A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2013. évi XLIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Keretmegállapodás Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről

Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: „Szerződő Felek”),

- hivatkozva az Európai Uniónak a személyek, a szolgáltatások, az áru és a tőke szabad mozgására, illetve áramlására vonatkozó alapelveire, valamint a Schengeni Egyezményre,

- törekedve a jó szomszédi és baráti viszonyok fejlesztésére és megerősítésére,

- támogatva a kölcsönösen előnyös társadalmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztését,

- tekintettel az államhatár mentén fekvő régiók kapcsolataira és fejlődési szükségleteire,

- figyelembe véve a nemzetközi turizmus, kereskedelem és közlekedés fejlődésének, valamint mindennemű határon átnyúló gazdasági együttműködés jelentőségét,

a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek törekszenek a közös államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztésére.

2. Cikk

(1) A Szerződő Felek támogatják, hogy a tervezett közúti kapcsolatok nyomvonalának kijelölését, építésének, fenntartásának módját és forgalmi jellegét az utak tulajdonosai, illetőleg kezelői saját igényeik és fejlesztési szándékaik szerint, külön megállapodásban határozzák meg a területileg illetékes állam, valamint az Európai Unió vonatkozó jogi és műszaki előírásainak, valamint a jelen Megállapodásban foglaltak figyelembevételével.

(2) A beruházási tevékenységet, építést, rekonstrukciót, továbbá fenntartást a közúti kapcsolatok tulajdonosai, illetőleg a közút kezelői végzik a munkavégzésről kötött külön megállapodás alapján.

(3) A közúti kapcsolatok tulajdonosai, illetőleg a közút kezelői a megvalósítás anyagi fedezetéről a beruházási tevékenység, építés, rekonstrukció, továbbá fenntartási munkálat esetében gondoskodnak és ennek módjáról a (2) bekezdés szerinti megállapodásban egyeznek meg.

(4) Az államhatáron létesülő műtárgyak (hidak, átereszek) tulajdonjogáról, valamint üzemeltetéséről és fenntartásáról a csatlakozó közutak tulajdonosai, illetőleg a közút kezelői a hatályos jogszabályok és jelen Megállapodás alapján egymással megállapodást kötnek.

(5) A gyorsforgalmi úti kapcsolatokról a Szerződő Felek minden esetben külön állapodnak meg.

3. Cikk

(1) A Szerződő Felek jelen Megállapodás végrehajtásával mind Magyarországon, mind a Szlovén Köztársaságban a közlekedésért felelős minisztériumot bízzák meg (a továbbiakban: „Minisztériumok”).

(2) A Szerződő Felek a jelen Megállapodásban szereplő feladatokat a Minisztériumok által kijelölt szervezetek útján teljesítik.

4. Cikk

(1) Az államhatáron átnyúló közutak létesítése az államhatárt nem változtatja meg.

(2) Bármely határvonalat, illetve államhatár megjelölését érintő munka megkezdéséhez előzetesen be kell szerezni az államhatár felújítására, megjelölésére és karbantartására létrehozott Magyar-Szlovén Vegyes Bizottság jóváhagyását.

(3) A tervezett közúti kapcsolatok építésével kapcsolatos munkákat úgy kell elvégezni, hogy az államhatár vonalát jelölő határjelek és egyéb jelek ne sérüljenek.

5. Cikk

A jelen Megállapodás végrehajtása során felmerülő esetleges vitákat a Minisztériumok tárgyalások útján rendezik.

6. Cikk

(1) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek belső jogszabályaival összhangban jóvá kell hagyni. A Megállapodás a jóváhagyásról szóló utolsó jegyzék kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

(2) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármely Szerződő Fél bármikor felmondhatja a másik Szerződő Félhez diplomáciai úton intézett írásos értesítéssel. Ebben az esetben a Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 6 (hat) hónap elteltével veszti hatályát.

(3) Jelen Megállapodás a Szerződő Felek közötti megállapodással írásban bármikor módosítható vagy kiegészíthető. A módosítások vagy kiegészítések az (1) bekezdésben foglaltak szerint lépnek hatályba.

(4) A jelen Megállapodás tárgyát képező utakra vonatkozó adatok a Szerződő Felek közötti diplomáciai jegyzékváltás útján pontosíthatóak, módosíthatóak és fogadhatóak el.

Készült Ljubljanában, 2012. november 26. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovén nyelven, amelyből mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

Magyarország Kormánya nevében A Szlovén Köztársaság Kormánya nevében”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 6. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére