A jogszabály mai napon ( 2019.11.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet

a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes minisztereknek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyra (a továbbiakban: kérelmező),

b) *  a Pest Megyei Kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal),

c) a felnőttképzési szakértőkre, felnőttképzési programszakértőkre.

2. § (1) A felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedélyének kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - az engedély

a) kiadására és módosítására irányuló,

aa) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 103 000 forint összegű alapdíj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint összegű kiegészítő díj,

ab) az Fktv. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 23 000 forint,

b) kiegészítésére irányuló,

ba) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 63 000 forint összegű alapdíj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint összegű kiegészítő díj,

bb) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti képzési kört érintő bejelentés benyújtása esetén képzési körönként 12 000 forint.

(2) A díj mértéke

a) a honvédelemért, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter által fenntartott felnőttképzést folytató intézményeknek a hivatásos és szerződéses beosztások betöltésére jogosító - a honvédelemért felelős miniszter, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó - képzései vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti engedély kiadására, módosítására vagy kiegészítésére irányuló kérelem vagy bejelentés benyújtása esetén - a képzési körök és a mellékelt képzési programok számától függetlenül - 12 000 forint,

b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti OM azonosítóval rendelkező köznevelési intézménynek az (1) bekezdés szerinti engedély kiadására, módosítására vagy kiegészítésére irányuló, az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti képzési kört érintő kérelme benyújtása esetén 23 000 forint összegű alapdíj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint összegű kiegészítő díj.

(3) Az engedéllyel rendelkező képző intézmény nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változások bejelentésének díja bejelentésenként 5600 forint.

(4) * 

(5) *  A díjat a kérelmezőnek a kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-00000000 számú számlájára az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.

(6) * 

(7) *  A kormányhivatal túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból, annak észlelésétől számított tizenöt napon belül visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

3. § * 

4. § *  (1) A díj az eljárást lefolytató szerv bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A díj 2. § (1) bekezdése szerint megállapított mértékébe beszámít az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló miniszteri rendelet szerinti szakértői díj.

5. § *  A felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság összegét a kormányhivatal 2. § (5) bekezdésében meghatározott számlaszámára banki átutalással kell megfizetni. A bírság befizetéséről szóló átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a befizetés jogcímét és a bírságot elrendelő határozat számát.

6. § A díjak vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény * 

a) 28. § (2) és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettség fennállása és keletkezése,

b) 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása

tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az illetéken díjat kell érteni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

8. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

9. § * 


  Vissza az oldal tetejére