A jogszabály mai napon ( 2020.07.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

52/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet

az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására vonatkozó eljárási szabályokról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (6) bekezdés f) pontjában,

a 16. § tekintetében az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (2) bekezdés h) pontjában, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (11) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 16. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A pályázat

1. § *  A kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot ír ki az Európai Örökség cím elnyerését megelőző nemzeti szintű kiválasztás céljából.

2. § (1) Pályázatot az Európai Örökség címre vonatkozó európai uniós fellépés létrehozásáról szóló, 2011. november 16-i 1194/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (a továbbiakban: EU határozat) 2. cikk 1. pontja szerinti helyszínek (a továbbiakban: helyszín) tulajdonosa, vagyonkezelője vagy az azokkal megállapodást kötő szervezet, valamint ezek hiányában valamely helyszín szellemiségéhez kötődő szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó) nyújthat be. Az EU határozat 2. cikk 3. pontja szerinti nemzeti tematikus helyszín esetében a pályázó a helyszín koordinátora.

(2) A miniszter a pályázatot az EU határozat 9. cikke szerinti formanyomtatványnak (a továbbiakban: formanyomtatvány) az általa vezetett minisztérium honlapján történő közzétételével, legkésőbb az EU határozat melléklete szerinti ütemtervben meghatározott kiválasztási évet (a továbbiakban: kiválasztási év) megelőző év (a továbbiakban: pályázati év) április 30. napjáig írja ki.

(3) *  Pályázni a kitöltött formanyomtatvány nyomtatott és elektronikus formában történő benyújtásával lehet, amelynek határideje a pályázati év június 30. napja.

(4) A pályázat benyújtásának nyelve magyar. Amennyiben a helyszín kiválasztásra kerül, a pályázó gondoskodik a pályázat angol nyelvre történő fordításáról.

2. A pályázat elbírálása

3. § (1) A beérkezett pályázatok formai szempontból történő értékeléséről a miniszter gondoskodik.

(2) A késedelmesen benyújtott pályázatot el kell utasítani.

(3) Hiányosan beadott pályázat esetén a pályázót 15 napos határidővel hiánypótlásra kell felhívni. Ha a pályázó a hiánypótlási felhívásnak a megadott határidőn belül nem, vagy nem a hiánypótlási felszólításban foglaltak szerint tesz eleget, a pályázatot a rendelkezésre álló dokumentum alapján kell elbírálni; amennyiben az nem lehetséges, a pályázatot el kell utasítani.

4. § (1) A pályázatok szakmai szempontból történő értékelésére a miniszter eseti szakértői tanácsadó testületet (a továbbiakban: testület) hív össze.

(2) A miniszter a testületbe az alábbi szakterületekről kérhet fel jelentős tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező szakértőket:

a) történelem- és haditudományok;

b) európai és nemzetközi tudományok;

c) örökségvédelem;

d) közművelődés;

e) vallás- és eszmetörténet;

f) kultúrtörténet;

g) kultúra (irodalom, képzőművészet, zene és filmművészet);

h) tájvédelem;

i) természetvédelem;

j) oktatás;

k) ifjúságpolitika;

l) nemzetiségpolitika; valamint

m) idegenforgalom.

(3) A testületbe egy tagot jelöl a régészeti örökség és műemléki érték védelméért felelős miniszter.

(4) A testület tagjai nem részesülnek díjazásban.

(5) *  A miniszter a pályázatokat legkésőbb a pályázati év szeptember 15. napjáig megküldi a testületnek, mely azokat 60 napon belül értékeli.

(6) A testület az értékelést az EU határozatban lefektetett célkitűzések figyelembevételével, valamint az EU határozat 7. cikkében meghatározott kritériumok és a benyújtott pályázati formanyomtatvány alapján végzi.

(7) A pályázat elbírálásában nem vehet részt, akitől az ügy elfogulatlan, pártatlan megítélése nem várható el. A testület tagja írásban nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség.

(8) A testület az értékelést követő 30 napon belül minden helyszínre kiterjedő, részletes indokolással ellátott javaslatot tesz a miniszternek az Európai Örökség címre felterjesztendő helyszínekre.

5. § A miniszter a testület javaslatának beérkezését követően az EU határozat 7. cikkében meghatározott kritériumok alapján dönt az EU határozat 3. cikkében foglalt célkitűzéseket leginkább teljesítő helyszínekről, és a kiválasztási év március 1-jéig megküldi a kiválasztott helyszínek pályázatát az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére. Döntéséről értesíti a pályázókat.

6. § Az Európai Örökség cím elnyerésével nem jár támogatás.

3. Ellenőrzés

7. § A miniszter gondoskodik annak ellenőrzéséről, hogy az Európai Örökség címet elnyert magyarországi helyszín folyamatosan megfelel a kritériumoknak, és betartja a pályázatában vállaltakat.

8. § A miniszter négyévente összeállítja és a Bizottság részére megküldi a magyarországi helyszínekkel kapcsolatos jelentést.

4. A transznacionális helyszínekre vonatkozó különös szabályok

9. § (1) Amennyiben az EU határozat 2. cikk 2. pontja szerinti transznacionális helyszín (a továbbiakban: transznacionális helyszín) koordinátora magyarországi helyszín (a továbbiakban: koordinátor), a transznacionális helyszín kiválasztására e rendelet rendelkezései az irányadóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a koordinátor a valamennyi részt vevő helyszín pályázatát tartalmazó formanyomtatványt nyújtja be hazai elbírálásra.

(3) A pályázat benyújtását megelőzően a koordinátor gondoskodik a részt vevő helyszínek nemzeti hatóságainak (a továbbiakban: nemzeti hatóság) bevonásával történő konzultáció megszervezéséről, és a pályázathoz csatolja a nemzeti hatóságnak a részt vevő helyszínre vonatkozó egyetértő nyilatkozatát.

(4) A miniszter az 5. § szerinti döntését a koordinátor, valamint a transznacionális helyszín egésze vonatkozásában hozza meg, a nemzeti hatóságnak a részt vevő helyszínre vonatkozó egyetértő nyilatkozatát nem bírálhatja felül. Döntéséről értesíti a nemzeti hatóságot.

10. § Ha a 9. § (1) bekezdése szerinti transznacionális helyszín megfelel az EU határozat 7. cikkében foglalt valamennyi kritériumnak, a kiválasztás során elsőbbséget élvez.

11. § (1) Magyarországi helyszín transznacionális helyszínhez történő csatlakozásához a miniszter előzetes egyetértése szükséges.

(2) Az (1) bekezdés szerinti magyarországi helyszín az egyetértő nyilatkozat iránti kérelemhez mellékeli a kitöltött formanyomtatványt.

(3) A miniszter az (1) bekezdés szerinti döntéshozatala során az EU határozat 7. cikkében foglalt kritériumok alapján határoz.

12. § A miniszter a 9. § (1) bekezdése szerinti transznacionális helyszín ellenőrzésének felelőssége körében együttműködik a koordinátorral és a nemzeti hatósággal, valamint gondoskodik az ellenőrzéssel kapcsolatos, 8. § szerinti jelentés elkészítéséről és Bizottság részére történő megküldéséről.

5. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

14. § (1) A 2014. évi kiválasztási évre vonatkozóan a miniszter a pályázatot a rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül írja ki. A pályázatok benyújtására legalább 45 napot kell biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiválasztási évben a miniszter az EU határozat 19. cikk 2. pontja alapján legfeljebb négy helyszínt terjeszthet fel a Bizottsághoz.

15. § Ez a rendelet az Európai Örökség címre vonatkozó európai uniós fellépés létrehozásáról szóló, 2011. november 16-i 1194/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

16. § * 

1. melléklet az 52/2013. (VII. 15.) EMMI rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére