A jogszabály mai napon ( 2019.12.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § *  A költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, továbbá jogszabály által a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet, valamint a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban: az államháztartás szervezetei) közfeladataikat és egyéb tevékenységeiket, azok bevételeit és kiadásait, költségeit és eredményszemléletű bevételeit e rendeletben foglaltak szerint nyilvántartják és elszámolják.

1. A kormányzati funkciók

2. § (1) *  A költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit az 1. mellékletben foglalt kormányzati funkciókba - funkciószámmal és -megnevezéssel - be kell sorolni, és az alapító okiratában - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - fel kell tüntetni.

(2) *  A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni

a) a költségvetési szerv 3. § (2) és (3) bekezdése szerint más költségvetési szerv részére végzett tevékenységének megfelelő kormányzati funkciókat,

b) a támogatási célok kormányzati funkcióit,

c) a technikai funkciókat és

d) *  a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységeinek megfelelő kormányzati funkciókat.

3. § (1) *  A költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek.

(2) A költségvetési szerv más költségvetési szerv részére végzett tevékenységének bevételét, kiadását az ellátott szerv azon kormányzati funkcióin kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek, tekintet nélkül arra, hogy az adott kormányzati funkciók az elszámolást végző költségvetési szerv alapító okiratában szerepelnek-e.

(3) A (2) bekezdést kell alkalmazni

a) - ha a költségvetési szerv költségvetésében az ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra -

aa) a kifejezetten más költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szervnek a más költségvetési szerv részére végzett tevékenysége tekintetében,

ab) az olyan költségvetési szerv tekintetében, amely az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján más költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait ellátja,

b) a támogatási célok tekintetében és

c) a befektetési célú tartós részesedésvásárlás tekintetében.

4. § (1) E rendelet alkalmazásában támogatási célnak kell tekintetni a kiadást, ha nem a támogatásnyújtó közfeladatának ellátását, kiváltását, hanem valamely egyéb közösségi, társadalmi, gazdasági szakpolitikai cél megvalósulását szolgálja, függetlenül a támogatásnyújtás konkrét formájától.

(2) Államháztartási forrásból nyújtott pályázati vagy egyedi támogatás nyújtáskor a támogatás alapjául szolgáló okiratban fel kell tüntetni a támogatási cél kormányzati funkcióját.

5. § E rendelet alkalmazásában akkor kell befektetési célúnak tekintetni a kiadást és a bevételt, ha a befektetés célja nem a befektető valamely közfeladatának ellátását, kiváltását segítő gazdasági társaság alapítása vagy e célból ilyenben részesedés vásárlása.

6. § (1) *  A szakmai alaptevékenység, közfeladat kormányzati funkciók szerint elszámolt kiadásaihoz - a 3. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - a 2. melléklet szerinti mutatókat kell rendelni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan kapacitásmutatóként minden esetben a szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszámát (kapacitásmutató 1.), illetve az intézményüzemeltetési tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszámát (kapacitásmutató 2.) kell feltüntetni.

2. Az államháztartási szakfeladatok rendje

7. § (1) *  A költségvetési szerv a pénzügyi számvitelben az ellátott közfeladatok, szakmai alaptevékenységek vagy azok valamely résztevékenysége költségeit és eredményszemléletű bevételeit akkor számolja el a 3. melléklet szerinti szakfeladatonkénti bontásban, ha a 2. vagy 4. melléklet azt kifejezetten előírja.

(2) *  A vállalkozási tevékenységek költségeit és eredményszemléletű bevételeit szakfeladatonkénti bontásban el kell számolni.

(3) A költségvetési szerv más költségvetési szerv részére végzett tevékenységeinek költségeit és eredményszemléletű bevételeit az ellátott szerv azon alaptevékenység vagy vállalkozási tevékenység szerinti szakfeladatain kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek.

(4) A (3) bekezdést kell alkalmazni

a) a kifejezetten más költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szervnek a más költségvetési szerv részére végzett tevékenysége tekintetében,

b) az olyan költségvetési szerv tekintetében, amely az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján más költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait ellátja,

ha a költségvetési szerv költségvetésében az ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra.

8. § * 

9. § *  A 7. §-t a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács közfeladatai és egyéb tevékenységei elszámolására is alkalmazni kell.

3. Az államháztartási szakágazati rend

10. § (1) A nemzetgazdaság gazdasági szervezeteit a gazdaságstatisztikák készítéséhez a főtevékenység alapján ágazatokba kell sorolni.

(2) *  Az államháztartás szervezeteinek ágazati besorolására, a főtevékenység államháztartási szakágazatának megjelölésére - szakágazatszámmal és -megnevezéssel - az államháztartási szakágazati rendet kell használni. Az államháztartás szakágazati rendjét az 5. melléklet határozza meg.

(3) *  Az államháztartási szakágazati rend az államháztartási tevékenységek sajátosságait kifejező, a TEÁOR-hoz illeszkedő, annál részletesebb osztályozási rend.

(4) *  Az államháztartás szervezeteinek szakágazati besorolásakor a főtevékenység meghatározását a tevékenységekre jutó személyi juttatások és a munkaadókat terhelő juttatások együttes összege alapján kell elvégezni. Ezt az elvet kell követni az olyan költségvetési szerveknél is, amely azonos ágazatba tartozó intézmények működtetésére szakosodott. A többcélú, több ágazatba tartozó tevékenységeket ellátó költségvetési szervek esetében a „841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai” elnevezésű államháztartási szakágazatba kell besorolni a szervet.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 1-10. §, a 12. § (3) bekezdése és a 13. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

12. § *  A költségvetési szervek alapító okiratának és a költségvetési szervnek nem minősülő törzskönyvi jogi személyek létesítő okiratának az e rendeletnek a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelettel megállapított rendelkezéseire tekintettel szükséges módosítását 2016. március 1-jéig kell végrehajtani.

13. § * 

1. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez

A kormányzati funkciók rendje

1. Általános közszolgáltatások

0111 Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek

011110 Államhatalmi szervek tevékenysége

011120 Kormányzati igazgatási tevékenység

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

0112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek, adózási ügyek

011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

011230 Államadósság kezelése

0113 Külügyek

011310 Külügyek igazgatása

011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

0121 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak

012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak

0122 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül

012210 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül

0131 Általános személyzeti szolgáltatások

013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása

0132 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

0133 Egyéb általános szolgáltatások

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások

0140 Alapkutatás

014010 Általános K+F politika

014020 Biotechnológiai alapkutatás

014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás

014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás

0150 Általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó K+F

015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0160 Egyéb általános közszolgáltatások

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

016030 Állampolgársági ügyek

016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

0170 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók

017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók

0180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018020 Központi költségvetési befizetések

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről

018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről

018060 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről

2. Védelem

0210 Katonai védelem

021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

021030 Katonai ügyészségi tevékenység

021040 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység

0220 Polgári honvédelem

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

0230 Külföldi katonai segély

023010 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben

0240 Védelemhez kapcsolódó K+F

024010 Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0250 Egyéb védelmi ügyek

025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása

025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

025090 Egyéb védelmi ügyek

3. Közrend és közbiztonság

0310 Rendészeti tevékenységek

031010 Közbiztonság, közrend igazgatása

031020 Menekültügy igazgatása

031030 Közterület rendjének fenntartása

031041 Vámrendészet

031042 Határrendészet, határvédelem

031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

031060 Bűnmegelőzés

031070 Baleset-megelőzés

031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység

0320 Tűz- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenységek (kivéve: ár- és belvízvédelem)

032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás

032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

0330 Igazságszolgáltatás

033010 Igazságügy igazgatása

033020 Bírósági tevékenység

033030 Ügyészségi tevékenység

0340 Büntetés-végrehajtási tevékenységek

034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása

034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek

034030 Pártfogó felügyelői tevékenység

0350 Közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó K+F

035010 Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés

0360 Egyéb közrend és biztonsági ügyek

036010 Igazságügyi szakértői tevékenység

036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás

4. Gazdasági ügyek

0411 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek

041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

041120 Földügy igazgatása

041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása

041140 Területfejlesztés igazgatása

041150 Cégnyilvántartás

041160 Földmérés, térképészet

041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

041180 Meteorológiai szolgáltatás

0412 Általános munkaügyek

041210 Munkaügy igazgatása

041220 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)

041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

041236 Országos közfoglalkoztatási program

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

0421 Mezőgazdaság

042110 Mezőgazdaság igazgatása

042120 Mezőgazdasági támogatások

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

042140 Génmegőrzés, fajtavédelem

042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése

042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

042180 Állat-egészségügy

0422 Erdőgazdálkodás

042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

042220 Erdőgazdálkodás

0423 Halászat és vadászat

042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

042320 Vadgazdálkodás

042350 Halászat igazgatása és támogatása

042360 Halászat, haltenyésztés

0431 Szén- és egyéb szilárd ásványi fűtőanyagipar

043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

0432 Kőolaj- és gázipar

043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

0433 Nukleáris fűtőanyagipar

043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

0434 Egyéb tüzelőanyag-ipar

043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

0435 Villamosenergia-ipar

043510 Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása

0436 Egyéb energiaipar

043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása

0441 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat

044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

0442 Feldolgozóipar

044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása

0443 Építésügy, építőipar

044310 Építésügy igazgatása

044320 Építőipar támogatása

0451 *  Közúti közlekedés

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

045120 Út, autópálya építése

045130 Híd, alagút építése

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

045180 Közúti járművontatás

045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

0452 Vízi közlekedés

045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása

045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)

045230 Komp- és révközlekedés

0453 Vasúti közlekedés

045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása

045320 Vasút építése

0454 Légi szállítás

045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása

0455 Csővezetékes és egyéb szállítás

045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása

045530 Csővezetékes szállítás

0460 Hírközlés

046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása

046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

046030 Egyéb távközlés

046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás

0471 Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás

047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása

047120 Piac üzemeltetése

0472 Szállodák és éttermek

047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása

0473 Turizmus

047310 Turizmus igazgatása és támogatása

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

0474 Többcélú fejlesztési projektek

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai

047470 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai

0480 Gazdasági ügyekhez kapcsolódó K+F

048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0490 *  Egyéb gazdasági ügyek

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

049030 Kéményseprő-ipari tevékenység

5. Környezetvédelem

0510 Hulladékgazdálkodás

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

051070 Használt eszköz bontása

051080 Hulladék újrahasznosítása

0520 Szennyvízelvezetés és -tisztítás

052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0530 Környezetszennyezés csökkentése

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek

0540 Természet- és tájvédelem

054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

0550 Környezetvédelmi K+F

055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0560 Egyéb környezetvédelem

056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása

6. Lakásépítés és kommunális létesítmények

0610 Lakásépítés

061010 Lakáspolitika igazgatása

061020 Lakóépület építése

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

0620 Településfejlesztés

062010 Településfejlesztés igazgatása

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0630 Vízellátás

063010 Vízügy igazgatása

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

063070 Vízrajzi mérés

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

0640 Közvilágítás

064010 Közvilágítás

0650 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos K+F

065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0660 Egyéb kommunális feladatok

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

7. Egészségügy

0711 Gyógyszeripari termékek

071110 Gyógyszer-kiskereskedelem

071120 Gyógyszertámogatás finanszírozása

0712 Egyéb gyógyászati termékek

071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme

071220 Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása

0713 Gyógyászati segédeszközök

071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme

071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása

0721 Általános orvosi szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás

072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

0722 *  Szakosított orvosi szolgáltatások

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

072230 Járóbetegek gyógyító gondozása

072240 Járóbetegek egynapos ellátása

072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása

0723 Fogorvosi szolgáltatások

072311 Fogorvosi alapellátás

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

072313 Fogorvosi szakellátás

072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása

0724 Paramedikális szolgáltatások

072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

072440 Mentés

072450 Fizikoterápiás szolgáltatás

072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások

072470 Természetgyógyászat

072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások

072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása

0731 Általános kórházi szolgáltatások

073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban

073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban

073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban

073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása

0732 Szakosított kórházi szolgáltatások

073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban

073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban

073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban

0733 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai

073310 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai

0734 Bentlakásos egészségügyi ápolási szolgáltatások

073410 Egészségügyi ápolás bentlakással

073420 Bentlakásos hospice-ellátás

0740 Közegészségügyi szolgáltatások

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

0750 Egészségügyi K+F

075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0760 Egyéb egészségügy

076010 Egészségügy igazgatása

076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása

076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek

076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése

076061 Környezet-egészségügyi feladatok

076062 Település-egészségügyi feladatok

076063 Sugár-egészségügyi feladatok

076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

0810 Szabadidős és sportszolgáltatások

081010 Sportügyek igazgatása

081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása

081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak

081023 Doppingellenes tevékenység

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

0820 Kulturális szolgáltatások

082010 Kultúra igazgatása

082020 Színházak tevékenysége

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

082041 Nemzeti könyvtári feladatok

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044 Könyvtári szolgáltatások

082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

0830 Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások

083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása

083020 Könyvkiadás

083030 Egyéb kiadói tevékenység

083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása

0840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

084031 Civil szervezetek működési támogatása

084032 Civil szervezetek programtámogatása

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

084050 Politikai pártok tevékenységének támogatása

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

0850 Szabadidős tevékenységekhez, kultúrához és valláshoz kapcsolódó K+F

085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

0860 *  Egyéb szabadidő, kultúra és vallás

086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

9. *  Oktatás

0911 Óvodai nevelés

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon

091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

091240 Alapfokú művészetoktatás

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon

0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon

092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon

092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

0922 Középfokú nevelés, oktatás

092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai

092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai

092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai

092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

0930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás

093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

0941 Felsőszintű képzés

094110 Felsőoktatási szakképzés

094120 Szakirányú továbbképzés

094130 Egészségügyi szakmai képzés

094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés

0942 Felsőfokú oktatás

094210 Felsőfokú oktatás

094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása

094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés

0950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások

095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

0970 Oktatáshoz kapcsolódó K+F

097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

0980 *  Máshová be nem sorolt oktatás

098010 Oktatás igazgatása

098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

098040 Nemzetközi oktatási együttműködés

098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai

098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai

098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai

098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai

10. *  Szociális védelem

1011 *  Betegség

101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás

101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása

101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása

101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása

101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása

101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére

101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása

101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása

101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

1012 *  Fogyatékosság

101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása

101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása

101216 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása

101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

1020 *  Időskor, demens betegek

102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102025 Időskorúak átmeneti ellátása

102026 Demens betegek átmeneti ellátása

102027 Szakápolási központ

102031 Idősek nappali ellátása

102032 Demens betegek nappali ellátása

102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

1030 Túlélő hozzátartozók

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

1040 *  Család és gyermekek

104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

104012 Gyermekek átmeneti ellátása

104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása

104020 Javítóintézeti ellátás

104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

104043 Család és gyermekjóléti központ

104044 Biztos Kezdet Gyerekház

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

104052 Családtámogatások

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok

1050 Munkanélküliség

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

1060 Lakhatás

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

1070 *  Egyéb szociális kirekesztettség

107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása

107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

107015 Hajléktalanok nappali ellátása

107016 Utcai szociális munka

107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása

107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

107050 Szociális étkeztetés népkonyhán

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052 Házi segítségnyújtás

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

1080 Szociális védelemhez kapcsolódó K+F

108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

1090 *  Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása

109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás

90. *  Technikai funkciókódok

9000 Technikai funkciókódok

900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900040 Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

900070 * 

900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

2. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez

Tartalmi meghatározások a kormányzati funkciókhoz

1. Általános közszolgáltatások

A B C
1 0111 Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek
2 011110 Államhatalmi szervek tevékenysége

3
Ide tartozik:
- az államhatalmi (köztársasági elnöki, törvényhozási, alkotmánybírósági, országgyűlési biztosi, nemzeti adatvédelmi) feladatok ellátása.
4 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység

5
Ide tartozik:
- a központi kormányzati végrehajtó igazgatási (Kormány-, miniszterelnökségi, minisztériumi) feladatok ellátása.
6 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége


7
Ide tartozik:
- az önkormányzatok képviselőtestületeinek, bizottságainak működésével összefüggő feladatok, valamint az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei általános igazgatási feladatainak ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei szakigazgatási feladatainak ellátása.
8 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége9
Ide tartozik:
- az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok működésével, igazgatási tevékenységével összefüggő feladatok ellátása. Ezen a funkción kell elszámolni az önkormányzati hivatal helyi nemzetiségi önkormányzatok működése érdekében ellátott feladatainak kiadásait és bevételeit is.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok közösségi és kulturális, valamint intézmény- fenntartói feladatainak ellátása.
10 0112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek, adózási ügyek
11 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése


12 * 
Ide tartozik:
- az államháztartás kiadási és bevételi oldalának igazgatásával, számvevőszéki, kormányzati és önkormányzati ellenőrzésével összefüggő, valamint a kincstári feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az államháztartás kiadási és bevételi oldalának szabályozásával kapcsolatos (minisztérium: 011120)
feladatok, valamint az adó-, vám- és jövedéki igazgatás feladatainak ellátása.
13 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás


14 * 
Ide tartozik:
- az adók, vámok, jövedéki adók kiszabásával, ellenőrzésével, beszedésével, behajtásával összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati szinten.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az adó-, vám- és jövedéki szabályozás feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
15 011230 Államadósság kezelése


16
Ide tartozik:
- költségvetés finanszírozási és adósságkezelési feladataival, valamint az állam átmenetileg szabad pénzeszközeivel való gazdálkodással összefüggő igazgatási feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az államadóssággal kapcsolatos tranzakciók.
17 0113 Külügyek
18 011310 Külügyek igazgatása
19 *  Ide tartozik:
- az általános külügyi igazgatással, a külképviseletek működtetésével, valamint egyéb, máshová be nem sorolt szakdiplomáciai tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a külügyi szabályozás feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
20 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

21
Ide tartozik:
- az általános jellegű nemzetközi szervezetekbe való rendszeres tagdíjbefizetésekkel, tőkeemelésekkel és más vagyoni hozzájárulásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
22 0121 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak
23 012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak


24
Ide tartozik:
- a fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak nyújtott gazdasági segítséggel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a nemzetközi szervezeteken keresztül nyújtott gazdasági segítség.
25 0122 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül
26 012210 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül

27
Ide tartozik:
- a nemzetközi szervezeteken keresztül nyújtott gazdasági segítséggel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
28 0131 Általános személyzeti szolgáltatások
29 013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása

30
Ide tartozik:
- a közszolgálat közös, átfogó humánerő-gazdálkodásával, személyzeti politikájával összefüggő
feladatok ellátása.
31 0132 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
32 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

33
Ide tartozik:
- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezéssel, a statisztikai szolgálat irányításával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati szinten.
34 0133 Egyéb általános szolgáltatások
35 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
36 Ide tartozik:
- a köztemetők fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
37 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

38
Ide tartozik:
- pályázati és más támogatási programok kezelésével, lebonyolításával, monitoringjával, minőségbiztosításával összefüggő feladatok ellátása.
39 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok


40
Ide tartozik:
- az állami vagyon - nem közfeladat-ellátás részét képező - hasznosításával, kezelésével, állagmegóvásával, felújításával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a más közfeladat ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok.
41 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok


42
Ide tartozik:
- az önkormányzati vagyon - ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok - üzleti célú használatba, haszonbérbe adásával, állagmegóvásával, felújításával, adás-vételével és más módon történő hasznosításával, kezelésével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a más közfeladat ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok.
43 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

44
Ide tartozik:
- a más költségvetési szerv részére az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési vagy egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Amennyiben a feladatot ellátó szerv költségvetésében az ellátott szerv működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra, a funkció kizárólag a szerv közfeladatának alapító okirati meghatározására szolgál, a feladattal összefüggő kiadások bevételek a
3. § (3) bekezdés a) és b) pontja alapján nem ezen a funkción kerülnek elszámolásra, hanem az ellátott szerv érintett kormányzati funkcióin.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a más szerv részére végzett informatikai fejlesztéssel, azok működtetésével összefüggő feladatok
(013370).
45 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások46
Ide tartozik:
- a kormányzat egészére vagy más költségvetési szerv részére végzett önálló informatikai fejlesztésekkel, azok önálló, más üzemeltetési feladatoktól elkülönült működtetésével, az elektronikus információbiztonság érdekében végzett sérülékenység-vizsgálattal és más kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az általános üzemeltetési feladatok keretében végzett informatikai ellátással összefüggő feladatok.
47 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások

48
Ide tartozik:
- a kormányzat részére végzett, a 011360, 011370 vagy más funkcióba nem sorolt egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
49 0140 Alapkutatás
50 014010 Általános K+F politika51
Ide tartozik:
- az általános, átfogó kutatás-fejlesztési politikával és a hozzá kapcsolódó pénzügyi források, alapok igazgatásával, szervezésével,
- a tudományos minősítési folyamattal,
- a meghatározott kutatási programhoz közvetlenül nem kapcsolható kutatói, tudományos
ösztöndíjakkal, egyéb juttatásokkal
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
52 014020 Biotechnológiai alapkutatás


53
Ide tartozik:
- az egészségügyi, környezeti, ipari, valamint mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatások végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 721111, 721121 vagy 721131 szakfeladatokon el kell számolni.
54 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás


55
Ide tartozik:
- a matematikai, orvostudományi, agrártudományi, biológiai, kémiai, földtudományi, műszaki, valamint fizikai alapkutatások végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 721911, 721921, 721931, 721941, 721951, 721961, 721971 vagy 721981 szakfeladatokon el kell számolni.
56 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás


57
Ide tartozik:
- a gazdaságtudományi, jog- és államtudományi, szociológiai, filozófia- és történettudományi, pszichológia- és viselkedéstudományi, valamint nyelv- és irodalomtudományi alapkutatások végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 722011, 722014, 722017, 722021, 722024 vagy 722031 szakfeladatokon el kell számolni.
58 0150 Általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó K+F
59 015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés


60
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül az általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.
61 0160 Egyéb általános közszolgáltatások
62 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

63
Ide tartozik:
- az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokkal összefüggő
feladatok ellátása.
64 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
65 Ide tartozik:
- az országos és helyi népszavazással összefüggő feladatok ellátása.
66 016030 Állampolgársági ügyek67
Ide tartozik:
- a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenységgel,
- az egyéb állampolgársági ügyekkel,
- a magyar állampolgárok és a Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgárok személyazonosítására, valamely státusz igazolására alkalmas hivatalos okmányok kibocsátásával, módosításával, bevonásával, pótlásával összefüggő feladatok ellátása.
68 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

69
Ide tartozik:
- a nemzetpolitikai tevékenység igazgatásával, valamint a határon túli magyarok egyeztető
fórumainak, szervezeteinek működtetésével, támogatásával összefüggő feladatok ellátása.
70 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

71
Ide tartozik:
- a kiemelt (különösen a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó) állami és önkormányzati rendezvényekkel összefüggő feladatok ellátása.
72 0170 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók
73 017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók

74
Ide tartozik:
- az államadóssággal kapcsolatos tranzakciók, fizetési műveletek, kormányzati hitelek jegyzésével és folyósításával kapcsolatos kamatfizetések és költségek teljesítése.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
75 0180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között
76 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

77
Ide tartozik:
- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
78 018020 Központi költségvetési befizetések


79
Ide tartozik:
- a központi költségvetés részére történő, funkcióhoz nem köthető befizetések, visszafizetések teljesítése.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel.
80 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
81 *  Ide tartozik:
- a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele, az államháztartás központi alrendszerében a központi támogatás, az önkormányzat alrendszerében az irányító szerv által nyújtott támogatás.
- a kormányzati funkciót a felsőoktatási intézmények nem használhatják, finanszírozási bevételeiket a felhasználás célja szerinti kormányzati funkción kell elszámolniuk. Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Ezen a kormányzati funkción kell kimutatni az államháztartás önkormányzati alrendszerében azon transzfer jellegű pénzeszköz átadásokat, amelyeket finanszírozási céllal teljesítenek egymás között az államháztartási szervek.
82 018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről

83
Ide tartozik:
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
84 018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről

85
Ide tartozik:
- az egészségbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
86 018060 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről

87
Ide tartozik:
- a nyugdíjbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

2. Védelem

A B C
1 0210 Katonai védelem
2 021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés


3
Ide tartozik:
- a katonai képességek fenntartása és az ahhoz, valamint fejlesztéséhez kapcsolódó hadfelszerelési, NATO biztonsági beruházási és humán tevékenységekkel, a haderő kiképzésével, felkészítésével, központi szakanyagellátással és szolgáltatásnyújtással, valamint egyéb fejlesztési programokkal összefüggő feladatok ellátása.
4 021030 Katonai ügyészségi tevékenység
5 Ide tartozik:
- a katonai ügyészségi tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
6 021040 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység
7 Ide tartozik:
- a katonai nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
8 0220 Polgári honvédelem
9 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
10 Ide tartozik:
- a polgári honvédelem ágazati feladataival, a lakosság felkészítésével összefüggő feladatok ellátása.
11 0230 Külföldi katonai segély
12 023010 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben

13
Ide tartozik:
- az ENSZ, a NATO és az EU által végrehajtott válságkezelő és konfliktusmegelőző műveletekben, valamint két-, vagy többoldalú nemzetközi egyezményeken alapuló katonai és rendészeti feladatok ellátása.
14 0240 Védelemhez kapcsolódó K+F
15 024010 Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés


16
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.
17 0250 Egyéb védelmi ügyek
18 025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása

19
Ide tartozik:
- a honvédelmi és katonai vezetés-irányítási feladatok keretében a kormányzati döntések végrehajtásával, valamint az ellenőrzési, a szabályozási, a hatósági, a szakhatósági tevékenységekkel és a hadisír-gondozási tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
20 025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése


21
Ide tartozik:
- a védelmi feladatok békeidőbeli zavartalan ellátásának biztosítása, illetve katasztrófa vagy minősített időszak esetére, a védelmi és polgári honvédelmi feladatok ellátása céljából a védelmi célú stratégiai tartalék fenntartásával, a készletekkel és a készletek tárolására szolgáló ingatlanokkal összefüggő feladatok ellátása.
22 025090 Egyéb védelmi ügyek
23 Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolható egyéb védelmi ügyekkel összefüggő feladatok ellátása.

3. Közrend és közbiztonság

A B C
1 0310 Rendészeti tevékenységek
2 031010 Közbiztonság, közrend igazgatása

3
Ide tartozik:
- a közrend, közbiztonság központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a közrend, közbiztonság szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
4 031020 Menekültügy igazgatása

5
Ide tartozik:
- a menekültügy központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a menekültügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
6 031030 Közterület rendjének fenntartása


7
Ide tartozik:
- a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
8 031041 Vámrendészet

9
Ide tartozik:
- a vámrendészeti szabálysértések felderítésével és elbírálásával összefüggő, valamint a külön jogszabályban meghatározott rendvédelmi feladatok ellátása.
10 031042 Határrendészet, határvédelem

11
Ide tartozik:
- az államhatár őrizetével, a határforgalom-ellenőrzéssel és a határrend fenntartásával összefüggő
feladatok ellátása.
12 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek


13
Ide tartozik:
- a bűnüldözéssel, az igazgatásrendészettel, az idegenrendészettel, a közlekedésrendészettel, valamint a különleges rendészeti tevékenységekkel (kiemelt személy- és objektumvédelmi tevékenység, terrorelhárítás, szervezett bűnözés elleni koordinációs tevékenység, tűzszerészeti tevékenység, légi közlekedés biztonsága, különleges rendészeti kiképzés, állami futárszolgálat) összefüggő feladatok ellátása.
14 031060 Bűnmegelőzés

15
Ide tartozik:
- a bűnözés megelőzése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységekkel, továbbá az áldozatvédelmi feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.
16 031070 Baleset-megelőzés

17
Ide tartozik:
- a közlekedésbiztonság javításával, a közúti balesetek megelőzését segítő programokkal, intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása.
18 031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység
19 Ide tartozik:
- a polgári nemzetbiztonsági tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
20 0320 Tűz- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenységek (kivéve: ár- és belvízvédelem)
21 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

22
Ide tartozik:
- tűz- és katasztrófavédelem központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a tűz- és katasztrófavédelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
22 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

23
Ide tartozik:
- a tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával, a tűz- és katasztrófahelyzet megelőzésével, az ahhoz kapcsolódó szakhatósági tevékenységgel, valamint a műszaki mentőbázisok fejlesztésével, üzemeltetésével és igénybevételével összefüggő feladatok ellátása.
24 032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás

25
Ide tartozik:
- a nemzetközi katasztrófavédelmi tevékenységekkel, segítségnyújtással, az arra való felkészüléssel összefüggő feladatok ellátása.
26 032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése


27
Ide tartozik:
- katasztrófa, illetve minősített helyzet esetére, az egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek egészségügyi anyagok és eszközök biztosításával, továbbá a szükséges gyógyintézetek létrehozása és működtetése céljából az állami egészségügyi tartalék fenntartásával, a készletekkel és a készletek tárolására szolgáló ingatlanokkal történő gazdálkodással összefüggő feladatok ellátása.
28 032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése


29
Ide tartozik:
- a polgári védelmi védőeszközök készletezésével, tárolásával, állagmegóvásával, felújításával, karbantartásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése (025020).
30 0330 Igazságszolgáltatás
31 033010 Igazságügy igazgatása

32
Ide tartozik:
- az igazságügy központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az igazságügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
33 033020 Bírósági tevékenység
34 Ide tartozik:
- a bíróságok minden szintjének igazságszolgáltatási tevékenységével összefüggő feladatok ellátása.
35 033030 Ügyészségi tevékenység


36
Ide tartozik:
- az alkotmányos rend és jogbiztonság megtartásával, a vád képviseletével, a nyomozási cselekmények valamint a büntetés-végrehajtás törvényességének felügyeletével, a törvénysértésből eredő jogsérelem elhárításával, valamint jogszabályban meghatározott egyéb esetekben a törvényességi felügyelettel összefüggő feladatok ellátása.
37 0340 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
38 034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása

39
Ide tartozik:
- a büntetés-végrehajtás központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a büntetés-végrehajtási szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
40 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek


41
Ide tartozik:
- a fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetekben történő őrzésével, felügyeletével, ellátásával, foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 842342-842345 szakfeladatokon el kell számolni.
42 034030 Pártfogó felügyelői tevékenység


43
Ide tartozik:
- a társadalom védelme, a bűnismétlés megelőzése érdekében kifejtett egyes pártfogó felügyelői tevékenységekkel (környezettanulmány készítése, pártfogó felügyelői vélemény készítése, közérdekű munka büntetés szervezése és ellenőrzése, pártfogó felügyelet végrehajtása, utógondozás végzése), továbbá a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás lefolytatásával összefüggő feladatok ellátása.
44 0350 Közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó K+F
45 035010 Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés


46
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.
47 0360 Egyéb közrend és biztonsági ügyek
48 036010 Igazságügyi szakértői tevékenység

49
Ide tartozik:
- a bírósági eljárások keretében, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben igénybe vett igazságügyi szakértői tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
50 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás

51
Ide tartozik:
- az anyagi helyzetük vagy más okból rászorulók számára az állam által jogszabály alapján, jogaik megismeréséhez, érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához (szolgáltatás vagy pénzbeli támogatás formájában) nyújtott támogatással,
- a bűncselekményt elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére irányuló állami segítségnyújtással (mely egyrészről állami szolgáltatást jelent, másrészről pénzbeli kifizetést), valamint
- a jogszabályokban meghatározottak szerint a személyi, illetve vagyoni kárpótlási, kárrendezési eljárásokkal összefüggő tevékenységekkel; illetve a büntetőeljárásról szóló törvény alapján a magyar állam ellen indított kártalanítási perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított kártalanítással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

4. Gazdasági ügyek

A B C
1 0411 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek
2 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3
Ide tartozik:
- az általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a gazdasági és kereskedelmi ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
4 041120 Földügy igazgatása


5
Ide tartozik:
- a földhasználat, a termőföld-hasznosítás és -minőségvédelem, valamint az ingatlan-nyilvántartás, földvédelem, földminősítés és térképészet igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a földügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
6 041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása


7
Ide tartozik:
- a szellemi tulajdon védelmével, nyilvántartásba-vételével, felhasználásával, valamint
- a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység felügyeletével és minősítésével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szellemi tulajdon és innováció szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
8 041140 Területfejlesztés igazgatása

9
Ide tartozik:
- a területfejlesztés igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a területfejlesztés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
10 041150 Cégnyilvántartás
11 Ide tartozik:
- a cégnyilvántartással, adatbázis-kezeléssel, adatszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.
12 041160 Földmérés, térképészet

13
Ide tartozik:
- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett földmérési, térképészeti tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
14 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

15
Ide tartozik:
- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett műszaki vizsgálatokkal, elemzésekkel összefüggő feladatok ellátása.
16 041180 Meteorológiai szolgáltatás

17
Ide tartozik:
- a légkör, a várható időjárás, valamint az időjárási, éghajlati és levegőminőségi viszonyok elemzésével, továbbá a meteorológiai és levegőminőségi megfigyelőrendszer működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
18 0412 Általános munkaügyek
19 041210 Munkaügy igazgatása

20
Ide tartozik:
- a munkaügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a munkaügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
21 041220 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése22
Ide tartozik:
- az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatásával, valamint a közcélú állami Munkavédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: MIR) folyamatos működtetésével, ennek keretében a Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat által a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi betartásának, a munkahelyi balesetek megelőzésének érdekében tájékoztató, felvilágosító tevékenység végzésével összefüggő feladatok ellátása.
23 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás


24 * 
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.
§-a alapján foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (a továbbiakban: FHT) jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 órás munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
25 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

26
Ide tartozik:
- a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás keretében - külön kormányrendelet alapján - szervezett foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
27 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


28 * 
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4.
§-a alapján FHT-ra jogosult személy, a járási hivatal által közvetített álláskereső, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
29 041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)


30
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
4/A. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legalább 60 nap és legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához közhasznú kölcsönző részére nyújtott támogatás.
31 041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

32
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy teljes munkaidőben, munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához nyújtott támogatás.
33 041236 Országos közfoglalkoztatási program34
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 6.
§-a alapján az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében, álláskeresők, FHT-ra jogosult személyek, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
35 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram


36
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 7/B. §-a alapján a rövid időtartamú közfoglalkoztatás, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, valamint az országos közfoglalkoztatási programok közül a közfoglalkoztatásért felelős miniszter kijelölése alapján mintaprogrammá nyilvánított programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
37 0421 Mezőgazdaság
38 042110 Mezőgazdaság igazgatása


39
Ide tartozik:
- a mezőgazdasági ügyek igazgatásával és a közös agrárpolitika egyéb, támogatás kifizetésével nem járó piacszabályozási intézkedéseiben való részvétellel összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a mezőgazdasági ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
40 042120 Mezőgazdasági támogatások

41
Ide tartozik:
- a közösségi és nemzeti forrásból folyósított mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevételével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
42 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások43
Ide tartozik:
- a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szakképzés és a felsőoktatás szakmai gyakorlati képzése során, tanórai keretben végzett növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó tevékenységek.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 010001-010002 szakfeladatokon el kell számolni.
44 042140 Génmegőrzés, fajtavédelem

45
Ide tartozik:
- a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai erőforrások génmegőrzésével, védelmével, hasznosításával, valamint az ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztéssel összefüggő feladatok ellátása.
46 042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése

47
Ide tartozik:
- a mezőgazdasági öntözőrendszerek építésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
48 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása


49
Ide tartozik:
- az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelettel, ellenőrzéssel összefüggő hatósági és szakértői feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az élelmiszerlánc-biztonsági ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
50 042180 Állat-egészségügy

51
Ide tartozik:
- a mezőgazdasági haszonállatokkal, hobbiállatokkal és egyéb állatokkal kapcsolatos állatgyógyászati és betegségmegelőző tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
52 0422 Erdőgazdálkodás
53 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
54 Ide tartozik:
- az erdőgazdálkodás igazgatásával, valamint az erdőgazdálkodási tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az erdőgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
55 042220 Erdőgazdálkodás

56
Ide tartozik:
- az erdőgazdálkodási feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 020000 szakfeladaton el kell számolni.
57 0423 Halászat és vadászat
58 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása


59
Ide tartozik:
- a vadgazdálkodás igazgatásával, valamint a vadgazdálkodási tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a vadgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
60 042320 Vadgazdálkodás

61
Ide tartozik:
- a vadgazdálkodással összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 010003 szakfeladaton el kell számolni.
62 042350 Halászat igazgatása és támogatása


63
Ide tartozik:
- a halászat igazgatásával, valamint a halászati tevékenységek, projektek támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a halászat szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
64 042360 Halászat, haltenyésztés

65
Ide tartozik:
- a halászattal, haltenyésztéssel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 030000 szakfeladaton el kell számolni.
66 0431 Szén- és egyéb szilárd ásványi fűtőanyagipar
67 043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása68
Ide tartozik:
- a szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatásával, valamint a szén- és egyéb ásványi fűtőanyag-ipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
69 0432 Kőolaj- és gázipar
70 043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása


71
Ide tartozik:
- a kőolaj- és gázipar igazgatásával, valamint a kőolaj- és gázipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a kőolaj- és gázipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120)
72 0433 Nukleáris fűtőanyagipar
73 043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása


74
Ide tartozik:
- a nukleáris fűtőanyagipar igazgatásával, valamint a nukleáris fűtőanyag-ipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a nukleáris fűtőanyagipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
75 0434 Egyéb tüzelőanyag-ipar
76 043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása
77 Ide tartozik:
- az egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatásával, valamint az egyéb tüzelőanyag-ipari tevékenységek,
projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egyéb tüzelőanyag-ipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
78 0435 Villamosenergia-ipar
79 043510 Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása


80
Ide tartozik:
- a villamosenergia-ipar igazgatásával, valamint a villamosenergia-ipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a villamosenergia-ipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
81 0436 Egyéb energiaipar
82 043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása


83
Ide tartozik:
- az egyéb energiaipar igazgatásával, valamint az egyéb energiaipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egyéb energiaipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
84 0441 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat

85
044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása


86
Ide tartozik:
- az ásványianyag-bányászat igazgatásával, valamint az ásványianyag-bányászati tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az ásványianyag-bányászat szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
87 0442 Feldolgozóipar
88 044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása


89
Ide tartozik:
- a feldolgozóipar igazgatásával, valamint a feldolgozóipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a feldolgozóipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
90 0443 Építésügy, építőipar
91 044310 Építésügy igazgatása

92
Ide tartozik:
- az építésügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az építésügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
93 044320 Építőipar támogatása

94
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolt építőipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
95 0451 Közúti közlekedés
96 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása


97
Ide tartozik:
- a közúti közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, közúti közlekedéssel kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a közúti közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
98 045120 Út, autópálya építése

99
Ide tartozik:
- az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármű- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest és járda építésével összefüggő feladatok ellátása.
100 045130 Híd, alagút építése
101 Ide tartozik:
- a híd (beleértve az emelt szintű autópálya felső átvezető hídjait, felüljáróit), valamint az alagút
építésével összefüggő feladatok ellátása.
102 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás


103
Ide tartozik:
- a városi, elővárosi, várostérségi közlekedési rendszereken történő szárazföldi személyszállítással,
- a repülőtér, illetve a vasútállomás és a város közötti járattal, valamint
- a drótkötélvasút és drótkötélpálya működtetésével (ha része a városi, elővárosi
tranzitrendszernek)
összefüggő feladatok ellátása.
104 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás


105
Ide tartozik:
- az egyéb közúti személyszállítással (menetrendszerű távolsági autóbusszal, charterjárat, kiránduló és más alkalmi személyszállítás bérelt autóbusszal, repülőtéri ingajárattal),
- a drótkötélpálya, sikló, függővasút, sífelvonó működtetésével (ha nem része a városi, elővárosi személyszállítási rendszernek),
- az iskolabusz és a munkavállalókat szállító busz működtetésével, valamint
- az emberi vagy állati erővel hajtott járművel végzett személyszállítással
összefüggő feladatok ellátása.
106 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
107 Ide tartozik:
- a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása.
107a *  045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
107b *  Ide tartozik:
- a kerékpárutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása.
108 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

109
Ide tartozik:
- a parkoló, garázs önállóan, más funkciótól függetlenül végzett üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása.
110 045180 Közúti járművontatás

111
Ide tartozik:
- az önállóan, más funkciótól függetlenül, hatóság elrendelése alapján vagy műszaki okokból végzett közúti járművontatással összefüggő feladatok ellátása.
112 045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
113 *  Ide tartozik:
- a közúti közlekedési eszközök önállóan, más funkciótól függetlenül végzett műszaki vizsgálatával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 712102 szakfeladaton el kell számolni.
114 0452 Vízi közlekedés
115 045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása


116 * 
Ide tartozik:
- a vízi közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, vízi közlekedéssel kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a vízi közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
117 045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)


118
Ide tartozik:
- vízi út, kikötői és folyami létesítmény, szabadidős tevékenységet szolgáló kikötő, hullámtörő gát, zsilip, töltés, völgyzáró és védőgát építésével, a vízi útvonalak kotrásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az árvízvédelmi létesítmények építése (047410).
119 045230 Komp- és révközlekedés
120 Ide tartozik:
- a hajó- és kompátkelő járatok működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
121 0453 Vasúti közlekedés
122 045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása

123
Ide tartozik:
- a vasúti közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, vasúti közlekedéssel kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a vasúti közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
124 045320 Vasút építése
125 Ide tartozik:
- a vasúti pálya és biztosító berendezések építésével összefüggő feladatok ellátása.
126 0454 Légi szállítás
127 045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása


128
Ide tartozik:
- a légi szállítás igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, légi szállítással kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a légi közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
129 0455 Csővezetékes és egyéb szállítás
130 045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása


131
Ide tartozik:
- a csővezetékes és egyéb szállítás igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, csővezetékes és egyéb szállítással kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a csővezetékes és egyéb szállítás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
132 045530 Csővezetékes szállítás

133
Ide tartozik:
- a gáz, folyadék, víz és egyéb folyékony halmazállapotú termék csővezetékes szállításával, valamint a szivattyúállomás működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
134 0460 Hírközlés
135 046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása136
Ide tartozik:
- a hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatásával, valamint a hírközlés és az információs társadalom fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a hírközlés és az információs társadalom fejlesztése szabályozási feladatainak ellátása
(minisztérium: 011120).
137 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek
138 *  Ide tartozik:
- a vezetékes műsorelosztással, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 610001 szakfeladaton el kell számolni.
139 046030 Egyéb távközlés
140 *  Ide tartozik:
- a más funkcióba nem tartozó, államháztartáson kívüli szervezeteknek, lakosságnak nyújtott egyéb távközlési szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 610002 szakfeladaton el kell számolni.
141 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás

142
Ide tartozik:
- a más funkciótól elkülönülten végzett hír- és sajtóügynökségi tevékenységgel, telefonos vagy internet-alapú információkereséssel és információszolgáltatással, sajtófigyeléssel összefüggő feladatok ellátása.
143 0471 Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás
144 047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása


145
Ide tartozik:
- a kis- és nagykereskedelem igazgatásával, valamint a kis- és nagykereskedelmi tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a kis- és nagykereskedelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
146 047120 Piac üzemeltetése

147
Ide tartozik:
- a piacok üzemeltetésével, fenntartásával, fejlesztésével, felügyeletével összefüggő feladatok ellátása.
148 0472 Szállodák és éttermek
149 047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása


150
Ide tartozik:
- a szálloda- és vendéglátóipar igazgatásával, valamint a szálloda- és vendéglátó-ipari projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szálloda- és vendéglátóipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
151 0473 Turizmus
152 047310 Turizmus igazgatása és támogatása

153
Ide tartozik:
- a turizmus igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a turizmus szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
154 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

155
Ide tartozik:
- a hazai és nemzetközi turisztikai infrastruktúra, szolgáltatások és programok fejlesztésével, népszerűsítésével, ilyen projektek, tevékenységek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
156 0474 Többcélú fejlesztési projektek
157 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
158 Ide tartozik:
- az ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel összefüggő kifizetések teljesítése.
159 047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása160
Ide tartozik:
- a szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatásával összefüggő
kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- egy adott szektorhoz köthető támogatások
- területfejlesztési forrásokból történő támogatások
- humánerőforrás-fejlesztési célú regionális és más területi fejlesztési támogatások
161 047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai

162
Ide tartozik:
- a kis- és középvállalkozások működésének és fejlesztéseinek hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történő támogatásával összefüggő feladatok ellátása.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
163 047470 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai

164
Ide tartozik:
- a működőtőke-beruházásokkal kapcsolatos, jellemzően egyedi megállapodások alapján nyújtott komplex támogatásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
165 0480 Gazdasági ügyekhez kapcsolódó K+F
166 048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés


167
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.
168 0490 Egyéb gazdasági ügyek
169 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

170
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolt gazdasági ügyekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
171 049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
172 Ide tartozik:
- a K+F tevékenységhez kapcsolódó, de nem a K+F-be tartozó innovációs tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Ide tartozik továbbá: a nem tárgyiasult
technológia (a know-how) megszerzése, a tárgyiasult technológia megszerzése, a felszerelés és műszaki tervezés (máshova nem besorolt), egyéb tőke szerzése, a termelés megindítása és az új vagy továbbfejlesztett termék marketingje.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenység.
173 *  049030 Kéményseprő-ipari tevékenység
174 *  Ide tartozik:
- a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvényben meghatározott kéményseprő-ipari tevékenységgel, szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 712210 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: az égéstermék-elvezető darabszáma.

5. Környezetvédelem

A B C
1 0510 Hulladékgazdálkodás
2 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

3
Ide tartozik:
- a hulladékgazdálkodás igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a hulladékgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
4 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása5
Ide tartozik:
- a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten és előválogatottan gyűjtött hulladék, úgymint kartonpapír, papír, műanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével és válogatásával,
- az építési és bontási hulladékok, a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtésével, válogatásával,
- az ipari és a kommunális hulladékból gyártott brikett és pellet előállításával összefüggő feladatok ellátása.
6 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

7
Ide tartozik:
- a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten gyűjtött hulladék, valamint az egyéb nem veszélyes hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével összefüggő feladatok ellátása.
8 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása


9
Ide tartozik:
- a nem veszélyes hulladék lerakásával, illetve égetésével (olyan üzemben, amely megfelel a nem
veszélyes hulladékok égetésére előírt normáknak és követelményeknek), valamint a mezőgazdasági hulladék kémiai vagy biológiai redukciójával és hasonló kezelési tevékenységek végzésével, komposztálással, ártalmatlanításával összefüggő feladatok ellátása.
10 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

11
Ide tartozik:
- az olyan veszélyes hulladék (beleértve az egészségügyi és a biológiai hulladék), amely veszélyt jelenthet az emberi egészségre vagy a környezetre, és amelynek kezelése törvényben vagy rendeletben előírt speciális módszert igényel összegyűjtésével összefüggő feladatok ellátása.
12 051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

13
Ide tartozik:
- a veszélyes hulladék kezelésével és ártalmatlanításával (lerakásával, illetve égetésével olyan üzemben, amely megfelel a veszélyes hulladékok égetésére előírt normáknak és követelményeknek) összefüggő feladatok ellátása.
14 051070 Használt eszköz bontása
15 Ide tartozik:
- a használt eszközök bontásával összefüggő feladatok ellátása.
16 051080 Hulladék újrahasznosítása

17
Ide tartozik:
- a veszélyes és nem veszélyes hulladék másodlagos nyersanyaggá alakításával, valamint
ártalmatlanításuk során égetéssel vagy egyéb módszerekkel előállított elektromos energia, gőz, biogáz, alternatív üzemanyag termelésével összefüggő feladatok ellátása.
18 0520 Szennyvízelvezetés és -tisztítás
19 052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása

20
Ide tartozik:
- a szennyvízgazdálkodás igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szennyvízgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
21 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
22
Ide tartozik:
- a szennyvízelvezető rendszerek és szennyvízkezelő berendezések működtetésével,
- az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több fogyasztóhelyen keletkezett szennyvíz, valamint a csapadékvíz gyűjtésével és szállításával szennycsatorna-hálózaton, szennyvíztárolókban, illetve egyéb módon,
- az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna, mozgó vécé ürítésével, tisztításával,
- a szennyvíz fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal történő kezelésével,
- szennyvízcsatorna tisztításával, fenntartásával, zárt csapadékvíz-csatorna tisztításával, fenntartásával, a szennyvíz és zárt csapadékvíz-csatornák dugulásának megszüntetésével
összefüggő feladatok ellátása.
23 052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

24
Ide tartozik:
- a szennyvíziszap víztelenítésével, a haszonanyagok kinyerésével, az iszap végső elhelyezésével, valamint
- a szennyvíziszapból gyártott brikett és pellet előállításával összefüggő feladatok ellátása.
25 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

26
Ide tartozik:
- a szennyvízcsatornák létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása.
27 0530 Környezetszennyezés csökkentése
28 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

29
Ide tartozik:
- a környezetszennyezés csökkentésének igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a környezetszennyezés csökkentése szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
30 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek

31
Ide tartozik:
- a talaj, talajvíz, felszíni vizek, a levegő, épületek, építmények szennyeződésmentesítésével, valamint a savas kiülepedés (savas eső) figyelésével, ellenőrzésével és kárértékelésével összefüggő feladatok ellátása.
32 0540 Természet- és tájvédelem
33 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása


34
Ide tartozik:
- a természet- és tájvédelem igazgatásával, valamint a természet- és tájvédelmi tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a természet- és tájvédelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
35 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
36
Ide tartozik:
- a védett, fokozottan védett, Natura 2000, valamint nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó természeti területek és természeti értékek megőrzésével, fenntartásával, kezelésével, fejlesztésével, a megőrzéshez kapcsolódó tervezési, kutatási, felmérési, monitorozási feladatokkal, a természetvédelmi őrszolgálat működtetésével, valamint
- a bemutatásához kapcsolódó tevékenységekkel, erdei iskolák, természetvédelmi oktató- és
látogatóközpontok, bemutatóhelyek, tanösvények, egyéb ökoturisztikai célú létesítmények kialakításával és működtetésével, látogatható barlangok működtetésével, természetvédelmi programok szervezésével, természetvédelmi, ökoturisztikai oktatási, nevelési, ismeretterjesztési célú programokkal, tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 910421-910422 szakfeladatokon el kell számolni.
37 0550 Környezetvédelmi K+F
38 055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés


39
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.
40 0560 Egyéb környezetvédelem
41 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása


42
Ide tartozik:
- a komplex környezetvédelmi projektek támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- egy adott funkcióhoz köthető támogatások (0510-0550 funkciócsoportok).

6. Lakásépítés és kommunális létesítmények

A B C
1 0610 Lakásépítés
2 061010 Lakáspolitika igazgatása

3
Ide tartozik:
- a lakáspolitika igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a lakáspolitika szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
4 061020 Lakóépület építése
5 Ide tartozik:
- a lakóépületek építésével összefüggő feladatok ellátása.
6 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások


7
Ide tartozik:
- az állam által jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal,
- az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal,
- a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzően a közszolgálati vagy más szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepedési támogatásokkal, valamint
- a máshova nem sorolható, egyéb, a lakáshoz jutást, letelepedést, mobilitást segítő támogatásokkal
összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
8 061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

9
Ide tartozik:
- a telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok megvalósításával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
10 0620 Településfejlesztés
11 062010 Településfejlesztés igazgatása
12 Ide tartozik:
- a településfejlesztés igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a településfejlesztés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
13 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

14
Ide tartozik:
- a településfejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
15 0630 Vízellátás
16 063010 Vízügy igazgatása

17
Ide tartozik:
- a vízügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a vízügy szabályozási feladatainak ellátása.
18 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás


19
Ide tartozik:
- a folyókból, tavakból és kutakból történő vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából történő gyűjtésével, a vízszolgáltatás céljából történő víztisztítással, ipari és egyéb célú vízkezeléssel, vezetékek, lajtos kocsik és egyéb eszközök segítségével történő vízelosztással, valamint az öntözőcsatornák (kivéve: mezőgazdasági öntözőrendszerek) működtetésével összefüggő
feladatok ellátása.
20 063070 Vízrajzi mérés
21 Ide tartozik:
- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett vízrajzi méréssel összefüggő feladatok ellátása.
22 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése


23
Ide tartozik:
- a folyókból, tavakból és kutakból történő vízkivételt, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából történő gyűjtését, a vízszolgáltatás céljából történő víztisztítást, ipari és egyéb célú vízkezelést, vezetékek és egyéb eszközök segítségével történő vízelosztást, valamint az öntözőcsatornák (kivéve: mezőgazdasági öntözőrendszerek) működtetését szolgáló közművek építésével, fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása.
24 0640 Közvilágítás
25 064010 Közvilágítás
26 Ide tartozik:
- települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása.
27 0650 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos K+F
28 065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés


29
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a lakás- és közműellátással, területfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.
30 0660 Egyéb kommunális feladatok
31 066010 Zöldterület-kezelés
32 *  Ide tartozik:
- a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek telepítésével, kiépítésével és kezelésével, gondozásával,
- az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák,
vízforgatók szennyvízelvezető rendszerek) parkosításával,
- a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítéssel,
- a környezet- és természetvédelmi tájkertészettel és annak karbantartásával,
- az arborétum-kultúrák kialakításával, gondozásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a mezőgazdasági célú növénytermesztési szolgáltatások (042130). Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 813000 szakfeladaton el kell számolni.
33 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
34 Ide tartozik:
- a város- és községgazdálkodás más funkcióba nem sorolható, egyéb feladataival összefüggő
feladatok ellátása.

7. Egészségügy

A B C
1 0711 Gyógyszeripari termékek
2 071110 Gyógyszer-kiskereskedelem


3
Ide tartozik:
- a gyógyszer közforgalmú gyógyszertári kiskereskedelmével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi intézmény belső gyógyszerellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 470003 szakfeladaton el kell számolni.
4 071120 Gyógyszertámogatás finanszírozása


5
Ide tartozik:
- a gyógyszertámogatás finanszírozásával, a speciális beszerzésű gyógyszerkiadással, a gyógyszertámogatás céltartalékával, valamint a gyógyszergyártók és gyógyszertárak juttatásaival összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
6 0712 Egyéb gyógyászati termékek
7 071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme


8
Ide tartozik:
- a gyógyászati termék közforgalmú kiskereskedelmével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi intézmény belső gyógyászatitermék-ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 470004 szakfeladaton el kell számolni.
9 071220 Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása


10 * 
Ide tartozik:
- az egyéb (071220 funkciónál meg nem határozott) gyógyászati termékek támogatásával összefüggő
kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
11 0713 Gyógyászati segédeszközök
12 071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme13
Ide tartozik:
- a gyógyászati segédeszközök és felszerelések közforgalmú kiskereskedelmével összefüggő
feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi intézmény belső ellátása gyógyászati segédeszközökkel és felszerelésekkel.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 470004 szakfeladaton el kell számolni.
14 071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása


15
Ide tartozik:
- a gyógyászati segédeszközök és felszerelések kölcsönzéséhez, megvételéhez nyújtott támogatással összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
16 0721 Általános orvosi szolgáltatások
17 072111 Háziorvosi alapellátás
18 Ide tartozik:
- a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, rendszeres,
alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelésével, valamint járóbeteg-szakellátásba vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő beutalásával összefüggő feladatok ellátása.
19 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás


20
Ide tartozik:
- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával összefüggő feladatok ellátása.
21 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás


22
Ide tartozik:
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, elérhetőségét biztosító, illetve a gyógyintézetből elbocsátott beteg otthonába történő eljutásához igénybe vehető betegszállítással, valamint az orvosi rendelvényre történő halottszállítással összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a temetkezési célú halottszállítás.
23 072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása


24 * 
Ide tartozik:
- az általános orvosi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
25 0722 Szakosított orvosi szolgáltatások
26 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
27 *  Ide tartozik:
- a szakorvos által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és terápiás háttérét igénylő szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862211, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
28 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
29 *  Ide tartozik:
- a sérült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló orvosi, ápolási tevékenységen túli fizioterápiával, gyógyászati ellátással, sportterápiával, logopédiával, pszichológiai ellátással, foglalkoztatásterápiával, a gyógyászatisegédeszköz-ellátással, valamint ezek használatának a betanításával kapcsolatos összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862212, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
30 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása
31 *  Ide tartozik:
- a fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, betegek felkutatásával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862213, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
32 072240 Járóbetegek egynapos ellátása
33 *  Ide tartozik:
- a beteg 24 óránál rövidebb ideig tartó ellátásával (pl. művese kezeléssel) összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862214, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
34 072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása


35
Ide tartozik:
- a járóbeteg-ellátás feladatainak e-alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
36 0723 Fogorvosi szolgáltatások
37 072311 Fogorvosi alapellátás
38 *  Ide tartozik:
- az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862301, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
39 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
40 *  Ide tartozik:
- a napi munkarenden kívül, sürgős esetben nyújtott fogorvosi ügyeleti ellátással összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862302, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
41 072313 Fogorvosi szakellátás
42 *  Ide tartozik:
- a fogorvosi szakellátásokkal (szájsebészeti ellátással, fogszabályozással, parodontológiával, gyermekfogászattal, iskolai fogászattal, fogászati röntgennel) összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862303, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
43 072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása


44
Ide tartozik:
- a fogorvosi ellátás feladatainak E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
45 0724 Paramedikális szolgáltatások
46 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
47 *  Ide tartozik:
- a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869020 szakfeladaton el kell számolni.
48 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások


49
Ide tartozik:
- az önállóan, nem más funkció keretében végzett klinikai laboratóriumi, kórbonctani és kórszövettani, mikrobiológiai vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás keretében végzett laboratóriumi szolgáltatások.
50 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások


51
Ide tartozik:
- az önállóan, nem más funkció keretében végzett képalkotó diagnosztikai vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás keretében végzett képalkotó diagnosztikai szolgáltatások.
52 072440 Mentés
53 *  Ide tartozik:
- az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgősségi ellátásával, illetve a beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításával, valamint a szállítás közben végzett ellátással összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás (072160). Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869034 szakfeladaton el kell számolni.
54 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás
55 *  Ide tartozik:
- az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humán-egészségügyi tevékenységként végzett fizikoterápiás szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869037 szakfeladaton el kell számolni.
56 072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások

57
Ide tartozik:
- a terápiás célú gyógyfürdő-szolgáltatásokkal, valamint a kapcsolódó gyógyszolgáltatásokkal
(ideértve a gyógyvízből kinyert gyógyhatású készítmények felhasználását, értékesítését is) összefüggő feladatok ellátása.
58 072470 Természetgyógyászat

59
Ide tartozik:
- az orvosi szakképesítéshez nem kötött természetgyógyászati tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
60 072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások

61
Ide tartozik:
- az orvosi szakképesítéshez nem kötött, a beteg otthonában vagy nem egészségügyi intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal, valamint a talajból nyert természeti és éghajlati tényezők igénybevételével történő ellátással összefüggő feladatok.
62 072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása


63
Ide tartozik:
- a 0724 funkciócsoportba tartozó ellátások E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
64 0731 Általános kórházi szolgáltatások
65 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
66 *  Ide tartozik:
- a betegnek a lakóhelye közelében, általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával, valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával összefüggő feladatok.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861011, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
67 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
68 *  Ide tartozik:
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus, gyógykezelési vagy ápolási célú általános fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással összefüggő feladatok.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861021, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
69 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
70 *  Ide tartozik:
- általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással, hidroterápiával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861031, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
71 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
72 *  Ide tartozik:
- a beteg legfeljebb 24 órán át tartó egészségügyi intézménybeli tartózkodását igénylő sebészeti beavatkozással összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862220, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
73 073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása


74
Ide tartozik:
- a fekvőbeteg-ellátás feladatainak E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
75 0732 Szakosított kórházi szolgáltatások
76 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban
77 *  Ide tartozik:
- a betegnek szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával, valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával összefüggő feladatok.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861012, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
78 073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban
79 *  Ide tartozik:
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus, gyógykezelési vagy ápolási célú szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással összefüggő feladatok.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861022, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
80 073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
81 *  Ide tartozik:
- szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással, hidroterápiával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861032, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
82 0733 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai
83 073310 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai
84 Ide tartozik:
- a gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásaival összefüggő feladatok ellátása.
85 0734 Bentlakásos egészségügyi ápolási szolgáltatások
86 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
87 *  Ide tartozik:
- az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló egészségügyi ápolási, gondozási feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861040, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
88 073420 Bentlakásos hospice-ellátás
89 *  Ide tartozik:
- a terminális beteg testi, lelki ápolásával, gondozásával, életminőségének javításával, szenvedéseinek enyhítésével és emberi méltóságának a haláláig való megőrzésével kapcsolatos szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861050, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
90 0740 Közegészségügyi szolgáltatások
91 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
92 *  Ide tartozik:
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal összefüggő feladatok.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862231, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
93 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
94 *  Ide tartozik:
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi szakellátásokkal összefüggő feladatok.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862232, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
95 074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok


96
Ide tartozik:
- pályaalkalmassági vizsgálathoz kötött munkakörökben foglalkoztatottak állományba való felvételével, időszakos alkalmassági és szűrővizsgálataival, pszichológiai vizsgálatokkal és ellátásokkal, az állomány megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő, emelt szintű vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása.
97 074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése

98
Ide tartozik:
- a szabadidős és nem kiemelt sportolók időszakos alkalmassági és szűrővizsgálataival, a sportrendezvényeken való ügyelet biztosításával, az egészséges életmód, a táplálkozás és a megfelelő testsúly kialakítása, valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában végzett szaktanácsadással, a sportoló megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő vizsgálatokkal, a sportoló sérülés utáni rehabilitációjával,
- a válogatott és kiemelt sportolók időszakos emelt szintű alkalmassági és szűrővizsgálataival, a keretorvosi rendszer üzemeltetésével, a sportpszichológiai vizsgálatokkal és ellátásokkal, a sportrendezvényeken való ügyelet biztosításával, a táplálkozás és a megfelelő testsúly kialakítása, valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában végzett szaktanácsadással, a sportoló megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő, emelt szintű vizsgálatokkal, a sportoló sérülés utáni rehabilitációjával
összefüggő feladatok ellátása.
99 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás


100
Ide tartozik:
- a gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya fogamzás előtti gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti gondozással, a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez szükséges összetett megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, valamint
- az anya és a 0-3 éves gyermek védőnői gondozásával összefüggő feladatok ellátása.
101 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás


102 * 
Ide tartozik:
- az iskola-egészségügyi ellátással,
- a 0-18 éves korú gyermek védőnői gondozásával,
- a 3-18 éves korú gyermekek egyéb ifjúság-egészségügyi gondozásával összefüggő feladatok ellátása.
103 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
104 Ide tartozik:
- a fertőző megbetegedések, a járványok megelőzése és leküzdése, valamint az emberi szervezet betegségekkel szembeni ellenálló-képességének fokozása érdekében a védőoltások, a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok megszervezésével, a fertőző betegek bejelentésével, a kötelező orvosi vizsgálatokkal, a járványügyi elkülönítéssel, megfigyeléssel, zárlattal és ellenőrzéssel, járványügyi intézkedés végrehajtása érdekében meghatározott személy felkutatásával, a fertőző betegek szállításával, a fertőtlenítéssel, rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtásával és egyéb járványügyi intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása.
105 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

106
Ide tartozik:
- a lakosság egészségi állapotának javítása, az egészség megőrzése érdekében a népegészségügy fogalom- és feladatkörébe tartozó tevékenységekkel, valamint az egészségfejlesztés keretében a megelőzéssel és az egészségneveléssel összefüggő feladatok ellátása.
107 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

108
Ide tartozik:
- a kábítószer-megelőzés programjaival, tevékenységeivel, koordinációjával összefüggő feladatok ellátása.
109 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

110
Ide tartozik:
- a szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjaival, tevékenységeivel, koordinációjával összefüggő feladatok ellátása.
111 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

112
Ide tartozik:
- az egészségtudatos, szenvedélybetegségeket és más népbetegségeket kerülő magatartást erősítő, a testi és lelki egészséget, aktív életmódot komplex módon tekintő programokkal, tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
113 074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
114 *  Ide tartozik:
- a gyógyításhoz szükséges vér és vérkészítmények biztosítására, illetve a vérkészítmények terápiás felhasználására irányuló egészségügyi és társadalmi tevékenységgel, a tartósan tárolható, átültetés céljára felhasználható szervek és szövetek szerv- és szövetbankban való tárolásával, valamint reprodukciós eljárás végzéséhez, illetve orvostudományi kutatás céljából adományozott ivarsejtek adományozásával, tárolásával, illetve a reprodukciós eljárás során testen kívül létrejött és be nem ültetett embrió adományozásával, tárolásával, az embrióletéttel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869036 szakfeladaton el kell számolni.
115 074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása


116
Ide tartozik:
- a 0740 funkciócsoportba sorolt közegészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
117 0750 Egészségügyi K+F
118 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés


119
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül az egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.
120 0760 Egyéb egészségügy
121 076010 Egészségügy igazgatása

122
Ide tartozik:
- az egészségügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
123 076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása

124
Ide tartozik:
- az egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatásával, az E. Alap kezelésével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségbiztosítási szolgáltatások szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
125 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek126
Ide tartozik:
- a hatósági eljárás keretében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett orvosi, orvos szakértői vizsgálatokkal, valamint
- a humán gyógyszerkészítmények vonatkozásában a törzskönyvi kérelmek értékelésének, a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerkészítmények forgalmazásának, gyártásának, rendszeres helyszíni ellenőrzésének szakértői tevékenységeivel
összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869011, illetve a 869012 szakfeladatokon el kell számolni.
127 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése

128
Ide tartozik:
- az orvos- és nővérszálló fenntartása, üzemeltetése összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 559092, illetve az 559094 szakfeladaton el kell számolni.
129 076061 Környezet-egészségügyi feladatok

130
Ide tartozik:
- a környezet egészségkárosító hatásainak vizsgálatával és a megelőzés lehetőségeinek feltárásával, a környezetet veszélyeztető tevékenységek és ezek bejelentése módjának lakossággal való ismertetésével összefüggő feladatok ellátása.
131 076062 Település-egészségügyi feladatok

132
Ide tartozik:
- a közegészségügyi előírások érvényesítésével és ellenőrzésével, a lakókörnyezetet veszélyeztető tevékenységek és ezek bejelentése módjának lakossággal való ismertetésével összefüggő feladatok ellátása.
133 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

134
Ide tartozik:
- az emberek és utódaik egészségét az ionizáló és nem ionizáló sugárzások ártalmas hatásaival szemben védő sugár-egészségügyi tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
135 076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

136
Ide tartozik:
- a kémiai biztonsággal, a toxikológiával, a veszélyes anyagok és készítmények kezelésével és a kockázatbecsléssel összefüggő feladatok ellátása.
137 076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás


138
Ide tartozik:
- az emberi közfogyasztás céljára szolgáló élelmiszer előállításához, forgalomba hozatalához szükséges, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó egészségügyi követelmények meghatározásával és ellenőrzésével, a mérgezések és fertőzések kivizsgálásával és megelőzésével, a lakosság táplálkozási helyzetére vonatkozó vizsgálatok végzésével és táplálkozási ajánlások kidolgozásával, a lakosság felvilágosításával, oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása.
139 076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása


140
Ide tartozik:
- a 0760 funkciócsoportba sorolt egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

A B C
1 0810 Szabadidős és sportszolgáltatások
2 081010 Sportügyek igazgatása

3
Ide tartozik:
- a sportügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a sportügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
4 081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása

5
Ide tartozik:
- a sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
6 081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak

7
Ide tartozik:
- a sportteljesítmények elismerésével kapcsolatos járadékokkal, a sportösztöndíjakkal,
„sportsegélyekkel”, eredményességi elismerésekkel összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
8 081023 Doppingellenes tevékenység
9 Ide tartozik:
- a különböző doppingellenes tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
10 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

11
Ide tartozik:
- nyitott és fedett pályás sportlétesítmények működésével (az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények kiadásaival és bevételeivel együtt),
- sportlétesítmények felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények beruházásaival, valamint
- a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (illetve a szintentartást) biztosító sportlétesítmények (edzőtáborok) üzemeltetésével, működtetésével
összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 552002, 562915, illetve a 931101 és 931102 szakfeladatokon el kell számolni.
12 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása13
Ide tartozik:
- a versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei között) végzett testedzés - ideértve a sportversenyeket is - intézményi kereteinek működtetésével, illetve támogatásával, a felkészülési edzőtáborhoz és a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokkal, valamint
- sportiskolai keretek között utánpótlás-nevelési tevékenységgel,
- az utánpótlás-neveléshez, kiválasztási rendszerhez, a sportiskolák szakmai programjaihoz, a sportszervezetek utánpótlás feladataihoz, az utánpótlásrendszerben megvalósuló versenyekhez, az utánpótláshoz kapcsolódó sporteszközök vásárlásához nyújtott támogatásokkal, teljesítménymérésekkel
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
14 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása


15
Ide tartozik:
- a fogyatékosok sportjában versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei között) végzett testedzés - ideértve a sportversenyeket is - intézményi kereteinek működtetésével, illetve támogatásával, a felkészülési edzőtáborhoz és a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
16 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

17
Ide tartozik:
- a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
18 081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása

19
Ide tartozik:
- a fogyatékossággal élő gyermek- és ifjúsági korosztály (óvoda, alapfokú, középfokú és felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
20 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
21 Ide tartozik:
- az épek és fogyatékosok nem versenyrendszerben történő sporttevékenységével és annak
támogatásával, a szabadidősport-rendezvényekkel, programokkal, a szabadidősport-szervezetek támogatásával, a szabadidősport népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységekkel, valamint a családok, a nők, az idősek, a hátrányos helyzetűek sportjának támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
22 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

23
Ide tartozik:
- a szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a terápiás célú gyógyfürdő-szolgáltatások (072460).
24 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés25
Ide tartozik:
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely- szolgáltatással és étkeztetéssel, illetve működtetésük vagy igénybevételük támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. (Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek, egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Jellemzően ilyenek: gyermeküdülő, egyéb üdülőház, vendégház és bungaló, falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül, ifjúsági szálló, turistaszálló, hegyi menedékhely, bivakszállás, szabadtéri terület biztosítása sátrak, hálózsákok elhelyezésére.)
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 552001, illetve az 562916 szakfeladatokon el kell számolni.
26 0820 Kulturális szolgáltatások
27 082010 Kultúra igazgatása

28
Ide tartozik:
- a kulturális ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a kulturális ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
29 082020 Színházak tevékenysége


30
Ide tartozik:
- a kőszínházak (az állandó játszóhellyel és állandó társulattal rendelkező színházak), a befogadó (az előadások bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkező, társulat nélküli) színházak, valamint a produkciós (az állandó játszóhellyel nem rendelkező, társulattal saját előadásait játszó) színházak tevékenységével és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 900111-900113 szakfeladatokon el kell számolni.
31 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)


32
Ide tartozik:
- a zeneművészeti, táncművészeti, cirkuszművészeti, egyéb előadó-művészeti, valamint alkotóművészeti tevékenységgel és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 900121-900300 szakfeladatokon el kell számolni.
33 082041 Nemzeti könyvtári feladatok

34
Ide tartozik:
- a jogszabály vagy a fenntartó rendelkezése alapján végzett speciális nemzeti könyvári szakmai és igazgatási jellegű feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.
35 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása


36
Ide tartozik:
- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi igényeknek megfelelően -a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával;
- a köznevelési intézmények tankönyvtámogatás keretében történő tartóstankönyv-beszerzésével.
összefüggő feladatok ellátása
37 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

38
Ide tartozik:
- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel és berendezések telepítésével és működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
39 082044 Könyvtári szolgáltatások
40
Ide tartozik:
- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információ-szolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás),
- a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve
- a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével összefüggő feladatok ellátása.
41 082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme


42
Ide tartozik:
- az intézmény (jogszabályban meghatározott bármely szakmai besorolású levéltár, illetve bármely más, levéltári feladatokat is ellátó intézmény) illetékességi körének megfelelő folyamatos iratátvétellel, gyarapítással, feldolgozással, rendezéssel, raktári megőrzéssel, állományvédelemmel, revízióval, iratcserével, valamint a gyűjtőkörébe tartozó iratvásárlással összefüggő feladatok ellátása.
43 082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység44
Ide tartozik:
- a levéltári munka megalapozottságát szolgáló tudományos kutató és feldolgozó-rendszerező tevékenységgel, továbbá az eredmények írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történő közzétételével; szakértői tevékenységgel; tudományos konferenciákon való részvétellel, illetve konferenciák és kiállítások szervezésével; a külső kutatóknak nyújtott hagyományos vagy elektronikus szolgáltatásokkal (beleértve az esetleges másolatkészítést is); szakmai adatbázisok építésével; illetve
- az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket bevonó tevékenységformával [kiállítás, levéltári bemutatás, levéltári óra, ismeretterjesztő előadás(sorozat), vetélkedő, levéltári rendezvény, honismereti tábor, valamint hagyományos és digitális kiadványok közzététele]; az intézmény PR- és marketingtevékenységével, médiakapcsolati és propaganda munkájával
45 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység46
Ide tartozik:
- a kulturális javak - ide nem értve a könyvtári és levéltári dokumentumokat - által alkotott gyűjtemények folyamatos gyarapításával - beleértve a próba-, megelőző és mentő feltárást, valamint a gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárását és gyűjtését -,
- a gyűjteményi anyag elsődleges feldolgozásával (meghatározása, hitelesítése, szabályos nyilvántartásba vétele), rendezésével, gondozásával, raktári megőrzésével, megelőző állagvédelmével és aktív restaurálásával, konzerválásával (preparálás), revíziójával, a műtárgyak mozgatásával, kölcsönzésével és visszasorolásával
összefüggő feladatok ellátása.
47 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

48
Ide tartozik:
- a múzeumi gyűjteményi, kiállítási, tudományos feldolgozó és publikációs, valamint múzeumi közművelődési és közönségkapcsolati tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
49 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység


50
Ide tartozik:
- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó, időszakos vagy vándorkiállítások,
tárlatok szervezésével, rendezésével (beleértve a tudományos előkészítést, tématerv-, illetve forgatókönyvírást és -bírálatot), továbbá a kiállítások rendezését és bemutatását közvetlenül szolgáló grafikai-tervezési, installálási, ügyeletesi tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
51 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység


52
Ide tartozik:
- a kiállításokhoz vagy az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket bevonó tevékenységformával, valamint múzeumpedagógiai munkafüzetek, kiadványok megjelentetésével; illetve
- az intézmény PR- és marketing-tevékenységével, médiakapcsolati és propagandamunkájával
(beleértve a plakátok, meghívók, kiállítási leporellók, szórólapok, tárgymásolatok és ajándéktárgyak, az intézményről szóló kazetták, CD-k, DVD-k készítését és terjesztését) összefüggő feladatok ellátása.
53 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

54
Ide tartozik:
- a történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetésével és megóvásával összefüggő
feladatok ellátása.
55 082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése

56
Ide tartozik:
- a növény- és állatkertek megőrzésével, fenntartásával, működtetésével, a belépés és látogatás biztosításával összefüggő feladatok ellátása.
57 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése58
Ide tartozik:
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.
59 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása


60
Ide tartozik:
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
61 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek


62
Ide tartozik:
- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.
63 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

64
Ide tartozik:
- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.
65 0830 Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások
66 083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása

67
Ide tartozik:
- a média- és kiadói ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a média- és kiadói ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
68 083020 Könyvkiadás
69 *  Ide tartozik:
- a könyv, hangoskönyv, szótár, enciklopédia, atlasz, térkép, grafikai mű, brosúra, prospektus és hasonló nyomtatott termék önálló, más funkciótól elkülönült kiadásával (beleértve a CD-ROM-on történő kiadást is) összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- tankönyvellátás a köznevelésben, köznevelési intézményben,
- tankönyv- és jegyzetellátás a felsőoktatásban (0941 funkciócsoport és 094210).
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 581100 szakfeladaton el kell számolni.
70 083030 Egyéb kiadói tevékenység
71 *  Ide tartozik:
- a folyóirat, időszaki kiadvány, napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány, reklámanyag, statisztikák papíralapú vagy on-line kiadásával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 581400 vagy 581900 szakfeladatokon el kell számolni.
72 083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása

73
Ide tartozik:
- a rádióműsor összeállításával, szolgáltatásával összefüggő feladatok ellátása,
- a közszolgálati és egyéb közösségi célú rádiók, rádióműsorok működésével összefüggő kifizetések teljesítése.
74 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

75
Ide tartozik:
- a televízió-műsor összeállításával, szolgáltatásával összefüggő feladatok ellátása,
- a közszolgálati és egyéb közösségi célú televíziók, televízió-műsorok működésével összefüggő
kifizetések teljesítése.
76 083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása

77
Ide tartozik:
- az anyanyelven történő információ-hozzáférés és a nemzetiségi kultúra, hagyományápolás érdekében a helyi és országos elektronikus és írott sajtóban médiatartalom készítésével, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
78 0840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások

79
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása


80
Ide tartozik:
- a társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
81 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása


82
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolt, a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiségi közfeladatokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a más funkcióba sorolt, közszolgáltatást ellátó nemzetiségi intézmények tevékenysége, támogatása.
83 084031 Civil szervezetek működési támogatása


84
Ide tartozik:
- a civil szervezeteknek működési célra nyújtott támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése. Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- civil szervezetek részére más funkcióba tartozó (köz)feladat-ellátása érdekében nyújtott normatív, pályázati vagy egyedi támogatások.
85 084032 Civil szervezetek programtámogatása86
Ide tartozik:
- a civil szervezeteknek programok megvalósítására nyújtott támogatásokkal összefüggő kiadások
teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- civil szervezetek részére más funkcióba tartozó (köz)feladat-ellátása érdekében nyújtott normatív, pályázati vagy egyedi támogatások.
87 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása


88
Ide tartozik:
- az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatásával összefüggő kiadások teljesítése. Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egyházak által egyoldalú nyilatkozattal, megállapodás alapján vagy más módon átvállalt állami
és önkormányzati feladatok támogatása (a közfeladat jellege szerinti funkcióba sorolandók).
89 084050 Politikai pártok tevékenységének támogatása

90
Ide tartozik:
- a politikai pártok tevékenységének törvényben meghatározott feltételek szerinti támogatásával összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
91 084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

92
Ide tartozik:
- a szakszervezeti, szakmai érdekképviseleti, vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység, valamint az egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatásával összefüggő kiadások teljesítése. Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
93 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése94
Ide tartozik:
- a gyermekek és fiatalok saját projektjeinek, programjainak támogatásával,
- a fiatalok önkéntes munkában való részvételét elősegítő állami intézkedésekkel,
- a gyermekek és fiatalok őket érintő döntésekbe történő bevonásával,
- a gyermekek és fiatalok által létrehozott új típusú együttműködések, hálózatok társadalmi elismerését szolgáló intézkedésekkel,
- partnerségi és párbeszédrendszerek fejlesztésével,
- érdekvédelmi szervezeteik működésének támogatásával
- az ifjúsági szakma fejlesztésével, valamint
- az érintett korosztályok nem formális képzésének feltételeit szolgáló állami intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
95 0850 Szabadidős tevékenységekhez, kultúrához és valláshoz kapcsolódó K+F
96 085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés


97
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.
98 0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás
99 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai100
Ide tartozik:
- a határon túli magyarok egyéb támogatásaival, így különösen a kelet- és délkelet-európai kormányzati stratégia végrehajtásával, a Nyíregyházi, illetve Szegedi Folyamat céljaival és a térségbeli EU integrációs törekvések támogatásával, valamint
- a határon túli magyar kapcsolatok más funkcióba nem sorolt feladataival, a magyar-magyar együttműködést elősegítő közös tevékenységek, intézmények támogatásával
összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
101 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

102
Ide tartozik:
- az egyes intézmények helyiségeinek közművelődési célú és egyéb közösségi programokra, rendezvényekre való rendelkezésre bocsátását biztosító tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
103 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

104
Ide tartozik:
- a nemzetközi kulturális tevékenységekkel, a kulturális csereprogramokkal összefüggő feladatok ellátása.
105 *  086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
106 *  Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolható, egyéb szabadidős szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

9. Oktatás

A B C
1 0911 Óvodai nevelés
2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai


3
Ide tartozik:
- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
4 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai


5
Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
6 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

7 * 
Ide tartozik:
- kizárólag az óvodai nemzetiségi nevelési feladatok ellátása.
Feladatmutató: nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén
(fő)
8 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

9
Ide tartozik:
- az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
10 0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon
11 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
12 *  Ide tartozik:
- a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű köznevelési intézménybe történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
13 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
14 *  Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelésével, oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai köznevelési intézménybe történő utaztatással kapcsolatos feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
15 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
16 *  Ide tartozik:
- kizárólag a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nemzetiségi nevelési feladatokkal,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi köznevelési intézménybe történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
17 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

18
Ide tartozik:
- a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók nevelését, oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
19 091240 Alapfokú művészetoktatás20
Ide tartozik:
- a zeneművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágakra kiadott alapfokú művészetoktatás követelményeire és tantervi programjára épülő, a művészetek területén meglévő tehetség felismerése és fejlesztése érdekében végzett művészi kifejezőkészségeket megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú oktatási, nevelési tevékenységgel, valamint az intézmény köznevelési törvény szerinti működtetésével összefüggő feladatainak ellátása.
Feladatmutató: alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
21 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
22 Ide tartozik:
- az alapfokú művészetoktatás köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
23 091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon
24 Ide tartozik:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a
meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres oktatásával összefüggő feladatainak ellátása.
25 0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon

26
092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
27 *  Ide tartozik:
- a köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű köznevelési intézménybe történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
28 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
29 *  Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai köznevelési intézménybe történő utaztatással kapcsolatos feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

30
092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
5-8. évfolyamon
31 *  Ide tartozik:
- kizárólag a köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nemzetiségi nevelési feladatok ellátásával,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi köznevelési intézménybe történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

32
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

33
Ide tartozik:
- az általános iskola 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók nevelését, oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
34 092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon

35
Ide tartozik:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres oktatásával összefüggő feladatainak ellátása.
36 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
37 *  Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 2 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 855941szakfeladaton el kell számolni.
38 0922 Középfokú nevelés, oktatás
39 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
40 *  Ide tartozik:
- a 9-12 (13). évfolyamon a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gimnáziumba történő utaztatással összefüggő szakmai feladatok ellátása.
Feladatmutató: a gimnázium 9-12 (13). évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
41 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
42 *  Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai gimnáziumba történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a gimnázium 9-12 (13). évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
43 092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai
44 *  Ide tartozik:
- kizárólag gimnáziumban történő nemzetiségi nevelési feladatok ellátásával,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi gimnáziumba történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a gimnázium 9-12 (13). nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
45 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
46 *  Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett közismereti és szakmai elméleti oktatással, neveléssel,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű szakközépiskolákba és szakiskolákba történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

47
092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
48 *  Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával, nevelésével,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai szakközépiskolákba és szakiskolákba történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
49 092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
50 *  Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a nemzetiségi nevelési feladatok ellátásával, vagy a két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi szakközépiskolákba és szakiskolákba történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben részt vevő nemzetiségi tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
51 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban52
Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett szakmai elméleti oktatással, neveléssel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 853221 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
53 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban54
Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű
tanulók szakmai gyakorlati oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 853222 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő
sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
55 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

56
Ide tartozik:
- a gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában történő közismereti és szakmai elméleti oktatás, nevelés (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók oktatását, nevelését is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
57 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok


58
Ide tartozik:
- a szakközépiskolában és szakiskolában történő szakmai gyakorlati oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 853221 és a 853222 szakfeladaton el kell számolni.
59 092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
60 *  Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 3 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 855942 szakfeladaton el kell számolni.
61 0930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás
62 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

63
Ide tartozik:
- a középfokú oktatást követő, felsőfokú végzettségi szintet nem adó egyéb felső szintű képzéssel, oktatással összefüggő feladatok ellátása.
64 093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
65 *  Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 4 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 855943 szakfeladaton el kell számolni.
66 0941 Felsőszintű képzés
67 094110 Felsőoktatási szakképzés
68 *  Ide tartozik:
- a felsőoktatási szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési programmal összefüggő feladatok ellátása. A felsőoktatási szakképzés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézmények által hallgatói
- valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói - jogviszony keretében folyó olyan, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést nyújtó szakképzés, amelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, amelynek ismeretei legalább harminc, legfeljebb hatvan kreditpont értékben beszámíthatók az azonos képzési területhez tartozó alapfokozatot adó képzésbe. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az európai közösségi jog valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét szakképzésági besorolás szerint a 854121 - 854139 szakfeladatokon el kell számolni. Feladatmutató: felsőoktatási szakképzésben részt vevők száma tárgyév október 30-án (fő)
69 094120 Szakirányú továbbképzés
70 *  Ide tartozik:
- a felsőoktatási intézmény hallgatója szakirányú továbbképzésével összefüggő feladatok ellátása. A szakirányú továbbképzés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett, a felsőoktatási intézmény saját hatáskörében indított, az alap- vagy a mesterfokozatot követően további szakirányú szakképzettség megszerzésére felkészítő olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább hatvan, legfeljebb százhúsz kreditet kell teljesíteni és a képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 854161 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók száma tárgyév október 30-án (fő)
71 094130 Egészségügyi szakmai képzés
72 *  Ide tartozik:
- az Eütv. 115. § és 116. §-a által meghatározott, és speciális jellege miatt más funkcióba be nem sorolható, egészségügyi ágazati szakmai képzések, melyek célja a képzési fokoknak és szinteknek megfelelő elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek nyújtása, szinten tartása és fejlesztése a tudomány korszerű színvonalának és az egészségügyi ellátás igényeinek megfelelően. Idetartoznak különösen az egészségügyi szakirányú szakmai képzéssel, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzéssel, egészségügyi szakmai továbbképzéssel és az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéssel összefüggő feladatok. A funkciót csak az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ, az orvostudományi egyetemek, valamint azok az egészségügyi szolgáltatók használhatják, melyek a 2010-ben induló új típusú szakképzés keretében közalkalmazottakat foglalkoztatnak.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét 854162 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: egészségügyi szakmai képzésben részt vevők száma tárgyév október 30-án (fő)
73 094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés
74 *  Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 5 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 855944 szakfeladaton el kell számolni.
75 0942 Felsőfokú oktatás
76 094210 Felsőfokú oktatás
77 *  Ide tartozik:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának alapfokozat, mesterfokozat, osztatlan mesterfokozat, valamint doktori fokozat megszerzésére felkészítő képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés, valamint doktori képzés támogatásával,
- az alapképzéshez, mesterképzéshez, osztatlan mesterképzéshez, valamint doktori képzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével,
- a felsőoktatás-fejlesztési célú programokkal, kisszakokkal, a tehetséggondozó programokkal, valamint
- a felsőoktatási szakértői testületek működésével és más felsőoktatás-szervezési tevékenységekkel
összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 854211-854292 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatók száma tárgyév október 30-án (fő)
78 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás


79
Ide tartozik:
- a tankönyv- és jegyzettámogatás intézményi összegéből a jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére fel nem használandó/használt, a hallgatóknak pénzbeli ellátás formájában nyújtott juttatással összefüggő feladatok ellátása.
80 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
81 * 
Ide tartozik:
- a kimagasló teljesítményt nyújtó, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatóknak az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjjal (köztársasági ösztöndíj),
- a kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag
támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjjal (miniszteri ösztöndíjak),
- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak akár tanulmányi ösztöndíj, akár intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj formájában nyújtott pénzbeli juttatással (tanulmányi ösztöndíj),
- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak szociális alapon, akár rendszeres, rendkívüli szociális ösztöndíj formájában, akár Bursa Hungarica Ösztöndíj vagy alaptámogatás formájában nyújtott pénzbeli juttatásával,
- az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgató pénzbeli juttatásával (doktorandusz ösztöndíj),
- egyéb, a hallgatóknak hallgatói jogviszonyukra tekintettel nyújtott pénzbeli juttatásával
(intézményi ösztöndíjak, nemzetközi ösztöndíjak), valamint
- a felsőoktatási intézmény oktatóinak oktatási, oktatásfejlesztési tevékenységére tekintettel kifizetett ösztöndíj jellegű pénzbeli juttatásával
összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
82-83 * 
84 094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása85
Ide tartozik:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának a felsőoktatási intézmény részeként működő kollégiumban történő elhelyezésével,
- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésével,
- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak kollégiumi elhelyezését kiváltó, pénzbeli ellátás részeként nyújtott lakhatási támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az 559012-559013 szakfeladatokon el kell számolni.
86 094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés
87 *  Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 6 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 855945 szakfeladaton el kell számolni.
88 0950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások
89 095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai


90
Ide tartozik:
- a határon túli magyar gyermekek, fiatalok és felnőttek lakóhelyükön megvalósuló magyar nyelvű oktatásával és képzésével, magyar nyelvű könyvek és más eszközök megjelentetésének támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
91 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

92
Ide tartozik:
- a valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő képzésekkel (így
különösen az örökbe fogadni szándékozók, a nevelőszülők, a családi napközit és házi gyermekfelügyeletet működtetők felkészítő képzése) összefüggő feladatok ellátása;
- az olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek, ugyanakkor korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújtanak; valamint
- az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint nyelvi, általános, illetve szakmai képzésnek minősülnek.
93 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások94
Ide tartozik:
- a szakképzés és felnőttképzés fejlesztésével összefüggő programok támogatásával, a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek visszatérítési igényeivel, a szakiskolai fejlesztési programmal, a szakképzés fejlesztésével összefüggő beruházási jellegű támogatásokkal, az uniós forrásból megvalósuló szakképzési és felnőttképzési programok társfinanszírozásával, a gazdasági kamarák szakképzési feladatai ellátásának támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
95 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

96
Ide tartozik:
- a munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
97 0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások
98 *  096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
99 *  Ide tartozik:
- az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő
feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 562912 és 562913 szakfeladaton el kell számolni.
100 *  096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
101 *  Ide tartozik:
- a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 562917 szakfeladaton el kell számolni.
102 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása


103
Ide tartozik:
- a köznevelési intézményben tanulók számára a kollégiumi szálláshely-szolgáltatással, valamint kollégiumi elhelyezést kiváltó, pénzbeli ellátás részeként nyújtott lakhatási támogatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 559011és 562914 szakfeladatokon el kell számolni.
104 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése


105 * 
Ide tartozik:
- a köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelésével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a köznevelési intézményben tanulók kollégiumi elhelyezése és étkeztetése (096030 vagy 096015 funkciók).
106 0970 Oktatáshoz kapcsolódó K+F
107 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés


108
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül az oktatással kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.
109 0980 Máshová be nem sorolt oktatás
110 098010 Oktatás igazgatása

111
Ide tartozik:
- az oktatással kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az oktatással kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
112 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
113 *  Ide tartozik:
- a pedagógiai szakszolgálat a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tevékenységével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.
114 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
115 *  Ide tartozik:
- a pedagógiai szakszolgálat a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tevékenységével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.
115a-
115d * 
116 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
117 *  107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
118 *  Ide tartozik:
- a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek szociális konyha keretében - önálló konyhán, főzőhelyen, egyéb intézményi étkezőhelyen, utalvány ellenében vendéglátóipari egységben vagy egyéb intézményben történő fogyasztás biztosításával, a helyben fogyasztás hiányában az étel elvitelének lehetővé tételével, vagy lakásra szállítással - nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezéssel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
119 Ide tartozik:
- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
120 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés


121
Ide tartozik:
- a külföldi oktatási intézményeknek, magyar oktatóknak, diákoknak, hallgatóknak, intézményeknek, illetve a Magyarországon dolgozó külföldi oktatóknak, az itt tanuló diákoknak, hallgatóknak, intézményeknek nyújtott támogatásokkal, a nemzetközi pályázatok alapján végzett tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
122 *  098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai
123 *  Ide tartozik:
- a sajátos nevelési igényű, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő gyermek, tanuló utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján történő ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.
124 *  098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai
125 *  Ide tartozik:
- a sajátos nevelési igényű, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő gyermek, tanuló utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján történő ellátásával kapcsolatos működtetési feladatok ellátása.
126 *  098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai
127 *  Ide tartozik:
- a súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló fejlesztő nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.
128 *  098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai
129 *  Ide tartozik:
- a súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló fejlesztő nevelésével-oktatásával kapcsolatos működtetési feladatok ellátása.

10. Szociális védelem

A B C
1 1011 Betegség
2 101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
3 *  Ide tartozik:
- az idősek otthonában ápolással, az utógondozással, lábadozó beteg intézeti ápolásával, szeretetotthoni ellátással, ápolással, bentlakásos ápolással összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi szintű házi ápolás,
- ellátás idősek otthonában ápolás nélkül vagy minimális ápolási ellátással,
- a pszichiátriai beteg bentlakásos ellátásai (101121, 101123 és 101125 funkciók)
- a szenvedélybetegek bentlakásos ellátásai (101122, 101124 és 101126 funkciók).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
4 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása
5 *  Ide tartozik:
- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes, nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő krónikus pszichiátriai beteg tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872001 szakfeladatokon el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása (101125)
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
6 101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása
7
Ide tartozik:
- a kötelező gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, önálló életvitelre nem képes, szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igénylő szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával, valamint
- az önellátásra legalább részben képes szenvedélybeteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával, annak támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872002 és 872004 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
8 101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
9 *  Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872005 szakfeladaton el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonban történő ellátása (101125)
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
10 101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása11
Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedélybeteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872006 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
11a *  101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása
11b *  Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872003 szakfeladaton el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakása ellátása (101123).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
11c *  101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása
11d *  Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedély-beteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872004 szakfeladaton el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása (101124).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
12 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása13
Ide tartozik:
- a tartós bentlakásos ellátást vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy csak részben képes pszichiátriai beteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872007 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
14 101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása15
Ide tartozik:
- a tartós bentlakásos ellátást vagy akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy csak részben képes szenvedélybeteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872008 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
16 101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére17
Ide tartozik:
- a pszichiátriai betegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872009 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)
18 101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

19
Ide tartozik:
- a szenvedélybetegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő
támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét 872009 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)
20 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása


21
Ide tartozik:
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött pszichiátriai betegek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
22 101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása


23
Ide tartozik:
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött szenvedélybetegek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
24 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
25
Ide tartozik:
- a pszichiátriai betegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglevő képességek fenntartását, illetve fejlesztését, a kezelőorvossal való kapcsolattartást, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi és egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében megkereső programok szervezését magában foglaló közösségi ellátásokkal, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
26 101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
27
Ide tartozik:
- a szenvedélybetegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglevő képességek fenntartását, illetve fejlesztését, a kezelőorvossal való kapcsolattartást, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi és egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében megkereső programok szervezését magában foglaló közösségi ellátásokkal, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
28 101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása29
Ide tartozik:
- a szenvedélybetegek részére nyújtott, a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, illetve az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetekben történő kríziskezelést magában foglaló alacsonyküszöbű ellátásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
30 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

31
Ide tartozik:
- a betegséggel kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
32 1012 Fogyatékosság
33 101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
34 *  Ide tartozik:
- a kiskorú és felnőtt fogyatékos személyek (akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség) tartós bentlakásos ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873021 szakfeladatokon el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása (101216)
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
35 101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
36 *  Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, fogyatékos, valamint mozgás-, illetve látássérült személy önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló rehabilitációs ellátásával, valamint
- a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó utógondozással és ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873024 és 873029 szakfeladatokon el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
37 101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása38
Ide tartozik:
- a fogyatékos személy (akinek ellátása családjában időlegesen nem biztosítható) átmeneti, legfeljebb egyévi időtartamú ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873025 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
39 101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére40
Ide tartozik:
- a fogyatékossággal élők szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873028 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)
40a *  101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
40b *  Ide tartozik:
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy egyéni fejlesztési eredmények alapján, 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, teljes körű ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873022 szakfeladaton el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása (101216).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
40c *  101216 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
40d *  Ide tartozik:
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban az önálló életvitel megteremtése érdekében történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873023 szakfeladaton kell elszámolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása (101215).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
41 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása42
Ide tartozik:
- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személy intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 881013 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
43 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére44
Ide tartozik:
- jogszabályban meghatározottak szerint a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítését, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását magában foglaló támogató szolgáltatással, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
45 101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

46
Ide tartozik:
- a fogyatékossággal kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
47 101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

48
Ide tartozik:
- a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése. Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
49 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások
50 Ide tartozik:
- a megváltozott munkaképességűek olyan oktatásával és képzésével összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci rehabilitációját.
51 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások


52 * 
Ide tartozik:
- az épületek, utak, közterek és az épített környezet egyéb elemének, valamint a tömegközlekedési eszközöknek a fogyatékos vagy mozgásában egyéb okból akadályozott emberek számára történő akadálymentesítésével;
- a közszolgáltatások és egyéb szolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez szükséges - elsősorban a látás-, hallás- és értelmi fogyatékos emberek speciális igényeit kielégítő - , közlekedést, tájékozódást, információszerzést, kommunikációt, megértést segítő fejlesztésekkel, képzésekkel, átalakításokkal;
- a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének előmozdítását célzó tevékenységgel, szolgáltatással, a fogyatékos emberek önálló életvitelével, a kultúrához, sporthoz, szabadidős tevékenységekhez való hozzáférése érdekében megvalósított szolgáltatásokkal; valamint
- a fogyatékos emberek társadalmi integrációja érdekében megvalósított szemléletformálást célzó programokkal, kampányokkal, integrált rendezvények, egyéb integrált programok lebonyolításával, a fogyatékos emberek integrált oktatásához, képzéséhez szükséges feltételek megteremtésével
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
53 *  1020 Időskor, demens betegek
54 102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása


55
Ide tartozik:
- a nyugdíjbiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az nyugdíjbiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása
(minisztérium: 011120).
56 *  102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
57 *  Ide tartozik:
- az az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy tartós ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873011 szakfeladaton kell elszámolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
58 *  102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
59 *  Ide tartozik:
- a demens beteg (az a személy, akinél jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg) külön gondozási egységben vagy csoportban történő tartós bentlakásos ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873013 szakfeladatokon kell elszámolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
59a *  102025 Időskorúak átmeneti ellátása
59b *  Ide tartozik:
- az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes időskorúak legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873012 szakfeladatot kell elszámolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- demens betegek átmenteti ellátása (102024)
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
59c *  102026 Demens betegek átmeneti ellátása
59d *  Ide tartozik:
- az önmagukról betegségük miatt otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes demens személyek legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873014 szakfeladatot kell elszámolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- időskorú személyek átmeneti ellátása (102023).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
59e *  102027 Szakápolási központ
59f *  Ide tartozik:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott szakápolási központ keretében ellátott feladatok, kifizetések teljesítése.
60 *  102031 Idősek nappali ellátása61 * 
Ide tartozik:
- a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 881011 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
61a *  102032 Demens betegek nappali ellátása
61b *  Ide tartozik:
- a demenciájuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 881012 szakfeladaton kell elszámolni.
62 102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

63
Ide tartozik:
- az időskorral kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
64 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

65
Ide tartozik:
- az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
66 1030 Túlélő hozzátartozók
67 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

68
Ide tartozik:
- az elhunyt személyek hátramaradottainak nyújtott pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
69 1040 Család és gyermekek
70 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
71 *  Ide tartozik:
- a bentlakásos (hetes) bölcsődében elhelyezettek ellátásával,
- a gyermekotthonban, a lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezettek, valamint a gyermekotthon, lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával,
- a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban elhelyezettek, valamint a speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával,
- a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban elhelyezettek, valamint a különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával,
- az utógondozó otthonban, valamint az utógondozó otthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával5összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879011-879015 szakfeladatokon kell elszámolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása (104013).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
72 104012 Gyermekek átmeneti ellátása73
Ide tartozik:
- a helyettes szülőnél elhelyezettek ellátásával,
- a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával, valamint
- a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879017-879019 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
73a *  104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
73b *  Ide tartozik:
- a nevelőszülőnél, valamint nevelőszülői hálózat külső férőhelyén elhelyezett gyermekek ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879016 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
74 104020 Javítóintézeti ellátás


75
Ide tartozik:
- a javítóintézetben elhelyezettek ellátásával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879020 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)
76 *  104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
77 *  Ide tartozik:
- a bölcsődei ellátások közül a családi bölcsődével és a munkahelyi bölcsődével,
a napközbeni gyermekfelügyeletben részesülők ellátásával, valamint a Gyvt. hatálya
alá tartozó alternatív napközbeni ellátásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem itt kell elszámolni:
- a bölcsődei ellátások közül a bölcsőde és mini bölcsőde szervezeti keretei között megvalósuló feladatok ellátását (104031),
- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok bevételeit és kiadásait.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében 889101 és 889102 szakfeladatokon kell elszámolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
77a *  104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
77b *  Ide tartozik:
- a bölcsődei feladatok ellátásával, valamint - a bölcsőde alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszócsoporttal, játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelő szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése, amennyiben a fenti feladatok bölcsőde vagy mini bölcsőde keretei között kerül megvalósításra.
Nem itt kell elszámolni:
- a bölcsődei ellátások közül a családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde szervezeti keretek között megvalósuló feladatok ellátását (104030),
- a bölcsődei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok bevételeit és kiadásait (104035). Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében 889101 szakfeladatokon kell elszámolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
77c *  104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
77d *  Ide tartozik:
- a bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba
sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889103 szakfeladaton kell elszámolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
77e *  104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
77f *  Ide tartozik:
- a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben dolgozók és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 562917 szakfeladaton kell elszámolni.
77g *  104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
77h *  Ide tartozik:
- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti
önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 562918 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
78 104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
79 Ide tartozik:
- a Gyvt.-ben meghatározott a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatással összefüggő feladatok
ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében a 889206 szakfeladaton el kell számolni.
80 *  104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
81 *  Ide tartozik:
- a Gyvt.-ben a család- és gyermekjóléti szolgálat alcím alatt meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, valamint a családsegítés Szt. szerinti feladatok ellátás összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében a 889201-889205 és 889924 szakfeladatokon kell elszámolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- biztos kezdet gyerekházhoz kapcsolódó tevékenységek (104044).
81a *  104043 Család és gyermekjóléti központ
81b *  Ide tartozik:
- a Gyvt.-ben a család- és gyermekjóléti központ alcím alatt meghatározott, a Gyvt. és Szt. szerinti általános szolgáltatási feladatokon túlmenő, a járás egészére vonatkozó feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében a 889201-889205 és 889924 szakfeladatokon el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a biztos kezdet gyerekházhoz kapcsolódó feladatok ellátása (104044)
- a központ által ellátott általános család és gyermekjóléti szolgáltatások
(104042)
81c *  104044 Biztos Kezdet Gyerekház
81d *  Ide tartozik:
- a Gyvt. által meghatározott Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem itt kell elszámolni:
- a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatokat (104042 és
104043).
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889207 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
82 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások


83
Ide tartozik:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó pénzbeli és természetbeni ellátások, az óvodáztatási támogatás, a gyermektartásdíj megelőlegezése, az életkezdési és az otthonteremtési támogatás kifizetése, teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
84 104052 Családtámogatások


85 * 
Ide tartozik:
- a családi pótlék, anyasági támogatás, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése, csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és egyéb, a családok támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
86 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

87
Ide tartozik:
- a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programokkal,
- a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére nyújtott speciális tehetséggondozó programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
88 104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok

89
Ide tartozik:
- a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményben rögzített feladatokkal,
- az európai uniós és Európa tanácsi dokumentumokban foglalt jelentési és együttműködési kötelezettséggel összefüggő feladatok ellátása.
90 1050 Munkanélküliség
91 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai


92
Ide tartozik:
- a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segéllyel, valamint a rendelkezésre állási támogatással összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
93 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

94
Ide tartozik:
- az álláskeresők olyan oktatásával és képzésével összefüggő feladatok ellátása, illetve a képzésben részt vevők részére folyósított támogatásokkal összefüggő kifizetések teljesítése, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a munkahely megszerzését.
95 1060 Lakhatás
96 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése


97
Ide tartozik:
- az alacsony költségű vagy szociális bérlakások fenntartásával, üzemeltetésével, arra rászorultaknak való bérbeadásával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 680003 szakfeladaton el kell számolni.
98 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
99 Ide tartozik:
- a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást
segítő ellátással,
- a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez jogszabályban, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres vagy eseti támogatással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
100 1070 Egyéb szociális kirekesztettség
101 107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása


102
Ide tartozik:
- a kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igénylő hajléktalan személy tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879031 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
103 107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása104
Ide tartozik:
- az aktív korú, munkaképes, rehabilitációs célú segítőprogramokban önként részt vevő hajléktalan személy bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879032 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
105 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása106
Ide tartozik:
- az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes hajléktalan
személy átmeneti szálláson történő ellátásával, valamint
- az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy éjszakai pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító szolgáltatással
és azok támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879033-879034 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
107-108 * 
109 107015 Hajléktalanok nappali ellátása


110
Ide tartozik:
- a hajléktalan személyek intézményi napközbeni ellátásával (nappali melegedő), annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889913 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
111 107016 Utcai szociális munka112
Ide tartozik:
- az utcán tartózkodó hajléktalan személyekkel kapcsolatban végzett szociális munkával [a hajléktalan személy(ek) helyzetének figyelemmel kísérésével, szükség esetén ellátásának kezdeményezésével, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételével], annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889929 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
113 107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása


114
Ide tartozik:
- a Regionális Kríziskezelő Központok és a Félutas Kiléptető Házak működtetésével, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879035 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
115 *  107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

116 * 
Ide tartozik:
- a szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben történő szociális foglalkoztatással, továbbá a fejlesztő
foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
116a *  107050 Szociális étkeztetés népkonyhán
116b *  Ide tartozik:
- a más étkeztetési formát igénybe nem vevő, szociálisan rászoruló személyek számára népkonyha keretében alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással nyújtott legalább napi egyszeri egy tál meleg étel biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
117 107051 Szociális étkeztetés118
Ide tartozik:
- a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889921 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
119 107052 Házi segítségnyújtás
120 *  Ide tartozik:
- a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889922 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
121 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
122 *  Ide tartozik:
- a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889923 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
123-124 * 
125 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
126 *  Ide tartozik:
- az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének céljából jogszabályban meghatározott feltételekkel működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889928 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
127 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

128
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolt, egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, támogatásokkal összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
129 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
130 Ide tartozik:
- a menekültek, befogadottak, oltalmazottak, menedékesek részére biztosítandó speciális pénzbeli ellátásokkal, támogatásokkal (létfenntartási, otthonteremtési, lakhatási, költőpénz, beiskolázási)
- a menekültek, befogadottak, oltalmazottak, menedékesek befogadó állomásokon, közösségi szállásokon, egyéb átmeneti szálláshelyeken (továbbiakban: befogadó állomásokon) történő ellátásával, valamint a dublini eljárással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
131 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

132
Ide tartozik:
- a nemzetközi egyezmények, valamint a jogszabályok által meghatározott, az egyenlő bánásmód,
valamint a nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységekkel és programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
133 107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

134
Ide tartozik:
- a romák társadalmi integrációjával, valamint a roma kisebbséget érintő tárcaközi és társadalmi együttműködéssel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
135 1080 Szociális védelemhez kapcsolódó K+F
136 108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés


137
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el kell számolni.
138 1090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai
139 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

140
Ide tartozik:
- a szociális szolgáltatások igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szociális szolgáltatások szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
141 109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása

142
Ide tartozik:
- a szociális szolgáltatások módszertani szakirányításával, fejlesztésével összefüggő feladatok ellátása:
= új szolgáltatási, oktatási és más szakmai módszerek kialakítása;
= a szakterülethez kapcsolódó módszertani tevékenység koordinálása és fejlesztése,
= a fenti területeken alkalmazott jó gyakorlatok gyűjtése, közreadása,
= szakmaközi kapcsolatok erősítése érdekében tapasztalatcsere, munkacsoportok szervezése;
= a szakterülethez kapcsolódó standardok, protokollok, irányelvek kidolgozásának összefogása;
= módszertani kiadványok, szakmai könyvek, szakfolyóiratok, segédanyagok, hang- és videóanyagok készítése, véleményezése, lektorálása, szerkesztése, kiadása és terjesztése;
= modellprogramok fejlesztése, szakmai segítség nyújtása pályázatok szempontrendszerének kidolgozásában, értékelésében és monitorozásában.
142a *  109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
142b *  Ide tartozik:
- a természetes személyek adósságrendezésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
143 109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás


144
Ide tartozik:
- az ENSZ-alapokmányban rögzített alapelvekkel és az EU-tagsággal összhangban, sürgősségi jelleggel, különösen természeti csapások, fegyveres konfliktusok esetén, illetve a strukturális humanitárius válság okozta károk, szenvedések enyhítésére nyújtott segítséggel, támogatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

90. Technikai funkciókódok

A B C
1 9000 Technikai funkciókódok
2 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
3 *  Ide tartozik:
- a központi költségvetés előirányzatainak államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételei elszámolása. Ezen funkción kizárólag a központi költségvetést megillető adóbevételeket, járulékokat lehet elszámolni, illetve az azokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségeket.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a központi előirányzatok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.
4 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
5 *  Ide tartozik:
- az önkormányzatok államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételeinek elszámolása. Ezen funkción kizárólag a helyi önkormányzatok költségvetését megillető adóbevételeket, járulékokat lehet elszámolni, illetve az azokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségeket.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel,
- az önkormányzatok államháztartáson kívülről származó, funkcióba
sorolható bevételei.
6 900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről7
Ide tartozik:
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételeinek elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása,
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.
8 900040 Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről


9
Ide tartozik:
- az Egészségbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható
bevételeinek elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása,
- az Egészségbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.
10 900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről


11
Ide tartozik:
- a Nyugdíjbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó bevételeinek elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a nyugdíjbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása
- a Nyugdíjbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.
12 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek


13 * 
Ide tartozik:
- az önkormányzati alrendszerben a forgatási célú finanszírozási műveletek bevételi és kiadási előirányzatainak (ideértve a likvid hiteleket is);
- a központi költségvetés hiányának finanszírozásával kapcsolatos felhalmozási, működési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel bevételeinek, a rövid lejáratú hitelfelvétel bevételeinek (a likvid hitelek igénybevétele kivételével),
- a hosszú lejáratú kötvénykibocsátással kapcsolatos bevételek,
- a költségvetési többlet évközi hasznosítása céljából vásárolt befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok eladásakor, beváltásakor elszámolt bevételek;
- a költségvetési többlet évközi hasznosítása céljából vásárolt befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásának kiadásainak,
- a központi költségvetés hiányának fedezetére, valamint a fejlesztések, vagy működés érdekében felvett hosszú lejáratú hitelek, pénzügyi lízing miatti kötelezettségek, a rövid lejáratú hitelek (likvid hitel kivételével) törlesztésével kapcsolatos kiadások,
- az önkormányzatok által felhalmozási vagy működési célra kibocsátott hosszú lejáratú kötvények beváltásának elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
14-15 * 
16-17 * 
18 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei


19
Ide tartozik:
- a vállalkozási tevékenységek kiadásainak és bevételeinek összesített elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Az e funkcióban elszámolt tevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az egyes tevékenységek szakfeladatrendi besorolása szerint a megfelelő szakfeladatokon el kell számolni.

3. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez

Az államháztartási szakfeladatok rendje

1. MEZŐGAZDASÁG

010001 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások

010002 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

010003 Vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

020000 Erdőgazdálkodás

030000 Halászat, haltenyésztés

2. IPAR

080000 Egyéb bányászat

100001 Élelmiszer- és italgyártás

130001 Könnyűipari termék gyártása

180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

200000 Vegyi anyag, termék gyártása

210000 Gyógyszergyártás

320001 Egyéb feldolgozóipari tevékenység

330000 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

3. ÉPÍTŐIPAR

430000 Speciális szaképítés

4. KERESKEDELEM, KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTÁS

450000 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

460000 Nagykereskedelem

470001 Könyv-kiskereskedelem

470003 Gyógyszer-kiskereskedelem

470004 Gyógyászati termék kiskereskedelme

470009 Egyéb kiskereskedelem

493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

493901 Távolsági közúti személyszállítás

493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

494000 Közúti áruszállítás, költöztetés

500002 Egyéb vízi szállítás

510000 Légi szállítás

521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése

521020 Raktározás, tárolás

522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

522004 Közúti járművontatás

522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás

530000 Futárpostai tevékenység

5. *  VENDÉGLÁTÁS, ÉTKEZTETÉS

551000 Szállodai szolgáltatás

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás

552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás köznevelésben tanulók számára

559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára

559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára

559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása

559092 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése

559093 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése

559094 Vendégszállás üzemeltetése

561000 Éttermi vendéglátás

562100 Rendezvényi étkeztetés

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése

562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése

562916 Üdülői, tábori étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

562918 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

6. KIADÓI TEVÉKENYSÉG, TÁVKÖZLÉS, INFORMATIKA

581100 Könyvkiadás

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

581900 Egyéb kiadói tevékenység

582000 Szoftverkiadás

591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

592000 Hangfelvétel készítése, kiadása

601000 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt

602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése

610002 Egyéb távközlés

620000 Információ-technológiai szolgáltatás

631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás

639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység

639910 Sajtófigyelés

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

7. LAKÁS-, INGATLAN- ÉS HELYISÉG-GAZDÁLKODÁS

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680003 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

8. *  SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

692001 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás

692002 Könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

700000 Üzletvezetés, vezetői tanácsadás

711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Hatósági eljárás érdekében, vagy jogszabály alapján kötelezően végzett műszaki vizsgálat, elemzés

712101 Mérőeszközök hitelesítése

712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

712103 Egyéb közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

712104 Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok

712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések megfelelőségének vizsgálata és tanúsítása

712106 Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés

712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés

712202 Nemesfémvizsgálat

712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat

712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata

712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés

712210 Kéményseprő-ipari tevékenység

Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás

721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás

721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés

721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás

721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás

721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés

721131 Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás

721132 Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás

721133 Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés

721200 Génmegőrzés, fajtavédelem

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

721911 Matematikai alapkutatás

721912 Matematikai alkalmazott kutatás

721913 Matematikai kísérleti fejlesztés

721921 Orvostudományi alapkutatás

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés

721931 Agrártudományi alapkutatás

721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

721941 Biológiai alapkutatás

721942 Biológiai alkalmazott kutatás

721943 Biológiai kísérleti fejlesztés

721951 Kémiai alapkutatás

721952 Kémiai alkalmazott kutatás

721953 Kémiai kísérleti fejlesztés

721961 Földtudományi alapkutatás

721962 Földtudományi alkalmazott kutatás

721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés

721971 Műszaki tudományi alapkutatás

721972 Műszaki tudományi alkalmazott kutatás

721973 Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés

721981 Fizikai alapkutatás

721982 Fizikai alkalmazott kutatás

721983 Fizikai kísérleti fejlesztés

Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

722011 Gazdaságtudományi alapkutatás

722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás

722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés

722014 Jog- és államtudományi alapkutatás

722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás

722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés

722017 Szociológiai alapkutatás

722018 Szociológiai alkalmazott kutatás

722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés

722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás

722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás

722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés

722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás

722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás

722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés

722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás

722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás

722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés

Reklám, piackutatás

730000 Reklám, piackutatás

Szakigazgatást támogató és egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

749010 Igazságügyi szakértői tevékenység

749020 Meteorológiai szolgáltatás

749032 Minőségbiztosítási tevékenység

749033 Rendszertanúsítás

749034 Akkreditációs tevékenység

749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

9. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

750000 Állat-egészségügyi ellátás

770000 Kölcsönzés

790000 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

811000 Építményüzemeltetés

812000 Takarítás

813000 Zöldterület-kezelés

821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

10. KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841391 Szabadalmi és védjegyhatósági feladatok

Büntetés-végrehajtási tevékenység

842342 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben)

842343 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése

842344 Fogvatartottak ellátása

842345 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése

11. KÖZNEVELÉS, SZAKKÉPZÉS

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai képzés

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző évfolyamokon

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképző évfolyamokon

12. *  FELSŐSZINTŰ KÉPZÉS, FELSŐOKTATÁS

Felsőoktatási szakképzés

854121 Felsőoktatási szakképzés - Agrár képzési terület

854122 Felsőoktatási szakképzés - Informatika képzési terület

854123 Felsőoktatási szakképzés - Műszaki képzési terület

854124 Felsőoktatási szakképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

854125 Felsőoktatási szakképzés - Természettudomány képzési terület

854131 Felsőoktatási szakképzés - Bölcsészettudomány képzési terület

854132 Felsőoktatási szakképzés - Gazdaságtudományok képzési terület

854133 Felsőoktatási szakképzés - Jogi képzési terület

854134 Felsőoktatási szakképzés - Művészet képzési terület

854135 Felsőoktatási szakképzés - Művészetközvetítés képzési terület

854136 Felsőoktatási szakképzés - Pedagógusképzés

854137 Felsőoktatási szakképzés - Sporttudomány képzési terület

854138 Felsőoktatási szakképzés - Társadalomtudomány képzési terület

854139 Felsőoktatási szakképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

Egyéb felsőszintű képzés

854161 Szakirányú továbbképzés

854162 Egészségügyi szakmai képzés

854163 Felsőoktatásba felvettek felzárkóztató képzése

Alapképzés

854221 Alapképzés - Agrár képzési terület

854222 Alapképzés - Informatika képzési terület

854223 Alapképzés - Műszaki képzési terület

854224 Alapképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

854225 Alapképzés - Természettudomány képzési terület

854231 Alapképzés - Bölcsészettudomány képzési terület

854232 Alapképzés - Gazdaságtudományok képzési terület

854233 Alapképzés - Jogi képzési terület

854234 Alapképzés - Művészet képzési terület

854235 Alapképzés - Művészetközvetítés képzési terület

854236 Alapképzés - Pedagógusképzés

854237 Alapképzés - Sporttudomány képzési terület

854238 Alapképzés - Társadalomtudomány képzési terület

854239 Alapképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

Mesterképzés

854241 Mesterképzés - Agrár képzési terület

854242 Mesterképzés - Informatika képzési terület

854243 Mesterképzés - Műszaki képzési terület

854244 Mesterképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

854245 Mesterképzés - Természettudomány képzési terület

854251 Mesterképzés - Bölcsészettudomány képzési terület

854252 Mesterképzés - Gazdaságtudományok képzési terület

854253 Mesterképzés - Jogi képzési terület

854254 Mesterképzés - Művészet képzési terület

854255 Mesterképzés - Művészetközvetítés képzési terület

854256 Mesterképzés - Pedagógusképzés

854257 Mesterképzés - Sporttudomány képzési terület

854258 Mesterképzés - Társadalomtudomány képzési terület

854259 Mesterképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

Osztatlan képzés

854261 Osztatlan képzés - Agrár képzési terület

854262 Osztatlan képzés - Jogi képzési terület

854263 Osztatlan képzés - Műszaki képzési terület

854264 Osztatlan képzés - Művészet képzési terület

854265 Osztatlan képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

854266 Osztatlan képzés - Pedagógusképzés

Doktori képzés

854271 Doktori képzés - Agrár képzési terület

854272 Doktori képzés - Informatika képzési terület

854273 Doktori képzés - Műszaki képzési terület

854274 Doktori képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

854275 Doktori képzés - Természettudomány képzési terület

854281 Doktori képzés - Bölcsészettudomány képzési terület

854282 Doktori képzés - Gazdaságtudományok képzési terület

854283 Doktori képzés - Jogi képzési terület

854284 Doktori képzés - Művészet képzési terület

854285 Doktori képzés - Művészetközvetítés képzési terület

854286 Doktori képzés - Pedagógusképzés

854287 Doktori képzés - Sporttudomány képzési terület

854288 Doktori képzés - Társadalomtudomány képzési terület

854289 Doktori képzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

Kifutó rendszerben főiskolai és egyetemi képzések

854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés

854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés

Duális képzés

854293 Duális képzés - Agrár képzési terület

854294 Duális képzés - Informatika képzési terület

854295 Duális képzés - Műszaki képzési terület

854296 Duális képzés - Természettudomány képzési terület

854297 Duális képzés - Gazdaságtudományok képzési terület

854298 Duális képzés - Társadalomtudomány képzési terület

13. *  EGYÉB OKTATÁS

855100 Sport, szabadidős képzés

855200 Kulturális képzés

855300 Járművezető-oktatás

855400 Kötelező szakmai továbbképzés

855500 Ismeretterjesztő, prevenciós képzés

855900 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás

Iskolarendszeren kívüli OKJ-s végzettséget biztosító képzések

855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés

855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés

Oktatást kiegészítő tevékenység

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

14. *  EGÉSZSÉGÜGY

Fekvőbeteg-ellátás

861011 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházban

861012 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházban

861021 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban

861022 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházban

861031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban

861032 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban

861040 Egészségügyi ápolás bentlakással

861050 Bentlakásos hospice-ellátás

Járóbeteg-szakellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

Foglalkozás-egészségügyi ellátás

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

Fogorvosi ellátás

862301 Fogorvosi alapellátás

862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

Egyéb humán-egészségügyi ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység

869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869034 Mentés

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás

869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869038 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások

15. *  SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása

872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása

872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása

872003 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása

872004 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása

872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása

872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása

872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása

Időskorúak bentlakásos szociális ellátása

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

873012 Időskorúak átmeneti ellátása

873013 Demens betegek bentlakásos ellátása

873014 Demens betegek átmeneti ellátása

873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása

Fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátása

873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

873023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása

873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása

873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása

873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása

873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás

879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás

879012 Gyermekotthoni ellátás

879013 Speciális gyermekotthoni ellátás

879014 Különleges gyermekotthoni ellátás

879015 Utógondozó otthoni ellátás

879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása

879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása

Egyéb szociális ellátás bentlakással

879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása

879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen

879035 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása

Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben

881011 Idősek nappali ellátása

881012 Demens betegek nappali ellátása

881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

Gyermekek napközbeni ellátása

889101 Bölcsődei ellátás

889102 Családi napközi

889103 Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogyatékosok nappali intézményében

Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

889202 Kórházi szociális munka

889203 Utcai, lakótelepi szociális munka

889204 Kapcsolattartási ügyelet

889205 Iskolai szociális munka

889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

889207 Biztos Kezdet Gyerekház

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása

889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása

889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása

Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

889913 Nappali melegedő

889921 Szociális étkeztetés

889922 Házi segítségnyújtás

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889924 Családsegítés

889925 Támogató szolgáltatás

889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)

889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

889929 Utcai szociális munka

16. KULTÚRA

Művészeti tevékenységek

900111 Befogadó színházak tevékenysége

900112 Produkciós színházak tevékenysége

900113 Kőszínházak tevékenysége

900121 Zeneművészeti tevékenység

900122 Táncművészeti tevékenység

900123 Cirkuszművészeti tevékenység

900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység

900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység

900300 Alkotóművészeti tevékenység

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

Múzeumi tevékenység

910210 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység

910220 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység

Egyéb kultúra

910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

910411 Növény- és állatkertek működtetése, a belépés és látogatás biztosítása

910412 Növény- és állatkertek megőrzése és fenntartása

910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása

910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása

Közművelődési tevékenységek

910501 Közművelődési tevékenységek

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

17. SPORT, SZABADIDŐ

Sporttevékenység és támogatása

931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Egyéb szórakoztatás

932102 Vidámparkok üzemeltetése

932103 Nosztalgiavasutak üzemeltetése

932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

932912 Táncterem működtetése

932913 Sípálya üzemeltetése

932918 Egyéb szabadidős szolgáltatás

18. SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁSOK

950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés

960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

19. TECHNIKAI SZAKFELADAT

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

4. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez

Tartalmi meghatározások az államháztartási szakfeladatokhoz

1. MEZŐGAZDASÁG

A B
1 010001 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások

2
Itt kell elszámolni:
- a növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
3 010002 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

4
Itt kell elszámolni:
- az állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
5 010003 Vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

6
Itt kell elszámolni:
- a vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
7 020000 Erdőgazdálkodás

8
Itt kell elszámolni:
- az erdőgazdálkodási tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
9 030000 Halászat, haltenyésztés

10
Itt kell elszámolni:
- az halászat, haltenyésztés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

2. IPAR

A B
1 080000 Egyéb bányászat

2
Itt kell elszámolni:
- az egyéb bányászati tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
3 100001 Élelmiszer- és italgyártás
4 130001 Könnyűipari termék gyártása
5 Itt kell elszámolni:
- a könnyűipari termékek gyártásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
6 180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
7 Itt kell elszámolni:
- a nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
8 200000 Vegyi anyag, termék gyártása

9
Itt kell elszámolni:
- a vegyi anyagok, termékek gyártásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
10 210000 Gyógyszergyártás

11
Itt kell elszámolni:
- a gyógyszergyártás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
12 320001 Egyéb feldolgozóipari tevékenység
13 Itt kell elszámolni:
- az egyéb feldolgozóipari tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
14 330000 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

15
Itt kell elszámolni:
- az ipari gépek, berendezések, eszközök szolgáltatásként végzett javításának önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.

3. ÉPÍTŐIPAR

A B
1 430000 Speciális szaképítés
2 Itt kell elszámolni:
- a szolgáltatásként végzett szaképítési tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

4. KERESKEDELEM, KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTÁS

A B
1 450000 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

2
Itt kell elszámolni:
- a gépjármű, motorkerékpár kereskedelmének, valamint a szolgáltatásként végzett javításának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
3 460000 Nagykereskedelem
4 Itt kell elszámolni:
- a nagykereskedelmi tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
5 470001 Könyv-kiskereskedelem

6
Itt kell elszámolni:
- a könyv-kiskereskedelmi tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
7 470003 Gyógyszer-kiskereskedelem

8
Itt kell elszámolni:
- a gyógyszer közforgalmú gyógyszertári kiskereskedelmének önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
9 470004 Gyógyászati termék kiskereskedelme


10
Itt kell elszámolni:
- a gyógyászati termék, ortopédiai cikk, gyógyászati segédeszköz (pl. fecskendő, katéter és hasonlók, mechanikai hatást kifejtő gyógyászati készülék, az emberi test hiányos vagy elveszett funkcióját pótló eszköz [művégtag], hallásjavító készülék, szívritmus-szabályozók, orvosi és sebészeti bútor és alkatrész, mozgássérült közlekedésjárművei alkatrésszel együtt) kiskereskedelmének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
11 470009 Egyéb kiskereskedelem
12 Itt kell elszámolni:
- az egyéb kiskereskedelmi tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
13 493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás


14
Itt kell elszámolni:
- a városi és elővárosi menetrend szerinti közúti személyszállítás önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
15 493901 Távolsági közúti személyszállítás

16
Itt kell elszámolni:
- a helyközi menetrend szerinti közúti személyszállítás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
17 493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás18
Itt kell elszámolni:
- a helyközi külön célú menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás,
- a helyi és elővárosi külön célú szárazföldi személyszállítás,
- valamint a m.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
19 494000 Közúti áruszállítás, költöztetés
20 Itt kell elszámolni:
- a közúti áruszállítás, költöztetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
21 500002 Egyéb vízi szállítás
22 Itt kell elszámolni:
- a vízi szállítás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
23 510000 Légi szállítás
24 Itt kell elszámolni:
- a légi szállítás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
25 521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése26
Itt kell elszámolni:
- katasztrófa, illetve minősített helyzet esetére, az egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek egészségügyi anyagok és eszközök biztosításának továbbá a szükséges gyógyintézetek létrehozása és működtetése céljából az állami egészségügyi tartalék fenntartásának, a készletekkel és a készletek tárolására szolgáló ingatlanokkal történő gazdálkodás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
27 521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése


28
Itt kell elszámolni:
- a polgári védelmi védőeszközök készletezésének, tárolásának, állagmegóvásának, felújításának, karbantartásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
29 521020 Raktározás, tárolás
30 Itt kell elszámolni:
- az egyéb, raktározási, tárolási tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
31 522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása


32
Itt kell elszámolni:
- a parkoló, garázs üzemeltetésével összefüggő tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
33 522004 Közúti járművontatás


34
Itt kell elszámolni:
- a hatóság elrendelésére, közlekedés-biztonsági vagy egyéb okból végzett közúti járművontatás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
35 522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás
36 Itt kell elszámolni:
- a szállítást kiegészítő szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
37 530000 Futárpostai tevékenység
38 Itt kell elszámolni:
- a futárpostai tevékenység önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

5. VENDÉGLÁTÁS, ÉTKEZTETÉS

A B
1 551000 Szállodai szolgáltatás
2 Itt kell elszámolni:
- a szállodai szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
3 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás4
Itt kell elszámolni:
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatás, illetve működtetésük vagy igénybevételük önköltségét és eredményszemléletű bevételét. (Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek, egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Jellemzően ilyenek: gyermeküdülő, egyéb üdülőház, vendégház és bungaló, falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül, ifjúsági szálló, turistaszálló, hegyi menedékhely, bivakszállás, szabadtéri terület biztosítása sátrak, hálózsákok elhelyezésére.)
5 552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás

6
Itt kell elszámolni:
- a sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
7 *  559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás köznevelésben tanulók számára

8
Itt kell elszámolni:
- a köznevelésben részt vevő tanulók számára a kollégiumi szálláshely-szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
9 559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára10
Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának a felsőoktatási intézmény részeként működő kollégiumban történő
elhelyezésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét,
- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét,
- felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét, feltéve, hogy a diákotthont PPP keretében a felsőoktatási intézmény és a diákotthon fenntartója közötti szerződés alapján működtetik.
11 559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára
12 559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása


13
Itt kell elszámolni:
- a katasztrófahelyzetben az áldozatok, kitelepítettek részére nyújtott ideiglenes szálláshely-szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
14 559092 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése
15 Itt kell elszámolni:
- az orvos- és nővérszállók üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
16 559093 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése

17
Itt kell elszámolni:
- a szolgálati lakás, szállás, munkásszállás üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
18 559094 Vendégszállás üzemeltetése

19
Itt kell elszámolni:
- a vendégszállás, vendégszoba üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
20 561000 Éttermi vendéglátás

21
Itt kell elszámolni:
- az éttermi, önkiszolgáló, vagy mozgó (mozgóbüfé, kiszállítás) éttermi vendéglátás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
22 562100 Rendezvényi étkeztetés


23
Itt kell elszámolni:
- a rendezvényeken, a megrendelő által megjelölt helyen, eseti alkalommal nyújtott étkeztetési szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
24 562912 Óvodai intézményi étkeztetés

25
Itt kell elszámolni:
- az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
26 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
27 *  Itt kell elszámolni:
- a köznevelésben tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
28 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
29 *  Itt kell elszámolni:
- a köznevelésben részt vevő tanulók kollégiumi, diákotthoni ellátása keretében biztosított étkeztetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
30 562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése

31
Itt kell elszámolni:
- a sportolók részére az edzőtáborozás során biztosított étkeztetés önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
32 562916 Üdülői, tábori étkeztetés
33 Itt kell elszámolni:
- az üdültetés, táboroztatás keretében biztosított étkeztetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
34 562917 Munkahelyi étkeztetés

35
Itt kell elszámolni:
- a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
35a *  562918 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
35b *  Itt kell elszámolni:
- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításának ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
36 562920 Egyéb vendéglátás
37 Itt kell elszámolni:
- a máshova nem sorolható, egyéb vendéglátás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

6. KIADÓI TEVÉKENYSÉG, TÁVKÖZLÉS, INFORMATIKA

A B
1 581100 Könyvkiadás


2
Itt kell elszámolni:
- a könyv, hangoskönyv, szótár, enciklopédia, atlasz, térkép, grafikai mű, brosúra, prospektus és hasonló nyomtatott termék kiadásának (beleértve a CD-ROM-on történő kiadást is) önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
3 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

4
Itt kell elszámolni:
- a folyóirat, időszaki kiadvány kiadásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
5 581900 Egyéb kiadói tevékenység

6
Itt kell elszámolni:
- a napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány, reklámanyag, statisztikák papíralapú vagy on-line kiadásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
7 582000 Szoftverkiadás


8
Itt kell elszámolni:
- a nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftver kiadásának (beleértve a program fordítását vagy rendszerhez illesztését speciális piaci igényhez) önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
9 591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
10 Itt kell elszámolni:
- a film-, video-, televízióműsor-gyártás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
11 592000 Hangfelvétel készítése, kiadása
12 Itt kell elszámolni:
- a hangfelvétel készítésének, kiadásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
13 601000 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt

14
Itt kell elszámolni:
- a rádióműsor-összeállítás készítésének és közvetítésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
15 602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

16
Itt kell elszámolni:
- a televízió-műsor összeállításának, szolgáltatásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
17 610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése


18
Itt kell elszámolni:
- a vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
19 610002 Egyéb távközlés

20
Itt kell elszámolni:
- a 610001 szakfeladatba nem tartozó, államháztartáson kívüli szervezeteknek, lakosságnak nyújtott egyéb távközlési szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
21 620000 Információ-technológiai szolgáltatás

22
Itt kell elszámolni:
- a számítógépes programozás, az információ-technológiai szaktanácsadás, a számítógép üzembe helyezése, üzemeltetése, összeomlás utáni helyreállítása, valamint a szoftvertelepítés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
23 631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás

24
Itt kell elszámolni:
- az adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
25 639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység

26
Itt kell elszámolni:
- a hírek, riportok, fotók, képek összegyűjtésének, felkutatásának, a média és a nyilvánosság számára való eljuttatásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
27 639910 Sajtófigyelés

28
Itt kell elszámolni:
- a médiában megjelent hírek, cikkek, fotók, elemzések felkutatásának, összegyűjtésének, meghatározott
témakörök szerinti rendszerezésének, valamint a felhasználóhoz való eljuttatásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
29 639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
30 Itt kell elszámolni:
- a m.n.s. egyéb információs szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

7. LAKÁS-, INGATLAN- ÉS HELYISÉG-GAZDÁLKODÁS

A B
1 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése


2
Itt kell elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem szociális célú lakóingatlanok nem szociális célú bérbeadásának, illetve üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
3 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
4 Itt kell elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásának, illetve üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét. Ide tartozik jellemzően az üzlet- és irodahelyiségek bérbeadása, bérleti jogának értékesítése, az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére; az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
5 680003 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése


6
Itt kell elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő szociális célú lakóingatlanok szociális célú bérbeadásának, illetve üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

8. SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

A B C
1 692001 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás

2
Itt kell elszámolni:
- a gazdálkodás bizonylatai nyilvántartásának, könyvelésének, a pénzügyi, számviteli beszámolók elkészítésének vagy vizsgálatának, ellenőrzésének, a bérszámfejtés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
3 692002 Könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

4
Itt kell elszámolni:
- könyvvizsgálat és hitelesítés; a könyvelés, a személyi- és társasági jövedelemadó- és más bevalláskészítés, adótanácsadás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
5 700000 Üzletvezetés, vezetői tanácsadás


6
Itt kell elszámolni:
- a PR (public relation) és kommunikáció területén nyújtott tanácsadás, útmutatás és operatív segítségnyújtás, valamint az üzletviteli és közszolgálati tanácsadás és segítségnyújtás (a tervezést, szervezést, hatékonyságot és ellenőrzést, irányítást, a vezetői információs rendszert érintő területeken) önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
7 711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

8
Itt kell elszámolni:
- az az épülettervezés, tervrajzkészítés, várostervezés, tájépítés-tervezés, valamint a mérnöki tervezés és a mérnöki tanácsadás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
9 Hatósági eljárás érdekében, vagy jogszabály alapján kötelezően végzett műszaki vizsgálat, elemzés
10 712101 Mérőeszközök hitelesítése11
Itt kell elszámolni:
- a kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban, illetve a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatának és a hitelesítés tanúsításának önköltségét és eredményszemléletű bevételét. A hitelesítés kiterjed az engedélyezett mérőeszköz-típussal való azonosságnak, a mérőeszköz műszaki jellemzői megfelelőségének, valamint a mérőeszköz helyes működésének a vizsgálatára.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
12 712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata


13
Itt kell elszámolni:
- a gépjárművek, motorkerékpárok, buszok, tehergépjárművek, kamionok és egyéb közúti szállító járművek kötelezően előírt, rendszeres műszaki vizsgáztatásának, ellenőrzésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
14 712103 Egyéb közlekedési eszközök műszaki vizsgálata


15
Itt kell elszámolni:
- a nem közúti közlekedési eszközök kötelezően előírt, rendszeres műszaki vizsgáztatásának, ellenőrzésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
16 712104 Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok


17
Itt kell elszámolni:
- a büntető- vagy szabálysértési eljárás keretében végzett bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi
vizsgálatok önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

18
712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések megfelelőségének vizsgálata és tanúsítása


19
Itt kell elszámolni:
- az orvostechnikai eszközökre és in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó európai direktívákat honosító hazai jogszabályok szerint végzett megfelelőségértékelési eljárások tanúsításának, a tanúsítási folyamat előkészítésének, a tanúsítási folyamatokat támogató laboratóriumi vizsgálatoknak, műszaki dokumentációértékeléseknek és szakvéleményezéseknek, a tanúsítási folyamat lezárásának, nyilvántartásának és felügyeletének önköltségét és eredményszemléletű bevételét,
- társadalombiztosítás által finanszírozott eszközök listára kerülését megelőző dokumentációértékelési, laboratóriumi vizsgálati, szakvéleményezési eljárások önköltségét és eredményszemléletű bevételét,
- az orvostechnikai eszközöknek nem minősülő, de az önkéntes egészségbiztosítási pénztárak által finanszírozható egészség-megőrzési, állapotjavítási célú közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas termékek alkalmassági tanúsításának, laboratóriumi vizsgálatának, szakvéleményezésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
20 712106 Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos ellenőrző vizsgálatok


21
Itt kell elszámolni:
- az élelmiszerlánc-biztonsággal összefüggő ellenőrző vizsgálatok önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
22 712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés


23
Itt kell elszámolni:
- az egyéb, m.n.s., hatósági eljárás érdekében végzett, vagy jogszabály által kötelezően előírt
műszaki vizsgálat, elemzés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
24 Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés
25 712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés


26
Itt kell elszámolni:
- a különféle anyagok (víz, levegő, hulladék, üzemanyag, fém, só, ásványok, élelmiszerek, vegyi
anyagok) műszaki, vegyi, biokémiai, biológiai és bakteriológiai tulajdonságai vizsgálatának és elemzésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
27 712202 Nemesfémvizsgálat


28
Itt kell elszámolni:
- az aranyból, ezüstből, platinából, továbbá az e fémek más fémekkel való ötvözeteiből készült ékszerek dísztárgyak, használati tárgyak (nemesfém tárgyak) vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmának tanúsításával összefüggő önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
29 712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat
30 Itt kell elszámolni:
- a különféle anyagok fizikai tulajdonságainak (mint szilárdság, rugalmasság, elektromos
vezetőképesség, radioaktivitás) vizsgálatának és elemzésének önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
31 712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata


32
Itt kell elszámolni:
- komplett gépek, berendezések, szerszámok és eszközök műszaki és elektromos tulajdonságainak
vizsgálatával és tesztelésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
33 712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés


34
Itt kell elszámolni:
- a művészeti alkotások hitelesítésével és valódiságának igazolásával, illetve az m.n.s. egyéb műszaki vizsgálatokkal, elemzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
34a *  712210 Kéményseprő-ipari tevékenység
34b *  Itt kell elszámolni:
- a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvényben meghatározott kéményseprő-ipari tevékenységgel, szolgáltatással összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
35 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
36 721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás
37 721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás
38 721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés
39 721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás
40 721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás
41 721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés
42 721131 Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás
43 721132 Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás
44 721133 Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés
45 721200 Génmegőrzés, fajtavédelem


46
Itt kell elszámolni:
- a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai erőforrások génmegőrzésének, védelmének, hasznosításának, valamint az ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
47 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
48 721911 Matematikai alapkutatás
49 721912 Matematikai alkalmazott kutatás
50 721913 Matematikai kísérleti fejlesztés
51 721921 Orvostudományi alapkutatás
52 721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás
53 721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés
54 721931 Agrártudományi alapkutatás
55 721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
56 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés
57 721941 Biológiai alapkutatás
58 721942 Biológiai alkalmazott kutatás
59 721943 Biológiai kísérleti fejlesztés
60 721951 Kémiai alapkutatás
61 721952 Kémiai alkalmazott kutatás
62 721953 Kémiai kísérleti fejlesztés
63 721961 Földtudományi alapkutatás
64 721962 Földtudományi alkalmazott kutatás
65 721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés
66 721971 Műszaki tudományi alapkutatás
67 721972 Műszaki tudományi alkalmazott kutatás
68 721973 Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés
69 721981 Fizikai alapkutatás
70 721982 Fizikai alkalmazott kutatás
71 721983 Fizikai kísérleti fejlesztés
72 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73 722011 Gazdaságtudományi alapkutatás
74 722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás
75 722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés
76 722014 Jog- és államtudományi alapkutatás
77 722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás
78 722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés
79 722017 Szociológiai alapkutatás
80 722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
81 722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés
82 722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás
83 722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás
84 722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés
85 722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás
86 722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás
87 722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés
88 722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás
89 722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás
90 722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés
91 Reklám, piackutatás
92 730000 Reklám, piackutatás93
Itt kell elszámolni:
- a hirdetési szolgáltatások,
- a termék piaci lehetőségeinek, elfogadhatóságának, felhasználóbarát voltának vizsgálata, illetve a fogyasztók vásárlási szokásainak felmérése az értékesítés elősegítése és új termék fejlesztése érdekében (beleértve az eredmények statisztikai elemzését), valamint
- a közvélemény-kutatás politikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben és az eredmények statisztikai elemzése.(nem elkülönülten)
önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
94 Szakigazgatást támogató és egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
95 749010 Igazságügyi szakértői tevékenység


96
Itt kell elszámolni:
- a bírósági eljárások keretében, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben igénybe vett igazságügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
97 749020 Meteorológiai szolgáltatás


98
Itt kell elszámolni:
- a légkör, a várható időjárás, valamint az időjárási, éghajlati és levegőminőségi viszonyok
elemzésének, továbbá a meteorológiai és levegőminőségi megfigyelőrendszer működtetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
99 749032 Minőségbiztosítási tevékenység


100
Itt kell elszámolni:
- az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott vagy egyéb módon szabályozott minőségbiztosítási eljárások, tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
101 749033 Rendszertanúsítás
102 Itt kell elszámolni:
- az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott, vagy egyéb módon szabályozott
rendszertanúsítási eljárások, tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
103 749034 Akkreditációs tevékenység


104
Itt kell elszámolni:
- az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott, vagy egyéb módon szabályozott akkreditációs eljárások, tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
105 749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció106
Itt kell elszámolni:
- a K+F tevékenységhez kapcsolódó, de nem a K+F-be tartozó innovációs tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét. Ide tartozik továbbá: a nem tárgyiasult technológia (a know-how) megszerzése, a tárgyiasult technológia megszerzése, a felszerelés és műszaki tervezés (máshova nem besorolt), egyéb tőke szerzése, a termelés megindítása és az új vagy továbbfejlesztett termék marketingje. A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
107 749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység


108
Itt kell elszámolni:
- az előzőekbe nem sorolható minden szakmai, tudományos, műszaki szakértői, tanácsadói tevékenység önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

9. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

A B
1 750000 Állat-egészségügyi ellátás

2
Itt kell elszámolni:
- a mezőgazdasági haszonállatokkal, hobbiállatokkal és egyéb állatokkal kapcsolatos állatgyógyászati és betegségmegelőző tevékenység önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
3 770000 Kölcsönzés

4
Itt kell elszámolni:
- a gépek, berendezések, állatok, járművek, irodai és egyéb tárgyi eszközök kölcsönzésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
5 790000 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

6
Itt kell elszámolni:
- az utazással, üdültetéssel kapcsolatos szervezési és egyéb szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
7 811000 Építményüzemeltetés


8
Itt kell elszámolni:
- a szolgáltatásvásárlás keretében építményen belül végzett összetett kombinált kisegítő szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét (magában foglalja a létesítményben elvégzendő általános belső takarítást, a kisebb javítást, a karbantartást, a szemételszállítást, őrző és biztonsági szolgáltatást, postázást, recepciós tevékenységet, mosodai és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat);
9 812000 Takarítás

10
Itt kell elszámolni:
- a szolgáltatásvásárlás keretében belül végzett takarítási tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
11 813000 Zöldterület-kezelés

12
Itt kell elszámolni:
- a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek telepítésének, kiépítésének és kezelésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
Ide tartozik:
- a kertek, parkok, sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek létesítése, gondozása az alábbiak számára:
= magán- és köztulajdonok,
= köz- és középületszerű épületek (iskolák, kórházak, irodaházak, templomépületek),
= lakóhelyi területek (parkok, zöldövezetek, temetők),
= főútvonalak zöldterületei (utak, vasút, villamos, vízi utak, kikötők),
= ipari és kereskedelmi egységek, épületek parkosítása (tetőkertek, homlokzat beültetése, belsőkertek),
- a sport-, játék- és egyéb területek, pihenőparkok, napozók, golfpályák gyepesítése,
- az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák, vízforgatók szennyvízelvezető rendszerek) parkosítása,
- a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítés,
- a környezet- és természetvédelmi tájkertészet és annak karbantartása (visszaállítás, rekultiváció, területek értéknövelése, területmegőrzés, ártér-kialakítás),
- az arborétum kultúrák kialakítása, gondozása, fakezelés (beleértve a metszést, sövénynyírást), fák újraültetése,
- a fák, sövények nyesése, metszése.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
13 821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás

14
Itt kell elszámolni:
- a mások számára végzett, összetett napi irodai adminisztrációs szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
15 823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

16
Itt kell elszámolni:
- a rendezvények szervezése, reklámozása.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.

10. KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM

A B C
1 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2
Itt kell elszámolni:
- a hazai és EU-s források, támogatások kezelésével, pályázati vagy egyéb módon történő elosztásának szervezésével, ügyvitelével, felhasználásának ellenőrzésével, monitoringjával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
3 841391 Szabadalmi és védjegyhatósági feladatok4
Itt kell elszámolni:
- a szellemi tulajdon védelmével, nyilvántartásba-vételével, felhasználásával, valamint a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység felügyeletével, minősítésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
5 Büntetés-végrehajtási tevékenység
6 842342 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben)

7
Itt kell elszámolni:
- a fogdákkal, a fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetbe szállításával, az őrizettel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
8 842343 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése

9
Itt kell elszámolni:
- a büntetés-végrehajtási intézetek által végzett, a fogvatartottakat érintő nyilvántartási, őrzési, kezelési, felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
10 842344 Fogvatartottak ellátása

11
Itt kell elszámolni:
- a fogvatartottak élelmezési, ruházati és egyéb ellátási feladataival kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
12 842345 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése

13
Itt kell elszámolni:
- a büntetés-végrehajtási intézetek által végzett, a fogvatartottakat érintő foglalkoztatási, képzési tevékenységgel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

11. KÖZNEVELÉS, SZAKKÉPZÉS

A B C
1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai képzés

2
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző évfolyamokon
3 *  Itt kell elszámolni:
- a szakképzési kerettantervekről szóló NGM rendeletben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett gyakorlati oktatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

4
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképző évfolyamokon

5
Itt kell elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.

12. *  FELSŐOKTATÁS

A B
1 Felsőszintű képzés
2 Ebbe a szakfeladatcsoportba tartoznak a felsőfokú végzettségi szintet nem nyújtó, felsőszintű képzések. Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének, formájának megfelelő szakfeladaton kell elszámolni a képzéssel kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
3 Itt kell elszámolni:
- képzési területenként a felsőoktatási szakképzésekkel,
- a szakirányú továbbképzésekkel,
- a törvényben meghatározott egészségügyi szakmai képzéssel, valamint
- a felsőoktatási intézménybe felvételt nyert hallgató elkülönült, nem tanrendbe épített felzárkóztató képzésével,
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
4 854121 Felsőoktatási szakképzés - Agrár képzési terület
5 854122 Felsőoktatási szakképzés - Informatika képzési terület
6 854123 Felsőoktatási szakképzés - Műszaki képzési terület
7 854124 Felsőoktatási szakképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
8 854125 Felsőoktatási szakképzés - Természettudomány képzési terület
9 854131 Felsőoktatási szakképzés - Bölcsészettudomány képzési terület
10 854132 Felsőoktatási szakképzés - Gazdaságtudományok képzési terület
11 854133 Felsőoktatási szakképzés - Jogi képzési terület
12 854134 Felsőoktatási szakképzés - Művészet képzési terület
13 854135 Felsőoktatási szakképzés - Művészetközvetítés képzési terület
14 854136 Felsőoktatási szakképzés - Pedagógusképzés
15 854137 Felsőoktatási szakképzés - Sporttudomány képzési terület
16 854138 Felsőoktatási szakképzés - Társadalomtudomány képzési terület
17 854139 Felsőoktatási szakképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
18 854161 Szakirányú továbbképzés
19 854162 Egészségügyi szakmai képzés
20 854163 Felsőoktatásba felvettek felzárkóztató képzése
21 Felsőoktatás
22 Ebbe a szakfeladatcsoportba tartozik a felsőfokú végzettségi szintet nyújtó, felsőoktatási intézményben végzett alapképzés, mesterképzés, duális képzés, doktori képzés és osztatlan képzés képzési területenként.
Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének megfelelő szakfeladaton kell elszámolni a részképzéssel kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
23 Alapképzés
24 Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának alapfokozat megszerzésére felkészítő képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott alapképzés támogatásával,
- az alapképzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
Az összefüggő féléves szakmai gyakorlat része a képzésnek.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
25 854221 Alapképzés - Agrár képzési terület
26 854222 Alapképzés - Informatika képzési terület
27 854223 Alapképzés - Műszaki képzési terület
28 854224 Alapképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
29 854225 Alapképzés - Természettudomány képzési terület
30 854231 Alapképzés - Bölcsészettudomány képzési terület
31 854232 Alapképzés - Gazdaságtudományok képzési terület
32 854233 Alapképzés - Jogi képzési terület
33 854234 Alapképzés - Művészet képzési terület
34 854235 Alapképzés - Művészetközvetítés képzési terület
35 854236 Alapképzés - Pedagógusképzés
36 854237 Alapképzés - Sporttudomány képzési terület
37 854238 Alapképzés - Társadalomtudomány képzési terület
38 854239 Alapképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
39 Mesterképzés
40 Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának mesterfokozat megszerzésére felkészítő képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott mesterképzés támogatásával,
- a mesterképzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
41 854241 Mesterképzés - Agrár képzési terület
42 854242 Mesterképzés - Informatika képzési terület
43 854243 Mesterképzés - Műszaki képzési terület
44 854244 Mesterképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
45 854245 Mesterképzés - Természettudomány képzési terület
46 854251 Mesterképzés - Bölcsészettudomány képzési terület
47 854252 Mesterképzés - Gazdaságtudományok képzési terület
48 854253 Mesterképzés - Jogi képzési terület
49 854254 Mesterképzés - Művészet képzési terület
50 854255 Mesterképzés - Művészetközvetítés képzési terület
51 854256 Mesterképzés - Pedagógusképzés
52 854257 Mesterképzés - Sporttudomány képzési terület
53 854258 Mesterképzés - Társadalomtudomány képzési terület
54 854259 Mesterképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
55 Osztatlan képzés
56 Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának az egységes, osztatlan mesterfokozatot adó képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott osztatlan képzés támogatásával,
- az osztatlan képzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
57 854261 Osztatlan képzés - Agrár képzési terület
58 854262 Osztatlan képzés - Jogi képzési terület
59 854263 Osztatlan képzés - Műszaki képzési terület
60 854264 Osztatlan képzés - Művészet képzési terület
61 854265 Osztatlan képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
62 854266 Osztatlan képzés - Pedagógusképzés
63 Doktori képzés
64 Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának doktori képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott doktori képzés támogatásával,
- a nem magyar állampolgárok doktori képzése magyarországi tanulmányaival
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A doktori képzés a felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező, felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett doktori fokozat (PhD, DLA) megszerzését biztosító olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább száznyolcvan kreditet kell teljesíteni és a képzési idő hat félév.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
65 854271 Doktori képzés - Agrár képzési terület
66 854272 Doktori képzés - Informatika képzési terület
67 854273 Doktori képzés - Műszaki képzési terület
68 854274 Doktori képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
69 854275 Doktori képzés - Természettudomány képzési terület
70 854281 Doktori képzés - Bölcsészettudomány képzési terület
71 854282 Doktori képzés - Gazdaságtudományok képzési terület
72 854283 Doktori képzés - Jogi képzési terület
73 854284 Doktori képzés - Művészet képzési terület
74 854285 Doktori képzés - Művészetközvetítés képzési terület
75 854286 Doktori képzés - Pedagógusképzés
76 854287 Doktori képzés - Sporttudomány képzési terület
77 854288 Doktori képzés - Társadalomtudomány képzési terület
78 854289 Doktori képzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
79 Kifutó rendszerben főiskolai és egyetemi képzések
80 Itt kell elszámolni:
- a kifutó rendszerű főiskolai képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
81 854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés
82 854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés
83 Duális képzés
84 Itt kell elszámolni:
- a duális képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
85 854293 Duális képzés - Agrár képzési terület
86 854294 Duális képzés - Informatika képzési terület
87 854295 Duális képzés - Műszaki képzési terület
88 854296 Duális képzés - Természettudomány képzési terület
89 854297 Duális képzés - Gazdaságtudományok képzési terület
90 854298 Duális képzés - Társadalomtudomány képzési terület

13. *  EGYÉB OKTATÁS

A B C
1 855100 Sport, szabadidős képzés
2 Itt kell elszámolni:
- a sport-, szabadidős képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
3 855200 Kulturális képzés
4 Itt kell elszámolni:
- a kulturális képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
5 855300 Járművezető-oktatás
6 Itt kell elszámolni:
- a járművezető-oktatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
7 855400 Kötelező szakmai továbbképzés
8 Itt kell elszámolni:
- az egyes munkakörök betöltéséhez, folytatásához jogszabályban vagy munkáltatói rendelkezésben előírt szakmai felkészítő és továbbképzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
9 855500 Ismeretterjesztő, prevenciós képzés
10 Itt kell elszámolni:
- egyes ágazati - lakosság felé irányuló - ismeretterjesztő, prevenciós programok keretében szervezett képzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
11 855900 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás
12 Itt kell elszámolni:
- a máshova nem sorolt, iskolarendszeren kívüli egyéb oktatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
13 Iskolarendszeren kívüli OKJ-s végzettséget biztosító képzések
14 855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
15 Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 2 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
16 855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
17 Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 3 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
18 855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
19 Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 4 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
20 855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés
21 Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 5 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
22 855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés
23 Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 6 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
24 Oktatást kiegészítő tevékenység
25 856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
26 Itt kell elszámolni:
- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti szakmai és működtetési feladatai ellátásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

14. EGÉSZSÉGÜGY

A B C
1 Fekvőbeteg-ellátás
2 861011 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházban3
Itt kell elszámolni:
- a betegnek általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával, valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)
4 861012 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházban5
Itt kell elszámolni:
- a betegnek szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával, valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)
6 861021 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban7
Itt kell elszámolni:
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus, gyógykezelési vagy ápolási célú általános fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)
8 861022 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházban


9
Itt kell elszámolni:
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus, gyógykezelési vagy ápolási célú szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)
10 861031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban
11
Itt kell elszámolni:
- általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt
készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással, hidroterápiával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)
12 861032 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban
13
Itt kell elszámolni:
- szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt
készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással, hidroterápiával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)
14 861040 Egészségügyi ápolás bentlakással
15
Itt kell elszámolni:
- az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának
stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló egészségügyi ápolási, gondozási feladatokkal kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)
16 861050 Bentlakásos hospice-ellátás17
Itt kell elszámolni:
- a terminális beteg testi, lelki ápolásával, gondozásával, életminőségének javításával, szenvedéseinek enyhítésével és emberi méltóságának a haláláig való megőrzésével összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)
18 Járóbeteg-szakellátás
19 862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása20
Itt kell elszámolni:
- a szakorvos által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és terápiás háttérét igénylő szakellátásokkal kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
21 862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
22 Itt kell elszámolni:
- a sérült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló orvosi, ápolási tevékenységen túli fizioterápiával, gyógyászati ellátással, sportterápiával,
logopédiával, pszichológiai ellátással, foglalkoztatásterápiával, a gyógyászatisegédeszköz-ellátással, valamint ezek használatának a betanításával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
23 862213 Járóbetegek gyógyító gondozása24
Itt kell elszámolni:
- a fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, betegek felkutatásával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
25 862214 Járóbetegek egynapos ellátása


26
Itt kell elszámolni:
- a beteg 24 óránál rövidebb ideig tartó ellátásával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
27 862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)28
Itt kell elszámolni:
- a beteg legfeljebb 24 órán át tartó egészségügyi intézménybeli tartózkodását igénylő sebészeti beavatkozással kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: esetszám a tárgyévben (db)
29 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
30 862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás31
Itt kell elszámolni:
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt. A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
32 862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás33
Itt kell elszámolni:
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi szakellátásokkal kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt. A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
34 Fogorvosi ellátás
35 862301 Fogorvosi alapellátás


36
Itt kell elszámolni:
- az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
37 862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás
38 Itt kell elszámolni:
- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben nyújtott fogorvosi ellátással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
39 862303 Fogorvosi szakellátás


40
Itt kell elszámolni:
- a szájsebészeti ellátással, fogszabályozással, paradontológiával, gyermekfogászattal, iskolai fogászattal, fogászati röntgennel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
41 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
42 869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység43
Itt kell elszámolni:
- a hatósági eljárás keretében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett (így különösen a megváltozott munkaképességűek és egyes szociális ellátásokra való egészségkárosodás miatti jogosultságnak szakértői véleményezés; külföldi gyógykezelés támogatásához szükséges szakértői véleményezés; egészségügyi hatósági eljárásban történő szakértői közreműködés) orvosi, orvos szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
44 869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység


45
Itt kell elszámolni:
- a humán gyógyszerkészítmények vonatkozásában a törzskönyvi kérelmek értékelésének, a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerkészítmények forgalmazásának, gyártásának, rendszeres helyszíni ellenőrzésének szakértői feladataival kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
46 869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
47
Itt kell elszámolni:
- a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség
megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
48 869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások


49
Itt kell elszámolni:
- a gyógyító szolgáltatásokkal összefüggő klinikai laboratóriumi, kórbonctani és kórszövettani, mikrobiológiai vizsgálatokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
50 869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások


51
Itt kell elszámolni:
- a gyógyító ellátással összefüggő képalkotó diagnosztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
52 869034 Mentés


53
Itt kell elszámolni:
- az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgősségi ellátásával, illetve a beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításával, valamint a szállítás közben végzett ellátással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: esetszám a tárgyévben (db)
54 869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás55
Itt kell elszámolni:
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, elérhetőségét biztosító, illetve a gyógyintézetből elbocsátott beteg otthonába történő eljutásához igénybe vehető betegszállítással, valamint az orvosi rendelvényre történő halottszállítással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: esetszám a tárgyévben (db)
56 869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
57
Itt kell elszámolni:
- gyógyításhoz szükséges vér és vérkészítmények biztosítására, illetve a vérkészítmények terápiás felhasználására irányuló egészségügyi és társadalmi tevékenységgel, a tartósan tárolható, átültetés céljára felhasználható szervek és szövetek szerv- és szövetbankban való tárolásával, valamint reprodukciós eljárás végzéséhez, illetve orvostudományi kutatás céljából adományozott ivarsejtek adományozásával, tárolásával, illetve a reprodukciós eljárás során testen kívül létrejött és be nem ültetett embrió adományozásával, tárolásával, az embrióletéttel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
58 869037 Fizikoterápiás szolgáltatás59
Itt kell elszámolni:
- az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humán-egészségügyi tevékenységként végzett fizikoterápiás szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
60 *  869038 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
61 *  Itt kell elszámolni:
- a terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: kezelések száma a tárgyévben (db)

15. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

A B C
1 Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása
2 872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása

3
Itt kell elszámolni:
- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes, nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő krónikus pszichiátriai beteg tartós bentlakásos ellátásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
4 872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása

5
Itt kell elszámolni:
- a kötelező gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, önálló életvitelre nem képes, szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igénylő szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
6 872003 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása


7
Itt kell elszámolni:
- az önellátásra legalább részben képes pszichiátriai beteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
8 872004 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása


9
Itt kell elszámolni:
- az önellátásra legalább részben képes szenvedélybeteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
10 872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása

11
Itt kell elszámolni:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
12 872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása

13
Itt kell elszámolni:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedélybeteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
14 872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

15
Itt kell elszámolni:
- a tartós bentlakásos ellátást vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy csak részben képes pszichiátriai beteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
16 872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

17
Itt kell elszámolni:
- a tartós bentlakásos ellátást vagy akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy csak részben képes szenvedélybeteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
18 872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása

19
Itt kell elszámolni:
- a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
20 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása
21 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása


22
Itt kell elszámolni:
- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy tartós ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
23 873012 Időskorúak átmeneti ellátása

24
Itt kell elszámolni:
- az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes időskorúak legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
25 873013 Demens betegek bentlakásos ellátása


26
Itt kell elszámolni:
- a demens beteg (az a személy, akinél jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg) külön gondozási egységben vagy csoportban történő tartós bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
26a *  873014 Demens betegek átmeneti ellátása
26b *  Itt kell elszámolni:
- a demens betegek otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes időskorúak legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
27 873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása

28
Itt kell elszámolni:
- az időskorúak egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
29 Fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátása
30 873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

31
Itt kell elszámolni:
- a kiskorú és felnőtt fogyatékos személyek (akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség) tartós bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt
32 873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

33
Itt kell elszámolni:
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy egyéni fejlesztési eredmények alapján,
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, teljes körű ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
34 873023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása


35
Itt kell elszámolni:
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban az önálló életvitel megteremtése érdekében történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
36 873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása

37
Itt kell elszámolni:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, fogyatékos, valamint mozgás-, illetve látássérült személy önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló rehabilitációs ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
38 873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása

39
Itt kell elszámolni:
- a fogyatékos személy (akinek ellátása családjában időlegesen nem biztosítható) átmeneti, legfeljebb egyévi időtartamú ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
40 873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása

41
Itt kell elszámolni:
- a fogyatékos személyek egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
42 873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás

43
Itt kell elszámolni:
- a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó utógondozással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
44 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás
45 879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás

46
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a bentlakásos (hetes) bölcsődében elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
47 879012 Gyermekotthoni ellátás

48
Itt kell elszámolni:
- a gyermekotthonban, a lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, valamint a gyermekotthon, lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
49 879013 Speciális gyermekotthoni ellátás


50
Itt kell elszámolni:
- a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
- a speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
51 879014 Különleges gyermekotthoni ellátás


52
Itt kell elszámolni:
- a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban elhelyezettek ellátásával kapcsolatos
önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
- a különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
53 879015 Utógondozó otthoni ellátás

54
Itt kell elszámolni:
- az utógondozó otthonban elhelyezettek ellátásával,
- az utógondozó otthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
55 879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása

56
Itt kell elszámolni:
- a nevelőszülőnél elhelyezettek ellátásával,
- a nevelőszülői hálózat külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
57 879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
58 Itt kell elszámolni:
- a helyettes szülőnél elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
59 879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

60
Itt kell elszámolni:
- a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
61 879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

62
Itt kell elszámolni:
- a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
63 879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása

64
Itt kell elszámolni:
- a javítóintézetben elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.
65 Egyéb szociális ellátás bentlakással
66 879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása

67
Itt kell elszámolni:
- a kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igénylő hajléktalan személy tartós bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
68 879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben

69
Itt kell elszámolni:
- az aktív korú, munkaképes, rehabilitációs célú segítőprogramokban önként részt vevő hajléktalan személy bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
70 879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

71
Itt kell elszámolni:
- az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes hajléktalan személy átmeneti szálláson történő ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
72 879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen

73
Itt kell elszámolni:
- az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy éjszakai pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító szolgáltatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
74 879035 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása

75
Itt kell elszámolni:
- a Regionális Kríziskezelő Központok működtetésével,
- a Félutas Kiléptető Házak működtetésével
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
76 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben
77 881011 Idősek nappali ellátása

78
Itt kell:
- a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
79 881012 Demens betegek nappali ellátása

80
Itt kell elszámolni:
- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló demens beteg intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
81 881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

82
Itt kell elszámolni:
- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személy intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
83 Gyermekek napközbeni ellátása
84 889101 Bölcsődei ellátás
85 *  Itt kell elszámolni:
- a bölcsődébe felvettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. Nem itt kell elszámolni a bölcsődei ellátottak étkeztetésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt (889103).
86 889102 Családi napközi
87 Itt kell elszámolni:
- a családi napközibe felvettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
87a *  889103 Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében
87b *  Itt kell elszámolni:
- a bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
88 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
89 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
90 Itt kell elszámolni:
- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
91 889202 Kórházi szociális munka

92
Itt kell elszámolni:
- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekvédelmi célú kórházi szociális munkával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
93 889203 Utcai, lakótelepi szociális munka

94
Itt kell elszámolni:
- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekvédelmi célú utcai, lakótelepi szociális munkával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
95 889204 Kapcsolattartási ügyelet

96
Itt kell elszámolni:
- a Gyvt.-ben meghatározott kapcsolattartási ügyelettel összefüggő önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
97 889205 Iskolai szociális munka

98
Itt kell elszámolni:
- a gyermekjóléti szolgálat által végzett iskolai szociális munkával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
99 889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

100
Itt kell elszámolni:
- a Gyvt.-ben meghatározott területi gyermekvédelmi szakszolgáltatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
100a *  889207 Biztos Kezdet Gyerekház
100b *  Itt kell elszámolni:
- a Gyvt. által meghatározott Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
101 Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása
102 889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása

103
Itt kell elszámolni:
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött pszichiátriai betegek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
104 889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása

105
Itt kell elszámolni:
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött szenvedélybetegek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
106 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
107 889913 Nappali melegedő

108
Itt kell elszámolni:
- a hajléktalan személy intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
109 889921 Szociális étkeztetés


110
Itt kell elszámolni:
- a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
111 889922 Házi segítségnyújtás


112
Itt kell elszámolni:
- a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
113 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


114
Itt kell elszámolni:
- a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
115 889924 Családsegítés


116
Itt kell elszámolni:
- a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló
személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
117 889925 Támogató szolgáltatás


118
Itt kell elszámolni:
- jogszabályban meghatározottak szerint a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítését, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását magában foglaló támogató szolgáltatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
119 889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)120
Itt kell elszámolni:
- a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglevő képességek fenntartását, illetve fejlesztését, a kezelőorvossal való kapcsolattartást, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi és egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében megkereső programok szervezését magában foglaló közösségi ellátásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
121 889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása


122
Itt kell elszámolni:
- a szenvedélybetegek részére nyújtott, 889926 szakfeladat szerinti közösségi ellátásokon kívül a
szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, illetve az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetekben történő kríziskezelést magában foglaló alacsonyküszöbű ellátásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
123 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás124
Itt kell elszámolni:
- az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének céljából jogszabályban meghatározott feltételekkel működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
125 889929 Utcai szociális munka


126
Itt kell elszámolni:
- az utcán tartózkodó hajléktalan személyekkel kapcsolatban végzett szociális munkával [a hajléktalan személy(ek) helyzetének figyelemmel kísérésével, szükség esetén ellátásának kezdeményezésével, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételével] kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

16. KULTÚRA

A B C
1 Művészeti tevékenységek
2 900111 Befogadó színházak tevékenysége

3
Itt kell elszámolni:
- a befogadó - azaz az előadások bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkező, társulat nélküli - színházak tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
4 900112 Produkciós színházak tevékenysége

5
Itt kell elszámolni:
- a produkciós - azaz az állandó játszóhellyel nem rendelkező, társulattal saját előadásait játszó - színházak tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
6 900113 Kőszínházak tevékenysége

7
Itt kell elszámolni:
- a kőszínházak - azaz az állandó játszóhellyel és állandó társulattal rendelkező színházak - tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
8 900121 Zeneművészeti tevékenység
9 Itt kell elszámolni:
- a zeneművészek tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
10 900122 Táncművészeti tevékenység
11 Itt kell elszámolni:
- a táncművészek tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
12 900123 Cirkuszművészeti tevékenység
13 Itt kell elszámolni:
- a cirkuszművészek tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
14 900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység

15
Itt kell elszámolni:
- az egyéb előadó-művészeti tevékenységgel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.
16 900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység

17
Itt kell elszámolni:
- az előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
18 900300 Alkotóművészeti tevékenység
19 Itt kell elszámolni:
- az alkotóművészeti tevékenységgel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
20 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése


21
Itt kell elszámolni:
- a kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezésével, valamint a világkiállítások megrendezésével, a világkiállításon történő részvétellel és a millenáris programokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
22 Múzeumi tevékenység
23 910210 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység
24
Itt kell elszámolni:
- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó kiállítások, tárlatok szervezésével, rendezésével (beleértve a tudományos előkészítést, tématerv-, illetve forgatókönyvírást és -bírálatot), továbbá a kiállítások rendezését és bemutatását szolgáló grafikai-tervezési, installálási, promóciós, ügyeletesi tevékenységekkel, kiadványok előállításával és terjesztésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: állandó kiállítási napok száma (állandó kiállítás időtartama naptári napban X állandó kiállítások száma)
26 910220 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység
27
Itt kell elszámolni:
- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi időszakos vagy vándorkiállítások, tárlatok szervezésével, rendezésével (beleértve a tudományos előkészítést, tématerv-, illetve forgatókönyvírást és -bírálatot), továbbá a kiállítások rendezését és bemutatását szolgáló grafikai-tervezési, installálási, ügyeletesi tevékenységekkel, kiadványok előállításával és terjesztésével kiadványok kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: időszaki kiállítási napok száma (időszaki kiállítás időtartama naptári napban X
időszaki kiállítások száma)
28 Egyéb kultúra
29 910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

30
Itt kell elszámolni:
- a történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
31 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

32
Itt kell elszámolni:
- a történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
33 910411 Növény- és állatkertek működtetése, a belépés és látogatás biztosítása

34
Itt kell elszámolni:
- a növény- és állatkertek működtetésével, a belépés és látogatás biztosításával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
35 910412 Növény- és állatkertek megőrzése és fenntartása

36
Itt kell elszámolni:
- a növény- és állatkertek megőrzésével és fenntartásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
37 910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása38
Itt kell elszámolni:
- a védett, fokozottan védett, Natura 2000, valamint nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó természeti területek és természeti értékek bemutatásához kapcsolódó tevékenységekkel, erdei iskolák, természetvédelmi oktató- és látogatóközpontok, bemutatóhelyek, tanösvények, egyéb ökoturisztikai célú létesítmények kialakításával és működtetésével, látogatható barlangok működtetésével, természetvédelmi programok szervezésével, ökoturisztikai, természetvédelmi oktatási, nevelési, ismeretterjesztési célú feladatok ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
39 910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása


40
Itt kell elszámolni:
- a védett, fokozottan védett, Natura 2000, valamint nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó természeti területek és természeti értékek megőrzésével, fenntartásával, kezelésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokkal, a megőrzéshez kapcsolódó tervezési, kutatási, felmérési, monitorozási feladatokkal, a természetvédelmi őrszolgálat működtetésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
41 Közművelődési tevékenységek
42 910501 Közművelődési tevékenységek

43
Itt kell elszámolni:
- a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvései, amelyek jellemzően együttműködésben, közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja különösen az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek és egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása) jellemzően a közművelődési formákhoz (alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek, rendezvények, kiállítások, műsorok, táborok, vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek) közvetlenül kapcsolódó önköltséget és eredményszemléletű bevételt. (részvételi, tagsági díjak, jegybevételek) (a megvalósításban közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek személyi juttatásait, járulékait, a tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadásokat, ráfordításokat) függetlenül attól, hogy közművelődési intézmény, vagy közművelődési közösségi színtér keretében valósulnak-e meg e tevékenységek.
44 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

45
- a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szervek vagy egyéb fenntartású intézmények), valamint a közművelődési közösségi színterek (a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési
tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmények vagy egyéb jogállású létesítmények) működtetésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt, (amennyiben az intézmény más szakfeladaton elszámolandó tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, felújítási és fejlesztési tevékenységek bevételeit és kiadásait a szakmai alaptevékenység megfelelő tételei arányában meg kell osztani).

17. SPORT, SZABADIDŐ

A B C
1 Sporttevékenység és támogatása
2 931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése3
Itt kell elszámolni:
- a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (illetve a szintentartást) biztosító sportlétesítmények (edzőtáborok) üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt,
- az edzőtáborok felújításával, beruházásaival összefüggő önköltséget és eredményszemléletű
bevételt,
- a vízisport-edzőtáborok önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
4 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése


5
Itt kell elszámolni:
- sportlétesítmények működésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt, az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények önköltségével és eredményszemléletű bevételével együtt;
- sportlétesítmények felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények beruházásaival összefüggő önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
6 Egyéb szórakoztatás
7 932102 Vidámparkok üzemeltetése

8
Itt kell elszámolni:
- a vidámparkok üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.
9 932103 Nosztalgiavasutak üzemeltetése

10
Itt kell elszámolni:
- a nosztalgiavasutak üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
11 932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése

12
Itt kell elszámolni:
- az egyéb szórakoztató létesítmények üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
13 932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

14
Itt kell elszámolni:
- a szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.
15 932912 Táncterem működtetése
16 Itt kell elszámolni:
- a táncterem működtetésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
17 932913 Sípálya üzemeltetése
18 Itt kell elszámolni:
- a sípálya üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
19 932918 Egyéb szabadidős szolgáltatás
20 Itt kell elszámolni:
- az egyéb szabadidős szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

18. SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁSOK

A B
1 950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

2
Itt kell elszámolni:
- a számítógép, személyi, háztartási cikk javításával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.
3 960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása
4 Itt kell elszámolni:
- a textil, szőrme mosása, tisztítása kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
5 960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés

6
Itt kell elszámolni:
- a köztemető fenntartásával és működtetésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.
7 960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

8
Itt kell elszámolni:
- a máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.

19. TECHNIKAI SZAKFELADAT

A B
1 999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek
2 Itt kell elszámolni:
- a szakfeladaton el nem számolt tételekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

5. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez * 

Az államháztartás szakágazati rendje

A B
014300 Ló, lóféle tenyésztése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- ló, szamár, lóöszvér, szamáröszvér tenyésztése
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a verseny- és a lovaglóistálló működtetése, lásd: 9319
016100 Növénytermesztési szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a talaj-előkészítés, vetés, telepítés, növények gondozása, permetezés, beleértve a permetezést légi úton is, gyümölcsfa-, szőlőmetszés, rizsátültetés, gyökérnövények egyelése betakarítás, a mezőgazdasággal kapcsolatos kártevőirtás, beleértve a nyulak elleni védekezést is, a mezőgazdasági terület gondozása, ápolás ökológiájának megóvása, annak érdekében, hogy hosszú távon megfelelő, termőképességet biztosítson.
- a mezőgazdasági célú öntözési berendezések működtetése,
- a mezőgazdasági gép, berendezés kölcsönzése kezelőszemélyzettel együtt.
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állatok szaporodását, növekedését, termelőképessége javítását elősegítő tevékenység, mesterséges megtermékenyítéshez kapcsolódó tevékenységek, gazdasági haszonállatok istállózása, gondozása, etetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kizárólag állatok elhelyezésére szolgáló építmény bérbeadása, működtetése, lásd: 6820
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 7500
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a vízkivétel, -kezelés és az ipari és a háztartási célú vízelosztás, a vízkivétel különböző forrásokból és elosztása különböző eszközökkel.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mezőgazdasági célú öntöztető berendezések működtetése lásd: 0161
- szennyvízkezelés a szennyeződés megakadályozása céljából, lásd: 3700
370000 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szennyvízrendszerek és szennyvízkezelő berendezések működtetése,
- az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több fogyasztóhelyen keletkezett szennyvíz, valamint a csapadékvíz gyűjtése és szállítása szenny-csatornahálózaton, szennyvíztartályokban, illetve egyéb módon,
- az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna tisztítása, ürítése, mozgó vécé ürítése, tisztítása,
- a szennyvíz (az ipari vagy kommunális tevékenységből származó szennyvíz, úszómedencéből származó víz) kezelése fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal,
- szennyvízcsatorna tisztítása, fenntartása, zárt csapadékvíz-csatorna tisztítása, fenntartása, a szennyvíz és zárt csapadékvíz-csatornák dugulásának megszüntetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felszíni és a talajvíz szennyeződésmentesítése a szennyezés helyén, lásd: 3900
381100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nem veszélyes szilárd hulladékok összegyűjtése egy településen belül, úgymint a háztartásoknál és a gazdasági szervezeteknél képződött olyan vegyes, de nem veszélyes szilárd hulladékok összegyűjtése, amelyek újrahasznosítható anyagokat is tartalmazhatnak,
- az újrafelhasználható anyagok összegyűjtése,
- a szemét összegyűjtése nyilvános helyeken felállított szemétgyűjtőkből,
- az építési és bontási hulladékok összegyűjtése,
- a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék összegyűjtése és elszállítása
- a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtése,
- a nem veszélyes hulladék átrakodó-állomásainak működtetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a veszélyes hulladékok összegyűjtése, lásd: 3812
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására alkalmas lerakóhelyek működtetése, lásd: 3821
- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok különböző kategóriákba való szétválogatására alkalmas berendezések működtetése, lásd: 3832
381200 Veszélyes hulladék gyűjtése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az emberi egészségre és környezetre veszélyes szilárd és nem szilárd veszélyes hulladék összegyűjtése. A tevékenységhez tartozhat a veszélyes hulladékok szállításához szükséges azonosítás, kezelés, csomagolás és címkézés is.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- fertőzött, szennyezett épületek, bányaterületek, talaj, talajvíz szennyeződésmentesítése, azbesztmentesítés, lásd: 3900
382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Ebbe a szakágazatba tartozik a szilárd vagy nem szilárd nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása:
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását ellátó lerakóhelyek üzemeltetése,
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása égetéssel, vagy egyéb módszerekkel, azzal együtt vagy anélkül, hogy eredményeként keletkezik-e elektromos energia, gőz, komposzt, biogáz, alternatív üzemanyag, hamu vagy egyéb a termelés során keletkező, további felhasználásra alkalmas melléktermék,
- a szerves hulladék kezelése, ártalmatlanítása.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a veszélyes hulladékok égetése, lásd: 3822
- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok működtetése, lásd: 3832
- talaj, vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása; a fertőzöttség csökkentése lásd: 3900
382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az emberi egészségre és környezetre veszélyes szilárd és nem szilárd veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása (a veszélyes hulladékok kezelését végző berendezések üzemeltetése, a mérgező élő vagy elhullott állatok és más fertőzött hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, a veszélyes hulladékok égetése, a használt termékek ártalmatlanítása, a sugárzó radioaktív hulladékok kezelése, ártalmatlanítása és raktározása).
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nem veszélyes hulladékok égetése, lásd: 3821
- a talaj, a vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása, fertőzöttségének csökkentése, lásd: 3900
383200 Hulladék újrahasznosítása
Ebbe a szakágazatba tartozik.
- a fém és nemfém hulladék, selejt feldolgozása másodlagos nyersanyaggá, ami általában fizikai vagy kémiai átalakítási eljárást igényel.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- új késztermékek előállítása (saját célra vagy külső megrendelésre) másodlagos nyersanyagokból.
390000 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- talaj, talajvíz, szennyeződésmentesítése a szennyezés helyén vagy máshol,
- fertőzött, szennyezett épületek, bányaterületek, ipari telephelyek, területek szennyeződésmentesítése ideértve a nukleáris telephelyeket és területeket is,
- olajjal szennyezett föld, felszíni víz megtisztítása, beleértve a partmenti vizeket is,
- azbeszt, ólomfesték, és egyéb mérgező anyagok eltávolítása,
- egyéb speciális szennyeződést csökkentő tevékenység.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a víz tisztítása vízszolgáltatás céljából, lásd: 3600
- a nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 3821
- a veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 3822
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Ebbe a szakágazatba tartozik.
- a folyékony és légnemű anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és kapcsolódó, továbbá ezen rendszer szerves részét képező épület, épületszerkezet építése.
429900 Egyéb építés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ipari létesítmények építése (az épületek kivételével), egyéb építési munkák, valamint földterület parcellázása az ingatlan értéknövelésével együtt.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a földterület parcellázása értéknövelés nélkül, lásd: 6810
552000 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely- szolgáltatás. Az önálló férőhelyekben bútorozott szobák állnak rendelkezésre, vagy nappalival/étkezővel, hálószobával, illetve főzési lehetőséggel vagy teljesen felszerelt konyhával rendelkeznek. Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek. Lehetnek apartmanok, többszintes épületben vagy épületcsoportban levő lakások, egyszintes bungalók, nyaralóházak, falusi házak, faházak. Egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak.
559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik az átmeneti vagy hosszabb időtartamú szálláshely-szolgáltatás egyágyas vagy többágyas szobákban vagy diákszállókon, diákok, (szezonális) vendégmunkások és egyéb személyek részére.
562900 Egyéb vendéglátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a konyhaüzem ételszolgáltatása, azaz a fogyasztóval kötött szerződéses megegyezésen alapuló ételszolgáltatás, meghatározott időszakban, üzemi étkezdék, menzák, kantinok és kávézók üzemeltetése, valamint a kedvezményes étkeztetés sport- és hasonló létesítményekben.
581100 Könyvkiadás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a könyvkiadás, nyomtatott és elektronikus vagy hang formában, vagy az interneten.
Ebbe a szakágazatba tartozik a könyv, brosúra, prospektus és hasonló nyomtatott termék kiadása, beleértve a szótárat és az enciklopédiát is; az atlasz, térkép és grafikai mű kiadása; a hangoskönyvek kiadása; az enciklopédia kiadása CD-ROM-on.
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Ebbe a szakágazatba tartozik az olyan folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok kiadása, amelyek kevesebb
mint négyszer jelennek meg egy héten. Ilyen információkat kiadhatnak nyomtatott vagy elektronikus formában, beleértve az internetes megjelentetést is. Ebbe a szakágazatba tartoznak a rádió- és televízióműsor-újságok kiadása is.
581900 Egyéb kiadói tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a katalógus, fénykép, metszet és levelezőlap, üdvözlőlap, formanyomtatvány, plakát, művészeti alkotás reprodukciója, reklám-, hirdetési anyag, egyéb nyomtatott anyag, statisztikák és más információk on-line megjelentetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az on-line szoftverellátás, felhasználói tárhely (hosting) és alkalmazás szolgáltatása (ASP), lásd: 841117
712000 Műszaki vizsgálat, elemzés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- valamennyi anyag- és terméktípus fizikai, kémiai és egyéb analitikai vizsgálata.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állat-egészségügyi ellátással keretében végzett laboratóriumi és egyéb vizsgálat, tesztelés
- a humán-egészségügyi diagnózis felállítása, orvosi és fogászati vizsgálat, elemzés, lásd: 86
721100 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
Ebbe a szakágazatba tartozik a biotechnológiai kutatás, fejlesztés az alábbi területen:
- a DNS/RNS génállomány (genomika), gyógyszerészeti genetika, génvizsgálatok, génmanipuláció, DNS/RNS-felfejtés/szintetizálás/felerősítés, génképletmásolás és az érzéken túli technológiák használata
- fehérjék és egyéb molekulák: fehérjék és peptidek (a nagy molekulájú hormonok is idetartoznak) felfejtése, szintetizálása, manipulálása, nagy molekulájú gyógyszerek célba juttatási módszere fejlesztése; (fehérje-kutatás), proteinek elkülönítése és megtisztítása, sejtreceptorok beazonosítása és jelölése
- sejt- és szövetkultúrák és azok manipulációja (beleértve a szövetállományokat és a bioorvosi tevékenységet), sejtegyesítés, vakcinák/immunrendszer stimulálók, embriómanipuláció
- a biotechnológiai folyamat eljárásai: erjesztés, biofeldolgozás, biolúgozás, biopépesítés, biofehérítés,
színtelenítés, biokéntelenítés, bioszűrés és fitoremediáció (szennyeződésmentesítés növényekkel)
bioeaktorok segítségével
- gén- és RNS-vektorok: génterápia, vírusvektorok
- bioinformatika: gén- és fehérjeláncokra vonatkozó adatbázisok összeállítása, összetett folyamatok modellezése, beleértve a rendszerbiológiát
- nanobiotechnológia: a nano/mikro-előállítás eszközeinek és folyamatainak alkalmazása olyan eszközök kifejlesztésére, amelyek alkalmasak a biorendszerek elemzésére, a gyógyszerek célba juttatására és diagnosztikai célokra.
721120 Génmegőrzés, fajtavédelem
Ebbe a szakágazatba tartoznak:
- a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai erőforrások génmegőrzése, védelme, hasznosítása, valamint az ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés.
721900 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- kutatás és kísérleti fejlesztés a természet- és műszaki tudományok területein, kivéve a biotechnológiai kutatást és kísérleti fejlesztést
- a kutatás és fejlesztés a természettudományok területein
- a kutatás és fejlesztés a műszaki tudományok és technológia területein
- a kutatás és fejlesztés az orvostudományok területein
- a kutatás és fejlesztés a mezőgazdasági tudományok területein
- az interdiszciplináris kutatás és fejlesztés, alapvetően természettudományi és műszaki tudományok területein.
722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kutatás és kísérleti fejlesztés a társadalomtudományok területein
- a kutatás és kísérleti fejlesztés a humán tudományok területein
- az interdiszciplináris kutatás, fejlesztés, alapvetően társadalomtudományi és humán területen.
749000 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartoznak azok a szakértői tevékenységek, amelyek gyakorlásához magas szintű
szakmai, tudományos, illetve műszaki ismeretre van szükség, így különösen:
- az időjárás-előrejelzés (meteorológia)
- a biztonsági tanácsadás
- a mezőgazdasági tanácsadás, (agronómusi, agrárközgazdászi tevékenység)
- a környezetvédelmi tanácsadás
- az egyéb műszaki tanácsadás
- az egyéb, nem műszaki, nem építészmérnöki, nem üzletviteli tanácsadás
- építési költségvetés készítése, ellenőrzése.
Ide tartozik továbbá a műszaki, gazdasági és más szakmai könyv, kézikönyv, dokumentum megírása a szerzői jogvédelemben részesülők kivételével.
799000 Egyéb foglalás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyéb utazással kapcsolatos szolgáltatások (közlekedés, szálláshely, étkezés, autókölcsönzés, szórakozási és sportlehetőségek foglalása, turistasegítő szolgálat, utazási információk nyújtása, utazási promóció)
8411 Általános közigazgatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a központi, regionális és helyi kormányzati szervek végrehajtási és jogalkotási igazgatása
- a pénzügyek igazgatása és ellenőrzése
- adóügyek igazgatása és felügyelete
- a javakat terhelő adó, vám, illeték beszedése, adóellenőrzés és nyomozás, a vámigazgatás
- a költségvetés végrehajtása, a központi alapok és az államadósság kezelése: a pénz előteremtése, fogadása és kiadásuk ellenőrzése,
- az általános, átfogó kutatás-fejlesztés politika és a hozzá kapcsolódó pénzügyi források igazgatása
- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezés, a statisztikai szolgálat irányítása és működtetése az államigazgatás különböző szintjein
- a kormányzat részére végzett kiegészítő szolgáltatások
841101 Államhatalmi szervek tevékenysége
841102 Kormány, kormánybizottságok, miniszterelnöki hivatal tevékenysége
841103 Minisztériumok tevékenysége
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége
Ide kell sorolni a fővárosi és megyei kormányhivatalokat. A környezetvédelmi, vízügyi, oktatási célú területi igazgatási szervezeteket a 8412-8413 vagy 842, 843 csoport megfelelő szakágazatába kell besorolni.
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
841106 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841107 Köztestületek államháztartási igazgatási tevékenysége
841108 Országos nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a pénz és költségvetési ügyek igazgatása és ellenőrzése
- az árukat terhelő vám és adó beszedése
- az adóellenőrzés
- a költségvetés végrehajtása, irányítása és a központi alapok és az államadósság kezelése.
841113 Átfogó gazdasági, társadalmi tervezés, statisztikai szolgáltatás
Ebbe az szakágazatba tartozik:
- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezést segítő igazgatási, működtetési szolgáltatások
- a kormányzat különböző szintjein nyújtott tervezési és statisztikai szolgáltatások
- más hivatalok, minisztériumok, program egységek által nyújtott, az átfogó gazdasági és társadalmi tervek, programok kialakítására, koordinálására és gyakorta a megvalósítás ellenőrzésére irányuló szolgáltatások.
841114 Alapkutatáshoz nyújtott kormányzati szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik: az alapkutatások végzéséhez nyújtott kormányzati infrastrukturális,
kutatással, akadémiai tagsággal összefüggő személyügyi szolgáltatások
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az előző kategóriákba nem tartozó kormányzati (közigazgatási) ügyekhez kapcsolódó igazgatási, működési, ellátási szolgáltatások
- a nem önszabályozó és gyámsági területi ügyekkel foglalkozó programirodák szolgáltatásai
- a választási irodák szolgáltatásai
- az önkormányzati társulások, illetve az önkormányzati ellátó és kisegítő szolgáltató szervek tevékenysége. Az egyetlen ágazatba tartozó szervezetek ellátó és kisegítő szolgáltatását biztosító szervezetet a kiszolgált szervezetek ágazatába, szakágazatába kell besorolni.
841121 Kormányzati közös humánerő-gazdálkodás
Ebbe az szakágazatba tartozik:
- a közös humánerő-gazdálkodáshoz nyújtott közigazgatási és működtetési szolgáltatások függetlenül attól, hogy speciális rendeltetéshez kötődnek-e vagy sem
- az általános személyzeti politika és ügymenet fejlesztése és megvalósítása; kiválasztás, előléptetés, értékelési módszerek, munkaköri leírások, értékelés és besorolás, a polgári szolgálat szabályozása.
841129 Egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatás
Minden, az előző kategóriákba nem sorolható alaptevékenységet végző szervezetet ide kell sorolni.
841191-841194 TECHNIKAI SZAKÁGAZATOK (pénzellátás, alapok)
A technikai szakágazatok a kizárólag forráselosztást végrehajtó, gazdasági tevékenységet nem végző
államháztartási szervezetek - ideértve a fejezeti kezelésű előirányzatokat, az önkormányzatokat, az alapokat - főtevékenységének megjelölésére szolgálnak.
841191 FEJEZETEK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
841192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
841193 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
841194 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
841211 Oktatás igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a különböző oktatási intézmények részére nyújtott közigazgatási szolgáltatás
- az iskolák minden fajtái és más oktatási intézetek számára nyújtott vezetési, működtetési, felügyeleti szolgáltatások
- a minisztériumok vagy erre létrehozott speciális szervezeti egységek által nyújtott, az oktatási rendszer egészét érintő köztájékoztatási szolgáltatások.
841212 Egészségügy igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- mindenfajta egészségügyi szolgáltatás közigazgatása
- az általános és szakosított kórházak, egészségügyi vagy fogászati kórházak, klinikák valamint a
szanatóriumok és rekreációs intézetek vezetése, működtetése, felügyelete és támogatása
- olyan közegészségügyi területek, mint a vérellátás, kórfeltárás, megelőzés, gyógyszerminőség ellenőrzés, születésszabályozás, igazgatása, vezetése, működtetése, támogatása.
841214 Szabadidős, kulturális és közösségi szolgáltatás igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kulturális létesítmények valamint a kultúra területén érdekelt művészek és szervezetek támogatása, beleértve a művészeknek juttatott támogatások szétosztását
- országos, regionális vagy helyi fesztiválok és a vallási intézmények működésének, fenntartásának támogatása
- szabadidős és kulturális tevékenységek szponzorálása.
841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik a szociális ellátások és szolgáltatások közigazgatása
841216 Környezet- és természetvédelem igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik a környezet- és természetvédelem közigazgatása
841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a lakásépítés és az összes kommunális fejlesztés, vízvezeték, közegészségügy/higiénia, közvilágítás közigazgatása
- az ivóvízellátás fejlesztésével, szabályozásával foglalkozó hivatalok, irodák, minisztériumok szervezeti egységek nyújtotta szolgáltatások
- a hulladék gyűjtéséhez és kezeléséhez, a csatornázási rendszer működtetéséhez és a közterület-fenntartáshoz kapcsolódó közigazgatási szolgáltatások
- légszennyezettségi standardok és a légszennyezettségi információkról szóló tájékoztatás
- környezetvédelmi programokkal kapcsolatos igazgatási tevékenység.
Nem ebbe az alkategóriába tartozik:
- csatornázás, szennyvízgyűjtés és kezelés, ld. 37, 38, 39. ágazat
841311 Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mezőgazdasági területekkel való gazdálkodás, agrárreform és földrendezés, agrárpiaci stabilizáció, állategészségügyi ügyek, élelmiszerlánc-felügyelet, kártevőirtás, erdészet, halászat és vadászat közigazgatási tevékenységei.
841312 Energia, üzemanyag-ellátás igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- szilárd tüzelőanyagok (ideértve a kitermelés és a készletek megőrzésének szabályozását),
- kőolaj és földgáz, ásványi üzemanyagok,
- nukleáris és egyéb üzemanyagok, ideértve olyan üzemanyagokat, mint az alkohol, fa és faforgács igazgatása.
841313 Bányászat, ásványi erőforrások, feldolgozóipar, építőipar igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik az alábbi területek igazgatása:
- feltárás, kitermelés, megőrzés, értékesítés és az ásványkitermelés más területei, ideértve a lelőhelykutatással kapcsolatos szabályozás kialakítását, figyelemmel kísérését
- bányászati és biztonsági előírások
- a feldolgozóipari létesítmények helyzetének javítását, bővítését, fejlesztését célzó szolgáltatások
- építési szabványok, használatba-vételi engedélyek, az építési területre vonatkozó biztonsági előírások és szabályok kialakítása és figyelemmel kísérése.
841314 Szállítás, hírközlés igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik az alábbi területek igazgatása:
- utak, főutak és kapcsolódó létesítmények tervezése, építése, fenntartása és javítása
- vízi szállítás létesítményei; vasutak; reptéri kifutók, terminálok, hangárok, légi szállítást segítő
létesítmények; egyéb épített szerkezetek és légi-közlekedéssel kapcsolatos berendezések
- csővezetékek és más létesítmények
- az ilyen munkák szabályozása és felügyelete, valamint a fent említett szállítási eszközök és berendezések működtetési szabályainak kialakítása és kezelése
- a hírközléshez, azaz a postai-, telefonos-, távirati-, kábel és mobil kommunikációs rendszerekhez és
távközlési műholdakhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatások
- a távközlési rendszerek tervezéséhez, fejlesztéséhez, működtetéséhez, tökéletesítéséhez kapcsolódó szolgáltatások
- ezen rendszerek szabályozásának kialakítása, kezelése.
841315 Kereskedelem, vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kereskedelmi elosztóhálózatokhoz, raktárakhoz, közraktárakhoz, szállodákhoz, éttermekhez kapcsolódó közigazgatási szolgáltatások.
841316 Turizmus igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a turizmussal és annak fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási szolgáltatások.
841317 Többcélú fejlesztési projekt igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hivatalok, irodák, külön szervezeti egységek alábbiakkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatásai: átfogó, többcélú projektek tervezése, kivitelezése, fejlesztése és működtetése. Az ilyen projekteket tipikusan az árvízvédelmi, öntözési, hajózási és pihenési célú integrált létesítmények adják.
841318 Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi igazgatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- általános gazdaságpolitikák kialakítása
- általános gazdasági folyamatok szabályozása vagy támogatása,
- a monopóliumok és a kereskedelem és piacra lépés egyéb korlátainak szabályozása
- a különböző kereskedelmi szektorok szabályozása, engedélyezése, felügyelete
- olyan intézmények, mint a szabadalmi, kereskedelmi védjegy és szerzői jogvédelmi hivatal, meteorológiai szolgálat, szabványügyi hivatal működtetésének igazgatási szolgáltatásai
- a munkafeltételeket, a munkaközvetítők működését, a munkanélküliség csökkentését és a munkaerő mobilitás növelését célzó nemzeti és regionális fejlesztési intézkedések megvalósítását érintő, általános foglalkoztatáspolitikai célkitűzések és szabályozások kialakításával és megvalósításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatások.
841319 Vízügyi igazgatás
Ebbe a szakágazatba tartozik a vízügyi ágazat szabályozása és közigazgatása.
842111 Külügyi, külföldi diplomáciai, konzuli szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a külügyminisztérium és a külföldön állomásozó, vagy nemzetközi szervezeteknél lévő diplomáciai és konzuli kirendeltségek igazgatása és működtetése, a nemzetközi ügyek, kapcsolatok igazgatása, beleértve a nemzetközi műszaki, tudományos, kulturális ügyek kapcsolatok, a kulturális szakdiplomáciai tevékenység igazgatását is,
- az ország határon túli terjesztésre szánt információs és kulturális szolgáltatások igazgatása, működtetése és támogatása, ideértve a könyvtárakat, olvasótermeket és külföldi tájékoztatási referencia szolgálatokat is.
842210 Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a honvédelemmel kapcsolatos közigazgatási és katonai vezetés-irányítási tevékenység.
842211 Honvédelem ágazati feladatai
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a katonai képességek fenntartása és az ahhoz, valamint fejlesztéséhez kapcsolódó hadfelszerelési, NATO biztonsági beruházási és humán tevékenységekkel, a haderő kiképzésével, felkészítésével, központi szakanyagellátással és szolgáltatásnyújtással, valamint egyéb fejlesztési programokkal összefüggő tevékenységek.
8423 Igazságügy, bíróság
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a polgári és büntető bíróságok, katonai bíróságok, ügyészségek és az igazságszolgáltatási rendszer igazgatása és működése, beleértve a kormányzat részéről, illetve a részére nyújtott jogi képviseletet és tanácsadást
- ítélethozatal és jogszabály-értelmezés
- a választott bírósági eljárás polgári ügyekben
- a börtönigazgatás és a javító-nevelő szolgáltatások nyújtása, beleértve a rehabilitációs szolgáltatásokat.
842310 Igazságügy szakigazgatása
842320 Bíróságok tevékenysége
842330 Ügyészségek tevékenysége
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység
842350 Igazságügyi szakértői tevékenység
8424 Közbiztonság, közrend
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állami hatóságok által támogatott hivatásos és tartalékos rendőrségi alakulatok, valamint kikötői, határőri, parti őrség és más speciális rendőrségi alakulatok (beleértve a közlekedés rendészetet, az idegenrendészetet, a bűnügyi nyilvántartást) igazgatása és működtetése.
- békeidőben bekövetkező katasztrófáknál, hazai szükségállapot esetén gondoskodás az ellátásról
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rendőrségi laboratóriumi tevékenység, lásd: 7120
- a katonai fegyveres alakulatok igazgatása és működtetése, lásd: 8422
842410 Közbiztonság, közrend szakigazgatása
842420 Rendőrségi tevékenység
842450 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység
842460 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység
842470 Idegenrendészeti tevékenység
842480 Államhatalmi szervek speciális védelme
Ebbe a szakágazatba tartoznak:
- az államhatalmi szerv védelme, függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének biztosítása, az e törvényben meghatározott személyvédelmi, létesítménybiztosítási feladatok biztosítása, valamint az elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatok ellátása.
842510 Tűzvédelem szakigazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hivatásos és önkéntes tűzoltóegységek tűzmegelőzési és tűzoltási és egyéb tevékenységeinek (személyek és állatok kimentése, polgári katasztrófák, árvizek, közúti balesetek esetén) igazgatása.
842520 Tűzvédelmi tevékenységek
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a tűzoltás és tűzmegelőzés: a hivatásos tűzoltóegységek tűzmegelőzési és tűzoltási és egyéb
tevékenységeinek (személyek és állatok kimentése, polgári katasztrófák, árvizek, közúti balesetek esetén)
működtetése.
8430 Kötelező társadalombiztosítás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állam által nyújtott társadalombiztosítási programok finanszírozása és igazgatása:
- betegségi, munkahelyi baleseti és munkanélküliségi biztosítás
- öregségi nyugdíjak, rokkantsági és rehabilitációs ellátás, valamint hozzátartozói (baleseti hozzátartozói)
ellátások nyújtása a jövedelemkiesés pótlását célzó kötelező biztosítás alapján
- anyaság, átmeneti munkaképtelenség, özvegység esetén jövedelemkiesést pótló kötelező biztosítás.
Nem tartozik ebbe a szakágazatba:
- a jóléti szolgáltatások és szociális ellátás nyújtása elhelyezés nélkül, lásd: 8810,889
843010 Nyugdíjbiztosítás igazgatása
843020 Egészségbiztosítás igazgatása
851010 Iskolai előkészítő oktatás (óvodai nevelés kivételével)
851020 Óvodai nevelés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az óvodai nevelés (alapfokú oktatást megelőző nevelés)
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális nevelése ezen a szinten.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása lásd: 8891
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)
Ez a szakágazat tartalmazza azt az elméleti, illetve gyakorlati képzést, amely a tanulónak alapvető olvasás,
írás és matematikai ismeretet nyújt, valamint alapfokú képzést ad egyéb tárgyakban.
Ezt az oktatási formát általában gyermekek részére szervezik, de ebbe a kategóriába tartoznak a hasonló tartalmú iskolarendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli írás-olvasás kurzusok is, amelyeket az alapfokú iskolához túlkorosnak ítélt személyeknek szerveznek. Idetartoznak a speciális képzési igényű gyermekeknek szervezett programok is ezen a szinten. Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az alapfokú oktatás (az oktatás első szintje)
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten
- a felnőtteknek szervezett írás-olvasás kurzus.
852020 Alapfokú művészetoktatás
853100 Általános középfokú oktatás
Ebbe a szakágazatba tartoznak azok az oktatási programok, amelyek megalapozzák az élethosszig tartó
tanulást és az emberi fejlődést, valamint elősegítik a további tanulást. A képző intézmények olyan programokat szerveznek, amelyek rendszerint tantárgyrendszerre épülnek, ezekre szakosodott tanárokkal; vagy még gyakrabban a különböző tárgyakra szakosodott szaktanárokat alkalmaznak, akik a szakterületükön az osztálymunkát vezetik. A képzés folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján, vagy levelező formában.
A tantárgyi szakosodás e szinten már gyakran hatással van az általános képzésben részt vevők oktatással kapcsolatos tapasztalataira is. Az ilyen képzések célja, hogy a diákot alkalmassá tegyék további szakmai képzésre, vagy a felsőfokú továbbtanulásra, speciális tantárgyi felkészítés nélkül.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az általános oktatás a középfokú szakasza, amely többé-kevésbé a tankötelezettség időszakának felel meg
- az általános oktatás a középfokú szakasza, amely elméletileg a felsőszintű továbbtanulásra készít fel
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felnőttképzés, a 855 alágazatban meghatározottak szerint.
853200 Szakmai középfokú oktatás
Az ebbe a szakágazatba tartozó programokra tantárgyi szakosodás, valamint a jelenbeli vagy jövőbeli foglalkozáshoz általában kapcsolódó elméleti háttér és a gyakorlati készségek oktatása a jellemző. A képzés célja lehet pl. a foglalkoztatáshoz szükséges általános ismeretek nyújtása, de felkészítés meghatározott foglalkozásra, szakmára is. A képzés folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján, vagy távoktatási formában.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felsőszintű oktatás (lásd: 854) alatt lévő minden szakmai képzés
- az idegenvezető-képzés
- szakácsok, vendéglátóipari és szállodai alkalmazottak képzése
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten
- a kozmetikust és fodrászt képző iskolák
- a számítógép-javítók képzése
- a hivatásos gépjárművezetők oktatása.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a középfokot meghaladó felsőszintű szakmai oktatás, lásd: 854
- a felnőttképzés, 855 alágazatban meghatározottak szerint
- a szabadidős, hobbi, illetve önmegvalósítás céljából végzett előadó-művészeti képzés, lásd: 8552
- a nem hivatásos gépjárművezetők oktatása, lásd: 8553
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata, szállás nélkül, lásd: 8810, 8899
854100 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
Ebbe a szakágazatba tartoznak az olyan középfoknál magasabb szintű képzések, amelyek tekinthetők
felsőfokú képzésnek.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felnőttképzés 855 alágazatban meghatározottak szerint
854200 Felsőfokú oktatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felsőfokú képzés első, második és harmadik szintje (felsőfokú alap-, mester- és doktori képzések)
- az előadó-művészet felsőfokú végzettséget adó képzése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felnőttképzés a 855 alágazatban meghatározottak szerint
855900 M.n.s. egyéb oktatás
Ez a szakágazat tartalmazza az elsősorban a felnőtteknek ajánlott és tartott oktatás és szakmai képzés bármely formáját, amely nem tartozik a 851-854 alágazatokba. Nem tartoznak ide az iskolarendszerű képzések. Ez a képzési forma nem ad hivatalosan elismert végzettséget, (államilag elismert oklevél, diploma) A képzés különböző formákban történhet: speciális képző intézményben, oktatási intézményben, munkahelyen vagy otthon; folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján, vagy levelező
formában.
856000 Oktatást kiegészítő tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartoznak az oktatás folyamatát és rendszerét segítő, de nem oktatási szolgáltatások:
- az oktatási szaktanácsadás
- az oktatási tájékoztatást és pályaválasztási szaktanácsadás
- a pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás
- az oktatási vizsgáztatás értékelése
- az oktatási vizsgateszt értékelése
- a diákcsereprogramok szervezése.
861000 Fekvőbeteg-ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rövid és a hosszú távú kórházi ellátás, azaz az általános kórházak és a szakkórházak gyógyító,
diagnosztikai, kezelési tevékenysége
- az elsősorban fekvőbetegek ellátására irányuló, közvetlen orvosi felügyelet alatt végzett tevékenységek, mint:
- az orvosi és egészségügyi szakszolgáltatás
- a laboratóriumok és a műszaki létesítmények szolgáltatásai, beleértve a radiológiai és az aneszteziológiai szolgáltatásokat
- a sürgősségi ellátás
- a műtők, a gyógyszertárak, az élelmezés és egyéb kórházi szolgáltatás működésének biztosítása
- azon családtervezési központok szolgáltatásai, amelyek szállásnyújtással együtt végeznek olyan gyógykezeléseket, mint a sterilizálás vagy a terhességmegszakítás.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- mindenféle anyagok és termékek laboratóriumi tesztelése és vizsgálata, kivéve a gyógyászati laboratórium, lásd: 7120
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 7500
- a katonai állomány harctéri egészségügyi ellátása, lásd: 8422
- az általános és a szakfogorvosi ellátás, lásd: 8623
- a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás, lásd: 862
- az orvosi laboratóriumi tesztelés, vizsgálat, lásd: 8690
- a mentőszolgálat, lásd: 8690
862100 Általános járóbeteg-ellátás
E