A jogszabály mai napon ( 2019.02.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben * 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdés d) pontjára, a Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát - az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével - az alábbiak szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv:

a) OM azonosítója: 201323

b) Neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ

c) Székhelye: 9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2.

d) Illetékességi területe: országos beiskolázás

e) Jogelőd megnevezése:

- Porpáczy Aladár Általános Művelődési Központ, 9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2.

- Ujhelyi Imre Élelmiszer-ipari Közép- és Felsőfokú Szakképző Iskola és Kollégium, 9371 Vitnyéd, Csermajor

f) Alapító és irányító szerv neve, székhelye: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

g) Középirányító szerv neve, székhelye: Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ

9021 Győr, Árpád út 32.

A középirányító szerv vezetője a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.

h) Fenntartó szerv neve, székhelye: Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ

9021 Győr, Árpád út 32.

2. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

3. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv igazgatóját a megyei intézményfenntartó központ vezetője által a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak szerint előkészített pályázat útján, az oktatásért felelős miniszter 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza a megbízást. A munkáltatói jogokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője gyakorolja.

4. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonyára a Kjt., illetőleg az e törvény közoktatási intézményekben való végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Egyéb foglalkoztatottjainak jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) rendelkezései az irányadóak.

A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetője gyakorolja.

5. A költségvetési szerv közfeladata:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben [27. §, 28. §, 29. §, 32. §, 78. § (1) bekezdés] meghatározott feladatokat, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben meghatározott szakmai képzés és vizsgáztatás [8. §, 11. §, 91. § (6) bekezdés] feladatait látja el: középiskolai, szakiskolai, kollégiumi ellátás, felnőttoktatás.

6. A költségvetési szerv tevékenységei:

a) Alaptevékenysége:

- Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás, gimnáziumi felnőttoktatás, szakközépiskolai oktatás, szakközépiskolai felnőttoktatás, szakiskolai oktatás, szakiskolai felnőttoktatás, szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti és gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon és felnőttoktatás;

- Azon sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai, szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti és gyakorlati oktatása, akik szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdenek.

- Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, akik szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdenek.

Kulturális területen: Múzeumi gyűjteményi, kiállítási, közművelődési tevékenység, tájházak működtetése, bemutatása, megóvása.

b) Vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

7. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:

853200 Szakmai középfokú oktatás

8. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

010000 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

100000 Élelmiszergyártás

110000 Italgyártás

460000 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

470009 Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

494000 Közúti áruszállítás, költöztetés

522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás

562100 Rendezvényi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése

562917 Munkahelyi étkeztetés

562919 Egyéb étkeztetés

581100 Könyvkiadás

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

581900 Egyéb kiadói tevékenység

620000 Információ-technológiai szolgáltatás

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

721131 Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás

721133 Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)

853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)

853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás a (9-12/13. évfolyam)

853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)

(Felvehető létszám: 9-12. évfolyamokon az összes tanulóból: 100 fő)

853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)

853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)

853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)

853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam)

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon

853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

(Felvehető létszám a szakképző évfolyamokon az összes tanulóból: 60 fő)

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

(Felvehető létszám a szakképző évfolyamokon az összes tanulóból: 60 fő)

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás

853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon

853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés

854211 Felsőfokú szakképzés

854212 Szakirányú továbbképzés

854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

855100 Sport, szabadidős képzés

855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés

855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

(Felvehető létszám az összes tanulóból: 120 fő)

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések

855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

855941 Iskola rendszeren kívüli ISCED 2. szintű OKJ-képzés

855942 Iskola rendszeren kívüli ISCED 3. szintű OKJ-képzés

855943 Iskola rendszeren kívüli ISCED 4. szintű OKJ-képzés

856000 Oktatás kiegészítő tevékenységek komplex támogatása

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

890505 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység

910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szintterek működtetése

932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás

932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

9. Az intézmény típusa: többcélú intézmény

10. A költségvetési szerv tagintézményei, telephelyei, intézményegységei:

a) Tagintézmények megnevezése:

Porpáczy Aladár Kertészeti, Környezetvédelmi és Közgazdasági-Ügyviteli Középiskola, a Győr Moson-Sopron

Megyei Általános Művelődési Központ Tagintézménye.

A tagintézmény címe: 9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2.

Ujhelyi Imre Élelmiszer-ipari Középiskola, a Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ

Tagintézménye.

A tagintézmény címe: 9371 Vitnyéd, Csermajor

Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ Kollégiuma

A tagintézmény címe: 9435 Sarród, Kossuth u. 58.

Fertőszéplaki Tájházak

A tagintézmény címe: 9436 Fertőszéplak, Nagy Lajos u. 31-39.

b) Az intézmény telephelyei:

Fiúkollégium - 9431 Fertőd, Fő út 3.

Kollégium - 9371 Vitnyéd, Csermajor

c) Gyakorlati oktatás helyszínei:

9431 Fertőd, Pálmajor: gyakorlókert

9431 Fertőd, Ipartelep: Gépműhely

9435 Sarród, Kossuth u.: bemutató gyümölcsös ültetvény és szőlő

9435 Sarród, Nyárliget: szántóföldi zöldségtermesztés

9442 Fertőendréd-hegy: szőlőültetvény

Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ Kollégiuma: 9435 Sarród, Kossuth u. 58.

Fertőszéplaki Tájházak 9436 Fertőszéplak, Nagy Lajos u. 31-39.

Tanüzem: 9371 Csermajor, up. Vitnyéd.

11. Évfolyamok:

Gimnázium:

4 (9-12. évfolyam)

5 (9-13. évfolyam nyelvi előkészítő évfolyammal)

Szakközépiskola:

4 (9-12. évfolyam), (melyet a magyar-osztrák közös képzésben nyelvi előkészítő évfolyam előz meg) és szakképzési évfolyamok OKJ szerint.

4 (9-12. évfolyam) és szakképzési évfolyamok OKJ szerint.

Szakiskola:

2 (9-10. évfolyam) és szakképzési évfolyamok OKJ szerint.

Érettségire épülő szakképzésben: OKJ szerint.

A növénytermesztési, kertészet és növényvédelmi, agrárkörnyezet-gazda, valamint rész-szakképesítéseik, szakközépiskolai képzés 6 éves, a 9-12., általános és 13-14. a technikus évfolyamokon folyhat a képzés.

A magyar-osztrák vállalkozó ügyintéző, illetve az idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző képzés 6 (szakképzés 13-14. évfolyam) éves, melyet nulladik évfolyam előz meg, a képzés a 9. évfolyamon kezdődik.

Környezetvédelmi technikus képzés: a 13-14. évfolyamon,

Települési környezetvédelmi technikus képzés: a 13-14. évfolyamon,

Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser képzés a 13-14. évfolyamon,

Agrármenedzser-asszisztens: a 13-14. évfolyamon

Agrártechnológus képzés a 13-14. évfolyamon

Agrárkörnyezet-gazda és rész-szakképesítései 13-14. évfolyamokon

Parképítő és fenntartó technikus képzés a 13-15. évfolyamokon,

Gimnáziumi képzés a 9-12. évfolyamokon folyhat.

Virágkötő, -berendező, virágkereskedő képzés: a 11. és 12. illetve 13. és 14. évfolyamon

Élelmiszeripari szakközépiskolai képzés: a 9-12. évfolyamon, 4 évfolyam

Élelmiszer-ipari technikus képzés: 13-14. évfolyamon, 2 évfolyam

Laboratóriumi technikus képzés: 13-14. évfolyamokon

Panziós, falusi vendéglátó: szakképzési évfolyamok száma 2

marketing- és reklámügyintéző (érettségire épülő) 13. évfolyamon, 1 évfolyam

felsőfokú élelmiszer-ipari képzés (érettségire épülő) 13-14. évfolyamon, 2 évfolyam

tejtermékgyártó szakmunkás a 9-12. évfolyamon, 2+2 évfolyam

Gazda és rész-szakképesítései 9-12. évfolyamon, 2+2 évfolyam

Kertész szakképzési évfolyamok száma 2

Borász 9-12. évfolyamon, 2+2 évfolyam

Édesipari termékgyártó 9-12. évfolyamon, 2+2 évfolyam

Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó 9-12. évfolyamon, 2+2 évfolyam

Húsipari termékgyártó szakképzési évfolyamok száma 2

Tejtermékgyártó 9-12. évfolyamon, 2+2 évfolyam

Tartósítóipari termékgyártó 9-12. évfolyamon, 2+2 évfolyam

Az intézményben a magyar-osztrák vállalkozási ügyintéző képzés a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Helyettes Államtitkár 213366/93. IX. számú engedélye alapján az általánostól eltérő program alapján folyik. A magyar-osztrák vállalkozó ügyintéző és az idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző képzés 6 (szakképzés 13-14. évfolyam) éves, melyet 0. nyelvi előkészítő évfolyam előz meg, a képzés a 9. évfolyamon kezdődik és a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló rendelet szerint szerveződik.

A fertődi, Porpáczy Aladár Kertészeti és Közgazdasági-Ügyviteli Középiskola, a Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ Tagintézménye az intézményi szintű közismereti képzés bázisa.

A csermajori, Ujhelyi Imre Élelmiszer-ipari Középiskola, a Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ Tagintézménye az intézményi szintű szakképzés bázisa.

12. Az intézménybe felvehető maximális gyermek- és tanulólétszám:

Az intézménybe összesen felvehető tanulólétszám:
Az iskolában, nappali tagozaton összesen 670 fő
Levelező munkarendben összesen 280 fő
Esti munkarendben összesen 70 fő
A kollégiumokba felvehető maximális tanulólétszám 320 fő
Minden munkarendben és képzési típusban a felvehető maximális tanulólétszám évfolyamonként 35 fő.

1. Porpáczy Aladár Kertészeti és Közgazdasági-Ügyviteli Középiskola, a Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ Tagintézménye:

A felvehető maximális tanulólétszám

nappali munkarendben 430 fő,

levelező munkarendben 200 fő,

esti munkarendben 70 fő.

2. Ujhelyi Imre Élelmiszer-ipari Középiskola, a Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ Tagintézménye:

A felvehető maximális tanulólétszám

nappali munkarendben 240 fő,

levelező munkarendben 80 fő.

3. Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ Kollégiuma (Sarród)

A kollégiumba felvehető maximális tanulólétszám: 155 fő

4. Fiúkollégium (Fertőd)

A kollégiumba felvehető maximális tanulólétszám 35 fő

5. Kollégium (Csermajor)

A kollégiumba felvehető maximális tanulólétszám 130 fő

13. A költségvetési szerv feladatellátásának megvalósulási formája:

Az oktatás munkarendjének megnevezése: nappali, esti, levelező tagozat

Szakiskolai szakképzési területek:

OKJ-s képzések szakmai középfokú oktatás terén:

54 621 04 Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus rész-szakképesítései és elágazásai nappali és levelező munkarend

52 344 02 Magyar-osztrák vállalkozó ügyintéző

54 347 01 Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző és elágazásai

54 851 01 Települési környezetvédelmi technikus és rész-szakképesítései nappali és levelező munkarend

54 622 01 Parképítő és fenntartó technikus és rész-szakképesítései nappali és levelező munkarend

55 812 01 Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser és elágazásai nappali és levelező munkarend

33 215 02 Virágkötő, -berendező, virágkereskedő és rész-szakképesítései nappali és levelező munkarend

54 541 01 Élelmiszer-ipari technikus és elágazásai nappali és levelező munkarend

52 342 01 Marketing- és reklámügyintéző és rész-szakképesítései nappali és levelező munkarend

31 812 01 Panziós, Falusi vendéglátó, és rész-szakképesítései nappali és levelező munkarend

33 541 07 1000 00 00 Tejtermékgyártó és rész-szakképesítései nappali és levelező munkarend

54 481 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda és rész-szakképesítése nappali és levelező munkarend

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezet-gazda és rész-szakképesítései nappali és levelező munkarend

33 621 02 1000 00 00 Gazda és rész-szakképesítései nappali és levelező munkarend

31 622 01 0000 00 00 Kertész elágazásai és rész-szakképesítései nappali és levelező munkarend

54 524 01 0000 00 00 Laboratóriumi technikus elágazásai és rész-szakképesítései nappali és levelező munkarend

33 621 01 0000 00 00 Borász és rész-szakképesítése és ráépülései nappali és levelező munkarend nappali és levelező munkarend

33 541 01 0000 00 00 Édesipari termékgyártó és rész-szakképesítései nappali és levelező munkarend

33 541 02 0000 00 00 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó és rész-szakképesítései nappali és levelező munkarend

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó és rész-szakképesítései nappali és levelező munkarend

33 541 06 Tartósítóipari termékgyártó és rész-szakképesítései nappali és levelező munkarend

54 861 01 Biztonságszervező és rész-szakképesítése a 13. évfolyamon nappali és levelező munkarend

OKJ-s képzések a felsőfokú szakképzés területén:

Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés (Gyöngyös, Károly Róbert Főiskolával közösen)

55 621 01 Agrármenedzser-asszisztens és elágazásai, nappali és levelező munkarend

55 621 02 Agrártechnológus és elágazásai, nappali és levelező munkarend

Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés (a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karával közösen)

55 621 01 Élelmiszer-ipari menedzser

14. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:

a) Ingatlanvagyon:

9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2. - Hrsz: 141 - 2057 m2

9371 Csermajor, up. Vitnyéd - Hrsz: 0325/1 - 6248 m2

9435 Sarród, Kossuth u. 58. - Hrsz: 283/2/A - 1760 m2

9436 Fertőszéplak, Nagy Lajos u. 31.-39. - Hrsz: 8/1, 11/1, 11/2, 16/1 - 259 m2, 741 m2, 5795 m2, 168 m2

9431 Fertőd, Fő út 3. - Hrsz: 225 - 399 m2

9431 Fertőd, Pálmajor - Hrsz: 336 - 13 029 m2

9431 Fertőd, Ipartelep - Hrsz: 346/2 - 200 m2

9435 Sarród, Kossuth u. - Hrsz: 09/7 - 71 714 m2

9435 Sarród, Nyárliget - Hrsz: 0315/4 - 29 078 m2

9442 Fertőendréd-hegy - Hrsz: 074/149, 150, 074/78 - 3285 m2, 3320 m2, 3196 m2

b) Ingó vagyon: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltár, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.

15. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Möktv.) és a Korm. rendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ mint fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.

A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az irányadók.

Jelen egységes szerkezetű alapító okirat - a Möktv. 2. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében - 2012. január 1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése 234/2011. (XI. 18.) számú közgyűlési határozatával elfogadott, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. július 2.

Okiratszám: IX-09/30/202/2012.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter


  Vissza az oldal tetejére