A jogszabály mai napon ( 2020.01.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2013. (III. 6.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó azon szakképesítések felsorolását, amelyek mestervizsga követelményei a 2. melléklettel kerülnek kiadásra.

(2) A 3. melléklet tartalmazza a szakmai ismeretek típusaihoz és szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározásokat.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) * 

3. § *  Az 1. és 2. mellékletnek az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról, valamint a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról szóló 17/2018. (IX. 17.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 2. melléklet 9. és 12. pontja, valamint a Módr.-rel megállapított 2. melléklet 45., 46., 48., 49., 51. és 53. pontja szerinti képzések esetében a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a képzés megkezdésekor hatályos mestervizsga követelmények szerint kell befejezni.

1. melléklet a 8/2013. (III. 6.) NGM rendelethez

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó azon szakképesítések felsorolása, amelyek mestervizsga követelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

A B
1. Sorszám Szakképesítés megnevezése
2. 1. Ács, állványozó
3. 2. Burkoló
4. 3. Bútorasztalos
5. 4. Épületasztalos
6. 5. Fényképész és fotótermék-kereskedő
7. 6. Fodrász
8. 7. Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész
9. 8. Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő
10. 9. Kézápoló és műkörömépítő
11. 10. Kozmetikus
12. 11. Kőműves
13. 12. Lábápoló
14. 13. Szakács
15. 14. Villanyszerelő
16. *  15. Bőrdíszműves
17. *  16. Cipőkészítő
18. *  17. Cukrász
19. *  18. Elektromos gép- és készülékszerelő
20. *  19. Elektronikai műszerész
21. *  20. Épület- és szerkezetlakatos
22. *  21. Férfiszabó
23. *  22. Festő, díszítő, mázoló és tapétázó
24. *  23. Gépi forgácsoló
25. *  24. Hegesztő
26. *  25. Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés szerelő
27. *  26. Ipari gépész
28. *  27. Kályhás
29. *  28. Kárpitos
30. *  29. Kőfaragó, műköves és épületszobrász
31. *  30. Látszerész és fotócikk kereskedő
32. *  31. Női szabó
33. *  32. Ortopédiai cipész
34. *  33. Pincér
35. *  34. Szerszámkészítő
36. *  35. Vendéglátásszervező-vendéglős
37. *  36. Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő
38. *  37. Audio- és vizuáltechnikai műszerész
39. *  38. Bádogos
40. *  39. CNC gépkezelő
41. *  40. Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
42. *  41. Ipari alpinista
43. *  42. Kereskedő
44. *  43. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
45. *  44. Órás
46. *  45. Kádár, bognár
47. *  46. Magasépítő
48. *  47. Műanyag-feldolgozó
49. *  48. Olvasztár és öntő
50. *  49. Papírgyártó és -feldolgozó
51. *  50. Szárazépítő
52. *  51. Tetőfedő
53. *  52. Tisztítás-technológiai mester
54. *  53. Vadászpuska műves

2. melléklet a 8/2013. (III. 6.) NGM rendelethez

1. ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. Az Ács, állványozó mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

Az Ács, állványozó mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezése azonosító száma
Ács, állványozó 33 582 01 1000 00 00
Magasépítő technikus 54 582 03 1000 00 00
Mélyépítő technikus 54 582 04 1000 00 00
Építészmérnök
Építőmérnök

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges:

A szakmai gyakorlat
szakiránya időtartama (év)
Ács, állványozó 5
Magasépítő technikus 3
Mélyépítő technikus 3
Építészmérnök 3
Építőmérnök 3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. Az Ács, állványozó mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. Az Ács, állványozó mester munkaterületének leírása

A kötőácsmunkák, a zsaluzó ácsmunkák, az állványozó és dúcoló munkák, a szerkezetépítő ácsmunkák és a vegyes ácsmunkák területén:

Megismeri és előkészíti az elvégzendő feladatokat

Munkát előkészítő és befejező műveleteket végez

Hagyományos zsaluzatot készít, készíttet és bont, bontat

Homlokzati állványzatot készít, készíttet és bont, bontat

Maradó (fa fedélszerkezetek, fafödémek stb.) faszerkezeteket épít, helyreállít, felújít, megerősít, átalakít és bont, illetve irányítja ezen tevékenységeket

Előre gyártott faszerkezeteket beépít, beépíttet és bont, bontat

Szervezi és irányítja a munkatevékenységeket

Szervezi és irányítja a hozzá beosztott dolgozók (tanulók) tevékenységét

Értékeli és minősíti a végzett munkát

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.

2. Az Ács, állványozó mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

Az Ács, állványozó mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
Kőműves mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

Az Ács, állványozó megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója megnevezése
001-11 Pedagógiai ismeretek
002-11 Vállalkozási ismeretek
003-09 Építőipari közös feladatok
016-09 Zsaluzatok készítése - hagyományos és korszerű
017-09 Állványzatok készítése - hagyományos és korszerű
018-09 Faszerkezetek építése - hagyományos és korszerű

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

003-09 Építőipari közös feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez

Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot

Anyagszükségletet számol

Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről

Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat

Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre

Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a megrendelővel

Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet

Helyszíni méréseket végez

Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket

A tervek alapján esetenként vázlatot készít

Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi

Eszközeivel levonul a munkaterületről

Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról

Összegyűjti, és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot

Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja

Munkakörének megfelelő naplót vezet

Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt

Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket

Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket

Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét

Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat

Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket

Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik

Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki előírások rá vonatkozó rendelkezéseit

Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban

Részt vesz a számlák összeállításában

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Anyagmennyiség-meghatározás

B Rendelési dokumentumok

B Szállítás

B Munka megkezdésének feltételei

A Munkaterület átadás-átvételének szabályai

B Az elvégzett munka dokumentálása

A Hulladékkezelés

A Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítása

B Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)

B Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)

A Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások

A Elsősegélynyújtás

A Tűzvédelem

A Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése

B Hatósági előírások

A Védőruhák, védőfelszerelések használata

A Környezetvédelem

B Felmérés szabályai

B Kiviteli tervek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógép-használat

4 Elemi számolási készség

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

5 Építési ütemtervek olvasása, értelmezése

5 Építészeti jelképek értelmezése

5 Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése

5 Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Precizitás

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Interperszonális rugalmasság

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Numerikus gondolkodás, matematikai készség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

016-09 Zsaluzatok készítése - hagyományos és korszerű

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tervdokumentációt értelmez

Anyagszükségletet számol

A kötőelemeket és a segédanyagokat előkészíti

Szerkezeti és magassági méreteket kitűz

Méretre szabott zsalutáblát készít

Összeállítja a zsalutáblákat

Rögzíti az összeállított zsalutáblákat

A zsaluszerkezetet megtámasztja és merevíti

Vízszintes és magassági méreteket ellenőriz, szükség esetén korrigál

Átadja a kész munkát

Elbontja a zsaluszerkezetet

Szögteleníti és megtisztítja a zsaluanyagot

A bontott zsaluanyagot méret szerint válogatja és tárolja

Irányítja és ellenőrzi a feladatprofilhoz tartozó tevékenységeket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A faanyag tulajdonságai, hibái, betegségei

C Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok

B Zsaluzáshoz szükséges mérési módszerek, kitűzések

A Anyagszükséglet

A Szabvány

A Rajzszabványok és szabványos jelölések

A Ábrázoló geometriai alapismeretek

A Terv és dokumentációk fajtái

A Fűrészek, fűrészgépek

A Fafelület megmunkáló és emelőgépek

A Csavarbehajtó gépek

A Hasító és forgácsoló kéziszerszámok

A Szerelő és bontó kéziszerszámok

A Célszerszámok

A Mérőeszközök

A Jelölő eszközök

A Gyalugépek

A Marógépek

A Hagyományos zsaluzatok, zsaluzási technikák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése

4 Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése

5 Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése

5 Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése

5 Tervdokumentáció értelmezése

5 Mérőeszközök használata

5 Faipari kéziszerszámok használata

5 Faipari gépek használata

5 Elektromos építőipari kisgépek használata

5 Szerelő és bontószerszámok használata

4 Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Önállóság

Testi erő

Tájékozódás

Térérzékelés

Egyensúlyérzékelés

Látás

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Pontosság

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Meggyőzőkészség

Irányítási készség

Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Kontroll (ellenőrző képesség)

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Módszeres munkavégzés

Körültekintés, elővigyázatosság

Figyelem-összpontosítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

017-09 Állványzatok készítése - hagyományos és korszerű

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Értelmezi a tervdokumentációt

Anyagszükségletet számol

Elvégzi a tartóelemek kiosztását

Elhelyezi a teherelosztókat

Felállítja és rögzíti az állványzat tartóelemeit

Merevítéseket készít

Elkészíti a munkaszinteket, feljárókat

Elkészíti a védőkorlátot

Elkészíti és elhelyezi az esetleg szükséges védőszerkezeteket

Átadja a kész munkát

Elbontja a védőfelszereléseket

A pallóterítést bontja

A tartóelemeket és a rögzítést bontja

A tartóelemeket és a tartozékokat tisztítja

Az állványanyagot fajtánként deponálja

Irányítja és ellenőrzi a feladatprofilhoz tartozó tevékenységeket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A faanyag tulajdonságai, hibái, betegségei

C Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok

C Fűrészáru szárítási módjai

C Az iparban használatos legfontosabb fémek

C Különböző fémek tulajdonságai

C Kötőanyagok felhasználása, típusai

A Szabvány

B Méretmegadási módok

B Ábrázolási módok

A Rajzszabványok és szabványos jelölések

A Ábrázoló geometriai alapismeretek

A Tervek és dokumentációk fajtái

A Fűrészek, fűrészgépek

A Fafelület megmunkáló és emelőgépek

A Csavarbehajtó gépek

A Hasító és forgácsoló kéziszerszámok

A Szerelő és bontó kéziszerszámok

A Célszerszámok

A Mérőeszközök

A Jelölő eszközök

A Gyalugépek

A Marógépek

A Kötések, kapcsolások, tartók

A Feszítő- és függesztő művek

A Állványfajták, állványszerkezetek, feljárók

A Állványelemek készítése

A Bontás és átalakítás

A Tűzvédelmi előírások

A Tűzveszélyes anyagok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése

4 Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése

5 Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése

5 Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése

5 Tervdokumentáció értelmezése

5 Mérőeszközök használata

5 Faipari kéziszerszámok használata

5 Faipari gépek használata

5 Szerelő és bontószerszámok használata, karbantartása

4 Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Egyensúlyérzékelés

Kézügyesség

Megbízhatóság

Önállóság

Pontosság

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Meggyőzőkészség

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Felfogóképesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Kontroll (ellenőrző képesség)

Módszeres munkavégzés

Figyelem-összpontosítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

018-09 Faszerkezetek építése - hagyományos és korszerű

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Értelmezi a tervdokumentációt

Anyagszükségletet számol

Zsinórpadokat készít

A szerkezeti elemeket méretre szabja

Fakötéseket készít

Az előkészített elemeket a helyére teszi

Az elhelyezett elemeket rögzíti

A szerkezeti elemeket a kiviteli terv alapján összeállítja

Faépítmények tartóoszlopait elhelyezi

A merevítő elemeket beépíti

Szerkezeti kiváltásokat készít

Fafödémeket készít

Ra-Re tartókat szerel

Külső és belső faburkolatokat készít

Átadja a kész munkát

Irányítja és ellenőrzi a feladatprofilhoz tartozó tevékenységeket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A A faanyag tulajdonságai, hibái betegségei

A Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok

C Fűrészáru szárítási módjai

C Kötőanyagok felhasználása, típusai

B Mérési módszerek

A Anyagszükséglet

A Szabvány

B Méretmegadási módok

B Ábrázolási módok

A Rajzszabványok és szabványos jelölések

A Ábrázoló geometriai alapismeretek

A Tervek és dokumentációk fajtái

A Fűrészek, fűrészgépek

A Fafelület megmunkáló és emelőgépek

A Csavarbehajtó gépek

A Hasító és forgácsoló kéziszerszámok

A Szerelő és bontó kéziszerszámok

A Célszerszámok

A Mérőeszközök

A Jelölő eszközök

A Gyalugépek

A Marógépek

A Kötések, kapcsolások, tartók

A Fedélszerkezetek és héjazatok

A Feszítő- és függesztő művek

A Bontás és átalakítás

B Faszerkezetű házak, épületszerkezetek

A Dúcolások, kiváltások

C Beton- és vasbetonszerkezetek

A Kiegészítő szerkezetek készítése (egyszerű bútorok, falépcsők, ajtók)

B Zajcsökkentési megoldások

A Tűzvédelmi előírások

A Tűzveszélyes anyagok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése

4 Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése

5 Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése

5 Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése

5 Geometria használati készsége

5 Tervdokumentáció értelmezése

5 Mérőeszközök használata

5 Rajzolóeszközök használata

5 Faipari kéziszerszámok használata

5 Faipari gépek használata

5 Szerelő és bontószerszámok használata

4 Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Egyensúlyérzékelés

Kézügyesség

Megbízhatóság

Önállóság

Pontosság

Precizitás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Határozottság

Konszenzus készség

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Felfogóképesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Kontroll (ellenőrző képesség)

Módszeres munkavégzés

Figyelem-összpontosítás

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

003-09 Építőipari közös feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat megtervezése (időterv)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

016-09 Zsaluzatok készítése - hagyományos és korszerű

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Kapott dokumentáció alapján (előlépcső) zsaluzás készítése, összetett zsaluzat építése, bontása (csoportos feladat)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Kiviteli rajz alapján zsaluzati rajz készítése, hagyományos zsaluzatok felhasználási területei, technológiája

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

017-09 Állványzatok készítése - hagyományos és korszerű

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Kapott dokumentáció alapján homlokzat állványzat építése, bontása (csoportos feladat)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Állványzati rajz készítése (hagyományos állványzat), szakmai megbeszélés az állványzatkészítésről

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

018-09 Faszerkezetek építése - hagyományos és korszerű

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Kötőácsmunkák elvégzése a technológiai folyamat ismertetése (ideiglenes vagy végleges ácsszerkezetek, fedélszékek, faanyagú födémszerkezetek, függesztő és feszítő művek, lépcsők, Ra-Re tartók, készházak) (csoportos feladat)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Vegyes ácsmunkák elvégzése, anyagkiválasztás szempontjai, minőségbiztosítás követelményei

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Kapott dokumentáció alapján megadott ácsmunkához idomterv készítése, anyagszükséglet számítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma Ács, állványozó mester
Faipari kéziszerszámok X
Faipari kézi elektromos kisgépek X
Faipari telepített gépek X
Mérőeszközök X
Szerelőszerszámok X
Állványkezelő célszerszámok X
Bontószerszámok X
Műszaki dokumentáció X
Számítógép X
Szoftverek X
Nyomtató X
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések X
Anyagmozgató gépek, eszközök X

2. BURKOLÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Burkoló mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Burkoló mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezése azonosító száma
Burkoló 33 582 03 1000 00 00
Kőműves 31 582 15 1000 00 00
Magasépítő technikus 54 582 03 1000 00 00
Mélyépítő technikus 54 582 04 1000 00 00
Építészmérnök
Építőmérnök

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakiránya időtartama (év)
Burkoló 5
Kőműves 5
Magasépítő technikus 3
Mélyépítő technikus 3
Építészmérnök 3
Építőmérnök 3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Burkoló mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Burkoló mester munkaterületének leírása

Előkészítő munkát végez

Elvégzi a munkafolyamat előkészítését

Előkészíti és kitűzi burkolandó felületet

Burkolat alatti aljzatokat készít (aljzatbetont, vakolatot)

Hidegburkolatot készít vízszintes és függőleges felületre

Parketta burkolatot, hajópadlót, lambériát készít

Műanyag- és szőnyegpadló burkolatot készít

Antisztatikus és vezetőképes burkolatot készít

Önterülő burkolatot készít

Térburkolatot készít

Szerelt burkolatot készít

Tűzvédelmi burkolatot készít

A burkolatok elkészítését műszakilag dokumentálja

A burkoló munkákhoz kapcsolódó normagyűjteményt értelmez, költségvetést készít, és számlát ad

A munkához kapcsolódó szerződés- és munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai jogszabályokat és előírásokat alkalmazza

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.

2. A Burkoló mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Burkoló mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
Kőműves mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Burkoló megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója megnevezése
001-11 Pedagógiai ismeretek
002-11 Vállalkozási ismeretek
003-09 Építőipari közös feladatok
019-09 Speciális burkolat készítése
020-09 Hidegburkolási feladatok
021-09 Melegburkolási feladatok
022-09 Parkettázási feladatok
023-09 Burkolás előkészítése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás-valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

003-09 Építőipari közös feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez

Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot

Anyagszükségletet számol

Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről

Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat

Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre

Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a megrendelővel

Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet

Helyszíni méréseket végez

Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket

A tervek alapján esetenként vázlatot készít

Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi

Eszközeivel levonul a munkaterületről

Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról

Összegyűjti, és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot

Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja

Munkakörének megfelelő naplót vezet

Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt

Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket

Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket

Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét

Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat

Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket

Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik

Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki előírások rá vonatkozó rendelkezéseit

Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban

Részt vesz a számlák összeállításában

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Anyagmennyiség-meghatározás

B Rendelési dokumentumok

B Szállítás

B Munka megkezdésének feltételei

A Munkaterület átadás-átvételének szabályai

B Az elvégzett munka dokumentálása

A Hulladékkezelés

A Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítása

B Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)

B Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)

A Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások

A Elsősegélynyújtás

A Tűzvédelem

A Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése

B Hatósági előírások

A Védőruhák, védőfelszerelések használata

A Környezetvédelem

B Felmérés szabályai

B Kiviteli tervek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógép-használat

4 Elemi számolási készség

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

5 Építési ütemtervek olvasása, értelmezése

5 Építészeti jelképek értelmezése

5 Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése

5 Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Precizitás

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Interperszonális rugalmasság

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Numerikus gondolkodás, matematikai készség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

019-09 Speciális burkolat készítése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A tűzvédelmi előírásoknak, tervnek megfelelően előírt anyagot leszabja

Elhelyezi a fogadószerkezetet

Tűzvédő falakat, burkolatokat, álmennyezeteket készít

Elhelyezi és rögzíti az egyéb tűzvédelmi borításokat

Tűzvédő csatlakozásokat készít, biztosít szerelvényeknél

Tűzvédő burkolatot készít kábelcsatornáknál, légtechnikai vezetékeknél

A technológiai előírások szigorú betartásával hézagolást végez

Előkészíti az aljzatot, konzultál a vezetékeket szerelő szakipar (elektromos, klíma stb.) munkatársaival

Elhelyezi az álpadló támaszait, lábait

Elhelyezi az álpadló elemeit (kazettáit)

Homlokzati burkolatot készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Tűzvédelmi burkolatok anyagai, felhasználásuk

A Álpadló elemei, felhasználásuk

B A speciális burkolat alá kerülő szerkezetek rétegrendje

A Tűzvédő burkolat szerelésének technológiája

A Álpadló építésének technológiája

B Homlokzati burkolat szereléstechnológiája

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése

5 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése

4 Kész speciális burkolat felmérése és elszámolása

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Látás

Egyensúlyérzékelés

Térlátás

Pontosság

Precizitás

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Konszenzus készség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Információgyűjtés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Módszeres munkavégzés

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

020-09 Hidegburkolási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elkészíti a betont

Elkészíti a habarcsot

Iránypontokat, vezetősávot készít

Bedolgozza az aljzat anyagát

Aljzatbetont készít

Öntött burkolatot készít

Vakol

Ragasztóanyagot vagy ágyazóréteget kever

Belső falburkolatot készít

Elhelyezi a felületre a burkolólapokat

Burkolólapot vág

Külső padlóburkolatot készít

Belső padlóburkolatot készít

Kőburkolatot készít

Falsíkot, lejtéseket ellenőriz

Lábazat-, homlokzatburkolatot készít

Élvédőelemeket helyez el

Hézagol, fugáz

Letisztítja a burkolatot

Talajmunkával kialakítja a burkolat alapját

Elkészíti a térburkolat aljzatát

Kialakítja a térburkolat szegélyét

Lerakja a térburkolatot

Tömöríti a térburkolatot

Kihézagolja a térburkolatot

Burkolati tervet készít hidegburkoláshoz

Visszabontja a burkolatot és aljzatot

Kijavítja, pótolja, cseréli a burkolatot

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Kötőanyagok, beton, habarcs tulajdonságai, jellemzői, fajtái

A Hidegpadló burkolatok, csempeburkolatok anyagai

A Térburkolatok anyagai

A Fugaanyagok

A Burkoló munkához szükséges építőipari gépek

A Masszakeverő, betonkeverő, vibrátorok

B Talajmunkák, tömörítési munkák technológiája

A Hidegburkolat készítésének technológiája (vízszintes és függőleges felületen)

A Térburkolat készítésének technológiája

A Burkolatkiegészítő elemek

B Ábrázoló geometria

B Műszaki rajz

B Burkoló szakrajz

B Épületfizika (hő- és nedvességhatások)

B Hő és nedvesség elleni szigetelések

A Burkolatot fogadó szerkezetek jellemzői, minőségi követelményei (aljzatbeton, vakolat)

B A hidegburkolat alá kerülő szerkezetek rétegrendje

A Burkolat javítási munkáinak technológiája

B Folyékony fólia

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Burkoló kéziszerszámok használata

5 Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata

4 Anyagmozgató kisgépek használata

5 Beton- és habarcskeverőgépek használata

5 Tömörítőeszközök használata

4 Szabadkézi rajz

5 Burkolati rajz készítése

4 Kész burkolat felmérése és elszámolása

Személyes kompetenciák:

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Pontosság

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetőség

Irányítási készség

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Módszeres munkavégzés

Kontroll (ellenőrző képesség)

Áttekintő képesség

A környezet tisztán tartása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

021-09 Melegburkolási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Méretre szabja a burkolatot

Fekteti és rögzíti a burkolatot

Padlóburkolatot készít

Falburkolatot készít

Szegélyezi a burkolatot

Elkészíti a burkolatot, tartó vázat

Elhelyezi a hőszigetelő anyagot

Álmennyezetet szerel

Kitűzi az álmennyezet helyét

Kijelöli a mennyezeten a függesztési pontokat, és rögzíti a függesztő elemeket

Elhelyezi a méretre vágott főtartókat és kereszttartókat

A gépészeti szerelvények helyét ellenőrzi

Elhelyezi a vágott elemeket

Homlokzatburkolatot szerel

Visszabontja a burkolatot

Kijavítja, pótolja, vagy cseréli a burkolatot

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Műanyagok, PVC, gumi tulajdonságai, jellemzői, fajtái

B Műgyanta kezelése, keverése, tulajdonságai, jellemzői

B Hőszigetelő anyagok tulajdonságai, jellemzői, fajtái

A PVC, gumi, textilanyagú burkolatok

B Álmennyezetek anyagai

A Homlokzatburkolatok anyagai

A Ragasztóanyagok

A Burkoló munkához szükséges építőipari gépek

A Vágóeszközök, PVC-hegesztő berendezések

B Anyagmozgató gépek, emelőgépek, kiegészítő segédberendezések (fűtő, elszívó)

A Aljzatbeton készítésének technológiája

B Habarcskészítés, vakolás technológiája

B Hőszigetelő munkák technológiája

A PVC, szőnyegpadlóburkolat készítésének technológiája

B Szerelt burkolat készítésének technológiája

B Teherhordó, térelhatároló szerkezetek

B A melegburkolat alá kerülő padlószerkezetek rétegrendje

A Burkolat javítási munkáinak technológiája

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése

3 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése

4 Kész burkolat felmérése és elszámolása

5 Burkoló kéziszerszámok használata

5 Vágóeszközök, PVC-hegesztők használata

5 Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Erős fizikum

Stabil kéztartás

Kézügyesség

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetőség

Irányítási készség

Kapcsolatteremtő készség

Konszenzus készség

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Kontroll (ellenőrző képesség)

Áttekintő képesség

A környezet tisztán tartása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

022-09 Parkettázási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Előkészíti a burkolat rögzítését, aljzatát

Rögzíti a burkolatot

Szegez

Ragaszt

Szegélylécet, takarólécet rögzít

Felületkezelést végez

Csiszolja a burkolatot

Lakkozza a burkolatot

Burkolati tervet készít parkettázáshoz

Visszabontja a parkettát

Kijavítja, pótolja, vagy cseréli a parkettát

Parkettaburkolatot felújít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Fa, fatermékek tulajdonságai, jellemzői, fajtái

A Faanyagú burkolatok

B Felületi bevonatok, fapácok anyagai

B Felületkezelő és -védő anyagok

B Hígítók és oldószerek anyagai

B Festékek, lakkok anyagai

A Szegek, csavarok, rögzítőanyagok

A Ragasztóanyagok

A Burkoló munkához szükséges építőipari gépek

A Famegmunkáló gépek (gyalugép, fúrógép, fűrészgép, csiszológép)

A Parketta, hajópadló, lambéria burkolat készítésének technológiája

B Ábrázoló geometria

B Műszaki rajz

A Burkoló szakrajz

B Parketta padlószerkezetek rétegrendje

A Burkolat javítási munkáinak technológiája

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Burkoló kéziszerszámok használata

5 Faipari kéziszerszámok használata

5 Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata

4 Szabadkézi rajz

5 Burkolati rajz készítése

5 Kész burkolat felmérése és elszámolása

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetőség

Irányítási készség

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Kontroll (ellenőrző képesség)

Áttekintő képesség

A környezet tisztán tartása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

023-09 Burkolás előkészítése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ellenőrzi a munkaterület méretbeli kialakítását, lejtésviszonyait

Kijavítja, megtisztítja, nedvesíti a felületet

Felhordja a felületre az alapozó anyagot

Kitűzi a burkolatot

Összekeveri a burkolatalapozó alapanyagait

Felhordja a felületre az önterülő burkolatalapozó anyagot

Helyreállítja az aljzatot

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Burkolatok mérése, számítása

A Méretellenőrzés

B Burkolatterületek számítása

A Pontok, egyenesek, ívek kitűzése

A Burkolatok kitűzése

A Mérőeszközök, kitűzőeszközök

B Önterülő burkolatok anyagai

B Aljzatkiegyenlítő, aljzatjavító anyagok

B Épületszerkezetek fajtáinak rendeltetése

B A burkolat alá kerülő szerkezetek rétegrendje

A Aljzatkiegyenlítés, javítási munkák technológiája

A Önterülő burkolatalapozó készítésének technológiája

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Mérő- és kitűző eszközök használata

4 Kőműves és burkoló kéziszerszámok használata

4 Kisgépek használata

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Döntésképesség

Pontosság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Közérthetőség

Irányítási készség

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Numerikus gondolkodás, matematikai készség

Kontroll (ellenőrző képesség)

Áttekintő képesség

A környezet tisztán tartása

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

003-09 Építőipari közös feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat megtervezése (időterv)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

019-09 Speciális burkolat készítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Tűzvédelmi burkolat elemeinek előkészítése beépítésre (tervek alapján)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Tűzvédő fal, burkolat készítése (csoportos feladat)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Álpadló építése (csoportos feladat)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

020-09 Hidegburkolási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Aljzatbeton készítése, beton tulajdonságai, fajtái

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Oldalfalvakolat készítése, habarcs keverése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Hidegburkolati rajz készítése, burkolat (padlóburkolat, oldalfalburkolat) készítése élvédő elemek elhelyezésével a szükséges anyagok, eszközök kiválasztását követően

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

Térburkolatok készítése, térburkolat típusai, burkolás technológiája

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

4. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

021-09 Melegburkolási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Burkolat lehetséges anyagainak meghatározása, szükséges anyagok, eszközök kiválasztása, melegburkolat készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Álmennyezet készítése (csoportos feladat)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Szerelt- és homlokzatburkolat készítése hőszigetelő anyagok felhasználásával (csoportos feladat)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

022-09 Parkettázási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Parkettaburkolat készítése, szegélyléc elhelyezése, parketta típusok, típusokhoz tartozó burkolási technikák

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Parketta csiszolása, felületkezelése, felületkezelés anyagai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Parkettaburkolat lerakásának módjai, burkolati terv készítése, szükséges anyagok meghatározása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

023-09 Burkolás előkészítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Burkolat kitűzése, lejtésviszonyok ellenőrzése, önterülő, aljzatkiegyenlítő, aljzatjavító anyag felhordása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma Burkoló mester
Kéziszerszámok X
Kitűző eszközök X
Anyagmozgató eszközök X
Keverő, fúró, vágógépek X
Csavarozógép X
Áramfejlesztő X
Tárolókonténerek X
Számítógép X
Szoftverek X
Nyomtató X
Műszaki dokumentáció X
PVC hegesztő X
Faipari kéziszerszámok X
Mérőeszközök X
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések X

3. BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezése azonosító száma
Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00
Épületasztalos 31 582 08 1000 00 00
Bútoripari technikus 54 543 02 0010 54 01
Fafeldolgozó technikus 54 543 02 0010 54 02
Faipari mérnök

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakiránya időtartama (év)
OKJ-s szakmai bizonyítvánnyal 5 év faipari gyakorlat
Felsőfokú szakirányú végzettséggel 3 év faipari gyakorlat

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Bútorasztalos mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Bútorasztalos mester munkaterületének leírása

Előkészíti az üzleti tervet

Számítástechnikai eszközöket használ

Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

Előkészíti a biztonságos munkavégzést

Előkészíti a gyártást

Gyártási folyamatokat szervez

Tömörfa alkatrészeket gyárt

Faanyagot esztergályoz

Furnérozott alkatrészeket gyárt

Furnérozott bútorokat újít fel, intarziáz

Felületkezelést végez

Laminált bútoralkatrészeket gyárt

Összeállítja a termék alkatrészeit

Műszaki adminisztrációt végez

Készterméket csomagol, raktároz

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.

2. A Bútorasztalos mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Bútorasztalos mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
Épületasztalos mester
Kádár mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Bútorasztalos megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója megnevezése
001-11 Pedagógiai ismeretek
002-11 Vállalkozási ismeretek
007-09 A biztonságos faipari munkavégzés feladatai
008-09 Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok
009-09 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
010-09 Tömörfa megmunkálási feladatok
011-09 Tervezési, szervezési feladatok
012-09 Szerelési feladatok
037-09 Furnérozott és laminált lapok alkatrészgyártási, szerelési és felületkezelési feladatai
038-09 Bútorasztalos termékek gyártási feladatai
039-09 Vegyes faipari termékek, tömegcikkek gyártása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

007-09 A biztonságos faipari munkavégzés feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Eleget tesz a munkavédelmi előírásoknak

Eleget tesz az üzemre és a gépekre vonatkozó biztonságtechnikai előírásoknak

Eleget tesz a tűzvédelmi előírásoknak

Eleget tesz a környezetvédelmi előírásoknak

Eleget tesz a karbantartásra vonatkozó előírásoknak

Előkészíti a munkaterületet, kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, megteremti a munkavégzés feltételeit

Gépeket, szerszámokat ellenőriz, beállít

Beállítja a biztonságtechnikai eszközöket, védőberendezést ellenőriz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Biztonságos munkavégzés szabályainak betartása, törvények, rendeletek

A Biztonságos munkavégzés szakmai szabályai

A Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei

B Elsősegélynyújtás szabályai, esetei, teendői

A Tűzvédelemmel kapcsolatos fogalmak, tűzvédelmi besorolások és jelölésük

A Tűzoltóberendezések kezelése, karbantartása

A A villamos áram élettani hatásai, érintésvédelmi szabályok, előírások

B Környezetvédelem

B A faipari hulladékkezelési előírások betartása

A Faipari termékek készítésének általános követelményei (gyártástechnológiai előírások)

A A faipari munkavégzés feltételei

B Géptani alapfogalmak

A Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata

A Faipari alapgépek használata

A Faipari alapgépek kezelésének szabályai és biztonságtechnikai előírásai

B Műszaki dokumentációk használata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Gépek, szerszámok biztonságos használata

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Kézügyesség

Önállóság

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Figyelem-összpontosítás

Áttekintő képesség

Helyzetfelismerés

Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

008-09 Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Szerződéseket, megrendeléseket, visszaigazolásokat nyilvántart, kezel

Műszaki dokumentációt készít, használ

Gyártási dokumentumokat készít, használ

Anyag és eszközbeszerzést végez

Alap- és segédanyagot kiválaszt, minőségellenőrzést végez

Gyártási előkészületi munkákat végez

Alkatrészek méreteinek ellenőrzését végzi

Ellenőrzi a kész munkadarabot külső megjelenés és minőség szempontjából

Felületi hibákat javít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Szerződéskötés szabályai, megrendelés, visszaigazolás

A Szakrajzi alapismeretek

B Síkmértani alapok

B Képalkotási módszerek

B Faipari alapszerkezetek vetületi és axonometrikus rajza

A Részletrajzok készítése

A Gyártási dokumentumok, fogalma

A Technológiai utasítások értelmezése

A A faipari termék készítésénél használt anyagok alkalmazási feltételei, anyagválogatási módszerek

B Faipari szabványok

B Gyártmány anyagainak mennyiségi meghatározása

A Egyszerű faipari termékek gyártása

A A faanyagok műszaki és fizikai tulajdonságai

A Hazai tűlevelű és lombos-fák, alkalmazása a faipari gyártmányokhoz

A Alapanyagok szakszerű tárolása

B Faipari szabványok alkalmazása

B Hibák, sérülések szakszerű javítása

B Költségszámítási feladatok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Megrendelés, szerződés készítése

5 Faipari szerkezeti és csomóponti rajzok, készítése és olvasása

3 Látványterv készítés kézi vázolással

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 A faiparban alkalmazott mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Precizitás

Döntésképesség

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kapcsolatteremtő készség

Kommunikációs rugalmasság

Irányítási készség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Felfogóképesség

Módszeres munkavégzés

Rendszerező képesség

Áttekintő képesség

Helyzetfelismerés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

009-09 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Piacfelmérést végez

Kialakítja termékkörtét

Megtervezi a gyártmányokat az adott technológia, és a piaci felmérés alapján

Mintadarabot, termékismertetőt készít

Bemutatja a korábban készített termékeit

A megrendelő kérésére árajánlatot készít

Anyagszállítási szerződést köt

Szakmai rendezvényeken vesz részt

Jelenléti ívet vezet, ellenőrzi a jelenléti ív helyes kitöltését, szabadság nyilvántartást végez

Ellátja a napi adminisztrációs feladatokat

Szállítólevelet, számlát állít ki

Termékkísérő dokumentációt ellenőriz

Tanulói haladási naplót vezet, tanulói munkanaplót ellenőriz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Vállalkozással kapcsolatos dokumentumok készítési szabályai

B Faipari késztermékek

B Költségszámítások

B Szállítási-, munkaszerződés kötés szabályai

B Garancia szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Elemi szintű számítógép használat

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Kézírás

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

3 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Faipari rajz olvasása, értelmezése

3 Szabadkézi rajzolás

4 Elemi számolási készség

3 Grafikonok készítése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Szervezőkészség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Határozottság

Prezentációs készség

Fogalmazó készség

Nyelvhelyesség

Kapcsolatteremtő készség

Kezdeményezőkészség

Meggyőzőkészség

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Nyitott hozzáállás

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Információgyűjtés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

010-09 Tömörfa megmunkálási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Porelszívó berendezést ellenőriz, üzembe helyez

Ellenőrzi a gépek állapotát, helyes működését, beállítás paramétereit

Ellenőrzi az anyag mennyiségét és minőségét, darabol

Méretre munkálást végez

Marási, fúrási, csiszolási műveleteket végez

Esztergályozási munkákat végez

Szerkezeti kialakítást végez

Ellenőrzi a gyártásközi munkafolyamatokat

Gép-üzemeltetési dokumentációt vezet

Tömbösítést végez

Többfunkciós gépeket kezel

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Technológiai utasítások megértése

A Termékhez szerkezeti darabokat gyárt faipari alapgépeken

A Faipari gépek biztonságos üzemeltetési előírásai

A Fűrészgépek, gyalugépek, marógépek, fúrógépek

A Faesztergagépek, csiszológépek

B Forgácsolással kapcsolatos számítások

A Faipari gépeken alkalmazott szerszámok paraméterei, szerszámcsere, gépállítás adott művelethez, szerszám-karbantartási feladatok

B Felületelőkészítő anyagok

B Minőségbiztosítási feladatok

B A fa ragasztás fogalma, jellemzői, erői, ragasztandó anyagok előkészítése

B Ragasztóanyagok előkészítése, technológiája, fajtái, ragasztási hibák és okai

B Hosszúsági, szélességi, vastagsági ráhagyások

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Faipari rajz olvasása, értelmezése

5 Elemi számolási készség

5 Mennyiségérzék

5 Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Önállóság

Felelősségtudat

Szorgalom, igyekezet

Kézügyesség

Erős fizikum

Állóképesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Figyelem-összpontosítás

Helyzetfelismerés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

011-09 Tervezési, szervezési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és használja a szövegszerkesztő, táblázatkezelő programokat

Elektronikus adatfeldolgozást végez, ellenőrzi a helyszínt

Megrendelési adatokat felvesz, látványtervet készít kézzel vagy számítógéppel

Megbeszélést folytat a megrendelővel

Megtervezi a technológiai folyamatot

Megtervezi a gyártás feltételeit

Munkásokat felvesz és foglalkoztat

Anyagok minőségét és mennyiségét ellenőrzi

Megszervezi a termék gyártását

Kijelöli a gyártásközi ellenőrzési pontokat, meghatározza a mérőeszközöket

A végterméket, annak mennyiségét és minőségét pontosan megállapítja

Garanciális tevékenységet folytat

Feljegyzi a késztermék db számát

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Épületasztalos-ipari szerkezetek tervezése (anyag, forma, szerkezet)

B Épületasztalos-ipari technológiai alapismeretek

B Bútorok méretezése, funkcionális követelményei, formaképzés alapelvei

A Gyártási dokumentáció készítése, fajtái

B Műszaki rajzok készítése adott termékről

B Műszaki dokumentáció készítése

B Költségek számítása (előkalkuláció)

B Gyártási folyamat megszervezése

A Anyagok megválasztása, felhasználása

B Utókalkuláció

B A termék végső minősítése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Elemi szintű számítógép használat

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Faipari rajz olvasása, értelmezése

4 Faipari rajz készítése

3 Gépipari rajz olvasása, értelmezése

4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése, készítése

5 Elemi számolási készség

4 Mennyiségérzék

4 Térérzékelés

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Rugalmasság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Fogalmazó készség

Udvariasság

Kezdeményezőkészség

Meggyőzőkészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Eredményorientáltság

Helyzetfelismerés

Tervezés

Kreativitás, ötletgazdagság

Felfogóképesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

012-09 Szerelési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Előkészíti a felületet

Elvégzi a csiszolási műveleteket

Szerelvények felhelyezése

A szakmai dokumentum alapján összeállítja a terméket

A technológiai sorrend figyelembe vételével állítja össze a terméket

Végszerelési, összeállítási munkákat végez

Elvégzi a helyszíni szerelési munkákat

Kereteket, kávákat, lapokat szerel

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Szerelésnél alkalmazott kisgépek, kézi szerszámok, eszközök előkészítése, karbantartása, tárolása, szállítása

B Összeállítási feladatok megszervezése, előkészítése

A Termékek összeállításánál használt enyvek, ragasztók ismerete

B Fa felületek előkészítése felületkezeléshez

B Felület-előkészítésre használt vegyi anyagok felhasználása

A Levegővel működtetett eszközök használata

A Összeállításnál alkalmazott szorító eszközök ismerete

A Összehúzó vasalások, pántok, zárak, kulcsok ismerete

B Termék gyártástechnológiai leírások értelmezése

A Oldható kötések elemei, helyszíni szerelése, átadása

B Tömbösítés, táblásítás fontossága

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Faipari rajz olvasása, értelmezése

3 Faipari szerelési rajz készítése

3 Építőipari rajz olvasása, értelmezése

5 Elemi számolási készség

5 Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Szorgalom, igyekezet

Térlátás

Kitartás

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kommunikációs rugalmasság

Irányítási készség

Segítőkészség

Motiválhatóság

Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Figyelem-összpontosítás

Ismeretek helyén való alkalmazása

Áttekintő képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

A környezet tisztán tartása

Körültekintés, elővigyázatosság

Problémamegoldás, hibaelhárítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

037-09 Furnérozott és laminált lapok alkatrészgyártási, szerelési és felületkezelési feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Műszaki rajz, szabástérkép alapján méretre szab, lapszabász gépeket kezel

Egalizálást ellenőriz

Ellenőrzi a préselési paramétereket

Furnér előkészítést végez

Furnér terítéket készít

Elvégzi a ragasztási műveletet

Elvégzi a préselési műveletet

Lapok pontos méretre vágását végzi

Sík és térgörbe felületek furnérozását végzi

Lezárja az éleket

Előkészíti a furnérozott felületet

Pácokat előkészít, technológiáját, hibáit és okait ismeri

Kiválasztja a felületkezelő anyagot

Elvégzi a felületkezelési munkákat

Kijavítja a felületkezelési hibákat

Lapokat szerkezetté összeépít

Aljazások, árkolások, vasalatok helyét kialakítja

Felszereli a vasalatokat, ellenőrzi annak működését

Előszerelési műveleteket végez

Kezeli a faipari NC- és CNC-gépeket

Gép és hibanaplót vezet (programozott gépeknél)

Dokumentálja a gépsoroknál felmerülő hibákat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Szabástérkép, darabjegyzék készítése, használata

B Kapcsolódó szakmai számítások

B Furnérok gyártása, tulajdonságai, felhasználása

B Ragasztó, furnérozó és présgépek

B Lapok éleinek lezárása

B Furnérok válogatása, teríték képzés, ragasztás anyagai

B Lapanyagok furnérozása

B Préseléssel kapcsolatos üzemeltetési feladatok

B Felületkezeléssel kapcsolatos üzemeltetési feladatok

B A pácolás, felületkezelés anyagai

B Furnérozott alkatrészek, színezése felületkezelése

B Vasalatok, zárak, szerelvények kiválasztása

B Vasalat- és zárhelyek kialakítása

B Lapok szerelése, szerkezet-összeépítés

B Megmunkáló központok kezelése

B Adatátviteli feladatok számítógépről CNC-re

B Karbantartási terv készítése

B Karbantartási útmutatók összeállítása

B Gépek kezelési útmutatójának elkészítése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 ECDL CAD

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése

5 Faipari rajz olvasása, értelmezése

4 Faipari rajz készítése

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

5 Elemi számolási készség

5 Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Önállóság

Önfegyelem

Felelősségtudat

Stabil kéztartás

Tapintás

Erős fizikum

Állóképesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Motiválhatóság

Módszerkompetenciák:

Figyelem-összpontosítás

Helyzetfelismerés

Tervezés

Körültekintés, elővigyázatosság

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Módszeres munkavégzés

Kontroll (ellenőrző képesség)

Figyelemmegosztás

Felfogóképesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

038-09 Bútorasztalos termékek gyártási feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Szekrényt gyárt

Állványszerkezetű termékeket gyárt

Székeket, fotelokat, kanapékat készít

Heverőt, ágyat, gyárt

Egyéb bútoripari terméket készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Bútorstílusok felismerése formai és szerkezeti elemek alapján

B Tárgyak és történelmi korok meghatározása

B Bútortípusok rendeltetése, formai, szerkezeti kialakításának lehetőségei, anyagok alkalmazása

B Bútoripari szabványok alkalmazása

C Fa- és egyéb anyagok lehetőségeinek alkalmazása a bútorgyártásban

B Egyéb kiegészítő anyagok tulajdonságai

B Minőség-ellenőrzés feladatai

B Nagyüzemi gyártás (sorozatgyártás) feladatai

B Használati-kezelési útmutatók összeállítása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Faipari rajz olvasása, értelmezése

4 Faipari rajzok készítése

3 Építőipari rajzok olvasása, értelmezése

4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése

3 Szabadkézi rajzolás

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Önállóság

Felelősségtudat

Szorgalom, igyekezet

Térlátás

Kézügyesség

Szervezőkészség Állóképesség

Testi erő

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Eredményorientáltság

Figyelem-összpontosítás

Áttekintő képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Kreativitás, ötletgazdagság

Módszeres munkavégzés

Új ötletek, megoldások kipróbálása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

039-09 Vegyes faipari termékek, tömegcikkek gyártása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Bútoripari esztergályozott alkatrészek készítésének technológiáját alkalmazza

Háztartási kiegészítő eszközök gyártásának technológiáját alkalmazza

Fából iskolai felszereléseket gyárt

Ipari segédeszközöket gyárt

Ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkeket, dísztárgyakat és egyéb esztergályozással előállítható termékeket készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Fából készült alkatrészek tervezése

B Anyagszükséglet meghatározása

B Rajzkészítés a termékről

B A fa esztergályozásának technológiája

C Költségszámítási feladatok

C Műszaki dokumentumok készítése, értelmezése, használata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógép-használat

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

3 Olvasott szakmai szöveg megértése

3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

3 Szakmai nyelvű beszédkészség

3 Faipari rajz olvasása, értelmezése

3 Faipari rajz készítése

3 Szabadkézi rajzolás

4 Elemi számolási készség

4 Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Szorgalom, igyekezet

Önállóság

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Kitartás

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Motiválhatóság

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Eredményorientáltság

Figyelem-összpontosítás

Ismeretek helyén való alkalmazása

Kreativitás, ötletgazdagság

Körültekintés, elővigyázatosság

Általános tanulóképesség

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

A mestervizsgára bocsátás feltétele a mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel és ehhez kapcsolódó teljes műszaki tervdokumentációval.

A műszaki tervdokumentáció értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

A vizsgaremek értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

1. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

007-09 A biztonságos faipari munkavégzés feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Munkaterület előkészítése, gépek beállítása adott feladathoz

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-65% Nem felelt meg, 66-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

008-09 Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Műszaki rajz és műszaki leírás alapján szabásjegyzék, anyagnorma készítése és az anyagok kiválasztása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Faipari szakrajz készítése, faanyagismeret, megrendelés, szerződéskötés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

009-09 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Tűzoltás és munkavédelmi szabályok, alkalmazása a gyakorlatban

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Üzleti terv, szerződéskötés, árajánlat készítése, szállítólevél és számla kiállítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

010-09 Tömörfa megmunkálási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Forgácsolással faipari alkatrészek készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Szerkezeti kötések összeállítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

011-09 Tervezési, szervezési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Helyszíni felmérés, vázlatkészítés, tárgyalás a megrendelővel

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Látványterv készítése szabadkézi rajzolással vagy számítógéppel

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Technológiai tervezési feladat, javítási feladat

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

012-09 Szerelési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Vasalatok, szerelvények felszerelése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Épületasztalos vagy bútorasztalos szerkezet összeállítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

9. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

037-09 Furnérozott és laminált lapok alkatrészgyártási, szerelési és felületkezelési feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Egy adott méretű szekrényajtó készítése, furnér teríték készítése, préselés, éllezárás és a vasalat felszerelése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Ragasztás, pácolás, felületkezelés anyagai, felületkezelési eljárások

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt

10. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

038-09 Bútorasztalos termékek gyártási feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Adott bútortípus meghatározott gyártási műveletei

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Bútorstílus-ismeret és szerkezeti rajz vagy technológiai leírás készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt

11. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

039-09 Vegyes faipari termékek, tömegcikkek gyártása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Alkatrészrajz, szabásterv készítése, költségszámítások

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Meghatározott vegyes faipari termék készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt

2. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar

Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma Bútor-
asztalos
mester
Asztalosipari telepített megmunkáló gépek:
Szalagfűrész X
Lapszabász körfűrész X
Asztalos körfűrész X
Sorozat fúrógép X
Egyengető gyalugép X
Vastagsági gyalugép X
Asztalos marógép X
Felső marógép X
Csiszológép (szalag csiszológép) X
Kontakt csiszológép X
Présgép X
Éllezáró-gép X
Felületkezelő kabin X
Asztalosipari kézi kisgépek:
Gyalugép X
Fúrógép X
Csiszológép X
Lamellázó-gép X
Felső-marógép X
Asztalosipari kézi szerszámok X
Szerelőszerszámok X
Mérőeszközök X
Számítógép, szoftver (CNC) X
Asztalosipari védőeszközök, felszerelések:
Egyéni védőeszközök X
Munkavédelmi felszerelések (Munkavédelmi Szabályzat szerint) X
Tűzvédelmi felszerelések (Tűzvédelmi Szabályzat szerint) X
Környezetvédelmi eszközök X
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések X

4. ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezése azonosító száma
Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00
Épületasztalos 31 582 08 1000 00 00
Bútoripari technikus 54 543 02 0010 54 01
Fafeldolgozó technikus 54 543 02 0010 54 02
Faipari mérnök

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakiránya időtartama (év)
OKJ-s szakmai bizonyítvánnyal 5 év faipari gyakorlat
Felsőfokú szakirányú végzettséggel 3 év faipari gyakorlat

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. Az Épületasztalos mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. Az Épületasztalos mester munkaterületének leírása

Előkészíti az üzleti tervet

Számítástechnikai eszközöket használ

Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

Előkészíti a biztonságos munkavégzést

Előkészíti a gyártást

Gyártási folyamatokat szervez

Másodlagos megmunkálást végez

Tömörfa alkatrészeket gyárt

Összeállítja a termék alkatrészeit

Épületasztalos-ipari terméket gyárt

Vasalatokat elhelyez, szerelvényez

Laminált bútoralkatrészeket gyárt

Fűrészipari termékeket gyárt

Készterméket csomagol, raktároz

Lemezipari termékeket gyárt

Külső helyszíni szerelési munkát végez

Üvegezési munkálatokat tervez, végez

Szabadtéri gyermekjátékok gyártását elvégzi

Egyéb faipari termékeket gyárt

Faanyagot esztergályoz

Műszaki adminisztrációt végez

Felületkezelést végez

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.

2. Az Épületasztalos mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

Az Épületasztalos mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
Bútorasztalos mester
Kádár mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

Az Épületasztalos megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója megnevezése
001-11 Pedagógiai ismeretek
002-11 Vállalkozási ismeretek
007-09 A biztonságos faipari munkavégzés feladatai
008-09 Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok
009-09 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
010-09 Tömörfa megmunkálási feladatok
011-09 Tervezési, szervezési feladatok
012-09 Szerelési feladatok
040-09 Épületasztalos termékek gyártása és helyszíni szerelése
041-09 Fűrészáru gyártási feladatai
042-09 Egyéb épületasztalos-ipari feladatok és famegmunkáló feladatok

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás-valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

007-09 A biztonságos faipari munkavégzés feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Eleget tesz a munkavédelmi előírásoknak

Eleget tesz az üzemre és a gépekre vonatkozó biztonságtechnikai előírásoknak

Eleget tesz a tűzvédelmi előírásoknak

Eleget tesz a környezetvédelmi előírásoknak

Eleget tesz a karbantartásra vonatkozó előírásoknak

Előkészíti a munkaterületet, kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, megteremti a munkavégzés feltételeit

Gépeket, szerszámokat ellenőriz, beállít

Beállítja a biztonságtechnikai eszközöket, védőberendezést ellenőriz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Biztonságos munkavégzés szabályainak betartása, törvények, rendeletek

A Biztonságos munkavégzés szakmai szabályai

A Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei

B Elsősegélynyújtás szabályai, esetei, teendői

A Tűzvédelemmel kapcsolatos fogalmak, tűzvédelmi besorolások és jelölésük

A Tűzoltóberendezések kezelése, karbantartása

A A villamos áram élettani hatásai, érintésvédelmi szabályok, előírások

B Környezetvédelem

B A faipari hulladékkezelési előírások betartása

A Faipari termékek készítésének általános követelményei (gyártástechnológiai előírások)

A A faipari munkavégzés feltételei

B Géptani alapfogalmak

A Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata

A Faipari alapgépek használata

A Faipari alapgépek kezelésének szabályai és biztonságtechnikai előírásai

B Műszaki dokumentációk használata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Gépek, szerszámok biztonságos használata

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Kézügyesség

Önállóság

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Figyelem-összpontosítás

Áttekintő képesség

Helyzetfelismerés

Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

008-09 Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Szerződéseket, megrendeléseket, visszaigazolásokat nyilvántart, kezel

Műszaki dokumentációt készít, használ

Gyártási dokumentumokat készít, használ

Anyag és eszközbeszerzést végez

Alap- és segédanyagot kiválaszt, minőségellenőrzést végez

Gyártási előkészületi munkákat végez

Alkatrészek méreteinek ellenőrzését végzi

Ellenőrzi a kész munkadarabot külső megjelenés és minőség szempontjából

Felületi hibákat javít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Szerződéskötés szabályai, megrendelés, visszaigazolás

A Szakrajzi alapismeretek

B Síkmértani alapok

B Képalkotási módszerek

B Faipari alapszerkezetek vetületi és axonometrikus rajza

A Részletrajzok készítése

A Gyártási dokumentumok, fogalma

A Technológiai utasítások értelmezése

A A faipari termék készítésénél használt anyagok alkalmazási feltételei, anyagválogatási módszerek

B Faipari szabványok

B Gyártmány anyagainak mennyiségi meghatározása

A Egyszerű faipari termékek gyártása

A A faanyagok műszaki és fizikai tulajdonságai

A Hazai tűlevelű és lombos-fák, alkalmazása a faipari gyártmányokhoz

A Alapanyagok szakszerű tárolása

B Faipari szabványok alkalmazása

B Hibák, sérülések szakszerű javítása

B Költségszámítási feladatok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Megrendelés, szerződés készítése

5 Faipari szerkezeti és csomóponti rajzok, készítése és olvasása

3 Látványterv készítés kézi vázolással

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 A faiparban alkalmazott mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Precizitás

Döntésképesség

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kapcsolatteremtő készség

Kommunikációs rugalmasság

Irányítási készség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Felfogóképesség

Módszeres munkavégzés

Rendszerező képesség

Áttekintő képesség

Helyzetfelismerés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

009-09 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Piacfelmérést végez

Kialakítja termékkörtét

Megtervezi a gyártmányokat az adott technológia, és a piaci felmérés alapján

Mintadarabot, termékismertetőt készít

Bemutatja a korábban készített termékeit

A megrendelő kérésére árajánlatot készít

Anyagszállítási szerződést köt

Szakmai rendezvényeken vesz részt

Jelenléti ívet vezet, ellenőrzi a jelenléti ív helyes kitöltését, szabadság nyilvántartást végez

Ellátja a napi adminisztrációs feladatokat

Szállítólevelet, számlát állít ki

Termékkísérő dokumentációt ellenőriz

Tanulói haladási naplót vezet, tanulói munkanaplót ellenőriz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Vállalkozással kapcsolatos dokumentumok készítési szabályai

B Faipari késztermékek

B Költségszámítások

B Szállítási-, munkaszerződés kötés szabályai

B Garancia szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Elemi szintű számítógép használat

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Kézírás

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

3 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Faipari rajz olvasása, értelmezése

3 Szabadkézi rajzolás

4 Elemi számolási készség

3 Grafikonok készítése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Szervezőkészség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Határozottság

Prezentációs készség

Fogalmazó készség

Nyelvhelyesség

Kapcsolatteremtő készség

Kezdeményezőkészség

Meggyőzőkészség

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Nyitott hozzáállás

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Információgyűjtés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

010-09 Tömörfa megmunkálási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Porelszívó berendezést ellenőriz, üzembe helyez

Ellenőrzi a gépek állapotát, helyes működését, beállítás paramétereit

Ellenőrzi az anyag mennyiségét és minőségét, darabol

Méretre munkálást végez

Marási, fúrási, csiszolási műveleteket végez

Esztergályozási munkákat végez

Szerkezeti kialakítást végez

Ellenőrzi a gyártásközi munkafolyamatokat

Gép-üzemeltetési dokumentációt vezet

Tömbösítést végez

Többfunkciós gépeket kezel

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Technológiai utasítások megértése

A Termékhez szerkezeti darabokat gyárt faipari alapgépeken

A Faipari gépek biztonságos üzemeltetési előírásai

A Fűrészgépek, gyalugépek, marógépek, fúrógépek

A Faesztergagépek, csiszológépek

B Forgácsolással kapcsolatos számítások

A Faipari gépeken alkalmazott szerszámok paraméterei, szerszámcsere, gépállítás adott művelethez, szerszám-karbantartási feladatok

B Felületelőkészítő anyagok

B Minőségbiztosítási feladatok

B A fa ragasztás fogalma, jellemzői, erői, ragasztandó anyagok előkészítése

B Ragasztóanyagok előkészítése, technológiája, fajtái, ragasztási hibák és okai

B Hosszúsági, szélességi, vastagsági ráhagyások

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Faipari rajz olvasása, értelmezése

5 Elemi számolási készség

5 Mennyiségérzék

5 Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Önállóság

Felelősségtudat

Szorgalom, igyekezet

Kézügyesség

Erős fizikum

Állóképesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Figyelem-összpontosítás

Helyzetfelismerés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

011-09 Tervezési, szervezési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és használja a szövegszerkesztő, táblázatkezelő programokat

Elektronikus adatfeldolgozást végez, ellenőrzi a helyszínt

Megrendelési adatokat felvesz, látványtervet készít kézzel vagy számítógéppel

Megbeszélést folytat a megrendelővel

Megtervezi a technológiai folyamatot

Megtervezi a gyártás feltételeit

Munkásokat felvesz és foglalkoztat

Anyagok minőségét és mennyiségét ellenőrzi

Megszervezi a termék gyártását

Kijelöli a gyártásközi ellenőrzési pontokat, meghatározza a mérőeszközöket

A végterméket, annak mennyiségét és minőségét pontosan megállapítja

Garanciális tevékenységet folytat

Feljegyzi a késztermék db számát

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Épületasztalos-ipari szerkezetek tervezése (anyag, forma, szerkezet)

B Épületasztalos-ipari technológiai alapismeretek

B Bútorok méretezése, funkcionális követelményei, formaképzés alapelvei

A Gyártási dokumentáció készítése, fajtái

B Műszaki rajzok készítése adott termékről

B Műszaki dokumentáció készítése

B Költségek számítása (előkalkuláció)

B Gyártási folyamat megszervezése

A Anyagok megválasztása, felhasználása

B Utókalkuláció

B A termék végső minősítése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Elemi szintű számítógép használat

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Faipari rajz olvasása, értelmezése

4 Faipari rajz készítése

3 Gépipari rajz olvasása, értelmezése

4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése, készítése

5 Elemi számolási készség

4 Mennyiségérzék

4 Térérzékelés

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Rugalmasság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Fogalmazó készség

Udvariasság

Kezdeményezőkészség

Meggyőzőkészség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Eredményorientáltság

Helyzetfelismerés

Tervezés

Kreativitás, ötletgazdagság

Felfogóképesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

012-09 Szerelési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Előkészíti a felületet

Elvégzi a csiszolási műveleteket

Szerelvények felhelyezése

A szakmai dokumentum alapján összeállítja a terméket

A technológiai sorrend figyelembe vételével állítja össze a terméket

Végszerelési, összeállítási munkákat végez

Elvégzi a helyszíni szerelési munkákat

Kereteket, kávákat, lapokat szerel

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Szerelésnél alkalmazott kisgépek, kézi szerszámok, eszközök előkészítése, karbantartása, tárolása, szállítása

B Összeállítási feladatok megszervezése, előkészítése

A Termékek összeállításánál használt enyvek, ragasztók ismerete

B Fa felületek előkészítése felületkezeléshez

B Felület-előkészítésre használt vegyi anyagok felhasználása

A Levegővel működtetett eszközök használata

A Összeállításnál alkalmazott szorító eszközök ismerete

A Összehúzó vasalások, pántok, zárak, kulcsok ismerete

B Termék gyártástechnológiai leírások értelmezése

A Oldható kötések elemei, helyszíni szerelése, átadása

B Tömbösítés, táblásítás fontossága

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Faipari rajz olvasása, értelmezése

3 Faipari szerelési rajz készítése

3 Építőipari rajz olvasása, értelmezése

5 Elemi számolási készség

5 Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Szorgalom, igyekezet

Térlátás

Kitartás

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kommunikációs rugalmasság

Irányítási készség

Segítőkészség

Motiválhatóság

Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Figyelem-összpontosítás

Ismeretek helyén való alkalmazása

Áttekintő képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Helyzetfelismerés

A környezet tisztán tartása

Körültekintés, elővigyázatosság

Problémamegoldás, hibaelhárítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

040-09 Épületasztalos termékek gyártása és helyszíni szerelése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ajtókat készít

Ablakokat készít

Legyártja a fa-fém-műanyag kombinált nyílászárókat

Belső ajtókat készít

Elkészíti és felszereli az árnyékolástechnikai berendezéseket

Elkészíti a beépített bútorokat

Tervezi és elkészíti a lépcsőket és korlátokat

Lakberendezési kiegészítőket gyárt

Egyéb épületasztalos-ipari termékeket készít

Beépíti a betöréstechnikai elemeket

Kapukat készít

Gyártja és lerakja s padlókat, parkettákat

Elvégzi a külső szerelési munkákat

Elvégzi a termék minőségi ellenőrzését

Elvégzi a helyszíni szigetelési, hézagolási munkákat

Külső szerelési műveleteket végez

Felszereli a takaróléceket és szerelvényeket

Az elvégzett munka után takarítás után hagyja el a munkaterületet

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Egy oldalról tagozott ajtók készítése

B Hang és hő szigetelő ajtók gyártása

B Tolóajtók és forgó ajtók gyártása

B Szélfogó ajtók és üvegfalak gyártása

B Erkélyajtók fajtái, szerkezete és készítése

A Ajtók, ablakok fajtái és készítése

B Különböző árnyékoló berendezések készítése, szerelése

B Tetőablak fajták, készítésük és beépítési módjuk

C Épület kiegészítők készítése, szerelése

B Falzárások, szegélylécek készítése és szerelése

C Lépcsők fajtái, szerkesztése, készítése és szerelése

C Különböző műanyag ajtók, ablakok gyártása

B Kombinált és biztonsági ajtók gyártása

C Térelválasztó fal és harmonika ajtók készítése és szerelése

C Történelmi ajtók, ablakok készítésének technológiája, műemlékvédelem

C Padlók, parketták fajtái, gyártása és lerakása

B Különböző falburkolatok gyártása és szerelése

C Mezőgazdasági eszközök gyártása

B Épületasztalos termékek gyártására alkalmazott faipari gépekkel

B Építőipari rajzok

C Különböző anyagokból készült árnyékoló berendezések fajtái, készítésük, szerelésük

A Műszaki dokumentumok készítése épületasztalos termékekről

A Üvegezéssel kapcsolatos szakmai ismeretek

C Járművek berendezésének készítése, és szerelése

B Szerelési technikák

B Utólagos költségszámítási feladatok

B Technológiai leírások módosítása, egy adott termékre

A Termék gyártástechnológiai leírások

A Minőségbiztosítási feladatok

B Épületasztalos termékek műveleteinek végzése faipari célgépeken

B Épületasztalos termékek felületkezelése

B Épületasztalos termékek szerelvényei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Épületasztalos termékek vetületi, metszeti, csomóponti rajzainak készítése, olvasása, értelmezése

4 Építőipari rajzok készítése, olvasása, értelmezése

3 Gépipari rajz ismeretek

4 Megmunkálási jelképek értelmezése

4 Elemi számolási készség

4 Vázlatkészítés épületasztalos termékekről

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Felelősségtudat

Önfegyelem

Szorgalom, igyekezet

Önállóság

Stabil kéztartás

Térlátás

Szervezőkészség

Erős fizikum

Állóképesség

Testi erő

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Kezdeményezőkészség

Konfliktusmegoldó készség

Segítőkészség

Motiválhatóság

Módszerkompetenciák:

A környezet tisztán tartása

Figyelem-összpontosítás

Áttekintő képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

Helyzetfelismerés

Ismeretek helyén való alkalmazása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

041-09 Fűrészáru gyártási feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tárolja és osztályozza a rönköt, annak mennyiségét, minőségét ellenőrzi

Beállítja a termék vágási vastagságát

Elvégzi a rönkhasítási műveleteket

Fűrészárut osztályoz, válogat

Megállapítja és megjelöli a minőségi osztályokat

Szakszerűen máglyáz

Fűrészárut csomagol

Tömbösített faanyagot készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B A bejövő anyagokra vonatkozó minőségellenőrzés

B Faipari forgácsolás elmélete, szögei, irányai. Gépi forgácsolás jellemzői, mozgások. Forgácsoló sebesség, előtoló sebesség, felületi minőség

B Rönk kihozatal számítási módok

B Szabályos síkidomok kerülete és területe

B Szabályos testek felszíne és térfogata

B Különböző fafajok fűrészárunak való feldolgozása

A Rönkfeldolgozási technológiák, fűrészáru vágási módok

A Fűrészipari szerszámok, és élezése

B Fűrészáru felvétele

B Fűrészáru tárolása és minőségének megőrzése, javítása.

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése

5 Faipari rajz olvasása, értelmezése

4 Gépipari rajz olvasása, értelmezése

5 Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Erős fizikum

Szorgalom, igyekezet

Felelősségtudat

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Térbeli tájékozódás

Monotónia-tűrés

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Figyelem-összpontosítás

Gyakorlatias feladatértelmezés

A környezet tisztán tartása

Körültekintés, elővigyázatosság

Értékelés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Figyelemmegosztás

Általános tanulóképesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

042-09 Egyéb épületasztalos-ipari feladatok és famegmunkáló feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elkészíti a faház, lambéria, padló, parketta alapanyagait

Elkészíti a kerítésléc, láda, raklap alapanyagait

Legyártja a mezőgazdasági termékeket, szerszámnyeleket

Legyártja a lépcsőlapokat

Íves fa lépcsőket tervez, szerkeszt, gyárt

Előállítja az egyszerű faipari terméket

Elvégzi a fahulladékkal kapcsolatos feladatokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata, gyártás közben és külső szerelésnél

A Faipari gépek biztonságos üzemeltetésének előírásai

B Faipari műszaki dokumentumok készítése, értelmezése

B Egyszerű faipari termékek költségszámítási feladatok

B Egyszerű faipari termékek gyártásának szervezése

B Hulladékgazdálkodási feladatok

A Famegmunkálás

A Gépek kezelési útmutatójának használata

A Faipari gépi és kézi szerszámok élezése

B Faipari forgácsolás elmélete, szögei, irányai. Gépi forgácsolás jellemzői, mozgások. Forgácsoló sebesség, előtoló sebesség, felületi minőség

A Rönkfeldolgozási technológiák

A Fűrészipari szerszámok és élezése

B Fűrészáru tárolása és minőségének megőrzése, javítása

B Szabályos síkidomok kerülete és területe

B Szabályos testek felszíne és térfogata

B Különböző fafajok fűrészárunak való feldolgozása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

3 Idegen nyelvű géphasználati utasítások feliratok olvasása értelmezése, megértése

5 Egyszerű faipari termékek rajzainak készítése, olvasása, megértése

3 Gépipari rajz olvasása, értelmezése

4 Építőipari rajzok készítése, olvasása, értelmezése

5 Megmunkálási jelképek értelmezése

4 Vázlatkészítés egyszerű faipari termékekről

4 Komplex jelzésrendszerek

5 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Testi erő

Állóképesség

Erős fizikum

Kitartás

Szorgalom, igyekezet

Felelősségtudat

Precizitás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Motiválhatóság

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Figyelem-összpontosítás

Ismeretek helyén való alkalmazása

Gyakorlatias feladatértelmezés

Tervezés

A környezet tisztán tartása

Körültekintés, elővigyázatosság

Rendszerező képesség

Figyelemmegosztás

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

A mestervizsgára bocsátás feltétele a mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel és teljes műszaki tervdokumentációval.

A műszaki tervdokumentáció értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

A vizsgaremek értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

1. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

007-09 A biztonságos faipari munkavégzés feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Munkaterület előkészítése, gépek beállítása adott feladathoz

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-65% Nem felelt meg, 66-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

008-09 Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Műszaki rajz és műszaki leírás alapján szabásjegyzék, anyagnorma készítése és az anyagok kiválasztása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Faipari szakrajz készítése, faanyagismeret, megrendelés, szerződéskötés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

009-09 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Tűzoltás és munkavédelmi szabályok, alkalmazása a gyakorlatban

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Üzleti terv, szerződéskötés, árajánlat készítése, szállítólevél és számla kiállítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

010-09 Tömörfa megmunkálási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Forgácsolással faipari alkatrészek készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szerkezeti kötések összeállítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

011-09 Tervezési, szervezési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Helyszíni felmérés, vázlatkészítés, tárgyalás a megrendelővel

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Látványterv készítése szabadkézi rajzolással vagy számítógéppel

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Technológiai tervezési feladat, javítási feladat

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

012-09 Szerelési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Vasalatok, szerelvények felszerelése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Épületasztalos vagy bútorasztalos szerkezet összeállítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

9. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

040-09 Épületasztalos termékek gyártása és helyszíni szerelése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Előre megadott nyílászáró, vagy meghatározott elemének elkészítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Adott nyílászáró műszaki dokumentációjának, vagy meghatározott részeinek elkészítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A meghatározott gyártási folyamat (az épületbe való beszerelésig) ismertetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt

3. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt

10. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

041-09 Fűrészáru gyártási feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Az adott fűrészáruhoz rönk kiválasztása, egy-kettő vágási művelet elvégzése a célra alkalmas géppel, az elkészült fűrészáru osztályozása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A rönkfeldolgozás követelményei a kihozatal és minőségi szempontok alapján

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

11. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

042-09 Egyéb épületasztalos-ipari feladatok és famegmunkáló feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Alkatrészrajz és műszaki leírás alapján egy egyszerű faipari termék készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Egy adott termék vagy alkatrész gyártástechnológiájának tervezése, anyagszükségletének kiszámítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar

Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma Épület-
asztalos
mester
Asztalosipari telepített megmunkáló gépek:
Rönkvágó fűrészgép X
Szalagfűrész X
Lapszabász körfűrész X
Asztalos körfűrész X
Egyengető gyalugép X
Vastagsági gyalugép X
Asztalos marógép X
Csiszológép (szalag csiszológép) X
Kontakt csiszológép X
Présgép X
Éllezáró-gép X
Felületkezelő kabin X
Asztalosipari kézi kisgépek:
Gyalugép X
Fúrógép X
Csiszológép X
Lamellázó-gép X
Felső-marógép X
Asztalosipari kézi szerszámok X
Szerelőszerszámok X
Mérőeszközök X
Számítógép, szoftver (CNC) X
Asztalosipari védőeszközök, felszerelések:
Egyéni védőeszközök X
Munkavédelmi felszerelések (Munkavédelmi Szabályzat szerint) X
Tűzvédelmi felszerelések (Tűzvédelmi Szabályzat szerint) X
Környezetvédelmi eszközök X
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések X

5. FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Fényképész és fotótermék-kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Fényképész és fotótermék-kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezése azonosító száma
Fényképész és fotótermék-kereskedő 52 213 01 1000 00 00
Fotográfus (diplomás képesítés)

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakiránya időtartama (év)
Fényképész és fotótermék-kereskedő 5
Fotográfus (diplomás képesítés) 3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Fényképész és fotótermék-kereskedő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Fényképész és fotótermék-kereskedő mester munkaterületének leírása

Lakossági és közületi megrendelésre szakfényképészeti felvételeket készít

Szaklaborban felvételi anyagokat dolgoz ki

Videofelvételt készít

Kikészítést és utómunkálatokat végez

Számítógépet kezel

Retusál

Laborál

Kereskedik és szaktanácsot ad

Adminisztrációt végez

Munkavédelmi előírásokat tart be

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.

2. A Fényképész és fotótermék-kereskedő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Fényképész és fotótermék-kereskedő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
-

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Fényképész és fotótermék-kereskedő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója megnevezése
001-11 Pedagógiai ismeretek
002-11 Vállalkozási ismeretek
062-09 Fényképész és fotótermék-kereskedő mester felvétel-technikai feladatai
063-09 Fényképész és fotótermék-kereskedő mester technológiai feladatai

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing) Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

062-09 Fényképész és fotótermék-kereskedő mester felvétel-technikai feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Információt gyűjt a munkához, forrásmunkát végez

Piacot felmér

A megrendelő igényének megfelelően felvételi tervet készít vagy koncepciót alakít ki

Szerződést köt

Egyezteti a felvételi tervet a megrendelővel javaslatot tesz más megoldásokra

A szolgáltatásra árajánlatot készít

Megrendelést felvesz

Szakfényképészeti felvételeket készít:

- szolgáltató jellegű, tradicionális személyfényképek (portré, esküvő, gyermekfotó)

- stúdió és külső helyszíni felvétel

- lakásfotó, szabadtéri felvétel

- eseményriport

- iskolai összeállítások

- igazolványkép

Egyéb fotográfiai feladatokat végez (illusztráció, sajtó, prospektus, dokumentációs és egyéb célokra)

- reprodukció

- tárgyfotó

- reklám- és modelles fotó

- műszaki felvétel

- épület- és városfotó

- sajtó riport készítése

- művészi aktfelvétel készítése

- a képek kiszerelése passzpartout-ban, albumban, keretben, kasírozás és fóliázás

Eseményt rögzít

Videofelvételt készít, szerkeszt (editál), hangosít különféle adathordozóra

Elad és szaktanácsadással látja el a megrendelőt fényképezőgép, film, papír, vegyszer, egyéb fotócikk terén

Analóg és digitális képkidolgozásra megrendelést teljesít

Megismeri a megrendelő elvárásait, a felvétel későbbi felhasználását, ennek ismeretében dönt az archiválásról

Kialakítja a fényképész műtermet, gondoskodik a fényképezéshez szükséges eszközökről

A fotografálás külső helyszínének adottságait elemzi

Beállítja, irányítja a modellt (modelleket)

Elrendezi a tárgyakat

Hátteret választ, kontrollálja, beállítja a világítást

Megválasztja a feladatnak megfelelő felvételi és kiegészítő eszközöket

Meghatározza és beállítja a felvételi paramétereket, az expozíciós értékeket

Meghatározza a képkivágást, komponál, exponál

Próbafelvételt készít

Kópiákat ellenőriz és kiértékel, szükség esetén korrigál

A megrendelőnek megmutatja a felvételeket, igény szerint korrigál

A kész munkát a megegyezés szerinti formában átadja a megrendelőnek

Az elkészült felvételt retusálja, szerkeszti, szükség szerint korrigálja, papírképet készít, utómunkát végez

A megrendelő analóg vagy digitális adathordozón átadott saját anyagából a kívánt méretben és minőségben képet készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Fénytani ismeretek

B Fotometriai alapfogalmak

B Szenzitometria

B A színek törvényszerűségei és kifejezőereje

B A fény-árnyék viszony megjelenítése, kontraszthatások, a tónusképzés lehetőségei

B Fényforrások

B Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása

B A térábrázolás ismert perspektíva rendszerei

B Konkrét feladat önálló, térbeni elképzelése, rekonstruálása

C A műterem, műhelyfelszerelés kialakításának szempontjai

B A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakításának szempontjai

B Technikai - technológiai alapismeretek

C Kreatív ötletek, vázlattervek készítése fotográfiai, grafikai, verbális eszközökkel

C A feladat által megkövetelt külső körülmények, feltételek (pl. helyszín, évszak, napszak) meghatározásának menete, módja

B Fotóműtermi berendezések (állványok, világítóberendezések, derítők stb.) kezelése

B Számítógépek, szkennerek, nyomtatók kezelése

B Adobe Photoshop vagy vele egyenértékű képfeldolgozó program alkalmazása

B A hagyományos analóg fotográfiai eljárások elméleti ismerete

B Digitális fotográfiai eljárás elméleti alapjai

B Az elektronikus (digitális) képfeldolgozás, képmódosítás

B A digitális képmegjelenítés nyersanyagainak rendszerezése, kezelése

B Digitalizálás

B Digitális képfájl tömörítése

A A fotográfia időtállóságának, archiválásának (analóg, digitális) elméleti alapjai

A A fotográfia felvételi eszközeinek rendszerezése, működése, használata

B A fotográfia optikai alapjai

B Az objektívek fotográfiai jellemzői

B A fotográfiához kötődő előkészítő és szervezési feladatok (helyszínbiztosítás, belépési és forgatási engedélyek, modellszervezés, energiabiztosítás stb.) elvégzésének módja

B Szolgáltató jellegű fotószolgáltatás sajátosságai

A Az általános képkomponálási szabályok

B Retusálás

B A kész munka leadásának módja, a megrendelővel való elszámolás

B A fotóarchiválás (rendszerezés, megőrzés) eszközei, technológiája és műveletei

B Fényképezőgépek és a felvételezés kiegészítő eszközeinek használata

B A felvételhez szükséges eszközök kiválasztásának szempontjai

B A felvételi pont meghatározásának szempontjai

B A világítás beállításának, a felvétel komponálásának menete

A A riportkép képkomponálási szabályai, a különböző képi elemek felületképző lehetőségei

B A fény-árnyék viszony megjelenítése, kontraszthatások lehetőségei

B Az eseményrögzítő tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakításának szempontjai

B A feladat által megkövetelt szervezési, egyeztetési követelmények meghatározása

C A digitális videofelvevő működése

C A plánok rendszere

C A mozgókép formanyelve

B Az editálás lehetőségei és módszerei

B Az esemény rögzítésének eszközei, menete

B Az elkészült felvétel utólagos kezelésének módjai

B Az elkészült felvétel másik adathordozóra történő átvitelének módjai

B Fényképezéssel kapcsolatos jogi ismeret (fotójog)

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 A fényképezőgépeknek és videokameráknak, a felvételezés és kiegészítő eszközeinek (objektívek, állványok, szín és konverziós szűrők, fénymérő, vaku stb.) használata

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5 Köznyelvi beszédkészség

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Térérzékelés

4 Mennyiségérzék

4 Tájékozódás

4 Szakmai nyelvű íráskészség

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Szakmai idegen nyelvű kifejezések ismerete

3 Szabadkézi rajz

3 Elemi számolási készség

4 Olvasott és hallott jogi nyelvezet, szöveg értelmezése

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

Elhivatottság, elkötelezettség

Önállóság

Szervezőkészség

Döntésképesség

Külső megjelenés

Stabil kéztartás

Precizitás

Türelmesség

Térlátás

Kézügyesség

Rugalmasság

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Empatikus készség

Kezdeményezőkészség

Határozottság

Meggyőzőkészség

Konfliktusmegoldó készség

Tolerancia

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Ismeretek helyén való alkalmazása

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Tervezés

Kontroll (ellenőrző képesség)

Helyzetfelismerés

Figyelem-összpontosítás

Kreativitás, ötletgazdaság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

063-09 Fényképész és fotótermék-kereskedő mester technológiai feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Megrendelést átvesz és a hozzá tartozó szükséges adminisztrációt elvégzi

Hívógépet, nyomtatót előkészít, ellenőriz, üzembe helyez, karbantart

Kontrollfilmet átfuttatja, értékeli

A kidolgozandó filmet gépbe helyezi és elindítja a technológiai folyamatot

Az oldatot utántölti, frissíti, cseréli a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően

Ellenőrzi a laboratóriumi eszközöket igénybevétel, tisztaság szempontjából

Az alul- és a túlexpozíciót, a vizuális vizsgálat mellett etalonokkal és egyéb segédeszközök igénybevételével ellenőrzi

Képet nagyít, levilágít, nyomtat

Meghatározza a kép elfogadható és elfogadhatatlan paramétereit

Az elfogadhatatlan paraméterek okát megtalálja és elhárítja

Szkennel, CD-t ír

Hisztogrammot elemez

Monitort, nyomtatót kalibrál

Adathordozóról átmásol, szerkeszt

Monitoron gradációt, színt, tónust, kivágásbeli átalakításokat elvégez

Archivál analóg és digitális módon, katalogizál

Áruismerettel rendelkezik

Rendszerez, nyilvántartást vezet

Csomagol, adjusztál

Ellenőrzi az elektromos eszközök biztonságos működését

Biztonsági adatlapot beszerez és nyilvántart

Nyilvántartást vezet a keletkezett veszélyes hulladékokról és leadásukról

Biztosítja az egyéni védőfelszereléseket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Az előhívás előkészítésének mozzanatai

B Az előhíváshoz használt gépek, eszközök használatának alapvető szabályai

B A film szélességének megfelelő hívóeszköz kiválasztása

C Az előhívott film ellenőrzésének szempontjai

B A fotográfia laboratóriumi és elektronikus képfeldolgozási eszközeinek - nagyítógépek, hívóberendezések, számítógépek, programok, szkennerek, levilágítók, nyomtatók stb. - rendszerezése, működése, használata

B Sötétkamrai anyagok és berendezések (filmek, kazetták, előhívó tankok, hívógépek, vegyszerek stb.) kezelése

B Fotólaboratóriumi anyagok és berendezések (fotópapírok, nagyítógépek, szárítógépek stb.) kezelése (sötétben is)

B A fotódokumentáció alapismeretei

A A fotográfia és film, videoanyagok archiválásának (analóg, digitális) elméleti alapjai

B Oldatok pH értéke

B A kidolgozó laboratórium elhelyezési rendje, munkarendszere, biztonsági eszközei

B A különböző printerek, másoló, nagyítógépek működési elve

B Hőmérséklet-, idő-, hatékonyság-, fedettség-, valamint a fokozat meghatározása

B Utántöltési arány mérése, számítások segítségével

B A szubsztraktív és additív színkeverési eljárások

B Szín- és fedettség korrekciós eljárások

B Színes fotóanyagok fotográfiai jellemzői

B A színes negatív manuális és gépi kidolgozó eszközei és technológiája

B Fotókikészítés és utómunkálatok

B A képek retusálása

C A csomagolás menete, szabályai

B A kidolgozásra leadott munkák archiválása, nyilvántartása

B Anyagrendelés, anyagleltár

B Adminisztráció

C Biztonságos munkavégzés feltételei

C Villamosság-biztonságtechnika alapjai

D Balesetvédelem

D Tűzvédelem

C Etika alapjai

C Szolgáltatásetika

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Laboratóriumi eszközök használata

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

3 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Önállóság

Precizitás

Megbízhatóság

Döntésképesség

Társas kompetenciák:

Tömör fogalmazás készsége

Tolerancia

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Rendszerező képesség

Kontroll (ellenőrző képesség)

Figyelem-összpontosítás

Körültekintés, elővigyázatosság

Gyakorlatias feladatértelmezés

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

A mesterjelöltnek - a mestervizsgára jelentkezéssel egyidejűleg - minimum 12 db, a saját munkájából összeállított, bemutatkozó képanyagot (mesterremeket) kell beadnia.

Az alábbi témakörökből választott három témából minimum négy-négy képet, a negyedik témából egy fotókönyvet.

A beadandó képanyag tetszőleges technikai kivitelben készülhet, a képek hosszabbik oldala minimum 38 cm legyen.

Választható témakörök:

Portré (női, férfi, gyermek) egész alakos vagy arckép

Riport

Tárgy

Reklám

Épület

Akt

Esküvő

Zsáner

Szabadon választott

Makró

A beadott képeket eredetiben és digitális adathordozón (CD-n) a vizsgabizottság archiválja, és oktatási célra felhasználhatja. Az ehhez szükséges jogi háttérről a szerző gondoskodik.

A mesterremek értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt

1. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

062-09 Fényképész és fotótermék-kereskedő mester felvétel-technikai feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Műtermi és külső felvétel készítése digitális technikával

Digitális képkorrekció

(A két témából A4-es méretű kép készítése)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 480 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Részletekre irányuló kérdések megválaszolása és feladatok megoldása.

A kérdéscsoportok:

- eszközismeret

- szakmai számítás (optikai leképezési vagy digitális)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Fotótechnikán alapuló eszközismeretek alkalmazása

Fényképezéssel kapcsolatos jogi kérdések (fotójog)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

063-09 Fényképész és fotótermék-kereskedő mester technológiai feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Technológiai ismeretek és azok alkalmazhatósága

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Technológiai ismeretek, munka- és környezetvédelmi ismeretek, etika

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

45 perc (felkészülés idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék


A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma
Fényképész és fotótermék-
kereskedő mester
Digitális / analóg professzionális fényképezőgép X
Középformátumú fényképezőgép X
Műszaki fényképezőgép X
Objektívpark X
Fotóműtermi berendezések X
Műtermi villanó készülékek X
Számítógépek X
Szkenner X
Fotóminőségű nyomtató X
Photoshop vagy más egyenértékű képfeldolgozó szoftver X
Színes minilabor analóg / digitális kidolgozó gép X
Képvágó asztal X
Kivetítő X

6. FODRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Fodrász mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Fodrász mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezése azonosító száma
Fodrász 33 815 01 1000 00 00

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakiránya időtartama (év)
Fodrász 5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Fodrász mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Fodrász mester munkaterületének leírása

Megteremti a vállalkozás feltételeit

Felkészül a szépészeti szolgáltatás feladataira

Fogadja a vendégeket

Előkészítő feladatokat végez

Hajmosást végez

A haj és a fejbőr kisebb rendellenességeit ápolja

Hajszínváltoztatást végez a színképzés alapelvei szerint

Tartós hullámosítást, egyenesítést végez

Női hajvágást végez az alaphajvágás és a divathajvágás technológiái szerint

Férfi hajvágást végez klasszikus és divatos forma szerint

Gyermekhajvágást végez

Hajformázást végez

Arcborotválást végez

Bajusz- és szakállkezelést végez

Hajmunkát végez

Speciális fodrászati tevékenységet végez

Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat

Házi hajápolásra tanácsot ad

Vállalkozás vezetésével, menedzselésével kapcsolatos feladatok elvégzése

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.

2. A Fodrász mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Fodrász mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
Kozmetikus mester

III. *  Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Fodrász megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója megnevezése
001-11 Pedagógiai ismeretek
002-11 Vállalkozási ismeretek
015-09 Szépségszalon működtetése
066-09 Fodrász mester vegyszeres munkafeladatai
067-09 Fodrász mester férfi szakág feladatai
068-09 Fodrász mester női szakág feladatai

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

015-09 Szépségszalon működtetése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Megválasztja a vállalkozás formáját

Kiválasztja a vállalkozás helyszínét

Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, dokumentációt, nyomtatványokat

Elkészíti az üzleti tervet

Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit

Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan

Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket

Marketing és PR tevékenységet folytat

Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket

Előkészíti a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket

Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát

Előkészíti a védőeszközöket-felszerelést

Előkészíti a napi dokumentációt

Leltárt készít

Feltölti a készleteket

Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületeket

Karbantartja az eszközöket, gépeket

A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja

Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján

Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról

Szelektíven gyűjti a hulladékot

Ismeri és alkalmazza a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakat.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Vállalkozási formák

D Piackutatás alapjai

C Pénzügy alapjai

C Számvitel alapjai

C Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai

C Tevékenységi kör tárgyi feltételei

A Biztonságos munkavégzés feltételei

A Villamosság-biztonságtechnika alapjai

A Balesetvédelem

A Tűzvédelem

A Közegészségügy

A Veszélyes hulladék kezelése

C Kommunikáció alapjai

C Pszichológiai kultúra

C Etika alapjai

A Szolgáltatásetika

C Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges szabályok

A Fogyasztóvédelmi szabályok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógép-használat

5 Olvasott szöveg megértése

4 Fogalmazás írásban

4 Kézírás

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5 Köznyelvi beszédkészség

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Döntésképesség

Szervezőkészség

Önállóság

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Kapcsolatfenntartó készség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Információgyűjtés

Logikus gondolkodás

Gyakorlatias feladatértelmezés

066-09 Fodrász mester vegyszeres munkafeladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Információt kér a kívánt szolgáltatásról idegen nyelven is

Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatásra empatikus, segítőkész viselkedéssel

Elvégzi a diagnosztizálást a fejbőrön, hajon kikérdezéssel, tapintással, szemrevételezéssel

Műveleti tervet készít

Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű anyagokat, segédanyagokat

Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű eszközöket, segédeszközöket

Fertőtleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket

Bőrpróbát végez

Vendégnyilvántartást, festőkönyvet vezet, esetleg számítógép segítségével

Előkészíti a hajat a megtervezett szolgáltatás szükséglete szerint

Beteríti a vendéget

A hajmosás műveletét típusának és céljának megfelelően végzi el, esetleg masszázst is végez

Befejező feladatként ápolja a hajat és a fejbőrt, helyre állítja a pH-t

Kiválasztja a fejbőr- és a hajproblémák kezelésére alkalmas termékeket és technológiákat

Elvégzi a kezelést az adott probléma szerint

Összeállítja a kívánt színnek megfelelő festéket az oxidációs emulzió koncentrációjának, a keverési aránynak megfelelően, és meghatározza a hatóidőt

Elvégzi a hajfestési műveletet

Emulgeál

Előpigmentál, pigmentál

Elvégzi az ősz haj festését a megfelelő anyagok alkalmazásával

Kiválasztja a fizikai és az oxidációs haj színezéshez szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket

Elvégzi a megtervezett színezési műveletet

Összeállítja a kívánt színnek megfelelő extra felvilágosító hatású anyagot az oxidációs emulzió koncentrációjának és a keverési aránynak megfelelően, és meghatározza a hatóidőt

Elvégzi a hajszín-világosítást az előszőkítés, utánszőkítés alapelvei, technológiája szerint

Kiválasztja a melírozáshoz szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket, hatóidőt

Elvégzi a tervezett melírozási műveleteket

Színváltoztatást végez tupén, póthajon, parókán

Hullámosításhoz/kiegyenesítéshez kiválasztja a hajtípusnak és frizurának megfelelő anyagokat (pl. eltérő pH-jú oldatokat, előkezelőket), eszközöket, hatóidőt

A tervezett technológia szerint elvégzi a hullámosítási/kiegyenesítési műveletet

Elvégzi a közömbösítést, fixálást

Utókezelést végez (struktúrajavítást végez)

Tartós formaváltoztatást végez tupén, póthajon, parókán

Festi, színezi a szakállt, bajuszt, műveleti tervet készít, elvégzi a vegyszeres műveletet, utókezelést végez

Tanácsot ad otthoni hajápolásra

Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Kommunikációs alapismeretek

C Pszichológiai kultúra tényezői

C Etikai alapismeretek

C Szolgáltatásetika

C Bőr anatómiai felépítése és élettana

B Hajszál hossz- és keresztmetszete

B Haj, arcszőrzet élettana

B Arc idegei

B Koponya csontjai

B Haj és fejbőr elváltozásai és rendellenességei

B Hajmosási alapismeretek

B Haj és fejbőr ápolása

A Hajfestés folyamatának technológiái

A Színezés, tónusbiztosítás

A Szőkítés és színelvonás technológiája

A Melírozás technológiája

A Színkeverés

A Haj tartós formaváltoztatásai

B Tervezés technológiai folyamata

B Előkészítés technológiai folyamata

B Munkafolyamat technológiai lépései

C Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai

C Fertőtlenítő szerek alkalmazási módjai

B Hajszínváltoztatás tulajdonságai

B Tartós formaváltoztatás anyagai

B Hígítási, keverési arányok számítása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű beszédkészség

1 Elemi szintű számítógép-használat

2 Telefonálás idegen nyelven

4 Hajformázó eszközök használata

4 Hajszínváltoztatás eszközeinek használata

4 Elektromos berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Stabil kéztartás

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Felelősségtudat

Kézügyesség

Látás

Térlátás

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Konfliktuskerülő készség

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Tervezés

Áttekintő képesség

Értékelés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

067-09 Fodrász mester férfi szakág feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Információt kér a kívánt szolgáltatásról idegen nyelven is

Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatásra empatikus, segítőkész viselkedéssel

Műveleti tervet készít

Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű anyagokat, segédanyagokat

Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű eszközöket, segédeszközöket

Fertőtleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket

Előkészíti a hajat a megtervezett szolgáltatás szükséglete szerint

Beteríti a vendéget

Meghatározza a „O” pontot

Átmenetet képez ollóval (stuccol)

Borotválja, átvékonyítja a hajat

A hajnövés széleit tisztára borotválja

Férfi klasszikus frizurát készít kézi szárítóval és kefével

Alkalmazza a divatos forma stílusjegyeit, technikáit, eszközeit

Kialakítja a végső formát a megfelelő finistermékek segítségével

Elvégzi a borotválás előkészítő műveleteit

Elvégzi a borotválást a megfelelő irányok és borotvafogások alkalmazásával

Elvégzi a borotválás utókezelési feladatait

Bajuszt, szakállt vág

Férfi klasszikus vagy alkalmi, extrém hajviseletet készít

Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Kommunikációs alapismeretek

C Pszichológiai kultúra tényezői

C Etikai alapismeretek

C Szolgáltatásetika

C Bőr anatómiai felépítése és élettana

B Hajszál hossz- és keresztmetszete

B Haj, arcszőrzet élettana

B Arc idegei

B Koponya csontjai

B Haj és fejbőr elváltozásai és rendellenességei

B Haj és fejbőr ápolása

B Arcápolás és borotválás

A Hajvágás

A Férfi hajvágás

B Vizes haj formázása

B Bajusz- és szakállkezelés

B Száraz haj formázásának módjai

C Hajmunka - tupé

B Tervezés technológiai folyamata

B Előkészítés technológiai folyamata

B Munkafolyamat technológiai lépései

C Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai

C Fertőtlenítő szerek alkalmazási módjai

B Hajrögzítők, finistermékek fajtái

B Hígítási, keverési arányok számítása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű beszédkészség

1 Elemi szintű számítógép-használat

2 Telefonálás idegen nyelven

4 Hajformázó eszközök használata

4 Hajvágó eszközök használata

4 Elektromos kisgépek használata

4 Elektromos berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Stabil kéztartás

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Felelősségtudat

Kézügyesség

Látás

Térlátás

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Konfliktuskerülő készség

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Tervezés

Áttekintő képesség

Értékelés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

068-09 Fodrász mester női szakág feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Műveleti tervet készít

Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű eszközöket, segédeszközöket

Fertőtleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket

Megtervezi a női alaphaj vágást

Meghatározza a különböző alaphajvágási követelmények vezetőtincseit és a vezetőtincsek hosszát

Meghatározza a vezetőtincshez viszonyítva a térbeli kiemelési szöget

A hajvágás folyamatában, menetében folyamatos, szakaszos ellenőrzést végez

Biztosítja a szükséges szimmetriát és ellenőrzi

Folyamatosan megjeleníti az átmenetképzést és ellenőrzi

Az alaphajvágás formájának és kiemelésének megfelelő hajszárítást végez

Kialakítja a szükséges leválasztásokat

Meghatározza a vezetőtincset és a hajvágási szögeket

A megtervezett formához a szükséges technológiákkal elvégzi a hajvágást

Ellenőrzi a női haj vágást

A megszárított hajon befejező hajvágási technikákat alkalmaz

A formának megfelelően ollóval alakítja ki a hajhosszat és a fazont

Alkalmazza a divatos forma stílusjegyeit, technikáit, eszközeit

Kialakítja a végső formát a megfelelő finistermékek segítségével

Marcell vízhullám-technológiával frizurát készít

Vékony és vastag hajsütővassal frizurát készít

Kézi szárítóval, kefével frizurát készít

Formázza a hajat csavaróval, csipesszel

Száraz hajat formáz hajsütővassal vagy simítóval

Hosszúhajat formáz feltűzéssel, szükség szerint póthaj alkalmazásával

A hajat fonja, sodorja, szövi

Póthajat, póttincset készít

Frizurát készít póttincs, póthaj alkalmazásával

Parókát készít

Frizurát készít parókán

Hajhosszabbítást, hajdúsítást végez az ismert technológiákkal

Női klasszikus vagy alkalmi, extrém hajviseletet készít

Gyermekfodrászati szolgáltatást végez a megfelelő anyagokkal, eszközökkel, technológiával, magatartással

Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Kommunikációs alapismeretek

C Pszichológiai kultúra tényezői

C Etikai alapismeretek

C Szolgáltatásetika

C Bőr anatómiai felépítése és élettana

B Hajszál hossz- és keresztmetszete

B Haj, arcszőrzet élettana

B Arc idegei

B Koponya csontjai

B Haj és fejbőr elváltozásai és rendellenességei

A Hajvágás

A Női hajvágás

B Gyermekhajvágás

B Vizes haj formázása

B Száraz haj formázásának módjai

C Hajmunka - póthaj, paróka

B Tervezés technológiai folyamata

B Előkészítés technológiai folyamata

B Munkafolyamat technológiai lépései

C Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai

C Fertőtlenítő szerek alkalmazási módjai

B Hajrögzítők, finistermékek fajtái

B Hígítási, keverési arányok számítása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű beszédkészség

1 Elemi szintű számítógép-használat

2 Telefonálás idegen nyelven

4 Hajformázó eszközök használata

4 Hajvágó eszközök használata

4 Elektromos kisgépek használata

4 Elektromos berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Stabil kéztartás

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Felelősségtudat

Kézügyesség

Látás

Térlátás

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Konfliktuskerülő készség

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Tervezés

Áttekintő képesség

Értékelés

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

015-09 Szépségszalon működtetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Munka- és környezetvédelem, közegészségügyi szabályok (feladatbank alapján)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Vendégnyilvántartás készítése és anyagnyilvántartás számítógéppel

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

066-09 Fodrász mester vegyszeres munkafeladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Színváltoztatás, vendégfogadás, kalkuláció 30%

Tartós formaváltoztatás - dauer - kalkuláció, tanácsadás az otthoni hajápoláshoz 30%

Hajszerkezet-keresztmetszet ismertetése, a dauerolás folyamatában lejátszódó tartós változások ismertetése 20%

A fodrászipar fejlődése, egy történelmi - régi - frizura ismertetése 20%

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A női modellnek tartós formaváltoztatás kialakítása, a divat időszaknak megfelelő vízhullám, frizura berakása, fésülése (a művelet babafejen is elvégezhető)

A női modellnek hajfestés, melírozás egy technológiai folyamatban, és hajvágás az aktuális divatirányzat szerint, hajszárítás, 5 napnál nem régebbi bőrpróba, dokumentáció

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 360 perc

Az 1. művelethez a 2. vizsgafeladat megkezdése előtt előre elkészített munkatervet kell benyújtani, aminek tartalmaznia kell a folyamat leírását és a megtervezett végeredményt, az összehasonlítás érdekében. Után és tődauer is engedélyezett. Értékelés a fixálást követően, formázás előtt vizesen.

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A húzott tételnek megfelelően:

- Ismertesse a színváltoztatás menetét!

- Ismertesse, hogyan hajtja végre a tartós formaváltoztatás!

- Ismertesse az alkalmazott technológiákat!

- Ismertesse, hogy a feladat elvégzéséhez milyen termékeket alkalmazna!

- Mondja el, milyen tanácsot adna a vendégnek az otthoni hajápoláshoz!

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

067-09 Fodrászmester férfi szakág feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Férfi klasszikus hajvágás, szárítás 60 perc

Férfi divatos hajvágás, szárítás - előre elkészített színárnyalással 45 perc

Borotválás 15 perc

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

068-09 Fodrász mester női szakág feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Konty - alkalmi frizura, díszítéssel, tressz tinccsel, 6 db illesztett tinccsel 60 perc

Marcell vízhullám készítése, választék nélkül, babafejen 15 perc

Klasszikus vashullám frizura készítése - 3 függőleges hullámsor kialakításával 45 perc

Póthaj - Paróka - Tupé készítése, 5 cm tressz, 1 cm2 knippf 15-15 perc

Az elkészített tressz tincsen Marcell vashullám kialakítása 15 perc

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 165 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Kompakt forma, hajvágás 45 perc

Lépcsőzetes forma, hajvágás, szárítás 60 perc

Uniform forma hajvágás, szárítás, babafejen 60 perc

Fentről lefelé hosszabbodó forma vágás, szárítás 60 perc

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 225 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma Fodrász mester
Kiszolgáló- és várakozó székek X
Tükrös munkahelyek X
Anyag- és eszköztároló polcok, inasok X
Hajmosó tál X
Elektromos kisgépek X
Hajszárító búra X
Klimazon X
Hajvágás eszközei X
Hajformázás eszközei X
Tartós haj formázás eszközei X
Haj színváltoztatás eszközei X
Borotválás eszközei X
Tábla X
TV, DVD lejátszó X
Textíliák tárolására szolgáló zárható szekrény X

7. GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI

I. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezése azonosító száma
Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő 31 582 09 0010 31 02
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 31 582 21 0010 31 02
Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő 31 582 21 0001 31 02
Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész 52 522 09 0000 00 00
Épületgépész technikus 54 582 06 0010 54 01
Gépészmérnöki szak, épületgépész szakirány
Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakiránya időtartama (év)
Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő 5
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 5
Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő 5
Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész 5
Épületgépész technikus 5
Gépészmérnöki szak, épületgépész szakirány 3
Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök 3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mester munkaterületének leírása

A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mester szakmájának gyakorlása során önállóan, korszerű kézi és gépi eszközökkel, szerszámokkal, berendezésekkel, anyagokkal - megbízásra, illetve megrendelésre - az alábbi jellemző munkatevékenységeket végzi:

Gázüzemű háztartási főző-, fűtő-, fűtő- és melegvíz-termelő készülékek szerelése, üzembe helyezése, beszabályozása, karbantartása és javítása

Gáz- és olajellátó berendezések szerelése, üzembe helyezése, karbantartása, szerkezeti részeinek javítása

Ipari gáz- és olajtüzelő berendezések égőinek telepítése, üzembe helyezése, beszabályozása, karbantartása és javítása

Gáz- és olajégők biztonságtechnikai szerelvényeinek és azok csatlakozási rendszereinek beszabályozása

Gáz- és olajtüzelő berendezések funkcionális biztonsági, vezérlő elemeinek és füstgázoldali emisszió értékeinek műszeres vizsgálata

Készülék gáznyomás szabályozók, készülékszabályozó és biztonsági armatúrák üzembe helyezése, beszabályozása, karbantartása és javítása

Gáz- és olajüzemű hőtermelő berendezések villamos csatlakoztatása az előzetesen kiépített csatlakozó helyhez

Gáz- és olajüzemű tüzelőberendezések mechanikai részeinek karbantartása, cseréje

Gáz- és olajüzemű tüzelőberendezések vezérlő berendezéseinek ellenőrzése, vizsgálata és cseréje

Gáz- és olajüzemű tüzelőberendezések szabályozóinak bekötése, működésük ellenőrzése és beszabályozása

Gáz- és olajüzemű berendezések szerkezeti elemeinek ellenőrzése javítása és cseréje

Gáz- és olajtüzelő berendezések légellátó és égéstermék elvezető csővezetékeinek ellenőrzése

Gáz- és olajüzemű hőtermelőhöz csatlakozó fűtési, melegvíz-ellátási rendszerek átvizsgálása, légtelenítése, tisztítása, biztonsági berendezéseinek ellenőrzése és cseréje

Gáz- és olajtüzelő berendezések energetikai vizsgálata, a veszteségek és a hatásfok mérése, elemzése

Az előzőekben felsorolt munkák dokumentációinak értelmezése

A munkák előzetes felmérése, megszervezése, árajánlat kidolgozása

A munkák elvégzése, elvégeztetése, szakszerű irányítása és ellenőrzése

A munkák írásbeli feladatainak elvégzése, dokumentálása, nyilvántartása

Az elvégzett munkák átadása, számla készítése

A fogyasztó betanítása a gázfogyasztó berendezések kezelésére

Meggyőződik a műszerek hitelesített, kalibrált voltáról.

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.

2. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Gáz- és tüzeléstechnikai mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mester

IV. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója megnevezése
001-11 Pedagógiai ismeretek
002-11 Vállalkozási ismeretek
013-09 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
014-09 Gázkészülék-szerelési feladatok
064-09 Épületgépészeti feladatok
065-09 Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mester feladatai

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

013-09 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat

Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában

Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban

A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki

Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat

Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Környezetvédelmi ismeretek

A Tűzvédelmi ismeretek

A Munkabiztonsági ismeretek

A Tűzoltó berendezések, eszközök

A Tűzkár bejelentése

A Elsősegély-nyújtási ismeretek

B Munkavégzés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

4 Információforrások kezelése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

4 Elsősegélynyújtás

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

014-09 Gázkészülék-szerelési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Megvizsgálja az üzemeltetés körülményeit, ellenőrzi a hatósági és gyártói engedélyek, jótállási feltételek meglétét

Felülvizsgálja a természetes és mesterséges szellőztető rendszereket, ellenőrzi a légellátást

Felülvizsgálja, megismeri az égéstermék elvezetés rendszereit, azok elemeit, működésüket, kialakításuk megfelelőségét

Dokumentáció alapján azonosítja az épületgépészeti készüléket

Felméri a gáz- és tüzeléstechnikai készülék műszaki állapotát

Leválasztja a készüléket a víz-, gáz-, elektromos és fűtési hálózatról

A tartószerkezetet elhelyezi és rögzíti a készüléket

Felszereli és csatlakoztatja a készüléket a hálózatra (víz, gáz, fűtés, elektromos), ellenőrzi a csatlakozások tömörségét (víz, gáz)

Ellenőrzi a tüzelő- és segédberendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest stb. állapotát, megtisztítja az égőfejeket, fúvókákat

Ellenőrzi a reteszek működését, meglétét, elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai reteszpróbát

Ellenőrzi égőfejeknél a program futását, a szellőztetést (szellőztetési időt)

Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát

Kipróbálja a reteszek határértéken történő üzem közbeni működését

Ellenőrzi a készüléket hibajelenségek imitálásával

Beüzemel, karbantart, javít gázhálózati egységeket

Csatlakoztatja a készülékek égéstermék elvezetését

Ellenőrzi a csatlakozások tömörségét (víz, gáz, fűtés)

Nyomáspróbát végez az átvevő jelenlétében (szilárdsági, tömörségi)

Dokumentálja a műszaki felülvizsgálatot, hatósági szabványos kivitelezői-szerelési nyilatkozatot ad

Speciális körülmények esetén felhívja a figyelmet a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzésére (műemlék jellegű épület, védett homlokzat, zaj, a környezeti levegő állapota stb.)

Igény szerint előzetes konzultációt végez, helyszíni szemlével, rajzzal segíti a megfelelő készülék kiválasztását

Információt kér a fogyasztótól, tájékoztatja, kioktatja a készülékek használatáról

Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki

Előkészíti a fogyasztói szerződéskötést

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A GMBSz előírások alkalmazása

A Gázberendezés elektromos bekötésének műveletei, szabályai

A Gázkészülék beszabályozásának műveleti szabályai

A Érintésvédelmi paraméterek, mérések műveleti szabályai

B Környezetvédelmi mérések műveleti szabályai

B Épületgépészeti rendszer

A Kémény- és légutánpótlás hő- és áramlástechnika

A Gáztechnikai műszerek és mérések fajtái

A Hibakeresés és hibafelismerés, elhárítás

B Hatósági eljárások

A Üzembe helyezés és szerviz rendszere

A Berendezések átadásának módjai

A Garanciális és jótállási feltételek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése

5 Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása

5 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Precizitás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Okok feltárása

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

064-09 Épületgépészeti feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi az épületgépészeti munka tárgyára, céljára, anyagaira, technológiáira vonatkozó dokumentumokat (tervdokumentációk, gépkönyvek, szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)

Végez villamos alapméréseket (egyen- és váltakozó áramú áramkörben feszültség, áramerősség, ellenállás, frekvencia, fázis)

Ellenőrzi a berendezéseket tápláló elektromos hálózat érintésvédelmét, feszültség alá helyezi a működéshez szükséges berendezéseket

Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten

Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg

Szerel (javít, karbantart) egyszerű statikus vázszerkezeteket

Készít, bont, javít, cserél épületgépészeti szerkezetekben oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket, csavar-, tengely- és csőkötéseket

Készít, bont, javít, cserél nem oldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)

Készít, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket

Általános minőségű hegesztett kötést készít bevont elektródás kézi ívhegesztéssel

Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel

Ellenőrzi a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközöket, szükség szerint cseréjüket kéri

Elsajátítja a munka helyszínén érvényes munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat

Ellenőrzi épületgépészeti biztonsági rendszerek meglétét, működését

Ellenőrzi épületgépészeti mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését, szilárdságát

Ellenőrzi épületgépészeti mérési és beszabályozási helyek meglétét, megközelíthetőségét

Ellenőrzi épületgépészeti rendszerek energiaellátását, tisztaságát, tömörségét, feltöltöttségét, az előbeszabályozást

Hitelesíttet általánosan használatos épületgépészeti mérőeszközöket

Előírásosan vezeti a munkalapot, a karbantartási naplót, az építési naplót

Dokumentálja a javítást, az üzembe helyezést és az átadást-átvételt

Biztosítja az épületgépészeti munkakörnyezet munkavégzésre történő megfelelőségét

A munkakörnyezetében lévőkkel betartatja a biztonságtechnikai, környezetvédelmi és a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat

Bejárással megismeri a munkaterület sajátosságait, és felméri a munkát

Egyeztet az aktuális szerelési, javítási, karbantartási munkához kapcsolódó szakmák képviselőivel

Árajánlatot készít kisebb épületgépészeti kivitelezési munkához

Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget az általános épületgépészeti feladatokhoz, megrendeli az anyagot, egyeztet a szállítókkal

Gondoskodik a munkavégzés során használt anyagok, eszközök biztonságos tárolásáról

Szelektíven gyűjti az épületgépészeti szerelési munka során keletkező hulladékokat, előírásosan kezeli a veszélyes hulladékokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Géprajzi alapfogalmak, gépészeti rajzok jellemzői, értelmezési, készítési szabályai

B Síkmértani szerkesztési eljárások alkalmazási lehetőségei

B Ábrázolási módok szokásos alkalmazási területei, elkészítési szabályai

C Hegesztési rajzjelek, varratábrázolások

B Elektromos, csőhálózati és vezérlési rajzjelek

B Diagramok, jelleggörbék szokásos értelmezési, készítési szabályai

B Szabványok, műveleti utasítások, gépkönyvek szokásos felépítése, tartalmi jellemzői

A Általános épületgépészeti mértékegységek fogalma, használata mérések során és számításokban

B Egyéb mértékegységek fogalma, átváltása, használata mérések során és számításokban

B Épületgépészeti anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós technológiai és egyéb tulajdonságai

C Ívhegesztés gépeinek használati jellemzői és technológiai műveleti szabályai

C Lánghegesztés berendezéseinek használati jellemzői, technológiai műveleti szabályok

C A hegesztések anyagai, segédeszközei és segédberendezései, használati jellemzői

B Mechanikai alapismeretek

B Alapvető statikai és dinamikai számítások

A Alapvető épületgépészeti áramlástani és hőtani számítások

A Alapvető villamos ismeretek és számítások

B Hosszméretek, szögek általános eszközökkel való mérési, ellenőrzési szabályai

A Általános eszközökkel való alak- és helyzetpontossági mérések és ellenőrzések alkalmazási lehetőségei

B Előrajzolás eszközeinek alkalmazása, szabályai

B Reszelés, fűrészelés, kézi szerszámélező köszörülés, menetkészítés alkalmazása, műveleti szabályai

B Kézi képlékenyalakítások alkalmazása, műveleti szabályai

B Kézi és kisgépes forgácsolás alkalmazása, műveleti szabályai

B Oldható kötések szerkezeti és használati jellemzői

B Nem oldható kötések szerkezeti és használati jellemzői

B Forrasztás technológiája, szerszámai, berendezései

A Érintésvédelmi alapismeretek

A Szerszámok, kisgépek használatának biztonsági előírásai

A Gázhegesztés biztonsági előírásai

A Ívhegesztés biztonsági előírásai

A Egyéb hegesztő és forrasztó eljárások biztonságtechnikája

A Gépüzemeltetés biztonságtechnikája

A Anyagmozgatás biztonságtechnikája

A Épületgépészeti terv jellemzői

A Az épületgépészeti tervjelek

A Alapvető korrózióvédelmi eljárások

B Az épületgépészeti munkafolyamatok munka-, egészség-, tűz- és környezetvédelmi alapismeretei

D Gazdasági, munkajogi és munkaszervezési alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Alapvető elektromos szerelő- és mérőeszközök használata

5 Általános kézi szerelőszerszámok használata

5 Csőszerelési kéziszerszámok használata

4 Általános kézi kisgépek használata

Személyes kompetenciák:

Stabil kéztartás

Precizitás

Kézügyesség

Kitartás

Egyensúly

Bezártság- (szűk helyek) és magasságtűrés

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Fogalmazó készség

Közérthetőség

Prezentációs készség

Módszerkompetenciák:

Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

065-09 Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mester feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Beköti az elektromos berendezéseket, a kapcsolószekrényt, a vezérlő és a szabályozó egységeket

Ellenőrzi a villamos motorok, ventilátorok, szivattyúk forgási irányának helyességét és szükség esetén az áramfelvételét, szállítóteljesítményét

Ellenőrzi az érintésvédelmet, feszültség alá helyezi a működéshez szükséges berendezéseket.

Ellenőrzi a biztonsági és szabályzó-vezérlő elemek működésének helyességét

Ellenőrzi a mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését, szilárdságát

Felülvizsgálja a természetes és mesterséges szellőztető rendszereket, ellenőrzi a légellátás, égéstermék elvezetés megfelelőségét

Beüzemel, karbantart, javít ipari gáz- és olajégőket

Átadja a beüzemelt berendezést

Dokumentálja a próbaüzem során mért adatokat, szerviztevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs munkát végez

Külső, belső tömörtelenség ellenőrzést végez

Ellenőrzi a tüzelő- és segédberendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest stb. állapotát, megtisztítja az égőfejeket, fúvókákat

Ellenőrzi a reteszek működését, meglétét, elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai reteszpróbát

Ellenőrzi égőfejeknél a program futását, a szellőztetést (szellőztetési időt)

Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát

Kipróbálja a reteszek határértéken történő üzem közbeni működését

Ellenőrzi a készüléket hibajelenségek imitálásával

Beüzemeli, gáz alá helyezi a rendszert

Beüzemel, karbantart, javít háztartási gázkészülékeket

A fogyasztóknak műszaki tanácsot ad készülékekről és az üzemeltetésükről, ismerteti a kezelési és üzemeltetési tudnivalókat, elvégezteti a bekapcsolást, kikapcsolást, újraindítást

Biztosítja és ellenőrzi a gáz- és tüzeléstechnikai készülék beüzemelésének, üzembe helyezésének és üzemeltetésének műszaki feltételeit

A készülék ellenőrzéséhez hibajelenséget imitál, elvégzi a biztonsági és technológiai reteszpróbákat

Információk alapján és műszerrel hibát keres, megállapítja a hibát

Feltárja a gátló vagy kizáró tényezőket

Alkatrészt javít, cserél

Felméri a gáz- és tüzeléstechnikai berendezés állapotát, kezdeményezi a készülék további javítását

A vezérlés automatika állapotát ellenőrzi

A biztonsági, üzemi szerelvények állapotát ellenőrzi

Ellenőrzi a gáztüzelő berendezésben az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest megfelelőségét, megtisztítja az égőfejet, fúvókákat

Ellenőrzi, tisztítja a segédüzemi kalorikus gépeket

Az égőket, hőcserélőket mechanikai, vegyi úton tisztítja

Elvégzi a rendszerelemek (csapágyak) kenőanyaggal való feltöltését, mozgató, forgató mechanizmusok kenését vagy szükség szerinti cseréjét.

Előkészíti a rendszert szilárdsági és tömörségi nyomáspróbára a GMBSZ által előírt módon

Ellenőrzi a hajtásokat és a mozgó-forgó géprészek dinamikus állapotát (rezgés, hang, melegedés stb.)

Ellenőrzi a lángot, az üzemelést

Ellenőrzi a füstgázt (hőmérséklet, összetétel)

Gáz-levegő, olaj-levegő arányt állít

Olajtüzelő berendezést karbantart, javít

Ellenőrzi a tüzelő olajellátást (olajtároló és a napi olajtartály), utána üzembe helyezi

Ellenőrzi, beállítja az olajnyomást, a porlasztási hőmérsékletet

Ellenőrzi az olaj szintet a tárolóban

Ellenőrzi az olaj szivattyú működését, szükség esetén légtelenít

Ellenőrzi, szükség esetén cseréli a hő hatására működő biztonsági szelepet

Elvégzi a szükséges tüzeléstechnikai és energetikai méréseket

Teljesítményt, hatásfokot mér, számol

Füstgáz-elemzést végez, füstgáz hőmérsékletet mér

Előkészíti a karbantartáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, szerszámokat

Elvégzi a gyártók által a gépkönyvben meghatározott egyéb karbantartásokat

Dokumentálja a helyi, üzemi tevékenységet

Dokumentálja a műszaki felülvizsgálatot, hatósági szabványos kivitelezői-szerelési nyilatkozatot ad

Vezeti a karbantartási naplót, jegyzőkönyvezi a hiányosságokat, megrendelői, javítási számítógépes nyilvántartást vezet

Javaslatokat tesz a munkája során szerzett tapasztalatai alapján a javítási, szerelési és karbantartási utasítások pontosítására

Jótállási-, garancia jegyet, szervizkönyvet tölt ki

Dokumentált oktatást végez a kezelők, használók, tulajdonosok részére

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Gázberendezés elektromos bekötésének szabályai

A Gázkészülék beszabályozásának műveleti szabályai

A Érintésvédelmi paraméterek mérési szabályai

A Környezetvédelmi mérések műveleti szabályai

B Fűtőberendezések üzemének környezeti hatásai

B Épületgépészeti rendszerismeret

B Kémény- és légutánpótlás hő- és áramlástechnika

B Égéstermék elvezető rendszerek ismerete, telepítési és kiépítési szabályai

B Gáztechnikai műszerek fajtái és mérési lehetőségei

B Légállapot és zajmérő műszerek alkalmazási lehetőségei, mérési eredmények minősítésének módjai

A Hibakeresés, hibajelenségek és okok összefüggései

B Hatósági eljárás módjai

A Berendezések átadásának módjai

A Garanciális és jótállási feltételek

A GMBSZ előírások

B Üzemeltetési és karbantartási módok

B Készülékek és berendezések

C Szakmai kereskedelmi alapismeretek

B Nagytömegű testek mozgatásának biztonságtechnikája

A Üzembe helyezés és szerviz rendszere

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

4 Építési rajz olvasása, értelmezése

5 Tüzeléstechnikai eszközök használata

5 Tüzeléstechnikai jelképek és színjelölések értelmezése

5 Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése

4 Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése

4 Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése

3 Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése

4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

3 Diagram, nomogram kitöltése, készítése

4 Elemi számolási készség

5 Jelképek és színjelölések értelmezése

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Műszaki táblázatok értelmezése

5 Mérőeszközök, műszerek használata

5 Biztonságtechnikai eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Precizitás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Okok feltárása

Áttekintő képesség

Módszeres munkavégzés

Rendszerező képesség

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

013-09 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elsősegélynyújtás, újraélesztés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

014-09 Gázkészülék-szerelési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Adott gázkészülék hibájának felismerése, megállapítása, szerelés, készülék üzembe helyezése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

064-09 Épületgépészeti alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jellemző készülék bekötési csomópont kialakítása gázhegesztés, keményforrasztás vagy flexibilis csatlakozással, a készülék elhelyezése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Általános épületgépészeti és technológiai ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Általános épületgépészeti és technológiai ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 45 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

065-09 Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mester feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Gáz- és olajtüzelő berendezések ellenőrzése, karbantartása, azok elektromos bekötése, a reteszfeltételek ellenőrzése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A tüzelőberendezések általános hibái, a hibafelismerés folyamata, a vezérlés és a szabályozás kérdései

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Gáz- és tüzeléstechnikai berendezések üzemviteli feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt

2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék


A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma
Gáz és tüzeléstechnikai műszerész mester
Számítógép X
Szoftver X
Kézi szerszámok X
Kézi kisgépek X
Egyéni védőeszközök X
Univerzális villamos mérőműszerek X
Kiépített mérési körök X
Gáztűzhely X
Konvektor X
Őrlángos és elektromos gyújtású vízmelegítő X
Fali fűtőkészülék kombi illetve tároló csatlakozással X
Kondenzációs készülék X
Atmoszférikus gáztüzelésű állókazán X
Blokk olaj és gázégő X
Gázfogyasztó berendezések biztonsági, üzemi szerelvényei /mágnes szelep, érzékelők, stb. / X
Tüzeléstechnikai mérőberendezések / gázelemző, hőmérséklet, nyomásmérő, stb. / X
Belső tömörtelenség vizsgáló műszer X
Analóg és programozható szoba termosztát, több fűtőkörös rendszerek szabályzói, időjárás függő szabályzó X
Oktatás célú robbantott ábrák X

8. GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezése azonosító száma
Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő 31 582 09 0010 31 02
Épületgépész technikus 54 582 06 0010 54 01
Gépészmérnöki szak, épületgépész szakirány

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat
szakiránya időtartama (év)
Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő 5
Épületgépész technikus 5
Gépészmérnöki szak, épületgépész szakirány 5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mester munkaterületének leírása

A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mester szakmájának gyakorlása során önállóan, korszerű kézi és gépi eszközökkel, berendezésekkel, szerszámokkal és anyagokkal - megbízásra, illetve megrendelésre - az alábbi jellemző munkatevékenységeket végzi.

Tervdokumentációk és helyszíni bejárás alapján meghatározza az anyagszükségletet

Tervdokumentációk alapján árajánlatot, költségvetést készít

Az elkészült munkáról számlát ad

Tervdokumentációk alapján munkaterületet előkészít

Szükséges szerszámokat, eszközöket megválaszt

Gázfogyasztó készüléket elhelyez

Különböző anyagú csöveket szerel

Csőkötéseket készít

Csőalakító műveleteket elvégez

Csőtartókat készít, beépít

Nyomásszabályozót, gázmérő kötést kialakít, és azokat telepíti

Gázfogyasztó berendezéseket felszerel

Beköti a gázvezeték- és égéstermék elvezető rendszerbe

Elvégzi a fogyasztói és csatlakozó vezeték nyomáspróbázását

Csővezetékek korrózió elleni védelmét elkészíti

Bontási és helyreállítási munkákat elvégez

Kapcsolatot tart a megrendelővel, a fogyasztóval, a tervezővel és a szolgáltató vállalattal

A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mester tevékenységi körében elvégezhető munkák fajtáit a szakirány szerint illetékes minisztérium érvényben lévő rendelete határozza meg.

A mestervizsgával és vállalkozói igazolvánnyal, arcképes igazolvánnyal rendelkező mester rendeletben részletesen felsorolt feladatok és tevékenységek elvégzésére jogosult.

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.

2. A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mester
Vízvezeték- és központifűtés szerelő mester

III. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mester megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója megnevezése
001-11 Pedagógiai ismeretek
002-11 Vállalkozási ismeretek
013-09 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
014-09 Gázkészülék-szerelési feladatok
051-09 Általános csőszerelési feladatok
052-09 Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő mester feladatai

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

013-09 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat

Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában

Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban

A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki

Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat

Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Környezetvédelmi ismeretek

A Tűzvédelmi ismeretek

A Munkabiztonsági ismeretek

A Tűzoltó berendezések, eszközök

A Tűzkár bejelentése

A Elsősegély-nyújtási ismeretek

B Munkavégzés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

4 Információforrások kezelése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

4 Elsősegélynyújtás

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

014-09 Gázkészülék-szerelési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Megvizsgálja az üzemeltetés körülményeit, ellenőrzi a hatósági és gyártói engedélyek, jótállási feltételek meglétét

Felülvizsgálja a természetes és mesterséges szellőztető rendszereket, ellenőrzi a légellátást

Felülvizsgálja, megismeri az égéstermék elvezetés rendszereit, azok elemeit, működésüket, kialakításuk megfelelőségét

Dokumentáció alapján azonosítja az épületgépészeti készüléket

Felméri a gáz- és tüzeléstechnikai készülék műszaki állapotát

Leválasztja a készüléket a víz-, gáz-, elektromos és fűtési hálózatról

A tartószerkezetet elhelyezi és rögzíti a készüléket

Felszereli és csatlakoztatja a készüléket a hálózatra (víz, gáz, fűtés, elektromos), ellenőrzi a csatlakozások tömörségét (víz, gáz)

Ellenőrzi a tüzelő- és segédberendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest stb. állapotát, megtisztítja az égőfejeket, fúvókákat

Ellenőrzi a reteszek működését, meglétét, elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai reteszpróbát

Ellenőrzi égőfejeknél a program futását, a szellőztetést (szellőztetési időt)

Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát

Kipróbálja a reteszek határértéken történő üzem közbeni működését

Ellenőrzi a készüléket hibajelenségek imitálásával

Beüzemel, karbantart, javít gázhálózati egységeket

Csatlakoztatja a készülékek égéstermék elvezetését

Ellenőrzi a csatlakozások tömörségét (víz, gáz, fűtés)

Nyomáspróbát végez az átvevő jelenlétében (szilárdsági, tömörségi)

Dokumentálja a műszaki felülvizsgálatot, hatósági szabványos kivitelezői-szerelési nyilatkozatot ad

Speciális körülmények esetén felhívja a figyelmet a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzésére (műemlék jellegű épület, védett homlokzat, zaj, a környezeti levegő állapota stb.)

Igény szerint előzetes konzultációt végez, helyszíni szemlével, rajzzal segíti a megfelelő készülék kiválasztását

Információt kér a fogyasztótól, tájékoztatja, kioktatja a készülékek használatáról

Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki

Előkészíti a fogyasztói szerződéskötést

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A GMBSz előírások alkalmazása

A Gázberendezés elektromos bekötésének műveletei, szabályai

A Gázkészülék beszabályozásának műveleti szabályai

A Érintésvédelmi paraméterek, mérések műveleti szabályai

B Környezetvédelmi mérések műveleti szabályai

B Épületgépészeti rendszer

A Kémény- és légutánpótlás hő- és áramlástechnika

A Gáztechnikai műszerek és mérések fajtái

A Hibakeresés és hibafelismerés, elhárítás

B Hatósági eljárások

A Üzembe helyezés és szerviz rendszere

A Berendezések átadásának módjai

A Garanciális és jótállási feltételek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése

5 Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása

5 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Precizitás

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Okok feltárása

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Körültekintés, elővigyázatosság

Szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

051-09 Általános csőszerelési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi az épületgépészeti munka tárgyára, céljára, anyagaira, technológiáira vonatkozó dokumentumokat (tervdokumentáció, gépkönyvek, szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)

Szerelőállványt készít, ellenőrzi az eszközök állapotát, szükség szerint cserét, javítást kezdeményez

Dokumentáció alapján előrajzol a készülékek felerősítéséhez, faláttörésekhez

Kijelöli a nyomvonalakat

Elvégzi, vagy kezdeményezi a faláttörési, falvésési, javító kőműves munkákat

Képlékeny alakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)

Tervek alapján elkészíti (elkészítteti) a helyszínen, vagy a műhelyben az egyedi, tartókat, rögzítőket, támaszokat, állványokat, gépalapokat

Felszereli az épületgépészeti készülékek tartószerkezetét

Tömítő lemezből tömítőgyűrűt és alakos tömítést készít

Tömített csőkötéseket készít, szerelést végez különféle csőanyagokból

Ellenőrzi a csőkötések tömörségét

Javítás utáni méréseket, ellenőrzéseket végez

Dokumentálja a javítást, az üzembehelyezést és az átadást-átvételt

A munkakörnyezetében lévőkkel betartatja a biztonságtechnikai, környezetvédelmi és a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat

Nagytömegű gépegységeket szerel

Közreműködik nagytömegű gépegységek, berendezések telephelyen belüli szállításában, beemelésében

Előírásosan vezeti a munkalapot, a karbantartási naplót, az építési naplót

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák: