A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

33/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény

A Magyarország Kormánya és Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya (továbbiakban: a Felek)

a két ország közötti baráti kötelékek megerősítése, a népeiket összekötő kapcsolatok megszilárdítása, valamint a két ország közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködés fejlesztése érdekében, illetve azokat az előnyöket felismerve, amelyek az egyes országokban alkalmazandó szabályokkal és rendelkezésekkel összhangban történő kölcsönös együttműködés megszilárdításából származnak a két ország számára, a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

A Felek ösztönzik a felsőoktatási tisztségviselők, egyetemi oktatók és tudósok csere-látogatásait, illetve a közöttük létrejövő együttműködést a közös érdeklődésre számot tartó területeken.

A Felek ösztönzik a hallgatói mobilitást, többek között az országaikban létező állami ösztöndíj-programok keretein belül. Az együttműködés részleteiről az illetékes oktatási tárcák külön állapodnak meg.

A Felek emellett ösztönzik tudományos és kulturális területeken küldöttségek cseréjét is.

A Felek ösztönzik az Azerbajdzsáni Turizmus Intézet és a megfelelő magyar társintézmény közötti együttműködést, valamint a Kulturális Tanulmányok Tudományos-Módszertani Központja és a megfelelő magyar társintézmény közötti workshopok szervezését kulturális és tudományos témában.

2. Cikk

A Felek ösztönzik és elősegítik a tudományos és kulturális intézmények, valamint a kutatóintézetek közötti közvetlen tudományos és kulturális kapcsolatokat, és - a rendelkezésre álló források és lehetőségek keretein belül - egyetemi oktatók és kutatók cseréjét.

3. Cikk

A Felek a felsőoktatási intézményekben és kutatóközpontokban szakmai tudás- és tapasztalatcserét folytatnak tudományos, műszaki és közigazgatási területeken.

4. Cikk

A Felek bővítik a két ország felsőoktatási és tudományos intézményeiben rendelkezésre álló képzési lehetőségeket, főként a mérnöki és orvostudományok, műszaki, valamint agrártudományi területeken.

5. Cikk

A Felek támogatják a két ország egyetemei közötti tudományos együttműködést, és megosztják egymással az iskolai bizonyítványok, oklevelek és diplomák egyenértékűségének megteremtésével kapcsolatos információkat azok kölcsönös elismerése érdekében. Kölcsönösen informálják egymást oktatási rendszereikről.

6. Cikk

A Felek ösztönzik az irodalom, képző- és zeneművészet, film, televízió és rádió, építészet, könyvkiadás, múzeum- és levéltár igazgatás terén, más kulturális és művészeti területen, illetve alkotóművészek között létrejövő kapcsolatokat és cseréket.

A Felek kölcsönösen támogatják a nemzeti könyvtáraik közötti közvetlen szakmai együttműködést.

7. Cikk

A Felek ösztönzik és támogatják oktatási, tudományos és kulturális hetek és napok szervezését a két ország tudományos és kulturális intézményeiben. Ezek magukban foglalják előadások, szemináriumok, könyvvásárok és egyéb olyan rendezvények lebonyolítását, melyek bemutatják a két ország eredményeit.

8. Cikk

A Felek ösztönzik és támogatják számos kulturális és művészeti tevékenység lebonyolítását, és lehetőségeik szerint segítik egymást különösen:

a különböző kulturális területek képviselőinek együttműködés, tapasztalatcsere, szakmai gyakorlat céljából történő kölcsönös látogatásának megszervezésében;

egyéni művészek vagy művészeti csoportok koncertturnéinak megszervezésében, valamint koncertek, előadások, kiállítások és más kulturális események szervezésében;

résztvevők meghívásakor az egyik Fél országában rendezett zenei és más fesztiválokra.

9. Cikk

A Felek ösztönzik könyvek, kiadványok, szórólapok, füzetek, folyóiratok, dokumentumok, filmek, és minden, a két országban folyó oktatással és tudományos kutatással, valamint kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szakirodalom és forrásanyag egymás közti cseréjét.

10. Cikk

A Felek ösztönzik a helyi és nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon, szimpóziumokon és tudományos, valamint kulturális műhelymunkákban való részvételt, és kellő időben tájékoztatják egymást ezekről az eseményekről.

11. Cikk

A Felek jogszabályaiknak megfelelően engedélyezik a kéziratok, levéltári anyagok és történelmi dokumentumok tanulmányozását és felhasználását, és együttműködnek a régészet és a kulturális örökségvédelem területén, továbbá szakértőket cserélnek e téren.

12. Cikk

Mindkét fél ösztönzi a másik fél országában született kiemelkedő irodalmi művek lefordítását és kiadását saját országában.

13. Cikk

A Felek ösztönzik a magyar nyelv az Azerbajdzsáni Köztársaság területén történő és az azeri nyelv a Magyarország területén történő elsajátításához szükséges módszertani, pedagógiai programok megvalósítását, és a megfelelő oktatási és módszertani irodalom fordítását.

14. Cikk

A Felek támogatják külön együttműködési megállapodások megkötését a két ország érintett oktatási, tudományos és kulturális intézményei között.

15. Cikk

A jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen a jelen Egyezmény rendelkezései nem értelmezhetőek úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak különösen az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

16. Cikk

A Felek megállapodnak abban, hogy szükség esetén a Felek illetékes képviselői konzultációkat folytatnak a végrehajtási programok aláírásával kapcsolatban, elővezetve azok megvalósításához szükséges konkrét lépéseket és projekteket, valamint ahol lehetséges meghatározva az Egyezményben és a végrehajtási programokban vázolt események pénzügyi és szervezeti feltételeit.

17. Cikk

A Megállapodás kapcsán felmerülő értelmezési vagy végrehajtási problémák esetén a Felek tárgyalásos úton egyeztetik a teendőket.

18. Cikk

A Megállapodás a Felek közös egyetértésével kiegészíthető vagy módosítható. A kiegészítéseket és a módosításokat külön megállapodásban kell rögzíteni, amely ezen megállapodás szerves részét képezi és hatálybalépése a 19. cikk rendelkezéseivel összhangban történik.

19. Cikk

Ez az Egyezmény azon utolsó jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba, melyben a felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelményeknek.

Az Egyezmény határozatlan időre szól. Az Egyezményt bármely szerződő fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja.

Ebben az esetben az Egyezmény a felmondásáról szóló értesítés átvételének napjától számított 6 hónap múlva veszti hatályát.

Abban az esetben, ha a jelen Egyezmény hatályát veszti, előírásait a gyakorlatban továbbra is alkalmazni kell a még folyamatban lévő programok és projektek tekintetében mindaddig, amíg azokat teljes egészükben végre nem hajtják.

Ezt az Egyezményt, Budapest városban írták alá 2012. október 9-én, magyar, azeri és angol nyelven írott két eredeti példányban. Ezek mindegyike egyformán hiteles. Az értelmezésből származó bármely nézetkülönbség kialakulása esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország
Kormánya nevében
Azerbajdzsáni Köztársaság
Kormánya nevében

AGREEMENT
on educational, scientific and cultural co-operation between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Azerbaijan

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Azerbaijan, hereinafter referred to as „the Parties”,

In order to enhance the bonds of friendship existing between their two countries, to widen the links binding their people, to develop co-operation in educational, scientific, cultural domains,

Recognizing the benefits each of the two countries may gain as a result of consolidating of bilateral co-operation in accordance with the national legislation of their states,

Have agreed on the following:

Article 1

The Parties shall encourage the exchange of visits of higher education and scientific officials, faculty members and scholars and shall establish co-operation between them in fields of common interest.

The Parties shall encourage the exchange of students, as well as within governmental scholarships programs existing in their countries. The particular details of the cooperation will be agreed between the relevant ministries in charge of education.

They shall also encourage the exchange of delegations in scientific and cultural fields.

The Parties shall encourage cooperation, relations between the Azerbaijan Tourism Institute and appropriate Hungarian institute; and workshops in the fields of culture and science between the Scientific-methodological Centre of Cultural Study and appropriate Hungarian institute.

Article 2

The Parties shall promote and encourage direct scientific and cultural relations between academic and cultural institutions as well as scientific research establishments and the exchange of faculty members and scholars within available resources and opportunities.

