A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet

a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A kormányrendeletben kijelölt, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésében meghatározott heti tájékoztatási kötelezettségüknek az 1. és 2. melléklet szerinti táblázatok kitöltésével és a tárgyhetet követő hét első munkanapján a kormányrendeletben kijelölt, koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottnak (a továbbiakban: kormánymegbízott) történő megküldésével tesznek eleget.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerv az ugyanazon kormánymegbízott által koordinált különböző kiemelt jelentőségű ügyek tekintetében heti tájékoztatási kötelezettségének valamennyi folyamatban lévő eljárásáról együttesen, egyetlen táblázat beruházásonkénti sorrendben történő kitöltésével tesz eleget.

2. § (1) *  A kormánymegbízott a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdés d) pontjában meghatározott havi tájékoztatási kötelezettségének a 3-6. melléklet szerinti táblázatok kitöltésével és a tárgyhónapot követő hónap első munkanapján a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére történő megküldésével tesz eleget.

(2) A kormánymegbízott havi tájékoztatási kötelezettségének valamennyi általa koordinált kiemelt jelentőségű ügy tekintetében együttesen, egyetlen táblázat beruházásonkénti sorrendben történő kitöltésével tesz eleget.

3. § (1) *  A kormánymegbízott a Kormány tagjai részére küldendő, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott negyedévenkénti tájékoztatási kötelezettségének a 7. melléklet szerinti táblázat kitöltésével és szöveges tájékoztatás megküldésével tesz eleget.

(2) A szöveges tájékoztatás legalább a 8. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.

(3) A kormánymegbízott minden beruházás tekintetében külön negyedévenkénti tájékoztatásokat készít.

4. § Az e rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségeket elektronikus úton is teljesíteni kell a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos honlapján közzétett, az e rendelet mellékleteit képező táblázatok ott meghatározott formátumaiban.

5. § Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

Heti tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított engedélyezési, valamint egyéb közigazgatási hatósági eljárásokról

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC
1 201_. __. Heti tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított engedélyezési, valamint egyéb közigazgatási hatósági eljárásokról
2 Eljáró szerv:
3 Kapcsolattartó:
4 Az ügyben az adott héten a kiemelt jelentőségű beruházásokat érintő intézkedés történt / nem történt.
5

Nemzet-
gazda-
ságiÉrintett ingat-
Folyamatban lévő eljárási cselekmények, az ügy állása A döntés Ügyintézési határidő Dön-
téssel szembeni felleb-
Másodfokú döntés Bírósági döntés Melyik ingatlan tekinte-
tében
6 Sor-
szám
szem-
pontból kiemelt jelentő-
ségűvé nyilvá-
nított beruhá-
zás meg-
nevezése
A kiemelt jelentő-
ségűvé nyilvá-
nító kor-
mány-
rendelet száma
Közigaz-
gatási hatósági eljárás meg-
nevezése
Eljárás meg-
indulása
(Dátum)
lanok helyrajzi száma, meg-
nevezése, címe
Az eljárási cselek-
mény meg-
tételének idő-
pontja
Az eljárási cselek-
mény meg-
nevezése
Eljá-
rást aka-
dályozó körül-
mények
Kelte Szá-
ma
Típu-
sa
Tar-
talma
Döntés jogerőre emel-
kedése
(dátum)
Jog-
sza-
bály-
ban meg-
hatá-
ro-
zott ügy-
inté-
zési ha-
tár-
idő
Tény-
leges ügy-
inté-
zési határ-
idő
(Na-
pok szá-
ma)
Ha-
táridő meg-
tar-
tásra ke-
rült-e?
(Igen/Nem)
Hány napos a határ-
idő túllé-
pés?
A határ-
idő túllé-
pésé-
nek oka
bezés(ek) vagy kere-
set(ek) benyúj-
tása
(dátum)
Kelte Szá-
ma
Tar-
talma
A másod-
fokú döntéssel szembeni kereset benyúj-
tása (dátum)
Kelte Szá-
ma
Tar-
talma
került sor az eljárás meg-
szünte-
tésére?
Egyéb tájékoz-
tatás
7 1.
8 2.
9 3.
10 4.
11 5.
12 6.
13 7.
14 8.
15 9.
16 10.

2. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

Heti tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyeket érintő szakhatósági eljárásokról

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1 201_. . Heti tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyeket érintő szakhatósági eljárásokról
2 Eljáró szerv:
3 Kapcsolattartó:
4 Az ügyben az adott héten a kiemelt jelentőségű beruházásokat érintő intézkedés történt / nem történt.
5


Sor-
szám
Nemzet-
gazda-
sági szem-
pontból kiemelt


A kiemelt jelentő-
ségűvé

Szak-Kap-
csolódó közigaz-
Szak-
hatóságiÉrintett ingat-
lanok

Eljárást


A szakhatósági döntés


Ügyintézési határidő
6 jelentő-
ségűvé nyilvá-
nított beruhá-
zás meg-
nevezése
nyilvá-
nító kor-
mány-
rendelet száma
hatósági eljárás meg-
nevezése
gatási eljárás meg-
nevezése
eljárás meg-
indulása
(dátum)
helyrajzi száma, meg-
nevezése, címe
akadá-
lyozó körül-
mények

Kelte

Szá-
ma

Tar-
talma
Jogsza-
bályban meghatá-
rozott ügyinté-
zési határidő
Tényle-
ges ügyinté-
zési határidő
(Napok száma)
Határidő megtar-
tásra került-e?
(Igen/
Nem)

Hány napos a határidő túllépés?

A határidő túllépés oka
Egyéb tájékoz-
tatás
7 1.
8 2.
9 3.
10 4.
11 5.
12 6.
13 7.
14 8.
15 9.
16 10.

3. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokra vonatkozó alapadatok

A B C D E F G H
1 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokra vonatkozó alapadatok
2

Sor-

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt


Hatály-
Fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott koordinációra való kijelölést tartalmaz A Kormányrendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé Fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott által
3 szám jelentőségűvé nyilvánító kormányrendelet száma balépés Igen / Nem Kijelölés napja Koordinációra kijelölt kormánymegbízott nyilvánított beruházás, projekt megnevezése kijelölt koordinátor neve és elérhetősége
4 1.
5 2.
6 3.
7 4.
8 5.
9 6.
10 7.
11 8.
12 9.
13 10.
14 11.

4. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

Havi tájékoztatás a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti kormánymegbízotti intézkedések nyilvántartásáról * 

A B C D E F G H I J K L M N O
1 *  A 201_. havi tájékoztatás a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti kormánymegbízotti intézkedések nyilvántartásáról
2 Sor-
szám
Nemzet-
gazdasági szempont-
ból kiemelt jelentő-
ségűvé nyilvá-
nított beruházás meg-
nevezése
Kapcsolat-
tartás a feladatot ellátó szervvel és irányító/
felügyelő szervével
(az érintett szervek megne-
vezésével)
Adat- és tájékozta-
tás-kérés a feladatot ellátó szervtől és irányító/
felügyelő szervétől
(az érintett szervek megneve-
zésével)
Eseti egyeztetés kezdemé-
nyezése a feladatot ellátó szervvel és irányító/
felügyelő szervével
(az érintett szervek megneve-
zésével)
Munka-
csoport létrehozása az érintett szervekkel
(az érintett szervek megneve-
zésével)
Intézke-
désre javaslat-
tétel a feladatot ellátó szervnél és irányító/
felügyelő szervénél
(az érintett szervek megneve-
zésével)
Javaslat-
tétel a tényállás tisztázása érdekében és a hatósági ellenőrzés során feladat- és hatás-
körükben érintett hatóságok együtt-
működé-
sének keretei kialakí-
tására
A feladat- és hatás-
körrel rendelkező szerv felügyeleti szervénél felügyeleti eljárás kezde-
ményezése
Az eljáró szerv irányító/
felügyelő szervénél soron kívüli törvényes-
ségi és hatékony-
sági ellenőrzés lefolytatá-
sának kezdemé-
nyezése
Az eljáró szerv egyedi vagy rendszeres jelentés-
tételre vagy beszá-
molóra kötelezése
Fegyelmi eljárás kezdemé-
nyezése a kormány-
zati szolgálati jogviszonyból eredő kötelezett-
ségeknek a kiemelt jelentőségű ügy intézése során történő meg-
szegésének alapos gyanúja esetén
Egyéb, nemzet-
gazdasági szempont-
ból kiemelt jelentő-
ségűvé nyilvání-
tott ügyet meg-
állapító kormány-
rendelet-
ben meghatá-
rozott feladat ellátása
(a feladat megneve-
zésével)
A közigaz-
gatás- szervezé-
séért felelős miniszter intézke-
désének kezde-
ményezése
A Kormány döntését igényló esetben előterjesz-
tés készítése a közigaz-
gatás- szervezé-
séért felelős miniszter útján
3 1.
4 2.
5 3.
6 4.
7 5.
8 6.
9 7.
10 8.
11 9.
12 10.

5. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

Havi tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított engedélyezési, valamint egyéb közigazgatási hatósági eljárásokról

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD
1 201_.__. havi tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított engedélyezési, valamint egyéb közigazgatási hatósági eljárásokról
2 Nemzet-
gazda-
sági szem-
Nemzet-
gazda-
sági szem-


Közigaz-
gatási


Érintett ingatla-
Folyamatban lévő eljárási cselek-
mények, az ügy állásaEljárást
A döntés


Döntés
Ügyintézési határidő Döntés-
sel szembeni fellebbe-
Másodfokú döntés Bírósági döntés Melyik ingatlan tekinte-
tében
3 Sor-
szám
pontból kiemelt jelentő-
ségűvé nyilvá-
nított beruhá-
zás meg-
nevezése
pontból kiemelt jelentő-
ségűvé nyilvá-
nító kor-
mány-
rendelet száma
Eljáró szerv meg-
nevezése
hatósági eljárás meg-
nevezése
Eljárás megin-
dulása
(Dátum)
nok helyrajzi száma, meg-
nevezése, címe
Az eljárási cselek-
mény megtéte-
lének idő-
pontja
Az eljárási cselek-
mény meg-
nevezése
akadá-
lyozó körül-
mények
Kelte Szá-
ma
Típu-
sa
Tar-
talma
jogerőre emel-
kedése
(dátum)
Jogsza-
bályban megha-
tározott ügyinté-
zési határidő
Tényle-
ges ügyinté-
zési határidő
(Napok száma)
Határidő meg-
tartásra került-e?
(Igen/
Nem)
Hány napos a határidő túllépés? A határidő túllépé-
sének oka
zés(ek) vagy kere-
set(ek) benyúj-
tása
(dátum)
Kelte Szá-
ma
Tar-
talma
A másod-
fokú döntéssel szembeni kereset benyúj-
tása
(dátum)
Kelte Szá-
ma
Tar-
talma
került sor az eljárás meg-
szünte-
tésére?
Egyéb tájékoz-
tatás
4 1.
5 2.
6 3.
7 4.
8 5.
9 6.
10 7.
11 8.
12 9.
13 10.

6. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

Havi tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyeket érintő szakhatósági eljárásokról

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1 201_.__. havi tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyeket érintő szakhatósági eljárásokról
2 Nemzet-
gazdasági
A kiemelt jelentő- Eljáró szak- Szak-
hatósági
Kapcso-
lódó
Szak-
hatósági
Érintett ingatla- Eljárást akadá- A szakhatósági döntés Ügyintézési határidő
3 Sor-
szám
szem-
pontból kiemelt jelentő-
ségűvé nyilvá-
nított beruhá-
zás meg-
nevezése
ségűvé nyilvá-
nító kor-
mány-
rendelet száma
hatóság megne-
vezése
eljárás megne-
vezése
közigaz-
gatási eljárás megne-
vezése
eljárás megin-
dulása
(dátum)
nok helyrajzi száma, megne-
vezése, címe
lyozó körül-
mények
Kelte Szá-
ma
Tar-
talma
Jogsza-
bályban meghatá-
rozott ügyinté-
zési határidő
Tény-
leges ügyin-
tézési határidő
(Napok száma)
Határidő meg-
tartásra került-e?
(Igen/
Nem)
Hány napos a határidő túllépés? A határidő túllépés oka Egyéb tájékoz-
tatás
4 1.
5 2.
6 3.
7 4.
8 5.
9 6.
10 7.
11 8.
12 9.
13 10.

7. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

Negyedéves tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházások vonatkozásában

A B C D E F G H
1 Negyedéves tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházások vonatkozásában
201_.__. negyedév
2Sor-
szám

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánító kormányrendelet száma
A Kormány-
rendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházás, projekt megnevezéseKözigazgatási hatósági eljárás megnevezéseEljárás megindulása
(dátum)Az ügy állása


Eljárás lezárása (amennyiben folyamatban lévő eljárásról van szó, úgy annak feltüntetése)Eljárást akadályozó körül-
mények
3 1.
4 2.
5 3.
6 4.
7 5.
8 6.
9 7.
10 8.
11 9.
12 10.

8. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekkel összefüggő negyedéves tájékoztatások minimális tartalma

1. A beruházás megjelölése, rövid ismertetése.

2. Az adott beruházásra vonatkozó jogi szabályozás rövid, tömör bemutatása:

2.1. a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé történő nyilvánításról szóló kormányrendeletre történő utalás;

2.2. a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott kijelölésére történő utalás;

2.3. a negyedéves tájékoztatás megtételének kötelezettségére vonatkozó rendelkezésre történő utalás.

3. A koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott és a beruházó, valamint a kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok és a beruházó kapcsolattartásának, együttműködésének rövid bemutatása.

4. A koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott és az egyes hatóságok, szakhatóságok kapcsolattartásának, együttműködésének rövid bemutatása.

5. Az adott beruházás vonatkozásában a tárgyidőszakban megindult, valamint az előző tárgyidőszakból áthúzódó hatósági eljárások ismertetése:

5.1. eljáró hatóságonként valamennyi hatósági eljárás;

5.2. az egyes hatósági eljárások megindulásának időpontja;

5.3. az egyes hatósági eljárások vonatkozásában történt eljárási cselekmények felsorolása időpontokkal;

5.4. az egyes hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő megjelölése;

5.5. amennyiben ügyintézési határidő túllépés történt, az arra történő utalás, valamint a határidő túllépés indokának megjelölése;

5.6. az egyes hatósági eljárások lezárulásának módja és időpontja.

6. Az adott beruházás vonatkozásában a tárgyidőszakban megindult, valamint az előző tárgyidőszakból áthúzódó szakhatósági eljárások ismertetése:

6.1. eljáró szakhatóságonként valamennyi szakhatósági eljárás felsorolása;

6.2. az egyes szakhatósági eljárások megindulásának időpontja;

6.3. az egyes szakhatósági eljárások vonatkozásában történt eljárási cselekmények felsorolása időpontokkal;

6.4. az egyes szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő megjelölése;

6.5. amennyiben ügyintézési határidő túllépés történt, az arra történő utalás, valamint a határidő túllépés indokának megjelölése;

6.6. az egyes szakhatósági eljárások lezárulásának módja és időpontja.

7. A tárgyidőszakban a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott által megtett valamennyi koordinációs intézkedés bemutatása, szükség esetén kitérve az adott intézkedés alkalmazásának indokaira és eredményeire is.

8. Amennyiben a tárgyidőszakban a beruházáshoz kapcsolódó hatósági és szakhatósági eljárások vonatkozásában bármilyen, a beruházás megvalósulását akadályozó, lassító probléma merült fel, a probléma ismertetése, és a probléma érdekében a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott, a beruházó, illetve az érintett hatóságok és szakhatóságok által megtett intézkedések, és azok eredményének bemutatása.

9. Amennyiben a beruházás vonatkozásában az előző negyedéves tájékoztatásban a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott valamilyen problémáról számolt be, annak bemutatása, hogy az előző időszakban felmerült probléma a tárgyidőszakra elhárult-e, vagy az még mindig fennáll.

10. A beruházás és a kiemelt jelentőségű ügyek állásának, a tárgyidőszak eseményeinek rövid összegzése.


  Vissza az oldal tetejére