A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/2013. (V. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A honvédelmi feladatok végrehajtásának egységes rendje

1. § A Belügyminisztérium honvédelmi feladatok végrehajtásának koordinálására kijelölt hivatali egysége

a) felügyeli az ágazat részére megállapított honvédelmi feladatok teljesítését, a belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek honvédelmi feladatairól szóló okmányok (a továbbiakban: honvédelmi intézkedési terv) összeállítását, felülvizsgálatát, módosítását, a belügyminiszter által irányított szervek NATO válságkezelési gyakorlatokon, valamint az egyéb honvédelmi gyakorlatokon való részvételét,

b) közreműködik az ágazati védelmi tervezés rendszerének kialakításában, működtetésében, a gazdaságfelkészítés rendszerében, a védelmi igazgatási szervek felügyeletének, a megyei, fővárosi védelmi bizottságok és munkaszervezeteik ellenőrzésének végrehajtásában, valamint a meghagyással kapcsolatos feladatokban,

c) összehangolja a belügyminiszter által irányított szervek és a védelmi igazgatási szervek együttműködését, a NATO képességcsomag összeállításával és a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos belügyi ágazati feladatokat, továbbá

d) gondoskodik a honvédelmi felkészítés kormányzati feladattervében meghatározott feladatok végrehajtásáról és az e célra jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról szóló beszámoló tervezetének, valamint a honvédelmi felkészítés következő évi feladattervéhez szükséges javaslatok, és a szükséges költségvetési igények tervezetének összeállításáról.

2. § (1) *  A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szerv (a továbbiakban: rendvédelmi szerv) felkészül a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében meghatározott honvédelmi feladatai teljesítésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladat teljesítése mellett a rendvédelmi szerv

a) támogatja a Magyar Honvédséget és a szövetséges fegyveres erőket egyes feladatok végrehajtásában,

b) végrehajtja a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatait,

c) részt vesz a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok ellátásában,

d) együttműködik a védelmi igazgatás szerveivel a honvédelmi feladatok ellátásában, továbbá

e) honvédelmi intézkedési tervet készít.

2. A honvédelmi intézkedési terv

3. § (1) A rendvédelmi szerv vezetője által felterjesztett honvédelmi intézkedési tervet a belügyminiszter hagyja jóvá.

(2) A honvédelmi intézkedési terv tartalmazza a rendvédelmi szerv különleges jogrend bevezetésének időszakára vonatkozó, a honvédelmi feladatok ellátását rendkívüli körülmények között is biztosító, a személyi és anyagi erőforrásokra is kiterjedő működési szabályait.

(3) A honvédelmi intézkedési terv a rendvédelmi szerv sajátosságainak megfelelő - a működési szabályokról rendelkező - szöveges részből, valamint - a személyi és anyagi erőforrásokat bemutató - mellékletekből áll.

(4) A honvédelmi intézkedési terv rendszeres felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról a módosítás jóváhagyásra történő felterjesztéséről a rendvédelmi szerv vezetője gondoskodik.

(5) A rendvédelmi szerv vezetője gondoskodik arról, hogy

a) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány a tervet megismerje, valamint begyakorolja, továbbá

b) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtását biztosító erők és eszközök rendelkezésre álljanak.

2a. *  A belügyminiszter irányítása alá tartozó meghagyásba bevont szervek

2/A. § *  (1) A meghagyásba bevont, honvédelemben közreműködő szervezet a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ.

(2) A meghagyásba bevont, honvédelemben közreműködő szervezet vezetője köteles tájékoztatni a belügyminisztert minden olyan változásról, ami jelentős kihatással van a szervezet különleges jogrendi időszak idején elvégzendő feladatainak végrehajtására, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül.

II. FEJEZET

AZ EGYES RENDVÉDELMI SZERVEK SPECIÁLIS HONVÉDELMI FELADATAI * 

3. A rendőrség

4. § (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) honvédelmi feladatai teljesítése során a honvédelmi intézkedési tervben kijelölt erőivel, eszközeivel részt vesz

a) a honvédelmi felkészítés keretében nemzetközi és hazai védelmi gyakorlatokon, kiképzési rendezvényeken, valamint a haza fegyveres védelmében és a szövetségi kötelezettségek teljesítésében részt vevő szervek tevékenységének biztosításában,

b) a személyvédelmi feladatok ellátásában, a kijelölt objektumok őrzés-védelmében, ellenőrző-átengedő pontok telepítésében, működtetésében és a kulturális örökség védett elemei védelmében,

c) a lakosság kollektív védelme céljául szolgáló építmények előkészítésében, készenlétbe-helyezésének biztosításában,

d) az áldozatok felkutatásában és azonosításában,

e) a hadműveleti területről kitelepített és a befogadott lakosság regisztrációjában,

f) a lakosság életét és anyagi javait tömeges méretekben veszélyeztető fegyveres összeütközések következményeinek felszámolásában részt vevő erők feladatai ellátásának biztosításában,

g) a Magyar Honvédség és a szövetséges fegyveres erők szállítmány- és útvonal-biztosítási feladataiban,

h) az államhatár rendjével összefüggő konfliktushelyzetek felszámolásában a Magyar Honvédség erre kijelölt erőivel, továbbá

i) előállításuk érdekében a szökést, önkényes eltávozást elkövető katonák felkutatásában.

(2) A rendőrségnek a honvédelmi intézkedési tervben kijelölt erői ellenőrzik a lakosság tartózkodásának korlátozására bevezetett intézkedések betartását.

(3) A rendőrség a honvédelmi feladatainak teljesítése során - a közbiztonsági- és közrendvédelmi feladataival összhangban - végzi

a) a műveleti körzet lezárását, a forgalomirányítást, a kimenekítés, a kitelepítés és a befogadás rendőri biztosítását,

b) a Magyar Honvédség és a szövetséges fegyveres erők mozgási útvonalainak biztosítását,

c) a hadműveleti területről történő kitelepített lakosság befogadási helyein a rend fenntartását, a tulajdon őrzését,

d) a kitelepítéssel érintett területre történő be- és kijárás közbiztonsági ellenőrzését,

e) a bejárási útvonalak meghatározását,

f) halaszthatatlan esetben a kimenekítés azonnali, helyszínen történő elrendelését,

g) a haza fegyveres védelmében részt vevő Magyar Honvédség és a szövetséges fegyveres erők gyors közúti felvonulását, valamint az államhatáron történő átléptetését elősegítő határrendészeti intézkedések végrehajtását,

h) az elrendelt fényálcázási szabályok betartatásának ellenőrzését,

i) a sorozó és bevonulási helyek rendőri biztosítását, a sorozásra rendelt és meg nem jelent hadköteles személyek elővezetését, továbbá

j) a hadkötelesek bevonulása során a bevonulási hely rendőri biztosítását, a be nem vonult hadkötelesek felkutatását.

4. A Terrorelhárítási Központ

5. § A Terrorelhárítási Központ honvédelmi feladatai teljesítése során végzi a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló jogszabály alapján általa védett személyek kitelepítését, a kitelepítés végrehajtásához szükséges befogadó helyek biztosítását.

5. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek

6. § A hivatásos katasztrófavédelmi szervek honvédelmi feladataik teljesítése során

a) végzik a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknek, a polgári védelmi szervezeteknek, a közbiztonsági referenseknek és a mentőalakulatok tagjainak a honvédelmi feladatok végrehajtására történő felkészítését, valamint részt vesznek azok tevékenységének koordinálásában,

b) részt vesznek a légiriasztás előkészítésében és annak végrehajtásában,

c) közreműködnek az elsötétítési rendszabályok bevezetésének alkalmazásában,

d) részt vesznek a menekültek elhelyezésében,

e) közreműködnek a lakosság túléléséhez szükséges nélkülözhetetlen létesítmények működőképességének fenntartásában, készenlétbe helyezésének feladataiban, továbbá

f) részt vesznek a hadműveleti területről kimenekített lakosság regisztrálásában.

6. A büntetés-végrehajtási szervezet

7. § A büntetés-végrehajtási szervezet honvédelmi feladatai teljesítése során részt vesz a fegyveres összeütközésekkel összefüggésben a Magyar Honvédség, a szövetséges fegyveres erők által elfogott személyek őrzésében.

7. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság * 

8. § *  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honvédelmi feladatai teljesítése során szükség esetén végzi az ország területén élő nem magyar állampolgárok jelentkezési kötelezettségével, valamint a tartózkodásuk korlátozásával összefüggő feladatokat.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A honvédelmi intézkedési tervet a rendvédelmi szerv vezetője az e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül terjeszti fel jóváhagyásra a belügyminiszternek.


  Vissza az oldal tetejére