely, a nevükben vagy az irányításuk alatt eljáró természetes vagy jogi személy vagy szervezet nem használnák elnyomás céljára.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedélyezést követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(3) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó releváns elemeket.

2c. cikk * 

(1) *  Tilos valamely tagállam állampolgára által vagy valamely tagállam területéről vagy a lobogója alatt közlekedő hajót vagy légi járművet használva az (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  I. mellékletében felsorolt bármely kettős felhasználású termék és technológia bármely belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy Belaruszban való felhasználásra történő, közvetlen vagy közvetett eladása, szolgáltatása, átadása vagy exportja, függetlenül attól, hogy az említett áruk vagy technológiák az adott tagállam területéről származnak-e.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy Belaruszban való felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, illetve e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy Belaruszban való felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) *  Az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az e cikk (1) és a (2) bekezdésében foglalt tilalmak nem alkalmazandók azon kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket a következőkre szánnak:

a) humanitárius célok, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti célok;

c) *  a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

d) szoftverfrissítések;

e) *  fogyasztói kommunikációs eszközként való használat; vagy

f) * 

g) * 

Az első albekezdés f) pontját ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(4) E cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az illetékes hatóság engedélyezheti kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználás céljából és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapította, hogy az ilyen termékeket vagy technológiákat, illetve az ilyen kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a következőkre szánják:

a) az Unió, a tagállamok kormányai és Belarusz kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) az űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) a tengerészeti biztonság;

e) *  polgári, nem nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatok, amelyek nem képezik állami ellenőrzés alatt álló vagy több mint 50%-os állami tulajdonban lévő szervezet tulajdonát;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;

g) *  az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás; vagy

h) *  belaruszbeli természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Belarusz kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása.

(5) *  E cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az illetékes hatóságok engedélyezhetik kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy exportját, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. március 3. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükségesek, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1-je előtt kérelmezték.

(6) *  Az illetékes hatóságoknak az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályok és eljárások szerint kell kiadniuk, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedélyek az Unió egész területére érvényesek.

(7) Az illetékes hatóság az engedélykérelem (4) és (5) bekezdés alapján történő elbírálásakor nem adhat engedélyt, amennyiben alapos indokkal feltételezi, hogy:

i. *  a végfelhasználó a II. mellékletben felsorolt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve, hogy a termékek végfelhasználása katonai célú lehet, kivéve, ha az e cikk (1) bekezdésében említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy exportja, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás a 2da. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján engedélyezett; vagy az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy exportja, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a légi közlekedés, vagy az űripar általi felhasználást szolgálja.

ii. *  az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy exportját, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást a légi közlekedés vagy az űripar számára szánják, kivéve, ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy export, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás a (4) bekezdés b) pontja alapján engedélyezett.

(8) Az illetékes hatóság megsemmisítheti, felfüggesztheti, módosíthatja vagy visszavonhatja a (4) és (5) bekezdés alapján általa megadott engedélyt, ha úgy ítéli meg, hogy erre a megsemmisítésre, felfüggesztésre, módosításra vagy visszavonásra szükség van e határozat hatékony végrehajtása érdekében.

(9) Az e cikk (4) bekezdésének f) és g) pontjában, valamint a 2d. cikk (4) bekezdésének f) és g) pontjában említett és lényegében egyenértékű exportellenőrzési intézkedéseket alkalmazó partnerországok felsorolását a IV. melléklet tartalmazza.

2d. cikk * 

(1) Tilos olyan termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele belarusz természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára vagy Belaruszban való felhasználásra, amelyek hozzájárulhatnak Belarusz katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy Belaruszban való felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, illetve e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy Belaruszban való felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) *  Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket a következőkre szánnak:

a) humanitárius célok, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti célok;

c) *  a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

d) szoftverfrissítések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f) * 

g) *  a Belaruszba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem értékesítésre szánt, munkavégzési célú járművekre vagy eszközökre korlátozva;

Az első albekezdését f) pontját ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(4) Az e cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, az illetékes hatóság engedélyezheti az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználás céljából és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapította, hogy az ilyen termékeket vagy technológiákat, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a következőkre szánják:

a) az Unió, a tagállamok kormányai és Belarusz kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) az űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) a tengerészeti biztonság;

e) *  polgári, nem nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatok, amelyek nem képezik állami ellenőrzés alatt álló vagy több mint 50%-os állami tulajdonban lévő szervezet tulajdonát;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;

g) *  az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás; vagy

h) *  belaruszbeli természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Belarusz kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása.

(4a) *  A (4) bekezdés e) pontjának sérelme nélkül, az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóság engedélyezheti az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználás céljára és nem katonai végfelhasználó számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását és exportját, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást, miután megállapította, hogy az ilyen termékek és technológiák, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás 2023. augusztus 5-án hatályos, illetve folyamatban lévő szerződések és műveletek 2024. február 6-ig történő megszüntetésére szolgálnak, és amelyek a belarusz polgári lakosságot célzó polgári távközlési szolgáltatások nyújtásához szükségesek.

(5) E cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az illetékes hatóság engedélyezheti kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapította, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. március 3. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükségesek, feltéve, hogy ezen engedélyt 2022. május 1-je előtt kérelmezik.

(5a) *  Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai 2024. február 6-ig engedélyezhetik a 8536 69, 8536 90, 8541 30 és 8541 60 KN-kód alá tartozó termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy exportját, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást, amennyiben ez szükséges ezeknek a termékeknek egy olyan közös vállalkozás általi, Belaruszban történő feldolgozásához, amelyben egy, az Unióban letelepedett vállalat 2023. augusztus 5-én többségi tulajdonnal rendelkezik, abból a célból, hogy a feldolgozást követően azokat be lehessen hozni az Unióba és azokból az egészségügyi vagy gyógyszeripari ágazatban, vagy a kutatás és fejlesztés területén való használatra szánt árukat lehessen előállítani az Unióban.

(6) *  Az illetékes hatóságoknak az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályok és eljárások szerint kell kiadniuk, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedélyek az Unió egész területére érvényesek.

(7) Az illetékes hatóság az engedélykérelem (4) és (5) bekezdés alapján történő elbírálásakor nem adhat engedélyt, amennyiben alapos indokkal feltételezi, hogy:

i. *  a végfelhasználó a II. mellékletben foglalt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása katonai célú lehet, kivéve, ha az e cikk (1) bekezdésében említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy exportja, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás a 2da. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján engedélyezett; vagy az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy exportja, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a légi közlekedés, vagy az űripar általi felhasználást szolgálja.

ii. *  az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy exportját, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást a légi közlekedés vagy az űripar számára szánják, kivéve, ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy export, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás a (4) bekezdés b) pontja alapján engedélyezett.

(8) Az illetékes hatóság megsemmisítheti, felfüggesztheti, módosíthatja vagy visszavonhatja a (4) és (5) bekezdés alapján általa megadott engedélyt, ha úgy ítéli meg, hogy erre a megsemmisítésre, felfüggesztésre, módosításra vagy visszavonásra szükség van e határozat hatékony végrehajtása érdekében.

(9) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

2da. cikk * 

(1) A II. mellékletben felsorolt szervezetek tekintetében, a 2c. cikk (1) és (2) bekezdésétől, valamint a 2d. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az illetékes hatóság csak azt követően engedélyezheti a kettős felhasználású termékek és technológiák, valamint a 2d. cikkben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapította, hogy:

a) az ilyen termékekre vagy technológiákra, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség; vagy

b) az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. március 3. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükségesek, feltéve, hogy ezen engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.

(2) A tagállamok illetékes hatóságainak az e cikk alapján előírt engedélyeket az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályok és eljárások szerint kell kiadniuk, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az ilyen engedélyek az Unió egész területére érvényesek.

(3) Az illetékes hatóság megsemmisítheti, felfüggesztheti, módosíthatja vagy visszavonhatja az (1) bekezdés alapján általa megadott engedélyt, ha úgy ítéli meg, hogy erre a megsemmisítésre, felfüggesztésre, módosításra vagy visszavonásra szükség van e határozat hatékony végrehajtása érdekében.

2e. cikk * 

(1) Tilos a dohánytermékek előállításához vagy gyártásához használt termékeknek a tagállamok állampolgárai általi vagy a tagállamok területéről vagy a lobogójuk alatt közlekedő hajók vagy légi járművek felhasználásával történő, bármely belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy belaruszbeli használatra történő közvetlen vagy közvetett értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, függetlenül attól, hogy e termékek a tagállamok területéről származnak-e vagy sem.

(1a) *  Tilos az (1) bekezdésben említett tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatások, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékeket.

(3) * 

2f. cikk * 

(1) *  Tilos a - közvetlenül vagy közvetve - Belaruszból származó ásványi tüzelőanyagok, bitumenes anyagok és gáz-halmazállapotú szénhidrogének vétele, behozatala vagy átadása.

(2) Tilos az (1) bekezdésben említett tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatások, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(3) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékeket.

(4) *  Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan ásványi tüzelőanyagok, bitumenes anyagok és gáz-halmazállapotú szénhidrogének belaruszbeli vételére, amelyekre annak érdekében van szükség, hogy kielégítsék a belaruszbeli vásárló vagy a belaruszbeli humanitárius projektek alapvető szükségleteit.

(5) *  Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a harmadik országból származó ásványi tüzelőanyagok, bitumenes anyagok és gáz-halmazállapotú szénhidrogének Belaruszon keresztüli szabad továbbítását.

2g. cikk * 

(1) Tilos a Belaruszból származó kálium-klorid (hamuzsír) termékek vétele, behozatala vagy átadása.

(1a) *  Tilos az (1) bekezdésben említett tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatások, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékeket.

(3) * 

2h. cikk * 

Tilos a 90 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve venni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy támogatást nyújtani, vagy azokkal egyéb formában kereskedni, amennyiben azokat 2021. június 29. után a következők bocsátották ki:

a) *  a Belarusz Köztársaság, annak kormánya, közjogi szervei, vállalatai vagy ügynökségei;

b) *  a III. mellékletben felsorolt olyan, Belaruszban letelepedett, meghatározó hitelintézet, amely 2021. június 1-jén több mint 50%-ban állami tulajdonban van, illetve állami ellenőrzés alatt áll;

c) *  olyan Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az e cikk a) és b) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik;

d) *  olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e cikk a), b) vagy c) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

2ha. cikk * 

(1) Tilos a Belarusz Központi Bank tartalékainak és pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos minden ügylet, ideértve a Belarusz Központi Bank nevében vagy irányítása szerint eljáró bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel folytatott ügyleteket.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az ügyletet, feltéve, hogy az az Unió egésze vagy az érintett tagállam pénzügyi stabilitásának biztosításához feltétlenül szükséges.

(3) Az érintett tagállam a (2) bekezdés szerinti engedély megadására irányuló szándékáról haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

2hb. cikk * 

Tilos 2022. április 12-től az Unióban nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési helyszíneken jegyezni és szolgáltatásokat nyújtani bármely, Belaruszban letelepedett és 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló jogi személy, szervezet vagy szerv átruházható értékpapírjaira vonatkozóan.

2i. cikk * 

(1) Tilos 2021. június 29. után 90 napot meghaladó futamidővel - közvetlenül vagy közvetve - a következők számára új kölcsönt vagy hitelt nyújtani, vagy új kölcsön- vagy hitelnyújtás céljából létrejött megállapodásban részt venni:

a) *  a Belarusz Köztársaság, annak kormánya, közjogi szervei, vállalatai vagy ügynökségei;

b) *  a III. mellékletben felsorolt olyan, Belaruszban letelepedett, meghatározó hitelintézet, amely 2021. június 1-jén több mint 50%-ban állami tulajdonban van, illetve állami ellenőrzés alatt áll;

c) *  olyan Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetve vagy közvetlenül az e bekezdés a) és b) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik;

d) *  olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(2) Az (1) bekezdésben említett tilalom nem alkalmazandó olyan kölcsönökre vagy hitelekre, amelyek konkrét és dokumentált célja az Unió és bármely harmadik állam közötti nem tiltott árubehozatalt vagy -kivitelt, és nem pénzügyi szolgáltatásokat szolgáló finanszírozás biztosítása, ideértve egy másik harmadik államból származó árukra vagy szolgáltatásokra irányuló, az export- vagy importszerződések teljesítéséhez szükséges kiadást.

(3) Valamely tagállam illetékes hatósága - az általa megfelelőnek ítélt feltételek mellett - engedélyt adhat az (1) bekezdésben említett kölcsönök vagy hitelek nyújtására vagy az azokban való részvételre is, ha az illetékes hatóság megállapította, hogy:

a) az érintett tevékenységek célja, hogy támogatást nyújtsanak a belarusz polgári lakosság számára, így például humanitárius segítséget, környezetvédelmi projekteket és nukleáris biztonságot; vagy a kölcsön vagy a hitel az Unió pénzügyi intézményeinek többségi tulajdonában lévő belaruszbeli pénzügyi szervezetekre vonatkozó fizetőképességi és likviditási kritériumok teljesítése érdekében jogszabályi vagy szabályozási tartalékképzési vagy hasonló követelményeknek való megfelelés érdekében szükséges; és

b) az érintett tevékenységek, illetve a kölcsön vagy a hitel nem vezetnek pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások közvetlen vagy közvetett rendelkezésre bocsátásához a 4. cikkben említett valamely személy, szervezet vagy szerv számára vagy javára.

Az a) és b) pontban foglalt feltételek alkalmazásakor az illetékes hatóságnak megfelelő tájékoztatást kell előírnia a kiadott engedélyek felhasználását illetően, ideértve az érintett tevékenységek céljára és az azokban részt vevő partnerekre vonatkozó információkat is.

Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott bármely engedélyről - az engedély kiadását követő két héten belül - tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4) * 

2j. cikk * 

(1) *  Tilos biztosítást vagy viszontbiztosítást nyújtani a következők részére:

a) a Belarusz Köztársaság, annak kormánya, közjogi szervei, vállalatai vagy ügynökségei;

b) az a) pontban említett valamely jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy irányítása szerint eljáró bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a belarusz személyek, szervezetek vagy szervek számára nyújtott kötelező vagy felelősségbiztosításra, amennyiben a biztosított kockázat az Unióban található, illetve az Unióban működő belarusz diplomáciai vagy konzuli képviseletek számára nyújtott biztosításra.

(3) * 

2k. cikk * 

Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyeknek célja vagy hatása, közvetlenül vagy közvetve, az e határozatban meghatározott tilalmak megkerülése.

2l. cikk * 

A 2i. cikkben meghatározott tilalmak mellett a következő is tilos:

a) a Belarusz Köztársaság vagy annak bármely közjogi hatósága és az Európai Beruházási Bank (EBB) között létrejött meglévő megállapodások keretében vagy azokkal összefüggésben az EBB részéről történő bármely folyósítás vagy kifizetés;

b) az a) pontban említett megállapodások keretében finanszírozott, Belaruszban végrehajtandó, olyan projektekhez kapcsolódó bármely meglévő technikai segítségnyújtási szolgáltatási szerződésnek az EBB általi teljesítése, amelyek célja, hogy közvetlenül vagy közvetve a Belarusz Köztársaság vagy annak bármely közjogi hatósága javára szolgáljanak.

2m. cikk * 

A tagállamok megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy Belaruszban korlátozni lehessen az olyan multilaterális fejlesztési bankok - különösen a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank - szerepvállalását, amelyeknek a tagállamok tagjai, többek között azzal, hogy nemmel szavaznak új hitelekre vagy a 2i. cikkben említett szervezeteknek nyújtandó egyéb finanszírozási formákra, kivéve azoknak a (2) és (3) bekezdésben említett finanszírozási formáit, továbbá anélkül, hogy érintenék a kis- és középvállalkozásoknak szánt magánszektorbeli támogatást finanszírozó projekteket.

2n. cikk * 

(1) Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e határozat alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási igényt vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, nevezetesen kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a) *  a 2h., 2i., 2j. és 2y cikkben említett, illetve a II. vagy az V. mellékletben felsorolt bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) bármely egyéb belarusz személy, szervezet vagy szerv;

c) valamely, az a) vagy a b) pontban említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

2o. cikk * 

(1) Tilos:

a) faipari termékeknek az Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Belaruszból származnak; vagy

ii. azokat Belaruszból exportálták;

b) az a) pontban említett, Belaruszban található vagy onnan származó faipari termékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) az a) pontban említett faipari termékek szállítása, amennyiben azok Belaruszból származnak, vagy azokat Belaruszból exportálják bármely más országba;

d) az a), b) és c) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem sértik a 2022. március 2. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. június 4-ig történő teljesítését.

(3) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

2p. cikk * 

(1) Tilos:

a) cementtermékeknek az Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Belaruszból származnak; vagy

ii. azokat Belaruszból exportálták;

b) az a) pontban említett, Belaruszban található vagy onnan származó cementtermékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) az a) pontban említett cementtermékek szállítása, amennyiben azok Belaruszból származnak, vagy azokat Belaruszból exportálják bármely más országba;

d) az a), b) és c) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem sértik a 2022. március 2. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. június 4-ig történő teljesítését.

(3) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

2q. cikk * 

(1) Tilos:

a) vas- és acéltermékeknek az Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Belaruszból származnak; vagy

ii. azokat Belaruszból exportálták;

b) az a) pontban említett, Belaruszban található vagy onnan származó vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) az a) pontban említett vas- és acéltermékek szállítása, amennyiben azok Belaruszból származnak, vagy azokat Belaruszból exportálják bármely más országba;

d) az a), b) és c) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem sértik a 2022. március 2. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. június 4-ig történő teljesítését.

(3) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

2r. cikk * 

(1) Tilos:

a) gumitermékeknek az Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Belaruszból származnak; vagy

ii. azokat Belaruszból exportálták;

b) az a) pontban említett, Belaruszban található vagy onnan származó gumitermékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) az a) pontban említett gumitermékek szállítása, amennyiben azok Belaruszból származnak, vagy azokat Belaruszból exportálják bármely más országba;

d) az a), b) és c) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem sértik a 2022. március 2. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. június 4-ig történő teljesítését.

(3) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

2s. cikk * 

(1) Tilos:

a) egyes gépek - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy Belaruszban való felhasználásra;

b) az a) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett azon gépek - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket a következőkre szánnak:

a) humanitárius célok, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti célok;

c) a hírközlő média általi ideiglenes használat;

d) szoftverfrissítések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f) belarusz természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek - kivéve Belarusz kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása; vagy

g) a Belaruszba utazó természetes személyek általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem eladásra szánt munkavégzési célú járművekre vagy eszközökre korlátozva.

Az f) és g) pontot ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem sértik a 2022. március 2. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. június 4-ig történő teljesítését.

(4) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

2sa. cikk * 

(1) Tilos a légi közlekedésben vagy az űriparban történő felhasználásra alkalmas termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy exportja bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra.

(2) Tilos közvetlenül vagy közvetve bármely belaruszbeli személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódó biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatásokat nyújtani.

(3) Tilos a következő tevékenységek bármelyikét vagy azok kombinációját folytatni: közvetve vagy közvetlenül bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra légi jármű, vagy légi jármű alkatrészének olyan nagyjavítása, kisjavítása, ellenőrző vizsgálata, alkatrészpótlása, átalakítása vagy hibaelhárítása a repülés előtti ellenőrzés kivételével, amely az (1) mellékletben említett termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódik.

(4) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet biztosítani vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódik; vagy

b) közvetlenül vagy közvetve bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi támogatást biztosítani e termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy exportjához, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(5) Az (1) és a (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2023. augusztus 5. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések 2023. szeptember 4-ig történő teljesítésére.

(6) Az (1) és a (4) bekezdéstől eltérve, az illetékes nemzeti hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 2023. augusztus 5. előtt légi járműre megkötött pénzügyi lízingszerződés teljesítését, miután megállapították, hogy:

a) az feltétlenül szükséges a lízing olyan jogi személy, szervezet vagy szerv részére történő visszafizetésének biztosításához, amelyet az e határozatban előírt korlátozó intézkedések hatálya alá nem tartozó tagállam joga alapján jegyeztek be vagy hoztak létre; és

b) nem bocsátanak a belarusz fél rendelkezésére gazdasági erőforrásokat, kivéve a légi jármű tulajdonjogának a pénzügyi lízing teljes visszafizetését követő átruházását.

(7) Az (1) és a (4) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 8517 71 00, 8517 79 00 és 9026 00 00 KN-kód alá tartozó termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy exportját, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi támogatást, miután megállapították, hogy ez szükséges orvosi vagy gyógyszerészeti célokból, vagy humanitárius célokból vagy evakuáció céljából, az előbbibe beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak támogatását, így többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek biztosítását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást.

Az e bekezdés szerinti, orvosi, gyógyszerészeti vagy humanitárius célokból történő engedélykérelmek elbírálásakor az illetékes nemzeti hatóságok nem adnak exportengedélyt semmilyen belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra, ha alapos okból feltételezik, hogy a termékek végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet.

(8) Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(9) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem érinti a 2c. cikk (4) bekezdésének b) pontját és a 2d. cikk (4) bekezdésének b) pontját.

(10) A (4) bekezdés a) pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet keretében az (1) bekezdésben említett árukkal és technológiával kapcsolatos műszaki szabványok meghatározására irányuló információcserére.

(11) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

2t. cikk * 

(1) Tilos állami finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani a Belarusszal folytatott kereskedelemhez vagy a Belaruszban végrehajtandó beruházásokhoz.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó:

a) a 2022. március 10. előtt létrejött kötelező erejű finanszírozási vagy pénzügyi segítségnyújtási kötelezettségvállalásokra;

b) az Unióban letelepedett kis- és középvállalkozások számára biztosított, projektenként legfeljebb 10 000 000 EUR összértékű állami finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás rendelkezésre bocsátására; vagy

c) az élelmiszer-kereskedelemre, valamint mezőgazdasági, orvosi vagy humanitárius célokra biztosított állami finanszírozásra vagy pénzügyi segítségnyújtásra.

2u. cikk * 

(1) Tilos betétet elfogadni belarusz állampolgároktól vagy Belaruszban lakóhellyel rendelkező természetes személyektől, illetve Belaruszban letelepedett jogi személyektől, szervezetektől vagy szervektől, ha a természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv betéteinek összértéke hitelintézetenként meghaladja a 100 000 EUR-t.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a tagállamok állampolgáraira, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországának vagy Svájcnak az állampolgáraira, valamint azokra a természetes személyekre, akik valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon betétekre, amelyek az áruknak és szolgáltatásoknak az Unió és Belarusz közötti, tilalom alá nem eső, határokon átnyúló kereskedelméhez szükségesek.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ilyen betét elfogadását, miután megállapították, hogy az ilyen betét elfogadása:

a) az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek, valamint eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, ideértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghiteltörlesztés, a gyógyszerek és a gyógykezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak költségeit;

b) kizárólag észszerű mértékű szakmai munkadíjak vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság a különleges engedély megadásának alapjául szolgáló indokokat az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságával és a Bizottsággal; vagy

d) a diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet hivatalos céljaihoz szükségesek.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedélyezést követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ilyen betét elfogadását, miután megállapították, hogy az ilyen betét elfogadása:

a) humanitárius célokból - ideértve a humanitárius segítségnyújtást és annak támogatását, így többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek biztosítását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást - vagy evakuáció céljából szükséges; vagy

b) olyan civil társadalmi tevékenységekhez szükséges, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Belaruszban.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedélyezést követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

2v. cikk * 

(1) Az uniós központi értéktáraknak tilos a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  mellékletében meghatározott bármely szolgáltatást nyújtani a 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírok tekintetében bármely belarusz állampolgár vagy Belaruszban lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely, Belaruszban letelepedett jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a tagállamok állampolgáraira, vagy azon természetes személyekre, akik valamely tagállamban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

2w. cikk * 

(1) *  Tilos 2022. április 12. után kibocsátott, a tagállamok bármely hivatalos pénznemében denominált átruházható értékpapírok vagy az ilyen értékpapírokkal szembeni kitettséget biztosító kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek eladása bármely belarusz állampolgár vagy Belaruszban lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely Belaruszban letelepedett jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a tagállamok állampolgáraira, vagy azon természetes személyekre, akik valamely tagállamban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

2x. cikk * 

(1) Tilos a tagállamok bármely hivatalos pénznemében denominált bankjegyek eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele Belaruszba, vagy bármely belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára - ideértve Belarusz kormányát és a Belarusz Központi Bankot is - vagy Belaruszban történő felhasználásra.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a tagállamok bármely hivatalos pénznemében denominált bankjegyek eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, feltéve, hogy az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel a következőkhöz szükséges:

a) a Belaruszba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat; vagy

b) a Belaruszban található és a nemzetközi jog szerint mentességet élvező diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljai.

2y. cikk * 

(1) Tilos a pénzügyi adatok cseréje céljából alkalmazott speciális pénzügyi üzenetszolgáltatásokat nyújtani az V. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek, vagy bármely olyan, Belaruszban letelepedett jogi személy, szervezet vagy szerv számára, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az V. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom az V. mellékletben említett minden egyes jogi személyre, szervezetre vagy szervre a szóban forgó mellékletben említett időponttól alkalmazandó. A tilalom ugyanazon említett időponttól alkalmazandó bármely olyan, Belaruszban letelepedett jogi személyre, szervezetre vagy szervre, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az V. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik.

2z. cikk * 

(1) Tilos bármely, Belaruszban letelepedett közúti fuvarozási vállalkozás számára az Unió területén belüli közúti árufuvarozás, beleértve a tranzitszállítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a postai küldemények egyetemes szolgáltatásként történő szállítására.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom 2022. április 16-ig nem alkalmazandó a 2022. április 9. előtt megkezdett áruszállításra, feltéve, hogy a közúti fuvarozási vállalkozás járműve:

a) 2022. április 9-én már az Unió területén tartózkodott; vagy

b) a járműnek a Belaruszba való visszatéréshez át kell haladnia az Unión.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egy Belaruszban letelepedett közúti fuvarozási vállalkozás által végzett áruszállítást, amennyiben az illetékes hatóságok megállapították, hogy az ilyen szállítás a következőkhöz szükséges:

a) földgáz, kőolaj, többek között finomított kőolajtermékek, valamint titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc Unió általi megvásárlása, illetve az Unióba való behozatala és szállítása;

b) gyógyszerészeti, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek, többek között búza megvásárlása, behozatala vagy szállítása, valamint műtrágyának az e határozat alapján engedélyezett megvásárlása, behozatala vagy szállítása;

c) humanitárius célok; vagy,

d) az Unió és a tagállamok Belaruszban található diplomáciai vagy konzuli képviseleteinek működése, beleértve a küldöttségeket, a nagykövetségeket és a missziókat, vagy a Belaruszban működő, nemzetközi jog szerint mentességet élvező nemzetközi szervezetek működése.

(5) Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedélyezést követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3. cikk

(1) *  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy megakadályozzák az I. mellékletben felsorolt azon személyeknek a területeikre történő belépését vagy azokon történő átutazását, akik:

a) felelősek súlyos emberi jogi jogsértésekért vagy a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, illetve akiknek a tevékenységei egyéb módon súlyosan aláássák a demokráciát vagy a jogállamiságot Belaruszban, valamint a velük kapcsolatban álló személyekét;

b) hasznot húznak a Lukasenka-rezsimből, vagy támogatják azt; vagy

c) szervezik a Lukasenka-rezsim azon tevékenységeit, vagy hozzájárulnak azokhoz, amelyek megkönnyítik:

i. az Unió külső határainak jogellenes átlépését; vagy

ii. tiltott áruk szállítását és korlátozás alá eső áruk - beleértve a veszélyes árukat is - jogellenes szállítását valamely tagállam területére.

(2) Az (1) bekezdés nem kötelezheti a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépést.

(3) Az (1) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor egy tagállamot nemzetközi jogi kötelezettségek terhelnek, nevezetesen:

a) nemzetközi kormányközi szervezet fogadó országaként;

b) az Egyesült Nemzetek Szervezete által összehívott vagy annak égisze alatt szervezett nemzetközi konferencia fogadó országaként;

c) többoldalú, kiváltságokat és mentességeket megállapító megállapodás alapján;

vagy

d) az Apostoli Szentszék (Vatikán Városállam) és Olaszország között 1929-ben a megbékélésről létrejött szerződés (lateráni egyezmény) értelmében.

(4) Az (3) bekezdést azokban az esetekben is alkalmazni kell, amikor valamely tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) fogadó országa.

(5) A Tanácsot értesíteni kell minden olyan esetről, amikor egy tagállam a (3) vagy a (4) bekezdés értelmében mentességet ad.

(6) A tagállamok az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések alól mentességet adhatnak, ha az utazást sürgős humanitárius okok vagy kormányközi üléseken való részvétel indokolja, ideértve az olyan kormányközi üléseket is, amelyeket az Unió támogat, vagy annak fogadója, vagy amelyek fogadó országa az EBESZ soros elnökségét ellátó tagállam, és amelyeken olyan politikai párbeszédet folytatnak, amely közvetlenül támogatja a demokráciát, az emberi jogok tiszteletben tartását és a jogállamiságot Fehéroroszországban.

(7) A (6) bekezdésben említett mentességet engedélyezni kívánó tagállamok írásban kötelesek tájékoztatni a Tanácsot. Ha a Tanács egy vagy több tagja - a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül - nem emel írásban kifogást a mentesség ellen, akkor azt megadottnak kell tekinteni. Abban az esetben, ha a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.

(8) *  Azokban az esetekben, amikor egy tagállam a (3), (4), (6) és (7) bekezdésnek megfelelően engedélyezi az I. mellékletben felsorolt valamely személy számára a területére való belépést vagy az azon történő átutazást, az engedély az abban megjelölt célra és az azzal érintett személyre korlátozódik.

4. cikk

(1) *  Be kell fagyasztani az I. mellékletben felsorolt olyan személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, a tulajdonukban, birtokukban vagy ellenőrzésük alatt álló valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást, akik vagy amelyek teljesítik a következő kritériumok bármelyikét:

a) olyan személyek, szervezetek vagy szervek, akik vagy amelyek felelősek súlyos emberi jogi jogsértésekért vagy a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, illetve akiknek vagy amelyeknek a tevékenységei egyéb módon súlyosan aláássák a demokráciát vagy a jogállamiságot Belaruszban, valamint az ilyen személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel kapcsolatban álló bármely természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) olyan természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, akik vagy amelyek hasznot húznak a Lukasenka-rezsimből, vagy támogatják azt;

c) olyan természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, akik vagy amelyek szervezik a Lukasenka-rezsim azon tevékenységeit, vagy hozzájárulnak azokhoz, amelyek megkönnyítik:

i. az Unió külső határainak jogellenes átlépését; vagy

ii. tiltott áruk szállítását és korlátozás alá eső áruk - beleértve a veszélyes árukat is - jogellenes szállítását valamely tagállam területére;

d) olyan jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek az a), b) vagy c) pont alá eső személyek, szervezetek vagy szervek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

(2) *  Az I. mellékletben felsorolt ilyen természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek számára vagy javára semmilyen pénzeszközt vagy gazdasági forrást sem közvetve, sem közvetlenül nem szabad rendelkezésre bocsátani.

5. cikk

(1) *  Valamely tagállam illetékes hatósága - az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel - engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, miután megállapította, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. mellékletben felsorolt valamely személy és eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerekre, lakbérre vagy jelzáloghitelre, gyógyszerekre és orvosi kezelésre, adókra, biztosítási díjakra és közüzemi költségekre vonatkozó kifizetéseket;

b) kizárólag az észszerű mértékű szakmai munkadíjak megfizetésére és a jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások megtérítésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelésére vagy fenntartására vonatkozó díjak vagy szolgáltatási költségek megfizetésére szolgálnak;

d) rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel értesítette a többi illetékes hatóságot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy véli, hogy egy konkrét engedélyt meg kellene adni;

e) a nemzetközi jognak megfelelően mentességeket élvező diplomáciai misszió vagy konzuli állomáshely vagy nemzetközi szervezet számlájára, illetve számlájáról kell, hogy be-, illetve kifizetésre kerüljenek, amennyiben az ilyen be- és kifizetések a diplomáciai misszió vagy a konzuli állomáshely vagy a nemzetközi szervezet hivatalos céljaira történő felhasználást szolgálják;

f) *  kizárólag a következőkre szolgálnak:

i. humanitárius célok, személyek evakuálása vagy repatriálása, vagy természeti, nukleáris vagy vegyi katasztrófák áldozatainak támogatást biztosító kezdeményezések;

ii. légi járatok üzemeltetése nemzetközi örökbefogadási eljárások keretében;

iii. a belarusz válságra való megoldás keresését vagy a korlátozó intézkedések politikai célkitűzéseinek előmozdítását célzó találkozókon való részvételhez szükséges légi járatok üzemeltetése;

iv. valamely uniós légi fuvarozó által végzett kényszerleszállás, kényszerhelyzeti felszállás vagy átrepülés, vagy

g) sürgős és egyértelműen azonosított légiközlekedés-biztonsági kérdések kezeléséhez szükségesek, az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségével folytatott előzetes konzultációt követően.

A tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot bármely, e cikk alapján megadott engedélyről.

(2) A 4. cikk (2) bekezdését nem kell alkalmazni a befagyasztott számlákon történő következő jóváírásokra:

a) az említett számlák kamatai vagy egyéb hozamai; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a fenti számlák a 2006/276/KKBP közös álláspont, a 2010/639/KKBP tanácsi határozat vagy e határozat rendelkezéseinek hatálya alá kerültek,

feltéve, hogy e kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is e határozat 4. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak.

(3) A 4. cikk (1) bekezdése nem akadályozza meg a jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet abban, hogy a jegyzékbe vétele előtt szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tegyen, feltéve hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést - akár közvetlenül, akár közvetve - nem a 4. cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv kapja.

(4) *  A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 4. cikkben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően hozott választott bírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve a szóban forgó időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtható bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények kielégítését szolgálja, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó, alkalmazandó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; és

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

Az érintett tagállam az e bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről a többi tagállamot és a Bizottságot.

6. cikk

(1) *  A Tanács valamely tagállam vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője javaslatára az I. mellékletben, a II. mellékletben és a III. mellékletben található jegyzéket a Fehéroroszországbeli politikai fejlemények függvényében módosítja.

(2) A Tanács döntését és a jegyzékbe vétel indokolását - amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben értesítés közzététele útján - közli az érintett személlyel, lehetővé téve számára, hogy észrevételeket tegyen.

(3) Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja határozatát, és erről értesíti az érintett személyt.

6a. cikk * 

(1) A Tanács és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) személyes adatokat kezelhet az e határozat alapján rá ruházott feladatainak elvégzése, különösen a következők céljából:

a) a Tanács esetében az I. melléklet módosításainak kidolgozása és elfogadása;

b) a főképviselő esetében az I. melléklet módosításainak kidolgozása.

(2) A Tanács és a főképviselő kizárólag az I. melléklet elkészítéséhez szükséges mértékig kezelheti - adott esetben - a jegyzékbe vett természetes személyek által elkövetett bűncselekményekre, valamint az ilyen személyekre vonatkozó, büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre és biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat.

(3) E határozat alkalmazása céljából a Tanács és a főképviselő az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  3. cikke 8. pontjának értelmében vett „adatkezelőnek” minősül annak biztosítása érdekében, hogy az érintett természetes személyek gyakorolhassák az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogaikat.

7. cikk

A fent említett intézkedések hatásának maximalizálása érdekében az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy fogadjanak el az ebben a határozatban foglaltakhoz hasonló korlátozó intézkedéseket.

7a. cikk * 

A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták és nem volt észszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik az e határozatban foglalt intézkedéseket.

8. cikk * 

(1) *  Ezt a határozatot 2024. február 28-ig kell alkalmazni.

(2) Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni, és ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy annak célkitűzései nem valósultak meg, a határozatot az esetnek megfelelően meg kell újítani vagy módosítani kell.

(3) *  Az 5. cikk (1) bekezdése f) pontjának i. alpontjában a 4. cikk (1) és (2) bekezdése tekintetében említett kivételt rendszeres időközönként - de legalább tizenkét havonta -, illetve a körülményekben bekövetkezett alapvető változás esetén bármely tagállam, a főképviselő vagy a Bizottság sürgős kérésére felül kell vizsgálni.

9. cikk

Ez a határozat 2012. november 1-jén lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2012. október 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON

I. MELLÉKLET * 

A 3. cikk (1) bekezdésében és a 4. cikk (1) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A. 3. cikk (1) bekezdésében és a 4. cikk (1) bekezdésében említett természetes személyek

Név (A fehérorosz változat angol átírása) (Az orosz változat angol átírása) Név (fehéroroszul) (oroszul) Azonosító adat A jegyzékbe vétel indokai A jegyzékbe vétel időpontja
1. Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU Уладзiмiр Уладзiмiравiч Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter (Minister of Internal Affairs); az elnök biztonsági Nem tett lépéseket az 1999-2000-ben Fehéroroszországban eltűnt Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski és Dmitri 2004.9.24.
Vladimir Vladimirovich NAUMOV НАВУМАЎ Владимир Владимирович szolgálatának (President’s Security Service) korábbi vezetője
Születési idő: 1956.2.7.
Zavadski máig megoldatlan ügyének kivizsgálására. Korábbi belügyminiszter (Minister of Internal Affairs) és az elnök biztonsági szolgálatának (President’s Security Service) korábbi vezetője. Egészségügyi okokból történő 2009. április 6-i nyugdíjba
Születési hely: Smolensk, korábban USSR (jelenleg Russian Federation) vonulásáig belügyminiszterként felelős volt a békés tüntetések leveréséért. Az elnöki igazgatás jóvoltából lakáshoz jutott a drozdi
Nem: férfi nomenklatúralakónegyedben Minszkben. Lukasenka elnök 2014 októberében az érdemrend III. fokozatával tüntette ki.
2. *  Dzmitry Valerievich PAULICHENKA
Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)
Дзмiтрый Валер’евiч ПАЎЛIЧЭНКА
Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО
Beosztás(ok): a különleges gyorsreagálási egység (Special Rapid Response Unit, SOBR) korábbi parancsnoka
A különleges rendőri alakulat (OMON) egyik egységének parancsnoka
Születési idő: 1966
Születési hely: Vitebsk/Viciebsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Cím: A Belügyminisztérium Különleges Erői Veteránjainak Belarusz Egyesülete "Becsület" (Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ’Honour’), 111 Mayakovskogo St., 220028 Minsk, Belarus
Nem: férfi
Kulcsfontosságú szerepet játszott Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski és Dmitri Zavadski máig megoldatlan eltűnésében 1999-2000-ben Belaruszban. A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs, MoIA) különleges gyorsreagálási egységének (Special Rapid Response Unit, SOBR) korábbi parancsnoka.
Üzletember, a "Becsület", a Belügyminisztérium Különleges Erői Veteránjai Egyesületének vezetője.
A Belaruszban, a 2020. évi elnökválasztást követően a tüntetőkkel szemben sorra került brutális fellépés során az egyik OMON-egységet vezető parancsnokként azonosították.
2004.9.24.
3. *  Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)
Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)
Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН
Виктор Владимирович ШЕЙМАН
Beosztás(ok): a Belarusz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) korábbi vezetője
Születési idő: 1958.5.26.
Születési hely: Soltanishki, Grodno/Hrodna Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Cím: Belarusz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate), 38 Karl Marx St., 220016 Minsk, Belarus
Nem: férfi
A Belarusz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) korábbi vezetője. Felelősség terheli Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski és Dmitri Zavadski máig megoldatlan 1999-2000-es eltűnéséért Belaruszban. A Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi titkára. Továbbra is az elnök különleges tanácsadója.
Továbbra is a Lukashenka-rezsim befolyásos és aktív tagja.
2004.9.24.
4. Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)
Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV
Юрый Леанiдавiч СIВАКАЎ, СIВАКОЎ
Юрий Леонидович СИВАКОВ
Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter; az elnöki igazgatás (Presidential Administration) korábbi vezetőhelyettese
Születési idő: 1946.8.5.
Születési hely: Onor, Sakhalin Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)
Cím: A Belügyminisztérium Különleges Erői Veteránjainak Belorusz Egyesülete "Becsület" (Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ’Honour’), 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus
Nem: férfi
Megszervezte Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski és Dmitri Zavadski máig megoldatlan eltűnését 1999- 2000-ben Fehéroroszországban. Korábbi idegenforgalmi és sportügyi miniszter, korábbi belügyminiszter és az elnöki igazgatás (Presidential Administration) korábbi vezetőhelyettese. 2004.9.24.
5. Yuri Khadzimuratavich KARAEU
Yuri Khadzimuratovich KARAEV
Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ
Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ
Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter; a milícia altábornagya (rendőri erők); a Belarusz Köztársaság elnökének tanácsadója - a grodnói/hrodnai régióhoz (Grodno/Hrodna Region/Oblast) kirendelt felügyelő
Születési idő: 1966.6.21.
Születési hely: Ordzhonikidze, a korábbi USSR (jelenleg Vladikavkaz, Russian Federation)
Nem: férfi
Belügyminiszterként korábban betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Fehéroroszország elnökének tanácsadójaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben - a grodnói/hrodnai régióhoz (Grodno/Hrodna Region/Oblast) kirendelt felügyelő.
2020.10.2.
6. Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH
Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH
Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ
Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ
Beosztás(ok): korábbi első belügyminiszterhelyettes;
Belügyminiszter-helyettes - a bűnügyi milícia (Criminal Militia) vezetője, a milícia ezredese (rendőri erők)
Születési idő: 1975.2.14.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Első belügyminiszter-helyettesként korábban betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Belügyminiszter-helyettesként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben. Változatlanul ő tölti be a bűnügyi milícia (Criminal Militia) vezetőjének tisztségét.
2020.10.2.
7. Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU
Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV
Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ
Александр Петрович БАРСУКОВ
Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter-helyettes; a milícia altábornagya (rendőri erők);
A Belarusz Köztársaság elnökének tanácsadója - a minszki régióhoz (Minsk Region/Oblast) kirendelt felügyelő
Születési idő: 1965.4.29.
Születési hely: Vetkovski (Vetka) District, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Belügyminiszter-helyettesként korábban betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Fehéroroszország elnökének tanácsadójaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben - a minszki régióhoz (Minsk Region/Oblast) kirendelt felügyelő.
2020.10.2.
8. *  Siarhei Mikalaevich KHAMENKA
Sergei Nikolaevich KHOMENKO
Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА
Сергей Николаевич ХОМЕНКО
Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter-helyettes, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)
Igazságügyi miniszter
Születési idő: 1966.9.21.
Születési hely: Yasinovataya, korábban USSR (jelenleg Ukraine)
Nem: férfi
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs, MoIA) miniszterhelyetteseként betöltött korábbi vezető pozíciója miatt felelős volt a belügyminisztérium erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Igazságügyi miniszterként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
9. Yuri Genadzevich NAZARANKA
Yuri Gennadievich NAZARENKO
Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА
Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО
Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter-helyettes, a belügyi erők (Internal Troops) korábbi parancsnoka; A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) miniszterhelyetteseként és a belügyi erők (Internal Troops) parancsnokaként korábban betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium erői, különösen a parancsnoksága alatt álló belügyi erők által a 2020-as 2020.10.2.
Első belügyminiszter-helyettes, a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetője, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)
Születési idő: 1976.4.17.
Születési hely: Slonim, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Első belügyminiszter-helyettesként és a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.
10. *  Khazalbek
Baktibekavich
ATABEKAU
Khazalbek
Bakhtibekovich
ATABEKOV
Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ
Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ
Beosztás(ok): a belügyi erők (Internal Troops) korábbi parancsnokhelyettese
Születési idő: 1967.3.18.
Nem: férfi
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) belügyi erőinek (Internal Troops) korábbi parancsnokhelyetteseként felelős volt a belügyminisztérium erői, különösen a parancsnoksága alatt álló belügyi erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Aliaksandr Lukashenka rendeletével 2022 márciusában katonai tartalékállományba helyezték. Jogosult katonai egyenruhát és jelzéseket viselni.
2020.10.2.
11. Aliaksandr Valerievich BYKAU
Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV
Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ
Александр Валерьевич БЫКОВ
Beosztás(ok): a különleges gyorsreagálási egység (Special Rapid Response Unit, SOBR) parancsnoka, alezredes
Nem: férfi
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) különleges gyorsreagálási egységének (Special Rapid Response Unit, SOBR) parancsnokaként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli a SOBR erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve. 2020.10.2.
12. Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU
Alexander (Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV
Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ
Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ
Beosztás(ok): a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) biztonsági és védelmi osztályának (Department for Safety and Security) vezetője
Születési idő: 1975.10.14.
Születési hely: village of Rublevsk, Kruglyanskiy district, Mogilev/Mahiliou Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) biztonsági és védelmi osztályának (Department for Safety and Security) vezetőjeként betöltött magas rangú tisztségében közreműködött a belügyminisztérium erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásában és bántalmazásában, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítésében és a velük szemben alkalmazott erőszakban. 2020.10.2.
13. Dzmitry Uladzimiravich BAL ABA
Dmitry Vladimirovich BAL ABA
Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА
Дмитрий Владимирович БАЛАБА
Beosztás(ok): a Minszk város végrehajtó bizottságának (Minsk City Executive Committee) irányítása alatt álló OMON (különleges célú rendőri alakulat, Special Purpose Police Detachment) vezetője
Születési idő: 1972.6.1.
Születési hely: village of Gorodilovo, Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A minszki különleges rendőri alakulat (OMON) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Minszkben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért. 2020.10.2.
14. Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU
Ivan Vladimirovich KUBRAKOV
Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ
Иван Владимирович КУБРАКОВ
Beosztás(ok): Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatóságának (Main Internal Affairs Directorate) korábbi vezetője;
Belügyminiszter, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)
Születési idő: 1975.5.5.
Születési hely: village of Malinovka, Mogilev/ Mahiliou Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatóságának (Main Internal Affairs Directorate) vezetőjeként korábban betöltött pozíciója miatt felelősség terheli a rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Belügyminiszterként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-
rezsimben.
2020.10.2.
15. Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)
Maxim Alexandrovich GAMOLA
Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА
Максим Александрович ГАМОЛА
Beosztás(ok): a minszki Moszkovszkij kerület (Moskovksi District) rendőrségének (Police Department) korábbi vezetője;
Minszk város rendőrségének (Minsk City Police Department) vezetőhelyettese, a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetője
Nem: férfi
A minszki Moszkovszkij kerület (Moskovksi District) rendőrségének (Police Department) vezetőjeként korábban betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett kerületben a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.
Minszk város rendőrségének (Minsk City Police Department) vezetőhelyetteseként és a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.
2020.10.2.
16. *  Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH
Alexander Mikhailovich ALESHKEVICH
Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ
Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ
Beosztás(ok): a minszki Moszkovszkij kerület (Moskovsky District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) korábbi első vezetőhelyettese, a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetője
A minszki Leninszkij kerület (Leninsky District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) vezetője
Nem: férfi
A minszki Moszkovszkij kerület (Moskovksy District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) első vezetőhelyetteseként és a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetőjeként betöltött korábbi pozíciója miatt felelős volt az említett kerületben a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.
A minszki Leninszkij kerület (Leninsky District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
17. *  Andrei Vasilievich GALENKA
Andrey Vasilievich GALENKA
Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА
Андрей Васильевич ГАЛЕНКА
Beosztás(ok): a minszki Moszkovszkij kerület (Moskovski District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) első vezetőhelyettese, a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetője
Nem: férfi
A minszki Moszkovszkij kerület (Moskovski District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) korábbi vezetőhelyetteseként és a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) korábbi vezetőjeként felelős volt az említett kerületben a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és bántalmazásért, a kínzást is beleértve.
A minszki Moszkovszkij kerület (Moskovski District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) első vezetőhelyetteseként és a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
18. *  Aliaksandr Paulavich VASILIEU
Alexander Pavlovich VASILIEV
Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ
Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ
Beosztás(ok): a gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) korábbi vezetője
A Belügyminisztérium Akadémiájának (Academy of the Ministry of Internal Affairs) vezetője
Születési idő: 1975.3.24.
Születési hely: Mahiliou/Mogilev, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőjeként betöltött korábbi pozíciója miatt felelős volt az említett régióban a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.
A Belügyminisztérium Akadémiájának (Academy of the Ministry of Internal Affairs) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
19. *  Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI
Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI
Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI
Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ
Beosztás(ok): a gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) korábbi első vezetőhelyettese, a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetője
A breszti régió végrehajtó bizottsága (Brest Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetője
Születési idő: 1977.7.26.
Nem: férfi
A gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) első vezetőhelyetteseként és a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetőjeként betöltött korábbi pozíciója miatt felelős volt az említett régióban a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.
A breszti régió végrehajtó bizottsága (Brest Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
20. *  Anatol Anatolievich VASILIEU
Anatoli Anatolievich VASILIEV
Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ
Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ
Beosztás(ok): a gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) első vezetőhelyettese, a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetője
korábban a gomeli/homeli régió végrehajtó
bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőhelyettese, a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetője, a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnöke
Születési idő: 1972.1.26.
Születési hely: Gomel/Homyel, Gomel/Homyel Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) korábbi vezetőhelyetteseként és a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) korábbi vezetőjeként felelős volt az említett régióban a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és bántalmazásért, a kínzást is beleértve.
A gomeli/homeli régió végrehajtó bizottságának (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) első vezetőhelyetteseként és a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
21. *  Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA
Alexander Viacheslavovich ASTREIKO
Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА
Александр Вячеславович АСТРЕЙКО
Beosztás(ok): a breszti régió végrehajtó bizottsága (Brest Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) korábbi vezetője, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)
A minszki régió végrehajtó bizottsága (Minsk Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetője
Születési idő: 1971.12.22.
Születési hely: Kapyl, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A breszti régió végrehajtó bizottsága (Brest Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőjeként és a milícia vezérőrnagyaként betöltött korábbi pozíciója miatt felelős volt az említett régióban a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.
A minszki régió végrehajtó bizottsága (Minsk Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
22. *  Leanid ZHURAUSKI Leonid ZHURAVSKI Леанiд ЖУРАЎСКI Леонид ЖУРАВСКИЙ Beosztás(ok): az OMON (különleges rendőri alakulat, Special Purpose Police Detachment) korábbi vezetője Vitebskben/Viciebskben
Születési idő: 1975.9.20.
Nem: férfi
Az OMON vityebszki/vicebszki (Vitebsk/Viciebsk) erőinek korábbi parancsnokaként felelős volt az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Vityebszkben/Vicebszkben (Vitebsk/Viciebsk) sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért. 2020.10.2.
23. Mikhail DAMARNACKI
Mikhail DOMARNATSKY
Мiхаiл ДАМАРНАЦКI
Михаил ДОМАРНАЦКИЙ
Beosztás(ok): az OMON (különleges célú rendőri alakulat, Special Purpose Police Detachment) vezetője Gomelben/Homyelben
Nem: férfi
Az OMON gomeli/homeli (Gomel/Homyel) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Gomelben/Homelben (Gomel/Homyel) sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért. 2020.10.2.
24. Maxim MIKHOVICH
Maxim MIKHOVICH
Максiм МIХОВIЧ
Максим МИХОВИЧ
Beosztás(ok): az OMON (különleges célú rendőri alakulat, Special Purpose Police Detachment) vezetője Brestben, alezredes
Nem: férfi
Az OMON breszti (Brest) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Bresztben (Brest) sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért. 2020.10.2.
25. Aleh Uladzimiravich MATKIN
Oleg Vladimirovitch MATKIN
Алег Уладзiмiравiч МАТКIН
Олег Владимирович
МАТКИН
Beosztás(ok): a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetésvégrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) vezetője, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)
Nem: férfi
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetésvégrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetésvégrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) vezetőjeként felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve, valamint a békés tüntetőkkel szembeni általános brutális fellépésért. 2020.10.2.
26. Ivan Yurievich SAKALOUSKI
Ivan Yurievich SOKOLOVSKI
Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI
Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ
Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Akrestina büntetés-végrehajtási intézet igazgatója
Nem: férfi
A minszki (Minsk) Akrestina büntetés-végrehajtási intézet igazgatójaként felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az Akrestina büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. 2020.10.2.
27. Valeri Paulavich VAKULCHYK
Valery Pavlovich VAKULCHIK
Валерый Паўлавiч ВАКУЛЬЧЫК
Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК
Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) korábbi elnöke;
A Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi államtitkára;
A Belarusz Köztársaság elnökének tanácsadója - a breszti régióhoz (Brest Region/Oblast) kirendelt felügyelő
Születési idő: 1964.6.19.
Születési hely: Radostovo, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökeként korábban betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.
Fehéroroszország elnökének tanácsadójaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben - a breszti régióhoz (Brest Region/Oblast) kirendelt felügyelő.
2020.10.2.
28. Siarhei Yaugenavich TSERABAU
Sergey Evgenievich TEREBOV
Сяргей Яугенавiч ЦЕРАБАЎ
Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ
Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) első elnökhelyettese
Születési idő: 1972
Születési hely: Borisov/Barisaw, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) első elnökhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is. 2020.10.2.
29. Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI
Dmitry Vasilievich REUTSKY
Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI
Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ
Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökhelyettese
Nem: férfi
Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is. 2020.10.2.
30. *  Uladzimir Viktaravich KALACH
Vladimir Viktorovich KALACH
Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ
Владимир Викторович КАЛАЧ
Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) korábbi elnökhelyettese
A Belarusz Köztársaság elnökének tanácsadója - a minszki régióhoz (Minsk Region/Oblast) kirendelt felügyelő
Nem: férfi
Rang: vezérezredes
Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökhelyetteseként betöltött korábbi vezetői pozíciójában felelős volt a KGB-nek a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen pedig békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.
A Belarusz Köztársaság elnökének tanácsadójaként - a minszki régióhoz (Minsk Region/Oblast) kirendelt felügyelőként - továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
31. *  Alieg Anatolevich CHARNYSHOU
Oleg Anatolievich CHERNYSHEV
Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ
Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ
Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) korábbi elnökhelyettese
A Nemzeti Tudományos Akadémia (National Academy of Sciences) elnökségének elnökhelyettese
Nem: férfi
Rang: vezérezredes
Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökhelyetteseként betöltött korábbi vezetői pozíciójában felelős volt a KGB-nek a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen pedig békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.
A Nemzeti Tudományos Akadémia (National Academy of Sciences) elnökségének elnökhelyetteseként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.10.2.
32. Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK
Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK
Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК
Александр Владимирович КОНЮК
Beosztás(ok): a Belarusz Köztársaság korábbi legfőbb ügyésze;
A Belarusz Köztársaság örményországi nagykövete Születési idő: 1960.7.11.
Születési hely: Grodno /Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Korábbi legfőbb ügyészként felelősség terheli azért, hogy az országban széleskörűen alkalmaztak büntetőeljárásokat a 2020-as elnökválasztás előtt, az ellenzéki jelölteknek az elnökválasztásból való kizárása céljából, továbbá az elnökválasztás után, az ellenzék által a választási eredmények megtámadása céljából felállított koordinációs tanácshoz (Coordination Council) való csatlakozás megakadályozása érdekében.
Fehéroroszország örményországi nagyköveteként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.
2020.10.2.
33. *  Lidzia Mihailauna YARMOSHINA
Lidia Mikhailovna YERMOSHINA
Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА
Лидия Михайловна ЕРМОШИНА
Beosztás(ok): a Központi Választási Bizottság (Central Electoral Commission, CEC) korábbi elnöke
Születési idő: 1953.1.29.
Születési hely: Slutsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: nő
A Központi Választási Bizottság Central Electoral Commission (CEC) elnökeként betöltött korábbi pozíciójában felelős volt azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.
A CEC és annak vezetése megszervezte különösen, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtott a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
2020.10.2.
34. Vadzim Dzmitryevich IPATAU
Vadim Dmitrievich IPATOV
Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ
Вадим Дмитриевич ИПАТОВ
Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) elnökhelyettese
Születési idő: 1964.10.30.
Születési hely: Kolomyia, Ivano-Frankivsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Ukraine)
Nem: férfi
A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) elnökhelyetteseként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.
A CEC és annak vezetése így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
2020.10.2.
35. *  Alena Mikalaeuna DMUHAILA
Elena Nikolaevna DMUHAILO
Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА
Елена Николаевна ДМУХАЙЛО
Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) korábbi titkára
Születési idő: 1971.7.1.
Nem: nő
A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) korábbi titkáraként felelős volt azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, továbbá a választási eredményeket meghamisították.
A CEC és annak vezetése így különösen megszervezte bizonyos ellenzéki jelöltek valótlan okok alapján történő elutasítását, és aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
2020.10.2.
36. Andrei Anatolievich GURZHY
Andrey Anatolievich GURZHIY
Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ
Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ
Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja
Születési idő: 1975.10.10.
Nem: férfi
A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították. 2020.10.2.
A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
37. Volga Leanidauna DARASHENKA
Olga Leonidovna DOROSHENKO
Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА
Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО
Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja
Születési idő: 1976
Nem: nő
A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.
A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
2020.10.2.
38. Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI
Sergey Alexeyevich KALINOVSKIY
Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI
Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ
Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja
Születési idő: 1969.1.3.
Nem: férfi
A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.
A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson egyes ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
2020.10.2.
39. *  Sviatlana Piatrouna KATSUBA
Svetlana Petrovna KATSUBO
Святлана Пятроўна КАЦУБА
Светлана Петровна КАЦУБО
Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) korábbi tagja
Születési idő: 1959.8.6.
Születési hely: Podilsk,
Odessa Region/Oblast, korábban
USSR (jelenleg Ukraine)
Nem: nő
A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának korábbi tagjaként felelős volt azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, továbbá a választási eredményeket meghamisították.
A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte bizonyos ellenzéki jelöltek valótlan okok alapján történő elutasítását, és aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
2020.10.2.
40. Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN
Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN
Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН
Александр Михайлович ЛОСЯКИН
Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja
Születési idő: 1957.7.21.
Nem: férfi
A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.
A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
2020.10.2.
41. *  Igar Anatolievich PLYSHEUSKI
Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY
Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI
Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ
Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) korábbi tagja
Születési idő: 1979.2.19.
Születési hely: Lyuban, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának korábbi tagjaként felelős volt azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, továbbá a választási eredményeket meghamisították.
A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte bizonyos ellenzéki jelöltek valótlan okok alapján történő elutasítását, és aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
2020.10.2.
42. *  Marina Yureuna RAKHMANAVA
Marina Yurievna RAKHMANOVA
Марына Юр’еўна РАХМАНАВА
Марина Юрьевна РАХМАНОВА
Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) korábbi tagja
Születési idő: 1970.9.26.
Nem: nő
A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának korábbi tagjaként felelős volt azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, továbbá a választási eredményeket meghamisították.
A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte bizonyos ellenzéki jelöltek valótlan okok alapján történő elutasítását, és aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
2020.10.2.
43. Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI
Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI
Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI
Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ
Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja
Születési idő: 1972.8.16.
Születési hely: Grodno/Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.
A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
2020.10.2.
44. Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS
Irina Alexandrovna TSELIKOVEC
Iрына Аляксандраўна
ЦЭЛIКАВЕЦ
Ирина
Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ
Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja
Születési idő: 1976.11.2.
Születési hely: Zhlobin, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: nő
A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.
A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.
2020.10.2.
45. Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA
Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO
Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА
Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО
Beosztás(ok): a Belarusz Köztársaság elnöke
Születési idő: 1954.8.30.
Születési hely: Kopys, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Fehéroroszország elnökeként - és ennélfogva az állami szervek felett irányítást gyakorló személyként - felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztás előtt és azt követően alkalmazott erőszakos elnyomásért, különösen egyes jelentős ellenzéki jelölteknek a választásból való kizárásáért, békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért. 2020.11.6.
46. *  Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA
Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO
Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА
Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО
Beosztás(ok): az elnök korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója, a biztonsági tanács (Security Council) tagja
A belarusz Nemzeti Olimpiai Bizottság (National Olympic Committee) elnöke
Az elnök nemzetbiztonsági tanácsadójaként és a biztonsági tanács (Security Council) tagjaként, valamint a belarusz biztonsági erőket informálisan felügyelő személyként betöltött korábbi pozíciójában felelős volt az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért. 2020.11.6.
Születési idő: 1975.11.28.
Születési hely: Mahiliou/Mogilev, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Személyi azonosító: 3281175A014PB8
A Nemzeti Olimpiai Bizottság (National Olympic Committee) elnökeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben. E pozícióban - amelybe 2021. február 26-án nevezték ki - felelősség terheli a NOB tisztviselők által a 2020. évi tokiói nyári olimpia alatt Krystsina Tsimanouskaya sportolóval szemben tanúsított rossz bánásmódért.
47. Ihar Piatrovich SERGYAENKA
Igor Petrovich SERGEENKO
Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА
Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО
Beosztás(ok): az elnöki igazgatás kabinetfőnöke
Születési idő: 1963.1.14.
Születési hely: Stolitsa, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR, (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Az elnöki igazgatás kabinetfőnökeként szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és felelős az elnöki hatáskör bel- és külpolitika terén való gyakorlásának biztosításáért. Támogatja tehát a Lukasenka-rezsimet, többek között az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomás és megfélemlítés terén. 2020.11.6.
48. Ivan Stanislavavich TERTEL Ivan Stanislavovich TERTEL Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ
Иван
Станиславович
ТЕРТЕЛЬ
Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnöke, a Számvevőszék (State Control Committee) korábbi elnöke
Születési idő: 1966.9.8.
Születési hely: Privalka/Privalki, Grodno/Hrodna Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökeként betöltött vezetői pozíciójánál és a Számvevőszék (State Control Committee) korábbi elnökeként betöltött pozíciójánál fogva felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért. 2020.11.6.
49. *  Raman Ivanavich MELNIK
Roman Ivanovich MELNIK
Раман Iванавiч МЕЛЬНIК
Роман Иванович МЕЛЬНИК
Beosztás(ok): a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) Közrendvédelmi és Megelőzési Főigazgatóságának (Main Directorate of Law and Order Protection and Prevention) korábbi vezetője
Minszk Leninszkij kerületének (Leninsky District) igazgatási vezetője
Születési idő: 1964.5.29.
Nem: férfi
A Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) Közrendvédelmi és Megelőzési Főigazgatóságának (Main Directorate of Law and Order Protection and Prevention) vezetőjeként betöltött korábbi vezetői pozíciójában felelős volt az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Minszk Leninszkij kerületének (Leninsky District) igazgatási vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.11.6.
50. *  Ivan Danilavich NASKEVICH
Ivan Danilovich NOSKEVICH
Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ
Иван Данилович НОСКЕВИЧ
Beosztás(ok): a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) korábbi elnöke
A Vizsgálóbizottság tartalékának tagja
Születési idő: 1970.3.25.
Születési hely: village of Cierabličy, Brest Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) elnökeként betöltött korábbi vezetői pozíciójában felelős volt a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a Koordinációs Tanáccsal (Coordination Council) és békés tüntetőkkel szemben indított nyomozásokért.
A Vizsgálóbizottság tartalékának tagjaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.11.6.
51. Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU
Alexei Alexandrovich VOLKOV
Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ
Алексей Александрович ВОЛКОВ
Beosztás(ok): a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) korábbi első alelnöke; jelenleg a Bűnügyi Szakértői Állami Bizottság (State Committee for Forensic Expertise) elnöke
Születési idő: 1973.9.7.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) első alelnökeként betöltött korábbi vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a koordinációs tanács (Coordination Council) és békés tüntetők ellen indított nyomozásokért. 2020.11.6.
52. Siarhei Yakaulevich AZEMSHA
Sergei Yakovlevich AZEMSHA
Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША
Сергей Яковлевич АЗЕМША
Beosztás(ok): a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnöke
Születési idő: 1974.7.17.
Születési hely: Rechitsa, Gomel/Homyel Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnökeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a koordinációs tanács (Coordination Council) és békés tüntetők elleni nyomozásokért. 2020.11.6.
53. *  Andrei Fiodaravich SMAL
Andrei Fyodorovich SMAL
Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ
Андрей Федорович СМАЛЬ
Beosztás(ok): a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) korábbi alelnöke
Születési idő: 1973.8.1.
Születési hely: Brest, korábban
USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnökeként betöltött korábbi vezetői pozíciójában felelős volt a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a Koordinációs Tanáccsal (Coordination Council) és békés tüntetőkkel szemben indított nyomozásokért. 2020.11.6.
54. Andrei Yurevich PAULIUCHENKA
Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO
Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧЕНКА
Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО
Beosztás(ok): az operatív-elemzési központ (Operational-Analytical Center) vezetője
Születési idő: 1971.8.1.
Nem: férfi
Az operatív-elemzési központ (Operational-Analytical Center) vezetőjeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és felelősség terheli a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért, különösen a távközlési hálózatokkal való összeköttetések megszakításáért, amit a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás részeként alkalmaztak az országban. 2020.11.6.
55. Ihar Ivanavich BUZOUSKI
Igor Ivanovich BUZOVSKI
Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI
Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ
Beosztás(ok): információügyi miniszterhelyettes
Születési idő: 1972.7.10.
Születési hely: village of Koshelevo, Grodno/Hrodna Region/Oblast, korábban USSR, (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Információügyi miniszterhelyettesként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért, különösen az információügyi minisztérium (Ministry of Information) azon döntéséért, amellyel a 2020-as elnökválasztást követően a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás részeként blokkolta a független weboldalakhoz való hozzáférést és korlátozta az internethez való hozzáférést Fehéroroszországban. 2020.11.6.
56. Natalia Mikalaeuna EISMANT
Natalia Nikolayevna EISMONT
Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ
Наталья
Николаевна ЭЙСМОНТ
Beosztás(ok): Fehéroroszország elnökének sajtótitkára
Születési idő: 1984.2.16.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Leánykori név: Kirsanova (oroszul: Кирсанова) vagy Selyun (oroszul: Селюн)
Nem: nő
Fehéroroszország elnökének sajtótitkáraként szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és ő koordinálja az elnök médiatevékenységeit, amibe beletartozik a nyilatkozatok megszövegezése és az elnök nyilvános megjelenéseinek megszervezése is. Támogatja tehát a Lukasenka-rezsimet, többek között az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomás és megfélemlítés tekintetében is. Különösen a 2020-as elnökválasztást követően nyilvánosan tett azon nyilatkozataival, amelyekben megvédte az elnököt és kritizálta az ellenzéki aktivistákat és a békés tüntetőket, hozzájárult a demokrácia és a jogállamiság Fehéroroszországban való komoly aláásásához. 2020.11.6.
57. Siarhei Yaugenavich ZUBKOU Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ Beosztás(ok): az ALFA egység (ALFA Unit) parancsnoka Az ALFA egység (ALFA Unit) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az ezen erők által a 2020-as elnökválasztást követően 2020.11.6.
Sergei Yevgenevich ZUBKOV Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ Születési idő: 1975.8.21. Nem: férfi sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
58. Andrei Aliakseevich RAUKOU
Andrei Alexeyevich RAVKOV
Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ
Андрей Алексеевич РАВКОВ
Beosztás(ok): a Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi államtitkára
A Belarusz Köztársaság azerbajdzsáni nagykövete
Születési idő: 1967.6.25.
Születési hely: village of Revyaki, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi államtitkáraként szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Fehéroroszország azerbajdzsáni nagyköveteként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.
2020.11.6.
59. Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH
Petr Petrovich MIKLASHEVICH
Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ
Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ
Beosztás(ok): a Belarusz Köztársaság alkotmánybíróságának (Constitutional Court) elnöke
Születési idő: 1954.10.18.
Születési hely: Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Az alkotmánybíróság (Constitutional Court) elnökeként felelősség terheli az alkotmánybíróság 2020. augusztus 25-i határozatának elfogadásáért, amelyben az alkotmánybíróság érvényesnek nyilvánította a csalárd választás eredményét. Ezáltal támogatta és elősegítette az államapparátus által békés tüntetőkkel és újságírókkal szemben sorozatosan alkalmazott elnyomást és megfélemlítést, ezért felelősség terheli a demokrácia és a jogállamiság Fehéroroszországban való komoly aláásásáért. 2020.11.6.
60. Anatol Aliaksandravich SIVAK
Anatoli Alexandrovich SIVAK
Анатоль Аляксандравiч СIВАК
Анатолий Александрович СИВАК
Beosztás(ok): miniszterelnök-helyettes; Minszk város végrehajtó bizottságának (Minsk City Executive Committee) korábbi elnöke
Születési idő: 1962.7.19.
Születési hely: Zavoit, Narovlya District, Gomel/Homyel Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Minszk város végrehajtó bizottságának (Minsk City Executive Committee) korábbi elnökeként betöltött vezető beosztásánál fogva felelősség terheli az államapparátus által Minszkben a felügyelete alatt a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért. Több nyilvános nyilatkozatban kritizálta a Fehéroroszországban zajló békés tüntetéseket. 2020.12.17.
Nem: férfi Miniszterelnök-helyettesként jelenleg betöltött vezetői pozíciójában továbbra is támogatja a Lukasenka-rezsimet.
61. Ivan Mikhailavich EISMANT
Ivan Mikhailovich EISMONT
Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ
Иван Михайлович ЭЙСМОНТ
Beosztás(ok): a nemzeti állami televízió és rádió (National State Television and Radio Company) elnöke, a Belteleradio cég (Beltelradio Company) vezetője
Születési idő: 1977.1.20.
Születési hely: Grodno/Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A fehérorosz állami televízió és rádió (Belarusian State Television and Radio Company) jelenlegi vezetőjeként felelősség terheli az állami propaganda terjesztéséért az állami médiában, és továbbra is támogatja a Lukasenka-rezsimet. Ide tartozik, hogy a médiacsatornákat felhasználva támogatja az elnök hivatali idejének folytatását, a 2020. augusztus 9-én sorra került elcsalt elnökválasztás, valamint a békés és legitim tüntetések ezt követő és többszöri erőszakos leverése ellenére.
Eismont nyilvános nyilatkozatban kritizálta a békés tüntetőket, és megtagadta a tüntetésekről való beszámolást. Az általa irányított Beltelradio cégtől (Belteleradio Company) sztrájkoló munkavállalókat bocsátott el, ezáltal felelősség terheli az emberi jogok megsértéséért.
2020.12.17.
62. Uladzimir Stsiapanavich KARANIK
Vladimir Stepanovich KARANIK
Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК
Владимир Степанович КАРАНИК
Beosztás(ok): a Grodno/Hrodna Region/Oblast kormányzója; korábbi egészségügyi miniszter
Születési idő: 1973.11.30.
Születési hely: Grodno/Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Egészségügyi miniszterként betöltött korábbi vezető beosztásánál fogva felelősség terheli azért, hogy az egészségügyi szolgálatokat a békés tüntetők elnyomására használták például úgy, hogy az orvosi segítségre szoruló tüntetőket kórház helyett elkülönítő helyiségekbe szállították. Számos nyilvános nyilatkozatban kritizálta a fehéroroszországi békés tüntetéseket, egy alkalommal egy tüntetőt azzal vádolt, hogy bódult állapotban van.
A grodnói/hrodnai régió (Grodno/Hrodna Region/Oblast) kormányzójaként jelenleg betöltött vezetői pozíciójában továbbra is támogatja a Lukasenka-rezsimet.
2020.12.17.
63. Natallia Ivanauna KACHANAVA Наталля Iванаўна КАЧАНАВА Beosztás(ok): a fehéroroszországi Nemzetgyűlés Köztársasági Tanácsának (Council of the Republic of the National Assembly of Belarus) elnöke A fehéroroszországi Nemzetgyűlés Köztársasági Tanácsának (Council of the Republic of the National Assembly of Belarus) elnökeként betöltött jelenlegi vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az elnök belügyi döntéseinek támogatásáért. Felelősség terheli az elcsalt, 2020. augusztus 9-én sorra került választások 2020.12.17.
Natalia Ivanovna KOCHANOVA Наталья Ивановна КОЧАНОВА Születési idő: 1960.9.25.
Születési hely: Polotsk, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: nő
megszervezéséért. Nyilvános nyilatkozataiban védelmezte a biztonsági apparátus által a békés tüntetőkkel szembeni brutális fellépést.
64. *  Pavel Mikalaevich LIOHKI
Pavel Nikolaevich LIOHKI
Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI
Павел Николаевич ЛЁГКИЙ
Beosztás(ok): követtanácsos a moszkvai (Oroszország) belarusz nagykövetségen (Belarusian embassy in Moscow, Russia), korábbi információügyi első miniszterhelyettes
Születési idő: 1972.5.30.
Születési hely: Baranavichy, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Az információügyi első miniszterhelyettesként korábban betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelős a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért és különösen az információügyi minisztérium (Ministry of Information) azon döntéséért, amellyel a 2020-as elnökválasztást követően a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás eszközeként blokkolta a független weboldalakhoz való hozzáférést, és korlátozta az internethez való hozzáférést Belaruszban.
A moszkvai (Oroszország) belarusz nagykövetségen dolgozó követtanácsosként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.12.17.
65. *  Ihar Uladzimiravich LUTSKY
Igor Vladimirovich LUTSKY
Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI
Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ
Beosztás(ok): az elnöki igazgatás (Presidential Administration) vezetőhelyettese, korábbi információügyi miniszter
Születési idő: 1972.10.31.
Születési hely: Stolin,
Brest Region/Oblast, korábban
USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Az információügyi miniszterként korábban betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelős volt a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért és különösen az információügyi minisztérium (Ministry of Information) azon döntéséért, amellyel a 2020-as elnökválasztást követően a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás eszközeként blokkolta a független weboldalakhoz való hozzáférést és korlátozta az internethez való hozzáférést Belaruszban.
Az elnöki igazgatás (Presidential Administration) vezetőhelyetteseként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.12.17.
66. Andrei Ivanavich SHVED
Andrei Ivanovich SHVED
Андрэй Iванавiч ШВЕД
Андрей Иванович ШВЕД
Beosztás(ok): a Belarusz Köztársaság legfőbb ügyésze
Születési idő: 1973.4.21.
Születési hely: Glushkovichi, Gomel/Homyel Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Legfőbb ügyészként felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék folytatódó elnyomásáért, és különösen a békés tüntetőkkel, az ellenzéki vezetőkkel és az újságírokkal szemben a 2020-as elnökválasztást követően indított számos büntetőperért. Nyilvános nyilatkozatokat is tett, amelyekben büntetéssel fenyegette az „engedély nélküli gyűlések” résztvevőit. 2020.12.17.
67. Genadz Andreevich BOGDAN
Gennady Andreievich BOGDAN
Генадзь Андрэевiч БОГДАН
Геннадий Андреевич БОГДАН
Beosztás(ok): a Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) vezetőhelyettese
Születési idő: 1977.1.8.
Nem: férfi
A Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) vezetőhelyetteseként több vállalat működését felügyeli. A vezetése alatt álló szerv pénzügyi, anyagi, technikai, szociális, háztartási és egészségügyi támogatást nyújt a köztársasági hatóságok államapparátusának. Szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és továbbra is támogatja a Lukasenka-rezsimet. 2020.12.17.
68. Ihar Paulavich BURMISTRAU
Igor Pavlovich BURMISTROV
Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ
Игорь Павлович БУРМИСТРОВ
Beosztás(ok): a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) belügyi erőinek (Internal Troops) vezérkari főnöke és első parancsnokhelyettese
Születési idő: 1968.9.30.
Nem: férfi
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) belügyi erőinek (Internal Troops) első parancsnokhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az irányítása alatt álló belügyi erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért. 2020.12.17.
69. Arciom Kanstantinavich DUNKA
Artem Konstantinovich DUNKO
Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА
Артем Константинович ДУНЬКО
Beosztás(ok): a Számvevőszék (State Control Committee) pénzügyi nyomozási osztályának (Department of Financial Investigations) különleges ügyekért felelős főellenőre
Születési idő: 1990.6.8.
Nem: férfi
A Számvevőszék (State Control Committee) pénzügyi nyomozási osztályának (Department of Financial Investigations) különleges ügyekért felelős főellenőreként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az ellenzéki vezetőkkel és aktivistákkal szemben indított vizsgálatokért. 2020.12.17.
70. *  Aleh Heorhievich KARAZIEI
Oleg Georgievich KARAZEI
Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ
Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ
Beosztás(ok): a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) közbiztonsági rendőrsége bűnüldözési és bűnmegelőzési főosztálya (Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police) bűnmegelőzési osztályának (Prevention Department) korábbi vezetője
A Belügyminisztérium Akadémiájának (Academy of Ministry of Internal Affairs) docense
Születési idő: 1979.1.1.
Születési hely: Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) közbiztonsági rendőrsége bűnüldözési és bűnmegelőzési főosztálya (Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police) bűnmegelőzési osztályának (Prevention Department) korábbi vezetőjeként betöltött vezetői pozíciójában felelős volt a rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
A Belügyminisztérium Akadémiájának (Academy of Ministry of Internal Affairs) docenseként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.12.17.
71. *  Dzmitry
Aliaksandravich
KURYAN
Dmitry Alexandrovich KURYAN
Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН
Дмитрий Александрович КУРЬЯН
Beosztás(ok): a
belügyminisztérium akadémiája (Academy of the Ministry of Internal Affairs) állami milíciájának (public militia) vezetőhelyettese, rendőrezredes, a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) bűnüldözési főosztályának (Main Department of Law Enforcement) korábbi vezetőhelyettese és bűnüldözési osztályának (Department of Law Enforcement) korábbi vezetője
Születési idő: 1974.10.3.
Nem: férfi
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) bűnüldözési főosztályának (Main Department of Law Enforcement) vezetőhelyetteseként és bűnüldözési osztályának (Department of Law Enforcement) vezetőjeként korábban betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelős volt a rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
A belügyminisztérium akadémiája (Academy of the Ministry of Internal Affairs) állami milíciájának (public militia) vezetőhelyetteseként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben, és megőrzi a rendőrezredesi rangot.
2020.12.17.
72. Aliaksandr Henrykavich TURCHIN
Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN
Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН
Александр Генрихович ТУРЧИН
Beosztás(ok): a minszki regionális végrehajtó bizottság (Minsk Regional Executive Committee) elnöke
Születési idő: 1975.7.2. Születési hely: Novogrudok, Grodno/Hrodna Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A minszki regionális végrehajtó bizottság (Minsk Regional Executive Committee) elnökeként feladata a helyi igazgatás, így többek között számos bizottság felügyelete. Támogatja tehát a Lukasenka-rezsimet. 2020.12.17.
73. *  Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN
Dmitry Nikolayevich SHUMILIN
Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН
Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН
Beosztás(ok): a közrendvédelmi és megelőzési főigazgatóság (Directorate for the Protection of Law and Order and Prevention) vezetőhelyettese, Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatósága (Main Department of Internal Affairs, GUVD) tömegrendezvényekkel foglalkozó osztályának korábbi vezetőhelyettese
Születési idő: 1977.7.26.
Nem: férfi
Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatósága (GUVD) tömegrendezvényekkel foglalkozó osztályának korábbi vezetőhelyetteseként felelős volt a helyi igazgatási apparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Dokumentálták békés tüntetők jogellenes őrizetbe vételében való személyes részvételét.
Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatósága (Main Department of Internal Affairs, GUVD) közrendvédelmi és megelőzési főigazgatóságának (Directorate for the Protection of Law and Order and Prevention) vezetőhelyetteseként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.12.17.
74. Vital Ivanavich STASIUKEVICH
Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH
Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ
Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ
Beosztás(ok): a grodnói/hrodnai közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) helyettes vezetője
Születési idő: 1976.3.5.
Születési hely: Grodno/Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A grodnói/hrodnai közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) helyettes vezetőjeként felelősség terheli az irányítása alatt álló helyi rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Szemtanúk beszámolói alapján személyesen felügyelte békés tüntetők jogellenes őrizetbe vételét.
2020.12.17.
75. *  Siarhei Leanidavich KALINNIK
Sergei Leonidovich KALINNIK
Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК
Сергей Леонидович КАЛИННИК
Beosztás(ok): korábbi rendőrezredes, a minszki Szovjetszkij kerület rendőrségének (Sovetsky District Police Department) korábbi vezetője
Születési idő: 1979.7.23.
Nem: férfi
A minszki Szovjetszkij kerület rendőrségének (Sovetsky District Police Department) korábbi vezetőjeként felelős volt az irányítása alatt álló helyi rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Szemtanúk beszámolói alapján személyesen felügyelte a jogellenesen őrizetbe vett tüntetők kínzását, és részt is vett abban.
2020.12.17.
76. Vadzim Siarhaevich PRYGARA
Vadim Sergeyevich PRIGARA
Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА
Вадим Сергеевич ПРИГАРА
Beosztás(ok): rendőr alezredes, a molodechnói körzeti rendőrség (District Police Department in Molodechno) vezetője
Születési idő: 1980.10.31.
Nem: férfi
A molodechnói körzeti rendőrség (District Police Department in Molodechno) vezetőjeként felelősség terheli az irányítása alatt álló helyi rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.
Szemtanúk beszámolói alapján személyesen felügyelte a jogellenesen őrizetbe vett tüntetők ütlegelését. Számos alkalommal becsmérlően is nyilatkozott a tüntetőkről a médiának.
2020.12.17.
77. *  Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK
Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK
Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК
Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК
Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Szovjetszkij kerület rendőrségének (Sovetsky District Police Department) korábbi vezetőhelyettese, a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetője
A Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) alá tartozó felsőbbfokú tanulmányok és szakértők központjának (Center of Advanced Studies and Specialists) első vezetőhelyettese
A minszki (Minsk) Szovjetszkij kerület rendőrségének (Sovetsky District Police Department) korábbi vezetőhelyetteseként és a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) korábbi vezetőjeként betöltött korábbi pozíciójában felelős volt az irányítása alatt álló helyi rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért. 2020.12.17.
Születési idő: 1971.1.27.
Nem: férfi
Szemtanúk szerint személyesen felügyelte békés tüntetők őrizetbe vételét és e jogellenesen őrizetbe vett személyek ütlegelését.
A Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) alá tartozó felsőbbfokú tanulmányok és szakértők központjának (Center of Advanced Studies and Specialists) első vezetőhelyetteseként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
78. *  Aliaksandr
Aliaksandravich
PIETRASH
Alexander (Alexandr)
Alexandrovich
PETRASH
Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ
Александр Александрович ПЕТРАШ
Beosztás(ok): a minszki Centralnij kerületi bíróság (Tsentralny District Court) elnöke, a minszki Moszkovszkij kerületi bíróság (Moskovski District Court) korábbi elnöke
Születési idő: 1988.5.16.
Nem: férfi
A minszki Moskovszkij kerületi bíróság (Moskovski District Court) korábbi elnökeként felelős volt számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során a védelemhez való jog többszöri megsértését és hamis tanúk vallomásainak figyelembevételét jelentették.
A 2020-as elnökválasztást követően közreműködött tüntetők, újságírók és ellenzéki vezetők megbírságolásában és őrizetbe vételében.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.
A minszki Centralnij kerületi bíróság (Tsentralny District Court) elnökeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.12.17.
79. Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH
Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH
Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ
Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ
Beosztás(ok): a gomeli/homeli (Gomel/Homyel) Szovjetszkij körzeti bíróság (Sovetsky district court) bírája
Nem: férfi
A gomeli/homeli (Gomel/Homyel) Szovjetszkij körzeti bíróság (Sovetsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.
Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.
2020.12.17.
80. Alena Vasileuna LITVINA
Elena Vasilevna LITVINA
Алена Васiльеўна ЛIТВIНА
Елена Васильевна ЛИТВИНА
Beosztás(ok): a mogilevi/mahilioui (Mogilev/ Mahiliou) Lenyinszkij körzeti bíróság (Leninsky district court) bírája
Nem: nő
A mogilevi/mahilioui (Mogilev/Mahiliou) Lenyinszkij körzeti bíróság (Leninsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Siarhei Tsikhanousky ellenzéki aktivistának - Svetlana Tsikhanouskava ellenzéki elnökjelölt férjének - az elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát. 2020.12.17.
Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.
81. Victoria Valeryeuna SHABUNYA
Victoria Valerevna SHABUNYA
Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ
Виктория Валерьевна ШАБУНЯ
Beosztás(ok): a minszki (Minsk) központi kerületi bíróság (Central district court) bírája
Születési idő: 1974.2.27.
Nem: nő
A minszki (Minsk) központi kerületi bíróság (Central district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Sergei Dylevskynek, a koordinációs tanács (Coordination Council) tagjának és az egyik sztrájkbizottság vezetőjének az elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát. 2020.12.17.
Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.
82. Alena Aliaksandravna ZHYVITSA
Elena Alexandrovna ZHYVITSA
Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА
Елена Александровна ЖИВИЦА
Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Oktjabrszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky district court) bírája
Születési idő: 1990.4.9.
Nem: nő
A minszki (Minsk) Oktjabrszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.
Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.
2020.12.17.
83. Natallia Anatolievna DZIADKOVA
Natalia Anatolievna DEDKOVA
Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА
Наталья Анатольевна ДЕДКОВА
Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Partizanszkij kerületi bíróság (Partizanski district court) bírája
Születési idő: 1979.12.2.
Nem: nő
A minszki (Minsk) Partizanszkij kerületi bíróság (Partizanski district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Mariya Kalesnikavának, a koordinációs tanács (Coordination Council) vezetőjének az elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát. 2020.12.17.
Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.
84. Maryna Arkadzeuna FIODARAVA
Marina Arkadievna FEDOROVA
Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА
Марина Аркадьевна Федорова
Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky district court) bírája
Születési idő: 1965.9.11.
Nem: nő
A minszki (Minsk) Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.
Így felelősség terheli az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.
2020.12.17.
85. *  Yulia Chaslavauna HUSTYR
Yulia Cheslavovna HUSTYR
Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР
Юлия Чеславовна ГУСТЫР
Beosztás(ok): a minszki Kasztricsnickij kerület jogsegélyirodájának ügyvédje, a minszki központi kerületi bíróság (Central District Court) korábbi bírája
Születési idő: 1984.1.14.
Nem: nő
A minszki központi kerületi bíróság (Central District Court) korábbi bírájaként felelős volt számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Viktar Babarika ellenzéki elnökjelölt elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során a védelemhez való jog többszöri megsértését jelentették.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.
A minszki Kasztricsnickij kerület jogsegély-irodájának ügyvédjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2020.12.17.
86. Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA
Elena Timofeyevna NEKRASOVA
Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА
Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА
Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Zavodszkij kerületi bíróság (Zavodsky district court) bírája
Születési idő: 1974.11.26.
Nem: nő
A minszki (Minsk) Zavodszkij kerületi bíróság (Zavodsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát. 2020.12.17.
Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.
87. *  Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN
Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN
Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН
Александр Васильевич ШАКУТИН
Beosztás(ok): üzletember, az Amkodor holding igazgatótanácsának elnöke, az SV Maschinen GmbH, az UAB EM System, az Anulatrans SIA, az Amkodor-Tsentr, az OOO Iskamed és az OOO PMI Inzhiniring részvényese
Születési idő: 1959.1.12.
Születési hely: Bolshoe Babino, Orsha Rayon, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
A Belaruszban tevékenységet folytató legjelentősebb üzletemberek egyike, üzleti érdekeltségei vannak az építőiparban, a gépiparban, a mezőgazdaságban és más ágazatokban.
A beszámolók szerint egyike azoknak, akik a legtöbb hasznot húzták a Lukashenka elnöksége alatti privatizációkból. Korábbi tagja a »Belaya Rus« Lukashenka-párti szövetség elnökségének, és korábbi tagja a Belarusz Köztársaság Vállalkozásfejlesztési Tanácsának (Council for the Development of Entrepreneurship of the Republic of Belarus) is.
2020 júliusában nyilvánosan elítélte a Belaruszban zajló ellenzéki tiltakozásokat, támogatva ezzel a Lukashenka-rezsimnek a békés tüntetőkkel, a demokratikus ellenzékkel és a civil társadalommal szembeni elnyomásra irányuló politikáját.
Ennélfogva hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
Üzleti érdekeltségeket tart fenn Belaruszban.
2020.12.17.
88. *  Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI
Nikolay Nikolaevich VOROBEY
Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ
Николай Николаевич ВОРОБЕЙ
Beosztás(ok): üzletember, a Bremino Group társtulajdonosa
Születési idő: 1963.5.4.
Születési hely: Ukrainian SSR (jelenleg Ukraine)
Nem: férfi
A Belaruszban tevékenységet folytató legjelentősebb üzletemberek egyike; üzleti érdekeltségei vannak a kőolajágazatban, a szénszállítási ágazatban, a bankszektorban és más ágazatokban.
Olyan vállalat - a Bremino Group - társtulajdonosa, amely a belarusz igazgatás részéről adókedvezményekben és egyéb támogatási formákban részesült. A BelKazTrans nevű vállalkozása kizárólagos jogot kapott a szén Belaruszon keresztül történő szállítására. 2020 decemberében vagyonának egy részét átruházta közeli üzleti partnereire. Médiajelentések szerint
2020.12.17.
továbbra is ő ellenőrzi az Interservice és az Oil Bitumen Plant nevű vállalkozásokat. Üzleti tevékenységeket folytat, illetve szoros kapcsolatokat tart fenn a belarusz hatóságokkal, és két luxusautót adott Lukashenkának. Ukrajnában és Oroszországban is rendelkezik üzleti érdekeltségekkel.
Hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
89. *  Natallia Mikhailauna BUHUK
Natalia Mikhailovna BUGUK
Наталля Мiхайлаўна БУГУК
Наталья Михайловна БУГУК
Beosztás: a minszki városi bíróság (Minsk City Court) bírája, a minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Fruzensky District Court) korábbi bírája
Születési idő: 1989.12.19.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
A minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) korábbi bírájaként Natallia Buhuk felelős volt számos, újságírókkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) és Darya Chultsova elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során a védelemhez való jog és a tisztességes eljáráshoz való jog többszöri megsértését jelentették.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
A minszki városi bíróság (Minsk City Court) bírájaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2021.6.21.
90. *  Alina Siarhieeuna KASIANCHYK
Alina Sergeevna KASYANCHYK
Алiна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК
Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК
Beosztás: a minszki városi ügyészség (Minsk City Prosecutor’s Office) ügyésze, a minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) korábbi helyettes ügyésze
Születési idő: 1998.3.12.
Születési hely:
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
A minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Fruzensky District Court) korábbi helyettes ügyészeként Alina Kasianchyk képviselte a Lukashenka-rezsimet újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel szembeni, politikai indíttatású perekben. Összeesküvés és a közrend megsértésének megalapozatlan vádjával büntetőeljárás alá vonta Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) és Darya Chultsova újságírókat, akik békés tüntetőkről készítettek felvételeket. Vád alá helyezte továbbá a belarusz civil társadalom tagjait, amiért például részt vettek békés tüntetésekben, és megemlékeztek Aliaksandr Taraikousky meggyilkolt tüntetőről. A bíráktól folyamatosan hosszú idejű börtönbüntetések kiszabását kérte.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
A minszki városi ügyészség (Minsk City Prosecutor’s Office) ügyészeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2021.6.21.
91. *  Ihar Viktaravich KURYLOVICH
Igor Viktorovich KURILOVICH
Iгар Вiĸтаравiч КУРЫЛОВIЧ,
Игорь Викторович
КУРИЛОВИЧ
a Vizsgálóbizottság Frunzsenszkij kerületi osztályának (Frunzensky District Department of the Investigative Committee) vezető nyomozója
Születési idő: 1990.9.26.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Fruzensky District Court) magas rangú nyomozójaként Ihar Kurylovich részt vett Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) és Darya Chultsova újságírokkal szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárás előkészítésében. A békés tüntetőkről felvételeket készítő újságírókat a közrend megsértésével vádolták meg, és két év börtönbüntetésre ítélték őket.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
92. *  Siarhei Viktaravich SHATSILA
Sergei Viktorovich SHATILO
Сяргей Вiĸтаравiч ШАЦIЛА Сергей Виĸторович ШАТИЛО a minszki Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetskiy District Court) bírája
Születési idő: 1989.8.13.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky District Court) tórájaként felelősség terheli számos, tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Natallia Hersche, Dzmitry Halko és Dzmitry Karatkevich elítéléséért, akikre a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
93. *  Anastasia Vasileuna ACHALAVA
Anastasia Vasilievna ACHALOVA
Анастасiя Васiльеўна АЧАЛАВА Анастасия Васильевна АЧАЛОВА a minszki Lenyinszkij kerületi bíróság (Leninsky District Court) bírája
Születési idő: 1992.10.15.
Születési hely: Minsk, Belarus
Nem: nő
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Lenyinszkij kerületi bíróság (Leninskiy District Court) tórájaként Anastasia Achalavát felelősség terheli számos, újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel, valamint egészségügyi dolgozókkal és idős polgárokkal szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Dzmitry Kruknak, a koordinációs tanács (Coordination Council) tagjának elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint névtelen tanúk vallomásait vették figyelembe.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
94. *  Mariya
Viachaslavauna
YAROKHINA
Maria Viacheslavovna YEROKHINA
Марыя Вячаславаўна ЯРОХIНА Мария Вячеславовна ЕРОХИНА a minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) bírája
Születési idő: 1987.7.4.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: nő
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) tórájaként Mariya Yerokhinát felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, szakszervezeti aktivistákkal, sportolókkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Uladzimir Hrydzin újságíró elítéléséért.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
95. *  Yuliya
Aliaksandrauna
BLIZNIUK
Yuliya Aleksandrovna BLIZNIUK
Юлiя Аляĸсандраўна БЛIЗНЮК Юлия Алеĸсандровна БЛИЗНЮК a minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) elnökhelyettese/bírája
Születési idő: 1971.9.23.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: nő
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) elnökhelyetteseként és tórájaként Yuliya Blizniukot felelősség terheli számos, újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Artsiom Khvashcheuski, Artsiom Sauchuk és Maksim Pauliushchyk aktivisták elítéléséért. Ezekre a személyekre a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
96. *  Anastasia Dzmitreuna KULIK
Anastasia Dmitrievna KULIK
Анастасiя Дзмiтрыеўна КУЛIК Анастасия Дмитриевна КУЛИК a minszki Pervomajszkij kerületi bíróság (Pervomaisky District Court) bírája
Születési idő: 1989.7.28.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: nő
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Pervomajszkij kerületi bíróság (Pervomaisky District Court) tórájaként Anastasia Kulikot felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Aliaksandr Zakharevich elítéléséért, akire a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
97. *  Maksim Leanidavich TRUSEVICH
Maksim Leonidovich TRUSEVICH
Маĸсiм Леанiдавiч ТРУСЕВIЧ Маĸсим Леонидович ТРУСЕВИЧ a minszki Pervomajszkij kerületi bíróság (Pervomaisky District Court) bírája
Születési idő: 1989.8.12.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Pervomajszkij kerületi bíróság (Pervomaisky District Court) tórájaként Maksim Trusevichet felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
98. *  Tatsiana Yaraslavauna MATYL
Tatiana Yaroslavovna MOTYL
Тацяна Яраславаўна МАТЫЛЬ Татьяна Ярославовна МОТЫЛЬ a minszki Moszkovszkij kerületi bíróság (Moskovsky District Court) bírája
Születési idő: 1968.1.20.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: nő
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Moszkovszkij kerületi bíróság (Moskovsky District Court) tórájaként Tatsiana Matyit felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Mikalai Statkevich ellenzéki politikus és Alexander Borozenko újságíró elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
99. *  Aliaksandr
Anatolevich
RUDZENKA
Aleksandr
Anatolevich
RUDENKO
Аляĸсандр Анатольевiч РУДЗЕНКА Алеĸсандр Анатольевич РУДЕНКО a minszki Oktjabirszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky District Court) elnökhelyettese
Születési idő: 1981.12.1.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Oktjabirszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky District Court) elnökhelyetteseként és tórájaként Aliaksandr Rudzenkát felelősség terheli számos, újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen egy idős és fogyatékossággal élő tüntető megbírságolásáért, valamint Mariya Kalesnikava fehérorosz ellenzéki vezető ügyvédjének, Lyudmila Kazaknak az elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
100. *  Aliaksandr
Aliaksandravich
VOUK
Aleksandr
Aleksandrovich
VOLK
Аляĸсандр Аляĸсандравiч ВОЎК Алеĸсандр Алеĸсандрович ВОЛК a minszki Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky District Court) bírája
Születési idő: 1979.8.1.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky District Court) tórájaként Aliaksandr Voukot felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Anastasia Mirontsev és testvére, Victoria Mirontsev elítéléséért, akikre a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
101. *  Volha Siarheeuna NIABORSKAIA
Olga Sergeevna NEBORSKAIA
Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ a minszki Oktjabirszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky District Court) bírája
Születési idő: 1991.2.14.
Születési hely:
Nem: nő
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Oktjabirszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky District Court) tórájaként Volha Niaborskayát felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel és újságírókkal szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Sofia Malashevich és Tikhon Kliukach elítéléséért, akikre a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
102. *  Marina Sviataslavauna ZAPASNIK
Marina
Sviatoslavovna
ZAPASNIK
Марына Святаславаўна ЗАПАСНIК Марина Святославовна ЗАПАСНИК a minszki Lenyinszkij kerületi bíróság (Court of the Leninsky district) elnökhelyettese
Születési idő: 1982.3.28.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: nő
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Lenyinszkij kerületi bíróság (Court of the Leninsky District) elnökhelyetteseként és tórájaként Marina Zapasnikot felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Vladislav Zenevich, Olga Pavlova, Olga Klaskovskaya, Viktar Barushka, Sergey Ratkevich, Aleksey Charvinskiy, Andrey Khrenkov, Viktor Aktistov tanuló és a kiskorú Maksim Babich elítéléséért. Mindezen személyeket a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként ismeri el.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
103. *  Maksim Yurevich FILATAU
Maksim Yurevich FILATOV
Максiм Юр'евiч Фiлатаў Максим Юрьевич ФИЛАТОВ a lidai városi bíróság (Lida City Court) bírája
Születési idő:
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A lidai városi bíróság (Lida City Court) tórájaként Maksim Filataut felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Vitold Ashurok aktivista elítéléséért, akire a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
104. *  Andrei Vaclavavich HRUSHKO
Andrei Vatslavovich GRUSHKO
Андрэй Вацлававiч ГРУШКО
Андрей Вацлавович ГРУШКО
Beosztás: a breszti Lenyinszkij kerületi bíróság (Leninsky District Court) elnökhelyettese, a breszti Lenyinszkij kerületi bíróság korábbi bírája
Születési idő: 1979.1.24.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A breszti Lenyinszkij kerületi bíróság (Leninsky District Court) bírájaként Andrei Hrushkót felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen politikai fogolyként elismert aktivisták, valamint kiskorúak elítéléséért.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
Jelenleg a breszti Lenyinszkij kerületi bíróság (Leninsky District Court) elnökhelyettese.
2021.6.21.
105. *  Dzmitry Iurevich HARA
Dmitry Iurevich GORA
Дзмiтрый Юр’евiч ГАРА
Дмитрий Юрьевич
ГОРА
Fehéroroszország Vizsgálóbizottságának (Investigative Committee of Belarus) elnöke (kinevezés időpontja: 2021. március 11.)
Korábban a Fehérorosz Köztársaság legfőbb ügyészének helyettese (2021. március 11-ig)
Születési idő: 1970.5.4.
Születési hely: Tbilisi, korábban Georgian SSR (jelenleg Georgia)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A legfőbb ügyész helyetteseként (2021. március 11-ig töltötte be ezt a hivatalt) Dzmitry Harát felelősség terheli békés tüntetőkkel, az ellenzék tagjaival, újságírókkal, a civil társadalom tagjaival és polgárokkal szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárásokért. Dmitri Hara emellett részt vett a Siarhei Tsikhanouskyval (ellenzéki aktivista és Svetlana Tsikhanouskaya elnökjelölt férje) szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárások kezdeményezésében.
A Főügyészség által létrehozott Kormányközi Bizottság (Intergovernmental Commission) vezetőjeként - amelynek feladata kivizsgálni a bűnüldöző szervek tagjaival szemben hatalommal való visszaélés miatt benyújtott lakossági panaszokat - Dzmitry Harát felelősség terheli e szerv tétlensége miatt, mivel nem ismert egyetlen ilyen kivizsgálás sem, holott a polgárok erőszakra, rossz bánásmódra és kínzásra hivatkozva kérték büntetőeljárás kezdeményezését.
2021 márciusa óta Dmitry Gora a Fehérorosz Vizsgálóbizottság (Investigative Committee of Belarus) elnöke. E tisztségében felelősség terheli emberijogvédők és békés tüntetésekben résztvevők büntetőeljárás alá vonásáért.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
106. *  Aliaksei
Kanstantsinavich
STUK
Alexey
Konstantinovich
STUK
Аляĸсей Канстанцiнавiч СТУК
Алеĸсей
Константинович СТУК
a Belarusz Köztársaság legfőbb ügyésze
Születési idő: 1959
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Legfőbb ügyészként Aliaksei Stukot felelősség terheli az ellenzékkel, újságírókkal, a civil társadalom tagjaival és polgárokkal szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárásokért. Felelősség terheli a polgárok tevékenységeinek különböző helyszíneken és munkahelyeken az ügyészség által végrehajtott ellenőrzések megszigorításáért, valamint jogkörtúllépésért a békés tüntetések résztvevőivel szembeni intézkedések során, Nyilvánosan kijelentette, hogy a Legfőbb Ügyészség azon munkálkodik, hogy azonosítsa az „illegális” polgári egyesületeket, és elnyomja azok tevékenységeit.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
107. *  Genadz Iosifavich DYSKO
Gennadi Iosifovich DYSKO
Генадзь Iосiфавiч ДЫСКО Геннадий Иосифович ДЫСКО a Belarusz Köztársaság legfőbb ügyészének helyettese, igazságügyi államtanácsos Születési idő: 1964.3.22.
Születési hely: Oshmyany, Hrodna region, (korábban USSR), jelenleg Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A legfőbb ügyész helyetteseként Genadz Dyskót felelősség terheli az ellenzékkel, újságírókkal, a civil társadalom tagjaival és polgárokkal szembeni, politikai indíttatású büntetőügyekért. Emellett részt vett a Siarhei Tsikhanouskyval (ellenzéki aktivista és Svetlana Tsikhanouskaya elnökjelölt férje) szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárások kezdeményezésében.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
108. *  Sviatlana, Anatoleuna LYUBETSKAYA
Svetlana Anatolevna LYUBETSKAYA
Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ a Fehérorosz Köztársaság Nemzetgyűlése képviselőházának (House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus) tagja, az Állandó Jogi Bizottság (Standing Commission on Law) elnöke
Születési idő: 1971.6.3.
Születési hely: korábban USSR (jelenleg Ukraine)
Nem: nő
Állampolgárság: fehérorosz
A parlament Jogi Bizottságának elnökeként Sviatlana Lyubetskayát felelősség terheli a (2021. március 1-jén hatályba lépett) közigazgatási jogsértések új kódexének elfogadásáért, amely engedélyezi az önkényes letartóztatásokat, és a tömegrendezvényeken való részvétel, ezen belül a politikai jelképek megjelenítése tekintetében szigorúbb felelősségrevonást irányoz elő. E jogalkotási tevékenységei miatt felelősség terheli az emberi jogok, így a békés gyülekezés szabadságának súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért. E jogalkotási tevékenységek súlyosan aláássák a demokráciát és a jogállamiságot Fehéroroszországban. 2021.6.21.
109. *  Aliaksei
Uladzimiravich
IAHORAU
Alexei Vladimirovich YEGOROV
Аляксей Уладзiмiравiч ЯГОРАЎ Алексей Владимирович ЕГОРОВ a Fehérorosz Köztársaság Nemzetgyűlése képviselőházának (House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus) tagja, az Állandó Jogi Bizottság (Standing Commission on Law) elnökhelyettese
Születési idő: 1969.12.16.
Születési hely: Novosokolniki, Pskov region, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A parlament Jogi Bizottságának elnökhelyetteseként Aliaksei Iahoraut felelősség terheli a (2021. március 1-jén hatályba lépett) közigazgatási jogsértések új kódexének elfogadásáért, amely engedélyezi az önkényes letartóztatásokat, és a tömegrendezvényeken való részvétel, ezen belül a politikai jelképek megjelenítése tekintetében szigorúbb felelősségrevonást irányoz elő. E jogalkotási tevékenységei miatt felelősség terheli az emberi jogok, így a békés gyülekezés szabadságának súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért. E jogalkotási tevékenységek súlyosan aláássák a demokráciát és a jogállamiságot Fehéroroszországban. 2021.6.21.
110. *  Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK
Aleksandr Pavlovich OMELYANYUK
Аляксандр Паўлавiч АМЕЛЬЯНЮК
Александр Павлович ОМЕЛЬЯНЮК
a Fehérorosz Köztársaság Nemzetgyűlése képviselőházának (House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus) tagja, az Állandó Jogi Bizottság (Standing Commission on Law) elnökhelyettese
Születési idő: 1964.3.6.
Születési hely: Kobrin, Brest Region/ Oblast, former USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A parlament Jogi Bizottságának elnökhelyetteseként, Aliaksandr Amelianiukot felelősség terheli a (2021. március 1-jén hatályba lépett) közigazgatási jogsértések új kódexének elfogadásáért, amely engedélyezi az önkényes letartóztatásokat, és a tömegrendezvényeken való részvétel, ezen belül a politikai jelképek megjelenítése tekintetében szigorúbb felelősségrevonást irányoz elő. E jogalkotási tevékenységei miatt felelősség terheli az emberi jogok, így a békés gyülekezés szabadságának súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért. E jogalkotási tevékenységek súlyosan aláássák a demokráciát és a jogállamiságot Fehéroroszországban. 2021.6.21.
111. *  Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK
Andrei Nikolaevich MUKOVOZCHYK
Андрэй Мiĸалаевiч МУКАВОЗЧЫК
Андрей Ниĸолаевич МУКОВОЗЧИК
politikai megfigyelő - „Belarus Today” („Sovietskaia Belarus - Belarus Segodnya”)
Születési idő: 1963.6.13.
Születési hely: Novosibirsk, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Útlevélszám: MP 3413113 és MP 2387911
A Lukashenka-rezsim fő propagandistáinak egyike. Az Elnöki Hivatal hivatalos újságjában, a „Belarus Today” nevű lapban publikál cikkeket. Cikkeiben, amelyekben hamis információkat használ, a demokratikus ellenzéket és a civil társadalmat szisztematikusan negatív színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk. A demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomást ösztönző és igazoló állami propaganda egyik fő forrása.
2020 májusában Andrei Mukavozchyk nyerte el a kormánybarát Belarusz Újságírók Szövetsége (Belarusian Union of Journalists) szervezet „Aranytoll” díját. 2020 decemberében elnyerte az „Aranybetű” díjat, amelyet a Belarusz Információügyi Minisztérium (Belarus Ministry of Information) képviselői adtak át. 2021 januárjában Aliaksandr Lukashenka aláírt egy rendeletet, amellyel a Munka Érdemrendjét adományozta Andrei Mukavozchyknak.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.
2021.6.21.
112. *  Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA
Sergey Alexandrovich GUSACHENKO
Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА
Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО
Beosztás(ok): a Nemzeti Állami Televízió- és Rádiótársaság (Belteleradio Company) elnökhelyettese
Születési idő: 1983.11.5.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Munkahelyi telefonszám: +375 (17) 369-90-15
Az Belteleradio Company (a Nemzeti Állami Televízió- és Rádiótársaság) elnökhelyetteseként, szerzőként és a »Glavnyy efir« hetente sugárzott televíziós propagandaműsor műsorvezetőjeként Siarhei Gusachenka szándékosan hamis tájékoztatást ad a belarusz lakosságnak a választások eredményéről, a tüntetésekről, az állami hatóságok általi elnyomásról és a Lukashenka-rezsimnek az Unió külső határainak jogellenes átlépését megkönnyítő tevékenységeiről. Közvetlenül felelős azért, ahogyan az állami televízió bemutatja az országban uralkodó helyzetet, ily módon támogatva a hatóságokat, beleértve Lukashenkát is.
Támogatja tehát a Lukashenka-rezsimet.
2021.6.21.
113. *  Genadz
Branislavavich
DAVYDZKA
Gennadi
Bronislavovich
DAVYDKO
Генадзь Бранiслававiч ДАВЫДЗЬКА
Геннадий
Брониславович
ДАВЫДЬКO
a képviselőház tagja, az Emberi Jogi és Médiabizottság (Committee on Human Rights and Media) elnöke
A Belaya Rus belarusz politikai szervezet elnöke
Születési idő: 1955.9.29.
Születési hely: Popovka village, Senno/Sjanno, Vitebsk Region, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Útlevélszám: MP2156098
A pro-Lukashenka „Belaya Rus” szervezet elnökeként Genadz Davydzka a rezsim fő propagandistáinak egyike. Aliaksandr Lukashenkát támogatva gyakran használt uszító hangnemet, és ösztönözte az állami apparátus békés tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépését.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója.
2021.6.21.
114. *  Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA
Olga Nikolaevna CHEMODANOVA
Вольга Мiĸалаеўна ЧАМАДАНАВА
Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА
Beosztás(ok): a belarusz belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs of Belarus) korábbi sajtótitkára
Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) ideológiai és ifjúságügyi főigazgatóságának (Main Directorate for Ideology and Youth) vezetője
Születési idő: 1977.10.13.
Születési hely: Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
A belarusz belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs of Belarus) fő médiaszereplőjeként betöltött korábbi pozíciójában Volha Chamadanava kulcsszerepet játszott a tüntetők elleni erőszakkal kapcsolatos tények elferdítésében és a figyelem erről való elterelésében, valamint hamis információk terjesztésében róluk. Megfenyegetett békés tüntetőket, és folyamatosan igazolta a velük szembeni erőszakot.
Mivel a biztonsági apparátus része, és annak nevében beszél, támogatja a Lukashenka-rezsimet.
2021.6.21.
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
Rang: ezredes
Útlevélszáma: MC1405076
Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) ideológiai és ifjúságügyi főigazgatóságának (Main Directorate for Ideology and Youth) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
115. *  Siarhei Ivanavich SKRYBA
Sergei Ivanovich SKRIBA
Сяргей Iванавiч СКРЫБА
Сергей Иванович СКРИБА
a Belarusz Állami Gazdasági Egyetem (Belarusian State Economic University) oktatási munkáért felelős alkancellárja
Születési idő: 1964/1965. 11.21.
Születési hely: Kletsk, Minsk Region, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
e-mail: skriba_s@bseu.by
A Belarusz Állami Gazdasági Egyetem (Belarusian State Economic University) oktatási munkáért felelős alkancellárjaként Siarhei Skrybát felelősség terheli azért, hogy békés tüntetésekben való részvételük miatt szankciókat hozott hallgatókkal szemben, ideértve az egyetemről való kizárásukat is.
Néhány szankciót azután szabott ki, hogy Lukashenka 2020. október 27-én felszólított a tüntetésekben és sztrájkokban részt vevő hallgatóknak az egyetemről való kizárására.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.
2021.6.21.
116. *  Siarhei Piatrovich, RUBNIKOVICH
Sergei Petrovich RUBNIKOVICH
Сяргей Пятровiч РУБНIКОВIЧ Сергей Петрович РУБНИКОВИЧ a Belarusz Állami Orvosi Egyetem (Belarusian State Medical University) rektora Születési idő: 1974
Születési hely: Sharkauschyna, Vitebsk/ Viciebsk Region/ Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A Belarusz Állami Orvosi Egyetem (Belarusian State Medical University) rektoraként, akinek kinevezését Aliaksander Lukashenka hagyta jóvá, Siarhei Rubnikovichot felelősség terheli az egyetem igazgatásának azon döntéséért, hogy kizárja az egyetemről a békés tüntetésekben részt vevő diákokat. A kizárásokat azt követően rendelték el, hogy Lukashenka 2020. október 27-én felszólított a tüntetésekben és sztrájkokban részt vevő hallgatóknak az egyetemről való kizárására.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.
2021.6.21.
117. *  Aliaksandr
Henadzevich
BAKHANOVICH
Aleksandr
Gennadevich
BAKHANOVICH
Аляĸсандр Генадзевiч БАХАНОВIЧ Алеĸсандр Геннадьевич БАХАНОВИЧ a Breszti Állami Műszaki Egyetem (Brest State Technical University) rektora
Születési idő: 1972
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A Breszti Állami Műszaki Egyetem (Brest State Technical University) rektoraként, akinek kinevezését Aliaksander Lukashenka hagyta jóvá, Aliaksandr Bakhanovichot felelősség terheli az egyetem igazgatásának azon döntéséért, hogy kizárja az egyetemről a békés tüntetésekben részt vevő diákokat. A kizárásokat azt követően rendelték el, hogy Lukashenka 2020. október 27-én felszólított a tüntetésekben és sztrájkokban részt vevő hallgatóknak az egyetemről való kizárására.
Bakhanovich ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.
2021.6.21.
118. *  Mikhail Ryhoravich BARAZNA
Mikhail Grigorevich BOROZNA
Мiхаiл Рыгоравiч БАРАЗНА Михаил Григорьевич БОРОЗНА a Belarusz Állami Művészeti Akadémia (Belarusian State Academy of Árts, BSAA) rektora
Születési idő: 1962.11.20.
Születési hely: Rakusheva, Mahileu/ Mogiliev Region/ Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A Belarusz Állami Művészeti Akadémia (Belarusian State Academy of Árts, BSAA) rektoraként Mikhail Baraznát felelősség terheli az egyetem igazgatásának azon döntéséért, hogy kizárja az egyetemről a békés tüntetésekben részt vevő diákokat.
A kizárásokat azt követően rendelték el, hogy Lukashenka 2020. október 27-én felszólított a tüntetésekben és sztrájkokban részt vevő hallgatóknak az egyetemről való kizárására.
Mikhail Barazna ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.
2021.6.21.
119. *  Maksim
Uladzimiravich
RYZHANKOU
Maksim
Vladimirovich
RYZHENKOV
Максiм Уладзiмiравiч РЫЖАНКОЎ Максим Владимирович РЫЖЕНКОВ az elnöki igazgatás (Presidential Administration) első vezetőhelyettese
Születési idő: 1972.6.19.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Az elnöki igazgatás első vezetőhelyetteseként Maksim Ryzhenkou szoros kapcsolatban áll az elnökkel, valamint felelős az elnöki hatáskör bel- és külpolitika terén való gyakorlásának biztosításáért. A fehérorosz közigazgatásban befutott több mint húszéves pályája során számos pozíciót töltött be, többek között a Külügyminisztériumban és különböző követségeken. Támogatja tehát a Lukashenka-rezsimet. 2021.6.21.
120. *  Dzmitry
Aliaksandravich
LUKASHENKA
Dmitry
Aleksandrovich
LUKASHENKO
Дзмiтрый Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО üzletember, az elnöki sportklub (President’s Sport Club) elnöke
Születési idő: 1980.3.23.
Születési hely: Mogilev/Mahiliou, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Dzmitry Lukashenka Aliaksandr Lukashenka fia, üzletember. Az Elnöki Sportklub (Presidential Sport’s Club) állami egyesület elnöke 2005 óta; 2020-ban újraválasztották e posztra. E szervezeten keresztül üzleti tevékenységet folytat és számos vállalkozást tart ellenőrzése alatt. 2020 szeptemberében jelen volt Aliaksandr Lukashenka titkos beiktatásán. Hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt. 2021.6.21.
121. *  Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA)
Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO)
Лiлiя Валер’еўна ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)
Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)
Beosztás(ok): üzletasszony, egy művészeti galéria igazgatója
Születési idő: 1979.10.29.
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
Személyi azonosító: 4291079A047PB1
Liliya Lukashenka Viktar Lukashenka felesége és Aliaksandr Lukashenka menye. Szoros kapcsolatban áll a Lukashenka-rezsimből hasznot húzó számos kiemelt vállalkozással, köztük a Dana Holdings/Dana Astra-val és a Belkhudozhpromysly vállalattal. Férjével, Viktar Lukashenkával együtt 2020 szeptemberében jelen volt Aliaksandr Lukashenka titkos beiktatásán.
Jelenleg az »Art Chaos« művészeti galéria igazgatója. Üzleti tevékenységeit a rezsimhez kötődő média reklámozza.
Hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2021.6.21.
122. *  Valeri Valerevich IVANKOVICH
Valeri Valerievich IVANKOVICH
Валерый Валер'евiч IВАНКОВIЧ Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ a „MAZ” OJSC főigazgatója
Születési idő: 1971
Születési hely: Novopolotsk, Belarusian SSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A „MAZ” OJSC főigazgatójaként Valeri Ivankavichot felelősség terheli a MAZ dolgozóinak a biztonsági erők általi őrizetbe vételéért a MAZ területén, valamint a rezsimmel szembeni békés tüntetésen részt vevő MAZ-alkalmazottak elbocsátásáért. Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.
Ivankavichot Lukashenka nevezte ki a fehérorosz alkotmány módosításainak megszövegezésével megbízott bizottság tagjává. Támogatja tehát a Lukashenka-rezsimet.
2021.6.21.
123. *  Aliaksandr Yauhenavich SHATROU
Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV
Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ
Александр Евгеньевич ШАТРОВ
Beosztás(ok): üzletember, a Synesis LLC részvényese és korábbi vezetője
Születési idő: 1978.11.9.
Születési hely: a korábbi USSR (jelenleg Russian Federation)
Nem: férfi
Állampolgárság: orosz, belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 3091178A002VF5
A Synesis LLC korábbi vezetőjeként és korábbi fő részvényeseként betöltött pozíciójában Alexander Shatrov felelős volt az említett vállalat azon döntéséért, hogy biztosítsa a belarusz hatóságoknak a Kipod megfigyelési platformot, amely képes videofelvételek között keresni és elemezni azokat, valamint arcfelismerő szoftvert futtatni a felvételeken. Shatrov ezért hozzájárul a civil társadalom és a demokratikus ellenzék államapparátus általi elnyomásához. A Synesis azt állítja, hogy már nem biztosítja a belarusz hatóságoknak a Kipod platformot, a ByPOL beszámolói szerint azonban az állambiztonsági ügynökségek továbbra is használják a Kipodot.
A Synesis az Aliaksandr Lukashenka rendeletével létrehozott Hi-Tech Park egyik bérlője, és ily módon számos kedvezményben részesül, ideértve a jövedelemadó, a héa, az offshore-adó, a vámok és egyebek alóli mentességeket.
A Synesis LLC és leányvállalata, a Panoptes hasznot húzott a köztársasági biztonsági megfigyelő rendszerben (Republican Safety Monitoring System) való részvételéből. Más olyan vállalatok, amelyeknek Shatrov tulajdonosa vagy társtulajdonosa - így például a Belbet és a Synesis Sport - szintén hasznot húznak kormányszerződésekből.
Nyilvános nyilatkozataiban bírálta a Lukashenka-rezsim ellen tiltakozókat, és relativizálta a demokrácia hiányát Belaruszban. Ennélfogva hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
Továbbra is a Synesis LLC részvényese.
2021.6.21.
124. *  Siarhei Siamionavich TSIATSERYN
Sergei Semionovich TETERIN
Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН
Сергей Семёнович ТЕТЕРИН
Beosztás(ok): üzletember, a BelGlobalStart tulajdonosa, a VIBEL társtulajdonosa, a belarusz teniszszövetség (Belarusian Tennis Federation) korábbi elnöke
Születési idő: 1961.1.7.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Siarhei Tsiatseryn a vezető belarusz üzletemberek egyike; üzleti érdekeltségei (»BelGlobalStart« nevű vállalatán keresztül) alkoholtartalmú italok, élelmiszeripari cikkek és bútorok forgalmazására terjednek ki. Lukashenka belső köréhez tartozik.
A BelGlobalStart 2019-ben lehetőséget kapott arra, hogy megkezdje egy többfunkciós üzleti központ felépítését Minszkben, az elnöki palotával szemben. A VIBEL vállalat társtulajdonosa, amely számos belarusz nemzeti TV csatornán ad el reklámokat. A belarusz teniszszövetség elnöke volt, és Lukashenka korábbi sportügyi tanácsadója.
2021.6.21.
125. *  Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ Beosztás(ok): üzletember, a Slavkali részvényese és felügyelőtestületének elnöke, a JSC Mospromstroi, az Industrial Financial Group Safmar JSC és az LLC Proekt Grad igazgatótanácsának elnöke és részvényese
a JSC NKNeftisa igazgatótanácsának tagja és részvényese
Születési idő: 1958.3.9.
Születési hely: Akmolinsk, korábban USSR (jelenleg Kazakhstan)
Nem: férfi
Állampolgárság: orosz
Mikhail Gutseriev prominens orosz üzletember, aki Belaruszban üzleti érdekeltségekkel rendelkezik az energiaipar, a kálium-karbonát-ipar, a vendéglátás és más ágazatok területén. Hosszú ideje barátságban van Aliaksandr Lukashenkával, és e kapcsolatának köszönhetően jelentős vagyonra és befolyásra tett szert a belarusz politikai elit körében. A Gutseriev által ellenőrzött »Safmar« vállalat volt az egyetlen olyan orosz olajipari cég, amely a Belarusz és Oroszország közötti energiaválság idején, 2020 elején folyamatosan ellátta olajjal a belarusz olajfinomítókat.
Gutseriev támogatta Lukashenkát az olajszállítás kapcsán Oroszországgal kialakult vitákban is. Gutseriev a Slavkali vállalat igazgatótanácsának elnöke és részvényese, amely vállalat a Lyuban közelében található Starobinsky kálisó-lelőhelyen alapuló káliumklorid-bányászati és -feldolgozó üzemet építi Nezhinsky településen. Az üzem a legnagyobb belarusz beruházás, értéke 2 milliárd USD. Lukashenka ígéretet tett arra, hogy Lyuban városát „Gutserievsk”-re nevezi át az üzletember tiszteletére.
Gutseriev egyéb belarusz vállalatai közé tartoznak töltőállomások és olajdepók, továbbá egy hotel, egy üzleti központ és egy repülőtéri terminál Minszkben. Lukashenka Gutseriev védelmére kelt, amikor az utóbbival szemben Oroszországban nyomozás indult. Lukashenka köszönetet mondott Gutserievnek jótékonysági szervezeteknek nyújtott pénzügyi hozzájárulásáért, valamint azért is, hogy több milliárd dollár értékben eszközölt beruházásokat Belaruszban. Gutseriev értesülések szerint luxuscikkeket ajándékozott Lukashenkának.
Gutseriev egy olyan rezidencia tulajdonosának is deklarálta magát, amely ténylegesen Lukashenkáé, ily módon fedezve őt, amikor újságírók nyomozni kezdtek Lukashenka vagyona után. Gutseriev 2020. szeptember 23-án részt vett Lukashenka titkos elnöki beiktatásán. 2020 októberében Lukashenka és Gutseriev mindketten megjelentek egy ortodox templom avatásán, amelynek építését az utóbbi szponzorálta.
Médiajelentések szerint, amikor 2020 augusztusában felmondtak az állami tulajdonú belarusz média sztrájkoló munkatársainak, orosz médiamunkásokat szállítottak Belaruszba Gutseriev repülőgépén az elküldött munkavállalók helyettesítése céljából, és a Gutseriev tulajdonában lévő Minsk Renaissance szállodában helyezték el őket. Gutseriev segítséget nyújtott komputertomográfok beszerzésével Belarusz számára a Covid19-válság idején. Ennélfogva Mikhail Gutseriev hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2021.6.21.
126. *  Aliaksey Ivanavich ALEKSIN
Alexei Ivanovich OLEKSIN
Аляксей Iванавiч АЛЕКСIН
Алексей Иванович ОЛЕКСИН
üzletember, a Bremino Group társtulajdonosa
Születési idő:
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Aliaksei Aleksin Fehéroroszország egyik legfontosabb üzletembere, üzleti érdekeltséggel rendelkezik a kőolaj- és energiaágazatban, az ingatlanpiacon, valamint a fejlesztési, a logisztikai, a dohány-, a kiskereskedelmi, a pénzügyi és más ágazatokban. Szoros kapcsolatban áll Aliakszandr Lukashenkával és annak fiával, Viktar Lukashenkával, a korábbi nemzetbiztonsági tanácsadóval. A fehéroroszországi motorsport aktív tagja, ez Viktar Lukashenkával közös hobbija. Vállalata ingatlant birtokol az „Alexandria 2” komplexum területén (Mogilev-régió), amelyet általában „elnöki rezidenciának” neveznek és amelyet Aliaksandr Lukashenka gyakran meglátogat.
A Bremino Group társtulajdonosa, amely vállalat a Bremino-Orsha különleges gazdasági övezetre irányuló projekt kezdeményezője és társirányítója. A projekt egy Aliaksandr Lukashenka által aláírt elnöki rendelettel jött létre. A vállalat állami támogatást kapott a Bremino-Orsha övezet fejlesztésének céljára, valamint több pénzügyi és adókedvezményben, illetve más előnyökben részesült. Aleksin és a Bremino Group más tulajdonosai támogatást kaptak Viktar Lukashenkától.
Az Aleksin és közeli hozzátartozóinak tulajdonában álló „Inter Tobacco” és „Energo-Oil” vállalatok - egy Aliaksandr Lukashenka által aláírt rendelet alapján - kizárólagos jogot kaptak dohánytermékek Belaruszba történő behozatalára, és állami támogatást kaptak a Tabakierka kioszkok létrehozásához. Állítások szerint részt vett az első, államilag elismert fehérorosz katonai magánvállalat, a „GardServis” megalapításában, amely értesülések szerint összeköttetésben áll a fehérorosz biztonsági szervekkel. Ennélfogva Aleksin a Lukashenka-rezsim haszonélvezője.
2021.6.21.
127. *  Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU
Alexander (Alexandr) Nikolaevich ZAITSEV
Аляксандр Мiкалаевiч ЗАЙЦАЎ
Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ
Beosztás(ok): üzletember, a Bremino Group és a Sohra Group társtulajdonosa
Születési idő: 1976.11.22.
Születési hely: Ruzhany, Brest Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Aliaksandr Zaitsau Viktar Lukashenka - Aliaksandr Lukashenka fia és korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója - egykori asszisztense. A Lukashenka-családdal fenntartott kapcsolatainak köszönhetően vállalatai jól jövedelmező szerződésekhez jutnak. Szoros kapcsolatban áll a Sohra Grouppal, amely jogot kapott arra, hogy az állami vállalatok termékeit (traktorokat és teherautókat) exportálja az Öböl-menti és afrikai országokba. Társtulajdonosa és elnöke a Bremino Group résztvevői tanácsának is. A vállalat állami támogatást kapott a Bremino- Orsha övezet fejlesztéséhez, valamint több pénzügyi és adókedvezményben, illetve más előnyökben részesült. Zaitsau és a Bremino Group más tulajdonosai Viktar Lukashenkától kaptak támogatást.
Hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2021.6.21.
128. *  Ivan Branislavavich MYSLITSKI
Ivan Bronislavovich MYSLITSKIY
Iван Бранiслававiч МЫСЛIЦКI
Иван Брониславович МЫСЛИЦКИЙ
a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) első vezetőhelyettese
Születési idő: 1976.10.23.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetés-végrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) első vezetőhelyetteseként Ivan Myslitskit felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetésvégrehajtási intézetekben a békés tüntetéseken való részvételük miatt Aliaksandr Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével összhangban fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.
E pozíciójánál fogva felelősség terheli a fehérorosz börtönkörülményekért, így többek között a fogvatartottak aszerinti kategóriákba sorolásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak - például szóbeli sértésnek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek és brutális kínzásnak - legyenek kitéve.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
129. *  Aleh Mikalaevich, BELIAKOU
Oleg Nikolaevich BELIAKOV
Алег Мiĸалаевiч БЕЛЯКОЎ
Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ
Beosztás: a belarusz belügyminisztériumban (Ministry of Internal Affairs of Belarus) az ideológiával és személyzeti támogatással foglalkozó osztály (Department of ideological work and personnel support) vezetője, a belügyminisztérium korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) korábbi vezetőhelyettese
Születési idő:
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetés-végrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) korábbi vezetőhelyetteseként Aleh Beliakou felelős volt azon polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért, akik a 2020-as elnökválasztást követően békés tüntetéseken vettek részt, és akiket az említett büntetés-végrehajtási intézetekben tartottak fogva, összhangban Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével.
A pozíciójánál fogva felelősség terheli a belarusz börtönkörülményekért, így többek között a fogvatartottak aszerinti kategóriákba sorolásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak - így például szóbeli sértésnek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek és brutális kínzásnak - vannak kitéve.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
A belarusz belügyminisztériumban (Ministry of Internal Affairs of Belarus) az ideológiával és személyzeti támogatással foglalkozó osztály (Department of ideological work and personnel support) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2021.6.21.
130. *  Uladzislau
Aliakseevich
MANDRYK
Vladislav Alekseevich MANDRIK
Уладзiслаў Аляксеевiч МАНДРЫК
Владислав Алексеевич МАНДРИК
a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) helyettes vezetője
Születési idő: 1971.7.4.
Születési hely:
Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 3040771A125PB2; Útlevélszám: MP3810311
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetés-végrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) vezetőhelyetteseként Uladzislau Mandrykot felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetésvégrehajtási intézetekben a békés tüntetéseken való részvételük miatt Aliaksandr Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével összhangban fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.
E pozíciójánál fogva felelősség terheli a fehérorosz börtönkörülményekért, így többek között a fogvatartottak aszerinti kategóriába való sorolásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak - például szóbeli sértéseknek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek, brutális kínzásnak - legyenek kitéve.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
131. *  Andrei Mikalaevich DAILIDA
Andrei Nikolaevich DAILIDA
Андрэй Мiкалаевiч ДАЙЛIДА
Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА
Beosztás: a belarusz belügyminisztérium mögöttes támogató részlegének (Rear Support Department at the Ministry of Internal Affairs of Belarus) vezetője, a belügyminisztérium korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) korábbi vezetőhelyettese
Születési idő: 1974.7.1.
Születési hely:
Útlevélszám: KH2133825
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetés-végrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) korábbi vezetőhelyetteseként Andrei Dailida felelős volt azon polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért, akik a 2020-as elnökválasztást követően békés tüntetéseken vettek részt, és akiket az említett büntetés-végrehajtási intézetekben tartottak fogva, összhangban Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével.
A pozíciójánál fogva felelősség terheli a belarusz börtönkörülményekért, így többek között a fogvatartottak aszerinti kategóriákba sorolásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak - így például szóbeli sértésnek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek, brutális kínzásnak - vannak kitéve. A belügyminisztérium büntetés-végrehajtási osztályának vezetőhelyetteseként 2020 decemberében megkapta a Haza Szolgálatában elnöki érdemrendet, és ezért a Lukashenka-rezsim haszonélvezője.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
A belarusz belügyminisztérium mögöttes támogató részlegének (Rear Support Department at the Ministry of Internal Affairs of Belarus) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2021.6.21.
132. *  Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI
Oleg Nikolaevich LASHCHINOVSKII
Алег Мiкалаевiч ЛАШЧЫНОЎСКI
Олег Николаевич ЛАЩИНОВСКИЙ
a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) korábbi helyettes vezetője
Születési idő: 1963.5.12.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetés-végrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) korábbi vezetőhelyetteseként Aleh Lashchynouski felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben a békés tüntetéseken való részvételük miatt Aliaksandr Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével összhangban fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.
E pozíciójánál fogva felelősség terheli a fehérorosz börtönkörülményekért és az azokban alkalmazott elnyomó intézkedésekért, így többek között a fogvatartottak aszerinti kategóriákba sorolásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak - például szóbeli sértésnek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek, brutális kínzásnak - legyenek kitéve.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
133. *  Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA
Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA
Жана Уладзiмiраўна БАТУРЫЦКАЯ Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztálya (Penal Correction Department) büntetésvégrehajtási igazgatóságának (Directorate of Sentence Enforcement) vezetője
Születési idő: 1972.4.20.
Születési hely:
Nem: nő
Állampolgárság: fehérorosz
A Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetésvégrehajtásért felelős osztálya (Penal Correction Department) büntetésvégrehajtási igazgatóságának (Directorate of Sentence Enforcement) vezetőjeként felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben a békés tüntetéseken való részvételük miatt Aliaksandr Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével összhangban fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.
E pozíciójánál fogva felelősség terheli a fehérorosz börtönkörülményekért, így többek között a fogva tartottak annak alapján történő osztályozásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak - például szóbeli sértésnek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek, brutális kínzásnak - voltak kitéve.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
134. *  Dzmitry Mikalaevich STREBKOU
Dmitry Nikolaevich STREBKOV
Дзмiтрый Мiкалаевiч СТРЭБКОЎ Дмитрий Николаевич СТРЕБКОВ a zhodinoi 8. számú börtön vezetője
Születési idő: 1977.3.19.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A zhodinoi 8. számú börtön vezetőjeként Dzmitry Strebkovot felelősség terheli a büntetés-végrehajtási intézetben uralkodó megdöbbentő körülményekért, valamint a 2020-as elnökválasztást követően ezen büntetés-végrehajtási intézetben - ideértve az intézet ideiglenes fogva tartási központját is - a békés tüntetéseken való részvételük miatt fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
135. *  Yauhen Andreevich SHAPETSKA
Evgeniy Andreevich SHAPETKO
Яўген Андрэевiч ШАПЕЦЬКА Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО az Akrestina elkövetőelkülönítési intézet (Akrestina isolation centre for offenders) vezetője
Születési idő: 1989.3.30.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Az Akrestina elkövető-elkülönítési intézet (Akrestina isolation centre for offenders) vezetőjeként betöltött pozíciójánál fogva Yauhen Shapetskát felelősség terheli az elkülönítési intézetben uralkodó megdöbbentő körülményekért, valamint a 2020-as elnökválasztást követően ezen büntetésvégrehajtási intézetben a békés tüntetéseken való részvételük miatt fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
136. *  Ihar Ryhoravich KENIUKH
Igor Grigorevich KENIUKH
Iгар Рыгоравiч КЕНЮХ Игорь Григорьевич КЕНЮХ az Akrestina ideiglenes fogva tartási központ (Akrestina Temporary Detention Centre) vezetője
Születési idő: 1980.1.21.
Születési hely: Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Az Akrestina ideiglenes fogva tartási központ (Akrestina Temporary Detention Centre) helyettes vezetőjeként betöltött pozíciójánál fogva Ihar Keniukht felelősség terheli a megdöbbentő körülményekért, valamint a 2020-as elnökválasztást követően ezen fogva tartási intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között verésért és kínzásért.
Nyomást gyakorolt az egészségügyi személyzetre annak érdekében, hogy távolítsák el a tüntetőkkel szimpatizáló orvosokat. A Center for Promotion of Women’s Rights - Her Rights nevű szervezet által készített jelentésben található több női tanúvallomás szerint a legembertelenebb bánásmód a minszki Akrestina fogva tartási intézetben volt tapasztalható, ahol az OMON rendőrei különösen kegyetlen tetteket hajtottak végre és kínzást alkalmaztak.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
137. *  Hleb Uladzimiravich DRYL
Gleb Vladimirovich DRIL
Глеб Уладзiмiравiч ДРЫЛЬ Глеб Владимирович ДРИЛЬ az Akrestina ideiglenes fogva tartási központ (Akrestina Temporary Detention Centre) helyettes vezetője
Születési idő: 1980.5.12.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Az ideiglenes fogva tartási központ helyettes vezetőjeként betöltött pozíciójánál fogva Hleb Drylt felelősség terheli a megdöbbentő körülményekért, valamint a 2020-as elnökválasztást követően ezen fogva tartási intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között verésért és kínzásért.
Tanúvallomások szerint a 2020. augusztus 9. és 12. között őrizetbe vett nők némelyikét súlyosan ütlegelték a fogva tartási intézetben. A Center for Promotion of Women’s Rights - Her Rights nevű szervezet által készített jelentésben található több női tanúvallomás szerint a legembertelenebb bánásmód a minszki Akrestina fogva tartási intézetben volt tapasztalható, ahol az OMON rendőrei különösen kegyetlen tetteket hajtottak végre és kínzást alkalmaztak.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
138. *  Uladzimir Iosifavich LAPYR
Vladimír Yosifovich LAPYR
Уладзiмiр Iосiфавiч ЛАПЫР Владимир Иосифович ЛАПЫРЬ az Akrestina ideiglenes fogva tartási központ (Akrestina Temporary Detention Centre) helyettes vezetője
Születési idő: 1977.8.21.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Az Akrestina ideiglenes fogva tartási központ (Akrestina Temporary Detention Centre) helyettes vezetőjeként betöltött pozíciójánál fogva Uladzimir Lapyrt felelősség terheli a megdöbbentő körülményekért, valamint a 2020-as elnökválasztást követően ezen fogva tartási intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között verésért és kínzásért. A Center for Promotion of Women’s Rights - Her Rights nevű szervezet által készített jelentésben található több női tanúvallomás szerint a legembertelenebb bánásmód a minszki Akrestina fogva tartási intézetben volt tapasztalható, ahol az OMON rendőrei különösen kegyetlen tetteket hajtottak végre és kínzást alkalmaztak.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
139. *  Aliaksandr
Uladzimiravich
VASILIUK
Alexander (Alexandr)
Vladimirovich
VASILIUK
Аляксандр Уладзiмiравiч ВАСIЛЮК Александр Владимирович ВАСИЛЮК a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) vizsgálati csoportjának (Investigation team) vezetője
Születési idő: 1975.5.8.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Fehéroroszország Vizsgálóbizottsága vizsgálati csoportjának (Investigation Team of the Investigative Committee of Belarus) vezetőjeként Aliaksandr Vasiliukot felelősség terheli politikai indíttatású büntetőeljárás alá vonás és őrizetbe vétel esetei miatt, amelyek különösen az ellenzék koordinációs tanácsának (Coordination Council) tagjai ellen irányultak, többek között Maria Kalesnikava fehérorosz vezető ellen, akit emberi jogi szervezetek politikai fogolynak tekintenek. Emellett felelősség terheli az ellenzéki média több képviselőjének őrizetbe vételéért is.
Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
140. *  Yauhen Anatolevich ARKHIREEU
Evgeniy Anatolevich ARKHIREEV
Яўген Анатольевiч АРХIРЭЕЎ Евгений Анатольевич АРХИРЕЕВ a Vizsgálóbizottság központi irodájában (Central Office of Investigative Committee) működő Vizsgálati Főosztály (Main Investigation Department) vezetője
Születési idő: 1977.7.1.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Fehéroroszország Vizsgálóbizottsága Vizsgálati Főosztályának (Investigation Team of the Investigative Committee of Belarus) vezetőjeként Yauhen Arkhireeut felelősség terheli politikai indíttatású büntetőeljárások indításáért és lefolytatásáért, különösen az ellenzék koordinációs tanácsának (Coordination Council) tagjai és más tüntetők ellen. E vizsgálatok célja a tüntetők megfélemlítése, valamint a békés tüntetéseken való részvétel bűncselekménnyé nyilvánítása volt.
Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
141. *  Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN
Alexey Igorovich KOVRYZHKIN
Аляĸсей Iгаравiч КАЎРЫЖКIН Алеĸсей Игоревич КОВРИЖКИН vizsgálati csoport vezetője - Vizsgálati Főosztály, Vizsgálóbizottság (Main Investigation Department, Investigative Committee)
Születési idő: 1981.11.3.
Születési hely: Születési hely: Bobruisk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Fehéroroszország Vizsgálóbizottsága vizsgálati csoportjának (Investigation Team of the Investigative Committee of Belarus) vezetőjeként Aliaksei Kauryzhkint felelősség terheli politikai indíttatású üldözésekért és fogvatartásokért, amelyek különösen Viktor Babariko elnöki kampánycsapatának tagjai és a koordinációs tanács (Coordination Council) tagjai ellen irányultak, beleértve Maksim Znak ügyvédet is, akit emberi jogi szervezetek politikai fogolynak tekintenek.
Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
142. *  Aliaksandr
Dzmitryevich
AHAFONAU
Alexander (Alexandr)
Dmitrievich
AGAFONOV
Аляксандр
Дзмiтрыевiч
АГАФОНАЎ
AneKcaHnp
Дмитриевич
АГАФОНОВ
vizsgálati csoport első vezetőhelyettese - Vizsgálati Főosztály, Vizsgálóbizottság (Main Investigation Department, Investigative Committee)
Születési idő: 1982.3.13.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A Vizsgálóbizottság Vizsgálati Főosztálya (Main Investigation Department, Investigative Committee) vizsgálati csoportjának első vezetőhelyetteseként Aliaksandr Ahafonaut felelősség terheli Siarhei Tsikhanousky elnökjelöltnek (ellenzéki aktivista és Svetlana Tsikhanouskaya elnökjelölt férje), valamint más politikai aktivistáknak - köztük Mikalai Statkevichnek és Dzmitry Kazlounak -a politikai indíttatású üldözéséért és letartóztatásáért. Siarhei Tsikhanouskyt, Dzmitry Kazlout és Mikalai Statkevichot a Viasna fehéroroszországi emberi jogi szervezet politikai foglyokként tartja számon.
Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
143. *  Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK
Konstantin Fedorovich BYCHEK
Канстанцiн Фёдаравiч БЫЧАК
Константин
Фёдорович БЫЧЕК
a KGB Vizsgálati Osztályának (KGB Investigation Department) részlegvezetője
Születési idő: 1985.9.20.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A KGB Vizsgálati Osztályának (KGB Investigation Department) részlegvezetőjeként Kanstantin Bychak felügyelte a Viktar Babarika elnökjelölt elleni, politikai indíttatású vizsgálatot. Babarika jelöltségét a Központi Választási Bizottság (Central Election Commission) elutasította. A döntés alapját egy KGB-jelentés és Bychak hivatalos televíziós nyilatkozatai képezték, amelyekben Babarikát bűnösnek nyilvánította pénzmosás vétségében, noha a vizsgálatok még folyamatban voltak.
2020. október 26-án Bychak békés tüntetőket fenyegetett meg a kormányzati televíziós csatornán azzal a kijelentésével, hogy a tüntetők akcióit terrorcselekménynek fogják minősíteni.
Ennélfogva felelősség terheli a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomásáért.
2021.6.21.
144. *  Andrei Siarheevich BAKACH
Andrei Sergeevich BAKACH
Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ
Андрей Сергеевич БАКАЧ
Beosztás(ok): a minszki Pervomajszkij kerületi rendőrség (Pervomaysky District Police Department of Minsk) korábbi vezetője
A grodnói regionális végrehajtó bizottság (Grodno/Hrodna Regional Executive Committee) belügyi igazgatóságának (Internal Affairs Directorate) első vezetőhelyettese.
Születési idő: 1983.11.19.
A minszki Pervomajszkij kerületi igazgatás belügyi hatóságának (department of Internal Affairs of the Pervomaysky District Administration) vezetőjeként betöltött korábbi pozíciójában Andrei Bakachot felelős volt az említett rendőrségi körzethez tartozó rendőri erők fellépéséért és a rendőrőrsön tett intézkedésekért. Vezetői pozíciója idején a minszki békés tüntetők kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódnak voltak kitéve az irányítása alatt álló rendőrőrsön.
Felelősség terheli ezért az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A grodnói/hrodnai regionális végrehajtó bizottság belügyi igazgatóságának első vezetőhelyetteseként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
145. *  Aliaksandr
Uladzimiravich,
PALULEKH
Aleksandr
Vladimirovich
POLULEKH
AjMKcaHnp ynan3ÍMÍpaBM
nAnynEX
AneKcaHiip BnanMMMpoBMi
nonynEX
a minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) vezetője
Születési idő: 1979.6.25.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Frunzsenszkij kerületi igazgatás belügyi igazgatóságának (Internál Affairs Directorate of the Frunzensky District Administration of Minsk) vezetőjeként Aliaksandr Palulekhet felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az e kerület rendőri erői vezette, békés tüntetőkkel szembeni elnyomásért, ami különösen az irányítása alatt álló rendőrőrsön fogva tartott békés tüntetők bántalmazásában, többek között kínzásában nyilvánult meg.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
146. *  Aliaksandr
Aliaksandravich
ZAKHVITSEVICH
Aleksandr
Aleksandrovich
ZAKHVITSEVICH
Аляксандр Аляксандравiч ЗАХВIЦЭВIЧ Александр Александрович ЗАХВИЦЕВИЧ a minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) helyettes vezetője
Születési idő: 1977.1.1.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) helyettes vezetőjeként Aliaksandr Zakhvitsevich felügyeli a közbiztonsági rendőrséget, és felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően a Frunzsenszkij kerületben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve, valamint a békés tüntetőkkel szembeni általános brutális fellépésért ebben a kerületben. A Zakhvitsevich felügyelete alatt álló rendőrtisztek kínzásnak vetették alá a fogvatartottakat.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
147. *  Siarhei
Uladzimiravich
USHAKOU
Sergei Vladimirovich USHAKOV
Сяргей Уладзiмiравiч УШАКОЎ Сергей Владимирович УШАКОВ a minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) helyettes vezetője
Születési idő: 1980.8.22.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) helyettes vezetőjeként Siarhei Ushakou a bűnügyi rendőrséget felügyeli, és felelősség terheli beosztottjai cselekedeteiért, különösen a 2020-as elnökválasztást követően a Frunzsenszkij kerületben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve, valamint a békés tüntetőkkel szembeni általános brutális fellépésért. Az Ushakou közvetlen felügyelete alatt álló rendőrtisztek kínzásnak vetették alá a fogvatartottakat.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
148. *  Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA
Sergei Petrovich ARTEMENKO / ARTIOMENKO
Сяргей Пятровiч АРЦЁМЕНКА Сергей Петрович АРТЁМЕНКО a minszki Pervomajszkij rendőrségi kerület (Pervomaisky Police District) helyettes vezetője
Születési idő: 1973.3.26.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Pervomajszkij rendőrségi kerületnek (Pervomaisky Police District) a közbiztonsági rendőrséget felügyelő helyettes vezetőjeként Siarhei Artemenkót felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően a minszki Pervomajszkij kerületi rendőrségen fogva tartott polgárokkal szemben a beosztottjai által alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve, valamint a békés tüntetőkkel szembeni általános brutális fellépésért. Ennek egyik példája Maksim Haroshin virágbolt-tulajdonos bántalmazása, akit azt követően tartóztattak le, hogy virágokat adott a 2020. október 13-i női felvonulás résztvevőinek. Artemenko nyomást gyakorolt a polgárokra abból a célból, hogy ne vegyenek részt békés tüntetéseken.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
149. *  Aliaksandr
Mikhailavich
RYDZETSKI
Aleksandr
Mikhailovich
RIDETSKIY
Аляксандр Мiхайлавiч РЫДЗЕЦКI Александр Михайлович РИДЕЦКИЙ a minszki Oktjabirszkij kerületi rendőrség (Oktyabrskiy District Police Department) korábbi vezetője, a Bűnügyi Szakértői Állami Bizottság (State Forensic Examination Committee) belbiztonsági igazgatóságának vezetője
Születési idő: 1978.8.14.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Oktjabirszkij kerületi rendőrség (Oktyabersky District Police Department of Minsk) korábbi vezetőjeként Aliandsandr Rydzetskit felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett kerületi rendőrségen fogva tartott polgárokkal szemben a beosztottjai által alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
150. *  Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK
Dmitry Evgenevich BURDIUK
Дзмiтрый Яўгеньевiч БУРДЗЮК Дмитрий Евгеньевич БУРДЮК az Oktjabirszkij kerületi rendőrség (Oktyabrsky Disrict Police Department) vezetője, korábban a minszki Partizanszkij kerületi rendőrség (Partizanskiy District Police Department of Minsk) vezetője
Születési idő: 1980.1.31.
Születési hely: Brest region, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz Személyi azonosító: 3310180C009PB7 Útlevélszám: MP3567896
A minszki Partizanszkij kerületi rendőrség (Partizanskiy District Police Department of Minsk) korábbi vezetőjeként Dzmitry Burdziuk felelős volt a 2020-as elnökválasztást követően békés tüntetők és nézelődők súlyos ütlegelésének és kínzásának felügyeletéért az említett kerületben.
2020 decemberében az Oktabirszkij kerületi rendőrség (Oktyabrsky District Police) vezetőjévé nevezték ki.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
151. *  Vitai Vitalevich KAPILEVICH
Vitaliy Vitalevich KAPILEVICH
Вiталь Вiтальевiч КАПIЛЕВIЧ Виталий Витальевич КАПИЛЕВИЧ a minszki Lenyinszkij kerületi rendőrség (Leninsky District Police Department of Minsk) vezetője
Születési idő: 1988.11.26.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Lenyinszkij kerületi rendőrség (Leninsky District Police Department of Minsk) vezetőjeként Vitai Kapilevichet felelősség terheli a Lenyinszkij kerületi rendőrségen fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. A fogvatartottaktól megtagadták az orvosi segítségnyújtást; a rendőrőrsre érkező paramedikusokat megfenyegették, hogy ezzel megakadályozzák orvosi segítség nyújtását a fogvatartottak részére.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom elnyomásáért.
2021.6.21.
152. *  Kiryl Stanislavavich KISLOU
Kirill Stanislavovich KISLOV
Кiрыл Станiслававiч КIСЛОЎ Кирилл Станиславович КИСЛОВ a minszki Zavodszkoj kerületi rendőrség (Zavodsky District Police Department of Minsk) vezetője
Születési idő: 1979.1.2.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Zavodszkoj kerületi rendőrség (Zavodsky District Police Department of Minsk) vezetőjeként Kiryl Kislout felelősség terheli az e rendőrőrs helyiségeiben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. Felelősség terheli továbbá a békés tüntetőkkel, újságírókkal, emberi jogi aktivistákkal, munkásokkal, a tudományos közösség képviselőivel és nézelődőkkel szemben a beosztottjai által végrehajtott nagyarányú elnyomó fellépésért.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom elnyomásáért.
2021.6.21.
153. *  Siarhei
Aliaksandravich
VAREIKA
Sergey
Aleksandrovich
VAREIKO
Сяргей Аляĸсандравiч ВАРЭЙКА Сергей Алеĸсандрович ВАРЕЙКО a minszki Moszkovszkij kerületi rendőrség (Moskovski District Police Department of Minsk) vezetője, korábban a minszki Zavodszkoj kerületi rendőrség (Zavodsky District Police Department of Minsk) helyettes vezetője
Születési idő: 1980.2.1.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A Zavodszkoj kerületi rendőrség (Zavodsky District Police) korábbi helyettes vezetőjeként Siarhei Vareikát felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően a Zavodszkoj kerületi rendőrség helyiségeiben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. Felelősség terheli továbbá beosztottjai cselekedeteiért, akik részt vettek a békés tüntetőkkel, újságírókkal, emberi jogi aktivistákkal, munkásokkal, a tudományos közösség képviselőivel és nézelődőkkel szemben végrehajtott nagyarányú elnyomó fellépésekben.
2020. december 21-én kinevezték a minszki Moszkovszkij kerületi rendőrség (Moskovsky District Police Department of Minsk) vezetőjévé.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom elnyomásáért.
2021.6.21.
154. *  Siarhei Feliksavich DUBAVIK
Sergey Feliksovich DUBOVIK
Сяргей Фелiĸсавiч ДУБАВIК Сергей Фелиĸсович ДУБОВИК a Lenyinszkij kerületi rendőrség (Leninsky District Police Department) helyettes vezetője
Születési idő: 1974.2.1.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A Lenyinszkij kerületi rendőrség (Leninsky District Police Department) helyettes vezetőjeként Siarhei Dubavikot felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően a Lenyinszkij kerületi rendőrség helyiségeiben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. A fogvatartottaktól megtagadták az orvosi segítségnyújtást; a rendőrőrsre érkező paramedikusokat megfenyegették, hogy ezzel megakadályozzák orvosi segítség nyújtását a fogvatartottak részére.
Felelősség terheli továbbá beosztottjai cselekedeteiért, akik részt vettek a békés tüntetőkkel, újságírókkal, emberi jogi aktivistákkal, munkásokkal, a tudományos közösség képviselőivel és nézelődőkkel szemben végrehajtott nagyarányú elnyomó fellépésekben.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
155. *  Aliaksandr
Mechyslavavich
ANDRYEUSKI
Alexander (Alexandr)
Mechislavovich
ANDRIEVSKII
Аляĸсандр Мечыслававiч АНДРЫЕЎСКI Алеĸсандр Мечиславович АНДРИЕВСКИЙ a minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) helyettes vezetője
Születési idő: 1982.4.29.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department in Minsk) vezetőjeként Aliaksandr Andryeuskit felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően a Frunzsenszkij kerületi rendőrség helyiségeiben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. A fogvatartottakat órákon keresztül lehajtott fejjel térdeitették, kegyetlenül ütlegelték és sokkolókkal bántalmazták.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
156. *  Vitai Mikhailavich MAKRYTSKI
Vitalii Mikhailavich MAKRITSKII
Вiталь Мiхайлавiч МАКРЫЦКI Виталий Михайлович МАКРИЦКИЙ a minszki Oktjabirszki kerületi rendőrség (Oktyabrsky District Police Department of Minsk) helyettes vezetője (2020. december 17-ig) 2020. december 17-től a minszki Partizanszkij kerületi rendőrség (Partizanski District Police Department of Minsk) vezetője
Születési idő: 1975.2.17.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A minszki Oktjabirszkij kerületi rendőrség (Oktyabrsky District Police Department of Minsk) korábbi helyettes vezetőjeként Vitai Makrytski felelős volt a 2020-as elnökválasztást követően az e rendőrőrs helyiségeiben fogva tartott békés tüntetők és nézelődők súlyos ütlegelésének és kínzásának felügyeletéért.
2020 decemberében előléptették a minszki Partizanszkij kerületi rendőrség (Partizansky District Police Department of Minsk) vezetőjévé.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
157. *  Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI
Evgenii Alekseevich VRUBLEVSKII
Яўген Аляĸсеевiч УРУБЛЕЎСКI ЕвгенийАлеĸсее az Akrestina elkövetőelkülönítési intézet (Akrestina Offenders’ Isolation Centre) főtörzsőrmestere
Születési idő: 1966.1.28.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Az Akrestina elkövető-elkülönítési intézet (Akrestina Offenders’ Isolation Centre) főtörzsőrmestereként Yauhen Urubleuskit felelősség terheli az elkövető-elkülönítési intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért. Szemtanúk és médiabeszámolók szerint 2020 augusztusában személyesen részt vett fogva tartott polgárok brutális ütlegelésében.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért.
2021.6.21.
158. *  Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU
Nikolai Nikolaevich KARPENKOV
Мiĸалай Мiĸалаевiч КАРПЯНКОЎ
Ниĸолай Ниĸолаевич КАРПЕНКОВ
belügyminiszter-helyettes, a Belügyminisztérium szervezett bűnözés és korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó főosztályának (Main Department for Combating Organized Crime and Corruption of the Ministry of Internal Affairs) korábbi vezetője
Születési idő: 1968.9.6.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
A Belügyminisztérium szervezett bűnözés és korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó főosztályának (Main Department for Combating Organized Crime and Corruption of the Ministry of Internal Affairs) vezetőjeként Mikalai Karpiankaut felelősség terheli embertelen és megalázó bánásmód alkalmazásáért a békés tüntetéseken részt vett polgárokkal szemben, valamint e polgárok önkényes letartóztatásáért és fogva tartásáért. Számos tanúvallomás, fénykép és videofelvétel bizonyítja, hogy a parancsnoksága alá tartozó csoport ütlegelt és letartóztatott békés tüntetőket, és tűzfegyverrel fenyegette őket.
2020. szeptember 6-án filmre vették, ahogy Karpenkou egy gumibottal betöri egy kávézó ablakát, ahol békés tüntetők bújtak el, majd brutálisan letartóztatja őket. Közzétettek egy olyan felvételt is, amelyen kijelenti, hogy az osztálya tűzfegyvereket fog használni a tiltakozókkal szemben.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
159. *  Mikhail
Viachaslavavich
HRYB
Mikhail Viacheslavovich GRIB
Мiхаiл Вячаслававiч ГРЫБ
Михаил Вячеславович ГРИБ
Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főosztályának (Main Department of Internal Affairs) vezetője
Születési idő: 1980.7.29.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Mikhail Hryb a belügyi osztály (Department of Internal Affairs) vezetője volt a vitebszki regionális végrehajtó bizottságban (Vitebsk Regional Executive Committee) 2019 márciusától 2020 októberéig, majd kinevezték Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főosztályának (Main Department of Internal Affairs) vezetőjévé, és megkapta a milícia vezérőrnagya (rendőri erők) rangot.
E minőségében felelősség terheli a rendőri erők fellépéséért, a vitebszki régióban 2020 októberéig, Minszkben pedig 2020 októberét követően, különösen a békés tüntetőkkel szembeni erőszakos elnyomásért, valamint a békés célú gyülekezés szabadságának és a szólásszabadságnak a megsértéséért, amit rendőri erők követtek el Vitebszkben és Minszkben a 2020-as fehéroroszországi elnökválasztást követően.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
160. *  Viktar Genadzevich KHRENIN
Viktor Gennadievich KHRENIN
Вiктар Генадзевiч ХРЭНIН
Виктор Геннадиевич
ХРЕНИН
védelmi miniszter (Minister of Defense)
Születési idő: 1971.8.1.
Születési hely: Navahrudak/ Novogrudek, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Rang: altábornagy
Belarusz útlevélszám: KH2594621
Személyi azonosító: 3010871K003PB1
Viktar Khrenin 2020 január 20. óta Fehérorország védelmi minisztere. E tisztségében felelősség terheli a légierő és a légvédelmi erő parancsnoksága által, Lukashenka elnök utasítására hozott azon döntésért, hogy a légierő 2021. május 23-án egy katonai repülőgépet indított a légtérbe, hogy kísérje a megfelelő indok nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerített FR4978 utasszállító járatot. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.
2020 augusztusában számos nyilatkozatot tett, amelyekben kijelentette, hogy kész bevetni a hadsereget a békés tüntetők ellen, és a történelmi fehér-pirosfehér zászló használata miatt a tüntetőket a náci kollaboránsokhoz hasonlította.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a belarusz civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
161. *  Ihar Uladzimiravich HOLUB
Igor Vladimirovich GOLUB
Iгар Уладзiмiравiч
ГОЛУБ
Игорь Владимирович
ГОЛУБ
a fegyveres erők légierejének és légvédelmének (Air Force and Air Defence of the Armed Forces) parancsnoka
Születési idő: 1967.11.19.
Születési hely: Chernigov, Chernigovskaya oblast, korábban USSR (jelenleg Ukraine)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Rang: vezérőrnagy
Belarusz útlevélszám: KH2187962
Személyi azonosító: 3191167E003PB1
A fehérorosz fegyveres erők légierejének és légvédelmének (Air Force and Air Defence Forces of the Armed Forces of the Republic of Belarus) parancsnokaként Ihar Holubot felelősség terheli a légierő és a légvédelmi erő parancsnoksága által, Lukashenka elnök utasítására hozott azon döntésért, hogy a légierő 2021. május 23-án egy katonai repülőgépet indított a légtérbe, hogy kísérje a megfelelő indok nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerített FR4978 utasszállító járatot.
Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.
Az incidenst követően Ihar Holub a Fehérorosz Közlekedési Minisztérium légiközlekedési osztályának (Belarusian Ministry of Transport Aviation Department) igazgatójával, Artem Sikorskyvel együtt sajtónyilatkozatokat adott, amelyekben jogosnak nevezte a belarusz légiközlekedési hatóságok intézkedéseit.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a belarusz civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
162. *  Andrei Mikalaevich GURTSEVICH
Andrei Nikolaevich GURTSEVICH
Андрэй Мiкалаевiч ГУРЦЕВИЧ
Андрей Николаевич ГУРЦЕВИЧ
a légierő vezérkari főnöke és első parancsnokhelyettese
Születési idő: 1971.7.27.
Születési hely: Baranovich, Brest Region/ Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Rang: vezérőrnagy
Belarusz útlevélszám: MP3849920
Személyi azonosító: 3270771C016PB2
A fehérorosz fegyveres erők légierejének és légvédelmi erejének vezérkari főnökeként és első parancsnokhelyetteseként Andrei Gurtsevichet felelős a légierő és a légvédelmi erő parancsnoksága által, Lukashenka elnök utasítására hozott azon döntésért, hogy a légierő 2021. május 23-án egy katonai repülőgépet indított a légtérbe, hogy kísérje a megfelelő indok nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerített FR4978 utasszállító járatot.
Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg. Az incidenst követően sajtónyilatkozatokban jogosnak nevezte a belarusz hatóságok intézkedéseit.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a belarusz civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
163. *  Leanid Mikalaevich CHURO
Leonid Nikolaevich CHURO
Леанiд Мiкалаевiч
ЧУРО
Леонид Николаевич
ЧУРО
a BELAERONAVIGATSIA állami tulajdonú vállalat főigazgatója
Születési idő: 1956.7.8.
Születési hely:
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Belarusz útlevélszám: P4289481
Személyi azonosító: 3080756A068PB5
A BELAERONAVIGATSIA állami tulajdonú vállalat főigazgatójaként Leanid Churo felelős a belarusz légiforgalmi irányításért. Emiatt felelősség terheli azért, hogy 2021. május 23-án megfelelő indokolás nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerítették az FR4978 utasszállító járatot. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.
Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
164. *  Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA
Alexey Nikolaevich AVRAMENKO
Аляксей Мiкалаевiч АЎРАМЕНКА
Алексей Николаевич АВРАМЕНКО
közlekedési és hírközlési miniszter
Születési idő: 1977.5.11.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Belarusz útlevélszám: MP3102183
Személyi azonosító: 3110577A020PB2
Fehéroroszország közlekedési és hírközlési minisztereként Aliaksei Auramenka felelős a polgári repülés területének állami irányításáért és a légiforgalmi irányítás felügyeletéért. Emiatt felelősség terheli azért, hogy 2021. május 23-án megfelelő indokolás nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerítették az FR4978 utasszállító járatot. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg. Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért. 2021.6.21.
165. *  Artsiom Igaravich SIKORSKI
Artem Igorevich SIKORSKIY
Арцём Iгаравiч СIКОРСКI
Артем Игоревич СИКОРСКИЙ
a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium légiközlekedési osztályának (Aviation Department of the Ministry of Transport and Communications) igazgatója
Születési idő: 1983
Születési hely: Soligorsk, Minsk Region, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Belarusz útlevélszám: MP3785448
Személyi azonosító: 3240483A023PB7
A Közlekedési és Hírközlési Minisztérium légiközlekedési osztályának (Aviation Department of the Ministry of Transport and Communications) igazgatójaként Artsiom Sikorski felelős a polgári repülés területének állami irányításért és a légiforgalmi irányítás felügyeletéért. Emiatt felelősség terheli azért, hogy 2021. május 23-án megfelelő indokolás nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerítették az FR4978 utasszállító járatot. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.
Az incidenst követően a belarusz fegyveres erők légierejének és légvédelmének parancsnokával, Ihar Holubbal együtt sajtónyilatkozatokat adott ki, amelyekben jogosnak nevezte a belarusz légiközlekedési hatóságok intézkedéseit.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.6.21.
166. *  Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH
Oleg Sergeevich GAIDUKEVICH
Алег Сяргеевiч ГАЙДУКЕВIЧ Олег Сергеевич ГАЙДУКЕВИЧ A nemzetgyűlés képviselőháza nemzetközi ügyekkel foglalkozó állandó bizottságának (Standing Committee on International Affairs in the House of Representatives of the National Assembly) elnökhelyettese, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős nemzetgyűlési delegáció tagja
Születési idő: 1977.3.26.
Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: fehérorosz
Személyi azonosító: 3260377A081PB9
Útlevélszám: MP2663333
Aleh Haidukevich a képviselőház nemzetközi ügyekkel foglalkozó állandó bizottságának elnökhelyettese, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős nemzetgyűlési delegáció tagja. Nyilatkozataiban méltatta az FR4978 utasszállító járatnak Minszkbe való, 2021. május 23-i eltérítését. Ezt a politikai indíttatású döntést megfelelő indokolás nélkül hozták, és annak célja Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, valamint a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.
Aleh Haidukevich emellett nyilatkozataiban olyan kijelentéseket tett, miszerint a belarusz ellenzéki vezetőket le fogják tartóztatni külföldön, és „egy autó csomagtartójában” fogják őket Belaruszba szállítani. E kijelentéseivel támogatta a biztonsági erők folyamatos, a demokratikus ellenzékkel és újságírókkal szembeni elnyomó intézkedéseit.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója.
2021.6.21.
167. *  Ihar Anatolevich KRUCHKOU
Igor Anatolevich KRIUCHKOV
Iгар Анатольевiч КРУЧКОЎ
Игорь Анатольевич КРЮЧКОВ
az állami határbizottság (State Border Committee) különleges erői aktív intézkedésekért felelős különítményének (Separate Service for Active Measures, ASAM) vezetője
Születési idő: 1976.4.13.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 3130476M077PB6
Az állami határbizottság (State Border Committee) különleges erői aktív intézkedésekért felelős különítményének (Separate Service for Active Measures, ASAM) vezetőjeként Ihar Kruchkout felelősség terheli az irányítása alatt álló erők intézkedéseiért, amelyek részt vesznek a migránsok Belaruszon belüli, a Belarusz és az uniós tagállamok közötti határokhoz történő fizikai szállításában. Az ASAM pénzt kér a szállított migránsoktól a határátlépésért. Az említett intézkedésekre a „Kapu” (Gate) művelet részeként kerül sor.
Ennélfogva hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
2021.12.2.
168. *  Anatol Piatrovich LAPO
Anatoliy Petrovich LAPPO
Анатоль Пятровiч ЛАПО/ЛАППО
Анатолии Петрович ЛАППО
altábornagy, a Belarusz Köztársaság állami határbizottságának (State Border Committee of the Republic of Belarus) elnöke (kinevezés időpontja: 2016. december 29.), az állami határigazgatási küldöttek vezetője (Chief State Border Delegate)
Születési idő: 1963.5.24.
Születési hely: Kulakovka, Mogilev Region/Oblast,
korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Útlevélszám: MP4098888
Személyazonosító igazolvány száma: 3240563K033PB5
Az állami határbizottság (State Border Committee) elnökeként Anatol Lapót felelősség terheli az irányítása alatt álló határőrizeti szervek intézkedéseiért, amelyek határőrei bizonyítottan irányítottak, vezettek, illetve arra kényszerítettek migránsokat, hogy jogellenesen átlépjék a Belarusz és az uniós tagállamok közötti határt, valamint amelyek feladatai megfelelő teljesítésének szándékos elmulasztása megkönnyíti, hogy a migránsok megkíséreljék átlépni az említett határt.
Ennélfogva felelősség terheli a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeinek szervezéséért, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
2021.12.2.
169. *  Kanstantsin Henadzevich MOLASTAU
Konstantin Gennadevich MOLOSTOV
Канстанцiн Генадзьевiч МОЛАСТАЎ
Константин Геннадьевич МОЛОСТОВ
ezredes, a grodnói határőrizeti csoport (Grodno Border Group) (2141-es katonai egység) vezetője (kinevezés időpontja: 2014. október 1.), állami határigazgatási küldött (State Border Delegate) Születési idő: 1970.5.30.
Születési hely: Krasnoarmeysk, Saratov Region, Russian Federation
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Útlevélszám: KH2479999 Personal ID: 3300570K025PB3
A grodnói határőrizeti csoport (Grodno Border Group) vezetőjeként Kanstantsin Molastaut felelősség terheli az irányítása alatt álló határőrök intézkedéseiért. Az, hogy a grodnói határőrizeti csoport szándékosan nem teljesíti megfelelően feladatait, megkönnyíti, hogy a migránsok megkíséreljék átlépni az uniós tagállamokkal közös határt. 2021.12.2.
Ennélfogva hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
170. *  Pavel Mikalaevich KHARCHANKA
Pavel Nikolaevich KHARCHENKO
Павел Мiкалаевiч Харчанка
Павел Николаевич ХАРЧЕНКО
a polotski határőrizeti különítmény (Polotsk Border Detachment) vezetője
Születési idő: 1981.3.29.
Születési hely: Chita, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A polotski határőrizeti különítmény (Polotsk Border Detachment) vezetőjeként Pavel Kharchankát felelősség terheli az irányítása alatt álló határőrök intézkedéseiért. Az, hogy a polotski határőrizeti különítmény szándékosan nem teljesíti megfelelően feladatait, megkönnyíti, hogy a migránsok megkíséreljék átlépni az uniós tagállamokkal közös határt.
Ennélfogva hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
2021.12.2.
171. *  Ihar Mikalaevich GUTNIK
Igor Nikolaevich GUTNIK
Iгар Мiкалаевiч ГУТНIК
Игорь Николаевич ГУТНИК
a breszti határőrizeti csoport (Brest Border Group) vezetője, ezredes
Születési idő: 1974.12.17.
Születési hely: Village of Zabolotye, Smolevichi District, Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Cím: 90 Heroes of Defense of the Brest Fortress St., 224018, Brest, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Útlevélszám: BM1962867
A breszti határőrizeti csoport (Brest Border Group) vezetőjeként Ihar Gutnikot - aki 2018-ban a Lukashenkához hű jelöltek egyikeként a breszti regionális tanács (Brest Regional Council) elnökhelyettese lett - felelősség terheli az irányítása alatt álló határőrök intézkedéseiért. Az, hogy a breszti határőrizeti csoport szándékosan nem teljesíti megfelelően feladatait, megkönnyíti, hogy a migránsok megkíséreljék átlépni az uniós tagállamokkal közös határt.
Ennélfogva hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
2021.12.2.
172. *  Aliaksandr Barysavich DAVIDZIUK
Aleksandr Borisovich DAVIDIUK
Аляксандр Барысавiч ДАВIДЗЮК
Александр Борисович ДАВИДЮК
ezredes, a lidai határőrizeti különítmény (Lida Border Detachment) (1234-es katonai egység) vezetője (kinevezés időpontja: 2016. szeptember 27.), állami határigazgatási képviselő (State Border Delegate)
A lidai kerületi tanács helyettesi testületének (Lida District Council of Deputies) tagja a 28. választókerületben (kinevezés időpontja: 2018. február 2.)
Születési idő: 1973.5.4.
Születési hely: Novograd Volynsky, Zhytomyr region, korábban USSR (jelenleg Ukraine)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Útlevélszám: KH2613034
Személyazonosító igazolvány száma: 3040573E050PB7
A lidai határőrizeti különítmény vezetőjeként Aliaksandr Davidziukot felelősség terheli az irányítása alatt álló határőrök intézkedéseiért. Az, hogy a lidai határőrizeti különítmény szándékosan nem teljesíti megfelelően feladatait, megkönnyíti, hogy a migránsok megkíséreljék átlépni az uniós tagállamokkal közös határt. Ennélfogva hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését. 2021.12.2.
173. *  Maksim Viktaravich BUTRANETS
Maxim Viktorovich BUTRANETS
Максiм Вiктаравiч БУТРАНЕЦ
Максим Викторович БУТРАНЕЦ
a szmorgoni határőrizeti csoport (Smorgon Border Group) (2044-es katonai egység) vezetője (kinevezés időpontja: 2018. március), állami határigazgatási képviselő (State Border Delegate)
Születési idő: 1978.12.12.
Születési hely: Sverdlovsk, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A szmorgoni határőrizeti csoport vezetőjeként Maksim Butranetset felelősség terheli az irányítása alatt álló határőrök intézkedéseiért. Az, hogy a szmorgoni határőrizeti csoport szándékosan nem teljesíti megfelelően feladatait, megkönnyíti, hogy a migránsok megkíséreljék átlépni az uniós tagállamokkal közös határt. Maksim Butranets azt is kijelentette, hogy a belarusz-litván határon a migránsok száma a litván oldalon megfigyelt jelentős növekedés ellenére a szokásos szinten maradt. Ennélfogva hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését. 2021.12.2.
174. *  Anatol Anatolyevich GLAZ
Anatoliy Anatolyevich GLAZ
Анатоль Анатольевiч ГЛАЗ a belarusz külügyminisztérium információs és digitális diplomáciai osztályának (Department of Information and Digital Diplomacy) vezetője (szóvivő)
Születési idő: 1982.7.31.
Anatol Glaz 2018. június 11. óta a belarusz külügyminisztérium szóvivője, illetve az információs és digitális diplomáciai osztály (Department of Information and Digital Diplomacy) vezetője. E tisztségében számos nyilatkozatot tett, amelyekben támogatta a Lukashenka-rezsim arra irányuló politikáját és közelmúltbeli kísérleteit, hogy elősegítse az uniós tagállamok 2021.12.2.
Анатолий Анатольевич ГЛАЗ Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
külső határainak jogellenes átlépését. Emellett nyilvánosan védelmébe vette az FR4978 utasszállító járat 2021. május 23-i, megfelelő indokolás nélküli leszállásra kényszerítését a minszki repülőtéren. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a belarusz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója.
175. *  Siarhei Aliaksandravich EPIKHAU
Sergei Aleksandrovich EPIKHOV
Сяргей Аляксандравiч ЕПIХАЎ
Сергей Александрович ЕПИХОВ
a Minszki Regionális Bíróság (Minsk Regional Court) bírája
Születési idő: 1966.5.16.
Cím: 38 Timoshenko St., apt. 198, Minsk, Belarus;
59 L.Tolstoy St., apt. 80, Vileika, Belarus;
14 Kedyshko St., apt. 11, Minsk, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 3160566B046PB4
A Minszki Regionális Bíróság (Minsk Regional Court) bírájaként Siarhei Epikhaut felelősség terheli egyes ellenzéki vezetőkkel és aktivistákkal szemben hozott, politikai indíttatású ítéletekért, különösen Maria Kolesnikova és Maksim Znak elítéléséért, akikre az emberi jogi szervezetek politikai fogolyként tekintenek. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.12.2.
176. *  Ihar Viachaslavavich LIUBAVITSKI
Igor Viacheslavovich LIUBOVITSKI
Iгар Вячаслававiч ЛЮБАВIЦКI
Игорь Вячеславович ЛЮБОВИЦКИЙ
a Belarusz Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának (Supreme Court) bírája
Születési idő: 1983.7.21.
Cím: Vogel 1K St., apt. 17, Minsk, Belarus
Nem: férfi
A Belarusz Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának (Supreme Court) bírájaként Ihar Liubavitskit felelősség terheli egyes ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és újságírókkal szemben hozott, politikai indíttatású ítéletekért, különösen Viktar Babarika ellenzéki elnökjelölt elítéléséért, akire az emberi jogi szervezetek politikai fogolyként tekintenek. 2021.12.2.
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 3210783C002PB2
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
177. *  Siarhei Siarheevich GIRGEL
Sergei Sergeevich GIRGEL
Сяргей Сяргеевiч ГIРГЕЛЬ
Сергей Сергеевич ГИРГЕЛЬ
A Legfőbb Ügyészség büntetőjogi szakágának (Department of Public Prosecution of the General Prosecutor’s Office) főügyésze
Születési idő: 1978.6.16.
Cím: 16 Lidskaya St., apt. 165, Minsk, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 3160678H018PB5
A Legfőbb Ügyészség büntetőjogi szakágának (Department of Public Prosecution of the General Prosecutor’s Office) főügyészeként Siarhei Girgel képviselte a Lukashenka-rezsimet az ellenzéki vezetőkkel és a civil társadalom tagjaival szembeni, politikai indíttatású perekben. Mindenekelőtt ő vezette az eljárást Viktar Babarika ellenzéki elnökjelölttel szemben, akit az emberi jogi szervezetek politikai fogolyként ismernek el. Siarhei Girgel a bíráktól folyamatosan hosszú idejű börtönbüntetések kiszabását kérte.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.12.2.
178. *  Valiantsina Genadzeuna KULIK
Valentina Gennadevna KULIK
Валянцiна Генадзьеўна КУЛIК
Валентина Геннадьевна КУЛИК
a Belarusz Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának (Supreme Court) bírája
Születési idő: 1960.1.15.
Cím: 54 Angarskaya St., apt. 48, Minsk, Belarus
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 4150160A119PB2
A Belarusz Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának (Supreme Court) bírájaként Valiantsina Kulikot felelősség terheli egyes aktivistákkal és ellenzéki vezetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású döntésekért. Mindenekelőtt elutasította Viktar Babarika arra irányulóan benyújtott panaszát, hogy indítsanak polgári pert a Központi Választási Bizottság (Central Electoral Commission) azon határozatával szemben tett panaszai alapján, amellyel a bizottság elutasította Viktar Babarika elnökjelöltként való jegyzékbe vételét.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.12.2.
179. *  Andrei Andreevich PRAKAPUK
Andrey Andreevich PROKOPUK
Андрэй Андрэевiч ПРАКАПУК
Андрей Андреевич ПРОКОПУК
Beosztás: a Republican Unitary Enterprise »Brest Center for Standardisation, Metrology and Certification« igazgatója, a Belarusz Köztársaság Számvevőszéke (State Control Committee) pénzügyi nyomozási osztályának (Financial Investigations Department) korábbi igazgatóhelyettese
a pénzügyi rendőrség (Financial Police) ezredese
Születési idő: 1973.7.22.
Születési hely: Kobrin, Brest region, Belarus
Cím: 22 Mira St., apt. 88, Priluki, Minsk Region, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 3220773C061PB1
A Belarusz Köztársaság Számvevőszéke (State Control Committee) pénzügyi nyomozási osztályának (Financial Investigations Department) korábbi igazgatóhelyetteseként Andrei Prakapuk felelős volt az említett osztály által egyes újságírókkal és független belarusz médiaorgánumokkal szemben folytatott, politikai indíttatású kampányokért. Személyesen hagyta jóvá az arra vonatkozó határozatot, hogy a TUT.by független médiaorgánum telephelyén házkutatást tartsanak, és bírósági eljárást indított a TUT.by-nal, valamint a TUT.by által foglalkoztatott újságírókkal szemben, továbbá a TUT.by honlapjához való hozzáférés letiltása céljából.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, valamint a jogállamiság súlyos aláásásáért.
A Republican Unitary Enterprise »Brest Center for Standardisation, Metrology and Certification« igazgatójaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukashenka-rezsimben.
2021.12.2.
180. *  Ihar Anatolevich MARSHALAU
Igor Anatolevich MARSHALOV
Iгар Анатольевiч МАРШАЛАЎ
Игорь Анатольевич МАРШАЛОВ
a Számvevőszék (State Control Committee) elnökhelyettese, a Számvevőszék pénzügyi nyomozási osztályának (Financial Investigations Department) igazgatója
a pénzügyi rendőrség vezérőrnagya
Születési idő: 1972.1.12.
Születési hely: Shkolv, Mogilev Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Cím: 15 Shchukina St., Minsk, Belarus;
43A Franciska St., apt. 41, Minsk, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 3120172H018PB4
Ihar Marshalau a belarusz Számvevőszék (State Control Committee) elnökhelyettese és a Számvevőszék pénzügyi nyomozási osztályának (Financial Investigations Department) igazgatója. E pozíciójánál fogva felelősség terheli azért, hogy a TUT.by médiaorgánummal szemben - állítólagosan a Belarusz Köztársaság büntető törvénykönyvének 243. cikke alapján - politikai indíttatású, adócsalási ügyet indított, ami fenyegetést jelent Belaruszban a tömegtájékoztatás szabadságára nézve. Emellett felelősség terheli a TUT.by minszki irodájában, regionális irodáiban és a TUT.by több alkalmazottjának otthonában 2021 májusában tartott házkutatásokért.
Felelősség terheli továbbá a Belarusz Sajtóklub (Belarus Press Club) tagjainak 2020. decemberi őrizetbe vételéért, a fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó szervezet (Rights of People with Disabilities) irodájában tartott házkutatásért és elkobzásokért - beleértve Aleh Hrableuski és Syarhei Drazdouski 2021. januári erőszakos vallatását is -, a koordinációs tanács (Coordination Council) tagjának, Liliya Ulasavának az őrizetbe vételéért és az ellene felhozott adócsalással kapcsolatos vádakért, továbbá a PandaDoc szoftvercég alkalmazottait érintő házkutatásokért és őrizetbe vételekért, amely cég irányította a „Protect Belarus” elnevezésű kezdeményezést 2021 szeptemberében.
2021.12.2.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, valamint a jogállamiság súlyos aláásásáért.
181. *  Hanna Mikhailauna SAKALOUSKAYA
Anna Mikhaylovna SOKOLOVSKAYA
Ганна Мiхайлаўна САКАЛОЎСКАЯ
Анна Михайловна СОКОЛОВСКАЯ
a Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court) polgári ügyekért felelős bírói kollégiumának (Judicial Collegium for Civil Cases) bírája
Születési idő: 1955.9.18.
Cím: 22 Surhanava St., apt. 1, Minsk, Belarus
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 4180955A015P80
A Belarusz Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának (Supreme Court) bírájaként Hanna Sakalouskayát felelősség terheli azért a politikai indíttatású határozatért, hogy felszámolják a Belarus PEN Center-t, egy belarusz civil társadalmi szervezetet. Emellett felelősség terheli azért a politikai indíttatású határozatért is, amelynek következtében felszámolták a Belarusz Helsiniki Bizottságot (Belarus Helsinki Committee [BHC]), mivel 2021. szeptember 2-án elutasította a BHC panaszát a belarusz igazságügyi minisztérium (Ministry of Justice) által a BHC-re vonatkozóan kiadott figyelmeztetés kapcsán.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.12.2.
182. *  Marat Siarheevich MARKAU
Marat Sergeevich MARKOV
Марат Сяргеевiч МАРКАЎ
Марат Сергеевич МАРКОВ
Az állami ellenőrzés alatt álló ONT TV-csatorna igazgatótanácsának elnöke, a „Markov: Semmi személyes” című műsor házigazdája
Születési idő: 1969.5.1.
Születési hely: Luninets, korábban USSR (jelenleg Belarus)
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Marat Markau az állami ellenőrzés alatt álló ONT TV-csatorna igazgatótanácsának elnöke, valamint a „Markov: Semmi személyes” című műsor házigazdája. E pozíciójában szándékosan hamis tájékoztatást adott a belarusz lakosságnak a választások eredményéről, a tüntetésekről és az állami hatóságok általi elnyomásról, valamint az FR4978 utasszállító járat 2021. május 23-án, a minszki repülőtéren megfelelő indok nélküli leszállásra kényszerítésének körülményeiről. Közvetlenül felelős azért, ahogyan az ONT-csatorna beszámol az országban lévő helyzetről, és támogatja a hatóságokat, így a Lukashenka-rezsimet. Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója. 2021.12.2.
Marat Markov készítette az első kikényszerített interjút Raman Pratasevich-csel, miután Pratasevich-et őrizetbe vették, és számos beszámoló szerint megkínozták a belarusz hatóságok. Markov emellett megfenyegette és megfélemlítette az ONT azon dolgozóit, akik a 2020-as elcsalt elnökválasztást és a hatóságok erőszakos fellépését követően sztrájkba kezdtek. Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
183. *  Dzmitry Siarheevich KARSIUK
Dmitriy Sergeevich KARSIUK
Дзмiтрый Сяргеевiч КАРСЮК
Дмитрий Сергеевич КАРСЮК
A minszki központi kerületi bíróság (Central District of the City of Minsk Court) bírája
Születési idő: 1995.7.7.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A minszki központi kerületi bíróság (Central District of the City of Minsk Court) bírájaként Dzmitriy Karsiukot felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Yahor Viarshynin, Pavel Lukoyanov, Artsiom Sakovich és Mikalai Shemetau elítéléséért, akiket a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként ismer el. Békés tüntetéseken való részvételért, a közösségi médiában közzétett bejegyzésekért, Belarusz fehér-piros-fehér zászlójának használatáért és a polgári szabadságjogok egyéb gyakorlásáért büntetőtáborra, börtönre, illetve házi őrizetre ítélt embereket.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.12.2.
184. *  Ihar Vasilievich KARPENKA
Igor Vasilievich KARPENKO
Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА
Игорь Васильевич КАРПЕНКО
Beosztás(ok): A Belarusz Köztársaság Választásokért és a Köztársasági Népszavazások Megszervezéséért Felelős Központi Bizottságának (Central Commission of the Republic of Belarus on Elections and Holding Republican Referenda) elnöke
Születési idő: 1964.4.28.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Ihar Karpienka a Belarusz Köztársaság Választásokért és a Köztársasági Népszavazások Megszervezéséért Felelős Központi Bizottságának (Central Commission of the Republic of Belarus on Elections and Holding Republican Referenda) elnökeként 2021. december 13. óta betöltött pozíciójánál fogva felel a 2022. február 27-i alkotmányos népszavazás megszervezéséért és megtartásáért, amely nem felel meg a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok nemzetközi normáinak, valamint nem felel meg a Velencei Bizottság által meghatározott kritériumoknak. Így különösen a szövegezési folyamat nem volt átlátható, és abba nem vonták be a civil társadalmat és a száműzetésben lévő demokratikus ellenzéket.
Ennélfogva felelős a demokrácia és a jogállamiság súlyos aláásásáért Belaruszban.
2022.6.3.
185. *  Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN
Dmitry Alexeevich OLEKSIN
Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН
Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН
Beosztás(ok): Aliaksei Aleksin fia, a Belneftgaz, az Energo-Oil és a Grantlo (korábban Energo-Oil-Invest) részvényese
Születési idő: 1987.4.25.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Dzmitry Aleksin egy prominens belarusz üzletember, Aliaksei Aleksin fia. 2021-ben társtulajdonosa lett az apja tulajdonában lévő vagy hozzá kötődő vállalatoknak, ideértve az Energo-Oilt, a Belneftgazt, és a Grantlot (korábban Energo-Oil-Invest). Az említett vállalatok az Aliaksandr Lukashenka által aláírt elnöki rendeletek alapján preferenciális elbánásban részesültek: az Inter Tobacco kizárólagos előjogot kapott a dohánytermékek Belaruszba való behozatalára, míg a Belneftgazt nemzeti tranzitfelügyeleti üzemeltetővé nevezték ki.
Ennélfogva hasznot húz a Lukashenka-rezsimből.
2022.6.3.
186. *  Vital Aliakseevich ALEKSIN
Vitaliy Alexeevich OLEKSIN
Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН
Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН
Beosztás(ok): Aliaksei Aleksin fia, a Belneftgaz, az Energo-Oil és a Grantlo (korábban Energo-Oil-Invest) részvényese
Születési idő: 1997.8.29.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Vital Aleksin egy prominens belarusz üzletember, Aliaksei Aleksin a fia. 2021-ben társtulajdonosa lett az apja által tulajdonában lévő vagy hozzá kötődő vállalatoknak, ideértve az Energo-Oilt, a Belneftgazt, és a Grantlot (korábban Energo-Oil-Invest). Az említett vállalatok az Aliaksandr Lukashenka által aláírt elnöki rendeletek alapján preferenciális elbánásban részesültek: az Inter Tobacco kizárólagos előjogot kapott a dohánytermékek Belaruszba való behozatalára, míg a Belneftgazt nemzeti tranzitfelügyeleti üzemeltetővé nevezték ki.
Ennélfogva hasznot húz a Lukashenka-rezsimből.
2022.6.3.
187. *  Bogoljub KARIĆ Богољуб КАРИЋ
Боголюб КАРИЧ
Beosztás(ok): A Dana Holdings vállalathoz kötődő szerb üzletember és politikus
Születési idő: 1954.1.17.
Születési hely: Peja/Pec, Kosovo)
Nem: férfi
Állampolgárság: szerb
Útlevélszám: 012830978 (érvényesség lejárta: 2026.12.27.)
Bogoljub Karić szerb üzletember és politikus. Családtagjaival együtt ingatlancég-hálózatot épített ki Belaruszban, és Aliaksandr Lukashenka családjával kapcsolati hálót ápol. Így különösen, szorosan kötődik a Dana Holdings-hoz és annak korábbi leányvállalatához, a Dana Astra-hoz, továbbá a beszámolók szerint a Lukashenkával tartott találkozókon képviselte az említett vállalatokat. A Karić-hoz kötődő vállalat által kidolgozott Minsk World projektet Lukashenka a szláv világ együttműködésének példájaként írta le. Az említett, Lukashenkával és holdudvarával ápolt szoros kapcsolatoknak köszönhetően a Karić-hoz kötődő vállalatok preferenciális elbánásban részesültek a Lukashenka-rezsim részéről, ideértve az ingatlanfejlesztés céljából kapott adókönnyítéseket és telkeket .
Ennélfogva hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2022.6.3.
188. *  Andrii SICH
Andrey SYCH
Андрiй СИЧ
Андрей СЫЧ
Beosztás(ok): A „Belarus 1” állami tulajdonú televíziós csatornán futó „Platform” című program társ-műsorvezetője
A „Rusj molodaja” szervezet tagja
Születési idő: 1990.9.20.
Születési hely: Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Andrii Sich a „Belarus 1” állami tulajdonú televíziós csatornán futó „Platform” című program társ-műsorvezetője. Az említett pozíciójánál fogva támogatja a rezsim azon narratíváit, amelyek célja a független média hiteltelenítése, a demokrácia aláásása és az elnyomás igazolása. Támogatja a Lukashenka-rezsim azon narratíváját, hogy nyugati államok államcsínyt szándékoznak szervezni Belaruszban, továbbá kemény büntetéseket követel az állítólagos érintettekkel szemben, támogatja a Belaruszból az Unióba érkező migránsok rossz bánásmódban részesítéséről szóló dezinformációs kampányt, és olyan képet terjeszt a független médiumokról, hogy azok külföldi befolyás alatt álló ügynökök, amelyek tevékenységét korlátozni kell.
Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója.
2022.6.3.
189. *  Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU
Denis Alexandrovich MIKUSHEV
Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ
Денис Александрович МИКУШЕВ
Beosztás(ok): A gomeli régió (Gomel Region/Oblast) ügyészségén a büntetőügyekben hozott bírósági határozatok jogszabályoknak való megfelelését felügyelő osztály vezetője; jogi főtanácsadó
Születési idő: 1980.3.21.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Dzianis Mikusheu a gomeli régió (Gomel Region/Oblast) ügyészségén a büntetőügyekben hozott bírósági határozatok jogszabályoknak való megfelelését felügyelő osztály vezetője és jogi főtanácsadó. Az említett pozíciójánál fogva felelős a Siarhei Tsikhanouskival, Artsiom Sakauval, Dzmitry Papouval, lhar Losikkal, Uladzimir Tsyhanovich-csal és Mikalai Statkevich-csel szembeni büntetőeljárások megindításáért. Közreműködött Siarhei Tsikhanouski önkényes fogva tartásában, amint arról az Emberi Jogi Tanács önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportjának jelentése beszámolt.
Ennélfogva felelős súlyos emberi jogi jogsértésekért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2022.6.3.
190. *  Mikalai Ivanavich DOLIA
Nikolai Ivanovich DOLYA
Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ
Ниĸолай Иванович ДОЛЯ
Beosztás(ok): A Gomeli Regionális Bíróság (Gomel Regional Court) bírája
Születési idő: 1979.7.3.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Személyi szám: 3070379H0-41PBI
Mikalai Dolia a Gomeli Regionális Bíróság bírája. Az említett pozíciójánál fogva felelős a Siarhei Tsikhanouskival, Artsiom Sakauval, Dzmitry Papauval, lhar Losikkal, Uladzimir Tsyhanovich-csal és Mikalai Statkevich-csel szembeni aránytalanul hosszú börtönbüntetések kiszabásáért. Közreműködött Siarhei Tsikhanouski önkényes fogva tartásában, amint arról az Emberi Jogi Tanács önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportjának jelentése beszámolt.
Ennélfogva felelős az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2022.6.3.
191. *  Andrei Yaouhenavich PARSHYN
Andrei Yevgenevich PARSHIN
Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН
Андрей Евгеньевич ПАРШИН
Beosztás(ok): A szervezett bűnözés és korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó főosztály (Main Department for Combating Organized Crime and Corruption) (GUBOPiK) vezetője
Születési idő: 1974.2.19.
Cím: 4A Skryganova St., Apt. 211, Minsk, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Andrei Parshyn 2021 óta a Belügyminisztériumban a szervezett bűnözés és korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó főosztály (Main Department for Combating Organized Crime and Corruption) (GUBOPiK) vezetője. A GUBOPiK azon főbb szervek egyike, amelyek felelősek a Belaruszban folytatott politikai üldözésekért, ideértve aktivisták és a civil társadalom tagjainak önkényes és jogellenes letartóztatását és bántalmazását, többek között a kínzást is.
A GUBOPiK a Telegram-profilján videókat tett közzé belarusz aktivisták és egyszerű polgárok kényszer hatása alatt tett vallomásairól, kiszolgáltatva őket a belarusz közvéleménynek, és eszközként használva őket politikai nyomásgyakorlás céljából. A GUBOPiK őrizetbe vette Mark Bernsteint, az orosz nyelvű Wikipedia egyik legfontosabb szerkesztőjét is, amiért információkat tett közzé az Ukrajna elleni orosz agresszióról, mely információk Oroszország-ellenes álhírnek minősülnek.
Andrei Parshyn ennélfogva felelős az emberi jogok súlyos megsértéséért és a belarusz civil társadalom elnyomásáért.
2022.6.3.
192. *  Ihar Piatrovich TUR
Igor Petrovich TUR
Iгар Пятровiч ТУР
Игорь Петрович ТУР
Beosztás(ok): Az „ONT” állami tulajdonú televíziós csatorna alkalmazottja, több program („Propaganda”, „Befejezendő”) szerzője és moderátora
Születési idő: 1989.3.26.
Születési hely: Grodno/Hrodna, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Ihar Tur az „ONT” állami tulajdonú televíziós csatorna alkalmazottja, és a Lukashenka-rezsim egyik fő propagandistája. Ő a házigazdája a „Propaganda” című programnak, amelyben erőszakra szólít fel, hitelteleníti az ellenzéki aktivistákat, és a politikai foglyok kényszer alatt tett vallomásairól készült videókat népszerűsít. A belarusz ellenzék tüntetéseiről szóló számos hamis beszámoló, valamint az Unióban zajló eseményekre és a civil társadalom elleni támadásokra vonatkozó dezinformáció értelmi szerzője. Felelős dezinformáció és erőszakra buzdító üzenetek online terjesztéséért is. A médiában végzett munkájáért kitüntetést kapott Aliaksandr Lukashenkától.
Ennélfogva hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2022.6.3.
193. *  Lyudmila Leanidauna HLADKAYA
Lyudmila Leonidovna GLADKAYA
Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ
Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ
Beosztás(ok): Az „SB Belarus Segodnya” napilap különleges tudósítója, a „Belarus 1” állami tulajdonú televíziós csatorna műsorvezetője
Születési idő: 1983.6.30.
Cím: 8A Vodolazhsky St., apt. 45, Minsk, Belarus
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
Lyudmila Hladkaya a Lukashenka-rezsim egyik legismertebb propagandistája. Az „SB Belarus Segodnya” napilap alkalmazottja, és egyéb rezsimpárti médiumok, többek között a „Belarus 1” állami tulajdonú televíziós csatorna munkatársa. Amikor a demokratikus ellenzékről beszél, gyakran használ gyűlöletbeszédet és becsmérlő kifejezéseket. Számos „interjút” is készített igazságtalanul fogva tartott belarusz állampolgárokkal, gyakran diákokkal, megalázó helyzetekben mutatva be és kigúnyolva őket. Népszerűsíti a biztonsági apparátus általi elnyomást, és részt vesz dezinformációs és információmanipulációs kampányokban. Nyilvánosan támogatja Aliaksandr Lukashenkát, és büszkén hirdeti, hogy a rezsimjét szolgálja. Munkájáért Lukashenka nyilvánosan méltatta, és ki is tüntette.
Ennélfogva hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2022.6.3.
194. *  Ryhor Yuryevich AZARONAK
Grigoriy Yurevich AZARYONOK
Рыгор Юр’евiч АЗАРОНАК
Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК
Beosztás(ok): A „CTV” állami tulajdonú televíziós csatorna alkalmazottja, számos program („A politika titkos forrásai”, „Júdás ítélete”, „Panoptikum”) szerzője és házigazdája
Rang: tartalékos hadnagy
Születési idő: 1995.10.18.
Születési hely: Minsk, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Ryhor Azaronak a Lukashenka-rezsim egyik fő propagandistája. Politikai rovatvezető, a „CTV” állami tulajdonú televíziós csatornán hetente sugárzott propagandaműsorok szerzője és házigazdája. Műsoraiban jóváhagyta a Lukashenka-rezsim által a másként gondolkodókkal szemben alkalmazott erőszakot, és szisztematikusan becsmérlő kifejezéseket használt az aktivistákkal, újságírókkal és a Lukashenka-rezsim egyéb ellenzőivel kapcsolatban. Aliaksandr Lukashenkától „Bátorságért” kitüntetést kapott.
Ennélfogva hasznot húz a Lukasenka-rezsimből, és támogatja azt.
2022.6.3.
195. *  Ivan Ivanavich GALAVATYI
Ivan Ivanovich GOLOVATY
Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ
Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ
Beosztás(ok): az Open Joint Stock Company »Belaruskali« főigazgatója, a JSC Belarussian Potash Company felügyelőbizottságának elnöke.
A Belarusz Köztársaság Nemzetgyűlése Köztársasági Tanácsa Külügyi és Nemzetbiztonsági Állandó Bizottságának (Standing Committee of the Council of the Republic of the National Assembly of the Republic of Belarus for Foreign Affairs and National Security) tagja
Születési idő: 1976.6.15.
Születési hely: Pogost Settlement, Soligorsk District, Minsk Province, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Ivan Galavatyi az állami tulajdonú Belaruskali vállalat főigazgatója, mely vállalat a Lukashenka-rezsim számára az egyik fő bevételi és devizaforrás. A Nemzetgyűlés Köztársasági Tanácsának (Council of the Republic of the National Assembly) tagja, és több más magas rangú pozíciót is betölt Belaruszban. Ezenkívül a JSC Belarussian Potash Company felügyelőbizottságának elnöke. Pályafutása során több állami kitüntetést kapott, többek között közvetlenül Aliaksandr Lukashenkától is. Szoros kapcsolatban áll Lukashenkával és családjának tagjaival. Ennélfogva hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
A Belaruskali azon alkalmazottaitól, akik részt vettek a tisztességtelen 2020. augusztusi belarusz elnökválasztást követő sztrájkokban és békés tüntetéseken, megvonták a prémiumot, és elbocsátották őket. Lukashenka maga személyesen fenyegetőzött azzal, hogy ukrajnai bányászokkal váltja fel a sztrájkolókat. Ivan Galavatyi ennélfogva felelős a civil társadalom elnyomásáért.
2022.6.3.
196. *  Aliaksandr Uladzimirovich KARNIENKA
Alexander Vladimirovich KORNIENKO
Аляксандр Уладзiмiравiч КАРНIЕНКА
Александр Владимирович КОРНИЕНКО
Beosztás(ok): a sklovi (Shklov) IK-17. sz. büntetőtábor (Penal Colony IK-17) korábbi vezetője, a Belső Szolgálat (Internal Service) alezredese.
Jelenlegi beosztás: kerületi felügyelő, a slutszki körzeti végrehajtó bizottság (Slutsk District Executive Committee) belügyi hivatala (Department of Internal Affairs)
Születési idő: 1979.1.9.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A sklovi (Shklov) IK-17. sz. büntetőtábor (Penal Colony IK-17) korábbi vezetőjeként Aliaksandr Karnienkát felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást és az annak nyomán kialakuló békés tüntetéseket követően az említett büntetőtáborban fogva tartott politikai foglyokkal és más polgári személyekkel szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért. Aliaksandr Karnienka volt a büntetőtábor vezetője, amikor Vitold Ashurak politikai fogoly 2021. május 21-én tisztázatlan körülmények között elhalálozott az említett büntetőtáborban.
Aliaksandr Karnienkát ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
197. *  Andrei Siarheevich PALCHIK
Andrei Sergeevich PALCHIK
Андрэй Сяргеевiч ПАЛЬЧЫК
Андрей Сергеевич ПАЛЬЧИК
Beosztás(ok): a navapolacki (Novopolotsk) 1. sz. büntetés-végrehajtási tábor (correctional colony no. 1) korábbi vezetője
Születési idő: 1981.3.3.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A navapolacki (Novopolotsk) 1. sz. büntetés-végrehajtási tábor (correctional colony no. 1) korábbi vezetőjeként Andrei Palchikot felelősség terhelte különösen a 2020-as elnökválasztást és az annak nyomán kialakuló békés tüntetéseket követően az említett büntetőtáborban fogva tartott politikai foglyokkal és más polgári személyekkel szemben szisztematikusan alkalmazott kínzásért, bántalmazásért és túlzott mértékű büntetésekért - többek között hosszan tartó és ismétlődő magánelzárás alkalmazásáért -, valamint részt vett mindezekben. Az említett büntetőtábor vezetőjeként Andrei Palchikot nemcsak e visszaélések elrendeléséért és felügyeletéért terheli felelősség, hanem azért is, mert dokumentumok bizonyítják személyes részvételét fogvatartottak kínzásában és a velük szemben elkövetett erőszakos cselekményekben. Andrei Palchik 2017-től 2023 márciusáig tartó vezetősége idején a navapolacki 1. sz. büntetés-végrehajtási tábor hírhedtté vált a fogvatartottakkal szemben alkalmazott rendkívül szigorú fogvatartási körülmények és rossz bánásmód miatt; a fogvatartottak közül sokan olyan vezető politikai aktivisták és civil társadalmi képviselők, akiket a Lukashenka elnök rezsimével szembeni ellenállásuk miatt tartanak fogva. Az 1. sz. büntetőtáborból történő áthelyezését követően Andrei Palchik továbbra is aktív magas rangú pozíciót tölt be egy másik fogvatartási intézményben, ennélfogva továbbra is szolgálja az elnyomó rendszert.
Andrei Palchikot ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
198. *  Aliaksandr Uladzimiravich KAROL
Aleksandr Vladimirovich KAROL
Аляксандр Уладзiмiравiч КАРОЛЬ
Александр Владимирович КОРОЛЬ
Beosztás(ok): legfőbb ügyészségi (General Prosecutor’s Office) osztályvezető főügyész
Születési idő: 1992.6.28.
Születési hely: Bobruisk, Mogilev region, Republic of Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 3280692M019PB8
A belarusz Legfőbb Ügyészség (Prosecutor General’s Office) osztályvezető főügyészeként Aliaksandr Karolt felelősség terheli belarusz emberijog-védők elleni számos, politikai indíttatású büntetőügyért. Részt vesz különösen a Viasna belarusz emberi jogi szervezet képviselőivel, így többek között a következő személyekkel szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárásban: Ales Bialiatski, a Viasna elnöke, Valiantsin Stefanovic elnökhelyettes, Uladzimir Labkovich ügyvéd, Marfa Rabkova, a Viasna önkéntesi hálózatának koordinátora, Leanid Sudalenka, a Viasna gomeli (Gomel) irodájának vezetője és Andrei Chapiuk önkéntes, valamint Tatsiana Lasitsa önkéntes, akit 2022. szeptember 24-én szabadon bocsátottak a gomeli büntetőtáborból.
Ennélfogva Aliaksandr Karolt felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
199. *  Mikhail Mikhailavich MURASHKIN
Mikhail Mikhailovich MURASHKIN
Мiхаiл Мiхайлавiч МУРАШКIН
Михаил Михайлович МУРАШКИН
Beosztás(ok): a zsodinói (Zhodino) városi belügyi hivatal (Municipal Department of Internal Affairs) korábbi helyettes vezetője, a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetője; 2021.10.29.-től a boriszovi (Borisov) kerületi belügyi hivatal (District Department of Internal Affairs) első vezetőhelyettese, a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetője
Születési idő: 1989.9.8.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A zsodinói (Zhodino) közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) korábbi vezetőjeként Mikhail Murashkin parancsba adta a rendőri csapatoknak és az OMON rohamrendőrségnek, hogy - a tüntetők megverésével és velük szemben erőszak alkalmazásával - brutálisan verjék le a 2020-as elnökválasztást követő békés tüntetéseket. Érintett továbbá az elnökválasztást megelőző tüntetésekről tudósító független újságírók jogellenes és ismételt fogva tartásában.
Mikhail Murashkint ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban. Továbbra is hasonlóan magas beosztást tölt be a belügyi hivatalban (Department of Internal Affairs).
2023.8.3.
200. *  Mikalai Vasilievich MAKSIMAVICH
Nikolai Vasilievich MAKSIMOVICH
Мiкалай Васiльевiч МАКСIМАВIЧ
Николай Васильевич МАКСИМОВИЧ
Beosztás(ok): a közbiztonsági milícia (Public Security Militia) helyettes vezetője, Minszki Regionális Végrehajtó Bizottság (Minsk Regional Executive Committee) Belügyi Igazgatósága (Internal Affairs Directorate)
Születési idő: 1977.2.25.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Cím: Minsk, st. Yankee Brylya 21, apt. 224;
Minsk, st. Kolesnikova 32, apt. 3
Személyazonosító igazolvány száma: 3250277M077PB2
A Minszki Regionális Végrehajtó Bizottság (Minsk Regional Executive Committee) Belügyi Igazgatósága (Internal Affairs Directorate) közbiztonsági milíciájának (Public Security Militia) helyettes vezetőjeként Mikalai Maksimavichot felelősség terheli a 2020. augusztusi elnökválasztást megelőző és az azt követő békés tüntetések erőszakos leveréséért. Személyesen adta parancsba az OMON rohamrendőrségnek, hogy erőszakosan fojtsák el a tüntetéseket, vegyék őrizetbe a tüntetőket és az ezen eseményekről tudósító független újságírókat, továbbá tartsák őket szigorú fogvatartási körülmények közöttn.
Mikalai Maksimovichot ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
201. *  Piotr Aleksandrovich ARLOU
Petr Aleksandrovich ORLOV
Пётр Александровiч АРЛОЎ
Петр Александрович ОРЛОВ
Beosztás(ok): a Minszki Városi Bíróság (Minsk Regional Court) bírája
Születési idő: 1967.4.6.
Születési hely: Minsk, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 3040667A088PB0
Cím: Minsk, st. Sharangovicha 78, apt. 60
A Minszki Városi Bíróság (Minsk City Court) bírájaként Piotr Arlou számos, politikai indíttatású perben képviselte a Lukashenka-rezsimet, és felelősség terheli a demokratikus ellenzék több tagjával szemben - távollétükben - hozott hosszú ítéletekért: Sviatlana Tsikhanouskaya (15 év), Pavel Latushka (18 év) és Volha Kavalkova, Maryia Maroz és Siarhei Dyleuski (egyenként 12 év).
Piotr Arlout felelősség terheli továbbá Eduard Palchys blogger (13 év börtönbüntetés) és Katsiaryna Andreyeva újságíró (két év) tárgyalásának politikai indíttatású lefolytatásáért és a velük szemben hozott politikai indíttatású ítéletekért. Ezen ítéletek annak részét képezik, hogy a belarusz hatóságok szisztematikusan megtagadják és büntetik a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlását. A Piotr Arlou által hozott ítéletek az eltérő vélemény rendszerszintű elnyomását példázzák.
Piotr Arlout ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, továbbá a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, valamint a demokráciát és a jogállamiságot súlyosan aláásó tevékenységekért Belaruszban.
2023.8.3.
202. *  Ruslan Khikmetavich MASHADZEOU
Ruslan Khikmetovich MASHADIYEV
Руслан Хiкметовiч МАШАДЗЕЎ
Руслан Хикметович МАШАДИЕВ
Beosztás(ok): az 1. sz. büntetőtábor (Penal Colony N°1) korábbi helyettes vezetője; az 1. sz. büntetőtábor (Penal Colony N°1) jelenlegi vezetője
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Az 1. sz. büntetőtábor (Penal Colony N°1) vezetőjeként és korábbi helyettes vezetőjeként Ruslan Mashadzeout felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást és az annak nyomán kialakuló békés tüntetéseket követően az említett büntetőtáborban fogva tartott politikai foglyokkal és más polgári személyekkel szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért. Ruslan Mashadzeou volt a büntetőtábor vezetője, amikor Vitold Ashurak politikai fogoly 2021. május 21-én tisztázatlan körülmények között elhalálozott az említett büntetőtáborban.
Ruslan Mashadzeout ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
203. *  Siarhei Uladzimiravich KARCHEUSKY
Sergey Vladimirovitch KARCHEVSKIY
Сяргей Уладзiмiравiч КАРЧЭЎСКI
Сергей Владимирович КАРЧЕВСКИЙ
Beosztás(ok): őrnagy és a sklovi (Shklov) 17. sz. büntetőtábor (Penal Colony No. 17) igazgatási osztályának vezetője
Születési idő: 1983.6.15.
Cím: 6 Fatina str, apt. 100, Mogilev, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 3150683MO74PB5
A sklovi (Shklov) 17. sz. büntetőtábor (Penal Colony No. 17) igazgatási osztályának vezetőjeként Siarhei Kharcheuskyt közvetlen felelősség terheli a táborban tapasztalható embertelen fogvatartási körülményekért, a fogvatartottakkal - különösen a politikai foglyokkal - szemben alkalmazott erőszakos fellépésért és rossz bánásmódért. Személyesen részt vesz a fogvatartottak megverésében és a velük szemben alkalmazott egyéb, rendkívül erőszakos cselekményekben, valamint közvetlenül érintett Vitold Ashurak politikai fogoly 2021. május 21-én az említett büntetőtáborban bekövetkezett halálában, és ezért közvetlen felelősség terheli.
Siarhei Kharcheuskyt ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
204. *  Siarhei Vasilyevich MASLIUKOU
Sergey Vasilyevich MASLIUKOV
Сяргей Васiльевiч МАСЛЮКОЎ
Сергей Васильевич МАСЛЮКОВ
Beosztás(ok): ezredes, a babrujszki (Bobruysk) 2. sz. javító-nevelő tábor (Educational Colony No.°2) belső szolgálatának (internal service) vezetője
Születési hely: Shklov, Belarus
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Feltételezett cím: Bobruysk
A babrujszki (Bobruysk) 2. sz. javító-nevelő tábor (Educational Colony No.°2) belső szolgálatának (internal service) ezredesi rangfokozatú vezetőjeként Siarhei Masliukout felelősség terheli kiskorúakkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért. Siarhei Masliukout felelősség terheli gyermekek éheztetéséért, kínoztatásáért, kényszermunkára fogásáért, valamint a velük szemben alkalmazott különböző jellegű fizikai és pszichológiai erőszakért. Siarhei Masliukout felelősség terheli továbbá azért, mert kiskorú elítélteket foszt meg az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréstől.
Siarhei Masliukout ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
205. *  Sviatlana Aliaksandrauna BANDARENKA
Svetlana Aleksandrovna BONDARENKO
Святлана Аляксандраўна БАНДАРЭНКА
Светлана Александровна БОНДАРЕНКО
Beosztás(ok): a minszki Moszkovszkij Kerületi Bíróság (Moskovsky District Court) bírája
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
A minszki Moszkovszkij kerület bírájaként Sviatlana Bandarenka számos politikai indíttatású ítéletért felelős. Több belarusz állampolgárt elítélt tiltakozásokon való részvételért és kormányellenes hozzászólásoknak a Telegramon való közzétételéért. Elítélte továbbá Ekaterina Borisevich újságírót és Artyom Sorokin sürgősségi kórházi orvost, amiért a biztonsági erők által halálra vert Roman Bondarenkóval kapcsolatos orvosi titkokat hoztak nyilvánosságra.
Ennélfogva Sviatlana Bandarenkát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
206. *  Sviatlana Paulauna PAKHODAVA
Svetlana Pavlovna POKHODOVA
Святлана Паўлаўна ПАХОДАВА
Светлана Павловна ПОХОДОВА
Beosztás(ok): a gomeli 4. sz. női büntetőtábor (Penal Colony No.°4 for women) vezetője
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
Feltételezett tartózkodási hely: Gomel
A gomeli 4. sz. női büntetőtábor (Penal Colony No.°4 for women) vezetőjeként Sviatlana Pakhodava felelős a szóban forgó női büntetőtáborban fogva tartott politikai foglyokkal és más polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért. A Maria Kalesnikava politikai fogoly elleni büntetőeljárás idején már a büntetőtábor vezetője volt; Kalesnikavát 11 éves szabadságvesztésre ítélték az Aliaksandr Lukashenka önkényuralmi rendje elleni, a büntetőtáborban tartott tüntetéseken való részvételéért. Megfosztották a foglyokat megillető valamennyi jogtól, beleértve azon jogot is, hogy ügyvéddel konzultáljon.
Sviatlana Pakhodavát ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
207. *  Tatsiana Valerieuna PIROZHNIKAVA
Tatiana Valeryevna PIROZHNIKOVA
Таццяна Валер’еўна ПIРОЖНIКАВА
Татьяна Валерьевна ПИРОЖНИКОВА
Beosztás(ok): a minszki Moszkovszkij Kerületi Bíróság (Court of Moscovsky District of Minsk) bírája
Születési idő: 1987.1.8.
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
Személyazonosító igazolvány száma: 4010887M019PB2
A minszki Moszkovszkij kerület bírájaként Tatsiana Pirozhnikava politikai okokból több belarusz állampolgárt elítélt, többek között tiltakozásokon való részvételükért és kormányellenes hozzászólásoknak a Telegramon való közzétételéért. Dokumentáltan az ügyész által kérteknél súlyosabb büntetéseket szab ki alkalmanként.
Ennélfogva Sviatlana Bandarenkát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
208. *  Tatsiana Aliaksandrauna GRAKUN
Tatyana Alexandrovna GRAKUN
Таццяна Аляксандраўна ГРАКУН
Татьяна Александровна ГРАКУН
Beosztás(ok): főügyész a Minszki Régió Ügyészségének (Minsk Region Prosecutor’s Office) büntetőügyekben hozott bírósági határozatok jogszabályoknak való megfelelését felügyelő osztályán (Supervision of Compliance with the Law of Court Decisions in Criminal Cases), helyettes igazságügyi államtanácsos
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
Tatsiana Grakun belarusz ügyész, aki a minszki régió ügyészségén (Minsk Region Prosecutor’s Office) dolgozik. Ebben a minőségében a Lukashenka-rezsimet képviselte egyes újságírók elleni, politikai indíttatású ügyekben. Konkrétan, 2023 márciusában büntetőeljárás alá vonta Maryna Zolatavát, a TUT.BY főszerkesztőjét, akit 12 év börtönbüntetésre ítéltek, valamint Liudmila Chekinát, a TUT.BY vezérigazgatóját, akit 12 év börtönbüntetésre ítéltek a „Belarusz Köztársaság nemzetbiztonságának megsértésére” vonatkozó megalapozatlan vád alapján.
Ennélfogva Tatsiana Grakunt felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
209. *  Valyantsina Mikalaeuna ZIANKEVICH
Valentina Nikolaevna ZENKEVICH
Валянцiна Мiкалаеўна ЗЯНКЕВIЧ
Валентина Николаевна ЗЕНЬКЕВИЧ
Beosztás(ok): a Minszki Városi Bíróság (Minsk City Court) büntetőügyekkel foglalkozó bírói kollégiumának (Judicial Collegium for Criminal Cases) bírája
Születési idő: 1969.1.8.
Nem: nő
Állampolgárság: belarusz
Valyantsina Ziankevich belarusz bíró, aki a Minszki Városi Bíróság büntetőügyekkel foglalkozó bírói kollégiumának (Judicial Collegium for Criminal Cases of the Minsk City Court) tagjaként dolgozik. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenzőivel szemben. Legalább hét belarusz állampolgárt ítélt el politikai okokból, köztük 2023 márciusában Maryna Zolatavát, a TUT.BY főszerkesztőjét, akit 12 év börtönbüntetésre ítéltek, valamint Liudmila Chekinát, a TUT.BY vezérigazgatóját, akit 12 év börtönbüntetésre ítéltek. 2022 óta dokumentáltan politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenzőivel szemben.
Ennélfogva Valyantsina Ziankevichet felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
210. *  Yauhen Valeriavich BUBICH
Yevgeniy Valerievich BUBICH
Яўген Валер’евiч БУБIЧ
Евгений Валерьевич БУБИЧ
Beosztás(ok): a 2. sz. büntetőtábor (Penal Colony No.°2) vezetője; a Belső Szolgálat (Internal Service) alezredese
Születési idő: 1979.6.3.
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
Cím: Bobruysk, st. Kovzana 60, apartment 42;
Bobruysk, st. Kovzana 5/485;
Bobruysk, st. Internationalnaya 66B, apartment 31
A babrujszki 2. sz. büntetőtábor (Penal Colony No.°2 in Bobruysk) vezetőjeként Yauhen Bubich felelős a fogvatartottakkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért, kényszermunkáért, valamint fizikai és pszichológiai erőszak alkalmazásáért.
Ennélfogva Yauhen Bubichot felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
211. *  Yuri Ivanavich VASILEVICH
Yuriy Ivanovich VASILEVICH
Юры Iванавiч ВАСIЛЕВIЧ
Юрий Иванович ВАСИЛЕВИЧ
Beosztás(ok): a novoszadi 14. sz. büntetőtábor (Penal Colony No.°14 in Novosady) vezetője
Nem: férfi
Állampolgárság: belarusz
A 14. sz. büntetőtábor (Penal Colony No.°14) vezetőjeként Yuri Vasilevich felelős az ő vezetése alatt fogva tartott elítéltekkel szembeni rossz bánásmódért, valamint az említett büntetőtáborban fogva tartott politikai foglyokkal és más polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.
Ennélfogva Yauheni Bubichot felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
212. *  Raman Ivanavich BIZIUK
Roman Ivanovich BIZYUK
Раман Iванавiч БIЗЮК
Роман Иванович БИЗЮК
Beosztás(ok): ügyész
Születési idő: 1986.3.25.
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Személyazonosító igazolvány száma: 3250386H012PB7
Cím: Minsk, 30 Masherova Ave., apt. 25
Raman Biziuk a Minszki Városi Bíróság (Minsk Municipal Court) ügyészi tisztségében számos politikai indíttatású ügyben képviselte a Lukashenka-rezsimet, különösen Marfa Rabkova és Andrej Chapyuk ellen eljárva, akik kivételesen hosszú ítéleteket, 15, illetve hat év börtönbüntetést, kaptak, valamint nyolc vádlotti pertársukkal szemben, akik öttől 17 évig terjedő börtönbüntetést kaptak.
Marfa Rabkovát politikai indíttatású vádak alapján börtönözték be, amelyek szerint „tömeges zavargásokban való részvételre képezte ki az embereket, vagy ilyen tevékenységeket finanszírozott”, továbbá a nemzetközileg elismert Viasna emberi jogi csoportban koordinálta az önkéntes szolgálatot, és megszervezte a 2020. augusztusi választások megfigyelését. A fogvatartott tüntetők ellen elkövetett kínzás és más rossz bánásmód eseteit is dokumentálta. A 2020. augusztusi tiltakozásokat követően Marfa Rabkova volt a Viasna egyik első olyan tagja, akit a hatóságok - politikai indíttatásból - bűncselekményekkel vádoltak.
Andrei Chapiuk ellen bűnszervezetben való részvétel és gyűlöletkeltés vádjával indítottak eljárást, többek között a Viasnában való önkéntes tevékenysége miatt.
Tárgyalásukat zárt ajtók mögött tartották Raman Biziuk ügyész kérésére és Siarhei Khrypach bíró jóváhagyásával, mivel az ügyben állítólag „szélsőséges jellegű anyagok” szerepeltek.
Raman Biziukot felelősség terheli továbbá az ugyanazon tárgyalás vádlotti pertársai, nevezetesen Akihiro Haeuski-Hanada, Alyaksandr Frantaskevich, Alykaksei Galauko, Alyakzandr Kazlyanka, Pavel Shpteny, Mikita Dranets, Andrei Marach és Daniil Chul, elleni politikai indíttatású büntetőeljárásért. Felelősség terheli továbbá az Andrei Linnik és Anton Bialenski, valamint Dzmitry Kanapelka, Vitalii Kavalenka, Tsimur Pipiya, Dzianis Boltuts, Vital Shyshlou és Emil Huseinau elleni politikai indíttatású vádakért.
Raman Biziukot ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, továbbá a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, valamint a demokráciát és a jogállamiságot súlyosan aláásó tevékenységekért Belaruszban.
2023.8.3.
213. *  Siarhei Fiodaravich KHRYPACH
Sergey Fedorovich KHRIPACH
Сяргей Фёдаравiч ХРЫПАЧ
Сергей Федорович ХРИПАЧ
Beosztás(ok): a Minszki Városi Bíróság (Minsk Regional Court) bírája
Születési idő: 1966.4.16.
Születési hely: Minsk, Belarus
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Személyazonosító igazolvány száma: 3160466A077PB2
Cím: Minsk, st. Odintsova 105, apt. 206
Siarhei Khrypach a Minszki Városi Bíróság bírói tisztségében számos politikai indíttatású ügyben képviselte a Lukashenka-rezsimet, különösen Marfa Rabkova és Andrej Chapiuk ellen eljárva, akik kivételesen hosszú büntetéseket, 15, illetve hat év börtönbüntetést, kaptak, valamint nyolc vádlotti pertársukkal szemben, akik öttől 17 évig terjedő szabadságvesztést kaptak.
Marfa Rabkovát politikai indíttatású vádak alapján börtönözték be, amelyek szerint „tömeges zavargásokban való részvételre képezte ki az embereket, vagy ilyen tevékenységeket finanszírozott”, továbbá a nemzetközileg elismert Viasna emberi jogi csoportban koordinálta az önkéntes szolgálatot, és megszervezte a 2020. augusztusi választások megfigyelését. A fogvatartott tüntetők ellen elkövetett kínzás és más rossz bánásmód eseteit is dokumentálta. A 2020. augusztusi tiltakozásokat követően Marfa Rabkova volt a Viasna egyik első olyan tagja, akit a hatóságok - politikai indíttatásból - bűncselekményekkel vádoltak.
Andrei Chapiuk ellen bűnszervezetben való részvétel és gyűlöletkeltés vádjával indítottak eljárást, többek között a Viasnában való önkéntes tevékenysége miatt.
Tárgyalásukat zárt ajtók mögött tartották Raman Biziuk ügyész kérésére és Siarhei Khrypach bíró jóváhagyásával, mivel az ügyben állítólag „szélsőséges jellegű anyagok” szerepeltek.
Siarhei Khrypachot felelősség terheli továbbá az ugyanazon tárgyalás vádlotti pertársai, nevezetesen Akihiro Haeuski-Hanada, Alyaksandr Frantaskevich, Alykaksei Galauko, Alyaksandr Kazlyanka, Pavel Shpteny, Mikita Dranets, Andrei Marach és Daniil Chul, tárgyalásának politikai indíttatású lefolytatásáért és ítéleteiért.
Siarhei Khrypachot felelősség terheli továbbá a Yegor Dudnikov ellen 2021 májusában hozott politikai indíttatású ítéletért is.
Siarhei Khrypachot ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, továbbá a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, valamint a demokráciát és a jogállamiságot súlyosan aláásó tevékenységekért Belaruszban.
2023.8.3.
214. *  Vadzim Frantzavich GIGIN
Vadim Franzevich GIGIN
Vadzim HIHIN
Вадзiм Францавiч ГIГIН
Вадим Францевич ГИГИН
Beosztás(ok): a Belarusz Nemzeti Könyvtár (National Library of Belarus) igazgatója; a „Tudás” belarusz kormányzati társaság (Belarus governmental society „Knowledge”) korábbi vezetője és a Belarusz Állami Egyetem (Belarus State University) Filozófiai és Társadalomtudományi Karának (Faculty of Philosophy and Social Sciences) dékánja, a történelemtudomány kandidátusa.
Születési idő: 1977.10.21.
Születési hely: Minsk, korábban Belarus SSR (jelenleg Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Vadzim Gigin a belarusz állami propagandagépezet egyik leginkább szókimondó és legbefolyásosabb tagja. Szisztematikusan támogatja a Lukashenka-rezsimet, nézeteit pedig gyakran az ONT és a Belarus 1 állami televíziós csatornán ismerteti. Vadzim Gigin támogatta és igazolta a demokratikus ellenzék és a civil társadalom, valamint a független média elnyomását, különösen a 2020. augusztusi elnökválasztást követően. Vadzim Gigin „az ukrajnai náci rezsimmel”, a Nyugat hiteltelenítésével és az Ukrajna elleni orosz agressziós háború igazolásával kapcsolatos propaganda narratíváit terjeszti.
2023. júniusig Vadzim Gigin a belarusz „Tudás” társaság vezetője volt, amely Lukashenkát és rezsimét népszerűsítő, államilag támogatott nem kormányzati szervezetként ismert. Giginnek a rezsimhez való hozzájárulását Lukashenka 2021 szeptemberében ismerte el, amikor Gigin megkapta a „Munka Érdemrend” medálját. Ezen túlmenően 2023 februárjában kinevezték azon bizottság tagjává, amely a külföldön élő belarusz állampolgároknak az általuk elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos fellebbezéseit vizsgálja, és amelynek vezetője Andrei Shved belarusz főügyész.
Ennélfogva Vadzim Gigin hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2023.8.3.
215. *  Ksenia Piatrouna LEBEDZEVA
Ksenia Petrovna LEBEDEVA
Ксенiя Пятроўна ЛЕБЕДЗЕВА
Ксения Петровна ЛЕБЕДЕВА
Beosztás(ok): propagandista és a „Belarus 1” állami csatorna és a Belarus News Agency alkalmazottja
Születési idő: 1987.12.12.
Születési hely: Mogilev, korábban Belarus SSR (jelenleg Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: nő
Ksenia Lebedzeva a Lukashenka-rezsim egyik vezető propagandistája, és szoros kapcsolatban áll a rezsimmédiával. Belarusz műsorvezető az állami tulajdonban lévő „Belarus 1” csatornánál. 2021 júliusa óta háziasszonya az állami tulajdonú „Belarus 1” televíziós csatorna „Ez más” („Это другое”) című hír- és elemző műsorának. A műsorában és a Belarus 1 televíziós csatorna számára készített riportjaiban Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújával kapcsolatban orosz propagandát, valamint az ellenzékkel és a szomszédos országokkal szembeni belarusz állami propagandát terjeszti. Ksenia Lebedzeva azt az elképzelést népszerűsíti, hogy Ukrajna a NATO-val együtt 2020 óta információs és pszichológiai különleges műveleteket folytat Belarusz ellen, továbbá terjeszti azon Lukashenka-narratívát, hogy az ellenzék képviselőit nyugati országok finanszírozzák.
2021.1.16.-án Lukhasenka elnök hálája jeléül kitüntette Ksenia Lebedzevát „az állami tájékoztatási politika végrehajtásához való jelentős hozzájárulásáért, magas szakmai teljesítményéért, valamint az ország társadalmi-politikai és társadalmi-kulturális életének eseményeiről készített objektív és átfogó beszámolókért”
Ksenia Lebedeva ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.
2023.8.3.
216. *  Zinaida Vasilieuna BALABALAVA
Zinaida Vasilievna BALABALAVA
Зiнаiда Васiльеўна БАЛАБАЛАВА
Зинаида Васильевна БАЛАБОЛАВА
Beosztás(ok): a Navapolatszki Városi Bíróság (Navapolatsk City Court) bírája
Nem: nő
A Navapolatszki Városi Bíróság (Navapolatsk City Court) bírájaként Zinaida Balabalavát felelősség terheli a békés tüntetőkkel szemben hozott számos, politikai indíttatású ítéletért, különösen Volha Bytsikava szakszervezeti vezető, valamint Hanna Tukava és Andrej Halavyryn aktivisták elítéléséért. A „le a háborúval” feliratokat vagy a perekről független beszámolót közzétevő személyekre pénzbüntetést szabott ki, és elrendelte letartóztatásukat.
Ennélfogva Zinaida Balabalavát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
217. *  Halina KNIZHONAK
Galina KNIZHONAK
Галiна КНIЖОНАК
Галина КНИЖОНАК
Beosztás(ok): A Mazirszkij Körzeti Bíróság (Mazyr District Court) bírája
Nem: nő
A Mazirszkij Körzeti Bíróság (Mazyr District Court) bírájaként Halina Knizhonakot felelősség terheli a békés tüntetőkkel szemben hozott számos, politikai indíttatású ítéletért, különösen Hleb Koipish, Uladzislau Hancharou, Aliaksandr Tsimashenka és Daniil Skipalski elítéléséért. Börtönbüntetésre ítélte a Lukashenka-rezsim elleni békés tüntetések résztvevőit.
Ennélfogva Halina Knizhonakot felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
218. *  Hanna Barisauna LIAVUSIK
Anna Borisovna LEUSIK
Ганна Барысаўна ЛЯВУСIК
Анна Борисовна ЛЕУСИК
Beosztás(ok): a hrodnai/grodnói Lenyinszkij Kerületi Bíróság (Leninsky district court) bírája
Születési idő: 1973.10.7.
Állampolgárság: belarusz
Nem: nő
Cím: Grodno, st. Soviet Border Guards 120, apt. 47
Személyazonosító igazolvány száma: 4071073K000PB2
A hrodnai (Hrodna) Lenyinszkij Kerületi Bíróság (Leninsky District Court) bírájaként Hanna Liavusikot felelősség terheli a békés tüntetőkkel szemben hozott számos, politikai indíttatású ítéletért, különösen Alexander Tyelega elítéléséért. Az erőszak és az elnyomás ellen felszólalókra pénz- és börtönbüntetést szabott ki.
Ennélfogva Hanna Leusikot felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
219. *  Henadz Ivanavich KUDLASEVICH
Gennadiy Ivanovich KUDLASEVICH
Генадзь Iванавiч КУДЛАСЕВIЧ
Геннадий Иванович КУДЛАСЕВИЧ
Beosztás(ok): az Ivanovszkij Körzeti Bíróság (Ivanovsky District Court) bírája
Születési idő: 1973.5.5.
Születési hely: Tereblychi, Stolin District, korábban Belarus SSR (jelenleg Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Az Ivanovszkij Körzeti Bíróság (Ivanovsky District Court) bírájaként Henadz Kudlasevichet felelősség terheli a békés tüntetőkkel szemben hozott számos, politikai indíttatású ítéletért, különösen Yuryi Holik elítéléséért. Börtönbüntetésre és házi őrizetre ítélt, valamint pénzbírsággal sújtott embereket, akik a kormány ellen tüntettek és független tudósítást végeztek.
Ennélfogva Henadz Kudlasevichet felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
220. *  Ina Leanidauna PAULOUSKAYA
Inna Leonidovna PAVLOVSKAYA
Iна Леанiдаўна ПАЎЛОЎСКАЯ
Инна Леонидовна ПАВЛОВСКАЯ
Beosztás(ok): a Baranovicsi Körzeti Bíróság (Baranovichi District Court) bírája
Születési idő: 1975.7.29.
Állampolgárság: belarusz
Nem: nő
Cím: Baranovichi, st. Mikolskaya 32
Személyazonosító igazolvány száma: 4290775C016PB9
A Baranovicsi Körzeti Bíróság (Baranovichi District Court) bírájaként Ina Paulouskayát felelősség terheli a békés tüntetőkkel szemben hozott számos, politikai indíttatású ítéletért, különösen Vitaly Korsak és Anatoly Pugach elítéléséért. Börtönbüntetésre és házi őrizetre ítélt, valamint pénzbírsággal sújtott embereket, akik bírálták Lukashenka elnököt, és tiltakoztak a 2020. évi elnökválasztás eredménye ellen.
Ennélfogva Ina Paulouskayát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
221. *  Aliaksandr Mikalaevich TARAKANAU
Alexander Nikolaevich TARAKANOV
Аляксандр Мiкалаевiч ТАРАКАНАЎ
Александр Николаевич ТАРАКАНОВ
Beosztás(ok): Szklovi Körzeti Bíróság (Shklov District Court), Mogilev régió; bíró
Születési idő: 1965.5.19.
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Aliaksandr Tarakanau a Mogilev régió-beli Szklovi Körzeti Bíróságon (Shklov District Court) szolgáló belarusz bíró. Aliaksandr Lukashenka nevezte ki 2017-ben határozatlan időre. Főként olyan ítéleteket hozott, amelyek súlyosbították a belarusz hatóságok politikai ellenfeleivel szemben kiszabott büntetéseket, különösen a kirótt büntetések letöltendő szabadságvesztésre vagy az ilyen büntetések szigorúbb feltételek melletti végrehajtására történő megváltoztatásával. Ilyen döntés született a Belsat független televíziós csatornával kapcsolatban álló Uladzimir Matskijevich filozófus és újságíró ügyében. Ennélfogva Aliaksandr Tarakanaut felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban. 2023.8.3.
222. *  Dzmitriy Vitalevich BUBENCHIK
Dmitriy Vitalievich BUBENCHIK
Дзмiтрый Вiтальевiч БУБЕНЧЫК
Дмитрий Витальевич БУБЕНЧИК
Beosztás(ok): a Grodnói Regionális Bíróság (Grodno Regional Court) bírája
Születési idő: 1985.7.15.
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Dzmitriy Bubenchik a Grodnói Regionális Bíróságon (Grodno District Court) szolgáló belarusz bíró. Aliaksandr Lukashenka nevezte ki. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben. 2023. február 8-án nyolc év börtönbüntetésre ítélte Andrzej Poczobut független újságírót, a Belarusz Köztársaság kormányát bíráló lengyel kisebbségi aktivistát.
Ennélfogva Dzmitry Bubenchikot felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
223. *  Aleg Uladzimiravich KHOROSHKA
Oleg Vladimirovich KHOROSHKO
Алег Уладзiмiравiч ХОРОШКА
Олег Владимирович ХОРОШКО
Beosztás(ok): a Gomeli Regionális Bíróság (Gomel Regional Court) bírája
Születési idő: 1977.5.22.
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Aleg Khoroshka a Gomeli Regionális Bíróságon (Gomel District Court) szolgáló belarusz bíró. Aliaksandr Lukashenka nevezte ki. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben, többek között a Belsat független televíziós csatorna újságírója, Katsiaryna Andrejeva esetében, aki nyolc év és három hónap büntetőtáborban letöltendő büntetést kapott.
Ennélfogva Aleg Khoroshkát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
224. *  Anastasia Uladzimirouna BENEDZISIUK
Anastasia Vladimirovna BENEDISYUK
Анастасiя Уладзiмipаўна БЕНЕДЗIСЮК
Анастасия Владимировна БЕНЕДИСЮК
Beosztás(ok): A belarusz állami televízió, a Belarus 1 televíziós hírügynöksége (TV News Agency) riporteri osztályának (Reporters Department) vezetője
Születési idő: 1992.10.31.
Születési hely: Oshmyan, Belarus
Állampolgárság: belarusz
Nem: nő
Anastasia Benedzisiuk a Lukasenka-rezsim egyik vezető propagandistája, és a televíziós hírügynökség (TV News Agency) riporteri osztályának (Reporters Department) vezetője, amely riportokat készít a Belarus 1 televíziós csatorna számára.
A „B-terv” („План Б”) hírprogramot vezeti az állami tulajdonban lévő „Belarus 1” televíziós csatornán. A Belarus 1 csatornán sugárzott programjában és tudósításaiban az orosz propaganda narratíváit terjeszti az ukrajnai „náci rezsimről” és az ukrán fegyveres erőkről, valamint Lukashenka elnök propagandáját népszerűsíti a belarusz ellenzékkel és a Kalinouszki-ezreddel szemben. Emellett propagandát terjeszt a nyugati szankciókkal szemben is.
2023-ban Lukhasenka hálája jeléül hivatalosan kitüntette Anastasia Benedzisiukot „az állami tájékoztatási politika végrehajtásához való jelentős hozzájárulásáért, magas szakmai teljesítményéért, valamint az ország társadalmi-politikai és társadalmi-kulturális életének eseményeiről készített objektív és átfogó beszámolókért”.
Anastasia Benedzisiuk ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.
2023.8.3.
225. *  Yauhen PUSTAVY
Yevgeniy PUSTOVOY
Яўген ПУСТАВЫ
Евгений ПУСТОВОЙ
Foglalkozás: belarusz propagandista és médiaszemélyiség
Születési idő: 1984.2.29.
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Yauhen Pustavy belarusz propagandista, aki a három belaruszi országos televíziós csatorna egyike, a Stolichnoye Televideniye, és a Minskaya Prauda című állami újság munkatársa. Felelősség terheli a Lukashenka politikáit támogató és Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúját igazoló propaganda terjesztéséért. Lukashenka az állami tájékoztatási politika kialakításában szerzett érdemeiért kitüntette. Ezenkívül tagja azon állami bizottságnak, amelynek célja a Belaruszba visszatérni kívánó politikai menekültek ellenőrzése. Ezt a bizottságot Lukashenka hozta létre azzal a politikai céllal, hogy a Belaruszba visszatérő menekülteket a Lukashenka-rezsim elleni tetteiket megbánó személyekként ábrázolja.
Yauhen Pustavy ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.
2023.8.3.
226. *  Alena Stanislavauna HARMASH
Alena Stanislavovna GORMASH
Алена Станiславаўна ГОРМАШ
Елена Станиславовна ГОРМАШ
Tisztsége: a Bobrujszki Körzeti és Bobrujszki Bíróság (Court of Bobruisk District and Bobruisk) bírája
Születési idő: 1967.9.10.
Állampolgárság: belarusz
Nem: nő
Alena Harmash a Bobrujszki Körzeti és Bobrujszki Bíróságon (Court of the Bobruisk District and Bobruisk) szolgáló belarusz bíró. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben. Politikai okokból elítélt hat ellenzéki támogatót és aktivistát. 2020 óta dokumentáltan politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben.
Ennélfogva Alena Harmash-t felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
227. *  Andrei Ramanavich TARASEVICH
Andrei Romanovich TARASEVICH
Андрэй Раманавiч ТАРАСЕВIЧ
Андрей Романович ТАРАСЕВИЧ
Tisztsége: Hlibokajei Körzeti Bíróság (Glubokoye District Court), bíró
Születési idő: 1974.11.10.
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Andrei Tarasevich a Hlibokajei Körzeti Bíróságon (Glubokoye District Court) szolgáló belarusz bíró. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben. Legalább 13 belarusz állampolgárt ítélt el politikai okokból. 2017 és 2023 között dokumentáltan politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben.
Ennélfogva Andrei Tarasevichet felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
228. *  Hanna Mikhailauna ASIPENKA
Anna Mikhailovna OSIPENKO
Ганна Мiхайлаўна АСIПЕНКА
Анна Михайловна ОСИПЕНКО
Tisztsége: a Bobrujszki Körzeti és Bobrujszki Bíróság (Court of Bobruisk District and Bobruisk) bírája
Születési idő: 1982.12.7.
Állampolgárság: belarusz
Nem: nő
Hanna Asipenka a Bobrujszki Körzeti és Bobrujszki Bíróságon (Court of Bobruisk District and Bobruisk) szolgáló belarusz bíró. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben. 2020 és 2023 között aktívan részt vett a rezsim politikai ellenfeleinek elítélésében. Az említett időszakban legalább 13 ítéletet hozott, köztük két független médiaújságíró ügyében is.
Ennélfogva Hanna Asipenkát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
229. *  Iryna Uladzimirauna PADKAVYRAVA
Irina Vladimirovna PODKOVYROVA
Iрына Уладзiмiраўна ПАДКАВЫРАВА
Ирина Владимировна ПОДКОВЫРОВА
Tisztség: ügyész
Születési idő: 1972.9.22.
Állampolgárság: belarusz
Nem: nő
Iryna Padkavyrava belarusz ügyész. Kapcsolatban áll a bűnüldöző hatóságokkal, legalább 2009 óta, amikor is főügyészként dolgozott Gomel régióban. 2022-ben ügyészként járt el egy, a TVP-nek és a Belsat TV-nek dolgozó független újságíró tárgyalásán. Ugyanakkor négy év börtönbüntetés kiszabását kérte az újságíróra. Részt vett továbbá olyan ítéletekkel szembeni fellebbezések elbírálásában, amelyeket olyan üzeneteknek a belarusz közösségi médiában való kiposztolásáért szabtak ki, amelyek kedvezőtlen színben tüntetik fel a kormányt és annak tisztviselőit. Ügyészként támogatta a büntetéseket, azokat megfelelőnek és méltányosnak tartotta.
Ennélfogva Iryna Padkavyravát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
230. *  Ludmila Stsiapanauna VASHCHANKA
Ludmila Stiepanovna VASHCHENKO
Людмiла Сцяпанаўна ВАШЧАНКА
Людмила Степановна ВАЩЕНКО
Tisztség: a Hlibokajei Körzeti Bíróság (Glubokoye District Court) bírája
Születési idő: 1972.9.22.
Állampolgárság: belarusz
Nem: nő
Ludmila Vashchanka a Hlibokajei Körzeti Bíróságon (Glubokoye District Court) szolgáló belarusz bíró. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenzőivel szemben. 2007-től 2023-ig dokumentáltan politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenzőivel szemben. Ezen idő alatt politikai okokból elítélt legalább kilenc belarusz állampolgárt, többek között az ellenzék támogatóit és aktivistákat.
Ennélfogva Liudmila Vashchankát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
231. *  Uladzimir Aliaksandravich DAVYDAU
Vladimir Alexandrovich DAVYDOV
Уладзiмiр Аляксандравiч ДАВЫДАЎ
Владимир Александрович ДАВЫДОВ
Tisztség: a Belarusz Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court) bírája
Születési idő: 1967.4.11.
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Uladzimir Davydau Belarusz Legfelsőbb Bíróságán (Supreme Court) szolgáló belarusz bíró. 2014-ben Aliaksandr Lukashenka határozatlan időre nevezte ki. Uladzimir Davydau bíró elsősorban a politikai aktivistákkal és újságírókkal szemben kiszabott börtönbüntetésekkel kapcsolatos fellebbezések ügyében hozott határozatot. Nem változtatott a kiszabott ítéleteken. Ilyen határozat született a Belsat újságírója, Pavel Vinahradau esetében.
Ennélfogva Uladzimir Davydaut felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
232. *  Viachaslau Uladzimiravich YELISEENKA
Vyacheslav Vladimirovich ELISEENKO
Вячаслаў Уладзiмiравiч ЕЛIСЕЕНКА
Вячеслав Владимирович ЕЛИСЕЕНКО
Tisztség: a Doksici Körzeti Bíróság (Dokshitsy District Court) bírája
Születési idő: 1979.4.10.
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Viachaslau Yeliseenka a Doksici Körzeti Bíróságon (Dokshitsy District Court) szolgáló belarusz bíró. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenzőivel szemben. 10 belarusz állampolgárt ítélt el politikai okokból. 2018 óta dokumentáltan politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenzőivel szemben.
Ennélfogva Viachaslau Yeliseenkát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
233. *  Anton Uladzimiravich KALYAGA
Anton Vladimirovich KOLYAGO
Антон Уладзiмiравiч КАЛЯГА
Антон Владимирович КОЛЯГО
Tisztség: főnyomozó - a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) központi apparátusán belül a szervezett bűnözéssel és a korrupcióval kapcsolatos bűncselekmények kivizsgálásáért felelős főigazgatóságnak (Main Directorate for the Investigation of Crimes in the Sphere of Organized Crime and Corruption) a különösen fontos ügyekkel foglalkozó nyomozója, igazságügyi őrnagy
Születési idő: 1989.10.2.
Születési hely: Minsk, Republic of Belarus
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Anton Kalyaga a Belarusz Köztársaság Vizsgálóbizottsága (Investigative Committee of the Republic of Belarus) Központi Hivatalán (Central Office) belül a szervezett bűnözéssel és a korrupcióval kapcsolatos bűncselekmények kivizsgálásáért felelős főigazgatóság (Main Directorate for the Investigation of Crimes in the Sphere of Organized Crime and Corruption) nyomozója. Ő folytatja le a Viasna tagjaival szembeni büntetőügyet. Az Ales Bialiatski, Valianstin Stefanovich és Uladzimir Labkovich elleni bírósági eljárás során számos szabálytalanságot követtek el, és a hatóságok mesterségesen meghosszabbították a vizsgálati időszakot annak érdekében, hogy bizonyítékokat gyártsanak, túllépve ezzel a belarusz jog és a tisztességes eljáráshoz való jogra vonatkozó nemzetközi normák által meghatározott határidőt. A Viasna-ügy kivizsgálása és az azzal kapcsolatos tárgyalás nem felelt meg a jogállamiság elvének.
Ennélfogva Anton Kalyagát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.

B. *  A 4. cikk (1) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek, illetve szervek

1. Beltechexport Белтехэкспорт Cím: Nezavisimosti Ave. 86-B, Minsk, Belarus
Honlap: https://bte.by/
E-mail-cím: mail@bte.by
A Beltechexport magánjogi szervezet, amely állami tulajdonú belarusz vállalatok által gyártott fegyvereket és katonai felszereléseket exportál afrikai, dél-amerikai, ázsiai és közel-keleti országokba. Szoros kapcsolatban áll Belarusz védelmi minisztériumával (Ministry of Defense).
A Beltechexport hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimhez való kötődéséből, és támogatja azt, előnyöket biztosítva az elnöki igazgatásnak.
2020.12.17.
2. Dana Holdings ТАА »Дана Холдынгз«
ООО »Дана Холдингз«
Cím: Peter Mstislavets St. 9, pom. 3 (office 4), 220076 Minsk, Belarus
Cégjegyzékszám: 690611860
Honlapok: https://bir.by/;
https://en.dana-holdings.com;
https://dana-holdings.com/
A Dana Holdings Belarusz egyik legfontosabb ingatlanfejlesztő és építővállalata. A vállalat és leányvállalatai földterületekre vonatkozó fejlesztési jogokat kaptak, és több nagy lakókomplexumot és üzleti központot építettek.
A Dana Holdings vállalatot jelentések szerint képviselő személyek szoros kapcsolatban állnak Lukashenka elnökkel. Liliya Lukashenka, az elnök menye, magas rangú pozíciót töltött be a Dana Astra vállalatnál.
2020.12.17.
E-mail-cím: info@bir.by
Tel.: +375 (29) 636-23-91
A Dana Holdings gazdaságilag továbbra is aktív Belaruszban.
A Dana Holdings hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
3. Dana Astra ЗТАА »Дана Астра«
ИООО »Дана Астра«
Cím: Peter Mstislavets St. 9, pom. 9-13, 220076 Minsk, Belarus
Cégjegyzékszám: 191295361
Honlapok: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/
E-mail-cím: PR@bir.by
Tel.: +375 (17) 269-32-60; +375 (17) 269-32-51
A Dana Astra - korábban a Dana Holdings egyik leányvállalata - Belarusz egyik legfontosabb ingatlanfejlesztő és építővállalata. A vállalat földterületekre vonatkozó fejlesztési jogokat kapott, és felépíti a »Minsk World« többfunkciós központot, amelyet a vállalat Európa legnagyobb ilyen jellegű beruházásaként reklámoz.
A Dana Astra vállalatot jelentések szerint képviselő személyek szoros kapcsolatban állnak Lukashenka elnökkel. Liliya Lukashenka, az elnök menye, magas rangú pozíciót töltött be a vállalatnál.
A Dana Astra hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2020.12.17.
4. GHU - Az elnöki igazgatás gazdasági főosztálya (Main Economic Department of the Presidential Administration) Главное хозяйственное управление Cím: Miasnikova St. 37, Minsk, Belarus
Honlap: http://ghu.by
E-mail-cím: ghu@ghu.by
Az elnöki igazgatás gazdasági főosztálya (Main Economic Department of the Presidential Administration) (GHU) a nem lakáscélú ingatlanok piacának legnagyobb szereplője a Belarusz Köztársaságban, és számos vállalatot felügyel.
Aliaksandr Lukashenka elnök felkérte Victor Sheimant - aki a Belarusz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) korábbi vezetőjeként közvetlen ellenőrzést gyakorolt a GHU felett -, hogy felügyelje a 2020-as elnökválasztás biztonságosságát.
A GHU hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimhez való kötődéséből, és támogatja azt.
2020.12.17.
5. *  SYNESIS LLC ООО „Синезис” Cím: 220005, Minsk, Platonova 20B Belarus; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Russia.
Cégjegyzékszám (УНН/ИНН): 190950894 (Belarusz); 7704734000/
770301001 (Oroszország).
Honlap: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/
Tel.: +375 (17) 240-36-50
E-mail-cím:
A Synesis LLC a belarusz hatóságok számára biztosította a Kipod megfigyelési platformot, amely képes videofelvételek között keresni és elemezni azokat, valamint arcfelismerő szoftvert futtatni azokon, ezért a vállalatot felelősség terheli a civil társadalomnak és a demokratikus ellenzéknek az államapparátus általi elnyomásáért Belaruszban. A belarusz állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) és a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) is szerepelt egy, a Synesis által létrehozott rendszer felhasználói között.
A Synesis azt állítja, hogy már nem biztosítja a belarusz hatóságoknak a Kipod platformot, a ByPOL beszámolói szerint azonban az állambiztonsági ügynökségek továbbra is használják a Kipodot.
A Synesis az Aliaksandr Lukashenka rendeletével létrehozott Hi-Tech Park egyik bérlője, és ily módon számos kedvezményben részesül, ideértve a jövedelemadó, a héa, az offshore-adó, a vámok és egyebek alóli mentességeket.
Ennélfogva a vállalat hasznot húz a Lukashenka-rezsimhez való kötődéséből, és támogatja azt.
2020.12.17.
6. AGAT electromechanical Plant OJSC Агат-электромеханический завод Cím: Nezavisimosti Ave. 115, 220114 Minsk, Belarus
Honlap: https://agat-emz.by/
E-mail: marketing@agat-emz.by
Tel.:
+375 (17) 272-01-32;
+375 (17) 570-41-45
Az AGAT Electromechanical Plant OJSC a Belarusz Köztársaság katonai iparáért felelős belarusz állami hatóságának (Belarussian State Authority for Military Industry) (más néven: SAMI vagy állami katonai ipari bizottság [State Military Industrial Committee]) részét képezi, amely az állam katonai-technikai politikájának végrehajtásáért felel, valamint a Miniszterek Tanácsának (Council of Ministers) és Belarusz elnökének van alárendelve.
Az AGAT Electromechanical Plant OJSC hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimhez való kötődéséből, és támogatja azt.
A vállalat gyártja a »Rubezh« tömegoszlatásra tervezett kordonrendszert, amelyet a 2020. augusztus 9-én tartott elnökválasztást követően sorra került békés tüntetésekkel
2020.12.17.
szemben vetettek be, így a vállalatot felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
7. 140 Repair Plant 140 ремонтный завод Honlap: 140zavod.org A 140 Repair Plant a Belarusz Köztársaság katonai iparáért felelős belarusz állami hatóságának (Belarussian State Authority for Military Industry) (más néven: SAMI vagy állami katonai ipari bizottság [State Military Industrial Committee]) részét képezi, amely az állam katonai-technikai politikájának végrehajtásáért felel, valamint a Miniszterek Tanácsának (Council of Ministers) és Belarusz elnökének van alárendelve. A 140 Repair Plant hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimhez való kötődéséből, és támogatja azt.
A vállalat szállítójárműveket és páncélozott járműveket gyárt, amelyeket bevetettek a 2020. augusztus 9-én tartott elnökválasztást követően sorra került békés tüntetésekkel szemben, így a vállalatot felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2020.12.17.
8. MZKT (más néven: VOLAT) МЗКТ - Минский завод колёсных тягачей Honlap: www.mzkt.by Az MZKT (más néven: VOLAT) a Belarusz Köztársaság katonai iparáért felelős belarusz állami hatóságának (Belarussian State Authority for Military Industry) (más néven: SAMI vagy állami katonai ipari bizottság [State Military Industrial Committee]) részét képezi, amely az állam katonai-technikai politikájának végrehajtásáért felel, valamint a Miniszterek Tanácsának (Council of Ministers) és Belarusz elnökének van alárendelve. Az MZKT (más néven: VOLAT) hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimhez való kötődéséből, és támogatja azt.
Az MZKT elbocsátotta azon alkalmazottait, akik tüntettek Aliaksandr Lukashenkának a gyárban tett látogatásakor, és sztrájkoltak a 2020-as belarusz elnökválasztást követően, ami a vállalatot felelőssé teszi az emberi jogok megsértéséért.
2020.12.17.
9. Sohra Group / Sohra LLC ООО Сохра Cím: Revolucyonnaya 17/19, office no. 22, 220030 Minsk, Belarus
Cégjegyzékszám: 192363182
Honlap: http://sohra.by/
E-mail-cím: info@sohra.by
A Sohra vállalat Aliaksandr Zaitsau, az egyik legbefolyásosabb belarusz üzletember tulajdonában állt, aki szoros kapcsolatokat ápol a belarusz politikai elittel, és közeli tanácsadója Lukashenka legidősebb fiának, Viktornak. A Sohra afrikai és a közel-keleti országokban promotál belarusz ipari termékeket. Társalapítója a BSVT-New Technologies védelmi vállalatnak, amely fegyvergyártással és rakétakorszerűsítéssel foglalkozik. A Sohra - kihasználva privilegizált helyzetét - közvetítőként szolgál a belarusz politikai elit, illetve állami tulajdonú vállalatok, valamint az afrikai és közel-keleti külföldi partnerek között. Aranybányászattal is foglalkozik afrikai országokban a Lukashenka-rezsim által szerzett koncessziók alapján.
A Sohra Group hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből.
2021.6.21.
10. Bremino Group LLC ООО "Бремино групп" Cím: Niamiha 40, 220004 Minsk, Belarus; Bolbasovo village, Zavodskaya 1k, Orsha Region/Oblast, Belarus
Cégjegyzékszám: 691598938
Honlap: http://bremino.by
E-mail-cím: office@bremino.by;
marketing@bremino.by
A Bremino Group kezdeményezője és társirányítója a Bremino- Orsha különleges gazdasági övezetre irányuló projektnek, amely egy Aliaksandr Lukashenka által aláírt elnöki rendelettel jött létre. A vállalat állami támogatást kapott a Bremino-Orsha övezet fejlesztésének céljára, valamint több pénzügyi és adókedvezményben, illetve más előnyökben részesült. A Bremino Group tulajdonosai - Aliaksandr Zaitsau, Mikalai Varabei és Aliaksei Aleksin - a Lukashenkával kapcsolatban álló üzletemberek belső köréhez tartoznak, valamint szoros kapcsolatot tartanak fenn Aliaksandr Lukashenkával és családjával.
A Bremino Group hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből.
A Bremino Group a belarusz-lengyel határon található Bremino-Bruzgi szállítási és logisztikai központ (Transport and Logistics Center; TLC) tulajdonosa, amelyben a Lukashenka-
2021.6.21.
rezsim elszállásolta azon migránsokat, akiket azzal a céllal szállítottak a belarusz-uniós határra, hogy jogellenesen átlépjék azt. A Bremino-Bruzgi TLC volt az egyik helyszíne Lukashenka migránsok körében tett propagandalátogatásának is.
A Bremino Group tehát hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
11. Globalcustom Management LLC ООО "Глобалкастом-менеджмент" Cím: Nemiga 40/301, Minsk, Belarus
Cégjegyzékszám: 193299162
Honlap: https://globalcustom.by/
E-mail-cím: info@globalcustom.by
A Globalcustom Management kapcsolatban áll a Belarusz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatósággal, amelynek az Unió által 2004 óta szankciós jegyzékbe vett Victor Sheiman volt korábban a vezetője. A vállalat közreműködik egyes árucikkek Oroszországba történő csempészésében, ami nem lenne lehetséges a Lukashenka-rezsim jóváhagyása nélkül, amely ellenőrzi a határőröket és a vámszerveket. Az Oroszországba irányuló virágexport-ágazatban elfoglalt kiváltságos pozíciója, amelyből a vállalat hasznot húz, függ a rezsim támogatásától is. A Globalcustom Management volt a GardService, az egyetlen olyan magánvállalat első tulajdonosa, amelynek Lukashenka engedélyezte fegyverek használatát. A Globalcustom Management hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből. 2021.6.21.
12. Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) / OJSC "BELAZ"
Open Joint Stock Company “BELAZ” - Management Company of Holding “BELAZ-HOLDING”
ААТ "БЕЛАЗ"
ОАО "БЕЛАЗ"
Cím: 40 let Octyabrya St. 4, 222161 Zhodino, Minsk Region/Oblast, Belarus
Honlap: https://belaz.by
Az OJSC BelAZ az egyik vezető állami tulajdonú vállalat Belaruszban, és a nagyméretű tehergépjárművek és a nagyméretű billenő teherautók egyik legnagyobb gyártója a világon. A Lukashenka-rezsim egyik jelentős bevételi forrása. Aliaksandr Lukashenka kijelentette, hogy a kormány mindig támogatni fogja a vállalatot, és azt "belarusz márkának" és "a nemzeti örökség részének" nevezte. Az OJSC BelAZ felajánlotta helyiségeit és berendezéseit egy politikai gyűlés megszervezésére a Lukashenka-rezsim támogatása érdekében. Az OJSC BelAZ hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt. 2021.6.21.
Az OJSC BelAZ azon alkalmazottait, akik részt vettek a csalárd módon megtartott, 2020. augusztusi belarusz választásokat követő sztrájkokban és békés tüntetéseken, a vállalati vezetés elbocsátással fenyegette meg és megfélemlítette. Az alkalmazottak egy csoportját az OJSC BelAZ bezárta az épületeibe, hogy megakadályozza csatlakozásukat a többi tüntetőhöz. A vállalati vezetés egy sztrájkot a személyi állomány gyűléseként mutatott be a médiának. Ezért az OJSC BelAZ felelős a civil társadalom elnyomásáért, és támogatja a Lukashenka-rezsimet.
13. Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ) / OJSC “MAZ”
Open Joint Stock Company "Minsk Automobile Works" - Management Company of "BELAVTOMAZ" Holding
ААТ "Мiнскi аўтамабiльны завод"
ОАО "Минский автомобильный завод"
Cím: Socialisticheskaya 2, 220021 Minsk, Belarus
Honlap: http://maz.by/
Cégbejegyzés ideje: 1944.7.16.
Tel.: +375 (17) 217-22-22; +8000 217-22-22
Az OJSC Minsk Automobile Plant (MAZ) Belarusz egyik legnagyobb állami tulajdonú járműipari gyártóvállalata. Aliaksandr Lukashenka "azt az ország egyik legfontosabb ipari vállalatának" nevezte. A Lukashenka-rezsim egyik bevételi forrása. Az OJSC MAZ felajánlotta helyiségeit és berendezéseit egy politikai gyűlés megszervezésére a rezsim támogatása érdekében. Az OJSC MAZ hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
Az OJSC MAZ azon alkalmazottait, akik részt vettek a csalárd módon megtartott, 2020. augusztusi belarusz választásokat követő sztrájkokban és békés tüntetéseken, a vállalat vezetése megfélemlítette és később elbocsátotta. Az alkalmazottak egy csoportját az OJSC MAZ bezárta az épületeibe, hogy megakadályozza csatlakozásukat a többi tüntetőhöz. Ezért az OJSC MAZ felelős a civil társadalom elnyomásáért, és támogatja a Lukashenka-rezsimet.
2021.6.21.
14. Logex TAA "Лaгекс"
ООО "Логекс"
Cím: 24 Kommunisticheskaya St., office 2, Minsk, Belarus
Cégjegyzékszám: 192695465
A Logex Aliaksandr Shakutsinnal áll összefüggésben, aki a Lukashenka-rezsimhez közel álló üzletember, és akit az Unió már jegyzékbe vett. 2021.6.21.
Honlap: http://logex.by/
E-mail-cím: info@logex.by
A vállalat közreműködik virágok dömpingáron Oroszországba történő exportjában, ami nem lenne lehetséges a rezsim jóváhagyása nélkül, amely ellenőrzi a határőröket és a vámszerveket. Az Oroszországba irányuló virágexportágazatban elfoglalt kiváltságos pozíciója, amelyből a vállalat hasznot húz, függ a rezsim támogatásától is. A vágott virágok fő belarusz beszállítói olyan vállalatok, amelyek szorosan kapcsolódnak a köztársaság vezetéséhez.
A Logex hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből.
15. JSC “NNK” (Novaia naftavaia kampania) / New Oil Company ЗАТ "ННК" (Новая нафтавая кампанiя)
ЗАО "ННК" (Новая нефтяная компания)-
Cím: Rakovska St. 14W room 7, 5th floor, Minsk, Belarus
Cégjegyzékszám: 193402282
A Novaya Neftnaya Kompaniya (NNK) - a New Oil Company - egy 2020 márciusában alapított szervezet. Ez az egyetlen olyan magánvállalkozás, amely Belaruszból olajtermékeket exportálhat - ez a hatóságokkal való szoros kapcsolatokra és a legmagasabb szintű állami kiváltságokra utal. Az NNK tulajdonosa az Interservice, egy olyan vállalat, amely Mikalai Varabei tulajdonában áll, aki azon vezető üzletemberek egyike, akik hasznot húznak a Lukashenka-rezsimből, és támogatják azt. Az értesülések szerint az NNK kapcsolatban áll Aliaksei Aleksinnel is, egy másik olyan prominens belarusz üzletemberrel, aki hasznot húz a Lukashenka-rezsimből. Médiajelentések szerint Varabei mellett Aleskin volt az NNK alapítója. A belarusz hatóságok arra is felhasználták az NNK-t, hogy a belarusz gazdaságot adaptálják az Unió által bevezetett korlátozó intézkedésekhez.
Az NNK hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből.
2021.6.21.
16. Belaeronavigatsia
State-owned enterprise
Белаэронавiгация
Дзяржаўнае прадпрыемства
Белаэронавигация
Cím: 19 Korotkevich St., 220039 Minsk, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1996
Honlap: http://www.ban.by/
Az állami tulajdonú Belaeronavigatsia vállalat (Belaeronavigatsia State-owned enterprise) felelős a belarusz légiforgalmi irányításért. Ezért felelősség terheli amiatt, hogy 2021. május 23-án megfelelő indokolás nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerítették az FR4978 utasszállító járatot. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki 2021.6.21.
Государственное предприятие E-mail-cím: office@ban.by
Tel.: +375 (17) 215-40-51
Fax: +375 (17) 213-41-63
újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a belarusz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.
Az állami tulajdonú Belaeronavigatsia vállalatot ezért felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
17. Open Joint Stock Company "Belavia Belarusian Airlines" ААТ "Авiякампанiя Белавiя"
ОАО "Авиакомпания Белавиа"
Cím: 14A Nemiga St., 220004 Minsk, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1996.1.4.
Cégjegyzékszám: 600390798
Az OJSC Belavia Belarusian Airlines az állami tulajdonú nemzeti zászlós légitársaság. Azt követően, hogy az Unió úgy határozott, hogy valamennyi belarusz légitársaság számára megtiltja, hogy átrepüljön az Unió légterén, és igénybe vegye az uniós repülőtereket, Aliaksandr Lukashenka ígéretet tett arra, hogy kormánya minden lehetséges támogatást meg fog adni a Belaviának. E célból megállapodott Vladimir Putin orosz elnökkel a Belavia számára új légiközlekedési útvonalak megnyitásának tervezéséről.
A Belavia vezetése azt is mondta a munkavállalóinak, hogy ne tüntessenek a Belaruszban történt választási szabálytalanságok és tömeges letartóztatások ellen, tekintettel azon tényre, hogy a Belavia állami tulajdonú vállalat.
A Belavia hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
A Belavia részt vett közel-keleti migránsok Belaruszba történő szállításában. Az Unió külső határát átlépni kívánó migránsok a Belavia által üzemeltetett légi járatokon repültek Minszkbe néhány közel-keleti országból, különösen Libanonból, az Egyesült Arab Emírségekből és Törökországból. Ennek elősegítése érdekében a Belavia új légi közlekedési útvonalakat nyitott, és növelte a meglévő útvonalakon közlekedő járatok számát. Helyi utazásszervezők közvetítőként eljárva értékesítettek potenciális migránsok részére Belavia jegyeket, ezáltal segítve a Belaviának, hogy ne hívja fel magára a figyelmet.
2021.12.2.
A Belavia ezért hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
18. Republican unitary enterprise "TSENTRKURORT" Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства "ЦЭНТРКУРОРТ"
Республиканское унитарное предприятие "ЦЕНТРКУРОРТ"
Cím: 39 Myasnikova St., 220030 Minsk, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 2003.8.12.
Cégjegyzékszám: 100726604
A Tsentrkurort állami tulajdonú turisztikai vállalat a Belarusz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatósághoz tartozik. Jelentések szerint a Tsentrkurort egyike azon vállalatoknak, amelyek koordinálják a Belarusz és az Unió közötti határt átlépni szándékozó migránsok áramlását. A Tsentrkurort legalább 51 iraki állampolgárnak segített vízumot szerezni a Belaruszba irányuló látogatásukhoz, és a járművezetős autóbuszbérbeadással foglalkozó »Stroitur« belarusz vállalattal szállítási szolgáltatásról szóló szerződést írt alá. A Tsentrkurort által bérelt buszokkal migránsokat - köztük gyermekeket - szállítottak szállodákba a minszki repülőtérről.
A Tsentrkurort ezért hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
2021.12.2.
19. Oskartour LLC ООО Оскартур Cím: 25 Karl Marx St., room 1n, Minsk, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 2016.10.18.
Cégjegyzékszám: 192721937
Az Oskartour utazásszervező, amely elősegítette, hogy iraki migránsok vízumhoz jussanak, és megszervezte az ezt követő, Bagdadból Minszkbe irányuló légi járatokkal való utazásukat Belaruszba. Az említett iraki migránsokat később a Belarusz és az Unió közötti határra szállította azzal a céllal, hogy jogellenesen átlépjék a határt. Az iraki légitársaság - az Oskartournak, valamint annak iraki légi fuvarozókkal, belarusz hatóságokkal és az állami tulajdonú Tsentrkurort vállalattal fennálló kapcsolatainak köszönhetően - rendszeres járatokat indított Bagdadból Minszkbe annak érdekében, hogy az Unió külső határainak jogellenes átlépése céljából még több személyt juttasson el Belaruszba. Az Oskartour részt vett ebben, a belarusz biztonsági szolgálatok és állami tulajdonú vállalatok által végrehajtott, jogellenes határátlépési programban. 2021.12.2.
A Tsentrkurort ezért hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
20. Republican subsidiary unitary enterprise "Hotel Minsk" Гатэль »Мiнск«
Республиканское дочернее унитарное предприятие Отель "Минск"
Cím: 11 Nezavisimosti Ave., Minsk, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 2016.12.26./ 2017.4.3.
Cégjegyzékszám: 192750964
Honlap: http://hotelminsk.by/
E-mail-cím: hotelminsk@udp.gov.by marketing@hotelminsk.by
Tel.: +375 (17) 209-90-61
Fax: +375 (17) 200-00-72
A Hotel Minsk a Belarusz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) - egy közvetlenül az elnök irányítása alá tartozó kormányhivatal - leányvállalata. A Hotel Minsk részt vett a belarusz biztonsági szolgálatok és állami tulajdonú vállalatok által végrehajtott, jogellenes határátlépési programban. A migránsokat a hotelben szállásolták el, mielőtt a Belarusz és az uniós tagállamok közötti határra szállították őket, hogy jogellenesen átlépjék a határt. Az iraki migránsok a Hotel Minsket jelölték meg ideiglenes tartózkodási helyként a belarusz vízumkérelmükben, amelyet közvetlenül a Belaruszba való megérkezésük előtt nyújtottak be.
A Hotel Minsk ezért hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
2021.12.2.
21. Open Joint Stock Company "Hotel Planeta" ААТ "Гасцiнiца Планета"
OAO "Гостиница Планета"
Cím: 31 Pobediteley Ave., Minsk, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1994.2.1./ 2000.3.6.
Cégjegyzékszám: 100135173
Honlap: https://hotelplaneta.by/
E-mail-cím: planeta@udp.gov.by
Az OJSC Hotel Planeta a Belarusz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) - egy közvetlenül az elnök irányítása alá tartozó kormányhivatal - leányvállalata. A Hotel Planeta részt vett a belarusz biztonsági szolgálatok és állami tulajdonú vállalatok által végrehajtott, szervezett módon történő jogellenes határátlépési program megszervezésében. A migránsokat a hotelben szállásolták el, mielőtt a Belarusz és az Unió közötti határra szállították őket, hogy jogellenesen átlépjék a határt. A migránsok Bagdadban 1 000 USD összeget fizettek egy utazásközvetítőnek a repülőjegyért, a turistavízumért és a szállásért a hotelben. 2021.12.2.
Tel.: +375 (17) 226-78-53
Fax: +375 (17) 226-78-55
A Hotel Planeta ezért hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
22. ASAM (Asobnaia sluzhba aktyunykh merapryemstvau)
OSAM (Otdiel’naya sluzhba aktivnykh mieropriyatiy)
Асобная служба актыўных мерапрыемстваў (АСАМ)
Отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ)
Cím: State Border Committee of the Republic of Belarus, 24 Volodarsky St., 220050 Minsk, Belarus Az ASAM (aktív intézkedésekért felelős különítmény) (ASAM - Separate Service for Active Measures) egy különleges belarusz határőregység, amely Viktar Lukashenka ellenőrzése alatt áll, vezetője pedig Ihar Kruchkou. Az ASAM erői a »Gate« különleges művelet keretében Belaruszon keresztül jogellenes határátlépéseket szerveznek uniós tagállamokba, és közvetlenül részt vesznek a migránsoknak a határ másik oldalára történő fizikai átszállításában. Az ASAM ezenfelül díjazást kér a szállított migránsoktól a határátlépésért.
Az ASAM ezért hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeihez, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését.
2021.12.2.
23. * 
24. VIP Grub Cím: Büyükdere Cad., No:201, Istanbul, Turkey A VIP Grub egy Isztambulban (Törökország) működő útlevél- és vízumszolgáltatás, amely Belaruszba szervez utazásokat azon kifejezett szándékkal, hogy elősegítse az Unióba irányuló migrációt. A VIP Grub aktívan reklámozza az Unióba irányuló migrációt. A VIP Grub ezért hozzájárul a Lukashenka-rezsim azon tevékenységeit, amelyek elősegítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését. 2021.12.2.
25. Open Joint Stock Company "Grodno Azot"
A "Khimvolokno Plant" JSC "Grodno Azot" fióktelepet is beleértve
ААТ "Гродна Азот"
ОАО "Гродно Азот2"
Фiлiял "Завод Хiмвалакно" ААТ "Гродна Азот"
Филиал "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот"
Cím: 100 Kosmonavtov Ave., Grodno/Hrodna, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1965
Cégjegyzékszám: 500036524
Honlap: https://azot.by/en/
Cím: 4 Slavinskogo St., 230026 Grodno/Hrodna, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 2000.5.12.
Cégjegyzékszám: 590046884
Honlap: www.grodno-khim.by
E-mail-cím: office@grodno-khim.by;
market@grodno-khim.by;
ppm@grodno-khim.by;
tnp@grodno-khim.by
Tel. / fax: +375 (152) 39-19-00, 39-19-44
Az OJSC Grodno Azot nitrogénvegyületeket gyártó, állami tulajdonú nagyvállalat, amelynek székhelye Grodnóban/ Hrodnában (Grodno) van. Lukashenka ezt »nagyon fontos vállalatnak, stratégiai jelentőségűnek« nevezte. A Grodno Azot tulajdonában van a Khimvolokno Plant is, amely nagy mennyiségben állít elő poliamid, poliészter és kompozit anyagokat. A Grodno Azot és a tulajdonában lévő Khimvolokno Plant a Lukashenka-rezsim egyik jelentős bevételi forrása. A Grodno Azot ezért a Lukashenka-rezsimet támogatja.
Lukashenka látogatást tett a vállalatnál, és találkozott annak képviselőivel, megvitatva az üzem korszerűsítését és az állami támogatás különböző formáit. Lukashenka ígéretet arra is, hogy a grodnói/hrodnai új nitrogénüzem megépítéséhez kölcsönt vennének igénybe. A Grodno Azot hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből.
A Grodno Azot azon munkavállalóit, beleértve a Khimvolokno fióktelepen dolgozó alkalmazottakat is, akik részt vettek a rezsim elleni békés tüntetéseken, és sztrájkba léptek, elbocsátották, és mind a Grodno Azot vezetése, mind a rezsim képviselői megfélemlítették és megfenyegették őket. A Grodno Azotot ezért felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.
2021.12.2.
26. State Production Association "Belorusneft" Дзяржаўнае вытворчае аб’яднанне "Беларуснафта"
Государственное производственное объединение "Белоруснефть"
Cím: 9 Rogachevskaya St., 246003 Gomel/Homyel, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1966.2.25.
Cégjegyzékszám: 400051902
A Belorusneft a petrolkémiai ágazatban működő, állami tulajdonú vállalat. A vállalat vezetése elbocsátotta azon munkavállalókat, akik sztrájkba léptek, rezsimellenes tüntetéseken vettek részt, vagy nyilvánosan támogatták az említett tüntetéseket. A Belorusneftet ezért felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért. 2021.12.2.
27. Open Joint Stock Company "Belshina" AAT "Белшина"
ОАО "Белшина"
Cím: 4 Minskoe Shosse St., 213824 Bobruisk, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1994.1.10.
Cégjegyzékszám: 700016217
Honlap: http://www.belshinajsc.by/
Az OJSC Belshina Belarusz egyik vezető, állami tulajdonú vállalata, jelentős gumiabroncs-gyártó. Ennek megfelelően a Lukashenka-rezsim egyik jelentős bevételi forrása. A belarusz állam közvetlenül részesedik a Belshina által elért nyereségből. Ezért a Belshina támogatja a Lukashenka-rezsimet.
A Belshina azon alkalmazottait elbocsátották, akik a 2020-as belarusz elnökválasztást követően tüntettek vagy sztrájkba léptek. A Belshinát ezért felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.
2021.12.2.
28. *  Open Joint Stock Company ’Belaruskali’ Адкрытае акцыянернае таварыства ’Беларуськалiй’
Открытое акционерное общество ’Беларуськалий’
Cím: 5 Korzha St., Soligorsk, 223710 Minsk Region/Oblast, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1996.12.23.
Cégjegyzékszám: 600122610
Az OJSC Belaruskali állami tulajdonú vállalat, és a világ egyik legnagyobb hamuzsírgyártója, amely a globális hamuzsírexport 20%-át adja. Mint ilyen a Lukashenka-rezsim számára az egyik fő bevételi és devizaforrás. Aliaksandr Lukashenka így jellemezte a vállalatot: „nemzeti kincs, büszkeség, a belarusz export egyik pillére”. Ennélfogva a Belaruskali hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
A Belaruskali azon alkalmazottait, akik részt vettek a tisztességtelen 2020. augusztusi belarusz elnökválasztást követő sztrájkokban és békés tüntetéseken, a vállalat vezetése megfélemlítette és elbocsátotta. Lukashenka maga személyesen fenyegetőzött azzal, hogy ukrajnai bányászokkal váltja fel a sztrájkolókat. Ennélfogva a Belaruskali felelős a belarusz civil társadalom elnyomásáért, és támogatja a Lukashenka-rezsimet.
2022.6.3.
29. *  Joint Stock Company »Belarusian Potash Company« ААТ ’Беларуская калiйная кампанiя’
ОАО ’Белорусская калийная компания’
Cím: 35 Masherova Ave., 220002 Minsk, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 2013.9.13.
Cégjegyzékszám: 192050251
Tel.: +375 (17) 309-30-10; +375 (17) 309-30-30
E-mail-cím: info@belpc.by
A JSC Belarusian Potash Company a Belaruskali belarusz állami hamuzsírgyártó exportáló karja. A Belaruskali a Lukashenka-rezsim számára az egyik legnagyobb bevételi forrás. A Belarusian Potash Company szállítmányai jelentik a globális hamuzsírexport 20 %-át.
Az állam monopoljogokat garantált a Belarusian Potash Company számára a kálium műtrágyák kiviteléhez. A belarusz hatóságok részéről biztosított kedvezményes elbánásnak köszönhetően a vállalat jelentős bevételre tesz szert. Ennélfogva a Belarusian Potash Company hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
2022.6.3.
30. *  ’Inter Tobacco’ LLC Таварыства з абмежаванай адказнасцю ’Iнтэр Табак’
Общество с ограниченной ответственностью ’Интер Тобако’
Cím: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, 223016 Minsk Region/Oblast, Belarus (Minsk Free Economic Zone)
Cégbejegyzés ideje: 2002.10.10.
Cégjegyzékszám: 808000714
Az Inter Tobacco LLC a belarusz dohánygyártó ipar része. Belaruszban a jövedelmező belföldi cigarettapiac jelentős részével rendelkezik. Az Aliaksandr Lukashenka által aláírt rendelet alapján a vállalat kizárólagos privilégiumokat kapott arra, hogy dohánytermékeket hozzon be Belaruszba. Ezenkívül Lukashenka elnöki rendeletet adott ki a belarusz főváros, Minszk határainak átrajzolásáról, hogy az Inter Tobacco gyár számára - valószínűleg adókijátszással kapcsolatos okokból - földterületet hasítson ki. Az Inter Tobacco Alexei Oleksinhez és közeli családtagjaihoz tartozik (Oleksin Energo-Oil vállalatának a tulajdonában van).
Ennélfogva az Inter Tobacco hasznot húz a Lukashenka-rezsimből.
2022.6.3.
31. *  Open Joint Stock Company ’Naftan’ Адкрытае акцыянернае таварыства ’НАФТАН’
Открытое акционерное общество ’НАФТАН’
Cím: Novopolotsk 1, 211440 Vitebsk Region/Oblast, Belarus, 211440
Cégbejegyzés ideje: 1992
Cégjegyzékszám: 300042199
Állami tulajdonú vállalatként az OJSC Naftan a Lukashenka-rezsim számára az egyik fő bevételi és devizaforrás. Ennélfogva a Naftan hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
A Naftan azon alkalmazottait, akik részt vettek a tisztességtelen 2020. augusztusi belarusz elnökválasztást követő sztrájkokban és békés tüntetéseken, a vállalat vezetése megfélemlítette és elbocsátotta. Ennélfogva a Naftan felelős a belarusz civil társadalom elnyomásáért, és támogatja a Lukashenka-rezsimet.
2022.6.3.
32. *  Open Joint Stock Company ’Grodno Tobacco Factory Neman’ Адкрытае акцыянернае таварыства ’Гродзенская тытунёвая фабрыка „Нёман”
Oткрытое акционерное общество ’Гродненская табачная фабрика Неман’
Cím: 18 Ordzhonikidze St., 230771 Grodno/Hrodna, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1996.12.30.
Cégjegyzékszám: 500047627
Az OJSC Grodno Tobacco Factory Neman belarusz állami tulajdonú vállalat, és a Lukashenka-rezsim számára az egyik fő bevételi forrás. A vállalat 70-80%-os dohánypiaci részesedéssel rendelkezik Belaruszban. Ennélfogva a Grodno Tobacco Factory Neman hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.
A Belaruszban gyártott Grodno Tobacco Factory Neman márkák a jövedelmező csempész dohánykereskedelem keretében az Unióba csempészett legelterjedtebb cigaretták közé tartoznak. A csempészrendszer keretében a Belaruskali és a Grodno Azot állami tulajdonú vállalatokhoz tartozó vasúti kocsikat használnak. A Grodno Tobacco Factory Neman ennélfogva hozzájárul a korlátozás alá eső áruk Unió területére történő jogellenes szállításának megkönnyítéséhez.
2022.6.3.
33. *  Beltamozhservice Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства ’БЕЛМЫТСЭРВIС’
Республиканское унитарное предприятие ’БЕЛТАМОЖСЕРВИС’
Cím: 17th km, Minsk-Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsk Region/Oblast, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1999.6.9.
Cégjegyzékszám: 101561144
A Beltamozhservice állami tulajdonú vállalat, és az egyik legnagyobb logisztikai vállalat Belaruszban. Szoros kapcsolatban áll a belarusz hatóságokkal, és részt vesz az áruk Belaruszból Oroszországba történő csempészésében és újrakivitelében. A vállalat hasznot húz a balarusz hatóságokkal fennálló kapcsolatokból, és jelentős bevételt biztosít a Lukashenka-rezsim számára. Ennélfogva a Beltamozhservice hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt. 2022.6.3.
34. *  Open Joint Stock Company „Managing Company of Holding ’Belkommunmash’” Адкрытае акцыянернае таварыства „Кiруючая кампанiя холдынгу ’Белкамунмаш’”
Открытое акционерное общество „Управляющая компания холдинга ’Белкоммунмаш’”
Cím: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1991.8.13.
Cégjegyzékszám: 100205408
A Belkommunmash tömegközlekedési járművek belarusz gyártója. Aliaksandr Lukashenka előmozdítja a Belkommunmash üzleti tevékenységét, garantálja a vállalat partnereivel szembeni szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, és felhasználja befolyását a vállalat üzleti tevékenységének támogatására. A Belkommunmash ennélfogva hasznot húz a Lukashenka-rezsimből.
A Belkommunmash a 2020. évi meghamisított elnökválasztási eredmények elleni tiltakozásuk miatt megtorlásként munkavállalókat bocsátott el, és ennélfogva felelős a civil társadalom elnyomásáért, és támogatja a Lukashenka-rezsimet.
2022.6.3.
35. *  Belteleradio Company / National State Television and Radio Company of the Republic of Belarus Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя
Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания
Cím: 9 Makayonka St., Minsk, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1994.9.14.
Cégjegyzékszám: 100717729
Honlap: tvr.by
A Belteleradio Company az állami televíziós és rádiós műsorszolgáltató vállalat, és hét televíziós csatornát és öt rádióállomást irányít Belaruszban. A tisztességtelen 2020. augusztusi elnökválasztást követően a Belteleradio Company elbocsátotta az irányítása alá tartozó médiaorgánumok tiltakozásokban részt vevő munkavállalóit, és orosz médiaalkalmazottakkal váltotta fel őket. Ennélfogva felelős a civil társadalom elnyomásáért.
A Belteleradio Company által felügyelt televíziós csatornák és rádióállomások aktívan terjesztik a propagandát, és ezáltal támogatják a Lukashenka-rezsimet.
2022.6.3.
36. *  Open Joint Stock Company „MINSK ELECTROTECHNICAL PLANT NAMED AFTER V. I. KOZLOV” Адкрытае акцыянернае таварыства „МIНСКI ЭЛЕКТРАТЭХНIЧНЫ ЗАВОД IМЯ В.I.КАЗЛОВА”
Открытое акционерное общество „МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА”/ОАО „МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА”
Cím: Room 502, 4, Uralskaya st., Minsk 220037, Republic of Belarus
A szervezet típusa: állami tulajdonban lévő vállalat
A bejegyzés helye: 4, Uralskaya st.,
Minsk 220037,
Republic of Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1994.3.1.
Cégjegyzékszám: 100211261(УНП)
Üzleti tevékenység fő helye: Belarusz
A vállalat honlapja: www.metz.by
A vállalat e-mail címe: urist@metz.by
A vállalat telefonszáma: 8017 230 11 22
Az OJSC „Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov” állami tulajdonú vállalat, Európa egyik legnagyobb elektromosberendezés-gyártója és Belarusz egyik ipari óriásvállalata. Mint ilyen a Lukashenka-rezsim jelentős bevételi forrása. Az OJSC „Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov” azon alkalmazottait, akik részt vettek a csalárd módon megtartott, 2020. augusztusi belarusz választásokat követő békés tüntetéseken és sztrájkokban, a vállalati vezetés elbocsátással fenyegette meg és megfélemlítette. Egyes munkavállalókat később elbocsátották a sztrájkokban való részvételük miatt.
Ennélfogva az OJSC „Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov” hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt. Továbbá az OJSC „Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov” vállalatot felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
37. *  Open joint stock company „Byelorussian Steel Works - management company of ’Byelorusssian Metallurgical Company’ holding”, más néven: OJSC „BSW (BMZ) - management company of ’BMC’ holding” Адкрытае акцыянернае таварыства ’Беларускi металургiчны завод - кiруючая кампанiя холдынгу ’Беларуская металургiчная кампанiя’”, más néven: ААТ „БМЗ - кiруючая кампанiя холдынгу ’БМК’”
Открытое акционерное общество „Белорусский металлургический завод- управляющая компания холдинга ’Белорусская металлургическая компания’”, más néven: ОАО „БМЗ- управляющая компания холдинга ’БМК’”
Cím: 37, Promyshlennaya Street, Zhlobin,Gomel region, Belarus, 247210
A szervezet típusa: nyilvánosan működő részvénytársaság
A bejegyzés helye: Zhlobin, Gomel region, Belarus
Cégbejegyzés ideje: 1991.4.24., a következő néven: „БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД”,
1996.9.11., a következő néven: „Государственное предприятие - Белорусский металлургический завод”,
1997.12.1., a következő néven: „Белорусский металлургический завод”,
1999.11.3., a következő néven: „Республиканское унитарное предприятие ’Белорусский металлургический завод’”,
2012.1.1., a következő néven: „Открытое акционерное общество ’Белорусский металлургический завод’”.
Cégjegyzékszám: 400074854
Üzleti tevékenység fő helye: Zhlobin, Gomel region, Belarus
Az OJSC „BSW - management company of ’BMC’ holding” Belaruszban egyedülálló, a kohászati iparban működő állami vállalat és az ország egyik legnagyobb vállalata. Mint ilyen a Lukashenka-rezsim egyik jelentős bevételi forrása. A belarusz állam közvetlenül részesedik az OJSC „BSW - management company of ’BMC’ holding” által elért nyereségből. A vállalat továbbá nagy összegű állami támogatást és politikai támogatást kap a Lukashenka-rezsimtől. Az OJSC „BSW - management company of ’BMC’ holding” vezérigazgatóját személyesen Lukashenka elnök nevezte ki.
Az OJSC „BSW - management company of ’BMC’ holding” azon alkalmazottait elbocsátották, akik a 2020-as belarusz elnökválasztást követően tüntettek vagy sztrájkba léptek. A vállalat - fenyegetések és elbocsátások formájában - azóta is intézkedéseket hoz azon munkavállalókkal szemben, akik sztrájkot próbálnak szervezni. Ennélfogva az OJSC „BSW - management company of ’BMC’ holding” hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt. Továbbá az OJSC „BSW - management company of ’BMC’ holding” vállalatot felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.
2023.8.3.
38. *  Belneftekhim - Belarusian State Concern for Oil and Chemistry Белнафтахiм - Беларускi дзяржаўны канцэрн па нафце i хiмii
Белнефтехим, Белорусский государственный концерн по нефти и химии
Cím: 73, Dzerzhinskogo Street, Minsk, 220116
A szervezet típusa: állami konszern
A bejegyzés helye: 73, Dzerzhinskogo Street, Minsk, 220116
Cégbejegyzés ideje: 1997.7.21.
Cégjegyzékszám: 101272253
Üzleti tevékenység fő helye: Minsk, Belarus
A belarusz olaj- és vegyipari állami konszern (Belneftekhim) a Belarusz Köztársaság egyik legnagyobb, 1997-ben létrehozott ipari komplexuma, és több más, állami tulajdonú vállalatból áll. Aliaksandr Lukashenka szerint a Belneftekhim Belaruszban az egyik legfontosabb és leginkább stratégiai konszern. A Belneftekhim nevezetesen alapvető fontosságú eszközt jelent a belarusz gazdaság és külpolitika számára, különösen az Oroszország és Belarusz közötti, a közös olajpiac kialakítására irányuló együttműködés tekintetében. A konszern és Lukashenka elnök között rendszeres konzultációkra kerül sor. A Belneftekhim hasznot húz a Lukashenka-rezsim által nyújtott támogatásból, különösen a nyugati szankciók hatásait illetően. Ennélfogva a Belneftekhim hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt. 2023.8.3.

II. MELLÉKLET * 

A 2d. CIKKBEN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK VAGY SZERVEK JEGYZÉKE

Belarus Ministry of Defence (Belarusz Védelmi Minisztérium)

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT - New Technologies

Department of Internal Affairs of the Gomel Region Executive Committee (Gomel régió végrehajtó bizottságának belügyi osztálya)

Internal Troops of The Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus (A Belarusz Köztársaság Belügyminisztériumának belügyi erői)

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus (A Belarusz Köztársaság katonai iparért felelős állami hatósága)

State Security Committee of the Republic of Belarus (A Belarusz Köztársaság Állambiztonsági Bizottsága)

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC.

III. MELLÉKLET * 

A 2h. ÉS A 2i. CIKKBEN EMLÍTETT MEGHATÁROZÓ HITELINTÉZETEK JEGYZÉKE

A Belarusz Köztársaság Fejlesztési Bankja (Development Bank of the Republic of Belarus)

Belarusbank

Belinvestbank (Belarusz Fejlesztési és Újjáépítési Bank [Belarusian Bank for Development and Reconstruction])

Belagoprombank

Bank Dabrabyt

IV. MELLÉKLET * 

A 2C. CIKK (9) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT PARTNERORSZÁGOK JEGYZÉKE

V. MELLÉKLET * 

A 2y. CIKKBEN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK VAGY SZERVEK JEGYZÉKE

A jogi személy, szervezet vagy szerv neve Az alkalmazás kezdőnapja
Belagroprombank 2022. március 20.
Bank Dabrabyt 2022. március 20.
Development Bank of the Republic of Belarus (A Belarusz Köztársaság Fejlesztési Bankja) 2022. március 20.
Belinvestbank (Belarusian Bank for Development and Reconstruction [Belarusz Fejlesztési és Újjáépítési Bank]) 2022. június 14.

VI. MELLÉKLET * 

Az 1a. cikkben említett tűzfegyverek és egyéb fegyverek jegyzéke

KN-kód Árumegnevezés
9303 Robbanótöltettel működő egyéb tűzfegyverek és hasonló eszközök
ex 9304 Más fegyver (pl. rugós, lég- vagy gázpuska és -pisztoly) a 9307 vtsz. alá tartozók kivételével