A jogszabály mai napon ( 2020.12.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

19/2013. (III. 21.) VM rendelet

a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § g) pontjában és a 97. § (12) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a honvédelemért felelős miniszter a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 87/2010. (X. 6.) HM utasítás 6. § (96) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 28. § (1) bekezdésében előírt földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez felsőfokú végzettségnek minősül:

a) *  az egyetemi végzettség közül, amely 1967 előtt a Budapesti Műszaki Egyetemen vagy jogelődjén kiállított okleveles mérnöki, valamint okleveles földmérő mérnöki, földmérő szakon szerzett okleveles mérnöki, földmérő mérnöki szakon szerzett okleveles építőmérnöki és az okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki szakon szerzett képesítés;

b) a főiskolai végzettségek közül a földmérő üzemmérnöki, a földrendező üzemmérnöki, a földmérő mérnöki, a földrendező mérnöki, valamint a tüzér-földmérő mérnök földmérő mérnöki szakirányon szerzett képesítés, amennyiben az rendelkezik az 1. mellékletben meghatározott tárgykörökből, tantárgyakból legalább hetven kredittel;

c) *  a mesterszakon (MSc) szerzett végzettségek közül az okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki, az okleveles birtokrendező mérnöki képesítés; amennyiben az alapvégzettségét az e pontban meghatározott szakokon szerezte, akkor az 1. mellékletben meghatározott tárgykörökből és tantárgyakból, a felsőoktatási intézményben szerzett legalább hetven kredittel kell rendelkeznie;

d) az alapszakon (BSc) szerzett végzettségek közül az építőmérnöki szak geoinformatika-építőmérnöki ágazat (építőipari geodézia vagy térinformatikai szakirány), földmérő és földrendező mérnöki képesítés;

e) az okleveles építőmérnöki, az okleveles erdőmérnöki, az okleveles bányamérnöki vagy okleveles térképész végzettség, továbbá az építőmérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki képesítés, amennyiben az 1. mellékletben meghatározott tárgykörökből, tantárgyakból rendelkezik legalább hetven kredittel;

f) a külföldön szerzett, az a)-d) pontokban meghatározott szakképzettségeknek megfelelő, a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ által elfogadott, honosított képesítés, amennyiben az 1. mellékletben meghatározott tárgykörökből, tantárgyakból rendelkezik legalább hetven kredittel.

(2) Az Fttv. 28. § (1) bekezdésében előírt földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez középfokú végzettségűnek minősül:

a) a földmérő technikusi, a földmérő és térinformatikai technikusi, a földmérő térképész és térinformatikai technikusi, a földmérő technikus elágazáson, földügyi térinformatikai szaktechnikusi, kataszteri szaktechnikusi, létesítménygeodéta szaktechnikusi és távérzékelési szaktechnikusi képesítés;

b) az olyan egyéb szaktechnikusi, technikusi, illetve szakközépiskolai végzettség, ahol a képesítő (érettségi) tárgyak között a földmérés szerepel;

c) *  az e §-ban felsorolt szakokon tanult, de végzettséget nem szerzettek, ha az 1. mellékletben meghatározott tárgykörökből, tantárgyakból rendelkezik az előírt kreditek legalább 50%-ával;

d) *  az okleveles építőmérnöki, az okleveles erdőmérnöki, az okleveles bányamérnöki vagy okleveles térképész végzettség, továbbá az építőmérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki képesítés, ha az 1. mellékletben meghatározott tárgykörökből, tantárgyakból rendelkezik az előírt kreditek legalább 50%-ával.

2. § A külföldön szerzett képesítés esetén, az 1. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott szakképzettségeknek megfelelő, a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ által elismert végzettség szükséges.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) * 

1. melléklet a 19/2013. (III. 21.) VM rendelethez * 

Az 1. § (1) bekezdés b)-c) és e)-f) pontjaiban előírt megfeleltetéshez szükséges tárgyak, témakörök:

A B C
1. Tárgycsoportok Tárgyak, témakörök Minimálisan megszerzendő kreditek száma
2. Szakmai alapozó ismeretek
3. Geodéziai alapismeretek Geodézia, Vetülettan, Kiegyenlítő számítások, Térképtan, Geofizikai alapismeretek 10
4. Mérnöki alapismeretek Talajmechanika, Magasépítéstan alapjai, Utak, Vasúti pályák, Közművek, Vízépítés és vízgazdálkodás, Környezetmérnöki alapok, Vízrendezés és melioráció, Természetvédelmi alapozó ismeretek, Földhasználat és környezetvédelem, Mérnöki alapismeretek 8
5. Gazdasági, humán alapismeretek Mérnöketika, Szakmai jogi ismeretek, Állam- és jogtudományi ismeretek, Ökonómia, Politikai gazdaságtan, Filozófia 4
6. Szakmai törzsanyag
7. Alaphálózatok, nagyméretarányú felmérések és kataszter Geodéziai hálózatok, Műholdas helymeghatározás, Geodéziai alaphálózatok, Felsőgeodézia, Globális helymeghatározás, Ingatlan-nyilvántartás, Nagyméretarányú térképezés, Topográfia, Kartográfia, Kataszteri informatika, Föld- és területrendezés, Birtokrendezés 20
8. Mérési technológiák Fotogrammetria, Távérzékelés, Digitális fotogrammetria, Mérnökfotogrammetria, Lézerszkennelés, Lézerszkenneres technológiák 6
9. Mérnökgeodézia Mérnöki létesítmények geodéziai kivitelezése, Mérnökgeodézia, Építésirányítás, mozgásvizsgálatok, Mérnöki létesítmények geodéziája, Föld alatti mérések, Közműnyilvántartás, Építésügyi eljárások, Minőségbiztosítás a mérnökgeodéziában 6
10. Térinformatika Rendszerszervezés, Térinformatika alapjai, Geoinformatika, Térinformatika, Térinformatikai elemzések, Térinformatikai adatrendszerek, Topográfiai adatbázisok, Digitális képanalízis, Térinformatikai menedzsment, Térinformatikai alkalmazások, Komplex projekt feladat, Számítástechnika 10
11. Szakmai gyakorlat Geodéziai mérőgyakorlat, Alaphálózatok mérőgyakorlat, Térinformatikai mérőgyakorlat, Geodéziai hálózatok gyakorlat, Nagyméretarányú térképezés gyakorlat, Topográfia gyakorlat
Technikusi gyakorlat, Üzemi (szakmai) gyakorlat
6
12. A minimálisan megszerzendő kreditek száma szakmai ismeretekből a felsőfokú szakmai végzettség elismeréséhez 70

A nem kreditrendszerű képzés előtt végzettek esetében a kreditmegfeleltetést az ingatlanrendező földmérő minősítést kiadó bizottság végzi el [kreditszám = heti óraszám (elmélet + gyakorlat)].


  Vissza az oldal tetejére