A jogszabály mai napon ( 2019.10.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2013. (I. 8.) KIM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró rendészetért felelős miniszterrel, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Az államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, továbbá nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásba felvehető hallgatói létszám megállapítása * 

1. § *  A Miniszterelnökség minden év június 30-ig felhívást tesz közzé honlapján a kormánytisztviselőket vagy köztisztviselőket foglalkoztató szervek részére, hogy jelöljék meg beiskolázási igényeiket az államtudományi és közigazgatási, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás szakjai tekintetében. A beiskolázási igényeket a tanévet megelőző év július 31-ig elektronikus úton kell benyújtani a Miniszterelnökség részére a beiskolázandó személyek számának, továbbá a szak, a képzés szintje, munkarendje és a finanszírozási forma megjelölésével. A Miniszterelnökség az igényeket szakok, szakirányok, a képzés szintje, munkarendje és a finanszírozási forma szerint összesítve beiskolázási tervet készít, melyet augusztus 15-ig eljuttat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) részére.

2. § Az ágazat személyi utánpótlási igényei alapján

a) a rendészetért felelős miniszter a rendészeti felsőoktatás és külön a nemzetbiztonsági felsőoktatás polgári területe,

b) a honvédelemért felelős miniszter a katonai felsőoktatás és külön a nemzetbiztonsági felsőoktatás katonai területe

tekintetében beiskolázási tervet készít szak, szakirány képzés szintje, munkarendje és finanszírozási forma szerinti bontásban, melyet augusztus 15-ig eljuttat az Egyetem részére.

3. § *  Az Egyetem az 1. és 2. § szerinti beiskolázási terveket közös javaslatba foglalja. A javaslatban a tervezett létszámot szak, szakirány, képzés szintje, munkarendje és a finanszírozás módja szerinti bontásban kell megjeleníteni. A javaslatot az Egyetem minden év augusztus 31-ig megküldi a felügyeletet gyakorló miniszterek számára.

4. § *  Az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, továbbá a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás területén képzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmények - az Egyetem kivételével - minden év július 31-ig juttatják el a felügyeletet gyakorló miniszter számára a képzés indítására vonatkozó szándékot és a tervezett létszámot tartalmazó kérelmüket szak, szakirány, képzés szintje, munkarendje és finanszírozási forma szerinti bontásban.

4/A. § *  A felügyeletet gyakorló miniszterek a 3. § szerinti javaslattal kapcsolatos álláspontjukról szeptember 10-ig tájékoztatják az Egyetemet, amely a felügyeletet gyakorló miniszterek egyetértése esetén - a Fenntartói Testület hivatala útján - szeptember 15-ig megküldi a javaslatot a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A miniszter a javaslatot szeptember 20-ig terjeszti a Kormány elé a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKEtv.) 41. § (2) bekezdése szerinti döntés meghozatala érdekében.

5. § *  A felügyeletet gyakorló miniszter az NKEtv. 41. § (2) bekezdése szerinti kormányhatározatban meghatározott létszám, valamint a 4. §-ban meghatározottak szerint beérkezett kérelmek alapján az általa felügyelt felsőoktatás vonatkozásában szeptember 30-ig meghatározza a hallgatói létszámok intézményenkénti és - az Egyetem kivételével - szakonkénti elosztását, megjelölve a képzés szintjét, munkarendjét és a finanszírozási formát. Az Oktatási Hivatalt, és az érintett intézményeket a felügyeletet gyakorló miniszter október 10-ig értesíti a felvehető hallgatói létszám megosztásáról.

6. § *  A felügyeletet gyakorló miniszter az 5. § szerinti döntését az államnak az államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati szakterületen előre látható szakemberigénye figyelembevételével alkotja meg.

2. Az Egyetem rendészeti képzést folytató karára történő felvétel különös feltételei

7. § (1) Az Egyetem rendészeti képzést folytató karára történő felvétel - az NKEtv.-ben meghatározottakon kívüli - különös feltétele:

a) *  a magyarországi állandó lakóhely,

b) nyilatkozat, melyben a jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a tanulmányok megkezdéséhez szükséges kifogástalan életvitelre vonatkozó ellenőrzést az illetékes szervek elvégezzék.

(2) *  Nappali munkarendben folyó rendészeti igazgatási alapképzési szak igazgatásrendészeti, határrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és jövedéki igazgatási szakiránya, továbbá a bűnügyi igazgatási, rendészeti, valamint bűnügyi alapképzési szakok, valamint a katasztrófavédelem alapképzési szak iparbiztonsági, katasztrófavédelmi műveleti szakiránya esetén további feltétel, hogy a jelentkező vállalja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben meghatározott tisztjelölti jogviszony létesítését és fenntartását a képzés idejére. A rendészeti igazgatási alapképzési szak migrációs szakirányán nappali munkarendben további feltétel a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének vállalása a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnál az oklevélszerzést követően.

(3) *  A rendészeti igazgatási és a bűnügyi igazgatási alapképzési szak levelező munkarendben folyó képzései esetén további feltétel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi szervnél (a továbbiakban: rendvédelmi szerv) fennálló hivatásos szolgálati viszony, a biztonsági és a migrációs szakirány kivételével.

(4) *  Az Egyetem a nappali munkarendben folyó rendészeti igazgatási, bűnügyi igazgatási, rendészeti, bűnügyi alapképzésre, valamint a katasztrófavédelem alapképzésre jelentkezővel - a hivatásos állományú jelentkező, valamint a migrációs szakirány kivételével - az alkalmassági vizsgálat részeként pályaalkalmassági orientációs beszélgetést folytat le, melynek keretében bizottság vizsgálja a felvételiző pálya iránti elkötelezettségét.

8. § (1) *  A rendőrség hivatásos állományú tagja vonatkozásában a bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó szakiránya, a rendészeti igazgatási alapképzési szak igazgatásrendészeti, határrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakiránya, a bűnügyi alapképzési szak bűnüldözési, gazdasági nyomozó szakiránya, valamint a rendészeti alapképzési szak igazgatásrendészeti rendőr, határrendészeti rendőr, közlekedésrendészeti rendőr, valamint közrendvédelmi rendőr szakiránya esetében a nappali munkarendben folyó képzésre történő jelentkezés feltétele a rendőri, határőri szakképesítés megszerzését követő, legalább hároméves szakmai gyakorlat megléte és a beiskolázási jogkörrel rendelkező elöljáró támogató nyilatkozata.

(2) *  A bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi hírszerző szakirányára, valamint a bűnügyi alapképzési szak bűnügyi felderítő szakirányára csak a rendvédelmi szervek hivatásos állományában bűnügyi területen legalább három éve dolgozó jelentkezhet. A jelentkezőnek rendelkeznie kell érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel, valamint az állományilletékes parancsnok által kiadott támogató nyilatkozattal.

(3) *  A rendészeti igazgatási alapképzési szak büntetés-végrehajtási szakirány nappali munkarendben folyó képzésére csak a büntetés-végrehajtás hivatásos állományában már legalább egy éve szolgálatot teljesítő jelentkezhet. A jelentkezőnek a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által kiadott támogató nyilatkozattal, továbbá büntetés-végrehajtási felügyelő, büntetés-végrehajtási őr, segédfelügyelői képzettséggel vagy a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 10. melléklet III. részében ennek megfelelő végzettséggel kell rendelkeznie.

(4) *  A katasztrófavédelem alapképzési szak tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány nappali munkarendben folyó képzésére csak a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának tagjai jelentkezhetnek. A jelentkezés további feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen alapfokú tűzoltó szakmai végzettséggel és legalább kétéves tűzvédelmi szakmai gyakorlattal. A jelentkezéshez rendelkezni kell továbbá a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) humán szolgálatvezető támogató nyilatkozatával.

9. § (1) *  A rendészeti igazgatási alapképzési szak biztonsági szakirány levelező munkarendben folyó képzésére csak biztonsági őri vagy azzal egyenértékű Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítéssel rendelkező jelentkezhet.

(2) *  A bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó szakiránya, valamint a rendészeti igazgatási alapképzési szak közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, határrendészeti, valamint közrendvédelmi szakiránya levelező munkarendben folyó képzésére történő jelentkezés feltétele a rendőrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony, az Országos Képzési Jegyzék szerinti rendőr tiszthelyettes, rendőr vagy határőr szakképesítés - ide nem értve a rész-szakképesítést - vagy rendőrszervező(tiszt), határrendész-szervező(tiszt) végzettség vagy az Országos Képzési Jegyzék bevezetése előtt szerezhető rendőri képesítés, továbbá ezen végzettség (képesítés, szakképesítés) megszerzését követő legalább három éves szakmai gyakorlat, továbbá a jelentkezőnek rendelkeznie kell az állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozatával.

(3) *  A rendészeti igazgatási alapképzési szak büntetés-végrehajtási szakirány levelező munkarendben folyó képzésére csak a büntetés-végrehajtás állományában már legalább egy éve szolgálatot teljesítő jelentkezhet. A jelentkezőnek büntetés-végrehajtási felügyelő, büntetés-végrehajtási őr, segédfelügyelői képzettséggel vagy a BM rendelet 10. melléklet III. részében ennek megfelelő végzettséggel kell rendelkeznie.

(4) *  A rendészeti igazgatási alapképzési szak vám- és jövedéki igazgatási szakirány levelező munkarendben folyó képzésére az a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) hivatásos állományában legalább három éve szolgálatot teljesítő jelentkezhet, aki rendelkezik alapfokú szaktanfolyami, vagy az 1999-2007. között szerzett vám- és pénzügyőri szaktanfolyami végzettséggel, továbbá tanulmányai folytatása érdekében vállalja, hogy tanulmányi szerződést köt a NAV-val és ehhez, valamint a jelentkezéshez rendelkezik vezetői támogató javaslattal.

(5) *  A bűnügyi igazgatási alapképzési szak pénzügyi nyomozó szakirány levelező munkarendben folyó képzésére az a NAV hivatásos állományában legalább három éve szolgálatot teljesítő jelentkezhet, aki szolgálati idejéből legalább két évet bűnügyi, nyomozati, szabálysértési vagy rendészeti szakterületen töltött el, és rendelkezik alapfokú szaktanfolyami vagy az 1999-2007. között szerzett vám- és pénzügyőri szaktanfolyami végzettséggel, továbbá tanulmányai folytatása érdekében vállalja, hogy tanulmányi szerződést köt a NAV-val és ehhez, valamint a jelentkezéshez rendelkezik vezetői támogató javaslattal.

(6) *  A rendészeti igazgatási alapképzési szak migrációs szakirány levelező munkarendben folyó képzésére jelentkezés feltétele a közigazgatási szervnél legalább egy éve fennálló közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszony vagy migrációs ügyintéző Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítés.

(7) *  A katasztrófavédelem alapképzési szak tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány levelező munkarendben folyó képzésére a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának tagjai, valamint az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjai jelentkezhetnek. A jelentkezés további feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen alapfokú tűzoltó szakmai végzettséggel és legalább hároméves tűzvédelmi szakmai gyakorlattal. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjának a jelentkezéshez rendelkezni kell a BM OKF humán szolgálatvezető támogató nyilatkozatával.

(8) *  A katasztrófavédelem alapképzési szak katasztrófavédelmi műveleti és iparbiztonsági szakirány levelező munkarendben folyó, az NKEtv. 21/A. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja hatálya alá tartozó képzésére csak a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományából lehet jelentkezni.

9/A. § *  A bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó, a bűnügyi alapképzési szak bűnüldözési, gazdasági nyomozó, adó- és pénzügyi nyomozó, a rendészeti igazgatási alapképzési szak biztonsági, határrendészeti, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, migrációs, vám- és jövedéki igazgatási, a rendészeti alapképzési szak igazgatásrendészeti rendőr, határrendészeti rendőr, közlekedésrendészeti rendőr, közrendvédelmi rendőr, vám- és pénzügyőr, valamint a katasztrófavédelem alapképzési szak katasztrófavédelmi műveleti, iparbiztonsági szakirány nappali munkarendű képzései esetében a jelentkezés feltétele az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, szerb, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű okirat.

9/B. § *  (1) *  Polgári nemzetbiztonsági alapképzési szakra csak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a titkos információgyűjtés folytatására, illetve leplezett eszközök alkalmazására törvényben feljogosított szervek állományába tartozó olyan személy jelentkezhet, akit a beiskolázási jogkörrel rendelkező elöljáró vagy vezető az előmeneteli tervek alapján támogat, továbbá aki érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel rendelkezik.

(2) Az Egyetem a polgári nemzetbiztonsági alapképzésre jelentkezővel az alkalmassági vizsgálat részeként pályaalkalmassági orientációs beszélgetést folytat le, melynek keretében bizottság vizsgálja a felvételiző pálya iránti elkötelezettségét.

10. § *  (1) Rendészeti vezető mesterképzés esetén a jelentkezés feltétele rendvédelmi szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony, a tiszti rendfokozat és a jelentkezéshez szükséges felsőfokú végzettség megszerzését követő, legalább kétéves, rendvédelmi szervnél szerzett szakmai gyakorlat. Nappali munkarendű képzés esetén további feltétel a rendvédelmi szerv országos parancsnokának támogató nyilatkozata és a rendvédelmi szerv utánpótlási vezetői adatbankjába való felvétel.

(2) *  A katasztrófavédelem mesterképzési szak levelező munkarendben folyó, az NKEtv. 21/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja hatálya alá tartozó képzésére csak a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományából lehet jelentkezni. A jelentkezéshez rendelkezni kell a BM OKF humán szolgálatvezető támogató nyilatkozatával, valamint a BM OKF főigazgatója beiskolázási jóváhagyásával.

(3) *  A kriminalisztika mesterképzési szak rendészeti szakiránya esetén a jelentkezés feltétele rendvédelmi szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony, valamint a jelentkezéshez szükséges felsőfokú végzettség megszerzését követő, legalább hároméves, rendvédelmi szervnél szerzett szakmai gyakorlat.

(4) *  A kriminalisztika mesterképzési szak polgári szakiránya esetén a jelentkezésnek nem feltétele a 7. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt nyilatkozat.

(5) *  Polgári nemzetbiztonsági mesterképzési szakra csak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a titkos információgyűjtés folytatására, illetve leplezett eszközök alkalmazására törvényben feljogosított szervek állományába tartozó olyan személy jelentkezhet, akit a beiskolázási jogkörrel rendelkező elöljáró vagy vezető az előmeneteli tervek alapján támogat, továbbá aki érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel rendelkezik.

3. Az Egyetem katonai képzést folytató karára történő felvétel különös feltételei

11. § (1) *  A katonai vezetői alapképzési szak nappali munkarendű képzésére a jelentkezési feltétel az angol nyelvből tett államilag elismert vagy azzal egyenértékű B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga. A szakra csak „megfelelt” eredményű alkalmassági vizsga letételével lehet felvételt nyerni. A szemüveg (kontaktlencse) viselése, valamint a „korlátozottan alkalmas” minősítés kizáró ok.

(2) *  A katonai üzemeltetés, a katonai logisztika, valamint az állami légiközlekedési alapképzési szakok nappali munkarendű képzésére jelentkezési feltétel az angol nyelvből tett államilag elismert B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű okirat. A szakokra csak „megfelelt” eredményű alkalmassági vizsga letételével lehet felvételt nyerni.

(3) *  A katonai vezetői, katonai üzemeltetés és a katonai műveleti logisztika mesterképzési szak nappali munkarendjére az állomány azon századosi, illetve őrnagyi rendfokozatú tagja jelentkezhet, aki rendelkezik a Honvéd Vezérkar főnökének előzetes engedélyével, valamint közigazgatási alapvizsgával.

(4) Az Egyetem a honvédtiszti alapképzésre jelentkezővel az alkalmassági vizsgálat részeként pályaalkalmassági orientációs beszélgetést folytat le, melynek keretében bizottság vizsgálja a felvételiző pálya iránti elkötelezettségét.

(5) * 

12. § *  (1) *  Nemzetbiztonsági alap- és mesterképzési szakra - katonai nemzetbiztonsági területre - csak a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat állományába tartozó olyan személy, valamint a mesterképzési szakra a Magyar Honvédség felderítő szakmai számú olyan tisztje jelentkezhet, akit a beiskolázási jogkörrel rendelkező elöljáró vagy vezető az előmeneteli tervek alapján támogat, továbbá aki érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel rendelkezik.

(2) Az Egyetem a nemzetbiztonsági alapképzésre jelentkezővel az alkalmassági vizsgálat részeként pályaalkalmassági orientációs beszélgetést folytat le, melynek keretében bizottság vizsgálja a felvételiző pálya iránti elkötelezettségét.

12/A. § * 

4. *  Az Egyetem közigazgatási képzést folytató karára történő felvétel különös feltételei

12/B. § *  Az államtudományi osztatlan mesterképzés esetén pályaalkalmassági orientációs beszélgetés keretében az Egyetem által létrehozott bizottság vizsgálja a jelentkező pálya iránti elkötelezettségét, közéleti tájékozottságát.

13. § *  (1) A részidős (levelező munkarendű) közszolgálati ösztöndíjas közigazgatás-szervező képzésre a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban meghatározott létszámban:

a) a Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanfolyamot elvégzett azon személyek jelentkezhetnek, akik rendelkeznek munkáltatói támogató nyilatkozattal, illetve

b) azon személyek jelentkezhetnek, akik a közszolgálatban foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal, továbbá a munkáltató, valamint a miniszter támogató nyilatkozatával rendelkeznek.

(2) A részidős (levelező munkarendű) közszolgálati ösztöndíjas közigazgatás-szervező képzésen a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele:

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az ott meghatározott tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány megléte és a kormánytisztviselői vagy köztisztviselői vagy állami tisztviselői jogviszony fennállása,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a közszolgálatban foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása.

4/A. Az Egyetem nemzetközi és európai közszolgálati képzést folytató karára történő felvétel különös feltételei * 

13/A. § *  (1) A nemzetközi igazgatási alapképzési szakra a jelentkezés feltétele egy idegen nyelvből államilag elismert, B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat.

(2) A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak tekintetében a jelentkezés feltétele egy idegen nyelvből államilag elismert B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat.

(3) A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai mesterképzési szak tekintetében a jelentkezés feltétele angol nyelvből államilag elismert C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, vagy két idegen nyelvből, amelyek egyike az angol nyelv, államilag elismert B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat.

(4) A nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak tekintetében a jelentkezés feltétele angol nyelvből államilag elismert C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, vagy két idegen nyelvből, amelyek egyike az angol nyelv, államilag elismert B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat.

(5) *  Az international public service relations mesterképzési szak esetében a jelentkezés feltétele angol nyelvből államilag elismert C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat.

5. A külföldi hallgatók Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak szabályai

14-18. § * 

6. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

20. § *  A 8. § (2) bekezdésében, a 9/B. § (1) bekezdésében és a 12. § (1) bekezdésében meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt a 2013. augusztus 1. előtt elvégzett ellenőrzések tekintetében - annak lejártáig - az érvényes „C” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzést kell érteni.

21. § *  E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2014. (I. 27.) KIM rendelettel megállapított rendelkezéseit első alkalommal a 2014/2015. tanévre vonatkozó felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni.

22. § *  E rendeletnek a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról szóló 6/2015. (II. 10.) MvM rendelettel megállapított rendelkezéseit első alkalommal a 2015/2016. tanévre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni.

23. § *  (1) E rendeletnek a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról szóló 2/2016. (I. 7.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit első alkalommal - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 2016/2017. tanévre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 13/A. § (5) bekezdését első alkalommal a 2015/2016. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni.

24. § *  E rendeletnek a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról szóló 33/2016. (XII. 16.) MvM rendelettel megállapított rendelkezéseit első alkalommal a 2017/2018. tanévre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni.

25. § *  E rendeletnek a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról szóló 3/2018. (II. 14.) MvM rendelettel megállapított rendelkezéseit első alkalommal a 2018/2019. tanévre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni.

26. § *  E rendeletnek a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról szóló 16/2018. (XII. 18.) MvM rendelettel megállapított 13/A. § (5) bekezdését első alkalommal a 2019/2020. tanévre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére