A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

54/2013. (IX. 13.) BM rendelet

a magyar-szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2009-2012. évi munkálatairól című Zárójegyzőkönyv, valamint a Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez A határszakasz 2013. című határokmány jóváhagyásáról

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A magyar-szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2009-2012. évi munkálatairól című, 2013. május 30-án kelt Zárójegyzőkönyvet (a továbbiakban: Zárójegyzőkönyv), valamint a Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez A határszakasz 2013. című határokmányt (a továbbiakban: Kiegészítő határokmány) e rendelettel jóváhagyom.

2. § A Zárójegyzőkönyvet és a Kiegészítő határokmányt az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet az 54/2013. (IX. 13.) BM rendelethez

ZÁRÓJEGYZŐKÖNYV
a magyar-szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2009-2012. évi munkálatairól

Az államhatár felújítására, megjelölésére és karbantartására létrehozott magyar-szlovén Vegyesbizottság (a továbbiakban: Vegyesbizottság), amely a közös államhatáron a határvonal és a határjelek felújítására, megjelölésére és karbantartására 1983. október 20-án aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 11. cikke alapján jött létre, megszervezte a magyar-szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek közös ellenőrzésének, kiegészítő megjelölésének, valamint a határjelek felújításának és karbantartásának 2009-2012. évi hatodik időszakos ellenőrzését.

A Vegyesbizottság az 1. számú melléklet szerinti összetételben, Körmenden, 2013. május 27-30. között megtartott huszonegyedik ülésszakán a következő Zárójegyzőkönyvet fogadta el.

I. Bevezető

Magyarország és a Szlovén Köztársaság közötti államhatár vonalát a Szerződő Felek az 1973-1979. között végrehajtott új felmérés alapján ellenőrizték. E munkálatok eredményeit határszakaszonként, a Szerződő Felek által 1981. évben jóváhagyott határokmányok tartalmazzák, amelyek határtérképekből és határleírásból állnak.

Az Egyezmény 9. cikke értelmében a Szerződő Felek a határvonalat öt évenként közösen ellenőrzik és elvégzik a határjelek felújítását, karbantartását, szükség szerint a határvonal kiegészítő megjelölését.

A Vegyesbizottság az Egyezmény megkötése óta a határjelek első időszakos ellenőrzését és felújítását 1983-1984. között, a másodikat 1988-1989. között, a harmadikat 1993-ban, a negyediket 1999-2003. között, az ötödiket 2004-2005. között és a hatodikat 2009-2012. között végezte el.

II. A munkák szervezése és végrehajtása

A Vegyesbizottság a hatodik időszakos ellenőrzés szervezéséhez, végrehajtásához szükséges határozatait a következő ülésszakokon hozta meg:

- tizenhatodik ülésszakán Ljutomerben, 2008. november 4-6. között,

- tizenhetedik ülésszakán Budapesten, 2009. november 10-11. között,

- tizennyolcadik ülésszakán Ljubljanában, 2010. november 9-11. között,

- tizenkilencedik ülésszakán Budapesten, 2011. november 8-10. között,

- huszadik ülésszakán Ljubljanában, 2012. június 19-21. között.

Az Egyezmény 15. cikk (5) bekezdése alapján valamennyi ülésszakról jegyzőkönyv készült.

A Vegyesbizottság a tizenhatodik ülésszakán megbízta a vegyes munkacsoportot az Egyezmény 9. cikkében szereplő feladatok végrehajtásával.

A vegyes munkacsoport a munkálatokat egy magyar és egy szlovén földmérő szakember vezetésével végezte el. A munkaerőt, anyagokat, járműveket és műszereket a Szerződő Felek biztosították.

A vegyes munkacsoport a határjelek hatodik időszakos ellenőrzését az „Utasítás a magyar-szlovén államhatár megjelöléséhez, a határjelek ellenőrzéséhez, felújításához és karbantartásához” című okmányban foglaltak szerint végezte el (a Vegyesbizottság nyolcadik ülésszakáról készült jegyzőkönyv 5. számú melléklete).

Az államhatáron a vegyes munkacsoport a határvonal megjelölésével, a határjelek ellenőrzésével, felújításával és karbantartásával kapcsolatos terepmunkálatokat az alábbi időszakokban végezte el:

- 2009. március 9. és augusztus 28. között,

- 2010. április 19. és augusztus 28. között,

- 2011. május 23. és szeptember 30. között,

- 2012. március 26. és június 15. között.

A 2589 ellenőrzött határjellel kapcsolatban az alábbi jelentősebb munkákat végezte el:

- 1765 határjelet rendben lévőnek talált,

- 1 határjel helyzetét geodéziailag meghatározta (A101M),

- 599 enyhén sérült határjelet kijavított,

- 63 erősen sérült határjelet újjal pótolt,

- 7 hiányzó határjelet újjal pótolt,

- 481 kidőlt, ferde, túlzottan kiálló vagy süllyedt határjelet megfelelő helyzetbe állított,

- 1 veszélyeztetett határjelet biztonságos helyre helyezett át (A199M),

- 1 közbeiktatott határjelet helyezett el (A432.1/a),

- 1 határjel közvetlen jelölését közvetettre változtatta (A433RS),

- 11 határjel típusát megváltoztatta,

- 175 határjel feliratát kijavította vagy pótolta,

- 2589 határjelet fehérre festett és a feliratokat fekete színnel kifestette,

- az államhatárt keresztező aszfaltutakon felfestette az államhatárt jelölő 20 cm széles piros sávot.

A magyar Fél a 2012. évben Magyarország elnevezésének változása miatt valamennyi határjelen helyesbítette az „MK” felségjelzést „M” felségjelzésre.

A magyar-szlovén államhatár A1-A644 számú határjelek közötti szakaszának hossza 100 km.

A határjelek hatodik időszakos ellenőrzését követőn a magyar-szlovén államhatár A1-A644 számú határjelek közötti szakaszát 2589 db határjel jelöli. A Szentistvánlaki (Jošavski)-patak mentén az A429-A440 számú határjelek között megszüntette a jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletében felsorolt 68 határjelet.

III. A munkálatok okmányolása

A vegyes munkacsoport vezetői az általuk végrehajtott munkálatokról jegyzőkönyveket készítettek, amelyekben az Egyezmény 12. cikk (1) bekezdése értelmében valamennyi, a Vegyesbizottság által elrendelt, a megjelölést érintő változás és kiegészítés, illetve a határokmányokban szereplő adatok helyesbítése szerepel. A Vegyesbizottság a fent említett jegyzőkönyveket felülvizsgálta és jóváhagyta, és azokat az ülésszakokról készült jegyzőkönyveihez csatolta.

A Vegyesbizottság az Egyezmény 4. cikk (1) bekezdése értelmében és a jóváhagyott jegyzőkönyvek alapján elrendelt változtatásokat, kiegészítéseket és módosításokat a „Kiegészítés és módosítás a határleíráshoz és a határtérképekhez 2013” (a továbbiakban: Kiegészítés és módosítás 2013.) című határokmányban tartja nyilván.

A Kiegészítés és módosítás 2013. tartalmazza a határokmányban megállapított hibák helyesbítését, valamint a határvonal megjelölésének valamennyi olyan változását és kiegészítését, amelyek a határjelek ötödik időszakos ellenőrzésének befejezése óta (2005.) történtek.

A Vegyesbizottság felülvizsgálatát és jóváhagyását követően a küldöttségek elnökei a kétnyelvű Kiegészítés és módosítás 2013. két példányát aláírta.

A Kiegészítés és módosítás 2013. jelen Zárójegyzőkönyv szerves részét képezi.

A Vegyesbizottság összeállította továbbá a „Statisztikai adatok a magyar-szlovén államhatár A1-A644 számú határjelek közötti szakaszáról (2013)” című okmányt, amely jelen Zárójegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

IV. A Vegyesbizottság megállapításai

A Vegyesbizottság megállapítja, hogy Magyarország és a Szlovén Köztársaság közötti határvonal az Egyezmény 1. cikkében foglaltaknak megfelelően - figyelembe véve az 1981. évben a Szerződő Felek által jóváhagyott határokmányokat - a határjelek hatodik időszakos ellenőrzésének eredményei szerint nem változott.

A Vegyesbizottság megállapítja továbbá, hogy a határjelek hatodik időszakos ellenőrzésének befejezése után a magyar-szlovén államhatár a terepen egyértelműen felismerhető.

A Vegyesbizottság küldöttségei, valamint a vegyes szakértői csoport és a vegyes munkacsoport vezetői és tagjai a határjelek hatodik időszakos ellenőrzése során feladataikat kölcsönösen jó együttműködésben hajtották végre.

Mivel az 1973-1979. években végrehajtott új felmérés alapján elkészített határokmányok nem felelnek meg a korszerű műszaki követelményeknek, ezért a Vegyesbizottság megbízta a vegyes szakértői csoportot az új típusú, korszerű technológiával kidolgozott határokmányok elkészítésével, úgy hogy a műszaki adatok digitális formában is rendelkezésre álljanak.

Jelen Zárójegyzőkönyv az Egyezmény 15. cikk (5) bekezdése alapján a Szerződő Felek illetékes szerveinek jóváhagyására szorul.

Jelen Zárójegyzőkönyv két példányban, magyar és szlovén nyelven készült, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Mellékletek száma: 3 db.

Körmend, 2013. évi május hó 30.

a Vegyesbizottság magyar
küldöttségének elnöke
a Vegyesbizottság szlovén
küldöttségének elnöke

1. számú melléklet a Zárójegyzőkönyvhöz

(A Zárójegyzőkönyv 1. melléklete, a résztvevők névsorát tartalmazza.)

2. számú melléklet a Zárójegyzőkönyvhöz

A magyar-szlovén államhatáron az A429 és A440 számú határjelek között, az államhatár megjelölésének egyszerűsítése érdekében megszüntetett határjelek jegyzéke

Seznam mejnikov, ki so bili opuščeni zaradi poenostavitve označitve državne meje med mejnikoma A429 in A440 na slovensko-madžarski meji

Magyar oldali határjelek:
Na madžarski strani:
Szlovén oldali határjelek:
Na slovenski strani:
A429.2M
A429.6M A429.6RS
A429.12M A429.12RS
A429.14M A429.14RS
A430.5M A430.5RS
A430.7M A430.7RS
A430.9M A430.9RS
A431.13M A431.13RS
A431.15M A431.15RS
A434.6M A434.6RS
A434.8M A434.8RS
A434.11M A434.11RS
A434.13M A434.13RS
A434.16M A434.16RS
A434.19M A434.19RS
A435.1M A435.1RS
A435.3M A435.3RS
A435.4M A435.4RS
A435.5M A435.5RS
A435.7M A435.7RS
A435.8 M A435.8RS
A435.11M A435.11RS
A435.13M A435.13RS
A435.14RS
A436.5M A436.5RS
A437.1M A437.1RS
A437.2M A437.2RS
A437.3M A437.3RS
A437.4M A437.4RS
A438.1M A438.1RS
A438.2M A438.2RS
A438.3M A438.3RS
A438.5M A438.5RS
A438.6M A438.6RS
A439.1M A439.1RS
A megszüntetett határjelek darabszáma összesen: 68 db
Skupno število opuščenih mejnih znakov je 68.

3. számú melléklet a Zárójegyzőkönyvhöz

STATISZTIKAI ADATOK
a magyar-szlovén államhatár A1-A644 számú határjelek közötti szakaszáról
(2013.)
Határszakasz Összesen
Szárazföldön 87 368.12
A határvonal hossza Vízben 12 553.67
Összesen 99 921.79
„A” típusú határoszlop 528
„B” típusú határoszlop
(ebből irányoszlop)
15
(2)
„C” típusú határoszlop
(ebből irányoszlop)
1643
(30)
A határ- „D” típusú határoszlop 28
vonalon Hármashatárjel 1
Fémcsap („E” típusú határjel) 6
Határtábla („F” típusú határjel) 2
Meg nem jelölt töréspont 759
„A” típusú határoszlop 64
Szlovén „B” típusú határoszlop 125
területen „D” típusú határoszlop 2
„A” típusú határoszlop 51
Magyar „B” típusú határoszlop 110
területen „D” típusú határoszlop 16
Háromszögelési pont 69
„A” típusú határoszlop 643
„B” típusú határoszlop 250
„C” típusú határoszlop 1643
„D” típusú határoszlop 46
ÖSSZESEN Hármashatárjel 1
Fémcsap („E” típusú határjel) 6
Határtábla („F” típusú határjel) 2
Háromszögelési pont 69
Meg nem jelölt töréspont 759
HATÁRJEL ÖSSZESEN 2589
HÁROMSZÖGELÉSI PONT ÖSSZESEN 69
TÖRÉSPONT ÖSSZESEN 2947

Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez
A határszakasz 2013. című határokmány

MAGYAR-SZLOVÉN ÁLLAMHATÁR

KIEGÉSZÍTÉS ÉS MÓDOSÍTÁS A HATÁRVONAL LEÍRÁSÁHOZ ÉS TÉRKÉPEIHEZ

A) HATÁRSZAKASZ
BEVEZETŐ

A Magyar-Szlovén Államhatár Megjelölésére, a Határjelek Ellenőrzésére, Felújítására és Karbantartására létrehozott Vegyesbizottság a közös államhatáron a határvonal és a határjelek felújítására, megjelölésére és karbantartására 1983. október 20-án aláírt Egyezmény 9. cikke alapján megszervezte a magyar-szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek közös ellenőrzésének, kiegészítő megjelölésének, valamint a határjelek felújításának és karbantartásának 2009-2012. évi hatodik időszakos ellenőrzését.

A Vegyesbizottság az Egyezmény 4. cikk (1) bekezdése értelmében kidolgozta a határokmányokban megállapított hibák helyesbítését, valamint a határvonal megjelölésének változásait és módosításait tartalmazó „Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és határtérképeihez” című határokmányban.

Jelen határokmány valamennyi olyan változást és kiegészítést tartalmazza, amelyek a határjelek ötödik időszakos ellenőrzésének befejezése óta (2005.) bekövetkeztek.

Jelen határokmány a 2013. május 30-án elfogadott Zárójegyzőkönyv szerves részét képezi.

Jelen határokmány két eredeti példányban készült. Mindkét Fél egy-egy példánnyal rendelkezik.

Körmend, 2013. évi május hó 30.

Vájlok László
alezredes
Tomaž Petek
okleveles mérnök

a Vegyesbizottság magyar küldöttségének elnöke

a Vegyesbizottság szlovén küldöttségének elnöke

  Vissza az oldal tetejére