A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet

az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek összefüggenek az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsány város területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 5041/2, 5042/1, 5042/2, 5042/3, 5042/4, 5042/7, 5042/10, 5042/11, 5042/12, 5057/1, 5057/2, 5057/3, 5057/4, 5057/5, 5064 és 5063 helyrajzi számú földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

(4) *  A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

(3) *  E rendeletnek az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 286/2015. (X. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. mellékletében foglalt táblázat 19. sorát a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr3. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelethez * 

Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsány város területén megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az azokban eljáró hatóságok

A B C D
1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások Eljáró hatóság
2. Kiemelt beruházásként kipufogó rendszerekhez Az 1. § (1) bekezdése szerinti terület általános építésügyi hatósági eljárások Pest Megyei
Kormányhivatal
3. kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását örökségvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei
Kormányhivatal
4. eredményező gyártóüzem és annak építményei környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Pest Megyei
Kormányhivatal
5. természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Pest Megyei
Kormányhivatal
6. útügyi hatósági engedélyezési eljárás Pest Megyei
Kormányhivatal
7. vízjogi engedélyezési eljárás illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
9. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás Pest Megyei
Kormányhivatal
10. telekalakítási hatósági eljárás Pest Megyei
Kormányhivatal
11. földmérési hatósági eljárás Pest Megyei
Kormányhivatal
12. hírközlési hatósági engedélyezési eljárás Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
13. bányahatósági engedélyezési eljárás Pest Megyei
Kormányhivatal
14. talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Pest Megyei
Kormányhivatal
15. vasúti hatósági engedélyezési eljárás közlekedésért felelős miniszter
16. tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
17. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
18. a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások
19. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
20. erdő igénybevételi eljárások Pest Megyei
Kormányhivatal

2. melléklet a 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére