A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

20/2013. (IX. 16.) HM rendelet

a ruházati ellátásról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdésének 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. árjegyzék: a ruházati szolgálat gazdálkodási körébe tartozó szakanyagok felsorolását, valamint azok gazdálkodási egységárait tartalmazó szakutasítás, mely évente kerül kiadásra;

2. egyenruházat: a Magyar Honvédséghez (a továbbiakban: Honvédség) való tartozást kifejező, a haderőnemi, fegyvernemi sajátosságoknak és az igénybevételi kívánalmaknak megfelelő rendszeresített katonai öltözet;

3. egyenruházati ellátás: a ruházati illetmény terhére megvalósuló természetbeni, térítésmentes ellátás és pénzbeli juttatás;

4. egyenruházat tényleges biztosítása: a honvédségi szervezet ruházati raktárából megvalósuló, természetbeni egyenruházati ellátás;

5. Honvédelmi Minisztérium Ruházati Műhely (a továbbiakban: RM): a tábornokok, a tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztást betöltő főtisztek, továbbá a nyugállományú tábornokok egyenruházati cikkeinek mérték utáni készítését végző szervezeti elem;

6. honvédelem érdekében munkát végző katona: az a nyugállományú katona, aki a toborzás, a katonai igazgatási feladatok, a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes teendők, a katonai hagyományápolás, a honvédelmi nevelés és oktatás, valamint a nyugállományú katonák civil szervezetei működésének szervezése területén tevékenységet végez;

7. honvédelmi szervezet: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. § 13. pontja szerinti honvédségi szervezet, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ);

8. igényjogosult: a rendelet értelmében ruházati ellátásra jogosult személy;

9. Katonai Ruházati Ellátó Pont (a továbbiakban: KREP): a hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja, valamint a nyugállományú katona egyenruházati ellátását végző szervezeti elem;

10. logisztikai utaltsági rend: a honvédelmi szervezetek feladatainak végrehajtásához szükséges logisztikai eszközök, anyagok, készletek, valamint egyéb szolgáltatások biztosítása érdekében az ellátást végző - ellátó - és az ellátott - utalt - honvédelmi szervezetek között gazdaságossági, célszerűségi szempontok alapján kialakított kapcsolatrendszer;

11. norma: a költségvetési év ruházati illetményeinek összegét, az annak terhére kifizethető pénzbeli juttatásokat, a kifizetés és az elszámolás rendjét, valamint az egyenruházat tényleges biztosításával való ellátás alapjául szolgáló illetménynormák jogcím- és normatív adatait tartalmazó HM utasítás, melyet a honvédelemért felelős miniszter évente ad ki;

12. Öltözködési Szabályzat: az egyenruha, a katonai rendfokozati és a fegyvernemi jelzés, az évfolyamjelzés, a kitüntetés és a szolgálati jel viselésének módjáról, továbbá az egyenruha és a rendfokozat viselésének korlátozásáról, előzetes engedélyhez kötéséről, tilalmáról, az egyenruha-viseléssel és annak megvonásával kapcsolatos jogkört gyakorló szervezetről, az egyenruha viselésének megvonására vonatkozó eljárás rendjéről szóló HM rendelet;

13. ruházati illetmény: 1 fő igényjogosult egyenruházati ellátásának összege;

14. ruházati szolgálat: a honvédelmi szervezet ruházati ellátását végző szervezeti elem;

15. ruházati szolgáltatás: mérték utáni ruházat készítése, mosása, vegytisztítása;

16. ruházati utalványfüzet: a ruházati illetmények keretösszegének nyilvántartására, egyenruházat átvételére, megrendelésére és pénzbeli juttatások bejegyzésére szolgáló szigorú számadásköteles nyomtatvány;

17. szakmai főnök: a ruházati ellátásért felelős honvédelmi szervezet logisztikai főnöke, hadtápfőnöke vagy logisztikai gazdasági vezetője;

18. szolgáltató: az igényjogosult részére ruházati szolgáltatást végző, a Honvédséggel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozás.

2. A parancsnok és az igényjogosult általános kötelezettségei és felelőssége

2. § (1) A honvédelmi szervezet parancsnoka, vezetője (a továbbiakban együtt: parancsnok)

a) gondoskodik arról, hogy az általa vezetett honvédelmi szervezet állományába tartozó igényjogosult megismerje a ruházati ellátás alapvető szabályait,

b) a ruházati utalványfüzettel rendelkezők esetében folyamatosan ellenőrzi vagy ellenőrizteti a ruházati illetmény rendeltetés szerinti felhasználását és az utalványfüzetek évenkénti kiadási sorrendben való igénybe vételét, valamint

c) az egyenruházat tényleges biztosításával ellátottak esetében

ca) szabályozza a kiadott szakanyagok tárolásának rendjét,

cb) biztosítja az egyenruházat megőrzésének feltételeit,

cc) rendszeresen, de legalább kéthavonta ellenőrzi vagy ellenőrizteti az egyenruházat meglétét és annak állapotát.

(2) Az igényjogosult

a) felelős a pénzbeli juttatások szabályszerű felhasználásáért,

b) *  ha ellátása az egyenruházat tényleges biztosításával történik, felelős a ruházati szakanyagokra való jogosultság keletkezését követően a ruházati szakanyagok

ba) átvételéért és mérethelyességének soron kívüli ellenőrzéséért,

bb) megőrzéséért,

bc) karbantartásáért,

bd) rendeltetésszerű használatáért,

be) előírás szerinti viseléséért, valamint

c) amennyiben ruházati utalványfüzet kibocsátásával valósul meg az ellátása,

ca) felelős a ruházati utalványfüzet jogosultságának időszakában történő átvételéért, annak megőrzéséért, rendeltetésszerű használatáért, a bejegyzések ellenőrzéséért, az utalványszelvények aláírásával történő érvényesítéséért, valamint a KREP-ből, RM-ből történt anyagátvételeket igazoló pénztárbizonylatok a ruházati utalványfüzet keretösszegének felhasználásáig való megőrzéséért,

cb) köteles a ruházati utalványfüzetek igénybevételével egyenruházatát a KREP-ből, az RM-ből, illetve a szolgáltatótól személyesen beszerezni,

cc) köteles a ruházati utalványfüzeteket a kiadásuk sorrendjében felhasználni.

3. Az egyenruházati ellátásra jogosultak köre, a ruházati illetmények és az ellátás rendszere

3. § Az igényjogosultak egyenruházati ellátása

a) próbaidős,

b) alapfelszerelési,

c) utánpótlási, valamint

d) kiegészítő

ruházati illetmények terhére valósul meg.

4. § (1) A próbaidős ruházati illetmény egyszeri alkalommal járó ruházati ellátmány, amelynek rendeltetése, hogy az igényjogosult az állományba vételekor kikötött próbaidő alatt rendelkezzen az alapkiképzés végrehajtásához szükséges minimális egyenruházattal.

(2) Próbaidős ruházati illetményre jogosult:

a) a hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti, valamint a legénységi állomány tagja a próbaidő alatt, valamint

b) a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt az alapfelkészítés ideje alatt.

5. § (1) Az alapfelszerelési ruházati illetmény egyszeri alkalommal járó ruházati ellátmány, amelynek rendeltetése, hogy az igényjogosult a próbaidejének leteltét követően rendelkezzen mindazon egyenruházattal, ami a szolgálati feladata ellátásához szükséges. Az alapfelszerelési ellátmány magában foglalja a próbaidős ruházati illetménybe tartozó ellátmányt is.

(2) Alapfelszerelési ruházati illetményre jogosult a próbaidő leteltét követően

a) a hivatásos állomány tagja az állományba vétel napjától december 31-ig,

b) a szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja az állományba vétel napjától számított 12 hónapig,

c) a legénységi állomány tagja az állományba vétel napjától számított 12 hónapig,

d) a honvéd tisztjelölt a tisztjelölti szolgálati viszony létesítésének napjától számított 12 hónapig,

e) a honvéd altiszt-jelölt az altiszt-jelölti szolgálati viszony létesítésének napjától számított 12 hónapig, valamint

f) az önkéntes tartalékos katona a beosztásra történő felkészítés megkezdésének napjától számított, tényleges szolgálatteljesítésben eltöltött 12 hónapig.

(3) A szolgálati viszony megszűnését, megszüntetését követő 48 hónapon belül állományba visszavett hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt alapfelszerelési ruházati illetményre nem jogosult.

6. § (1) Az utánpótlási ruházati illetmény az alapfelszerelési illetményre való jogosultságot követő évtől, évente járó ruházati ellátmány, amelynek rendeltetése, hogy biztosítsa az igényjogosult elhasználódott egyenruházatának pótlását, valamint az igényjogosult újonnan rendszeresített egyenruházattal való ellátását.

(2) Utánpótlási ruházati illetményre jogosult

a) a tábornok a kinevezését követő év január 1-jétől naptári évenként,

b) a hivatásos állomány tagja az állományba vételét követő év január 1-jétől naptári évenként,

c) a szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja az állományba vételét követő 13. hónap első napjától szerződéses évenként,

d) a legénységi állomány tagja az állományba vételét követő 13. hónap első napjától szerződéses évenként,

e) a honvéd tisztjelölt a tisztjelölti szolgálati viszony létesítését követő 13. hónap első napjától évenként,

f) a honvéd altiszt-jelölt az altiszt-jelölti szolgálati viszony létesítését követő 13. hónap első napjától, valamint

g) az önkéntes tartalékos katona a tényleges szolgálatteljesítésben eltöltött 12 hónapot követően.

(3) A szolgálati viszony megszűnését, megszüntetését követő 48 hónapon belül állományba visszavett hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt utánpótlási ruházati illetményre a visszavétel napjától - próbaidő kikötése esetén annak leteltét követően - jogosult.

7. § (1) A kiegészítő ruházati illetmény a (2) bekezdésben meghatározott esetekben járó ruházati ellátmány, amelynek rendeltetése, hogy biztosítsa az igényjogosult részére a beosztásából adódó feladatok ellátásához szükséges, az alap- és utánpótlási ellátmányba nem tartozó egyenruházati termékeket, valamint rendfokozatának változása esetén az átszereléshez szükséges egyenruházati termékeket.

(2) Kiegészítő ruházati illetményre jogosult

a) az ezredes dandártábornoki kinevezésekor,

b) az őrmester és a törzsőrmester tisztté, a főtörzsőrmester zászlóssá vagy tisztté történő előléptetésekor,

c) a Hjt. 57. § (1) bekezdése alapján a magasabb rendfokozatba

ca) kinevezett ezredes,

cb) előléptetett főtörzsőrmester,

d) az a dandártábornok vagy zászlós, aki részére a Hjt. 57. § (1) bekezdése alapján alacsonyabb rendfokozatot állapítottak meg,

e) a honvédelem érdekében munkát végző katona,

f) a protokolláris feladatokban résztvevő, belső rendelkezésben meghatározott állomány,

g) a katonazenekarok hivatásos és szerződéses állománya,

h) az MH nemzeti honvéd díszegységének díszelgő öltözetet viselő hivatásos és szerződéses állománya,

i) a repülőhajózó fegyvernemi azonosítóval meghatározott beosztásban szolgálatot teljesítő tiszt és altiszt, valamint

j) a Magyarország határain kívüli nemzetközi válságreagáló és béketámogató műveletekben résztvevő hivatásos és szerződéses állomány, valamint önkéntes tartalékos katona.

8. § (1) Az 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja, a 6. § (2) bekezdés a)-c) pontja és a 7. § (2) bekezdés a)-e) pontja szerinti esetekben az egyenruházati illetmény biztosítása a ruházati utalványfüzetek időszakos kibocsátásával, minden más esetben pedig az egyenruházat tényleges biztosításával valósul meg.

(2) Az alapfelszerelési és a kiegészítő ruházati illetménybe tartozó ellátmány összetételét és mennyiségét az 1-2. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Nem jár utánpótlási ruházati illetmény

a) a Hjt. 46. § (1) bekezdés g), j), m)-o) és t) pontjában meghatározott esetek időtartamára,

b) a Hjt. 46. § (1) bekezdés f), h), i), k), l) és p)-s) pontjában meghatározott esetek időtartamára, amennyiben az állomány tagját nem vezénylik szolgálati feladat ellátására,

c) a Hjt. 93. § (1) bekezdés b)-f) pontjában meghatározott esetek időtartamára,

d) a szolgálati viszony szüneteltetésének időtartamára,

e) az egy éven belül 30 napot meghaladó folyamatos illetmény nélküli szabadság időtartamára,

f) a szülési szabadság időtartamára és

g) a felmentési idő azon időtartamára, amelyre az igényjogosultat a szolgálatteljesítési kötelezettség alól mentesítették.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okok miatti távollét időtartamát egész hónapokban kell számítani, minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

4. A ruházati utalványfüzet felhasználásával kapcsolatos szabályok

10. § (1) A ruházati utalványfüzet az igényjogosult nevére szól, az másra nem ruházható át és mással nem osztható meg.

(2) A KREP-ben, az RM-ben és a szolgáltatónál fizetendő térítési díjakat az árjegyzék tartalmazza.

(3) A ruházati utalványfüzet használatakor a szolgálati viszony fennállását igazolni kell.

(4) Az átvett anyag vagy az igénybevett ruházati szolgáltatás ellenértéke az érvényes ruházati utalványfüzet utalványszelvényének kitöltésével és átadásával, valamint készpénzzel egyenlíthető ki.

(5) A teljesítés megtörténtét követően a ruházati utalványfüzet keretösszegének csökkentését a KREP, az RM vagy a szolgáltató aláírással és bélyegzőlenyomattal hitelesíti.

(6) A ruházati utalványfüzet csak 100 forinton felüli, 5 vagy 10 forintra kerekített összegű anyagátvételre, ruházati szolgáltatás igénybevételére, valamint pénzbeli juttatások teljesítésre használható fel.

5. A ruházati utalványfüzetek típusai, érvényességi ideje, kiadásának, meghosszabbításának és előrehozásának rendje, az utalványfüzet elvesztése esetén követendő eljárás

11. § A ruházati utalványfüzetek típusai a következők:

a) alapfelszerelési,

b) tábornoki utánpótlási,

c) hivatásos utánpótlási,

d) szerződéses utánpótlási,

e) nyugdíjas, valamint

f) pót

utalványfüzet.

12. § (1) Az 5. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti esetekben alapfelszerelési ruházati illetmény folyósítása céljából alapfelszerelési ruházati utalványfüzetet kell keretösszegre érvényesítve az állományba vételt követő próbaidő leteltétől számított 8. napig a jogosult részére kiadni.

(2) A 7. § (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti esetekben kiegészítő ruházati illetmény folyósítása céljából alapfelszerelési ruházati utalványfüzetet kell keretösszegre érvényesítve a kinevezéstől, az előléptetéstől vagy az alacsonyabb rendfokozat megállapításától számított 8. napig a jogosult részére kiadni.

13. § (1) A 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a KNBSZ hivatásos állományát kivéve - utánpótlási ruházati illetmény folyósítása céljából tábornoki utánpótlási ruházati utalványfüzetet kell keretösszegre érvényesítve a norma közzétételétől számított 30. napig, de legkésőbb a jogosultsági időszak végéig a jogosult részére kiadni.

(2) A 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a KNBSZ hivatásos állományát kivéve - utánpótlási ruházati illetmény folyósítása céljából hivatásos utánpótlási ruházati utalványfüzetet kell keretösszegre érvényesítve a norma közzétételétől számított 30. napig, de legkésőbb a jogosultsági időszak végéig a jogosult részére kiadni.

(3) A 6. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben utánpótlási ruházati illetmény folyósítása céljából szerződéses utánpótlási ruházati utalványfüzetet kell keretösszegre érvényesítve a szerződéses szolgálat 2. évétől kezdődően, a szerződéses év fordulónapjától számított 30. napig, de legkésőbb a jogosultsági időszak végéig a jogosult részére kiadni.

14. § A 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben kiegészítő ruházati illetmény folyósítása céljából nyugdíjas ruházati utalványfüzetet kell keretösszegre érvényesítve az engedélyezéstől számított 30. napig, de legkésőbb a jogosultsági időszak alatt kiadni, illetve átvenni.

15. § A pót ruházati utalványfüzetet az ellátási időszakra kiadott, illetménymaradvánnyal rendelkező érvényes ruházati utalványfüzet betelte esetén kell kiadni. A pót utalványfüzet csak az ellátási időszakra kiadott ruházati utalványfüzet folytatásaként, azzal együtt érvényes.

16. § Az alapfelszerelési illetmény összege 48 x 1, az utánpótlási illetmény összege 12 x 1 havi részre bontható. A jogosultságot hónapokra kerekítve, időarányosan kell megállapítani. Minden megkezdett hónapot egész hónapnak kell tekinteni.

17. § (1) Az alapfelszerelési és az utánpótlási ruházati utalványfüzet 4 évig, a nyugdíjas ruházati utalványfüzet a tárgyévet követő év december 31-ig, a pót ruházati utalványfüzet a betelt ruházati utalványfüzettel megegyező ideig, de legfeljebb a szolgálati viszony megszűnésének, megszüntetésének napjáig érvényes.

(2) A ruházati utalványfüzet - ide nem értve a nyugdíjas ruházati utalványfüzetet - érvényességi ideje az érvényességének lejártát követő 3 hónapon belül az érvényesség lejártát követő 12 hónappal, de legfeljebb a szolgálati viszony megszűnésének, megszüntetésének napjáig egy alkalommal meghosszabbítható, a következő korlátozások figyelembevételével:

a) a meghosszabbítás kizárólag 1000 forint feletti illetménymaradvány esetén engedélyezhető;

b) a ruházati utalványfüzet meghosszabbított érvényességi idejének bejegyzését a szakmai főnök hajtja végre;

c) *  meghosszabbított ruházati utalványfüzetből pénzbeli juttatás nem teljesíthető, kivéve azt az esetet, ha a jogosult szolgálati viszonya a Hjt. 59. § (1) bekezdés a) pontja alapján szűnik meg.

(3) Az éves utánpótlási ruházati illetmény összege indokolt esetben előrehozható, a következő szabályok szerint:

a) az előrehozást a parancsnok engedélyezheti;

b) előrehozni csak az éves utánpótlási ruházati illetmény teljes összegét lehet, melyet a következő évi utánpótlási ruházati utalványfüzetben kell az előrehozáskor hatályos utánpótlási illetmény összegére érvényesíteni;

c) előrehozott utánpótlási ruházati utalványfüzetből pénzbeli juttatás csak a következő évi norma közzétételét követően teljesíthető.

(4) A ruházati utalványfüzet elvesztését a károsultnak és az ellátó honvédelmi szervezetnek a ruházati szolgálat központi ellátást és raktározást végrehajtó szervezeti eleme felé együttesen írásban, haladéktalanul be kell jelentenie, amely intézkedik az utalványfüzet letiltása érdekében.

(5) A nyugdíjas ruházati utalványfüzet meghosszabbítása nem engedélyezhető.

6. A hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja egyenruházati ellátásra való jogosultságának megszűnésével, megszüntetésével összefüggő elszámolás rendje

18. § A 9. § (1) bekezdés szerinti egyenruházati ellátásra való jogosulatlanság fennállásakor a nem pénzbeli ellátásként biztosított ruházati illetmény azon részét, amelyre vonatkozóan a jogosultság nem áll fenn, túlellátásként kell előjegyezni, és a felhasználás sorrendjében évente kiadott, érvényes utánpótlási ruházati utalványfüzet keretösszeg-maradványából le kell vonni, amennyiben ez nem lehetséges, vissza kell téríttetni.

19. § (1) A szolgálati viszony megszűnése, megszüntetése esetén a hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja ruházati illetmény keretösszegének maradványát az ellátásért felelős honvédségi szervezetnek legkésőbb az utolsó munkában töltött napon el kell számolnia.

(2) A ruházati illetményre való jogosultságot - a 17. §-ban foglaltak figyelembevételével - a szolgálati viszony megszűnéséig, megszüntetéséig, a szolgálatban töltött hónapokra, időarányosan kell számítani. A keretösszeg maradványa esetén - függetlenül annak időpontjától - az igényjogosult részére kizárólag az utolsó szolgálatban töltött napon érvényben lévő, meg nem hosszabbított ruházati utalványfüzetek keretösszegének maradványai számolhatóak el.

(3) A szolgálati viszony megszűnése, megszüntetése esetén - a (6) és (7) bekezdés szerinti esetek kivételével - a hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagjának az utánpótlási ruházati utalványfüzetben nyilvántartott keretösszeg-maradvány időarányos részét jövedelemként kell elszámolni és a jogosult részére kifizetni.

(4) Amennyiben a hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja a ruházati illetményre való jogosultságot a szolgálati viszony megszűnéséig, megszüntetéséig túllépte, a túllépés összegét a munkáltató részére vissza kell térítenie.

(5) Pénzbeli kifizetés csak az érvényes utánpótlási ruházati utalványfüzetből teljesíthető, a 17. § (2) bekezdés c) pontjának figyelembevételével.

(6) Amennyiben a hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagjának szolgálati viszonya a Hjt. 59. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdés e) pontja, a 62. § (1) bekezdés c) és e) pontja, (2) bekezdés a) és e) pontja, a 68. § (1) bekezdés b), e)-g) és i)-m) pontja, valamint a 197. § (2) bekezdés alapján szűnt meg, részére a szolgálati viszony megszűnéséig, megszüntetéséig számítható, az utánpótlási ruházati utalványfüzetben nyilvántartott keretösszeg-maradvány időarányos része nem fizethető ki.

(7) Amennyiben a hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagjának szolgálati viszonya az alapfelszerelési illetményre való jogosultság kezdetétől számított 48 hónapon belül a (6) bekezdésben meghatározott okok miatt szűnik meg, számára - ruházati illetmény járandóságként - a tárgyidőszakra megállapított alapfelszerelési és utánpótlási illetmények együttes összegének a szolgálatban eltöltött időre járó hányadát kell elszámolni.

(8) Az elhunyt személyek egyenruházatára - a szolgálati időre való tekintet nélkül - az öröklési jog általános szabályai az irányadók. A ruházati illetmény elszámolása során a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzbeli juttatást az örökös részére kell kifizetni, az illetménytúllépést pedig nem kell megtéríttetni.

7. A honvédelem érdekében munkát végző katona ruházati ellátása

20. § (1) A honvédelem érdekében munkát végző katona kiegészítő egyenruházati ellátásban részesíthető.

(2) A kiegészítő egyenruházati ellátás iránti igényt a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szervnél kell bejelenteni.

(3) Az ellátás körébe az Öltözködési Szabályzatban előírt társasági ruházati cikkek vonhatók be.

(4) A biztosításra tervezett ruházati szakanyagok árjegyzék szerinti összegével megegyező ruházati illetmény nyugdíjas ruházati utalványfüzetben történő jóváírását a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv hajtja végre.

(5) A nyugdíjas ruházati utalványfüzet keretösszeg-maradványának kifizetése vagy következő évi ruházati utalványfüzetbe történő jóváírása nem engedélyezhető.

8. Az egyenruházat tényleges biztosításának szabályai

21. § (1) A legénységi állomány tagjainak kivételével a természetben ellátottat - a logisztikai utaltsági rendnek megfelelően - az ellátásért felelős ruházati szolgálat a ruházati raktári készletéből látja el mérethelyes alapfelszerelési ellátmánnyal.

(2) A legénységi állomány tagja részére az alapfelszerelési ellátmányt az alapkiképzés megkezdésekor a kiképzést végrehajtó honvédségi szervezet biztosítja. Az így kiadott alapellátmány az alapkiképzés befejezését követő beosztásba helyezés során is a legénységi állomány egyenruházati ellátását képezi.

(3) A legénységi állomány próbaidős tagja, valamint a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona részére az alapfelszerelési cikkeket az aktuális - nyári, téli, vagy átmeneti - öltözeti időszaknak megfelelően kell biztosítani.

(4) A legénységi állomány tagjának honvédségi szervezetek közötti áthelyezése, vagy vezénylése során az alapfelszerelési ellátmányt a számviteli előírásoknak megfelelően az ellátásért felelős honvédségi szervezetek között át kell csoportosítani.

(5) Amennyiben az önkéntes tartalékos katona beosztásra történő felkészítésének és tényleges szolgálatteljesítésének helyszíne nem egyezik meg, a részére biztosított - öltözeti időszaktól független - teljes önkéntes tartalékosi alapfelszerelést át kell adni, illetve venni a honvédségi szervezetek között a számviteli előírásoknak megfelelően.

(6) Az egyenruházat - ide nem értve a testtel érintkező fehérneműt - tisztítását, szükséglet és igény szerinti utánpótlását, cseréjét az ellátásért felelős ruházati szolgálat hajtja végre.

(7) A természetben ellátott részére - amennyiben az elhelyezése nem otthonában valósul meg - a 4. mellékletben meghatározott változatok szerinti ágyfelszerelést kell biztosítani. Az ágynemű rendszeres cseréjéről és tisztításáról az ellátásért felelős ruházati szolgálatnak kell gondoskodnia.

(8) A természetben ellátottól a jogviszonyának megszűnésével, megszüntetésével egyidejűleg a kiadott egyenruházatot azonnali hatállyal be kell vonni.

9. A hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány próbaidős tagjának különleges ellátási szabályai

22. § A hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagjának a 12. § (1) bekezdés szerint biztosított ruházati illetményét a próbaidő leteltét követően a 21. § (1) bekezdés szerinti ellátással csökkenteni kell a következők figyelembe vételével:

a) az illetménycsökkentés során az árjegyzékben meghatározott, általános forgalmi adóval növelt ár 50%-át kell alkalmazni,

b) a ruházati utalványfüzet kiadását követően a próbaidő tartama alatt ténylegesen biztosított alapfelszerelési ellátmány a hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagjának tulajdonába kerül.

10. Az egyenruházat viselésére nem kötelezettek ellátása

23. § (1) A hivatásos és szerződéses állomány egyenruházat viselésére nem kötelezett tagja részére - a KNBSZ hivatásos állományát kivéve - a keretösszegre érvényesítve utánpótlási ruházati utalványfüzetet kell kiadni.

(2) A KNBSZ hivatásos állományának egyenruházata, hivatalos öltözete egyenruha és polgári ruházat, ellátása utánpótlási ruházati utalványfüzet kiadása nélkül valósul meg.

(3) A KNBSZ hivatásos állománya a tárgyévi ruházati utánpótlási illetmény és a (4) bekezdés szerinti differenciált kiegészítő illetmény összegével megegyező pénzbeli juttatásra jogosult.

(4) A KNBSZ főigazgatója a KNBSZ szakmai, támogatási, együttműködési, biztonságvédelmi és kapcsolattartási feladatokban résztvevő hivatásos állománya részére további, az utánpótlási illetmény 60%-ig terjedő differenciált kiegészítő illetményt biztosíthat.

11. A pénzbeli kifizetések rendje

24. § (1) A pénzbeli kifizetéseket HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete végzi a honvédelmi szervezet személyügyi szervezeti eleme és a ruházati szolgálat által szakmailag ellenőrzött jegyzék alapján.

(2) A költségvetési év során pénzbeli juttatás teljesítése csak a norma közzétételét követően, - a KNBSZ hivatásos állományát kivéve - átvett, érvényes tárgyévi utánpótlási ruházati utalványfüzet ellenében lehetséges.

(3) A ruházati utalványfüzet

a) keretösszegén felüli pénzbeli juttatásai utalványszelvény kitöltése nélkül,

b) keretösszegéből történő pénzbeli juttatásai utalványszelvény kitöltésével

valósulnak meg.

(4) Az utánpótlási ruházati illetmény terhére teljesített pénzbeli juttatásokat időarányosan kell számolni, illetve kifizetni.

(5) Amennyiben az egyenruházati ellátásra való jogosultság megszűnése előtt a pénzbeli juttatás kifizetése teljes összegben megtörtént, a pénzbeli juttatás azon részét, amelyre vonatkozóan a jogosultság nem áll fenn, túlellátásként kell előjegyezni, és a felhasználás sorrendjében évente kiadott, érvényes utánpótlási ruházati utalványfüzet keretösszeg maradványából le kell vonni, amennyiben ez nem lehetséges, vissza kell téríttetni.

12. A Magyarország határain kívüli nemzetközi válságreagáló és béketámogató műveletekben részt vevők ruházati ellátása

25. § (1) A Magyarország határain kívüli nemzetközi válságreagáló és béketámogató műveletekben történő részvételre (a továbbiakban együtt: missziós feladatra) való felkészítés előtt a hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja a 3. mellékletben meghatározott, hadszíntérhez rendelt alapfelszerelés tulajdonába kerülő cikkeit a ruházati utalványfüzete terhére veszi át a KREP-ből. A tulajdonba nem kerülő cikkek átadása és a legénységi állomány tagjainak ellátása az egyenruházat tényleges biztosításával valósul meg.

(2) Amennyiben a missziós feladat megkezdése előtt a hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja nem rendelkezik a ruházati szakanyagok átvételéhez elegendő ruházati illetménnyel, akkor a 17. § (3) bekezdés szerint kérelmeznie kell a tárgyévet követő év utánpótlási utalványfüzetének előrehozását.

(3) A missziós feladat jellegéből következően a személyi felszerelést egyéb feladatfüggő, specifikus kiegészítő felszereléssel kell bővíteni.

(4) A hadszíntéren elhasználódott, megsemmisült ruházati szakanyagok utánpótlása a missziós feladatot ellátó kontingens állomáshelyén kialakított raktári készletekből történik.

(5) A missziós feladat befejezését követően a hivatásos és szerződéses állomány tagjától a tényleges egyenruházati biztosítás során kiadott szakanyagokat a tulajdonába kerülő cikkek kivételével azonnali hatállyal be kell vonni.

(6) A hivatásos és szerződéses állomány azon tagjának, aki a vezénylés befejezésétől számított egy éven belül újból beosztásba kerül valamely kontingensbe, a tulajdonba kerülő cikkek ismételten nem adhatóak ki.

(7) A kontingens felállítása érdekében létrehozott készenléti alegység személyi állománya részére kiadott ruházati szakanyagok tulajdonba adására csak tényleges alkalmazás esetén, annak befejeztével kerülhet sor.

13. A kártérítési felelősségre vonatkozó szabályok

26. § Az egyenruházat megrongálódását, megsemmisülését, elvesztését a természetben ellátott személynek haladéktalanul jelentenie kell a szolgálati elöljáró részére. Az ellátásért felelős ruházati szolgálatnak a természetben ellátott egyenruházatában keletkezett hiányokat a kártérítési eljárás megkezdésével egyidejűleg azonnal pótolnia kell.

14. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

28. § *  E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 9/2016. (VI. 29.) HM rendelettel megállapított 17. § (2) bekezdés c) pontját 2016. április 1-jétől kell alkalmazni.

29-30. § * 

1. melléklet a 20/2013. (IX. 16.) HM rendelethez

AZ ALAPFELSZERELÉSI RUHÁZATI ILLETMÉNYBE TARTOZÓ ELLÁTMÁNY ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B CA CB DA DB EA EB FA FG GA GB H I J K L M N O P Q R S

1

Hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja próbaidőt követően
Tiszt,
Legénységi állomány tagja Honvéd tisztjelölt Honvéd altisztjelölt
Ön-
2 Megnevezés Mér-
ték-
egység
Általános Ejtőernyős Repülő-
szerelő
Légierős Hadihajós altiszt próba-
időre
Pró-
ba-
idő

Álta-
lános
Ejtő-
er-
nyős
Re-
pülő-
sze-
Pró-
ba-
idő
Próbaidőt követően Pró-
ba-
idő
Próbaidőt követően kéntes tarta-
lékos
3 Ffi. Ffi. Ffi. Ffi. Ffi. alatt relő alatt Ffi. alatt Ffi. katona
4 90 M nyári gyakorló sapka db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 90 M téli gyakorló sapka db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Gyakorló kalap db 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Zöld barett sapka szerelve db 1 1 1
8 Fekete barett sapka szerelve db 1 1
9 93 M ejtőernyős téli sapka db 1 1 1
10 93 M repülőszerelő nyári sapka db 1 1 1
11 93 M repülőszerelő téli sapka db 1 1 1
12 Csősál db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 90 M gyakorló zubbony db 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2
14 90 M gyakorló nadrág db 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2
15 90 M/2008 M gyakorló kabát db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 90 M/2008 M gyakorló kabátbélés
(polárpulóver)
db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 93 M ejtőernyős nyári zubbony db 2 2 2 2 3
18 93 M ejtőernyős nyári nadrág db 2 2 2 2 3
19 93 M ejtőernyős téli zubbony db 1 1 1 1 1
20 93 M ejtőernyős téli zubbonybélés db 1 1 1 1 1
21 93 M repülőszerelő nyári zubbony db 2 2 3
22 93 M repülőszerelő nyári nadrág db 2 2 3
23 93 M repülőszerelő téli zubbony db 1 1 1
24 93 M repülőszerelő téli zubbonybélés db 1 1 1
25 2000 M gyakorló zubbony db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26 2000 M gyakorló nadrág db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
27 93 M esővédő zubbony (4) (5) db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 93 M/2008 M esővédő nadrág db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 93 M/2008 M téli ing
(A és B típusú)
db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 93 M/2008 M téli alsó
(A és B típusú)
db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 Póló gyakorló ruhához db 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
32 Nyári gyakorló zokni pár 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3
33 Téli gyakorló zokni pár 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
34 Gyakorló kesztyű pár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 Szakmai sál (fegyvernemi színű) db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 2008 M általános bakancs pár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 Tartalékos szolgálati bakancs (6) pár 1
38 Nyári bakancs (HAIX Airpower P6) pár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 Ejtőernyős bakancs
(HAIX Airpower P6)
pár 1 1 1 1 1
40 Hevederöv db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 Hímzett név felirat tépőzáras db 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
42 Hímzett név felirat sötétkék tépőzáras db 4 4 4 4
43 Gyakorló paroli évfolyamjelzés tépőzáras pár 3 3 3 3 3 3
44 Gyakorló paroli rendfokozati jelzés tépőzáras pár 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
45 Gyakorló évfolyamjelzés db 3 3 3 3 3 3
46 Gyakorló rendfokozati jelzés db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
47 Hímzett államjelzés tépőzáras db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2
48 Hímzett államjelzés sötétkék tépőzáras db 1 1 1 1
49 Önkéntes tartalékos hímzett karfelirat db 2
50 Gyakorló csapatkarjelzés db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
51 Evőeszköz készlet (3) db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 Kulacs (3) db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 Evőcsésze fedővel (3) db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 Málhazsák (3) db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 Rohamsisak (3) db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 90 M tereptarka sisakborító (3) db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 Törülköző db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
58 Köznapi Bocskai-sapka szerelve db 1 1
59 Köznapi sapka db 1 1 1 1 1 1
60 Sötétkék köznapi sapka db 1 1 1 1 1 1
61 Hadihajós köznapi tányérsapka szerelve db 1
62 Társasági Bocskai-sapka szerelve db 1 1
63 Sötétkék tányérsapka szerelve db 1 1
64 Hadihajós társasági tányérsapka szerelve db 1
65 Női kalap szerelve db 1 1
66 Fekete női kalap szerelve db 1 1 1 1 2
67 Nyaksál db 1 1 1
68 Fekete nyaksál db 1 1 1
69 Női nyaksál db 1 1 1
70 Női fekete nyaksál db 1 1 1
71 Köznapi zubbony db 1 1 1
72 Sötétkék köznapi zubbony db 1 1 1
73 Köznapi pantalló db 2 2 1
74 Sötétkék köznapi pantalló db 2 2 2
75 Köznapi női zubbony db 1 1 1
76 Sötétkék köznapi női zubbony db 1 1 1
77 Köznapi női szoknya db 1 1 1
78 Sötétkék köznapi női szoknya db 1 1 1
79 Köznapi női pantalló db 1 1 1
80 Sötétkék női köznapi pantalló db 1 1 1
81 Társasági zubbony db 1 1
82 Sötétkék társasági zubbony db 1 1
83 Hadihajós társasági zubbony db 1
84 Fekete társasági pantalló (1) db 1 1 1
85 Sötétkék társasági pantalló db 1 1 1
86 Társasági női kosztümkabát db 1 1
87 Sötétkék társasági női kosztümkabát db 1 1 1
88 Fekete társasági női szoknya (1) db 1 1
89 Sötétkék társasági női szoknya db 1 1 1
90 Fekete női pantalló db 1
91 Posztóköpeny db 1 1
92 Sötétkék posztóköpeny db 1 1 1
93 Női köpeny béléssel db 1 1 1
94 Sötétkék női köpeny béléssel db 1 1 1
95 3/4-es ballonkabát db 1 1 1
96 Sötétkék 3/4-es ballonkabát db 1 1 1
97 Női ballonkabát db 1 1 1
98 Sötétkék női ballonkabát db 1 1 1
99 4/4-es ballonkabát db 1 1 1
100 Sötétkék 4/4-es ballonkabát db 1 1 1
101 Köznapi nyakkendő db 1 1 1
102 Fekete köznapi nyakkendő db 1 1 1
103 Köznapi női nyakkendő db 1 1 1
104 Fekete köznapi női nyakkendő db 1 1 1
105 Fekete társasági nyakkendő (1) db 1 1 1 1 1
106 Fekete társasági női nyakkendő (1) db 1 1 1 1 1
107 Köznapi ing hosszú ujjú db 1 1 1
108 Köznapi ing rövid ujjú db 1 1 1
109 Világoskék köznapi ing hosszú ujjú db 1 1 1
110 Világoskék köznapi ing rövid ujjú db 1 1 1
111 Köznapi női ing hosszú ujjú db 1 1 1
112 Köznapi női ing rövid ujjú db 1 1 1
113 Világoskék köznapi női ing hosszú ujjú db 1 1 1
114 Világoskék köznapi női ing rövid ujjú db 1 1 1
115 Társasági fehér ing hosszú ujjú db 1 1 1 1 1 1
116 Társasági fehér női ing hosszú ujjú db 1 1 1 1 1 1
117 Barna zokni pár 3 3 3
118 Hosszú ujjú ingblúz db 1 1
119 Hosszú ujjú világoskék ingblúz db 1 1 1
120 Hosszú ujjú női ingblúz db 1 1
121 Hosszú ujjú világoskék női ingblúz db 1 1 1
122 Fekete zokni (1) pár 1 1 3 3 3 1
123 Félcipő pár 1 1 1
124 Fekete félcipő (1) pár 1 1 2 2 2 1
125 Női cipő pár 1 1 1
126 Fekete női cipő (1) pár 1 1 2 2 2 1
127 Gyakorló pulóver db 1 1 1 1 1 1
128 Sötétkék gyakorló pulóver db 1 1 1 1 1 1
129 Bőrkesztyű pár 1 1 1 1 1 1
130 Fekete bőrkesztyű (1) pár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
131 Deréköv db 1 1 1 1 1 1
132 Fekete deréköv (1) db 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
133 Köznapi paroli rendfokozati jelzés pár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
134 Köznapi paroli évfolyamjelzés pár 1 1
135 Társasági paroli rendfokozati jelzés pár 1 1 1 1 1 1 1 1
136 Csillag db 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2
137 Hadihajós rendfokozati jelzés pár 1 1
138 Vállzsinór (2) db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
139 Nyakkendőtű, kézelőgomb db 1 1 1 1 1 1
140 Állományt kifejező jelvény db 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
141 Névkitűző db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
142 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre pár 1 1 1 1 1
143 Rendfokozati jelzés női köpenyre pár 1 1 1 1 1
144 Paroli posztóköpenyre pár 1 1 1 1 1
145 Paroli női köpenyre pár 1 1 1 1 1 1
146 Végzettséget kifejező jelvény db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
147 Fegyvernemi jelvény pár 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
148 Szúrósgomb
(parolihoz posztóköpenyre)
db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
149 Csapatkarjelzés köznapi db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
150 Csapatjelvény db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
151 Hímzett köznapi évfolyamjelzés pár 2 2
152 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés pár 3 3 3 3
153 Hímzett sötétkék köznapi rendfokozati jelzés pár 3 3 3 3 3 3
154 Hímzett társasági rendfokozati jelzés pár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
155 Hímzett gyakorló évfolyamjelzés pár 1 1
156 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés pár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
157 Hallgatói díszzubbony db 1
158 Hallgatói női díszzubbony db 1
159 Nyakgallér db 1 1
160 Évfolyamjelzés díszzubbonyra pár 1 1
161 Hallgatói díszcsákó szerelve db 1 1
162 Nadrágtartó db 1 1
163 Fehér kesztyű pár 1 1
164 Kék munkakötény db 1 1 1 1 1 1
165 Bakancsápoló krém fekete
75 ml.
tub 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
166 Bakancsápoló spray 100 ml. tub 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
167 Iskolatáska db 1 1 1 1 1 1
168 Melegítő öltöny db 1 1 1 1 1 1
169 Sportpóló db 1 1 1 1 1 1
170 Sportnadrág db 1 1 1 1 1 1
171 Sportzokni pár 2 2 2 2 2 2

Megjegyzés:

(1) Általános és ejtőernyős beosztású altiszt részére nem biztosítható

(2) Altiszt részére nem biztosítható

(3) A tiszt, altiszt részére az ellátásért felelős honvédelmi szervezet a fenntartási készletéből biztosítja

(4) 2008 M gyakorló kabáttal való ellátás esetén nem biztosítható

(5) Önkéntes tartalékos katona részére helyettesíthető cikként PVC körgallér is kiadható

(6) Helyettesíthető cikként 2008 M általános bakancs is kiadható

2. melléklet a 20/2013. (IX. 16.) HM rendelethez

1. A KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNY ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 Őrmester és a Hjt. 57. § (1) bekezdés szerint
2 Mér-
ték-
Ezredes dandártábornoki törzsőrmester tisztté, főtörzsőrmester magasabb rendfokozatba akinek részére alacsonyabb rendfokozatot állapítottak meg
3 Megnevezés egység kinevezésekor zászlóssá vagy tisztté történő előléptetésekor kinevezett ezredes előléptetett főtörzsőrmester dandártábornok zászlós
4 Általános Légierős Általános Légierős Általános Légierős Általános Légierős Általános Légierős Általános Légierős
5 Ffi. Ffi. Ffi. Ffi. Ffi. Ffi. Ffi. Ffi. Ffi. Ffi. Ffi. Ffi.
6 Köznapi Bocskai-sapka tbk. szerelve db 1 1
7 Köznapi Bocskai-sapka ti. szerelve db 1 1 1
8 Köznapi Bocskai-sapka alti. szerelve db 1
9 Köznapi sapka tbk. db 1 1 1 1
10 Köznapi sapka ti. db 1 1 1 1 1 1
11 Köznapi sapka alti. db 1 1
12 Sötétkék köznapi sapka tbk. db 1 1 1 1
13 Sötétkék köznapi sapka ti. db 1 1 1 1 1 1
14 Sötétkék köznapi sapka alti. db 1 1
15 Társasági Bocskai-sapka tbk. szerelve db 1 1
16 Társasági Bocskai-sapka ti. szerelve db 1 1 1
17 Társasági Bocskai-sapka alti. szerelve db 1
18 Sötétkék tányérsapka tbk. szerelve db 1 1
19 Sötétkék tányérsapka szerelve db 1
20 Női kalap db 1
21 Fekete női kalap db 1 1
22 Köznapi zubbony tbk. db 1 1
23 Köznapi zubbony db 1
24 Sötétkék köznapi zubbony tbk. db 1 1
25 Sötétkék köznapi zubbony db 1
26 Köznapi pantalló tbk. db 1 1
27 Köznapi pantalló db 1
28 Sötétkék köznapi pantalló tbk. db 1 1
29 Sötétkék köznapi pantalló db 1
30 Köznapi női zubbony tbk. db 1 1
31 Köznapi női zubbony db 1
32 Sötétkék köznapi női zubbony tbk. db 1 1
33 Sötétkék köznapi női zubbony db 1
34 Köznapi női pantalló tbk. db 1 1
35 Köznapi női pantalló db 1
36 Sötétkék női köznapi pantalló tbk. db 1 1
37 Sötétkék női köznapi pantalló db 1
38 Társasági zubbony tbk. db 1 1
39 Társasági zubbony ti. db 1 1 1
40 Társasági zubbony alti. db 1
41 Sötétkék társasági zubbony tbk. db 1 1
42 Sötétkék társasági zubbony db 1
43 Fekete társasági pantalló tbk. db 1 1
44 Fekete társasági pantalló ti. db 1 1 1
45 Társasági pantalló alti. db 1
46 Sötétkék társasági pantalló tbk. db 1 1
47 Sötétkék társasági pantalló db 1
48 Társasági női kosztümkabát tbk. db 1 1
49 Társasági női kosztümkabát db 1 1 1
50 Sötétkék társasági női kosztümkabát tbk. db 1 1 1
51 Sötétkék társasági női kosztümkabát db 1
52 Fekete társasági női szoknya db 1 1
53 Társasági női szoknya alti. db 1
54 Posztóköpeny tbk. db 1 1
55 Posztóköpeny db 1
56 Sötétkék posztóköpeny tbk. db 1 1
57 Sötétkék posztóköpeny db 1
58 Női köpeny béléssel tbk. db 1 1
59 Női köpeny béléssel db 1
60 Sötétkék női köpeny béléssel tbk. db 1 1
61 Sötétkék női köpeny béléssel db 1
62 Fekete társasági nyakkendő tbk. db 1 1 1 1
63 Fekete társasági nyakkendő db 1 1 1 1
64 Társasági nyakkendő alti. db 1
65 Fekete női társasági nyakkendő db 1 1
66 Női társasági nyakkendő alti. db 1
67 Félcipő pár 1
68 Fekete félcipő pár 1 1
69 Női cipő pár 1
70 Fekete női cipő pár 1 1
71 Deréköv db 1 1 1 1 1 1
72 Fekete deréköv db 1 1 1 1 1 1 1 1

Megjegyzés: A kiegészítő ellátmány körébe az ékítmények nem tartoznak bele, azt az igényjogosult a ruházati utalványfüzete terhére köteles átvenni.

2. A REPÜLŐHAJÓZÓ FEGYVERNEMI AZONOSÍTÓVAL MEGHATÁROZOTT BEOSZTÁSBAN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ TISZTEK ÉS ALTISZTEK KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C
1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség
2 2003 M repülőhajózó overall db 2
3 2003 M repülőhajózó dzseki béléssel db 1
4 2003 M téli repülőhajózó ing (1) db 2
5 2003 M téli repülőhajózó alsó (1) db 2
6 2003 M nyári repülőhajózó ing (1) db 2
7 2003 M nyári repülőhajózó alsó (1) db 2
8 2003 M nyári repülőhajózó zokni (1) pár 3
9 2003 M nyári repülőhajózó kesztyű pár 2
10 Repülőhajózó bakancs (BATES 2500 M-9 ZIP ASSAULT) pár 1

3. A HONVÉDSÉG NEMZETI DÍSZEGYSÉGE KORONAŐRI DÍSZELGŐ ÖLTÖZETÉT ALKOTÓ, KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D
1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség Raktári készlet
2 Koronaőri Bocskai-sapka szerelék nélkül db 1 0,2
3 Koronaőri sapkajelvény db 1 0,2
4 Koronaőri szúrósgomb sapkára, köpenyre db 9 2
5 Topán alátét skarlátpiros db 1 0,1
6 Topán veret db 1 0,1
7 Sapkazsinór társasági db 1 0,2
8 Díszelgő díszzubbony db 1 0
9 Koronaőri zubbonygomb füles db 23 3
10 Koronaőri ujjagomb rugós db 11 2
11 Koronaőri állományt kifejező jelvény db 1 0,2
12 Koronaőri karjelzés db 1 0,2
13 Koronaőri díszelgő paroli pár 1 0,2
14 Koronaőri fegyvernemi jelvény db 4 2
15 Csillag 15 mm-es db 6 0
16 Koronaőri vállfődísz db 2 0,5
17 Névkitűző db 1 0
18 Koronaőri lovagló nadrág db 1 0
19 Koronaőri díszöv db 1 0,2
20 Kardtartó csatlék klt 1 0,2
21 Koronaőri csizma pár 1 0
22 Koronaőri mellzsinór db 1 0,2
23 Fehér kesztyű pár 5 1
24 Nadrágtartó db 1 0,2
25 Póló db 5 0
26 Nyári gyakorló zokni pár 5 0
27 Téli gyakorló zokni pár 3 0
28 Koronaőri díszköpeny db 1 0
29 Paroli posztóköpenyre skarlátpiros pár 1 0,2
30 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre pár 1 0,2
31 Vállzsinór db 1 0,2
32 Sarkantyú tiszti (1) pár 1 0,2
33 Sarkantyú szíj fekete (1) pár 1 0,1

Megjegyzés: (1) Tiszt részére biztosítandó

4. A HONVÉDSÉG NEMZETI DÍSZEGYSÉGE PALOTAŐRI DÍSZELGŐ ÖLTÖZETÉT ALKOTÓ, KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D
1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség Raktári készlet
2 Palotaőri Bocskai-sapka szerelék nélkül db 1 1
3 Palotaőri sapkajelvény db 1 0,2
4 Palotaőri szúrósgomb sapkára, köpenyre db 10 2
5 Topán alátét palackzöld db 1 0,1
6 Topán veret db 1 1
7 Sapkazsinór társasági db 1 0,2
8 Díszelgő díszzubbony db 2 0
9 Palotaőri zubbonygomb füles db 32 5
10 Palotaőri ujjagomb rugós db 17 3
11 Palotaőri állományt kifejező jelvény db 2 0,2
12 Palotaőri karjelzés db 2 0,2
13 Palotaőri díszelgő paroli pár 2 0,2
14 Palotaőri fegyvernemi jelvény db 6 2
15 Csillag 15 mm-es db 12 0
16 Palotaőri vállfődísz db 4 1
17 Névkitűző db 2 0
18 Palotaőri lovagló nadrág db 2 0
19 Palotaőri díszöv db 1 0,2
20 Kardtartó csatlék klt 1 0,2
21 Palotaőri nyári csizma pár 1 0
22 Palotaőri téli csizma pár 1 0
23 Palotaőri mellzsinór db 1 0,2
24 Fehér kesztyű pár 5 1
25 Nadrágtartó db 1 0,2
26 Póló db 5 0
27 Nyári gyakorló zokni pár 5 0
28 Téli gyakorló zokni pár 3 0
29 Palotaőri díszköpeny db 1 0
30 Paroli posztóköpenyre palackzöld pár 1 0,2
31 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre pár 1 0,2
32 2008 M téli ing „A” típusú db 1 0,1
33 2008 M téli alsó „A” típusú db 1 0,1
34 2008 M téli ing „B” típusú db 1 0,1
35 2008 M téli alsó „B” típusú db 1 0,1
36 Sarkantyú tiszti (1) pár 1 0,2
37 Sarkantyú szíj fekete (1) pár 1 0,1

Megjegyzés: (1) Tiszt részére biztosítandó

5. A HONVÉDSÉG NEMZETI DÍSZEGYSÉGE DÍSZZÁSZLÓALJÁNAK DÍSZELGŐ ÖLTÖZETÉT ALKOTÓ, KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D
1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség Raktári készlet
2 Díszelgő Bocskai-sapka szerelék nélkül db 1 0,2
3 Kerek sapkajelvény db 1 0,2
4 Társasági szúrósgomb sapkára, díszköpenyre db 13 2
5 Topán alátét optikai fehér db 1 0,1
6 Topán veret db 1 0,1
7 Sapkazsinór társasági db 1 0,2
8 Díszelgő díszzubbony db 1 0
9 Zubbonygomb füles db 23 3
10 Ujjagomb rugós db 11 2
11 Díszelgő állományt kifejező jelvény db 1 0,2
12 Díszelgő karjelzés db 1 0,2
13 Díszelgő paroli pár 1 0,2
14 Csillag 15 mm-es db 6 0
15 Díszelgő vállfődísz db 3 1
16 Névkitűző db 1 0
17 Díszelgő lovagló nadrág db 1 0
18 Díszelgő díszöv db 1 0,2
19 Kardtartó csatlék klt 1 0,2
20 Díszelgő csizma pár 1 0
21 Díszelgő mellzsinór db 1 0,2
22 Fehér kesztyű pár 5 1
23 Nadrágtartó db 1 0,2
24 Póló db 5 0
25 Nyári gyakorló zokni pár 5 0
26 Téli gyakorló zokni pár 3 0
27 Díszelgő díszköpeny db 1 0
28 Díszelgő paroli díszköpenyre pár 1 0,2
29 Paroli posztóköpenyre optikai fehér pár 1 0,2
30 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre db 1 0,1
31 2008 M téli alsó „A” típusú db 1 0,1
32 2008 M téli ing „B” típusú db 1 0,1
33 2008 M téli alsó „B” típusú db 1 0,1
34 Sarkantyú tiszti (1) pár 1 0,2
35 Sarkantyú szíj fekete (1) pár 1 0,1

Megjegyzés: (1) Tiszt részére biztosítandó

6. A HONVÉDSÉG NEMZETI DÍSZEGYSÉGE KORONAŐRI SZOLGÁLATI ÖLTÖZETÉT ALKOTÓ, KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D
1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség Raktári készlet
2 Bocskai sapka köznapi szerelék nélkül db 1 0,2
3 Koronaőri sapkajelvény db 1 0,2
4 Koronaőri szúrósgomb sapkára db 4 1
5 Topán alátét skarlátpiros db 1 0,1
6 Topán veret db 1 0,1
7 Sapkazsinór köznapi db 1 0,2
8 Köznapi öltöny db 1 0
9 Koronaőri zubbonygomb füles db 8 2
10 Koronaőri ujjagomb rugós db 6 1
11 Koronaőri állományt kifejező jelvény db 3 0,2
12 Koronaőri karjelzés db 1 0,2
13 Paroli köznapi öltönyre skarlátpiros pár 1 0,2
14 Koronaőr fegyvernemi jelvény db 2 0,5
15 Csillag 15 mm-es db 6 0
16 Névkitűző db 1 0
17 Köznapi ing hosszú ujjú db 2 0,2
18 Bokazokni barna pár 3 0
19 Köznapi félcipő barna pár 1 0
20 Nyakkendő barna köznapi db 1 0,1
21 Fehér kesztyű pár 2 1
22 Nyakkendőtű, kézelőgomb db 1 0,1
23 Deréköv barna db 1 0,1
24 Nadrágtartó db 1 0,2

7. A HONVÉDSÉG PROTOKOLLÁRIS FELADATOKBAN RÉSZTVEVŐ ÁLLOMÁNYÁNAK KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C
1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség
2 Társasági zubbony db 1
3 Fekete társasági pantalló db 1
4 Fekete félcipő db 1

Megjegyzés: A kiegészítő ellátmány körébe az ékítmények nem tartoznak bele, azt az igényjogosult a ruházati utalványfüzete terhére köteles átvenni.

8. A KATONAZENEKAROK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYÁNAK KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C
1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség
2 Általános, férfi, tiszt, altiszt
3 Zenész Bocskai-sapka db 1
4 Társasági zubbony db 1
5 Fekete társasági pantalló db 1
6 Díszköpeny db 1
7 Fekete félcipő pár 1
8 Fehér kesztyű pár 1
9 Díszzsinór db 1
10 Lyra karjelzés pár 1
11 Általános, nő, tiszt, altiszt
12 Fekete női kalap db 1
13 Társasági női kosztümkabát db 1
14 Fekete társasági női szoknya db 1
15 Fekete társasági női pantalló db 1
16 Női zenészköpeny béléssel db 1
17 Fekete női cipő pár 1
18 Fehér kesztyű pár 1
19 Díszzsinór db 1
20 Lyra karjelzés pár 1
21 Légierős, férfi, tiszt, altiszt
22 Sötétkék tányérsapka db 1
23 Sötétkék társasági zubbony db 1
24 Sötétkék társasági pantalló db 1
25 Sötétkék posztóköpeny db 1
26 Fekete félcipő pár 1
27 Fehér kesztyű pár 1
28 Díszzsinór db 1
29 Lyra karjelzés pár 1
30 Légierős, nő, tiszt, altiszt
31 Fekete női kalap db 1
32 Sötétkék társasági női kosztümkabát db 1
33 Sötétkék társasági női szoknya db 1
34 Sötétkék társasági női pantalló db 1
35 Sötétkék női köpeny béléssel db 1
36 Fekete női cipő pár 1
37 Fehér kesztyű pár 1
38 Díszzsinór db 1
39 Lyra karjelzés pár 1

Megjegyzés: A kiegészítő ellátmány körébe az ékítmények nem tartoznak bele, azt az igényjogosult a ruházati utalványfüzete terhére köteles átvenni.

9. A HONVÉDELEM ÉRDEKÉBEN MUNKÁT VÉGZŐ KATONÁK KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C
1 Megnevezés Mennyiség Jogosultságra való időszak
2 Általános, férfi, tiszt, altiszt
3 Társasági Bocskai-sapka szerelve 1 darab szükség szerint
4 Nyaksál 1 darab szükség szerint
5 Társasági zubbony 1 darab szükség szerint
6 Fekete társasági pantalló (1) 1 darab szükség szerint
7 Posztóköpeny 1 darab szükség szerint
8 4/4-es ballonkabát 1 darab szükség szerint
9 Fekete társasági nyakkendő (1) 1 darab szükség szerint
10 Társasági fehér ing hosszú ujjú 1 darab szükség szerint
11 Fekete félcipő (1) 1 pár szükség szerint
12 Bőrkesztyű 1 pár szükség szerint
13 Fekete deréköv (1) 1 darab szükség szerint
14 Általános, nő, tiszt, altiszt
15 Női kalap szerelve 1 darab szükség szerint
16 Női nyaksál 1 darab szükség szerint
17 Társasági női kosztümkabát 1 darab szükség szerint
18 Fekete társasági női szoknya (1) 1 darab szükség szerint
19 Női köpeny béléssel 1 darab szükség szerint
20 Női ballonkabát 1 darab szükség szerint
21 Fekete társasági női nyakkendő (1) 1 darab szükség szerint
22 Társasági fehér női ing hosszú ujjú 1 darab szükség szerint
23 Fekete női cipő (1) 1 pár szükség szerint
24 Bőrkesztyű 1 pár szükség szerint
25 Fekete deréköv (1) 1 darab szükség szerint
26 Légierős, férfi, tiszt, altiszt
27 Sötétkék tányérsapka szerelve 1 darab szükség szerint
28 Fekete nyaksál 1 darab szükség szerint
29 Sötétkék társasági zubbony 1 darab szükség szerint
30 Sötétkék társasági pantalló 1 darab szükség szerint
31 Sötétkék posztóköpeny 1 darab szükség szerint
32 Sötétkék 4/4-es ballonkabát 1 darab szükség szerint
33 Fekete társasági nyakkendő 1 darab szükség szerint
34 Társasági fehér ing hosszú ujjú 1 darab szükség szerint
35 Fekete félcipő 1 pár szükség szerint
36 Fekete bőrkesztyű 1 pár szükség szerint
37 Fekete deréköv 1 darab szükség szerint
38 Légierős, nő, tiszt, altiszt
39 Fekete női kalap szerelve 1 darab szükség szerint
40 Női fekete nyaksál 1 darab szükség szerint
41 Sötétkék társasági női kosztümkabát 1 darab szükség szerint
42 Sötétkék társasági női szoknya 1 darab szükség szerint
43 Sötétkék női köpeny béléssel 1 darab szükség szerint
44 Sötétkék női ballonkabát 1 darab szükség szerint
45 Fekete társasági női nyakkendő 1 darab szükség szerint
46 Társasági fehér női ing hosszú ujjú 1 darab szükség szerint
47 Fekete női cipő 1 pár szükség szerint
48 Fekete bőrkesztyű 1 pár szükség szerint
49 Fekete deréköv 1 darab szükség szerint

Megjegyzés: A cikkek kellékanyagokkal szerelve értendők

(1) Altisztnek barna színben biztosítandó

3. melléklet a 20/2013. (IX. 16.) HM rendelethez

1. A TÖRZSEK ÉS KONTINGENSEK RUHÁZATI NORMÁINAK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D E F G H I J K L M N O P

Mérték-
Kontinentális Sivatagi Ciprus Sínai Trópusi NRF (12) Feladat függő
Meg-
1 Megnevezés egység szemé-
lyi fel-
szerelés
raktári készlet szemé-
lyi fel-
szerelés
raktári készlet szemé-
lyi fel-
szerelés
raktári készlet szemé-
lyi fel-
szerelés
raktári készlet szemé-
lyi fel-
szerelés
raktári készlet szemé-
lyi fel-
szerelés
raktári készlet raktári készlet jegyzés
2 90 M téli gyakorló sapka db 1 0,2 1 0,1 1,4
3 Gyakorló kalap db 1 0,2 1 1 0,1 1,4
4 Barett sapka zöld szerelék nélkül db 1 0,2 1,1 1,3
5 Barett sapka világoskék db 1 0,2 1,3,14
6 Csősál db 1 0,1 1 0,1 1
7 90 M gyakorló zubbony db 3 0,2 2 0,2 1 1,1 1,4
8 90 M gyakorló nadrág db 3 0,2 2 0,2 1 1,1 1,4
9 90 M gyakorló kabát db 1 0,2 1 0,1 1 0,1 1,4
10 90 M gyakorló kabátbélés db 1 0,2 1 0,1 1 0,1 1,4
11 2000 M gyakorló zubbony db 2 0,2 3 0,2 1 1,1 1,4
12 2000 M gyakorló nadrág db 2 0,2 3 0,2 1 1,1 1,4
13 93 M esővédő zubbony húzózáras db 1 0,2 1 0,1 1 0,1 1
14 93 M esővédő nadrág db 1 0,2 1 0,1 1 0,1 1
15 93 M téli ing db 2 0,2 2 0,2 1 1 0,1 1
16 93 M téli alsó db 2 0,2 2 0,2 1 1 0,1 1
17 Póló gyakorló ruhához db 5 10 2 10 2 10 2 5 2 1,5
18 Nyári gyakorló zokni pár 5 10 5 10 5 2 1,5
19 Téli gyakorló zokni pár 3 6 3 3 1 1
20 Gyakorló kesztyű pár 1 0,2 1 0,2 1 0,1 1
21 90 M hevederöv db 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1,5
22 2008 M általános bakancs pár 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1
23 Nyári bakancs (HAIX Airpower P6) pár 1 0,1 1 0,5 1 0,1 1
24 Hímzett névfelirat tépőzáras db 4 4 4 1
25 Hímzett államjelzés tépőzáras db 3 3 3 1
26 Hímzett gyakorló paroli tépőzáras pár 3 20 3 20 3 1,7
27 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra db 3 20 3 20 3 1,7
28 Hímzett sapkajelvény db 1 1,1 1
29 Zseblámpa db 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 1,1 1,5
30 Rohamsisak db 1,1 1 1 1,1 2
31 90 M tereptarka sisakborító db 1,1 1 1,1 2
32 UN sisak (kék) db 0 1,1 2
33 Kevlár sisak db 1,1 1,1 2
34 Munkavédelmi kesztyű pár 2 2 2 2 2 2,2 2
35 Hátizsák db 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 1 0,1 1,1 2
36 Tengerészzsák db 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 2 0,1 2,1 2
37 Gyakorló csapatkarjelzés db 2 2 2 2 2 2,6,9
38 Térdvédő db 1,1 1,1 1,1 0,3 1 1,1 2
39 Könyökvédő db 1,1 1,1 1,1 0,3 1 1,1 2
40 Málhaheveder db 1,1 1,1 1,1 1 1,1 2
41 Tártartó hordhevederhez J 2 db 1,1 1,1 1,1 1 1,1 2,8
42 Tártartó hordhevederhez B 2 db 1,1 1,1 1,1 1 1,1 2,8
43 Tártartó hordhevederhez J 1 db 1,1 1,1 1,1 1 1,1 2,8
44 Tártartó hordhevederhez B1 db 1,1 1,1 1,1 1 1,1 2,8
45 Kézigránáttartó zöld db 2,2 2,2 2,2 2 2,2 2,8
46 Többcélú táska hordhevederhez db 1,1 1,1 1,1 1 1,1 2,8
47 AK tártartó védőmellényhez db 3,5 2,8
48 Gránáttartó dupla védőmellényhez db 1,1 2,8
49 Söréttartó védőmellényhez db 0,3 2,8
50 Pisztoly tártartó tripla védőmellényhez db 1,1 2,8
51 Altalános zseb védőmellényhez db 1,1 2,8
52 Rádiótartó védőmellényhez db 1,1 2,8
53 Használttár tartó védőmellényhez db 1,1 2,8
54 Egészségügyi zseb védőmellényhez db 1,1 2,8
55 Adminisztrációs zseb védőmellényhez db 1,1 2,8
56 Evőeszköz készlet db 1 1 0 1 1 1 1,1 1,5
57 Mosóháló db 3 0,1 3 0,1 3 0,1 3 0,1 1,1 1,5
58 Önfelfújódó matrac db 1,1 1,1 1,1 1 1,1 2
59 Hálózsák nyári kit 1 0,1 1,1 1,1 1 1,1 2
60 Hálózsák téli kit 1,1 0,5 0 1,1 2
61 Hálózsáklepedő db 2,2 1 1,2 2,2 2,2 2 2,2 2
62 Megfigyelő (személyi) sátor klt 1,1 1,1 0,5 1 1,1 2
63 Sivatagi kalap db 1 0,2 0 1 0,1 1,11
64 2003 M sisaksapka barna polár db 1 0 1 0 1 1,1 1,5
65 2003 M sivatagi sisakborító db 1 0,1 1,1 2
66 2003 M gyakorló zubbony sivatagi db 2 0,2 1 0,2 1 0,2 1 1,1 2,11
67 2003 M gyakorló zubbony sivatagi nyári db 1 0,2 2 0,2 2 1,2 0 2,11
68 2003 M gyakorló nadrág sivatagi db 2 0,2 1 0,2 1 0,2 1 1,1 2,11
69 2003 M gyakorló nadrág sivatagi nyári db 1 0,2 2 0,2 2 1,2 0 2,11
70 2003 M sivatagi gyakorló kabát db 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,1 2
71 2003 M sivatagi gyakorló kabátbélés db 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,1 2
72 Sivatagi bakancs pár 1 1,1 1 0,5 2 0,5 1 0,1 1,5,11
73 2003 M sivatagi hátizsákhuzat db 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1,1 2
74 Necc kendő sivatagi db 1 0,1 1 0,1 1,1 1,5
75 Hímzett név felirat sivatagi tépőzáras db 4 4 4 4 2,9
76 Hímzett államjelzés sivatagi tépőzáras db 3 3 3 2,2 1,3,5
77 Hímzett nemzeti pajzs színes sivatagi db 3 3 3 2,2 1,3,5
78 Hímzett gyakorló paroli sivatagi tépőzáras pár 3 20 3 20 3 20 2,2 1,3,5,7
79 Hímzett rendfokozati jelzés pólóra sivatagi db 3 20 3 20 3 20 2,2 1,3,5,7
80 Ujjatlan taktikai védőkesztyű pár 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1,1 1,5
81 2003 M repülőhajózó kesztyű pár 1 0,1 13
82 Porvédő szemüveg db 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 1,1 1,5
83 Fényvédő szemüveg db 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 1,1 1,3,5
84 Háti italhordó db 1 0,1 0,3 1,1 2
85 Háti italhordó csutora db 1,1 1,1 1,1 2,9
86 Moszkitóháló db 1,1 1,1 1,1 1 1,1 2
87 Necc kendő olív db 1 0,1 1 1,1 1
88 Talpbetét bakancshoz pár 1 1 1 1 0 1,3,5
89 Törülköző db 3 3 3 3 3 3 1,5
90 Baseball sapka ENSZ db 1 0,1 1,3,15
91 Kék szakmai sál db 1 0,1 1,3
92 96 M őrruha db 1,1 10
93 Jól láthatóságot biztosító felszerelés klt 1,1
94 Testvédő felszerelés klt 1,5
95 Műanyag pajzs db 2,2
96 Kevlár sisak arc- és tarkóvédővel db 1,5
97 Gumibot db 1,1
98 Patentbilincs klt 1,1
99 Teleszkópos rendőrbot klt 1,1
100 Téli álcaruha db 1,1
101 Gumicsizma pár 1,1

Megjegyzés:

(1) A tiszt és altiszt ruházati utalványfüzete terhére a KREP-ből veszi át, a szerződéses legénységi állományú katona ellátása csapathatáskörben, a természetbeni ellátás keretében történik

(2) A ruházati szolgálat központi ellátást és raktározást végrehajtó szervezeti egysége biztosítja

(3) A tényleges feladat végrehajtása esetén, a kiküldetés befejezését követően a szerződéses legénységi állományú katona tulajdonába térítésmentesen kerül

(4) Ejtőernyős, mélységi- és csapatfelderítő, tűzszerész, hadihajós, repülőszerelő, valamint repülőhajózó szakbeosztásban szolgálatot teljesítő igényjogosult műveleti területen a speciális hadi- (gyakorló-) öltözetét viselheti

(5) Az MFO kontingensben szolgálatot teljesítő rendőr állomány részére az érvényben lévő együttműködési megállapodásnak megfelelően a ruházati szolgálat központi ellátást és raktározást végrehajtó szervezeti egysége biztosítja. Tényleges feladatra való vezénylés befejezését követően saját tulajdonba kerül

(6) A honi területről nem biztosítható, a nemzetközi szervezetek által meghatározott karjelzések műveleti területen történő beszerzését a műveleti területen tartózkodó kontingens hajtja végre, a felkészülő kontingens parancsnokának igénylése alapján

(7) Létszámtól független mennyiség, felhasználása csak műveleti területen történő előléptetés esetén lehetséges

(8) Fegyvertelen (megfigyelő, tanácsadó), illetve kizárólag maroklőfegyverrel rendszeresített misszió esetén a gépkarabélyhoz és a kézigránáthoz tartozó felszerelés nem kerül biztosításra

(9) Tényleges feladat végrehajtás esetén, a kiküldetés befejeztével az igényjogosult tulajdonába kerül

(10) Csak a ténylegesen feladatot ellátó állomány létszáma után biztosítható

(11) Nemzeti logisztikai ellátással nem rendelkező egyéni misszió részére 1 mennyiségi egység/fő raktár készlet megalakítása

(12) Az NRF személyi felszerelés és raktári készletek a „Pool” készletből kerülnek biztosításra a feladat elrendelése esetén

(13) A szakanyag csak a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Kontingens részére kerül biztosításra

(14) Tiszt részére 2 darab/fő biztosítható

(15) Csak altiszt és legénységi szerződéses részére biztosítható

2. AZ EGYES HADSZÍNTEREKEN HASZNÁLATOS ÖLTÖZETVÁLTOZATOK

A B C D E F G
1 Hadszíntér megnevezése Kontinentális Sivatagi Ciprusi Sínai Trópusi NRF
2 Afganisztán (PRT, OMLT, KMK, NTM-A, KAIA, KNR ÖBK, CSS LMCS, AMT, AAT, NTE, egyéni) X
3 Balkán (EUFOR, KFOR, HQSA) X
4 Szomália (EUTM) X
5 Ciprus (UNFICYP) X
6 Libanon (UNIFIL) X
7 Sínai-félsziget (MFO) X
8 Kongó (EUSEC RD) X
9 Nyugat Szahara (MINURSO) X
10 Készenlétben álló erők (NRF, EUBG, DCM) X

4. melléklet a 20/2013. (IX. 16.) HM rendelethez

AZ ÁGYFELSZERELÉS ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D E
1 Megnevezés Mérték- 1. változat 2. változat 3. változat
egység Mennyiség
2 Nagy tollpárna db 1
3 Kis tollpárna db 1
4 Paplan db 1
5 Nagy tollpárnahuzat db 1
6 Kis tollpárnahuzat db 1
7 Paplanhuzat db 1
8 Keskeny lepedő db 1 2
9 Műanyag tömésű fejpárna db 1
10 Műanyag tömésű fejpárnahuzat db 1
11 Hálótermi takaró db 2
12 PH ágybetét db 1
13 Hálózsák db 1

  Vissza az oldal tetejére