Article 3

The Parties shall exchange expertise and knowledge in the scientific, technical and administrative fields between higher education and scientific research institutions.

Article 4

The Parties shall increase opportunities for training in higher education and scientific institutions in both countries notably in engineering, medical, technological and agricultural domains.

Article 5

The Parties shall promote academic co-operation between universities in both countries and exchange information in the field of establishing equivalencies between school certificates and diplomas, graduate and postgraduate academic degrees for purposes of mutual recognition of these degrees. They shall also exchange data on their respective educational systems.

Article 6

The Parties shall promote contacts and exchanges in the field of literature, fine and musical art, cinematography, television and radio, architecture, book publishing, museum business and archives, and also between creative groups and in other fields of culture and art.

The parties mutually encourage direct cooperation between their libraries.

Article 7

The Parties shall encourage the organization of educational, scientific and cultural weeks and days in educational and cultural institutions of each country. These shall include the giving of lectures and the holding of seminars, book exhibitions and fairs, other forms of presenting the achievements of both countries.

Article 8

The Parties shall agree to arrange various cultural and artistic activities and help each other within their capabilities, in particular when:

organizing mutual visits of representatives of various fields of culture for the purposes of co-operation, internships, exchanging experience;

organizing concert tours of individual artists and artistic groups, concerts, performances, exhibitions and othercultural events;

inviting participants to festivals and similar international shows which are hosted by one of the Parties.

Article 9

The Parties shall encourage the exchange of books, brochures, periodicals, documents, films and other materials and sources of information related to education, scientific research and cultural activities in both countries.

Article 10

The Parties shall encourage participation in local and international conferences, seminars, symposia, scientific and cultural workshops,and shall inform each other about such events a sufficient period of time in advance of their start.

Article 11

The Parties, in accordance with their national legislations, shall facilitate perusal and making use of manuscripts, archives and historical documents and shall cooperate in the domain of archeology and cultural heritage in their respective countries and shall exchange experts in this domain.

Article 12

Each of the Parties shall encourage the translation and publishing of distinguished literary works produced by the other Party.

Article 13

The Parties shall encourage the realization of methodological and pedagogical programs necessary for the acquisition of the Hungarian language on the territory of the Republic of Azerbaijan and the Azerbaijani language on the territory of Hungary, and the translation and publication of the corresponding educational and methodological literature.

Article 14

The Parties shall encourage whenever necessary to sign the special agreements on co-operation between involved educational, scientific and cultural institutions of the two countries.

Article 15

Commitments originating from the membership of Hungary in the European Union are not affected by the present Agreement. As a consequence of this, provisions of the present Agreement shall not be interpreted in a way that it would annul, amend or have any other effect on the commitments of Hungary originating especially from the treaties forming the basis of the European Union, as well as those commitments originating from the primary and secondary legislation of the European Union.

Article 16

The Parties shall agree whenever necessary to hold consultations between the authorized representatives of the Parties to sign the executive programs, foreseeing the concrete measures and projects for the fulfillment of this Agreement and defining, where it is possible the financial and other organizational terms in order to carry out events, provided by this Agreement and executive programs.

Article 17

Any disagreement that may arise from the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved by negotiations and consultations between the Parties.

Article 18

Any additions and amendments may be made to this Agreement by mutual consent of the Parties. Such additions and amendments shall be made in a form of separate Protocols being an integral part of this Agreement and shall enter into force in accordance with the provisions of Article 19.

Article 19

This Agreement shall enter into force on the date of receiving by the Parties of the last written notification through diplomatic channels confirming the completion of their respective internal procedures required for the entry into force of this Agreement.

This Agreement is concluded for an indefinite period of time. The Agreement may be terminated by either of the Parties in written form, through diplomatic channels. In this case,the Agreement expires six months after receiving the notification about its termination.

In the event this Agreement is terminated, its provisions shall continue to be implemented with respect to existing programs and projects until they are completed.

Done in Budapest on October 09, 2012 in two originals in Azerbaijani, Hungarian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

On behalf of the Government
of Hungary
On behalf of the Government
of the Republic of Azerbaijan”

4. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 19. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter, valamint a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére