A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2013. évi LXI. törvény

Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és orosz nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról

Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje (a továbbiakban: Szerződő Felek),

figyelembe véve, hogy az áruforgalom növelésének elengedhetetlen feltétele a nemzetközi árufuvarozás végzéséhez szükséges lehetőségek megléte;

felismerve, hogy a közutak kapacitása korlátozza az áruforgalom növekedését;

felismerve, hogy modern nemzetközi árutovábbítási rendszereket szükséges kialakítani valamennyi közlekedési mód igénybevételével, beleértve a vasúti és vízi szállítási módot, figyelemmel azok gazdaságos és környezetkímélő voltára;

abban a meggyőződésben, hogy a kombinált árufuvarozás rendszere és annak hatékonysága elősegíti a nemzetközi árufuvarozás végzése során felmerülő problémák megoldását;

betartva azon nemzetközi környezet- és természetvédelmi egyezmények rendelkezéseit, amelyeknek mindkét Szerződő Fél részese, valamint a Szerződő Felek államainak erre vonatkozó nemzeti jogszabályait;

hivatkozva a kombinált árufuvarozásról szóló azon nemzetközi egyezményekre, amelyeknek mindkét Szerződő Fél részese;

a nemzetközi kombinált árufuvarozás és a logisztika terén történő kölcsönösen előnyös együttműködés céljából az alábbiakról állapodtak meg:

1. Cikk

Az alkalmazás területe

1. A jelen Megállapodás a Szerződő Felek államainak területei között, vagy az egyik vagy mindkét Szerződő Fél államának területén keresztül tranzitban, vasúton és/vagy vízi úton és a terminálig vagy a terminálról közúton, valamelyik Szerződő Fél államában bejegyzett közúti gépjárművel végzett nemzetközi kombinált árufuvarozásra terjed ki.

2. A jelen Megállapodás rendelkezései a Szerződő Felek államainak nemzeti jogszabályaival összhangban alkalmazandók, amennyiben az alkalmazást más olyan nemzetközi szerződés nem szabályozza, amelyeknek mindkét Szerződő Fél részese.

A jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak.

2. Cikk

Meghatározások

A jelen Megállapodásban az alábbi meghatározások kerülnek alkalmazásra:

a) „kombinált árufuvarozás” - intermodális fuvarozási egység és/vagy közúti gépjármű fuvarozása két vagy több közlekedési mód igénybevételével;

b) „intermodális fuvarozási egység” - 20 láb vagy ennél hosszabb konténer, félpótkocsi, pótkocsi vagy csereszekrény;

c) „kombinált árufuvarozási terminál” - az intermodális fuvarozási egységek és közúti tehergépjárművek átrakására, illetve rövid idejű tárolására szolgáló, a Szerződő Felek államainak jogszabályai által meghatározott terület, amelyen belül a közlekedési módok váltása, valamint a Szerződő Felek államainak nemzeti jogszabályaival összhangban az áruk és gépjárművek vám-, illetve egyéb ellenőrzése, valamint kezelése történik;

d) „kísért kombinált árufuvarozás” - közúti gépjármű fuvarozása személyzet kíséretében speciális vasúti kocsin vagy hajón;

e) „nem kísért kombinált árufuvarozás” - intermodális fuvarozási egység fuvarozása speciális vasúti kocsin vagy hajón, személyzet kísérete nélkül;

f) „közúti gépjármű” - árufuvarozásra használt gépjármű, pótkocsival vagy anélkül, illetve félpótkocsival vagy anélkül;

g) „fuvarozás terminálra vagy terminálról” - intermodális fuvarozási egységek és/vagy közúti gépjárművek fuvarozása a berakodás helyétől vagy a határátkelőhelytől az útirány szerinti legközelebbi kombinált fuvarozási terminálig vagy kikötőig, illetve a kombinált fuvarozási termináltól vagy kikötőtől a kirakodás helyéig vagy az útirány szerinti legközelebbi határátkelőhelyig;

h) „közúti árufuvarozási engedély” - a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti nemzetközi közúti közlekedésről szóló, 1994. március 22-i Egyezmény rendelkezései alapján, a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiadott közúti árufuvarozási engedély;

i) „jutalomengedély” - a kombinált árufuvarozás igénybevétele esetén járó adómentes közúti árufuvarozási engedély.

3. Cikk

A Megállapodás végrehajtása

A Szerződő Felek jelen Megállapodás feltételeit végrehajtó Illetékes Szervei:

- Magyarország Kormánya részéről - Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztériuma;

- Ukrajna Miniszteri Kabinetje részéről - Ukrajna Infrastruktúra Minisztériuma.

4. Cikk

Kísért kombinált fuvarozás

1. Közúti gépjárművel a közös államhatártól a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kijelölt és a Szerződő Felek közös államhatárától légvonalban legfeljebb 60 km-re található kombinált fuvarozási terminálig, illetve fordított irányban a kombinált fuvarozás igénybevétele céljából végzett árufuvarozás, közúti árufuvarozási engedély nélkül és Magyarország területén gépjárműadó, illetve Ukrajna területén útdíj fizetése nélkül történik.

2. A közúti gépjárművek speciális vasúti kocsin vagy hajón történő fuvarozásával kapcsolatos döntéseket a Szerződő Felek lehetőségeik szerint a jelen Megállapodás 9. Cikkével összhangban létrehozott, a Kombinált fuvarozás kérdéseivel foglalkozó Vegyes Bizottság keretein belül egyeztetik.

3. A Szerződő Felek nemzeti jogszabályaikkal összhangban erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a vám- és egyéb ellenőrzési eljárások a kísért kombinált fuvarozások során az államaik területén lévő határátkelőhelyeken minél kevesebb időt vegyenek igénybe.

5. Cikk

Nem kísért kombinált fuvarozás

1. A Szerződő Felek nemzeti jogszabályaikkal összhangban elősegítik a feltételek megteremtését a kombinált árufuvarozást végző szervezetek számára annak érdekében, hogy ösztönözzék azokat a Szerződő Felek államainak területei között, valamint területeiken keresztül tranzitban végzett kombinált árufuvarozások volumenjének növelésére.

2. A Szerződő Felek az intermodális fuvarozási egységek kombinált fuvarozási terminálokon történő átrakása során a vasúti nyomtáv-váltásnál és a határátkelésnél törekednek olyan feltételek megteremtésére, amelyek kizárják az áruforgalmat akadályozó tényezőket.

3. Az árukezelés könnyítése érdekében a kombinált fuvarozási terminálokon történő átrakás során a nyomtáv-váltásnál a Szerződő Felek törekednek arra, hogy a vasúti szállításoknál a kombinált fuvarozási terminál mindkét Szerződő Fél vasútja számára díjszabási-pont legyen.

4. A kombinált fuvarozási és vasúti terminálok használatával kapcsolatos feltételek megállapítására vonatkozó szabályoka Kombinált fuvarozás kérdéseivel foglalkozó Vegyes Bizottság keretein belül kerülnek egyeztetésre.

6. Cikk

Jutalomengedélyek

1. A Szerződő Felek államainak területéről/területére vagy területein keresztül történő kombinált (Ro-La, Ro-Ro típusú) árufuvarozás igénybevétele esetén a Szerződő Felek közúti fuvarozási jutalomengedélyek kölcsönös kiadásában állapodnak meg.

2. A jutalomengedélyek mértékét, feltételeit és érvényességi idejét a jelen Megállapodás 9. Cikkével összhangban, az adott kérdésekben illetékes Vegyes Bizottság állapítja meg.

3. Az említett jutalomengedélyek mentesülnek a gépjárműadó megfizetése alól Magyarország területén, illetve az úthasználati díj megfizetése alól Ukrajna területén.

7. Cikk

A kombinált fuvarozás támogatása és ösztönzése

1. A Szerződő Felek az egyenlőség és a szabad verseny elvei alapján elősegítik a kombinált árufuvarozás fejlesztését az árufuvarozás minőségének és biztonságának növelése, a szállítási idő csökkentése és olyan tarifapolitika bevezetése érdekében, amely a kombinált árufuvarozás gazdasági hatékonyságának növelését szolgálja.

2. A Szerződő Felek Illetékes Szervei nemzeti jogszabályaikkal összhangban erőfeszítéseket tesznek a kombinált árufuvarozás volumenének növelése érdekében.

3. A Szerződő Felek Illetékes Szervei tájékoztatják egymást a kombinált árufuvarozás minőségi és biztonsági előírásainak javítása érdekében tett intézkedésekről, valamint a kombinált árufuvarozást érintő bármilyen nemzeti jogszabályi változásról.

4. A Szerződő Felek együttműködnek a kombinált árufuvarozás végzését érintő nemzetközi követelmények kérdéseiben.

8. Cikk

Rendkívüli események

1. Amennyiben az egyik Szerződő Fél államának területén a szabad árufuvarozást akadályozó körülmények merülnek fel a tervezett tevékenységet érintően, úgy ezen Szerződő Fél legalább 7 nappal a tervezett intézkedések megtételét megelőzően köteles ezen körülményekről a másik Szerződő Felet tájékoztatni.

2. Amennyiben a kombinált árufuvarozás során rendkívüli események merülnek fel, a Szerződő Felek nemzeti jogszabályaik keretén belül minden lehetséges intézkedést megtesznek az akadályok elhárítására a nemzetközi árufuvarozás további teljesítése érdekében. Ezen intézkedések a rendkívüli esemény bekövetkezését követően a közlekedésért felelős miniszter vagy az általa felhatalmazott hatóság által kerülnek meghirdetésre. Ezen intézkedések meghirdetéséig a Szerződő Felek államainak fuvarozói a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti nemzetközi közúti közlekedésről szóló, 1994. március 22-i Egyezmény, valamint azon más hatályos nemzetközi megállapodások előírásait alkalmazzák, amelyeknek a Szerződő Felek részes felei.

Az ilyen rendkívüli események felmerüléséről a Szerződő Felek haladéktalanul értesítik egymást.

9. Cikk

Kombinált fuvarozás kérdéseiben illetékes Vegyes Bizottság

1. A jelen Megállapodás alkalmazásának biztosítása céljából a Szerződő Felek Kombinált Fuvarozási Vegyes Bizottságot (a továbbiakban: Vegyes Bizottság) hoznak létre, amely a Szerződő Felek Illetékes Szerveinek képviselőiből áll.

2. A Szerződő Felek Illetékes Szervei jogosultak a Vegyes Bizottság ülésére más szakértőket is meghívni.

3. A Vegyes Bizottság üléseit az egyik Szerződő Fél Illetékes Szervének kérésére a Szerződő Felek államának területén felváltva tartja.

4. A Vegyes Bizottság jogosult a jelen Megállapodás módosítására és kiegészítésére javaslatokat tenni.

10. Cikk

Viták megoldása

1. A jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő vitákat a Vegyes Bizottság rendezi.

2. Amennyiben a Vegyes Bizottság nem jut egyezségre, a vita diplomáciai úton kerül rendezésre.

11. Cikk

A Megállapodás rendelkezéseinek megsértése

1. A fuvarozó vagy annak kísérőszemélyzete köteles a másik Szerződő Fél államának nemzeti jogszabályait betartani.

A Szerződő Felek Illetékes Szervei nemzeti jogszabályaik keretén belül ellenőrzik, hogy a jelen Megállapodás rendelkezéseit a Szerződő Felek államának fuvarozói betartsák.

2. Amennyiben a Szerződő Felek államának fuvarozói a jelen Megállapodás rendelkezéseit vagy egyeztetett szabályait megszegik, a szabálysértéseket azon Szerződő Fél államának Illetékes Szervei fogják megvizsgálni, ahol a szabálysértés történt. Azon Szerződő Fél államának Illetékes Szervei, ahol a szabálysértés történt, tájékoztatják a másik Szerződő Fél államának Illetékes Szerveit az általuk, a másik Szerződő Fél államának fuvarozóját illetően meghozott intézkedésekről.

12. Cikk

Adatvédelem

1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodást bármilyen módon érintő adatok és információk - a hivatalos statisztikai adatok és beszámolók kivételével - megvédendők harmadik félnek történő jogellenes átadástól. Minden egyéb adat átadása kizárólag az adatot feldolgozó Szerződő Fél államának Illetékes Szerve által kiadott előzetes engedély alapján lehetséges.

2. Adatok és információk, a jelen Cikk értelmében, kizárólag a másik Szerződő Fél államának megfelelő illetékes szervei kérésére terjeszthetők elő a Szerződő Felek államainak nemzeti jogszabályaival összhangban.

13. Cikk

Módosítások és kiegészítések

Jelen Megállapodás a Szerződő Felek kölcsönös írásbeli egyetértésével módosítható és kiegészíthető. A módosítások és kiegészítések jegyzőkönyvekben kerülnek rögzítésre, amelyek a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik és a jelen Megállapodás 14. Cikkében rögzített rendelkezések szerint lépnek hatályba.

14. Cikk

A Megállapodás hatálybalépése és megszűnése

1. Jelen Megállapodás a hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások Szerződő Felek általi teljesítéséről szóló, diplomáciai csatornákon eljuttatott utolsó értesítés kézhezvételétől számított 60. (hatvanadik) napon lép hatályba.

2. Jelen Megállapodást határozatlan időre kötik és 12 (tizenkét) hónapig hatályban marad azon időponttól kezdve, amikor az egyik Szerződő Fél diplomáciai csatornákon a másik Szerződő Felet a jelen Megállapodás felmondására vonatkozó szándékáról tájékoztatja.

Alulírottak a fentiek megerősítéseként, saját Kormányaik meghatalmazása alapján a jelen Megállapodást aláírták.

Készült Budapesten, 2013. március 28-án két példányban, mindegyik magyar, ukrán és orosz nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Jelen Megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatosan felmerülő egyet nem értés esetén az orosz nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya Ukrajna Miniszteri Kabinetje
nevében nevében

Соглашение
между Правительством Венгрии и Кабинетом Министров Украины о международных комбинированных перевозках

Правительство Венгрии и Кабинет Министров Украины (далее - Договаривающиеся Стороны),

принимая во внимание, что для роста товарооборота непременным условием является наличие значительных возможностей для осуществления международных перевозок грузов;

признавая ограниченность возможностей автодорог для наращивания товарооборота, необходимость создания современной системы международных перевозок с использованием всех видов транспорта, в том числе железнодорожного и водного, учитывая их экономичность и безопасность для окружающей среды;

будучи убежденными, что система комбинированных перевозок и их эффективность будет способствовать решению проблем, возникающих при осуществлении международных перевозок грузов;

придерживаясь положений международных соглашений, касающихся защиты окружающей природной среды, сторонами которых являются обе Договаривающиеся Стороны, а также национального законодательства государств Договаривающихся Сторон;

ссылаясь на международные соглашения о комбинированных перевозках, сторонами которых являются обе Договаривающиеся Стороны;

с целью взаимовыгодного сотрудничества в сфере международных комбинированных перевозок и логистики;

договорились о таком:

Статья 1

Сфера применения

1. Настоящее Соглашение распространяется на международные комбинированные перевозки грузов, осуществляемые железнодорожным и/или водным транспортом и в/из терминала по автодорогам автомобильными транспортными средствами, зарегистрированными в государстве любой из Договаривающихся Сторон, между территориями государств Договаривающихся Сторон или транзитом через территории государств обеих Договаривающихся Сторон или одного из них.

2. Положения настоящего Соглашения применяются в соответствии с национальным законодательством государств Договаривающихся Сторон, если их применение не урегулировано другими международными договорами, участниками которых являются обе Договаривающиеся Стороны.

Настоящее Соглашение не влияет на обязательства, вытекающие из членства Венгрии в Европейском Союзе.

Статья 2

Термины

В настоящем Соглашении применяются следующие термины:

a) «комбинированные перевозки грузов» - перевозка интермодальной транспортной единицы и/или автотранспортного средства с использованием двух и более видов транспорта;

b) «интермодальная транспортная единица» - контейнер длиной 20 футов и более, полуприцеп, прицеп или съемный кузов;

c) «терминал для комбинированных перевозок» - определенный согласно законодательству государств Договаривающихся Сторон участок территории, оборудованный перегрузочным пунктом для интермодальных транспортных единиц и автомобильных грузовых транспортных средств и их краткосрочного хранения, в пределах которого осуществляется изменение вида транспорта, а также в соответствии с национальным законодательством государств Договаривающихся Сторон, таможенный и другие виды контроля и оформление товаров и транспортных средств;

d) «комбинированные перевозки с сопровождением» - перевозка укомплектованного автомобильного транспортного средства в сопровождении экипажа, с использованием специализированного железнодорожного вагона или судна;

e) «комбинированные перевозки без сопровождения» - перевозка интермодальной транспортной единицы без сопровождения экипажа, с использованием специализированного железнодорожного вагона или судна;

f) «автомобильное транспортное средство» - автотранспортное средство, которое используется для перевозки грузов с/без прицепа или тягач с/без полуприцепа;

g) «перевозка в/из терминала» - перевозка интермодальной транспортной единицы и/или автомобильного транспортного средства с места загрузки или пункта пропуска через государственную границу по направлению движения до ближайшего терминала для комбинированных перевозок или порта, а также из терминала для комбинированных перевозок или порта к месту разгрузки или до ближайшего по ходу движения пункта пропуска через государственную границу;

h) «разрешение на перевозку по автодорогам» - разрешение на выполнение перевозок по автодорогам, которое предоставляется Компетентными органами Договаривающихся Сторон в соответствии с положениями Соглашения между Правительством Венгерской Республики и Правительством Украины о международном автомобильном сообщении от 22 марта 1994 г.;

i) «премиальное разрешение» - разрешение, не облагающееся налогом на выполнение перевозок по автодорогам при осуществлении комбинированной перевозки груза.

Статья 3

Выполнение Соглашения

Для выполнения условий настоящего Соглашения Компетентными органами Договаривающихся Сторон являются:

- от Правительства Венгрии - Министерство национального развития Венгрии;

- от Кабинета Министров Украины - Министерство инфраструктуры Украины.

Статья 4

Комбинированные перевозки с сопровождением

1. Перевозка грузов автомобильным транспортным средством от совместной границы к терминалу для комбинированных перевозок, который определен Компетентными органами Договаривающихся Сторон и находится на воздушном расстоянии не более 60 км от общей границы государств Договаривающихся Сторон, и в обратном направлении, с целью выполнения комбинированной перевозки, осуществляется без разрешения на перевозку по автодорогам, а также: на территории Венгрии - без оплаты налога на автотранспортные средства, а на территории Украины - без оплаты дорожных сборов.

2. Решения касающиеся перевозок автомобильных транспортных средств с использованием специализированных вагонов или суден будут согласовываться в соответствии с возможностями обеих Договаривающихся Сторон в рамках Совместного Комитета по вопросам комбинированных перевозок, созданного в соответствии со Статьей 9 настоящего Соглашения.

3. Договаривающиеся Стороны, в соответствии со своим национальным законодательством, будут прилагать усилия для сокращения времени прохождения таможенного и иных видов контроля в пунктах пропуска через государственную границу на территории государства каждой Договаривающейся Стороны, при осуществлении комбинированных перевозок с сопровождением.

Статья 5

Комбинированные перевозки без сопровождения

1. Договаривающиеся Стороны в рамках своего национального законодательства будут содействовать созданию условий для организаций, осуществляющих комбинированные перевозки, с целью их стимулирования для увеличения объемов перевозок с использованием комбинированного транспорта между территориями государств Договаривающихся Сторон, а также транзитом через их территории.

2. Договаривающиеся Стороны будут содействовать созданию таких условий во время перегрузки интермодальных транспортных единиц в терминалах для комбинированных перевозок с изменением ширины железнодорожной колеи и при пересечении государственной границы, чтобы исключить обстоятельства, препятствующие следованию грузов.

3. С целью упрощения обработки грузов при перегрузке в терминалах для комбинированных перевозок при изменении ширины железнодорожной колеи обе Договаривающиеся Стороны будут стремиться, чтобы терминал для комбинированных перевозок при осуществлении железнодорожных перевозок был тарифным пунктом для железных дорог государств обеих Договаривающихся Сторон.

4. Правила, касающиеся установления условий при использовании терминалов для комбинированных перевозок и железных дорог будут согласовываться в рамках Совместного Комитета по вопросам комбинированных перевозок.

Статья 6

Премиальные разрешения

1. В случае осуществления комбинированной перевозки груза (типа Ro-La, Ro-Ro) из/на или через территории государств Договаривающихся Сторон, Договаривающиеся Стороны договариваются о взаимном предоставлении премиальных автомобильных разрешений.

2. Количество, условия и срок действия премиальных разрешений определяет Совместный Комитет, в компетенцию которого входят данные вопросы в соответствии со Статьей 9 настоящего Соглашения.

3. Эти премиальные разрешения освобождаются от уплаты налога на автотранспортные средства на территории Венгрии и от уплаты за проезд по автодорогам на территории Украины.

Статья 7

Содействие и стимулирование комбинированных перевозок

1. Договаривающиеся Стороны будут содействовать развитию комбинированных перевозок на принципах равенства и свободной конкуренции с целью повышения стандартов качества и безопасности перевозок грузов, сокращения времени перевозок и внедрения тарифной политики, направленной на рост экономической эффективности комбинированных перевозок.

2. В рамках своего национального законодательства Компетентные органы Договаривающихся Сторон будут прилагать усилия для увеличения объемов комбинированных перевозок.

3. Компетентные органы Договаривающихся Сторон будут информировать друг друга о принятых мерах для повышения стандартов качества и безопасности комбинированных перевозок, а также о любых изменениях в своем национальном законодательстве, регулирующем осуществление комбинированных перевозок.

4. Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать по вопросам создания международных требований относительно осуществления комбинированных перевозок.

Статья 8

Чрезвычайные ситуации

1. Если на территории государства одной из Договаривающихся Сторон возникнут обстоятельства, препятствующие свободной перевозке грузов в рамках ее запланированной деятельности, эта Договаривающаяся Сторона обязуется проинформировать об этих обстоятельствах другую Договаривающуюся Сторону не менее чем за 7 дней до начала запланированных мероприятий.

2. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций при осуществлении комбинированных перевозок, Договаривающиеся Стороны в рамках национального законодательства будут принимать все возможные меры для устранения препятствий с целью дальнейшего выполнения международных перевозок грузов. Такие меры будут объявлены министром, отвечающим за вопросы транспорта или уполномоченным им ведомством, после возникновения чрезвычайных ситуаций. До объявления этих мер к перевозчикам государств обеих Договаривающихся Сторон применяются положения Соглашения между Правительством Венгерской Республики и Правительством Украины о международном автомобильном сообщении от 22 марта 1994 г., а также других действующих международных договоров, сторонами которых являются Договаривающиеся Стороны.

Обе Договаривающиеся Стороны незамедлительно информируют друг друга о возникновении таких чрезвычайных ситуаций.

Статья 9

Совместный Комитет по вопросам комбинированных перевозок

1. С целью обеспечения применения настоящего Соглашения Договаривающиеся Стороны создают Совместный Комитет по вопросам комбинированных перевозок (далее - «Совместный Комитет»), состоящий из представителей Компетентных органов Договаривающихся Сторон.

2. Компетентные органы Договаривающихся Сторон имеют право пригласить других специалистов на заседания Совместного Комитета.

3. Совместный Комитет собирается по просьбе Компетентного органа одной из Договаривающихся Сторон поочередно на территориях государств Договаривающихся Сторон.

4. Совместный Комитет имеет право вносить предложения относительно изменений и дополнений к настоящему Соглашению.

Статья 10

Разрешение споров

1. Любые споры, возникающие в связи с толкованием или применением настоящего Соглашения, будут решаться Совместным Комитетом.

2. Если Совместный Комитет не сможет прийти к согласию, спор будет решен по дипломатическим каналам.

Статья 11

Нарушение положений Соглашения

1. Перевозчик или его сопровождающий персонал обязан соблюдать национальное законодательство государства другой Договаривающейся Стороны.

Компетентные органы Договаривающихся Сторон в рамках национального законодательства осуществляют контроль за соблюдением положений настоящего Соглашения перевозчиками государств Договаривающихся Сторон.

2. В случае нарушений перевозчиками государств Договаривающихся Сторон положений настоящего Соглашения, или согласованных правил, эти нарушения будут рассматриваться соответствующими Компетентными органами государства Договаривающейся Стороны, в которой совершено нарушение. Что касается перевозчика государства другой Договаривающейся Стороны, то соответствующие органы государства Договаривающейся Стороны, в которой совершено нарушение положений настоящего Соглашения, будут информировать соответствующие Компетентные органы государства другой Договаривающейся Стороны о принятых ими мерах.

Статья 12

Защита данных

1. Договаривающиеся Стороны заявляют, что любые данные и информация, имеющие отношение к настоящему Соглашению, за исключением официальных статистических данных и отчетов, подлежат защите от незаконной передачи третьей стороне. Передача любых других данных возможна только с предварительного разрешения соответствующего органа государства Договаривающейся Стороны, который обрабатывает такие данные.

2. Данные и информация, согласно настоящей Статье, могут предоставляться только по запросу соответствующих Компетентных органов государства другой Договаривающейся Стороны в соответствии с национальным законодательством государств Договаривающихся Сторон.

Статья 13

Внесение изменений и дополнений

В настоящее Соглашение по взаимному письменному согласию Договаривающихся Сторон могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются соответствующими протоколами, которые составляют неотъемлемую часть настоящего Соглашения и вступают в силу в соответствии с положениями Статьи 14 настоящего Соглашения.

Статья 14

Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу на 60 (шестидесятый) день с даты получения по дипломатическим каналам последнего сообщения о выполнении Договаривающимися Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

2. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и остается в силе в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты, когда одна из Договаривающихся Сторон уведомит по дипломатическим каналам другую Договаривающуюся Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

В удостоверение чего, подписавшиеся ниже, соответствующим образом уполномоченные своими Правительствами, подписали настоящее Соглашение.

Совершено в г. Будапешт, 28 марта 2013 года в двух экземплярах, каждый на венгерском, украинском и русском языках, причем все тексты являются аутентичными. В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Соглашения, превалирующую силу имеет текст на русском языке.

За Правительство Венгрии За Кабинет Министров
Украины”

4. § (1) Ez a törvény - а (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 14. Cikk 1. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére