A jogszabály mai napon ( 2020.04.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet

a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 64/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a fogyasztóra, aki a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) 36/A. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozatot tesz (a továbbiakban: nyilatkozat),

b) a fogyasztó képviseletében eseti meghatalmazás alapján a pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására szolgáló helyiségében nyilatkozatot tevő személyre,

c) a pénzforgalmi szolgáltatóra, amelynél a fogyasztó nyilatkozatot tesz.

2. § (1) A nyilatkozatot az 1. melléklet szerinti adattartalmú formanyomtatvány kitöltésével lehet megtenni.

(2) A pénzforgalmi szolgáltató biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül a nyilatkozatot - a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel - az 1. melléklet szerinti formanyomtatványnak megfelelő adattartalmú nyilatkozattal lehet megtenni.

3. § (1) *  A nyilatkozatban a fogyasztó

a) tudomásul veszi, hogy nyilatkozata - amennyiben tett ilyet - korábbi nyilatkozata visszavonásának minősül,

b) tudomásul veszi, hogy amennyiben jogosulatlanul él az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségével vagy a nyilatkozatban valótlan tartalmat közöl, a pénzforgalmi szolgáltató jogosult az ingyenes készpénzfelvétel díját, költségét visszamenőleg egy összegben érvényesíteni,

c) tudomásul veszi, hogy az általa a nyilatkozatban megadott természetes személyazonosító adatok, a nyilatkozattétel ténye, valamint a nyilatkozattétel napja a Pft. 62/B. §-a szerinti Központi Nyilvántartás felé átadásra kerülnek, valamint

d) kijelenti, hogy a nyilatkozatban közölt adatai a valóságnak megfelelnek.

(2) Az ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési számlát egyértelműen azonosítható módon a pénzforgalmi jelzőszám feltüntetésével vagy az ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési számlához kapcsolódó bankkártya számának feltüntetésével kell megjelölni.

4. § (1) A nyilatkozat - a pénzforgalmi szolgáltató biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül tett nyilatkozat kivételével - tartalmazza a pénzforgalmi szolgáltató ügyintézőjének átvételt tanúsító aláírását és a fogyasztó vagy az általa az 1. § b) pontja szerint meghatalmazott személy aláírását.

(2) A nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozat megtételének dátumát.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 53/2013. (XI. 29.) NGM rendelethez * 

Formanyomtatvány minta

NYILATKOZAT

Alulírott * 

Név: .............................................................................................................................................

Születési családi és utónév: .............................................................................................................

Anyja születési családi és utóneve: ..................................................................................................

Születési hely: ................................................................................................................................

Születési idő: _ _ _ _-_ _-_ _

számlatulajdonos nyilatkozom, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) alapján biztosított ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget a ...................................................................................................... (pénzforgalmi szolgáltató neve) által vezetett,

_ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ számú * 

_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _ számú bankkártyához kapcsolódó * 

fizetési számlához kívánom igénybe venni.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben korábban bármely magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál más fizetési számlához kapcsolódóan adtam ilyen tárgyú nyilatkozatot, akkor a jelen nyilatkozat megtétele a korábbi nyilatkozatom visszavonásának minősül.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben jogosulatlanul élek az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségével, vagy e nyilatkozatban valótlan tartalmat közöltem, a ........................................................................................ (pénzforgalmi szolgáltató neve) jogosult a Pft. alapján az ingyenes készpénzfelvétel díját, költségét visszamenőleg egy összegben érvényesíteni.

Tudomásul veszem, hogy az általam megadott személyazonosító adataim (név, születési családi és utónév, születési hely és idő, valamint anyja neve), valamint a nyilatkozattétel ténye és napja a Pft. 62/B. §-a szerinti Központi Nyilvántartás felé átadásra kerülnek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben e nyilatkozat kelte adott hónap 20-a, vagy azt megelőző nap, akkor a következő hónap első napjától, amennyiben az adott hónap 20-át meghaladó nap, úgy a rákövetkező hónap 1. napjától vagyok jogosult e nyilatkozatban megjelölt fizetési számla vonatkozásában az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségére.

Kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek.

Kelt: _ _ _ _-_ _-_ _

............................................................
Számlatulajdonos

Átvettem:

............................................................
Pénzforgalmi szolgáltató ügyintézője


  Vissza az oldal tetejére