A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

68/2013. (XI. 22.) NFM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében, valamint (5) bekezdés j) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e), j) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az 5. § és a 12. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) a nemzeti fejlesztési miniszter ágazati irányítása alá tartozó alábbi szervekre:

aa) Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ),

ab) * 

ac) * 

ad) * 

(a továbbiakban együtt: munkáltató), valamint

b) az a) pontban meghatározott munkáltatónál az 1. mellékletben felsorolt munkakörökben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára.

2. § * 

[A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (2) és (4) bekezdéséhez]

3. § (1) Az ügyintézői, az ügyviteli és irodai munkaköri csoportokba tartozó munkakörök betöltéséhez, továbbá a funkcionális területen alkalmazott munkakörök betöltéséhez - a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - nem kötelező pályázat kiírása.

(2) * 

(3) *  A KIFÜ-nél nem kötelező pályázat kiírása az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázatban meghatározott munkakörök vonatkozásában.

[A Kjt. 22. § (4) bekezdéséhez]

4. § (1) A KIFÜ alaptevékenysége ellátásával összefüggő munkakörnek minősülnek az alábbi munkakörök:

1. informatikai rendszerszervező,

2. szoftverfejlesztő,

3. mérnök,

4. tanácsadó,

5. közgazdász,

6. projektigazgató,

7. projektvezető,

8. projektmentor,

9. menedzser,

10. projekt monitoring munkatárs,

11. projekt koordinátor,

12. szakmai koordinátor,

13. jogtanácsos,

14. vezető jogtanácsos,

15. szakreferens,

16. referens (munkakör megjelölésével),

17. projektasszisztens,

18. előadó,

19. főelőadó,

20. *  rendszergazda,

21. szakértő,

22. *  informatikus,

23. *  tudományos munkatárs,

24. *  főkönyvelő,

25. *  gazdasági ügyintéző,

26. *  könyvelő,

27. *  pénzügyi ügyintéző,

28. *  számviteli ügyintéző, valamint

29. *  ügyfélszolgálati asszisztens.

(2) A nem szakmai területen szereplő - esetlegesen azonos elnevezésű - munkakörök nem tartoznak az alaptevékenységgel összefüggő munkakörök közé.

(3)-(4) * 

[A Kjt. 23. § (1)-(2) bekezdéséhez]

5. § (1) A KIFÜ vonatkozásában magasabb vezetői beosztásnak minősül:

a) az elnöki,

b) az elnökhelyettesi, valamint

c) a gazdasági vezetői

megbízás.

(2) *  A KIFÜ vonatkozásában vezetői beosztásnak minősül a főosztályvezetői és az osztályvezetői megbízás.

(3)-(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi, illetve főiskolai végzettséggel és szakirányú szakképesítéssel, legalább 3 éves szakmai gyakorlattal, valamint vezetői tapasztalattal rendelkezzen.

(10) A vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy legalább középiskolai végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezzen.

(11) * 

6. § Magasabb vezetői és vezetői megbízás lejártát követően - újabb sikeres pályázat esetén - a közalkalmazott ismételten megbízható vezetői feladat ellátásával.

[A Kjt. 39. § (4) bekezdéséhez]

7. § (1) A munkáltató személyi állománya B, C vagy D fizetési osztályba besorolt tagjának munkatársi, illetve főmunkatársi, E, F, G, H, I vagy J osztályba sorolt tagjának tanácsosi vagy főtanácsosi címet adományozhat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cím annak a közalkalmazottnak adományozható, - ide nem értve az áthelyezés következtében munkáltatói döntés alapján megmaradó címet -, aki legalább egy éve áll a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban és tartósan magas színvonalú a munkavégzése.

(3) Cím adományozására nemzeti és állami ünnepek (március 15-e, augusztus 20-a, október 23-a), továbbá a KIFÜ esetében a KIFÜ alapítási évfordulója (október 1-je) alkalmával kerülhet sor.

(4) Cím odaítélésére a magasabb vezető és a vezető élhet javaslattal az irányítása alá tartozó közalkalmazott tekintetében. A javaslatot a (3) bekezdés szerinti időpontok előtt legalább 30 nappal írásban kell megtenni.

(5) Nem adományozható újabb, az (1) bekezdés szerinti cím annak a közalkalmazottnak, aki egy évnél rövidebb ideje visel címet.

[A Kjt. 40. §-ához]

8. § *  A KIFÜ esetében a Kjt. 1. számú mellékletében meghatározott minősítési szempontokon túl további szempontként kell figyelembe venni:

a) a kapcsolatteremtő képességet,

b) a csapatmunkára való alkalmasságot,

c) a szervezőképességet, valamint

d) az önállóságot és a kezdeményezőkészséget.

[A Kjt. 61. §-ához, 66. §-ához és 70. § (3) bekezdéséhez]

9. § (1) A közalkalmazottak fizetési osztályba sorolását és a munkakörök elnevezését az 1. melléklet, a magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazottak vezetői pótlékának mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Ha az 1. melléklet valamely munkakörnél több fizetési osztályt jelöl meg, akkor a besorolást a Kjt. 63. § (1) bekezdésének figyelembevételével kell meghatározni.

(3) A Kjt. 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a főkönyvelő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni:

a) a mérlegképes könyvelői,

b) az adótanácsadói, valamint

c) az okleveles könyvvizsgáló

vizsgát igazoló oklevelet.

(4) *  A KIFÜ vonatkozásában a Kjt. 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni a jogi szakvizsgát, mérlegképes könyvelő szakképesítést vagy ezzel egyenértékű képesítést, okleveles könyvvizsgálói képesítést, doktori fokozatot (PhD, DLA), a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozatot.

(5) * 

10. § (1) A KIFÜ vonatkozásában az 1. mellékletben meghatározott munkakörök betöltéséhez előírt képesítési követelmények alól abban az esetben adható felmentés, ha * 

a) a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy

b) nem áll rendelkezésre olyan - a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű - személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne és a kinevezendő közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a képesítési követelmény alóli felmentés - a képesítés megszerzésének időtartamára - a munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe tartozik.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott munkakörök „G” és „I” fizetési osztályaiba történő besorolhatóság feltételét képező, a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékű, a főiskolai, egyetemi első alapképzést elismerő oklevél birtokában szerzett vizsgát igazoló oklevelek a következők:

a) főiskolai és egyetemi továbbképzésben szerzett szakirányú oklevél,

b) a felsőoktatási intézmények hatáskörében indított felsőfokú továbbképzésben szerzett szakirányú szakosító oklevelek, amelyekről külön jogszabály rendelkezett (szaküzemmérnök, szakmérnök, szaküzemgazdász, szakközgazdász, mérnök-közgazdász stb.).

[A Kjt. 75. §-ához]

11. § (1) *  A KIFÜ-nél foglalkoztatott, kinevezése alapján érték- vagy pénzkezelést végző közalkalmazottat, valamint a pénztárost értékkezelési pótlék illeti meg.

(2) A pótlék mértéke a Kjt. 69. §-ában foglalt pótlékalap 100%-a.

(3) * 

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) * 

(3) * 

1. melléklet a 68/2013. (XI. 22.) NFM rendelethez

A közalkalmazottak fizetési osztályba sorolása és a munkakörök elnevezése

I. *  KIFÜ

Munkakör megnevezése Közalkalmazotti osztályok
A B C D E F G H I J
1. szakértői munkaköri csoport
analitikai könyvelő X X X X X
informatikai rendszerszervező X X X
jogász, jogtanácsos, vezető jogtanácsos X X
kiemelt szakértő X X X X X
közgazdász X X X X
projektigazgató X X X X X X
projektvezető X X X X X X X X
menedzser X X X X X X
mérnök-informatikus X X X X
mérnök X X X X
főkönyvelő X X X X X
főelőadó X X X X
referens (munkakör megjelölésével) X X X X
rendszergazda X X X
projekt koordinátor X X X
projekt monitoring munkatárs X X X
projektmentor X X X X X X X X
szakértő X X X X X
szakreferens X X X X X
szoftverfejlesztő X X X X X
számítástechnikai szoftverüzemeltető X X X X X
tanácsadó X X X X X X
szakmai koordinátor X X X X X X
belső ellenőrzési vezető X X X X
programozó X X X X
projektasszisztens X X X X X X
biztonsági vezető X X X X X
kommunikációs referens X X X X X
szóvivő X X X X X
szakmai főmunkatárs X X X X X
tudományos munkatárs X X X X X
informatikus I. X X X
informatikus II. X X X X X
szakmai felelős X X X X X
projekt pénzügyi vezető X X X X X
gazdasági főmunkatárs X X X X
kontrolling főmunkatárs X X X X
2. ügyintézői munkaköri csoport
asszisztens (szakasszisztens) X X X X
vezető asszisztens X X X
bérelszámoló X X X
előadó X X X
pénzügyi főelőadó X X X X
pénzügyi és számviteli főelőadó X X X X
eszköz-nyilvántartási főelőadó X X X X
informatikus X X
könyvelő X X X X X X
pénztáros X X X
számítógép-hálózat üzemeltető X X X
ügyintéző X X X X X
humánerőforrás-gazdálkodó X X X X X
jogi előadó X X
kommunikációs asszisztens X X X X X
ügyfélszolgálati asszisztens X X X X X X
gazdasági ügyintéző X X X X X X X
projekt pénzügyi asszisztens X X X X X X
pénzügyi ügyintéző X X X
tb-ügyintéző X X X X X
számviteli ügyintéző X X X
titkársági munkatárs X X X X
munkaügyi ügyintéző X X X X
3. ügyviteli és irodai munkaköri csoport
adminisztrátor X X X
üzemeltetési előadó X X X X
műszaki előadó X X X X
titkárnő X X X X X
gondnok X X

II-III. * 

IV. * 

2. melléklet a 68/2013. (XI. 22.) NFM rendelethez

A magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazottak vezetői pótléka

I. *  KIFÜ

Beosztás megnevezése Vezetői pótlék mértéke %
I. Magasabb vezető
1. elnök 400
2. elnökhelyettes 350
3. gazdasági vezető 350
II. Vezető
főosztályvezető 250
osztályvezető 150

II-III. * 

IV. * 


  Vissza az oldal tetejére